Iramalinka Cuvamikal (1823-1874):
Tiruvarutpa
Tirumurai VIm part IV (verses 5064 -5818)
tiruvaruṭpā
irāmaliṅka aṭikaḷ (vaḷḷalār) aruḷiyatu
āṟām tirumuṟai - nāṉkām pakuti
pāṭalkaḷ (5064 -5818)
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


Etext preparation (inaimathi format) Mr. Sivakumar of Singapore (www.vallalar.org)
Proof-reading: Mr. P.K. Ilango, Erode, Tamilnadu, India
PDF and Web version: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland


(c) Project Madurai 2002
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation of
electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.
tiru aruṭpirakāca vaḷḷalār iyaṟṟi aruḷiya tiruaruṭpā
āṟām tirumuṟai - nāṉkām pakuti pāṭalkaḷ (4953 -5818)

uḷḷuṟai
113. ampalattaracē (5064 7 5155)miṉpatippu
114 campō caṅkara (5156 7 5177)miṉpatippu
115 civapōkam (5178 7 5217)miṉpatippu
116 ampalattamutē (5218 7 5225)miṉpatippu
117 tirunaṭa maṇiyē (5226 7 5240)miṉpatippu
118 ñāṉa capāpatiyē (5241 7 5250)miṉpatippu
119. viraicēr caṭaiyāy (5251 7 5254)miṉpatippu
120 jōti jōti (5255 7 5257)miṉpatippu
121 kaṇpuruvap pūṭṭu (5258 7 5268)miṉpatippu
122 ūtūtu caṅkē (5269 7 5284)miṉpatippu
123 ciṉṉam piṭi (5285 7 5294)miṉpatippu
124 muracaṟaital (5295)miṉpatippu
125 taṉittiru alaṅkal (5296 7 5456) miṉpatippu
126 ciṟcatti tuti (5457 7 5466)miṉpatippu
127 iṉpat tiṟaṉ (5467 7 5476)miṉpatippu
128 uṟṟa turaittal (5477 7 5486)miṉpatippu
129 cutta civanilai ( 5487 7 5533)miṉpatippu
130 ulakap pēṟu (5534 7 5543)miṉpatippu
131. aṉpuruvamāṉa civam oṉṟē uḷateṉal (5544 7 5555)miṉpatippu
132. ulakarkku uyvakai kūṟal (5556 7 5565)miṉpatippu
133 puṉitakulam peṟumāṟu pukalal (5566 7 5575)miṉpatippu
134 maraṇamilāp peruvāḻvu (5576 7 5603)miṉpatippu
135 camāti vaṟpuṟuttal (5604 7 5613)miṉpatippu
136 caṉmārkka ulakiṉ orumainilai (5614 7 5624)miṉpatippu
137 tiruvaṭip perumai (5625 7 5669)miṉpatippu
138. talaivi talaivaṉ ceyalait tāyk kuraittal (5670 7 5679)miṉpatippu
139. naṟṟāy cevilikkuk kūṟal (5680 7 5689)miṉpatippu
140 tōḻikkurimai kiḷattal (5690 7 5703)miṉpatippu
141 talaivi kūṟal (5704 7 5713)miṉpatippu
142 aṉupava mālai (5714 7 5813)miṉpatippu
143 cattiya vārttai (5814)miṉpatippu
144 cattiya aṟivippu (5815 7 5818)miṉpatippu


aṭikkuṟippukaḷil kāṇappaṭum patippāciriyarkaḷiṉ peyarc curukka virivu

1. to.vē --- toḻuvūr vēlāyuta mutaliyār
2. ā.pā --- ā.pālakiruṣṇa piḷḷai
3. ca.mu.ka --- ca.mu.kantacāmi piḷḷai
4. pi.irā --- piruṅkimānakaram irāmacāmi mutaliyār
5. po.cu --- po.cuntaram piḷḷai

tirucciṟṟampalam


āṟām tirumuṟai - nāṉkām pakuti - pāṭalkaḷ (5064 -5818)113. ampalattaracē


nāmāvaḷi
cintu


5064.
civaciva kajamuka kaṇanā tā
civakaṇa vantita kuṇanī tā. 1

5065 civaciva civaciva tattuva pōtā
civakuru paraciva caṇmuka nātā.(374) 2

(374)ā pā. patippait tavira maṟṟaip patippukaḷ aṉaittilum
"ampalattaracē" mutalāka nāmāvaḷi toṭaṅkukiṟatu. ā. pā.patippil maṭṭum
ivviraṇṭu nāmāvaḷikaḷum muṉvaikkap peṟṟu "ampalattaracē" mūṉṟāvatāka
vaikkappeṟṟuḷḷatu. iṟukkam irattiṉa mutaliyār, vēṭṭavalam jamīṉtār
appācāmi paṇṭāriyār ivviruvariṉ paṭikaḷil maṭṭumē ivviraṇṭu
nāmāvaḷikaḷ kāṇap peṟuvatāyum, kiṭaitta maṟṟaip paṭikaḷil ivai illai eṉṟum,
avaṟṟil "ampalattaracē" eṉpatē toṭakkam eṉṟum ā. pā. kuṟikkiṟār.
ippatippil ivviru nāmāvaḷikaḷum taṉiyāka eṇṇiṭap peṟṟut taṉippaṭuttik
kāṭṭap peṟṟuḷḷaṉa.ampalattaracē eṉat toṭaṅkum nāmāvaḷikku ivviraṇṭaiyum
kāppākak koḷḷalām.

5066 ampalat taracē arumarun tē
āṉantat tēṉē aruḷvirun tē. 1

5067 potunaṭat taracē puṇṇiya ṉē
pulavare lāmpukaḻ kaṇṇiya ṉē. 2

5068 malaitaru makaḷē maṭamayi lē
matimuka amutē iḷaṅkuyi lē. 3

5069 āṉantak koṭiyē iḷampiṭi yē
aṟputat tēṉē malaimā ṉē. 4

5070 civaciva civaciva ciṉmaya tējā
civacun tarakuñ citanaṭa rājā. 5

5071 paṭaṉa vivēka parampara vētā
naṭaṉa capēca citampara nātā. 6

5072 aripira mātiyar tēṭiya nātā
arakara civaciva āṭiya pātā. 7

5073 antaṇa aṅkaṇa ampara pōkā
ampala nampara ampikai pākā. 8

5074 ampara vimpa citampara nātā
añcita rañcita kuñcita pātā. 9

5075 tantira mantira yantira pātā
caṅkara caṅkara caṅkara nātā. 10

5076 kaṉaka citampara kaṅkara purahara
aṉaka parampara caṅkara harahara. 11

5077 cakala kalāṇṭa carācara kāraṇa
cakuṇa civāṇṭa parāpara pūraṇa. 12

5078 ikkarai kaṭantiṭil akkarai yē
iruppatu citampara carkkarai yē. 13

5079 eṉṉuyir uṭampoṭu cittama tē
iṉippatu naṭarāja puttamu tē. 14

5080 aiyar tiruccapai āṭaka mē
āṭutal āṉanta nāṭaka mē. 15

5081 uttara ñāṉa citampara mē
cittie lāntarum amparamē. 16

5082 ampala vāciva mātē vā
vampala vāviṅku vāvā vā. 17

5083 naṭarājaṉ ellārkkum nallava ṉē
nallae lāmceya vallava ṉē. 18

5084 āṉanta nāṭakam kaṇṭō mē - para
māṉanta pōṉakam koṇṭō mē. 19

5085 cakaḷa upakaḷa niṭkaḷa nātā
ukaḷa catataḷa maṅkaḷa pātā. 20

5086 cantata mumciva caṅkara pajaṉam
caṅkitam eṉpatu caṟcaṉa vacaṉam. 21

5087 caṅkara civaciva mātē vā
eṅkaḷai āṭkoḷa vāvā vā. 22

5088 arakara civaciva mātē vā
aruḷamu tamtara vāvā vā. 23

5089 naṭaṉaci kāmaṇi navamaṇi yē
tiṭaṉaka māmaṇi civamaṇi yē. 24

5090 naṭamiṭum ampala naṉmaṇi yē
puṭamiṭu cempala poṉmaṇi yē. 25

5091 uvaṭṭātu cittikkum uḷḷamu tē
teviṭṭātu tittikkum teḷḷamu tē. 26

5092 naṭarāja vaḷḷalai nāṭuta lē
namtoḻi lāmviḷai yāṭuta lē. 27

5093 aruṭpotu naṭamiṭu tāṇṭava ṉē
aruṭperuñ cōtieṉ āṇṭava ṉē. 28

5094 naṭarāja māṇikkam oṉṟatu vē
naṇṇutal āṇippoṉ maṉṟatu vē. 29

5095 naṭarāja palamatu nampala mē
naṭamāṭu vatutiru ampala mē. 30

5096 naṭarājar pāṭṭē naṟumpāṭṭu
ñālattār pāṭṭellām veṟumpāṭṭu. 31

5097 citamparap pāṭṭē tiruppāṭṭu
jīvarkaḷ pāṭṭellām teruppāṭṭu. 32

5098 ampalap pāṭṭē aruṭpāṭṭu
allāta pāṭṭellām maruṭpāṭṭu. 33

5099 ampala vāṇaṉai nāṭiṉa ṉē
avaṉaṭi yāroṭum kūṭiṉa ṉē. 34

5100 tampata māmpukaḻ pāṭiṉa ṉē
tantaṉa eṉṟukūt tāṭiṉa ṉē. 35

5101 nāṉcoṉṉa pāṭalum kēṭṭā rē
ñāṉa citampara nāṭṭā rē. 36

5102 iṉittuyar paṭamāṭṭēṉ viṭṭē ṉē
eṉkuru mēlāṇai iṭṭē ṉē. 37

5103 iṉippāṭu paṭamāṭṭēṉ viṭṭē ṉē
eṉṉappaṉ mēlāṇai iṭṭē ṉē. 38

5104 caṉmārkkam naṉmārkkam naṉmārkkam
cakamārkkam tuṉmārkkam tuṉmārkkam. 39

5105 nātānta nāṭṭukku nāyaka rē
naṭarāja rēcapā nāyaka rē. 40

5106 nāṉcollum itukēḷīr cattiya mē
naṭarāja eṉilvarum nittiya mē. 41

5107 nallōr ellārkkum capāpati yē
nalvaram īyum tayāniti yē. 42

5108 naṭarājar tamnaṭam naṉṉaṭa mē
naṭampuri kiṉṟatum eṉṉiṭa mē. 43

5109 civakāma vallikku māppiḷḷai yē
tiruvāḷaṉ nāṉavaṉ cīrppiḷḷai yē. 44

5110 civakāma valliyaic cērntava ṉē
cittellām ceytiṭat tērntava ṉē. 45

5111 iṟavā varamtaru naṟcapai yē
eṉamaṟai pukaḻvatu ciṟcapai yē. 46

5112 eṉiru kaṇṇuḷ iruntava ṉē
iṟavā taruḷum maruntava ṉē. 47

5113 ciṟcapai appaṉai uṟṟē ṉē
cittie lāmceyap peṟṟē ṉē. 48

5114 ampala vāṇartam aṭiyava rē
aruḷara cāḷmaṇi muṭiyava rē. 49

5115 aruṭperuñcōtiyaik kaṇṭē ṉē
āṉantat teḷḷamu tuṇṭē ṉē. 50

5116 iruṭperu māyaiyai viṇṭē ṉē
ellāmcey cittiyaik koṇṭē ṉē. 51

5117 karuṇā nitiyē kuṇaniti yē
katimā nitiyē kalāniti yē. 52

5118 taruṇā patiyē civapati yē
taṉimā patiyē capāpati yē. 53

5119 karuṇā nitiyē capāpati yē
katimā nitiyē pacupati yē. 54

5120 capāpati pātam tapōpra cātam
tayāniti pōtam catōtaya vētam. 55

5121 karuṇām paravara karaciva pavapava
aruṇām paratara harahara civaciva. 56

5122 kaṉakā karapura haracira karatara
karuṇā karapara curavara harahara. 57

5123 kaṉaka capāpati pacupati navapati
aṉaka umāpati atipati civapati. 58

5124 vētānta parāmpara jayajaya(375)
nātānta naṭāmpara jayajaya. 59

(375). cavutaya - ā. pā. patippu.

5125 ēkānta carvēca camōtama
yōkānta naṭēca namōnama. 60

5126 ātāmpara āṭaka aticaya
pātāmpuja nāṭaka jayajaya. 61

5127 pōtānta purēca civākama
nātānta naṭēca namōnama. 62

5128 jāla kōlakaṉa kāmpara cāyaka
kāla kālavaṉa kāmpara nāyaka. 63

5129 nāta pālacu lōcaṉa varttaṉa
jāta jālavi mōcaṉa nirttaṉa. 64

5130 catapari catavupa catamata vitapava
citapari katapata civaciva civaciva. 65

5131 arakara varacupa karakara pavapava
cirapura curapara civaciva civaciva. 66

5132 upala ciratala cupakaṇa vaṅkaṇa
cupala karatala kaṇapaṇa kaṅkaṇa. 67

5133 apayava ratakara talapuri kāraṇa
upayapa ratapata parapari pūraṇa. 68

5134 akarau karacupa karavara ciṉakara
takarava karanava puracira tiṉakara. 69

5135 vakaraci karatiṉa karacaci karapura
makaraa karavara purahara harahara. 70

5136 paramaman tiracaka ḷākaṉa karaṇā
paṭaṉatan tiranika mākama caraṇā. 71

5137 aṉantakō ṭikuṇa karakara jolitā
akaṇṭavē tacira karatara palitā. 72

5138 paripūraṇa ñāṉaci tampara
patikāraṇa nātapa rampara. 73

5139 civañāṉapa tāṭaka nāṭaka
civapōtapa rōkaḷa kūṭaka. 74

5140 cakala lōkapara kāraka vāraka
capaḷa yōkacara pūraka tāraka. 75

5141 catva pōtaka tāraṇa taṉmaya
catya vētaka pūraṇa ciṉmaya. 76

5142 varakē cānta makōtaya kāriya
parapā cānta cukōtaya cūriya. 77

5143 paḷita tīpaka cōpita pātā
laḷita rūpaka stāpita nātā. 78

5144 aṉirta(376) kōpakaru ṇāmpaka nā tā
amirta rūpataru ṇāmpuja pā tā. 79

(376). aṉurta - ca. mu. ka. patippu.

5145 ampō rukapata arakara kaṅkara
campō civaciva civaciva caṅkara. 80

5146 citampira kācā parampira kā cā
citampa rēcā cuyampira kā cā. 81

5147 aruṭpira kācam parappira kācam
akappira kācam civappira kācam. 82

5148 naṭappira kācam tavappira kācam
navappira kācam civappira kācam. 83

5149 nāta parampara ṉē para - nāta citampara ṉē
nāta tikampara ṉē taca - nāta cutantara ṉē. 84

5150 ñāṉa naṭattava ṉē para - ñāṉii ṭattava ṉē
ñāṉa varattava ṉē civa - ñāṉa purattava ṉē. 85

5151 ñāṉa capāpati yē maṟai - nāṭu catākati yē
tīṉa tāyāniti yē para - tēvi umāpati yē. 86

5152 puttamtarum pōtā vittamtarum tātā
nittamtarum pātā cittamtirum pātā. 87

5153 naṭunāṭi naṭunāṭi naṭamāṭu patiyē
naṭarāja naṭarāja naṭarāja nitiyē. 88

5154 naṭunāṭi yoṭukūṭi naṭamāṭum uruvē
naṭarāja naṭarāja naṭarāja kuruvē. 89

5155 naṭunāṭi iṭaināṭi naṭamāṭum nalamē
naṭarāja naṭarāja naṭarāja palamē. 80

tirucciṟṟampalam
Back114. campō caṅkara


cintu


5156.
tamkuṟuvampu maṅkanirampu caṅkamiyampum namkoḻukompu
caṅkaracampu caṅkaracampu caṅkaracampu caṅkaracampu. 1

5157 cantamiyaṉṟu antaṇarnaṉṟu cantatamniṉṟu vantaṉameṉṟu
canticeymaṉṟu mantiramoṉṟu caṅkaracampu caṅkaracampu. 2

5158 naṉamtalaivīti naṭantiṭucāti nalamkoḷumāti naṭampurinīti
tiṉamkalaiōti civamtarumōti citamparajōti citamparajōti. 3

5159 nakapperuñcōti cukapperuñcōti
navapperuñcōti civapperuñcōti
akapperuñcōti naṭapperuñcōti
aruṭperuñ cōti aruṭperuñ cōti. 4

5160. umaikkorupāti koṭuttaruḷnīti
uvappuṟuvēti navapperuvāti
amaittiṭupūti akattiṭumāti
aruṭcivajōti aruṭcivajōti. 5

5161 ōtaaṭaṅ kātumaṭaṅ kātutoṭaṅ kātu
ōkaioṭuṅ kātutaṭuṅ kātunaṭuṅ kātu
cūtamalaṅ kātuvilaṅ kātukalaṅ kātu
jōtiparañ jōticuyañ jōtiperuñ jōti. 6

5162 ētamuyaṅ kātukayaṅ kātumayaṅ kātu
ēṟiiṟaṅ kātuuṟaṅ kātukaṟaṅ kātu
cūtamiṇaṅ kātupiṇaṅ kātuvaṇaṅ kātu
jōtiparañ jōticuyañ jōtiperuñ jōti. 7

5163 akaracapāpati cikaracapāpati aṉakacapāpati kaṉakacapāpati
makaracapāpati ukaracapāpati varatacapāpati caratacapāpati. 8

5164 amalacapāpati apayacapāpati amutacapāpati akilacapāpati
nimalacapāpati nipuṇacapāpati nilayacapāpati nipiṭacapāpati. 9

5165 paranaṭamciva citamparanaṭamē patinaṭamciva capāpatinaṭamē
tirunaṭaṉampara kurunaṭamē civanaṭamampara navanaṭamē. 10

5166 ampalattorunaṭam urunaṭamē arunaṭam orunaṭam tirunaṭamē
empalattorunaṭam perunaṭamē itaṉparattiṭunaṭam kurunaṭamē. 11

5167 añcōṭañcavai ēlātē aṅkōṭiṅkeṉal ākātē
antōventuyar cērātē añcōkañcukam ōvātē
tañcōpamkolai cārātē cantōṭamciva māmītē
campōcaṅkara mātēvā campōcaṅkara mātēvā. 12

5168 entāy eṉṟiṭil intā nampatam eṉṟī yumpara maṉṟā ṭumpata
eṉṟō ṭintaṉa naṉṟā maṅkaṇa veṅkō maṅkaḷa veñcā neñcaka
cantē kaṅkeṭa nantā mantira cantō ṭampeṟa vantā ḷantaṇa
campō caṅkara campō caṅkara campō caṅkara campō caṅkara. 13

5169 nañcō eṉṟiṭu naṅkō paṅkeṭa naṉṟē tantaṉai nantā mantaṇa
nampā neñcil nirampā nampara nampā nampati yampā tampati
tañcō veṉṟavar tañcō panteṟu tantā vantaṉa nuntāḷ tantiṭu
campō caṅkara campō caṅkara campō caṅkara campō caṅkara. 14

5170 potunilai aruḷvatu potuviṉil niṟaivatu
potunalam uṭaiyatu potunaṭam iṭuvatu
atuparam atupati atuporuḷ atucivam
araara araara araara araara. 15

5171 navanilai taruvatu navavaṭi vuṟuvatu
navaveḷi naṭuvatu navanava navamatu
civameṉum atupatam atukati atuporuḷ
civaciva civaciva civaciva civaciva. 16

5172 cantira taracira cuntara curavara
tantira navapata mantira puranaṭa
caṅkara civaciva caṅkara civaciva
caṅkara civaciva caṅkara civaciva. 17

5173 vāṉaciṟkaṉa mantiratantira vātaciṟkuṇa mantaṇavantaṇa
vāracaṟcaṉa vantitacintita vāmaaṟputa maṅkalaimaṅkala
ñāṉaciṟcuka caṅkarakaṅkara ñāyacaṟkuṇa vaṅkaṇaaṅkaṇa
nātaciṟpara vamparanampara nātataṟpara vimpacitampara. 18

5174 pāratattuva pañcakarañcaka pātacattuva caṅkajapaṅkaja
pālanittiya vampakanampaka pācaputtaka paṇṭitakaṇṭita
nāravittaka caṅkitaviṅkita nāṭakattava nampatinaṅkati
nātaciṟpara namparaampara nātataṟpara vimpacitampara. 19

5175 patanampuṟu pavariṅkuṟu pavacaṅkaṭam aṟaniṉṟiṭu
paramampotu naṭameṉtaṉa tuḷamnampuṟa aruḷampara
citakuñcita patarañcita civacuntara civamantira
civacaṅkara civacaṅkara civacaṅkara civacaṅkara. 20

5176 kalakantarum avalampaṉa katinampala nitamum
kaṉakantaru maṇimaṉṟuṟu katitantaruḷ uṭalañ
calacantiraṉ eṉaniṉṟavar taḻuvumpata caraṇam
caraṇampati caraṇamciva caraṇamkuru caraṇam. 21

5177 eṉateṉpatum niṉateṉpatum itueṉṟuṇar taruṇam
iṉamoṉṟatu piṟitaṉṟeṉa icaikiṉṟatu paramam
taṉateṉpatu maṉateṉpatu jakameṉṟaṉai caraṇam
caraṇampati caraṇamciva caraṇamkuru caraṇam. 22

tirucciṟṟampalam
Back115. civapōkam


cintu5178.
pōkam cukapōkam civapōkam atunittiyam
ēkam civamēkam civamēkam itucattiyam. 1

5179 nalamaṅkalam uṟumampala naṭaṉamatu naṭaṉam
palanaṉkaruḷ civacaṅkara paṭaṉamatu paṭaṉam. 2

5180 cūtumaṉṉum intaiyē cūṭaleṉṉa vintaiyē
kōtuviṇṭa cintaiyē kōyilkoṇṭa tantaiyē. 3

5181 aṉpumuntu cintaiyē ampalaṅkoḷ vintaiyē
iṉpameṉpaṉ entaiyē entaitantai tantaiyē. 4

5182 ñāṉacitti purattaṉē nātacatti parattaṉē
vāṉamotta tarattaṉē vātavittai varattaṉē. 5

5183 nīeṉṉappaṉ allavā niṉakkumiṉṉañ collavā
tāyiṉmikka nallavā carvacitti vallavā. 6

5184 palattiltaṉṉam palattilpoṉṉam palattiltuṉṉum nalattaṉē
palattilpaṉṉum parattiltuṉṉum parattilmaṉṉum kulattaṉē. 7

5185 āyavāya nēyañēya māyañāya vātiyē
tūyavāya kāyatēya tōyamēya jōtiyē. 8

5186 ātavāta vētakīta vātavāta vātiyē
cūtavāta pātanāta cūtajāta jōtiyē. 9

5187 aṅkacaṅka maṅkaipaṅka ātiāti ātiyē
tuṅkapuṅka aṅkaliṅka jōtijōti jōtiyē. 10

5188 attamutta attamutta ātiāti ātiyē
cuttacitta captanirtta jōtijōti jōtiyē. 11

5189 añcalañcal eṉṟuvanteṉ neñcamarnta kuḻakaṉē
vañcanañcam uṇṭakaṇṭa maṉṟuḷniṉṟa aḻakaṉē. 12

5190 toṇṭarkaṇṭu kaṇṭumoṇṭu koṇṭuḷuṇṭa iṉpaṉē
aṇṭaraṇṭam uṇṭaviṇṭu toṇṭumaṇṭum aṉpaṉē. 13

5191 kantatonta pantacintu cintavanta kālamē
entaenta cantamuntu mantavanta kōlamē. 14

5192 eṉṟumeṉṟiṉ oṉṟumaṉṟuḷ naṉṟuniṉṟa īcaṉē
oṉṟumoṉṟum oṉṟumoṉṟum oṉṟateṉṟa tēcaṉē. 15

5193 eṭṭaeṭṭi oṭṭaoṭṭum iṭṭatiṭṭa kīrttiyē
aṭṭavaṭṭam naṭṭamiṭṭa ciṭṭavaṭṭa mūrttiyē. 16

5194 cērikāra cāravāra cīrakāra ūraṉē
ōrukāra tēratīra vāravāra tūraṉē. 17

5195 veyyanoyya naiyanaiya meypukaṉṟa tuyyaṉē
aiyaraiya naiyumvaiyam uyyaniṉṟa aiyaṉē. 18

5196 pācanāca pāpanāca pātatēca īcaṉē
vācavāca tācarnēca vācakāca pēcaṉē. 19

5197 uriyaturiya periyaveḷiyil oḷiyiloḷicey naṭaṉaṉē
piriyaariya piriyamuṭaiya periyaritaya paṭaṉaṉē. 20

5198 akilapuvaṉa uyirkaḷtaḻaiya apayamutavum amalaṉē
ayaṉumariyum araṉummakiḻa aruḷumnaṭaṉa vimalaṉē. 21

5199 akaraukara makaravakara amutacikara caraṇamē
aparacapara amaṉacamaṉa amalanimala caraṇamē. 22

5200 takarakakaṉa naṭaṉakaṭaṉa cakaḷavakaḷa caraṇamē
cakuṇanikuṇa cakamanikama cakitavikita caraṇamē. 23

5201 aṉakavaṉaja amitaamirta akalaakila caraṇamē
atulavaṉata acutavacala anilavaṉala caraṇamē. 24

5202 taṉakakaṉaka capaiyaapaya caratavarata caraṇamē
caturacatara cakacacarita taruṇacaraṇa caraṇamē. 25

5203 uḷamumuṇarvum uyirumoḷira oḷirumoruva caraṇamē
uruviṉuruvum uruvuḷuruvum uṭaiyatalaiva caraṇamē. 26

5204 iḷakumitaya kamalamataṉai iṟaikoḷiṟaiva caraṇamē
irumaiorumai nalamumaruḷum iṉiyacamuka caraṇamē. 27

5205 aṭiyumnaṭuvum muṭiyumaṟiya ariyaperiya caraṇamē
aṭiyaritaya veḷiyilnaṭaṉam atuceyatipa caraṇamē. 28

5206 oṭivilkaruṇai amutamutavum upalavaṭiva caraṇamē
ulakamuḻutum uṟaiyaniṟaiyum upayacaraṇa caraṇamē. 29

5207 aṟivuḷaṟiyum aṟivaiaṟiya aruḷumnimala caraṇamē
avacamuṟumey yaṭiyaritayam amarumamala caraṇamē. 30

5208 eṟivilulakil(377) uyiraiuṭalil iṇaiceyiṟaiva caraṇamē
eṉaiyumoruvaṉ eṉavuḷuṇarum eṉatutalaiva caraṇamē. 31

(377). irumaiulakil - mutaṟpatippu. po. cu. patippu.

5209 niṉaiyumniṉaivu kaṉiyaiṉiya niṟaivutaruka caraṇamē
niṉaiyumeṉaiyum orumaipuriyum neṟiyilniṟuvu caraṇamē. 32

5210 vaṉaiyumatura amutauṇavu maliyautavu caraṇamē
maruvucapaiyil naṭaṉavarata varukavaruka caraṇamē. 33

5211 niṉaikkilneñcam iṉikkumeṉṟa niruttamaṉṟil oruttaṉē
niṉaikkumaṉpar nilaikkaniṉṟu poruttukiṉṟa karuttaṉē. 34

5212 mayaṅkineñcu kalaṅkiniṉṟu malaṅkiṉēṉai āṇṭavā
vayaṅkiniṉṟu tulaṅkumaṉṟil ilaṅkuñāṉa tāṇṭavā. 35

5213 kaḷaṅkavāta kaḷaṅkoḷcūtar uḷaṅkoḷāta pātaṉē
kaḷaṅkilāta uḷaṅkoḷvāruḷ viḷaṅkuñāṉa nātaṉē. 36

5214 taṭuttamalattaik keṭuttunalattaik koṭuttakaruṇait tantaiyē
taṉittanilattil iṉittakulattil kuṉittaaṭikoḷ entaiyē. 37

5215 eccanīṭṭi viccaikāṭṭi iccaiūṭṭum iṉpaṉē
accamōṭṭi accunāṭṭi vaiccuḷāṭṭum aṉpaṉē. 38

5216 capācivā mahācivā cakācivā cikācivā
catācivā catācivā catācivā catācivā. 39

5217 vācivā catācivā mahācivā tayācivā
vācivā civācivā civācivā civācivā. 40

tirucciṟṟampalam
Back116. ampalattamutē


kaliviruttam5218.
nīṭiya vētam tēṭiya pātam
nēṭiya kītam pāṭiya pātam
āṭiya pōtam kūṭiya pātam
āṭiya pātam āṭiya pātam. 1

5219 cākkiya vētam tēkkiya pātam
tākkiya ētam pōkkiya pātam
cōkkiya vātam ākkiya pātam
tūkkiya pātam tūkkiya pātam. 2

5220 ēṉṟiya cūtam tōṉṟiya pātam
īṉṟiya nātam āṉṟiya pātam
ōṉṟiya pūtam ñāṉṟiya pātam
ūṉṟiya pātam ūṉṟiya pātam. 3

5221 cañcitam vīṭum neñcita pātam
tañcita mākum cañcita pātam
koñcita mēvum rañcita pātam
kuñcita pātam kuñcita pātam. 4

5222 eṇṇiya nāṉē tiṇṇiyaṉ āṉēṉ
eṇṇiya vāṟē naṇṇiya pēṟē
puṇṇiyaṉ āṉēṉ aṇṇiyaṉ āṉēṉ
puṇṇiya vāṉē puṇṇiya vāṉē. 5

5223 tottiya cīrē pottiya pērē
tuttiya pāvē pattiya nāvē
cattiyam nāṉē nittiyaṉ āṉēṉ
cattiya vāṉē cattiya vāṉē. 6

5224 empulap pakaiyē empulat tuṟavē
emkulat tavamē emkulac civamē
ampiṉil kaṉalē antaṇark kiṟaiyē
ampalat taracē ampalat taracē. 7

5225 iṉpuṭaip poruḷē iṉcuvaik kaṉiyē
eṇkuṇac cuṭarē intakat toḷiyē
aṉpuṭaik kuruvē ampuyaṟ kiṟaiyē
ampalat tamutē ampalat tamutē. 1

tirucciṟṟampalam
Back117. tirunaṭa maṇiyē


tāḻicai5226.
paciyāta amutē pakaiyāta patiyē
pakarāta nilaiyē paṟaiyāta cukamē
naciyāta poruḷē naliyāta uṟavē
naṭarāja maṇiyē naṭarāja maṇiyē. 1

5227 puraiyāta maṇiyē pukalāta nilaiyē
pukaiyāta kaṉalē putaiyāta poruḷē
naraiyāta varamē naṭiyāta naṭamē
naṭarāja nitiyē naṭarāja nitiyē. 2

5228 civañāṉa nilaiyē civayōka niṟaivē
civapōka uruvē civamāṉa uṇarvē
navanīta matiyē navanāta katiyē
naṭarāja patiyē naṭarāja patiyē. 3

5229 tavayōka palamē civañāṉa nilamē
talaiyēṟum aṇiyē vilaiyēṟu maṇiyē
navavāra naṭamē cuvakāra puṭamē
naṭarāja paramē naṭarāja paramē. 4

5230 tutivēta uṟavē cukapōta naṟavē
tuṉitīrum iṭamē taṉiñāṉa naṭamē
natiyāra nitiyē atikāra patiyē
naṭarāja kuruvē naṭarāja kuruvē. 5

5231 vayamāṉa varamē viyamāṉa paramē
maṉamōṉa nilaiyē kaṉañāṉa malaiyē
nayamāṉa uraiyē naṭuvāṉa varaiyē
naṭarāja turaiyē naṭarāja turaiyē. 6

5232 patiyuṟu poruḷē poruḷuṟu payaṉē
payaṉuṟu niṟaivē niṟaivuṟu veḷiyē
matiyuṟum amutē amutuṟu cuvaiyē
maṟaimuṭi maṇiyē maṟaimuṭi maṇiyē. 7

5233 aruḷuṟu veḷiyē veḷiyuṟu poruḷē
atuvuṟu matuvē matuvuṟu cuvaiyē
maruḷaṟu teruḷē teruḷuṟu moḷiyē
maṟaimuṭi maṇiyē maṟaimuṭi maṇiyē. 8

5234 taruvaḷar niḻalē niḻalvaḷar cukamē
taṭamvaḷar puṉalē puṉalvaḷar nalaṉē
tiruvaḷar uruvē uruvaḷar uyirē
tirunaṭa maṇiyē tirunaṭa maṇiyē. 9

5235 uyiruṟum uṇarvē uṇarvuṟum oḷiyē
oḷiyuṟu veḷiyē veḷiyuṟu veḷiyē
ceyiraṟu patiyē civaniṟai nitiyē
tirunaṭa maṇiyē tirunaṭa maṇiyē. 10

5236 kalainiṟai matiyē matiniṟai amutē
katiniṟai katirē katirniṟai cuṭarē
cilainiṟai nilaiyē nilainiṟai civamē
tirunaṭa maṇiyē tirunaṭa maṇiyē. 11

5237 mikavuyar neṟiyē neṟiyuyar viḷaivē
viḷaivuyar cukamē cukamuyar patamē
tikaḻuyar uyarvē uyaruyar uyarvē
tirunaṭa maṇiyē tirunaṭa maṇiyē. 12

5238 iyalkiḷar maṟaiyē maṟaikiḷar icaiyē
icaikiḷar tutiyē tutikiḷar iṟaiyē
ceyalkiḷar aṭiyē aṭikiḷar muṭiyē
tirunaṭa maṇiyē tirunaṭa maṇiyē. 13

5239 puraiyaṟu pukaḻē pukaḻpeṟu poruḷē
poruḷatu muṭipē muṭivuṟu puṇarvē
tiraiyaṟu kaṭalē kaṭaleḻu cutaiyē
tirunaṭa maṇiyē tirunaṭa maṇiyē. 14

5240 nikaḻnava nilaiyē nilaiyuyar nilaiyē
niṟaiyaruḷ nitiyē nititaru patiyē
tikaḻciva patamē civapata cukamē
tirunaṭa maṇiyē tirunaṭa maṇiyē. 10

tirucciṟṟampalam
Back118. ñāṉa capāpatiyē


tāḻicai5241.
vēta cikāmaṇiyē pōta cukōtayamē
mētaku māporuḷē ōtarum ōrnilaiyē
nāta parāparamē cūta parāvamutē
ñāṉa capāpatiyē ñāṉa capāpatiyē. 1

5242 ēka catācivamē yōka cukākaramē
ēma parānalamē kāma vimōcaṉamē
nāka vikācaṉamē nāta cukōṭaṇamē
ñāṉa capāpatiyē ñāṉa capāpatiyē. 2

5243 tūya catākatiyē nēya catācivamē
cōma cikāmaṇiyē vāma umāpatiyē
ñāya parākaramē kāya purātaramē
ñāṉa capāpatiyē ñāṉa capāpatiyē. 3

5244 āraṇa ñāpakamē pūraṇa cōpaṉamē
ātia ṉātiyaṉē vētiya ṉātiyaṉē
nāraṇa ṉātaramē kāraṇa mēparamē
ñāṉa capāpatiyē ñāṉa capāpatiyē. 4

5245 ākama pōtakamē yātara vētakamē
āmaya mōcaṉamē āramu tākaramē
nāka naṭōtayamē nāta purōtayamē
ñāṉa capāpatiyē ñāṉa capāpatiyē. 5

5246 āṭaka nīṭoḷiyē nēṭaka nāṭaḷiyē
āti purātaṉaṉē vēti parāparaṉē
nāṭaka nāyakaṉē nāṉava ṉāṉavaṉē
ñāṉa capāpatiyē ñāṉa capāpatiyē. 6

5247 āriya ṉēcivaṉē āraṇa ṉēpavaṉē
ālaya ṉēaraṉē ātara ṉēcuraṉē
nāriya ṉēvaraṉē nāṭiya ṉēparaṉē
ñāṉa capāpatiyē ñāṉa capāpatiyē. 7

5248 ātara vētiyaṉē āṭaka jōtiyaṉē
āraṇi pātiyaṉē ātara vātiyaṉē
nāta vipūtiyaṉē nāma vaṉātiyaṉē
ñāṉa capāpatiyē ñāṉa capāpatiyē. 8

5249 tēva kalānitiyē jīva tayānitiyē
tīṉa cakānitiyē cēkara mānitiyē
nāvala rōrpatiyē nāri umāpatiyē
ñāṉa capāpatiyē ñāṉa capāpatiyē. 9

5250 āṭiya nāṭakaṉē ālamar ātiyaṉē
ākama mēlavaṉē āraṇa nālavaṉē
nāṭiya kāraṇaṉē nīṭiya pūraṇaṉē
ñāṉa capāpatiyē ñāṉa capāpatiyē. 10

tirucciṟṟampalam
Back119. viraicēr caṭaiyāy


cintu5251.
viraicēr caṭaiyāy viṭaiyāy uṭaiyāy
vikirtā vipavā vimalā amalā
veñcēr(378) pañcār nañcār kaṇṭā vimpaci tampara ṉē. 1

(378). veñcō - ā. pā. patippu.

5252 araicē kuruvē amutē civamē
aṇiyē maṇiyē aruḷē poruḷē
antō vantāḷ entāy entāy ampala nampati yē. 2

5253 uruvē uyirē uṇarvē uṟavē
uraiyē poruḷē oḷiyē veḷiyē
oṉṟē eṉṟē naṉṟē tantāy ampara(379) nampara ṉē. 3

(379). umpari ṉamparaṉē - ā. pā. patippu.

5254 aruvē tiruvē aṟivē ceṟivē
atuvē ituvē aṭiyē muṭiyē
antō vantāḷ entāy entāy ampala nampati yē. 4


tirucciṟṟampalam
Back
120. jōti jōti


cintu


5255.
jōti jōti jōti cuyañ
jōti jōti jōti parañ
jōti jōti jōti yaruṭ
jōti jōti jōti civam. 1

5256 vāmajōti cōmajōti vāṉajōti ñāṉajōti
mākajōti yōkajōti vātajōti nātajōti
ēmajōti viyōmajōti ēṟujōti vīṟujōti
ēkajōti ēkajōti ēkajōti ēkajōti. 2

5257 ātinīti vētaṉē āṭalnīṭu pātaṉē
vātiñāṉa pōtaṉē vāḻkavāḻka nātaṉē. 3

tirucciṟṟampalam
Back121. kaṇpuruvap pūṭṭu


tāḻicai


5258.
kaiyaṟavi lātunaṭuk kaṇpuruvap pūṭṭu
kaṇṭukaḷi koṇṭutiṟan tuṇṭunaṭu nāṭṭu
aiyarmika uyyumvakai apparviḷai yāṭṭu
āṭuvateṉ ṟēmaṟaikaḷ pāṭuvatu pāṭṭu. 1

5259 ciṟcapaiyum poṟcapaiyum contameṉa tāccu
tēvarkaḷum mūvarkaḷum pēcuvateṉ pēccu
iṟcamaya vāḻvileṉak keṉṉaiiṉi ēccu
eṉpiṟapput tuṉpamelām iṉṟōṭē pōccu. 2

5260 aiyararuṭ cōtiyara cāṭcieṉa tāccu
āraṇamum ākamamum pēcuvateṉ pēccu
eyyulaka vāḻvileṉak keṉṉaiiṉi ēccu
eṉpiṟavit tuṉpamelām iṉṟōṭē pōccu. 3

5261 īcaṉaru ḷālkaṭalil ēṟṟatoru ōṭam
ēṟikkarai ēṟiṉēṉ iruntatoru māṭam
tēcuṟumam māṭanaṭut teyvamaṇi pīṭam
tīpaoḷi kaṇṭavuṭaṉ cērntatucan tōṭam. 4

5262 mērumalai ucciyilvi ḷaṅkukampa nīṭci
mēvumataṉ mēlulakil vīṟumara cāṭci
cērumatil kaṇṭapala kāṭcikaḷkaṇ kāṭci
ceppalari tāmitaṟkeṉ appaṉaruḷ cāṭci. 5

5263 turiyamalaimēluḷatōr cōtivaḷa nāṭu
tōṉṟumatil aiyarnaṭam ceyyumaṇi vīṭu
teriyumatu kaṇṭavarkaḷ kāṇiluyi rōṭu
cettavar eḻuvāreṉṟu kaittāḷam pōṭu. 6

5264 collāl aḷappariya cōtivarai mītu
tūyaturi yappatiyil nēyamaṟai ōtu
ellāmcey vallacittar tammaiuṟum pōtu
iṟantāreḻuvāreṉṟupuṟantāraiūtu. 7

5265 ciṟpotuvum poṟpotuvum nāṉaṟiya lāccu
cittarkaḷum muttarkaḷum pēcuvateṉ pēccu
iṟpakarum(380) ivvulakil eṉṉaiiṉi ēccu
eṉpiṟavit tuṉpamelām iṉṟōṭē pōccu. 8

(380). ipperiya vivvulakil - mutaṟpatippu., ca. mu. ka. patippu.

5266 valatucoṉṉa pērkaḷukku vantatuvāyt tāḻvu
maṟṟavaraic cērntavarkkum vantatalait tāḻvu
valatupujam āṭanampāl vantataruḷ vāḻvu
maṟṟunamaic cūḻntavarkkum vantatunal vāḻvu. 9

5267 ampalattil eṅkaḷaiyar āṭiyanal lāṭṭam
aṉpoṭutu tittavaruk kāṉatucol lāṭṭam
vampucoṉṉa pērkaḷukku vantatumal lāṭṭam
vantatalai yāṭṭamiṉṟi vantatupal lāṭṭam. 10

5268 nāttikamcol kiṉṟavartam nākkumuṭai nākku
nākkuruci koḷḷuvatum nāṟiyapiṇ ṇākku
cīrttipeṟum ampalavar cīrpukaṉṟa vākku
celvākku nalvākku tēvartiru vākku. 11

Back122. ūtūtu caṅkē


tāḻicai


5269.
kaiviṭa māṭṭāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
kaṉaka capaiyāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
poyviṭac ceytāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
pūcaipa littateṉṟu ūtūtu caṅkē. 1

5270 tūkkam tolaittāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
tuṉpam tavirttāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ēkkam keṭuttāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ēma capaiyāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē. 2

5271 poṉṉaṭi tantāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
poṉṉam palattāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
iṉṉal aṟuttāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
eṉṉuḷ amarntāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē. 3

5272 accam tavirttāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ampala vāṇaṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
iccai aḷittāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
iṉpam koṭuttāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē. 4

5273 eṉuyir kāttāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
iṉpam palittateṉṟu ūtūtu caṅkē
poṉurut tantāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
poṟcapai appaṉeṉṟu ūtūtu caṅkē. 5

5274 civamākkikkoṇṭāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ciṟṟam palattāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
navanōk kaḷittāṉ eṉṟu ūtūtu caṅkē
nāṉavaṉ āṉēṉeṉṟu ūtūtu caṅkē. 6

5275 nāta muṭiyāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ñāṉacapaiyāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
pāta maḷittāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
palittatu pūcaieṉṟu ūtūtu caṅkē. 7

5276 teḷḷamu tāṉāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ciṟcapai appaṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
uḷḷam uvantāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
uḷḷa turaittāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē. 8

5277 eṉṉaṟi vāṉāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ellāmcey vallāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
cennilai tantāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ciṟcapai appaṉeṉṟu ūtūtu caṅkē. 9

5278 iṟavāmai īntāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
eṇṇam palittateṉṟu ūtūtu caṅkē
tiṟamē aḷittāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ciṟṟam palattāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē. 10

5279 karavu tavirntateṉṟu ūtūtu caṅkē
karuṇai kiṭaittateṉṟu ūtūtu caṅkē
iravu viṭintateṉṟu ūtūtu caṅkē
eṇṇam palittateṉṟu ūtūtu caṅkē. 11

5280 ellāmcey vallāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ellārkkum nallāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ellām uṭaiyāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ellāmum āṉāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē. 12

5281 karuṇā nitiyareṉṟu ūtūtu caṅkē
kaṭavuḷ avaṉēeṉṟu ūtūtu caṅkē
aruḷnā ṭakattāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
ampalac cōtieṉṟu ūtūtu caṅkē. 13

5282 taṉṉikar illāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
talaivaṉ avaṉēeṉṟu ūtūtu caṅkē
poṉṉiyal vaṇṇaṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
potunaṭam ceyvāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē. 14

5283 āṉanta nātaṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
aruḷuṭai appaṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
tāṉantam illāṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
tattuvac cōtieṉṟu ūtūtu caṅkē. 15

5284 poyviṭ ṭakaṉṟēṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
puṇṇiyaṉ āṉēṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
meytoṭṭu niṉṟēṉeṉṟu ūtūtu caṅkē
mēlveḷi kaṇṭēṉeṉṟu ūtūtu caṅkē. 16

tirucciṟṟampalam
Back123. ciṉṉam piṭi


tāḻicai


5285.
ampalavar vantāreṉṟu ciṉṉam piṭi
aṟputamcey kiṉṟāreṉṟu ciṉṉam piṭi
cempalaṉ aḷittāreṉṟu ciṉṉam piṭi
cittinilai peṟṟateṉṟu ciṉṉam piṭi. 1

5286 ciṟcapaiyaik kaṇṭōmeṉṟu ciṉṉam piṭi
cittikaḷcey kiṉṟōmeṉṟu ciṉṉam piṭi
poṟcapai pukuntōmeṉṟu ciṉṉam piṭi
puntimakiḻ kiṉṟōmeṉṟu ciṉṉam piṭi. 2

5287 ñāṉacittipurameṉṟu ciṉṉam piṭi
nāṭakamcey iṭameṉṟu ciṉṉam piṭi
āṉacitti ceyvōmeṉṟu ciṉṉam piṭi
aruṭcōti peṟṟōmeṉṟu ciṉṉam piṭi. 3

5288 koṭikaṭṭikkoṇṭōmeṉṟu ciṉṉam piṭi
kūttāṭu kiṉṟōmeṉṟu ciṉṉam piṭi
aṭimuṭiyaik kaṇṭōmeṉṟu ciṉṉam piṭi
aruḷamutam uṇṭōmeṉṟu ciṉṉam piṭi. 4

5289 apparvaru kiṉṟāreṉṟu ciṉṉam piṭi
aṟputamcey vataṟkeṉṟu ciṉṉam piṭi
ceppanilai peṟṟateṉṟu ciṉṉam piṭi
cittipuramiṭameṉṟu ciṉṉam piṭi. 5

5290 tāṉēnāṉ āṉēṉeṉṟu ciṉṉam piṭi
cattiyamcat tiyameṉṟu ciṉṉam piṭi
ūṉē pukuntateṉṟu ciṉṉam piṭi
oḷivaṇṇam āṉateṉṟu ciṉṉam piṭi. 6

5291 vēkātakāluṇarntu ciṉṉam piṭi
vēkāta naṭutterintu ciṉṉam piṭi
cākātatalaiaṟintu ciṉṉam piṭi
cākāta kalvikaṟṟuc ciṉṉam piṭi. 7

5292 mītāṉa nilaiēṟic ciṉṉam piṭi
veṭṭaveḷi naṭuniṉṟu ciṉṉam piṭi
vētāka mamkaṭantu ciṉṉam piṭi
vētāntac cittānta ciṉṉam piṭi. 8

5293 paṉmārkka mumkaṭantu ciṉṉam piṭi
paṉṉiraṇṭiṉ mītuniṉṟu ciṉṉam piṭi
caṉmārkkam mārkkameṉṟu ciṉṉam piṭi
cattiyamcey kiṉṟōmeṉṟu ciṉṉam piṭi. 9

5294 cittāṭu kiṉṟāreṉṟu ciṉṉam piṭi
cettār eḻuvāreṉṟu ciṉṉam piṭi
ittā raṇiyileṉṟu ciṉṉam piṭi
ituvē taruṇameṉṟu ciṉṉam piṭi. 10

tirucciṟṟampalam
Back124. muracaṟaital


tāḻicai


5295.
aruṭcōti āṉēṉeṉṟu aṟaiyappā muracu
aruḷāṭci peṟṟēṉeṉṟu aṟaiyappā muracu
maruṭcārpu tīrntēṉeṉṟu aṟaiyappā muracu
maraṇanta virntēṉeṉṟu aṟaiyappā muracu. 1

tirucciṟṟampalam
Back125. taṉit tirualaṅkal (381)


(381) ittalaippiṉ kīḻt tokukkappeṟṟuḷḷa 161 pākkaḷum taṉippāṭalkaḷ. āṟān
tirumuṟaik kālattil pala camayaṅ kaḷiṟ pāṭap peṟṟavai. muṉ patippukaḷil ivai taṉip pāṭalkaḷ
eṉṟa talaippil āṟān tirumuṟaiyiṉ piṟpakutiyil uḷḷaṉa. ā. pā. ivaṟṟait
taṉittirualaṅkal,

āṉmanēya orumaippāṭu (382)
(382). iḵtum itupōṉṟu piṉvarum ciṟutalaippukaḷum yām iṭṭavai.
aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

tirucciṟṟampalam


5296.
evvuyirum potueṉakkaṇ ṭiraṅkiupa
karikkiṉṟār yāvar antac
cevviyartam ceyalaṉaittum tiruvaruḷiṉ
ceyaleṉavē terintēṉ iṅkē
kavvaiilāt tiruneṟiat tiruvāḷar
tamakkēval kaḷippāl ceyya
ovviyateṉ karuttavarcīr ōtiṭaeṉ
vāymikavum ūrva tālō. 1

5297 ettuṇaiyum pētamuṟā tevvuyirum
tamuyirpōl eṇṇi uḷḷē
otturimai uṭaiyavarāy uvakkiṉṟār
yāvaravar uḷantāṉ cutta
citturuvāy emperumāṉ naṭampuriyum
iṭameṉanāṉ terintēṉ anta
vittakartam aṭikkēval purintiṭaeṉ
cintaimika viḻainta tālō. 2

5298 karuṇaioṉṟē vaṭivāki evvuyirum
tamuyirpōl kaṇṭu ñāṉat
teruḷneṟiyil cuttaciva caṉmārkkap
perunīti celuttā niṉṟa
poruḷneṟicaṟ kuṇacāntap puṇṇiyartam
tiruvāyāl pukaṉṟa vārttai
aruḷneṟivē tākamattiṉ aṭimuṭicol
vārttaikaḷeṉ ṟaṟaiva rālō. 1

cālaiyappaṉai vēṇṭal

koccakak kalippā

5299 maṉṉappā maṉṟiṭattē mānaṭañcey appāeṉ
taṉṉappā caṇmukaṅkoḷ cāmiyappā evvuyirkkum
muṉṉappā piṉṉappā mūrttiyappā mūvāta
poṉṉappā ñāṉap poruḷappā tantaruḷē. 1

kaṭṭaḷaik kalittuṟai

5300 ātiap pānam aṉātiyap pānaṅkaḷ ammaioru
pātiap pāniru pātiap pāciva pattaraṉu
pūtiap pānal vipūtiap pāpoṟ potunaṭañcey
cōtiap pācuyañ cōtiap pāeṉaic cūḻntaruḷē. 5

5301 aṇṭaap pāpakir aṇṭaap pānañ caṇintamaṇi
kaṇṭaap pāmuṟṟum kaṇṭaap pāciva kāmieṉum
oṇtavap pāvaiyaik koṇṭaap pācaṭai ōṅkupiṟait
tuṇṭaap pāmaṟai viṇṭaap pāeṉaic cūḻntaruḷē. 6

5302 vēlaiap pāpaṭai vēlaiap pāpava veyyilukkōr
cōlaiap pāparañ cōtiap pācaṭait tuṉṟukoṉṟai
mālaiap pānaṟ camaraca vētacaṉ mārkkacaṅkac
cālaiap pāeṉait tantaap pāvantu tāṅkikkoḷḷē. 7

5303 mecciap pāvalar pōṟṟap potuvil viḷaṅkiyaeṉ
ucciap pāeṉ ṉuṭaiyaap pāeṉṉai uṟṟuppeṟṟa
acciap pāmukkaṇ appāeṉ āruyirk kāṉaappā
kacciap pātaṅkak kaṭṭiap pāeṉṉaik kaṇṭukoḷḷē. 8

5304 ekkarai yummiṉṟi ōṅkum aruṭkaṭal eṉṟuraikkō
cekkarai veṉṟapoṉ eṉkō paṭikat tiraḷateṉkō
tikkarai amparaṉ eṉkōeṉ uḷḷattil tittikkiṉṟa
cakkaraik kaṭṭieṉ kōniṉait tāṉmaṉṟil tāṇṭavaṉē. 9

5305 oṭṭieṉ kōtaṟut tāṭkoṇ ṭaṉainiṉai ōṅkaṟivām
tiṭṭieṉ kōuyar ciṟṟam palantaṉil cērkkumnalla
veṭṭieṉ kōaruṭ peṭṭiyil ōṅki viḷaṅkumtaṅkak
kaṭṭieṉ kōpoṟ potunaṭañ ceyyumuk kaṇṇavaṉē. 1

māyai nīkkam

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5306 aruṭperuṅ kaṭalē eṉṉai āṇṭacaṟ kuruvē ñāṉap
poruṭperuñ capaiyil āṭum pūraṇa vāḻvē nāyēṉ
maruṭperu māyai muṟṟum maṭintaṉa viṉaika ḷōṭē
iruṭperun taṭaiyai nīkki iraviyum eḻunta taṉṟē. 11

5307 māṇava nilaikku mēlē vayaṅkiya oḷiyē maṉṟil
tāṇava naṭañcey kiṉṟa taṉipperun talaiva ṉēeṉ
kōṇava māyai ellām kulaintaṉa viṉaika ḷōṭē
āṇava iruḷai nīkki alariyum eḻunta taṉṟē. 12

5308 taṟparam poruḷē vētat talainiṉṟa oḷiyē mōṉac
ciṟpara cukamē maṉṟil tirunaṭam puriyun tēvē
vaṟpuṟu māyai ellām maṭintaṉa viṉaika ḷōṭē
iṟpaṭum iruḷai nīkki iraviyum eḻunta taṉṟē. 13

citamparēcaṉ aruḷ

kali viruttam

5309 ciṟṟaṟi vuṭaiyanāṉ ceyta tīmaikaḷ
muṟṟavum poṟuttaruḷ muṉintiṭēl iṉṟē
teṟṟeṉa aruṭperuñ cōtic celvamum
maṟṟavum vaḻaṅkuka varataṉē eṉṟēṉ. 14

5310 eṉṟacol cevimaṭut tiṟaiyum añciṭēl
iṉṟuṉak karuṭperuñ cōti īntaṉam
naṉṟuṟa makiḻkaen nāḷuñ cāvuṟā
veṉṟiyum aḷittaṉam eṉṟu mēviṉāṉ. 15

5311 mēvieṉ uḷḷakat tiruntu mēlumeṉ
āviyiṟ kalantivaṉ avaṉeṉ ṟōtumōr
pūviyaṟ pētamum pōkki oṉṟatāyt
tēviyaṟ purintaṉaṉ citampa rēcaṉē. 16

pōṟṟic canta viruttam

canta viruttam

5312 pōṟṟi niṉaruḷ pōṟṟi niṉpotu
pōṟṟi niṉpukaḻ pōṟṟi niṉuru
pōṟṟi niṉiyal pōṟṟi niṉnilai
pōṟṟi niṉneṟi pōṟṟi niṉcukam
pōṟṟi niṉuḷam pōṟṟi niṉmoḻi
pōṟṟi niṉceyal pōṟṟi niṉkuṇam
pōṟṟi niṉmuṭi pōṟṟi niṉnaṭu
pōṟṟi niṉaṭi pōṟṟi pōṟṟiyē. 17

5313 pōṟṟi niṉiṭam pōṟṟi niṉvalam
pōṟṟi niṉnaṭam pōṟṟi niṉnalam
pōṟṟi niṉtiṟam pōṟṟi niṉtaram
pōṟṟi niṉvaram pōṟṟi niṉkati
pōṟṟi niṉkalai pōṟṟi niṉporuḷ
pōṟṟi niṉoḷi pōṟṟi niṉveḷi
pōṟṟi niṉtayai pōṟṟi niṉkoṭai
pōṟṟi niṉpatam pōṟṟi pōṟṟiyē. 18

5314 pōṟṟu kiṉṟaeṉ puṉmai yāvaiyum
poṟutta niṉperum poṟumai pōṟṟieṉ
āṟṟu vēṉuṉak kaṟiki lēṉeṉak
kaṟivu tantapē raṟiva pōṟṟivāṉ
kāṟṟu nīṭaḻal āti aintunāṉ
kāṇak kāṭṭiya karutta pōṟṟivaṉ
kūṟṟu taittunīt taḻivi lāuruk
koḷḷa vaittaniṉ koḷkai pōṟṟiyē. 19

pāṭamum paṭippum

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5315 ampalam cērntēṉ empalam ārntēṉ
appaṉaik kaṇṭēṉ ceppamuṭ koṇṭēṉ
umpar viyappa impar iruntēṉ
ōtā tuṇarntēṉ mītāṉam uṟṟēṉ
nampiṭil aṇaikkum emperu māṉai
nāyakaṉ taṉṉait tāyavaṉ taṉṉaip
pampuṟap pāṭip paṭikkiṉṟēṉ mēlum
paṭippēṉ eṉakkup paṭippitta vāṟē. 20

5316 kaḷḷattai aṟṟa uḷḷattaip peṟṟēṉ
kaṉṟik kaṉintē maṉṟil pukuntēṉ
teḷḷat teḷinta veḷḷattai uṇṭēṉ
ceyvakai kaṟṟēṉ uyvakai uṟṟēṉ
aḷḷak kuṟaiyā vaḷḷaṟ poruḷai
ampalac cōtiyai emperu vāḻvai
paḷḷikkuṭ pāṭip paṭikkiṉṟēṉ mēlum
paṭippēṉ eṉakkup paṭippitta vāṟē. 21

5317 kāṭṭaik kaṭantēṉ nāṭṭai aṭaintēṉ
kavalai tavirntēṉ uvakai mikuntēṉ
vīṭṭaip pukuntēṉ tēṭṭamu tuṇṭēṉ
vētāka mattiṉ viḷaivelām peṟṟēṉ
āṭṭaip purintē ampalat tōṅkum
aiyar tiruvaṭik kāṉanta mākap
pāṭṭaip paṭittēṉ paṭikkiṉṟēṉ mēlum
paṭippēṉ eṉakkup paṭippitta vāṟē. 22

pāṭṭum tiruttamum

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5318 tēṉpāṭal aṉpuṭaiyār ceyappotuvil naṭikkiṉṟa civamē ñāṉak
kāṉpāṭic civakāma vallimakiḻ kiṉṟatiruk kaṇavā nalla
vāṉpāṭa maṟaipāṭa eṉṉuḷattē vayaṅkukiṉṟa maṉṉā niṉṉai
yāṉpāṭa nītirutta eṉṉatavañ ceytēṉō entāy entāy. 23

5319 āṉpālum naṟuntēṉum carkkaraiyum kūṭṭiyateḷ ḷamutē eṉṟaṉ
ūṉpālum uḷappālum uyirppālum oḷirkiṉṟa oḷiyē vētam
pūmpāṭal puṉaintētta eṉṉuḷattē āṭukiṉṟa poṉṉē niṉṉai
yāṉpāṭa nītirutta eṉṉatavañ ceytēṉō entāy entāy. 24

ampalattaracē apayam

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5320 poruṭperun taṉimeyp pōkamē eṉṉaip
puṟattiṉum akattiṉum puṇarnta
teruṭperuñ civamē cuttacaṉ mārkkac
celvamē nāṉpeṟṟa ciṟappē
maruṭperuṅ kaṭalaik kaṭattieṉ taṉṉai
vāḻvitta eṉperu vāḻvē
aruṭperuñ cōti ampalat taracē
ammaiyē appaṉē apayam. 25

5321 poruṭperu maṟaikaḷ aṉantamā kamaṅkaḷ
pukalumōr aṉantammēṟ pōnta
teruṭperu veḷimaṭ ṭaḷavilāk kālam
tēṭiyum kāṇkilāc civamē
maruṭperum pakaitīrt teṉṉaiāṭ koṇṭa
vaḷḷalē teḷḷiya amutē
aruṭperuñ cōti ampalat taracē
ammaiyē appaṉē apayam. 26

5322 poruṭperuñ cuṭarcey kalāntayō kāntam
pukaṉṟapō tānta nātāntam
teruṭperu vētān tamtikaḻ cittān
tattiṉum tittikkum tēṉē
maruṭperu iruḷait tīrtteṉai vaḷarkkum
māperuṅ karuṇaiyā ramutē
aruṭperuñ cōti ampalat taracē
ammaiyē appaṉē apayam. 27

aruṭperuñcōti apayam

nēricai veṇpā

5323 aruṭperuñ cōti apayam apayam
aruṭperuñ cōti apayam - aruṭperuñ
cōti apayamciṟ cōti apayampoṟ
cōti apayam tuṇai. 28

5324 tuṇaivā apayam tuyarakala eṉpāl
aṇaivā apayam apayam - paṇaivāy
vaṭalā apayam varatā apayam
naṭanāya kāapayam nāṉ. 29

5325 nāṉākit tāṉāy naṭittaruḷkiṉ ṟāyapayam
tēṉāy iṉikkum civaapayam - vāṉāṭu
meyyā apayam vimalā apayameṉṟaṉ
aiyā apayamapa yam. 30

5326 apayam patiyē apayam paramē
apayam civamē apayam - upaya
patattiṟ kapayam parinteṉuḷat tēnal
vitattil karuṇai viḷai. 31

5327 karuṇā nitiyē apayam kaṉinta
aruṇā ṭakaṉē apayam - maruṇāṭum
uḷḷak kavalai oḻippāyeṉ vaṉmaṉattup
poḷḷaṟ piḻaikaḷ poṟuttu. 32

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5328 iṇakkaṟiyīr itamaṟiyīr iruntanilai aṟiyīr
iṭamaṟiyīr taṭamaṟiyīr ivvuṭampai eṭutta
kaṇakkaṟiyīr vaḻakkaṟiyīr ampalattē māyaik
kalakkamaṟa naṭikkiṉṟa tulakkamaṟi vīrō
piṇakkaṟivīr puraṭṭaṟivīr(383) piḻaiceyavē aṟivīr
pēruṇavaip peruvayiṟṟup pilattiliṭa aṟivīr
maṇakkaṟiyē piṇakkaṟiyē vaṟuppēpērp porippē
vaṭaikkuḻampē cāṟēeṉ ṟaṭaikka aṟivīrē. 33

(383). piraṭṭaṟivīr - po. cu. patippu.

5329 uḻakkaṟiyīr aḷappataṟkōr uḷavaṟiyīr ulakīr
ūraṟiyīr pēraṟiyīr uṇmaioṉṟum aṟiyīr
kiḻakkaṟiyīr mēṟkaṟiyīr ampalattē māyaik
kētamaṟa naṭikkiṉṟa pātamaṟi vīrō
vaḻakkaṟivīr caṇṭaiyiṭṭē vampaḷakka aṟivīr
vaṭikkummuṉṉē cōṟeṭuttu vayiṟṟaṭaikka aṟivīr
kuḻakkaṟiyē(384) paḻakkaṟiyē kūṭṭuvarkkak kaṟiyē
kuḻampēcā ṟēeṉavum kūṟaaṟi vīrē. 34

(384). kuḻaikkaṟiyē - mutaṟpatippu., po. cu., pi. irā., ca. mu. ka.

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5330 uṇikkum mūṭṭukkum kotukukkum
pēṉukkum uvappuṟap pacikkiṉṟīr
tuṇikkum kācukkum cōṟṟukkum
ūrtoṟum cuṟṟippōy alaikiṉṟīr
piṇikkum pīṭaikkum uṭaluḷam
koṭukkiṉṟīr pētaiyīr nallōrkaḷ
paṇikkum vēlaicey tuṇṭuṭut
tampalam paravutaṟ kicaiyīrē. 35

5331 maḻavukkum orupiṭicō ṟaḷippataṉṟi
irupiṭiūṇ vaḻaṅkil iṅkē
uḻavukku mutalkuṟaiyum eṉavaḷarttaṅ
kavaṟṟaielām ōkō pēyiṉ
viḻavukkum pulāluṇṇum viruntukkum
maruntukkum melintu māṇṭār
iḻavukkum iṭarkkoṭuṅkōl iṟaivarikkum
koṭuttiḻappar eṉṉē eṉṉē. 36

5332 kaṭukāṭṭuk kaṟikkiṭuka tāḷikka
eṉakkaḻaṟik kaḷikkā niṉṟa
cuṭukāṭṭup piṇaṅkāḷic cukamaṉaittum
kaṇaccukamē collak kēṇmiṉ
muṭukāṭṭuk kūṟṟuvarum cāvīrāl
cāvataṟku muṉṉē nīvīr
iṭukāṭṭuppiṇaṅkaṇṭāl ēttumiṉō
emaiyumivvā ṟiṭukaeṉṟē. 37


5333 matippālai aruṭpālai āṉantap
pālaiuṇṇa maṟantār cillōr
vitippālai aṟiyēmtāyp pālaiuṇṭu
kiṭantaḻutu viḷaiviṟ kēṟpak
kotippālai uṇarvaḻikkum kuṭippālai
maṭippālaik kuṭippārantō
tutippālai aruḷtarunam tēvacikā
maṇittēvait tutiyār aṉṟē. 38

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5334 cirippilē poḻutu kaḻikkumiv vāḻkkaic
ciṟiyavar cintaimāt tiramō
poruppilē tavañcey periyartam maṉamum
puḷippilē tuvarppilē uvarppuk
karippilē koṭiya kayappilē kaṭiya
kārppilē kārppoṭu kalanta
erippilē pukuva taṉṟieḷ aḷavum
iṉippilē pukukiṉṟa tilaiyē. 39

kalinilaittuṟai

5335 pūvār koṉṟaic ceñcaṭai yāḷar pukaḻāḷar
īvār pōlvan teṉmaṉai pukkār eḻilkāṭṭi
tēvār tillaic ciṟcapai mēvum tiruvāḷar
āvā eṉṟār eṉṉaṭi ammā avarcūtē. 40

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5336 nalviṉai ciṟitum nayantilēṉ eṉpāḷ
nāṉceyat takkatē teṉpāḷ
celviṉai oṉṟun terintilaṉ aiyō
teyvamē teyvamē eṉpāḷ
velviṉai maṉṟil naṭampuri kiṉṟār
viruppilar eṉmicai eṉpāḷ
valviṉai uṭaiyēṉ eṉṟuḷam pataippāḷ
varuntuvāḷ nāṉpeṟṟa makaḷē. 41

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5337 nātararuṭ peruñcōti nāyakareṉ taṉaiyē
nayantukoṇṭa taṉittalaivar ñāṉacapā patiyār
vātanaṭam purikaruṇai mānitiyār varatar
vaḷḷalelām vallavarmā nallavareṉ iṭattē
kātaluṭaṉ varukiṉṟār eṉṟupara nātam
kaḷippuṟavē toṉikkiṉṟa tantaratun tupitāṉ
ētamaṟa muḻaṅkukiṉṟa teṉṟucollik koṇṭē
eḻukiṉṟāḷ toḻukiṉṟāḷ eṉṉuṭaiya makaḷē. 42

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam 33

5338. aṉpāṭu tiruppotuvil āṭukiṉṟa
aracēniṉ aṭimēl āṇai
eṉpāṭeṉ ṟilaieṉṉāl turumpumacait
tiṭamuṭiyā titukāl toṭṭup
poṉpāṭev vitattāṉum purintukoṇṭu
nītāṉē purattal vēṇṭum
uṉpāṭu nāṉuraittēṉ nīiṉiccum
māirukka oṇṇā taṇṇā. 43

5339. muṉpāṭu piṉpayaṉtan tiṭumeṉavē
uraikkiṉṟōr moḻikaḷ ellām
iṉpāṭum ivvulakil eṉṉaṟivil
ilaiataṉāl ellām vallōy
aṉpāṭu tiruppotuvil āṭukiṉṟōy
aruṭcōti aḷittuk kāttal
uṉpāṭu nāṉuraittēṉ eṉakkorupā
ṭuṇṭōnī uraippāy appā. 44

5340.. uṉāṇai uṉṉaiviṭa uṟṟatuṇai
vēṟilaieṉ uṭaiyāy antō
eṉnāṇaik kāttaruḷi ittiṉamē
aruṭcōti ītal vēṇṭum
annāḷnai yātapaṭi aruḷpurinta
peruṅkaruṇai aracē eṉṉai
muṉṉāḷniṉ aṭiyavaṉeṉ ṟulakaṟinta
innāḷeṉ moḻinti ṭātē. 45

5341. tūṅkātē viḻittirukkum cūtaṟivit
teṉaiāṇṭa turaiyē eṉṉai
nīṅkātē eṉṉuyiril kalantukoṇṭa
patiyēkāl nīṭṭip piṉṉē
vāṅkātē viraintivaṇnī varalvēṇṭum
tāḻttiṭileṉ maṉantāṉ caṟṟum
tāṅkātē ituniṉatu taṉittatiru
vuḷamaṟinta caritam tāṉē. 46

5342. iyaṅkāḷi pulikaraṭi eṉappeyarkēṭ
ṭuḷamnaṭuṅki iruntēṉ ūril
cayaṅkāḷik kōyilaikkaṇ ṭañcimaṉam
taḻutaḻuttut taḷarntēṉ intap
payaṅkāḷip payalpōlap payantavarkaḷ
eṅkuḷarkāṇ patiyē eṉṉai
vayaṅkāḷil oruvaṉeṉa niṉaiyēlkaip
piḷḷaieṉa matitti ṭāyē. 47

5343. ciṟuceyalaic ceyumulakac ciṟunaṭaiyōr
palapukalat tiṉantō ṟuntāṉ
uṟuceyalai aṟiyāic ciṟupayalaip
piṭittalaittal uvappō kaṇṭāy
teṟuceyalait tavirttellāc cittiyumpeṟ
ṟiṭaaḻiyāt tēkaṉ ākap
peṟuceyalai eṉakkaḷittē maṟuceyalaip
purikaeṉaip peṟṟa tēvē. 48

kalinilaittuṟai

5344 aṅkē uṉṟaṉ aṉparkaḷ ellām amarkiṉṟār
iṅkē nītāṉ eṉṉaḷa viṉṉum iraṅkāyēl
eṅkē pōkēṉ yāroṭu nōkēṉ etuceykēṉ
ceṅkēḻ vēṇit tiṅkaḷ aṇintaruḷ civaṉēyō. 49

5345 īyō ṭuṟaḻum ciṟiyēṉ aḷavil entāyniṉ
cēyō ṭuṟaḻum pēraruḷ vaṇṇat tiruvuḷḷam
kāyō paḻamō yātō aṟiyēṉ kavalkiṉṟēṉ
tīyō ṭuṟaḻum tiruvaruḷ vaṭivac civaṉēyō. 50

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5346 uṭaiya nāyakaṉ piḷḷaināṉ
ākilev vulakamum oruṅkiṉpam
aṭaiya nāṉaruṭ cōtipeṟ
ṟaḻivilā yākkaikoṇ ṭulakellām
miṭaiya aṟputap peruñceyal
nāṭoṟum viḷaitteṅkum viḷaiyāṭat
taṭaiya taṟṟanal taruṇamit
taruṇamāt taḻaikkait taṉiyēṟkē. 51

5347 kōtu koṭutta maṉacciṟiyēṉ
kuṟṟam kuṇamāk koṇṭēip
pōtu koṭutta niṉaruḷām
poruḷai niṉaikkum pōtellām
tātu koṭutta peruṅkaḷippum
cālā teṉṟāl cāminiṉak
kētu koṭuppēṉ kēṭpataṉmuṉ
ellām koṭukka vallāyē. 52

5348 kaṉṟuṭaiya pacuppōlē kacinturukum
aṉparelām kāṇak kāṭṭum
eṉṟuṭaiya nāyakaṉē ellāñcey
vallavaṉē ilaṅkuñ cōti
maṉṟuṭaiya maṇavāḷā maṉṉavaṉē
eṉṉirukaṇ maṇiyē niṉṉai
aṉṟuṭaiyēṉ iṉṟuviṭēṉ āṇaiuṉmēl
āṇaiuṉmēl āṇai aiyā. 53

5349 tiruni laittunal aruḷoṭum
aṉpoṭum ciṟappoṭum ceḻittōṅka
uruni laittivaṇ makiḻvoṭu
vāḻvuṟa uvantuniṉ aruḷceyvāy
iruni lattavar iṉpuṟat
tiruvaruḷ iyalvaṭi voṭumaṉṟil
kuruni laittacaṟ kurueṉum
iṟaivaniṉ kuraikaḻaṟ patampōṟṟi. 54

5350 kuṟṟam purital eṉakkiyalpē
kuṇamāk koḷḷal uṉakkiyalpē
ciṟṟam palavā iṉicciṟiyēṉ
ceppum mukamaṉ yātuḷatu
teṟṟeṉ ṟaṭiyēṉ cintaitaṉait
teḷivit taccan tuyartīrttē
iṟṟaip poḻutē aruṭcōti
īka taruṇam ituvāmē. 55

5351 aruḷā ramutē eṉṉuṭaiya
aṉpē eṉṟaṉ aṟivēeṉ
poruḷāy akattum puṟattumeṉṉaip
puṇarnta karuṇaip poruppēmeyt
teruḷām oḷiyē veḷiyākac
ciṟṟam palattē naṭikkiṉṟōy
iruḷā yiṉael lāmtavirtteṉ
eṇṇam muṭippāy ippōtē. 56

5352 mantiram aṟiyēṉ maṟṟai
maṇimarun taṟiyēṉ vēṟu
tantiram aṟiyēṉ entat
takavukoṇ ṭaṭaivēṉ entāy
intiraṉ mutalām tēvar
iṟaiñcappoṉ maṉṟil vēṇic
cantiraṉ āṭa iṉpat
taṉinaṭam puriyum tēvē. 57

5353. karuṇaik kaṭalē atileḻunta
karuṇai amutē kaṉiyamutil
taruṇac cuvaiyē cuvaiaṉaittum
cārnta patamē taṟpatamē
poruṇmeyp paramē citamparamām
potuvil naṭikkum paramparamē
teruṇmeyk karuttil kalanteṉaiyum
citti nilaikaḷ terittaruḷē. 58

5354. kalakkam aṟṟunāṉ niṉṟaṉaip
pāṭiyē kaḷikkiṉṟa nāḷennāḷ
ilakkam uṟṟaṟin tiṭaaruḷ
purikuvāy entaiiv viraviṉkaṇ
tulakka muṟṟaciṟ ṟampalat
tāṭumeyc cōtiyē cukavāḻvē
alakkaṇ aṟṟiṭat tiruvaruḷ
puriyumeṉ appaṉē aṭiyēṟkē. 59

kaṭṭaḷaik kalippā

5355 paṇṭu niṉtirup pātama laraiyē
pāṭi yāṭiya pattimai yōraippōl
toṇṭu koṇṭeṉai āṇṭaṉai iṉṟutāṉ
tuṭṭaṉ eṉṟutu rattiṭal naṉṟukol
kuṇṭu nīrkkaṭal cūḻula kattuḷōr
kuṟṟam āyiraṅ kōṭicey tālummuṉ
koṇṭu piṉkulam pēcuva rōeṉaik
kuṟikkoḷ vāyeṇ kuṇantikaḻ vaḷḷalē. 60

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5356 kaṇṇelām nirampap pēroḷi kāṭṭik
karuṇaimā maḻaipoḻi mukilē
viṇṇelām niṟainta viḷakkamē eṉṉuḷ
mēviya meymmaiyē maṉṟuḷ
eṇṇelām kaṭantē ilaṅkiya patiyē
iṉṟunī ēḻaiyēṉ maṉattup
puṇṇelām tavirttup poruḷelām koṭuttup
pukunteṉa tuḷaṅkalan taruḷē. 61

5357 aṉpilēṉ eṉiṉum aṟivilēṉ eṉiṉum
aṉṟuvan tāṇṭaṉai ataṉāl
tuṉpilēṉ eṉaiv vulakelām aṟiyac
colliṉēṉ colliya nāṉē
iṉpilēṉ eṉaiṉ ṟuraittiṭal aḻakō
eṉaiula kavamatit tiṭileṉ
eṉpilē kalantāy niṉakkumvan tiṭumē
eytuka virainteṉa tiṭattē. 62

kaṭṭaḷaik kalittuṟai

5358 vāṉvēṇṭu ciṟṟam palattē vayaṅki vaḷaramutat
tēṉvēṇṭi ṉēṉit taruṇat taruḷceyka ceytilaiyēl
ūṉvēṇṭum eṉṉuyir nīttuniṉ mēṟpaḻi yōviḷaippēṉ
nāṉvēṇṭu mōpaḻi tāṉvēṇṭu mōcolka nāyakaṉē. 63

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5359 cevvaṇat tavarum maṟaiyumā kamamum
tēvarum muṉivarum piṟarum
ivvaṇat tatueṉ ṟaṟintiṭaṟ karitām
entainiṉ tiruvaruḷ tiṟattai
evvaṇat taṟivēṉ eṅṅaṉam pukalvēṉ
eṉtarat tiyaluva tēyō
ovvaṇat taracē eṉakkeṉa iṅkōr
uṇarcciyum uṇṭukol uṇarttē. 64

5360 uṇarntuṇarn tāṅkē uṇarntuṇarn tuṇarā
uṇarntavar uṇarcciyāṉ nuḻaintē
tiṇarntaṉar āki viyantiṭa viḷaṅkum
civapatat talaivaniṉ iyalaip
puṇarntaniṉ aruḷē aṟiyumnāṉ aṟintu
pukaṉṟiṭum tarañciṟi tuḷaṉō
koṇarntoru poruḷeṉ karaṅkoḷak koṭutta
kurueṉak kūṟaleṉ kuṟippē. 65

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5361 ayalaṟiyēṉ niṉatumalar aṭiaṉṟic ciṟitum
ampalattē nitampuriyum āṉanta naṭaṅkaṇ
ṭuyalaṟiyēṉ eṉiṉumatu kaṇṭukoḷum ācai
orukaṭalō eḻukaṭalō uraikkavoṇā tuṭaiyēṉ
mayalaṟiyā maṉattamarnta māmaṇiyē maruntē
matimuṭiem perumāṉniṉ vāḻttaṉṟi maṟṟōr
ceyalaṟiyēṉ eṉakkaruḷat tiruvuḷañcey tiṭuvāy
tirueḻuttain tāṇaioru tuṇaiciṟitiṅ kilaṉē. 66

5362 koḻuntēṉum ceḻumpākum kulavupacum pālum
kūṭṭiuṇṭāṟ pōliṉikkuṅ kuṇaṅkoḷcaṭaik kaṉiyē
toḻuntēva maṭantaiyarkku maṅkalanāṇ kaḻuttil
tōṉṟaviṭam kaḻuttiṉuḷē tōṉṟaniṉṟa cuṭarē
eḻuntēṟum aṉparuḷat tēṟṟutiru viḷakkē
eṉuyirkkut tuṇaiyēeṉ irukaṇṇuḷ maṇiyē
aḻuntēṟa aṟiyāteṉ avalaneñcam antō
apayamuṉak kapayameṉai āṇṭaruḷka viraintē. 67

5363 eṉṉālōr turumpumacait teṭukkamuṭi yātē
ellāñcey vallavaṉeṉ ṟellārum pukalum
niṉṉāliv vulakiṭaināṉ vāḻkiṉṟēṉ aracē
niṉaruḷpeṟ ṟaḻiyāta nilaiyaiaṭain tiṭaeṉ
taṉṉālōr cutantaramum illaikaṇṭāy niṉatu
cakalacutan tarattaieṉpāl tayavuceyal vēṇṭum
piṉnāḷeṉ ṟiṭilciṟitum tarittirukka māṭṭēṉ
pērāṇai uraittēṉeṉ pērācai ituvē. 68

5364 iccaielām pukaṉṟēṉeṉ ilaccaielām viṭuttēṉ
iṉicciṟitum tariyēṉiṅ kitutaruṇat taṭaintē
accaielām veḷippaṭutti accamelām akaṟṟi
aruṭcōtit taṉiaracē āṅkāṅkum ōṅka
viccaielām eṉakkaḷittē aviccaielām tavirttu
meyyuṟaeṉ ṉoṭukalantu viḷaṅkiṭutal vēṇṭum
paccaielām cemmaielām poṉmaielām paṭarnta
paṭikamaṇi viḷakkēam palamviḷaṅkum patiyē. 69

5365 taruvakaiit taruṇamnalla taruṇamitil eṉakkē
taṉittaaruṭ peruñcōti tantaruḷka itutāṉ
oruvakaiī tilaieṉilvē ṟoruvakaieṉ ṉuṭaiya
uṭaluyirai oḻittiṭuka uvappiṉoṭē inta
iruvakaiyum cammatamē tiruvaṭicāṭ ciyatāy
iyampiṉaṉeṉ itayamuṉṟaṉ itayamaṟin tatuvē
aruvakaiyō uruvakaiyum ākieṉṉuḷ amarntāy
ammēeṉ appāeṉ ayyāeṉ aracē. 70

5366 varumuṉ vantatāk koḷḷutal eṉakku
vaḻakkam vaḷḷalnī makiḻntaruṭ cōti
tarumuṉ tantaṉai eṉṟiruk kiṉṟēṉ
tantai nītaral cattiyam eṉṟē
kurumuṉ poyyurai kūṟalēṉ iṉiik
kuvalai yattiṭaik kavalaiyait tariyēṉ
tirumuṉ viṇṇappam ceytaṉaṉ karuṇai
ceyka vāḻkaniṉ tiruvaruṭ pukaḻē. . 71

5367 viṉaittaṭaitīrt teṉaiāṇṭa meyyaṉmaṇip potuvil
meyññāṉa naṭampurintu viḷaṅkukiṉṟa vimalaṉ
eṉaittaṉivait taruḷoḷiīn teṉṉuḷiruk kiṉṟāṉ
ellāñcey vallacittaṉ iccaiyaruṭ cōti
tiṉaittaṉaipeṟ ṟavarēṉum cālumuṉṉē ulakil
cettavarkaḷ ellārum tirumpavaru keṉṟu
niṉaittavuṭaṉ etirvantu niṟparkaṇṭāy eṉatu
neñcēnī añcēluḷ añcēlañ cēlē. . 72

kuṟaṭṭāḻicai.

5368 aṇiyē eṉatumey yaṟivē potuvaḷar aracē tiruvaḷar amutē
iṉitaruḷ vāyitu taruṇam amutaru ḷāyitu taruṇam
maṇiyē eṉatukaṇ maṇiyē potuvaḷar matiyē tiruvaruṇ matiyē
aruḷpuri vāyitu taruṇam aruḷpuri vāyitu taruṇam. . 73

nēricai veṇpā.

5369 ituvē taruṇam eṉaiaṇaitaṟ kiṅkē
potuvē naṭikkum puṉitā - vituvēynta
ceṉṉiyaṉē cutta civaṉē uṉakkaṭiyēṉ
aṉṉiyaṉē allēṉ aṟintu. . 74

kalittuṟai.

5370 āti yētiru ampalat tāṭalcey aracē
nīti yēelām vallavā nallavā niṉaintē
ōti yēuṇar taṟkari tākiya oruvāṉ
cōti yēeṉaic cōtiyēl cōtiyēl iṉiyē. . 75

kaṭṭaḷaik kalittuṟai.

5371 pōtō viṭinta taruḷaracēeṉ poruṭṭuvanteṉ
tātōr eḻumaiyum naṉmaiyuṟ ṟōṅkat taruvatutāṉ
mātōṭa nīkkum kaṉiraca mōvanta vāṉkaṉiyiṉ
kōtō aṟintilaṉ yātō tiruvuḷam kūṟukavē. . 76

5372 appaṉai ippaṉai ākkic civikai amarntavaṉcol
appaṉai eṉṉuyirk kāṉacen tēṉai amutaiannāḷ
appaṉai āḻi kaṭattik karaiviṭ ṭaḷittacaṭai
appaṉaic ciṟṟam palavaṉai nāṉtutit tāṭuvaṉē. . 77

5373 mātōr puṭaivaitta māmarun tēmaṇi yēeṉ maṭṭil
yātō tiruvuḷam yāṉaṟi yēṉitaṟ keṉṉaceyvēṉ
pōtō kaḻikiṉṟa tantōniṉ taṉṉaip poruntukiṉṟa
cūtōr aṇuvum teriyēṉniṉ pātat tuṇaituṇaiyē. . 78

taravu koccakak kalippā.

5374 ārntaaruṭ peruñcōti appānāṉ aṭuttavartam
cōrntamukam pārkkaiṉit tuṇiyēṉ niṉaruḷāṇai
nērntavarkaḷ nērntapaṭi nekiḻnturaikkum vārttaikaḷum
ōrntucevi pukattuṇiyēṉ uṉāṇai uṉāṇai. . 79

5375 aḻiyā nilaiyātatu mēviniṉ aṉpiṉōṭum
oḻiyā tuṉaippāṭi niṉṟāṭi ulakiṉūṭē
vaḻiyām uyirkkiṉpam purintu vayaṅkalvēṇṭum
iḻiyā taruḷvāy potumēviya entainīyē. . 80

5376 karumpacaikkum moḻicciṟiyār kalmaṉattil payiṉṟupayiṉ
ṟirumpacaikkum maṉampeṟṟēṉ yāṉōiv vēḻaikaḷtam
arumpacikku maruntaḷippēṉ antōiṅ keṉṉālē
turumpacaikka muṭiyātē cōtinaṭap perumāṉē. 81

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5377. matikkaḷavā maṇimaṉṟil tirunaṭañcey
tiruttāḷai vaḻuttal iṉṟu
patikkaḷavā nalantaruval eṉṟuniṉai
ēttutaṟkup paṇikkiṉ ṟēṉnī
vitikkaḷavāc cittikaḷmuṉ kāṭṭukaiṅ
keṉkiṉṟāy virainta neñcē
potikkaḷavā muṉṉariṅkē cattattuk
kaḷaveṉpār pōṉṟāy aṉṟē. 82

5378. āṭiyakāl malarkaḷukkē aṉpuṭaiyār
yāvariṅkē avarkkē iṉpam
kūṭiyateṉ ṟāraṇamum ākamamum
āṇaiyiṭṭuk kūṟumvārttai
ōṭiyatō neñcēnī uṉṉuvateṉ
paṟpalavāy uṉṉēl iṉṉē
pāṭiavaṉ tiruppāṭṭaip paṭikaṇṭāy
iṉpukalap paṭikaṇ ṭāyē. 83

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5379 oṉṟumuṉ eṇpāl eṇṇiṭak kiṭaitta
vuvaikkumēṟ ṟaṉaiaruḷ oḷiyāl
naṉṟukaṇ ṭāṅkē aruṭperuñ cōti
nātaṉaik kaṇṭavaṉ naṭikkum
maṉṟukaṇ ṭataṉil cittelām valla
maruntukaṇ ṭuṟṟatu vaṭivāy
niṉṟukoṇ ṭāṭun taruṇamiṅ kituvē
neñcamē añcalai nīyē. 84

5380 kalaivaḷar muṭiya teṉṉaiāṭ koṇṭa
karuṇaiyaṅ kaṇṇatu ñāṉa
nilaivaḷar poruḷa tulakelām pōṟṟa
niṉṟatu niṟaiperuñ cōti
malaivaḷar kiṉṟatu aruḷveḷi naṭuvē
vayaṅkuva tiṉpamē mayamāyt
talaivaḷar tirucciṟ ṟampalan taṉilē
taṉitteṉak kiṉittatōr kaṉiyē. 85

5381 maṉṟuḷniṉ ṟāṭum vaḷḷalē eṉatu
vaḷḷaleṉ ṟeṉakkuḷē terinta
aṉṟutāṉ toṭaṅki ammaiyē appā
aiyaṉē aṉpaṉē aracē
eṉṟuniṉ taṉaiyē niṉaittiruk kiṉṟēṉ
eṭṭuṇai eṉiṉumvē ṟiṭattil
ceṉṟuniṉ ṟaṟiyēṉ teyvamē ituniṉ
tiruvuḷam terintatu tāṉē. 86

5382 uḷḷalēṉ uṭaiyār uṇṇavum vaṟiyār
uṟupaci uḻantuven tuyarāl
vaḷḷalē neñcam varuntavum paṭumō
maṟṟitai niṉaittiṭun tōṟum
eḷḷalēṉ uḷḷam erikiṉṟa tuṭampum
erikiṉṟa teṉceyvēṉ antō
koḷḷalēṉ uṇavum tarikkilēṉ intak
kuṟaiyelām tavirttaruḷ entāy. 87

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5383. aivakait toḻilum eṉpāl
aḷittaṉai atukoṇ ṭinnāḷ
ceyvakai terivit teṉṉaic
cērntoṉṟāy iruttal vēṇṭum
poyvakai aṟiyēṉ vēṟu
pukalilēṉ potuvē niṉṟu
meyvakai uraittēṉ inta
viṇṇappam kāṇka nīyē. 88

5384. uruva rākiyum aruviṉa
rākiyum uruaru viṉarāyum
oruva rēuḷār kaṭavuḷkaṇ
ṭaṟimiṉō ulakuḷīr uṇarviṉṟi
iruva rāmeṉṟum mūvarē
yāmeṉṟum iyalumai varkaḷeṉṟum
eruva rāyurait tuḻalvateṉ
uṭaṟkuyir iraṇṭumūṉ ṟeṉalāmē. 89

kaṭṭaḷaik kalittuṟai

5385 cēypōl ulakat tuyiraiel lāmeṇṇic cērntupeṟṟa
tāypōl uraipparcaṉ mārkkacaṅ kattavar cāṟṟumeṭṭik
kāypōl piṟartamaik kaṇṭāl kacantu kaṭukaṭuttē
nāypōl kuraippartuṉ mārkkacaṅ kattavar nāṉilattē. 90

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5386 vaṇṭaṇipūṅ kuḻalammai eṅkaḷciva kāma
valliyoṭu maṇimaṉṟil vayaṅkiyaniṉ vaṭivam
kaṇṭavaraik kaṇṭavartam kālmalarmut tēvar
kaṉamuṭikkē muṭikkiṉṟa kaṭimalarām eṉṟāl
paṇṭakuniṉ tiruttoṇṭar aṭipperumai evarē
pakarntiṭuvar maṟaikaḷelām pakarntiṭuvāṉ pukuntē
viṇṭularntu veḷuttaavai veḷuttamaṭṭō avaṟṟai
viyantōtum vētiyarum veḷuttaṉaruḷ uṭampē. 91

5387 kiḻakkuveḷut tatukaruṇai aruṭcōti utayam
kiṭaittateṉa tuḷakkamalam kiḷarntateṉa takattē
caḻakkuveḷut tatucāti ācciramā cāram
camayamatā cārameṉac caṇṭaiyiṭṭa kalaka
vaḻakkuveḷut tatupalavām poynnūlkaṟ ṟavartam
maṉamveḷuttu vāyveḷuttu vāyuṟavā titta
muḻakkuveḷut tatucivamē poruḷeṉumcaṉ mārkka
muḻuneṟiyil paranāta muracumuḻaṅ kiyatē. 92

nilaimaṇṭila āciriyappā

5388 ciṟcapaik kaṇṇum poṟcapaik kaṇṇum
tirunaṭam puriyum tirunaṭa rāja
eṉakkaruḷ purinta niṉakkaṭi yēṉkaim
māṟṟai aṟintilaṉ pōṟṟiniṉ aruḷē. 93

5389 nāyiṉum ciṟiyēṉ āyiṉum periyēṉ
yātiṟ periyēṉ tītiṟ periyēṉ
eṉṉaiāṇ ṭaruḷiṉai eṉṉaiāṇ ṭavaṉē
ampalat tāṭalcey emperum poruḷē. 94 94

nēricai veṇpā

5390 uṇmaiurait taruḷeṉ ṟōtiṉēṉ entaipirāṉ
vaṇmaiyuṭaṉ eṉaṟivil vāynturaittāṉ - tiṇmaiyuṟu
cittinilai ellām terivit taruḷkiṉṟēm
ittaruṇam cattiyamē eṉṟu. 95

5391 ulakamelām pōṟṟa oḷivaṭiva ṉāki
ilakaaruḷ ceytāṉ icaintē - tilakaṉeṉa
nāṉēcaṉ mārkkam naṭattukiṉṟēṉ namperumāṉ
tāṉē eṉakkut taṉittu. 96

5392 taṉittuṇaiyāy eṉṟaṉṉait tāṅkikkoṇ ṭeṉṟaṉ
maṉitta uṭampaḻiyā vāṟē - kaṉittuṇaiyām
iṉṉamutam tanteṉakkē ellāmum vallacitti
taṉṉaiyuntan tuṭkalantāṉ ṟāṉ. 97

5393 carkkaraiot tāṉeṉakkē tantāṉ aruḷeṉmaṉak
kaṟkaraiyac ceytē kaḷippittāṉ - kaṟka
iṉiyāṉ aruṭcōti entaieṉṉuḷ uṟṟāṉ
iṉiyāṉ mayaṅkēṉ iruntu. 98

5394 uṉṉaiviṭa māṭṭēṉnāṉ uṉāṇai emperumāṉ
eṉṉaiviṭa māṭṭāy iruvarumāy - maṉṉieṉṟum
vaṇmai elāmvalla vāymaiaru ḷālulakuk
kuṇmaiiṉpam ceytum uvantu. 99

kaṭṭaḷaik kalittuṟai

5395 nañcuṇ ṭuyirkaḷaik kāttava ṉēnaṭa nāyakaṉē
pañcuṇṭa ciṟṟaṭip pāvaipaṅ kānam parāparaṉē
mañcuṇṭa ceñcaṭai maṉṉāpoṉ ampala vāvalavā
piñcuṇṭa vāykkup paḻamaḷit tāṇṭa periyavaṉē. 100

5396 appūṟu ceñcaṭai appāciṟ ṟampalat tāṭukiṉṟōy
tuppūṟu vaṇṇac ceḻuñcuṭa rētaṉic cōtiyaṉē
veppūṟu nīkkiya veṇṇīṟu pūttapoṉ mēṉiyaṉē
uppūṟu vāykkuttit tippūṟu kāṭṭiya uttamaṉē. 101

5397 nāṉceyta puṇṇiyam eṉṉuraik kēṉpotu naṇṇiyatōr
vāṉceyta māmaṇi eṉkaiyil peṟṟunal vāḻvaṭaintēṉ
ūṉceyta tēkam oḷivaṭi vākaniṉ ṟōṅkukiṉṟēṉ
kōṉceyta viccai kuṇikkaval lārevar kūṟumiṉē. 102

5398 paṇṇiya pūcai niṟaintatu ciṟṟam palanaṭaṅkaṇ
ṭeṇṇiya eṇṇam palittaṉa meyiṉpam eytiyatōr
taṇṇiyal āramu tuṇṭaṉaṉ kaṇṭaṉaṉ cāmiyaināṉ
naṇṇiya puṇṇiyam eṉṉuraik kēṉinta nāṉilattē. 103

5399 aruṭperuñ cōtieṉ ammaiyi ṉōṭaṟi vāṉantamām
aruṭperuñ cōtieṉ appaṉeṉ uḷḷat tamarntaṉpiṉāl
aruṭperuñ cōtitteḷ ḷāramu tamtan taḻivaṟṟatōr
aruṭperuñ cōticceṅ kōlum koṭuttaṉaṉ aṟputamē. 104

kaliviruttam

5400 aruṭperuñ cōtieṉ akattil ōṅkiṉa
maruṭperum tiraielām maṭintu nīṅkiṉa
iruṭperu malamutal yāvum tīrntaṉa
teruṭperum cittikaḷ cērnta eṉṉaiyē. 105

5401 ōvuṟāt tuyarceyum uṭamputāṉ eṉṟum
cāvuṟā tiṉpamē cārntu vāḻalām
māvuṟāc cuttacaṉ mārkka naṉṉeṟi
mēvuṟār taṅkaḷai viṭuka neñcamē. 106

5402 pottiya malappiṇip puḻukku rampaitāṉ
cittiyal cuttacaṉ mārkkac cērppiṉāl
nittiya mākiyē nikaḻum eṉpatu
cattiyam cattiyam cakattu ḷīrkaḷē. 107

koccakak kalippā

5403 vāṉāki vāṉaṭuvē maṉṉumoḷi yākiatil
tāṉāṭu vāṉākic caṉmārkkar uḷḷiṉikkum
tēṉākit teḷḷamutāyt tittikkum tēvēnī
yāṉāki eṉṉuḷ irukkiṉṟāy eṉṉēyō. 108

5404 ñāṉā karaccuṭarē ñāṉa maṇiviḷakkē
āṉā aruṭperuñciṟ ṟampalattē āṉantat
tēṉār amutām civamē civamēnī
nāṉāki eṉṉuḷ naṭikkiṉṟāy eṉṉēyō. 109

5405 eṉtarattuk kēlāta eṇṇaṅkaḷ eṇṇukiṉṟēṉ
muṉtarattiṉ ellām muṭittuk koṭukkiṉṟāy
niṉtarattai eṉpukalvēṉ niṉiṭappāl(385) mēvupacum
poṉtarattai eṉuraikkēṉ poṟpotuvil naṭikkiṉṟōy. 110

(385). valappāl - mutaṟpatippu., po. cu. ca. mu. ka.

5406 eṉṉuṭaiya viṇṇappam itukēṭka emperumāṉ
niṉṉuṭaiya peruṅkaruṇai nitiuṭaiyēṉ ātaliṉāl
poṉṉuṭaiyāṉ ayaṉmutalām puṅkavarai viyavēṉeṉ
taṉṉuṭaiya ceyalellām tampirāṉ ceyalaṉṟē. 111

5407 ōṅkumaṉpar ellārum uḷḷē viḻittuniṟkat
tūṅkiya eṉtaṉṉai eḻuppiaruḷ tūyaporuḷ
vāṅkukaeṉ ṟeṉpāl valiyak koṭuttamutum
pāṅkuṟaniṉ ṟūṭṭiṉaiyē entāyniṉ paṇpituvē. 112

5408 nāṭpāril aṉparelām nalkukaeṉ ṟēttiniṟpa
āṭpāril aṉpōr aṇuttuṇaiyum illēṟkē
nīṭpāy aruḷamutam nīkoṭuttāy niṉṉai iṅkē
kēṭpār ilaieṉṟu kīḻmēla tākkiṉaiyē. 113

5409 ellārkkum kaṭaiyāki iruntēṉuk karuḷpurintē
ellārkkum tuṇaiyāki irukkavaittāy emperumāṉ
ellārkkum potuvilnaṭam iṭukiṉṟāy ivvaṇṇam
ellārkkum ceyyāmai yātukuṟit ticaieṉakkē. 114

5410 nāṉāṉāṉ tāṉāṉāṉ nāṉumtā ṉumāṉāṉ
tēṉāṉāṉ teḷḷamutāyt tittittu niṟkiṉṟāṉ
vāṉāṉāṉ ñāṉa maṇimaṉṟil āṭukiṉṟāṉ
kōṉāṉāṉ eṉṉuṭ kulāvukiṉṟa kōmāṉē. 115

kaṭṭaḷaik kalittuṟai

5411 ellāk kuṟaiyum tavirntēṉuṉ iṉṉaruḷ eytiṉaṉnāṉ
vallāriṉ vallavaṉ āṉēṉ karuṇai maruntarunti
nallār evarkkum upakarip pāṉiṅku naṇṇukiṉṟēṉ
kollā viratattil eṉṉaik kuṟikkoṇṭa kōlattaṉē. 116

5412 muṉṉāḷcey puṇṇiyam yātō ulakam muḻutumeṉpāl
innāḷ aṭaintiṉpam eytiṭa ōṅkiṉaṉ eṇṇiyavā
ṟennāḷum ivvuṭam pēiṟa vāta iyaṟkaipeṟṟēṉ
eṉṉācai appaṉaik kaṇṭukoṇ ṭēṉeṉ itayattilē. 117

5413 kaṇṭēṉ ciṟṟampalat tāṉanta nāṭakam kaṇṭukaḷi
koṇṭēṉ ellāmvalla cittaṉaik kūṭik kulaviamu
tuṇṭēṉ meyññāṉa uruaṭain tēṉpoy ulakoḻukkam
viṇṭēṉ camaraca caṉmārkkam peṟṟa viyappituvē. 118

5414 kaṇkoṇṭa pūtalam ellāmcaṉ mārkkam kalantukoṇṭē
paṇkoṇṭa pāṭalil pāṭip paṭittup paravukiṉṟār
viṇkoṇṭa ciṟcapai oṉṟē niṟaintu viḷaṅkukiṉṟa
teṇkoṇṭa maṟṟai matamārkkam yāvum iṟantaṉavē. 119

5415 tāḻaip paḻampiḻi(386) pāloṭu carkkaraic cāṟaḷinta
vāḻaip paḻampacu neynaṟun tēṉum maruvacceytu
māḻaip palāccuḷai māmpaḻam āti vaṭittaḷavi
ēḻaik kaḷittaṉai yēaru ḷāramu teṉṟoṉṟaiyē. 120

(386). tāḻaippaḻam - tēṅkāy.

5416 teṉpāl mukaṅkoṇṭa tēvēcen tēṉil ciṟantapacu
viṉpāl kalantaḷi mukkaṉic cāṟum eṭuttaḷavi
aṉpāl makiḻntu makaṉē varukeṉ ṟaḻaittaruḷi
eṉpāl aḷittaṉai yēaru ḷāramu teṉṟoṉṟaiyē. 121

5417 cettār eḻuntaṉar cuttacaṉ mārkkam ciṟantatunāṉ
ottār uyarntavar illā oruvaṉai uṟṟaṭaintē
cittāṭu kiṉṟaṉaṉ cākā varamum ciṟakkappeṟṟēṉ
ittā raṇiyil eṉakkiṇai yāreṉ ṟiyampuvaṉē. 122

kalinilaittuṟai


5418 karuṇai yāmperuṅ kaṭalamu taḷittaṉai eṉakkē
taruṇa vārica malarppatam tantaṉai niṉṉai
aruṇa vaṇṇaoṇ cuṭarmaṇi maṇṭapat taṭiyēṉ
poruḷna yappuṟak kaṇṭukaṇ ṭuḷamakiḻ pōtē. 123

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5419 muntaināḷ ayarntēṉ ayarntiṭēl eṉaeṉ
muṉṉarnī tōṉṟiṉai antō
antanāḷ toṭaṅki makiḻntiruk kiṉṟēṉ
appaṉē ayyaṉē aracē
intanāḷ kavalai iṭarpayam ellām
eṉṉaiviṭ ṭoḻintiṭap purintāy
entanāḷ purintēṉ ipperum pēṟiṅ
keytutaṟ kuriyameyt tavamē. 124

5420 vāykkuṟum puraittut tirintuvīṇ kaḻittu
malattilē kiṭantuḻait tiṭṭa
nāykkuyar taviciṭ ṭorumaṇi muṭiyum
naṉṟuṟac cūṭṭiṉai antō
tūykkuṇat tavarkaḷ pukaḻmaṇi maṉṟil
cōtiyē niṉperun tayavait
tāykkuṟu tayaveṉ ṟeṇṇukō tāyiṉ
tayavumuṉ taṉipperun tayavē. 125

5421 pēriṭar tavirttup pēraruḷ purinta
perumaniṉ taṉṉaieṉ ṟaṉakkē
cāruṟu tāyē eṉṟuraip pēṉō
tantaiyē eṉṟuraip pēṉō
cīruṟu kuruvē eṉṟuraip pēṉō
teyvamē eṉṟuraip pēṉō
yāreṉa uraippēṉ eṉṉeṉap pukaḻvēṉ
yātumoṉ ṟaṟintilēṉ antō. 126

5422 ciṟuneṟik keṉaittāṉ iḻuttatōr koṭiya
tīmaṉa māyaiyaik kaṇattē
veṟuviya tākkit taṭutteṉai āṇṭa
meyyaniṉ karuṇaieṉ pukalvēṉ
uṟunaṟun tēṉum amutummeṉ karumpil
uṟṟacā ṟaṭṭacark karaiyum
naṟuneyuṅ kalanta cuvaipperum paḻamē
ñāṉamaṉ ṟōṅkumeṉ naṭpē. 127

5423 pulliya neṟikkē iḻutteṉai alaitta
poymmaṉa māyaiyaik kaṇattē
melliya tākkit taṭutteṉai āṇṭa
meyyaniṉ karuṇaieṉ pukalvēṉ
valliniṉ ammai makiḻamaṉ ṟōṅkum
vaḷḷalē maṟaikaḷā kamaṅkaḷ
colliya patiyē mikutayā nitiyē
toṇṭaṉēṉ uyirkkumeyt tuṇaiyē. 128

5424 aruntavar kāṇṭaṟ karumperuṅkaruṇai
aruṭperuñ cōtieṉ uḷattē
iruntaṉaṉ ammā nāṉceyta tavantāṉ
eṉṉaiyō eṉṉaiyō eṉṟāḷ
tiruntuteḷ ḷamutuṇ ṭaḻivelān tavirtta
tiruvuru aṭaintaṉaṉ ñāṉa
maruntumā maṇiyum mantira niṟaivum
vāyttaṉa vāyppiṉeṉ ṟāḷē. 129

5425 iṉpilē vayaṅkum civaparam poruḷē
eṉuyirk kamutamē eṉtaṉ
aṉpilē paḻutta taṉipperum paḻamē
aruḷnaṭam puriyumeṉ aracē
vaṉpilē viḷainta māyaiyum viṉaiyum
maṭintaṉa viṭintatāl iravum
tuṉpilēṉ iṉināṉ aruṭperuñ cōtic
cūḻalil tulaṅkukiṉ ṟēṉē. 130

5426 uyirelām orunī tirunaṭam puriyum
orutirup potueṉa aṟintēṉ
ceyirelām tavirntēṉ tiruvelām aṭaintēṉ
cittelām vallatoṉ ṟaṟintēṉ
mayirelām puḷakit tuḷamelām kaṉintu
malarntaṉaṉ cuttacaṉ mārkkap
payirelām taḻaikkap patiyelām kaḷikkap
pāṭukiṉ ṟēṉpotup pāṭṭē. 131

5427 paṭittaeṉ paṭippum kēḷviyum ivaṟṟiṉ
payaṉatām uṇarcciyum aṭiyēṉ
piṭittanal nilaiyum uyirummey iṉpum
perumaiyum ciṟappumnāṉ uṇṇum
vaṭittateḷ ḷamutum vayaṅkumey vāḻvum
vāḻkkainaṉ mutalummaṉ ṟakattē
naṭittapoṉ ṉaṭiyum tirucciṟṟam palattē
naṇṇiya poruḷumeṉ ṟaṟintēṉ. 132

5428 kalaiyaṉē ellām vallaōr talaimaik
kaṭavuḷē eṉiru kaṇṇē
nilaiyaṉē ñāṉa nītimaṉ ṟiṭattē
niruttañcey karuṇaimā nitiyē
pulaiyaṉēṉ poruṭṭuṉ tiruvaṭi avaṉi
poruntiya putumaieṉ pukalvēṉ
cilaiyainēr maṉattēṉ ceytavam peritō
tiruvaruṭ peruntiṟal peritē. 133

5429 tarampiṟar aṟiyāt talaivaōr mukkaṇ
taṉimutal pēraruṭ cōtip
parampara ñāṉa citampara naṭañcey
parāpara nirāmaya nimala
urampeṟum ayaṉmāl mutaṟperun tēvar
uḷattati cayittiṭa eṉakkē
varantaru kiṉṟāy vaḷḷalniṉ karuṇai
mākaṭaṟ kellaikaṇ ṭilaṉē. 134

5430 yāṉmuṉam purinta peruntavam yātō
eṉcolvēṉ eṉcolvēṉ antō
ūṉmaṉam uruka eṉtaṉait tēṟṟi
oḷiuruk kāṭṭiya talaivā
ēṉmaṉam iraṅkāy iṉṟunī eṉṟēṉ
eṉṟacol oliaṭaṅ kutaṉmuṉ
āṉmakiḻ kaṉṟiṉ aṇaitteṉai eṭuttāy
aruṭperuñ cōtieṉ aracē. 135

5431 paṉippaṟut tellām vallacit tākkip
paramparam tarukiṉṟa teṉṟōr
taṉippaḻam eṉakkē tantaitāṉ tantāṉ
tamiyaṉēṉ uṇṭaṉaṉ ataṉtaṉ
iṉippaināṉ eṉeṉ ṟiyampuvēṉ antō
eṉṉuyir iṉittateṉ karaṇam
caṉippaṟa iṉitta tattuvam ellām
taṉittaṉi iṉittaṉa taḻaittē. 136

5432 viṇṇelām kalanta veḷiyilā ṉantam
viḷaintatu viḷaintatu maṉaṉē
kaṇṇelām kaḷikkak kāṇalām
potuvil kaṭavuḷē eṉṟunam karuttil
eṇṇalām eṇṇi eḻutalām eḻuti
ēttalām eṭutteṭut tuvantē
uṇṇalām viḻaintārk kutavalām ulakil
ōṅkalām ōṅkalām iṉiyē. 137

5433 vaḷḷalām karuṇai maṉṟilē amuta
vāriyaik kaṇṭaṉam maṉamē
aḷḷalām eṭuttuk koḷḷalām pāṭi
āṭalām aṭikkaṭi viyantē
uḷelām nirampa uṇṇalām ulakil
ōṅkalām utavalām uṟalām
kaḷelām uṇṭa vaṇṭeṉa iṉpam
kāṇalām kaḷikkalām iṉiyē. 138

5434. caṉito laintatu taṭaita virntatu
tayaimi kuntatu calamoṭē
tuṉito laintatu cumaita virntatu
cupami kuntatu cukamoṭē
kaṉie tirntatu kaḷaita virntatu
kaḷimi kuntatu kaṉivoṭē
puṉita maṉṟiṟai naṭama lintatu
pukaḻu yarntatu puviyilē. 139

5435, uraiyum uṟṟatu oḷiyum uṟṟatu
uṇarvum uṟṟatu uṇmaiyē
paraiyum uṟṟatu patiyum uṟṟatu
patamum uṟṟatu paṟṟiyē
puraiyum aṟṟatu kuṟaiyum aṟṟatu
pulaiyum aṟṟatu puṉmaicēr
tiraiyum aṟṟatu naraiyum aṟṟatu
tiraiyum aṟṟuvi ḻuntatē. 140

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5436 ampalattē āṭukiṉṟa āramutē aracē
āṉanta mākaṭalē aṟivēeṉ aṉpē
umparkaṭkē aṉṟiinta ulakarkaṭkum aruḷvāṉ
oḷirkiṉṟa oḷiyēmey uṇarntōrtam uṟavē
empalattē vākieṉak keḻumaiyumnaṟ ṟuṇaiyāy
eṉuḷattē viḷaṅkukiṉṟa eṉiṟaiyē niṉatu
cempatattē malarviḷaṅkak kaṇṭukoṇṭēṉ eṉatu
ciṟumaielām tīrntēmeyc celvamaṭain tēṉē. 141

5437 aṭiviḷaṅkak kaṉakacapait taṉinaṭaṉam puriyum
aruṭcuṭarē eṉuyiruk kāṉaperun tuṇaiyē
tuṭiviḷaṅkak karattēttum cōtimalai maruntē
coṟpatamel lāmkaṭanta ciṟcorupap poruḷē
poṭiviḷaṅkat tirumēṉip puṇṇiyaṉē ñāṉap
pōṉakaraic civikaiyiṉmēl poruntavaitta puṉitā
paṭiviḷaṅkac ciṟiyēṉniṉ patamalarkaṇ ṭuvantēṉ
parivoḻintēṉ aruṭcelvam pariceṉappeṟ ṟēṉē. 142

5438 aṉpuṭai yavarēel lāmuṭai yavarē
aruṭperuñ cōtieṉ āṇṭava rēeṉ
vaṉpuṭai maṉattainaṉ maṉamākki eṉatu
vacañceyvit taruḷiya maṇimaṉṟat tavarē
iṉpuṭai yavarēeṉ iṟaiyava rēeṉ
irukaṇuḷ maṇikaḷuḷ icaintirun tavarē
eṉpuṭai eṉaittūkki eṭuttīriṅ kitaṉai
eṇṇukiṉ ṟēṉamu tuṇṇukiṉ ṟēṉē. 143

5439 kalakkam nīṅkiṉēṉ kaḷippuṟu kiṉṟēṉ
kaṉaka ampalam kaṉintaceṅ kaṉiyē
tulakkam uṟṟaciṟ ṟampalat tamutē
tūya cōtiyē cukapperu vāḻvē
vilakkal illatōr taṉimutal aracē
vēta ākamam viḷampumeyp poruḷē
alakkaṇ aṟṟamey aṉpartam uḷattē
amarnta tōrcacci tāṉanta civamē. 144

5440 ōṅkāra aṇaimītu nāṉirunta taruṇam
uvanteṉatu maṇavāḷar civantavaṭi vakaṉṟē
īṅkārap paḷikkuvaṭi veṭuttetirē niṉṟār
iruntaruḷka eṉaeḻuntēṉ eḻuntiruppa teṉnī
āṅkāram oḻieṉṟār oḻintiruntēṉ appō
tavarnāṉō nāṉavarō aṟintilaṉmuṉ kuṟippai
ūṅkāra iraṇṭuruvum oṉṟāṉōm aṅkē
uṟaintaaṉu pavamtōḻi niṟaintaperu veḷiyē. 145

5441 collukiṉṟēṉ paṟpalanāṉ collukiṉṟa vellām
turicalavē cūtalavē tūymaiyuṭai yaṉavē
vellukiṉṟa vārttaiaṉṟi veṟumvārttai eṉvāy
viḷampāteṉ aiyarniṉṟu viḷampukiṉṟa paṭiyāl
cellukiṉṟa paṭiyēnī kāṇpāyit tiṉattē
tēmoḻiap pōteṉainī teḷintukoḷvāy kaṇṭāy
ollukiṉṟa vakaiellām collukiṉṟēṉ aṭināṉ
uṇmaiitu uṇmaiitu uṇmaiitu tāṉē. 146

5442 tantai taṉmaiyē taṉaiyaṉtaṉ taṉmai
eṉṟu cāṟṟutal cattiyam kaṇṭīr
entai empirāṉ aintoḻil puriyum
iṟaivaṉ maṉṟuḷē iyalnaṭam purivāṉ
maintaṉ eṉṟeṉai āṇṭavaṉ ellām
valla nāyakaṉ nallacīr uṭaiyāṉ
anta ṇāḷaṉmey aṟivuṭai yavaṉeṉ
appaṉ taṉmaieṉ taṉmaieṉ ṟaṟimiṉ. 147

aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5443 eṉuṭalum eṉuyirum eṉporuḷum
niṉṉaeṉa icaintañ ñāṉṟē
uṉṉiṭaināṉ koṭuttaṉaṉmaṟ ṟeṉṉiṭaivē
ṟoṉṟumilai uṭaiyāy iṅkē
puṉṉikarēṉ kuṟṟamelām poṟuttatuvum
pōtāmal puṇarntu koṇṭē
taṉṉikareṉ ṟeṉavaittāy iññāṉṟeṉ
koṭuppēṉniṉ taṉmaik kantō. 148

5444 eṉṉuraikkēṉ eṉṉuraikkēṉ intaati
cayantaṉṉai emma ṉōrkāḷ
poṉṉuraikkum maṇimaṉṟil tirunaṭaṉam
purikiṉṟa puṉitaṉ eṉṉuḷ
miṉuraikkum paṭikalantāṉ piriyāmal
viḷaṅkukiṉṟāṉ meymmai yāṉa
taṉṉuraikkum eṉṉuraikkum camaracamcey
taruḷkiṉṟāṉ cakattiṉ mītē. 149

5445 āṭukiṉṟa cēvaṭikkē āḷāṉēṉ
māḷāta ākkai peṟṟēṉ
kūṭukiṉṟa caṉmārkka caṅkattē
naṭuviruntu kulāvu kiṉṟēṉ
pāṭukiṉṟēṉ entaipirāṉ patappukaḻai
aṉpiṉoṭum pāṭip pāṭi
nīṭukiṉṟēṉ iṉpakkūt tāṭukiṉṟēṉ
eṇṇamelām nirampi ṉēṉē. 150

5446 āṇai āṇainī añcalai añcalai
aruḷoḷi tarukiṉṟām
kōṇai mānilat tavarelām niṉṉaiyē
kuṟikkoḷvar niṉakkēem
āṇai ampalat taracaiyum aḷittaṉam
vāḻkanī makaṉēeṉ
ṟēṇai peṟṟiṭa eṉakkaruḷ purintaniṉ
iṇaimalarp patampōṟṟi. 151

kaṭṭaḷaik kalippā

5447 nāykkum ōrtavi ciṭṭuppoṉ māmuṭi
naṉṟu cūṭṭiṉai eṉṟuniṉ aṉparkaḷ
vāykku vanta paṭipala pēcavē
matiyi lēṉaiyum maṉṉaruṭ cattiyām
tāykkuk kāṭṭinal taṇṇamu tūṭṭiōr
tavaḷa māṭappoṉ maṇṭapat tēṟṟiyē
cēykku nēraeṉ kaiyilpoṟ kaṅkaṇam
tikaḻak kaṭṭiṉai eṉṉainiṉ ceykaiyē. 152

eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5448 taṉṉaiviṭat talaimaioru takaviṉumiṅ kiyalāt
taṉittalaimaip perumpatiyē taruṇatayā nitiyē
poṉṉaṭieṉ cirattirukkap purintaparam poruḷē
puttamutam eṉakkaḷitta puṇṇiyaṉē nītāṉ
eṉṉaiviṭa māṭṭāynāṉ uṉṉaiviṭa māṭṭēṉ
iruvarumoṉ ṟākiiṅkē irukkiṉṟōm itutāṉ
niṉṉaruḷē aṟintateṉil ceyuñceykai aṉaittum
niṉceyalō eṉceyalō nikaḻttiṭuka nīyē. 153

5449 kaṭalkaṭantēṉ karaiyaṭaintēṉ kaṇṭukoṇṭēṉ kōyil
katavutiṟan tiṭappeṟṟēṉ kāṭciyelām kaṇṭēṉ
aṭarkaṭanta tiruamutuṇ ṭaruḷoḷiyāl aṉaittum
aṟintuteḷin taṟivuruvāy aḻiyāmai aṭaintēṉ
uṭalkuḷirntēṉ uyirkiḷarntēṉ uḷḷamelām taḻaittēṉ
uḷḷapaṭi uḷḷaporuḷ uḷḷaṉavāy niṟaintēṉ
iṭartavirkkum cittielām eṉvacamōṅ kiṉavē
ittaṉaiyum potunaṭañcey iṟaivaṉaruṭ ceyalē. 154

5450 kāṟṟālē puviyālē kakaṉamata ṉālē
kaṉalālē puṉalālē katirāti yālē
kūṟṟālē piṇiyālē kolaikkaruvi yālē
kōḷālē piṟaiyaṟṟum koṭuñceyalka ḷālē
vēṟṟālē eññāṉṟum aḻiyātē viḷaṅkum
meyaḷikka vēṇṭumeṉṟēṉ viraintaḷittāṉ eṉakkē
ēṟṟālē iḻiveṉanīr niṉaiyātīr ulakīr
entaiaruṭ peruñjōti iṟaivaṉaiccār vīrē. 155

5451 ellā ulakamum eṉvacam āyiṉa
ellā uyirkaḷum eṉuyir āyiṉa
ellā ñāṉamum eṉñāṉam āyiṉa
ellā vittaiyum eṉvittai āyiṉa
ellā pōkamum eṉpōkam āyiṉa
ellāiṉpamum eṉiṉpam āyiṉa
ellām vallaciṟ ṟampalat teṉṉappar
ellām nalkieṉ uḷḷattuḷ ḷārē. 156

5452 caṉmārkka caṅkattīr ciṟṟaṭiyēṉ umatu
tāḷvaṇaṅkic cāṟṟukiṉṟēṉ tayaviṉoṭum kēṭpīr
eṉmārkkat teṉainumakkuḷ oruvaṉeṉak koḷvīr
ellāmcey vallanama tiṟaivaṉaiyē toḻuvīr
puṉmārkkat tavarpōlē vēṟucila pukaṉṟē
puntimayak kaṭaiyātīr pūraṇameyc cukamāyt
taṉmārkka māyviḷaṅkum cuttacivam oṉṟē
taṉāṇai eṉāṇai cārntaṟimiṉ īṇṭē. 157

eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam

5453 ātiyum naṭuvum antamum illā
aruṭperuñ cōtieṉ uḷattē
nītiyil kalantu niṟaintatu nāṉum
nittiyaṉ āyiṉēṉ ulakīr
cātiyum matamum camayamum tavirttē
cattiyac cuttacaṉ mārkka
vītiyil umaittāṉ niṟuvuval uṇmai
viḷampiṉēṉ vammiṉō viraintē. 158

5454 vātu pēciya maṉitar kāḷoru
vārttai kēṇmīṉkaḷ vantunum
pōtu pōvataṉ muṉṉa rēaruṭ
potuvi lēnaṭam pōṟṟuvīr
tītu pēciṉīr eṉṟi ṭātumait
tiruvu ḷaṅkoḷum kāṇmiṉō
cūtu pēcilaṉ naṉmai colkiṉṟēṉ
cuṟṟam eṉpatu paṟṟiyē. 159

5455 tūkkamum tuyarum accamum iṭarum
tolaintaṉa tolaintaṉa eṉaiviṭ
ṭēkkamum viṉaiyum māyaiyum iruḷum
irintaṉa oḻintaṉa muḻutum
ākkamum aruḷum aṟivummey aṉpum
aḻivuṟā uṭampummey iṉpa
ūkkamum eṉaiyē uṟṟaṉa ulakīr
uṇmaiiv vācakam uṇarmiṉ. 160

kalippā

5456 picculakar meccap pitaṟṟiniṉṟa pētaiyaṉēṉ
iccaielām eyta icaintaruḷic ceytaṉaiyē
accamelām tīrntēṉ aruḷamutam uṇkiṉṟēṉ
niccalumpē rāṉanta nittiraicey kiṉṟēṉē. 161

tirucciṟṟampalam
Back126. ciṟcatti tuti


aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5457.
cōtik koṭiyē āṉanta
corupak koṭiyē cōtiurup
pātik koṭiyē cōtivalap
pākak koṭiyē(387) eṉaiīṉṟa
ātik koṭiyē ulakukaṭṭi
āḷuṅ koṭiyē caṉmārkka
nītik koṭiyē civakāma
nimalak koṭiyē aruḷukavē. 1

(387). iṭappākak koṭiyē - pi. irā. patippu.

5458. poruṇaṟ koṭiyē māṟṟuyarnta
poṉṉaṅ koṭiyē pōtānta
varuṇak koṭiyē ellāñcey
vallār iṭañcēr maṇikkoṭiyē
taruṇak koṭiyē eṉtaṉṉaik
tāṅki ōṅkun taṉikkoṭiyē
karuṇaik koṭiyē ñāṉaciva
kāmak koṭiyē aruḷukavē. 2

5459. nīṭṭuk koṭiyē caṉmārkka
nītik koṭiyē civakītap
pāṭṭuk koṭiyē iṟaivarvalap
pākak koṭiyē(388) paranāta
nāṭṭuk koṭiyē eṉaiīṉṟa
ñāṉak koṭiyē eṉṉuṟavām
kūṭṭuk koṭiyē civakāmak
koṭiyē aṭiyēṟ karuḷukavē. 3

(388). iṭappākak koṭiyē - pi. irā. patippu.

5460. mālak koṭiyēṉ kuṟṟamelām
maṉṉit taruḷi maraṇameṉum
cālak koṭiyai oṭitteṉakkuṭ
cārntu viḷaṅkum tavakkoṭiyē
kālak karuvaik kaṭantoḷirvāṉ
karuvum kaṭantu vayaṅkukiṉṟa
kōlak koṭiyē civañāṉak
koṭiyē aṭiyēṟ karuḷukavē. 4

5461. nāṭāk koṭiya maṉamaṭakki
nalla maṉattaik kaṉivittup
pāṭāp piḻaiyaip poṟutteṉakkum
patamīn tāṇṭa patikkoṭiyē
tēṭāk karuma cittielām
tikaḻat tayavāl terivitta
kōṭāk koṭiyē civatarumak
koṭiyē aṭiyēṟ karuḷukavē. 5

5462. maṇaṅkoḷ koṭippū mutalnāṉku
vakaippū vaṭivuḷ vayaṅkukiṉṟa
vaṇaṅkoḷ koṭiyē aimpūvum
maliya malarnta vāṉkoṭiyē
kaṇaṅkoḷ yōka cittielām
kāṭṭuṅ koṭiyē kalaṅkāta
kuṇaṅkoḷ koṭiyē civapōkak
koṭiyē aṭiyēṟ karuḷukavē. 6

5463. pulaṅkoḷ koṭiya maṉampōṉa
pōkkil pōkā teṉaimīṭṭu
nalaṅkoḷ karuṇaic caṉmārkka
nāṭṭil viṭutta naṟkoṭiyē
valaṅkoḷ ñāṉa cittielām
vayaṅka viḷaṅku maṇimaṉṟil
kulaṅkoḷ koṭiyē meyññāṉak
koṭiyē aṭiyēṟ karuḷukavē. 7

5464. veṟikkum camayak kuḻiyilviḻa
viraintēṉ taṉṉai viḻātavakai
maṟikkum orupē raṟivaḷitta
vaḷḷaṟ koṭiyē maṉakkoṭiyaic
ceṟikkum periyar uḷattōṅkum
teyvak koṭiyē civañāṉam
kuṟikkum koṭiyē āṉantak
koṭiyē aṭiyēṟ karuḷukavē. 8

5465. kaṭutta viṭarvaṉ payamkavalai
ellām tavirttuk karuttuḷḷē
aṭutta koṭiyē aruḷamutam
aḷitteṉ taṉaimey aruṭkarattāl
eṭutta koṭiyē cittielām
intā makaṉē eṉṟeṉakkē
koṭutta koṭiyē āṉantak
koṭiyē aṭiyēṟ karuḷukavē. 9

5466. ēṭṭait tavirtteṉ eṇṇamelām
eyta oḷitan tiyāṉvaṉainta
pāṭṭaip puṉaintu paricaḷitta
parama ñāṉap patikkoṭiyē
tēṭṭait taṉippēr aruṭceṅkōl
celuttum cutta caṉmārkkak
kōṭṭaik koṭiyē āṉantak
koṭiyē aṭiyēṟ karuḷukavē. 10

tirucciṟṟampalam
Back127. iṉpat tiṟaṉ


eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5467.
ulakupukaḻ tiruvamutam tirucciṟṟam palattē
uṭaiyavariṉ ṟutaviṉarnāṉ uṇṭukuṟai tīrntēṉ
ilakuciva pōkavaṭi vākimakiḻ kiṉṟēṉ
iḷaippaṟiyēṉ tavippaṟiyēṉ iṭarceypaci aṟiyēṉ
vilakalilāt tiruvaṉaiyīr nīvirelām pocittē
viraintuvammiṉ ampalattē viḷaṅkutiruk kūttiṉ
alakaṟiyāt tiṟampāṭi āṭutumnām ituvē
aruḷaṭaiyum neṟieṉavē tākamamārp paṉavē. 1

5468 mātavattāl nāṉpeṟṟa vāṉamutē eṉatu
vāḻvēeṉ kaṇṇamarnta maṇiyēeṉ makiḻvē
pōtavattāl kaḻittēṉai valintukalan tāṇṭa
poṉṉēpoṉ ṉampalattē puṉitanaṭat taracē
tītavattaip piṟappituvē civamākum piṟappāc
ceyvitteṉ avattaiyelām tīrttaperum poruḷē
pūtalattē aṭicciṟiyēṉ niṉatutiru vaṭikkē
pukaḻmālai cūṭṭukiṉṟēṉ puṉaintukalan taruḷē. 2

5469 aḷantiṭuvē tākamattiṉ aṭiyumnaṭu muṭiyum
appuṟamum appālum ataṉmēlum viḷaṅki
vaḷarntiṭuciṟ ṟampalattē vayaṅkiyapē roḷiyē
māṟṟaṟiyāp poṉṉēeṉ maṉṉēkaṇ maṇiyē
taḷarntaeṉai akkaṇattē taḷarvoḻittā ṉantam
tantaperun takaiyēeṉ taṉittataṉit tuṇaivā
uḷantarucam matamāṉa paṇiiṭṭāy eṉakkē
uṉpaṇiyē paṇiyallāl eṉpaṇivē ṟilaiyē. 3

5470 nāṭukalan tāḷkiṉṟōr ellārum viyappa
naṇṇieṉai mālaiiṭṭa nāyakaṉē nāṭṭil
īṭukarain tiṭaṟkaritām tirucciṟṟam palattē
iṉpanaṭam purikiṉṟa iṟaiyavaṉē eṉainī
pāṭukaeṉ ṉōṭukalan tāṭukaeṉ ṟeṉakkē
paṇiiṭṭāy nāṉceyperum pākkiyameṉ ṟuvantēṉ
kōṭutava ṟātuṉaināṉ pāṭutaṟkiṅ kēṟṟa
kuṇapporuḷum ilakkiyamum koṭuttumakiḻn taruḷē. 4

5471 naṇpuṭaiyāy eṉṉuṭaiya nāyakaṉē eṉatu
naluṟavē ciṟcapaiyil naṭampuriyum talaivā
eṇpuṭaiyā maṟaimuṭikkum eṭṭāniṉ pukaḻai
yātaṟivēṉ pāṭukaeṉ ṟeṉakkēval iṭṭāy
paṇpuṭainiṉ meyyaṉpar pāṭiyapē raṉpil
paḻuttapaḻam pāṭṭiloru pāṭṭumaṟi yēṉē
taṇpuṭainaṉ moḻittiraḷum(389) cuvaipporuḷum avaikkē
takkaiyal ilakkiyamum tantaruḷvāy eṉakkē. 5

(389). moḻittiṟaṉum - mutaṟpatippu., po. cu., ca. mu. ka.

5472 paṇintaṭaṅkum maṉattavarpāl parintamarum patiyē
pāṭukiṉṟōr uḷḷakattē kūṭukiṉṟa kuruvē
kaṇintamaṟai palakōṭi ākamampal kōṭi
kaṭavuḷniṉa taruṭpukaḻaik kaṇippataṟkup palakāl
tuṇintutuṇin teḻunteḻuntu toṭarntutoṭarn taṭikaḷ
cumantucuman tiḷaittiḷaittuc colliyaval laṉaveṉ
ṟaṇintamoḻi māṟṟivali taṇintaeṉṟāl antō
aṭiyēṉniṉ pukaḻuraikkal āvatuvō aṟintē. 6

5473 vitippavarkaḷ palakōṭi titippavarpal kōṭi
mēlavarkaḷ orukōṭi viraintuvirain tuṉaiyē
matippavarkaḷ ākiavar matiyālē palakāl
matittumatit tavarmatipeṇ matiyāki alantē
tutippatuvē nalameṉakkoṇ ṭiṟṟaivarai ēṟṟa
coṟporuḷkaḷ kāṇātē cuḻalkiṉṟār eṉṟāl
kutippoḻiyā maṉacciṟiya kuraṅkoṭuḻal kiṉṟēṉ
kuṟitturaippēṉ eṉṉauḷam kūcukiṉṟa taracē. 7

5474 oḷiyāki uḷoḷiyāy uḷoḷikkuḷ oḷiyāy
oḷioḷiyiṉ oḷiyāyav oḷikkuḷumōr oḷiyāy
veḷiyāki veḷiveḷiyāy veḷiyiṭaimēl veḷiyāy
mēlveḷimēl peruveḷiyāyp peruveḷikkōr veḷiyāy
aḷiyāki atuāki atuvumallā tāki
appālāy appālum allatuvāy niṟaivām
taḷiyāki ellāmāy viḷaṅkukiṉṟa ñāṉa
capaittalaivā niṉiyalaic cāṟṟuvatev vaṇamē. 8

5475 vākkoḻintu maṉamoḻintu matioḻintu matiyiṉ
vātaṉaiyum oḻintaṟivāy vayaṅkiniṉṟa iṭattum
pōkkoḻintum varavoḻintum pūraṇamāy atuvum
pōṉapoḻu tuḷḷapaṭi pukaluvatep paṭiyō
nīkkoḻinta niṟaivēmeyn nilaiyēeṉ ṉuṭaiya
nēyamē āṉanta niruttamiṭum patiyē
ēkkoḻintār uḷattirukkum iṟaiyēeṉ kuruvē
ellāmāy allatumāy ilaṅkiyameyp poruḷē. 9

5476 eṉiyalē yāṉaṟiyēṉ ivvulakiṉ iyalōr
eḷaḷavum tāṉaṟiyēṉ ellāmum uṭaiyōy
niṉiyalai aṟivēṉō aṟintavaṉē pōla
nikaḻttukiṉṟēṉ piḷḷaieṉa nilaippeyarpeṟ ṟiruntēṉ
taṉiyalām taṉiñāṉa capaittalaimaip patiyē
cattiyaṉē nittiyaṉē tayānitiyē ulakam
piṉiyalmā ṉiṭappiḷḷai pēcciṉumōr paṟavaip
piṟappiṉuṟum kiḷippiḷḷaip pēccuvakkiṉ ṟatuvē. 10

tirucciṟṟampalam
Back128. uṟṟa turaittal


aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5477.
tuṉināḷ aṉaittum tolaittuviṭṭēṉ
tūkkam tavirttēṉ cukampalikkum
kaṉināḷ ituvē eṉṟaṟintēṉ
karuttu malarntēṉ kaḷippuṟṟēṉ
taṉinā yakaṉē kaṉakacapait
talaivā ñāṉa capāpatiyē
iṉināṉ iṟaiyum kalakkamuṟēṉ
iḷaikka māṭṭēṉ eṉakkaruḷē. 1

5478 aruḷum poruḷum yāṉpeṟavē
aṭutta taruṇam itueṉṟē
teruḷum paṭiniṉ aruḷuṇarttat
terintēṉ tuṉpat tikaippoḻintēṉ
maruḷum maṉantāṉ eṉṉuṭaiya
vacattē niṉṟu vayaṅkiyatāl
iruḷum tolainta tiṉicciṟitum
iḷaikka māṭṭēṉ eṉakkaruḷē. 2

5479 aruḷē uṇartta aṟintukoṇṭēṉ
aṭutta taruṇam itueṉṟē
iruḷē tolainta tiṭaraṉaittum
eṉaiviṭ ṭakaṉṟē oḻintaṉavāl
teruḷē ciṟṟam palattāṭum
civamē ellām ceyyavalla
poruḷē iṉināṉ vīṇpōtu
pōkka māṭṭēṉ kaṇṭāyē. 3

5480 kaṇṭē kaḷikkum piṉpāṭṭuk
kālai itueṉ ṟaruḷuṇarttak
koṇṭē aṟintu koṇṭēṉnal
kuṟikaḷ palavuṅ kūṭukiṉṟa
toṇṭē purivārk karuḷumaruṭ
cōtik karuṇaip perumaṉē
uṇṭēṉ amutam uṇkiṉṟēṉ
uṇpēṉ tuṉpai oḻittēṉē. 4

5481 oḻittēṉ avalam accamelām
ōṭat tuṟantēṉ uṟukaṇelām
kaḻittēṉ maraṇak kaḷaippaṟṟēṉ
kaḷittēṉ piṟavik kaṭalkaṭantēṉ
paḻittēṉ ciṟṟam palameṉṉāp
pāṭṭai maṟantēṉ paramparattē
viḻittēṉ karuttiṉ paṭiellām
viḷaiyā ṭutaṟku viraintēṉē. 5

5482 viraintu viraintu paṭikaṭantēṉ
mēṟpāl amutam viyantuṇṭēṉ
karaintu karaintu maṉamurukak
kaṇṇīr perukak karuttalarntē
varaintu ñāṉa maṇampoṅka
maṇimaṉ ṟaracaik kaṇṭukoṇṭēṉ
tiraintu nekiḻnta tōluṭampum
ceḻumpoṉ uṭampāyt tikaḻntēṉē. 6

5483 tēṉē kaṉṉal ceḻumpākē
eṉṉa mikavum tittitteṉ
ūṉē pukunteṉ uḷattilamarn
tuyiril kalanta oruporuḷai
vāṉē niṟainta peruṅkaruṇai
vāḻvai maṇimaṉ ṟuṭaiyāṉai
nāṉē pāṭik kaḷikkiṉṟēṉ
nāṭṭār vāḻtta nāṉilattē. 7

5484 nilattē aṭainta iṭaraṉaittum
nimiṭat toḻittē nilaipeṟṟēṉ
valattē aḻiyā varampeṟṟēṉ
maṇimaṉ ṟēttum vāḻvaṭaintēṉ
kulattē camayak kuḻiyiṭattē
viḻuntiv vulakam kumaiyātē
nalattē cutta caṉmārkkam
nāṭṭā niṉṟēṉ nāṭṭakattē. 8

5485 akattē kaṟuttup puṟattuveḷut
tirunta ulakar aṉaivaraiyum
cakattē tiruttic caṉmārkka
caṅkat taṭaivit tiṭaavarum
ikattē parattaip peṟṟumakiḻn
tiṭutaṟ keṉṟē eṉaiinta
ukattē iṟaivaṉ varuvikka
uṟṟēṉ aruḷaip peṟṟēṉē. 9

5486 peṟṟēṉ eṉṟum iṟavāmai
pētam tavirntē iṟaivaṉeṉai
uṟṟē kalantāṉ nāṉavaṉai
uṟṟē kalantēṉ oṉṟāṉēm
eṟṟē aṭiyēṉ ceytatavam
yārē purintār iṉṉamutam
tuṟṟē ulakīr nīvirelām
vāḻka vāḻka tuṉiaṟṟē. 10

tirucciṟṟampalam
Back129. cutta civanilai


nēricai veṇpā


5487.
kaṇṇiṟ kalantāṉ karuttiṟ kalantāṉeṉ
eṇṇiṟ kalantē irukkiṉṟāṉ - paṇṇiṟ
kalantāṉeṉ pāṭṭiṟ kalantāṉ uyiril
kalantāṉ karuṇai kalantu. 1

5488 ellā nalamum eṉakkē koṭukkiṉṟāṉ
ellām ceyavallāṉ emperumāṉ - ellāmāy
niṉṟāṉ potuvil niruttam purikiṉṟāṉ
oṉṟāki niṉṟāṉ uvantu. 2

5489 eṇṇukiṉṟēṉ eṇṇaṅkaḷ ellām tarukiṉṟāṉ
paṇṇukiṉṟēṉ paṇṇuvittup pāṭukiṉṟāṉ - uṇṇukiṉṟēṉ
teḷḷamutam uḷḷan teḷiyat tarukiṉṟāṉ
vaḷḷalnaṭa rāyaṉ makiḻntu. 3

5490 cittiyelān tantē tiruvam palattāṭum
nittiyaṉeṉ uḷḷē niṟaikiṉṟāṉ - cattiyamī
tantō ulakīr aṟiyīrō nīvirelām
cantōṭa māyirumiṉ cārntu. 4

5491 ayyāeṉ ṟōrkāl aḻaikkiṉṟēṉ appoḻutē
eyyēṉ makaṉēeṉ ṟeytukiṉṟāṉ - aiyōeṉ
appaṉ peruṅkaruṇai yārkkuṇ ṭulakattīr
ceppamuṭaṉ pōṟṟumiṉō cērntu. 5

5492 appāeṉ ṟōrkāl aḻaikkiṉṟēṉ appoḻutē
appā makaṉēeṉ ṟārkiṉṟāṉ - tuppār
caṭaiyāṉciṟ ṟampalattāṉ tāṉētāṉ āṉāṉ
uṭaiyāṉ uḷattē uvantu. 6

5493 tāṉēvan teṉuḷattē cārntu kalantukoṇṭāṉ
tāṉē eṉakkut tarukiṉṟāṉ - tāṉēnāṉ
ākap purintāṉeṉ appaṉ peruṅkaruṇai
mēkattiṟ kuṇṭō viḷampu. 7

5494 pālum koṭuttāṉ patitiṟakkum ōrtiṟavuk
kōlum koṭuttāṉ kuṇaṅkoṭuttāṉ - kālum
talaiyum aṟiyum taramum koṭuttāṉ
nilaiyum koṭuttāṉ niṟaintu. 8

5495 vevviṉaiyum māyai viḷaivum tavirntaṉavē
cevvaiaṟi viṉpam ciṟantaṉavē - evvayiṉum
āṉāṉciṟ ṟampalattē āṭukiṉṟāṉ taṇaruḷām
tēṉnāṉ uṇ ṭōṅkiyatu tērntu. 9

5496 vañcaviṉai ellām maṭintaṉavaṉ māyaiiruḷ
añcieṉai viṭṭē akaṉṟaṉavāl - eñcalilā
iṉpamelām eṉṟaṉaiyē eyti niṟaintaṉavāl
tuṉpamelām pōṉa tolaintu. 10

5497 ammai tirōtai akaṉṟāḷ eṉaivirumpi
ammaiyaruṭ catti aṭaintaṉaḷē - immaiyilē
māmāyai nīṅkiṉaḷpoṉ vaṇṇavaṭi vuṟṟateṉṟum
cāmā ṟilaieṉakkut tāṉ. 11

5498 nāṉē tavampurintēṉ nāṉilattīr ampalavaṉ
tāṉēvan teṉṉait taṭuttāṇṭāṉ - ūṉē
pukuntāṉeṉ uḷḷam pukuntāṉ uyiril
pukuntāṉ karuṇai purintu. 12

5499 oṉṟē civameṉ ṟuṇarntēṉ uṇarntāṅku
niṉṟēmeyñ ñāṉa nilaipeṟṟēṉ - naṉṟēmeyc
cittiyelām peṟṟēṉ tiruampa lattāṭi
pattielām peṟṟa palaṉ. 13

5500 tūkkaṅ keṭuttāṉ cukaṅkoṭuttāṉ eṉṉuḷattē
ēkkan tavirttāṉ iruḷaṟuttāṉ - ākkamikat
tantāṉ eṉaiīṉṟa tantaiyē eṉṟaḻaikka
vantāṉeṉ appaṉ makiḻntu. 14

5501 vāṭṭamelām tīrttāṉ makiḻvaḷittāṉ meyññāṉa
nāṭṭamelām tantāṉ nalaṅkoṭuttāṉ - āṭṭamelām
āṭukanī eṉṟāṉtaṉ āṉanta vārkaḻalaip
pāṭukanī eṉṟāṉ paraṉ. 15

5502 tāṉnāṉ eṉumpētan taṉṉait tavirttāṉnāṉ
āṉāṉciṟ ṟampalavaṉ antōnāṉ - vāṉāṭar
ceytaṟ kariyatavam ceytēṉ makiḻkiṉṟēṉ
eytaṟ kariyacukam ēyntu. 16

5503 cutta vaṭivum cukavaṭivām ōṅkāra
nitta vaṭivum niṟaintōṅku - citteṉumōr
ñāṉa vaṭivumiṅkē nāṉpeṟṟēṉ eṅkeṅkum
tāṉaviḷai yāṭṭiyaṟṟat tāṉ. 17

5504 nāṉuraikkum vārttaielām nāyakaṉcol vārttaiaṉṟi
nāṉuraikkum vārttaiaṉṟu nāṭṭīrnāṉ - ēṉuraippēṉ
nāṉār eṉakkeṉaōr ñāṉauṇar vētucivam
ūṉnāṭi nillā uḻi. 18

5505 āraṇamum ākamamum āṅkāṅ kuraikkiṉṟa
kāraṇamum kāriyamum kāṭṭuvittāṉ - tāraṇiyil
kaṇṭēṉ kaḷikkiṉṟēṉ kaṅkulpakal aṟṟaviṭat
tuṇṭēṉ amutam uvantu. 19

5506 tuṉmārkkam ellām tolaittuviṭṭēṉ cuttaciva
caṉmārkka caṅkam talaippaṭṭēṉ - eṉmārkkam
naṉmārkkam eṉṟēvāṉ nāṭṭār pukaḻkiṉṟār
maṉmārkkat tālē makiḻntu. 20

5507 paṉmārkkam ellām pacaiyaṟ ṟoḻintaṉavē
caṉmārkkam oṉṟē taḻaittatuvē - coṉmārkkat
tellā ulakum icaintaṉavē emperumāṉ
kollā neṟiaruḷaik koṇṭu. 21

5508 cātikulam eṉṟum camayamatam eṉṟumupa
nītiiyal āccirama nīṭṭeṉṟum - ōtukiṉṟa
pēyāṭṭa mellām pitirntoḻinta vēpiṟartam
vāyāṭṭam tīrntaṉavē maṟṟu. 22

5509 cintā kulantavirttuc ciṟṟam palapperumāṉ
vantāṉ eṉaittāṉ valintaḻaittē - aintoḻilum
nīyēcey eṉṟeṉakkē nērntaḷittāṉ eṉṉuṭaiya
tāyē aṉaiyāṉ taṉittu. 23

5510 kūkā eṉaaṭuttōr kūṭi aḻātavaṇṇam
cākā varameṉakkē tantiṭṭāṉ - ēkāaṉ
ēkā eṉamaṟaikaḷ ēttuñciṟ ṟampalattāṉ
mākā talaṉā makiḻntu. 24

5511 nāṭukiṉṟa temperumāṉ nāṭṭamatē nāṉulakil
āṭukiṉṟa tentaiaruḷ āṭṭamatē - pāṭukiṉṟa
pāṭṭellām ampalavaṉ pāta malarppāṭṭē
nīṭṭellām āṅkavaṉṟaṉ nīṭṭu. 25

5512 cattiyañcey kiṉṟēṉ cakattīr aṟimiṉkaḷ
cittielām valla civamoṉṟē - nittiyameṉ
ṟeṇṇumeṇṇat tālēnam eṇṇamelām kaikūṭum
naṇṇumiṉpat tēṉeṉṟu nāṉ. 26

5513 nāṉē tavampurintēṉ namperumāṉ nalaruḷāl
nāṉē aruṭcitti nāṭaṭaintēṉ - nāṉē
aḻiyā vaṭivam avaimūṉṟum peṟṟēṉ
iḻiyāmal āṭukiṉṟēṉ iṅku. 27

5514 evvulakum aṇṭaṅkaḷ ettaṉaiyum nāṉkāṇa
ivvulakil entai eṉakkaḷittāṉ - evvuyirum
caṉmārkka caṅkam taṉaiaṭaiyac ceyvittē
eṉmārkkam kāṇpēṉ iṉi. 28

5515 cāttiraṅkaḷ ellām taṭumāṟṟam colvataṉṟi
nēttiraṅkaḷ pōṟkāṭṭa nērāvē - nēttiraṅkaḷ
ciṟṟam palavaṉ tiruvaruṭcīr vaṇṇameṉṟē
uṟṟiṅ kaṟintēṉ uvantu. 29

5516 vētāka maṅkaḷeṉṟu vīṇvātam āṭukiṉṟīr
vētāka mattiṉ viḷaivaṟiyīr - cūtākac
coṉṉavalāl uṇmaiveḷi tōṉṟa uraikkavilai
eṉṉa payaṉō ivai. 30

5517 cākāta kalvit taramaṟital vēṇṭumeṉṟum
vēkāta kāluṇartal vēṇṭumuṭaṉ - cākāt
talaiaṟital vēṇṭum taṉiaruḷāl uṇmai
nilaiaṭaital vēṇṭum nilattu. 31

5518 poyuraieṉ ṟeṇṇutirēl pōmiṉ puṟakkaṭaiyil
meyyuraieṉ ṟeṇṇutirēl mēvumiṉō - aiyaṉaruḷ
cittielām valla tirukkūt tulavāmal
ittiṉantoṭ ṭāṭukiṟpāṉ iṅku. 32

5519 vāṉvanta tēvarkaḷum mālayaṉum maṟṟavarum
tāṉvantu cūḻntār talaikkaṭaiyil - tēṉvanta
maṅkai civakāma valliyoṭum emperumāṉ
iṅkunaṭañ ceyvāṉ iṉi. 33

5520 cattielām koṇṭataṉit tantai naṭarāyaṉ
cittielām vallāṉ tiruvāḷaṉ - nittiyaṉtāṉ
ūḻipala ceṉṟālum ōvāmal ivviṭattē
vāḻinaṭañ ceyvāṉ makiḻntu. 34

5521 iṉṟu toṭaṅkiyiṅkē emperumāṉ ennāḷum
naṉṟu tulaṅka naṭampurivāṉ - eṉṟumeṉcol
cattiyameṉ ṟeṇṇic cakattīr aṭaimiṉkaḷ
nittiyampeṟ ṟuyyalām nīr. 35

5522 eṉuṭalum eṉporuḷum eṉuyirum tāṉkoṇṭāṉ
taṉuṭalum taṉporuḷum taṉuyirum - eṉṉiṭattē
tantāṉ aruṭciṟ capaiyappā eṉṟaḻaittēṉ
vantāṉvan tāṉuḷ makiḻntu. 36

5523 cettārai ellām tirumpa eḻupputaliṅ
kettāl muṭiyumeṉil emmavarē - cittām
aruṭperuñ cōti ataṉāl muṭiyum
teruṭperuñ cattiyamī tē. 37

5524 ivvulakil cettārai ellām eḻukaeṉil
evvulakum pōṟṟa eḻuntiruppār - cevvulakil
ciṟṟam palattāṉ tiruvaruḷpeṟ ṟārnōkkam
uṟṟavarai uṟṟavarkaḷ uṟṟu. 38

5525 yāṉpurital vēṇṭuṅkol ivvulakil cettārai
ūṉpurintu mīḷa uyirppittal - vāṉ purinta
ampalattāṉ nallaruḷāl antōnāṉ mēṟpōrtta
kampalattāl ākum kaḷittu. 39

5526 eṉṉē ulakil iṟantār eḻutalmika
aṉṉē aticayameṉ ṟāṭukiṉṟār - iṉṉē
tiruvam palattāṉ tirunōkkam peṟṟārk
kuruvam palattēeṉ ṟuṉ. 40

5527 āṭātīr caṟṟum acaiyātīr vēṟoṉṟai
nāṭātīr poyulakai nampātīr - vāṭātīr
caṉmārkka caṅkattaic cārvīr viraintiṉiiṅ
keṉmārkka mumoṉṟā mē. 41

5528 mārkkamelām oṉṟākum mānilattīr vāymaiitu
tūkkamelām nīkkit tuṇintuḷattē - ēkkamviṭṭuc
caṉmārkka caṅkattaic cārntiṭumiṉ cattiyamnīr
naṉmārkkam cērvīrin nāḷ. 42

5529 innāḷē kaṇṭīr iṟantār eḻukiṉṟa
naṉṉāḷeṉ vārttaikaḷai nampumiṉō - innāḷ
aruṭperuñ cōti aṭaikiṉṟa nāḷmey
aruṭperuñ cattiyamī tām. 43

5530 ēmān tirukkum emaraṅkāḷ ivvulakil
cāmāntar ākāt tarampeṟavē - kāmānta
kārattai viṭṭuk karutumiṉō ittaruṇam
nīrattaic cērvīr nijam. 44

5531 vīṇē parākkil viṭātīr umatuḷattai
nāṇē uṭaiya namaraṅkāḷ - ūṇākat
teḷḷamutam iṉṟeṉakkuc cērttaḷittāṉ cittāṭa
uḷḷiyanāḷ ītaṟimiṉ uṟṟu. 45

5532 pōṟṟi uraikkiṉṟēṉ poyeṉ ṟikaḻātīr
nāṟṟicaikkaṇ vāḻum namaraṅkāḷ - āṟṟalaruḷ
appaṉvaru kiṉṟāṉ aruḷviḷaiyāṭ ṭāṭutaṟkeṉ
ṟippuviyil ittaruṇam iṅku. 46

5533 āḷuṭaiyāṉ nammuṭaiya appaṉ varukiṉṟa
nāḷetuvō eṉṟu naliyātīr - nīḷa
niṉaiyātīr cattiyamnāṉ nērnturaittēṉ innāḷ
aṉaiyāṉ varukiṉṟāṉ āyntu. 47

tirucciṟṟampalam
Back130. ulakappēṟu


kaliviruttam


5534.
iṉpāl ulakaṅkaḷ yāvum viḷaṅkiṉa
tuṉpāl iṟantavar tuṉpaṟṟut tōṉṟiṉar
aṉpāl aṭiyavar āṭiṉar pāṭiṉar
eṉpāl aruṭperuñ cōtiyār eytavē. 1

5535 pāmpelām ōṭiṉa paṟavaiyuṭ cārntaṉa
tīmpalā vāḻaimāt teṉṉai ciṟantaṉa
āmpalaṉ meṉmēlum āyiṉa eṉṉuḷat
tōmpaleṉ aruṭperuñ cōtiyār ōṅkavē. 2

5536 malaṅkaḻin tulakavar vāṉavar āyiṉar
valampeṟu cuttacaṉ mārkkam ciṟantatu
palampeṟu maṉitarkaḷ paṇpuḷar āyiṉar
nalampeṟum aruṭperuñ cōtiyār naṇṇavē. 3

5537 muṉṉuḷa mārkkaṅkaḷ yāvum muṭintaṉa
maṉṉuḷa cuttacaṉ mārkkam ciṟantatu
paṉṉuḷan teḷintaṉa patinaṭam ōṅkiṉa
eṉṉuḷat taruṭperuñ cōtiyār eytavē. 4

5538 iṭampeṟṟa uyirelām viṭamaṟṟu vāḻntaṉa
maṭampeṟṟa maṉitarkaḷ matipeṟṟu vāḻkiṉṟār
tiṭampeṟṟē eḻukiṉṟār cettavar tiṉantiṉam
naṭampeṟṟa aruṭperuñ cōtiyār naṇṇavē. 5

5539 aṇṭamum akilamum aruḷara cāṭciyaik
koṇṭaṉa ōṅkiṉa kuṟaielām tīrntaṉa
paṇṭaṅkaḷ palittaṉa parinteṉa tuḷḷattil
eṇṭakum aruṭperuñ cōtiyār eytavē. 6

5540 kuṇaṅkaḷ ciṟantaṉa kuṟṟaṅkaḷ aṟṟaṉa
maṇaṅkaḷ viḷaṅkiṉa vāḻvukaḷ ōṅkiṉa
piṇaṅkaḷ elāmuyir peṟṟeḻun tōṅkiṉa
iṇaṅka aruṭperuñ cōtiyār eytavē. 7

5541 pattarkaḷ pāṭiṉar paṇintuniṉ ṟāṭiṉar
muttarkaḷ meypporuḷ muṉṉi makiḻntaṉar
cittarkaḷ āṉantat teḷḷamu tuṇṭaṉar
cutta aruṭperuñ cōtiyār tōṉṟavē. 8

5542 ēḻula kavattaiviṭ ṭēṟiṉaṉ mēṉilai
ūḻitō ṟūḻiyum uyirtaḻait tōṅkiṉaṉ
āḻiyāṉ ayaṉmutal aticayit tiṭaeṉuḷ
vāḻia ruṭperuñ cōtiyār maṉṉavē. 9

5543 iruṭperu malamuḻu tuntavirn tiṟṟatu
maruṭperum kaṉmamum māyaiyum nīṅkiṉa
teruṭperuñ cittikaḷ cērntaṉa eṉṉuḷat
taruṭperuñ cōtieṉ aṉpiṟ kalantatē. 10

tirucciṟṟampalam
Back131. aṉpuruvamāṉa civam oṉṟē uḷateṉal


kalinilait tuṟai


5544.
aruṭpe runtaṉic cōtiam palattilē naṭikkum
poruṭpe runtiru naṭamatu pōṟṟuvīr pulavīr
maruṭpe rumpakai nīkkimey vāḻvupeṟ ṟiṭalām
teruṭpe rumpatat tāṇaiī taṟimiṉō teḷintē. 1

5545 vāram ceytapoṉ maṉṟilē naṭikkumpoṉ aṭikkē
āram ceytaṇin tavarkkumuṉ ariayaṉ mutalōr
vīram celkilā taṟimiṉō vētamēl āṇai
ōram colkilēṉ naṭuniṉṟu colkiṉṟēṉ ulakīr. 2

5546 āti antamum illatōr ampalat tāṭum
cōti taṉṉaiyē niṉaimiṉkaḷ cukampeṟa viḻaivīr
nīti koṇṭurait tēṉitu nīvīrmēl ēṟum
vīti maṟṟaiya vītikaḷ kīḻccelum vīti. 3

5547 nātam colkiṉṟa tirucciṟṟam palattilē naṭikkum
pātam colkiṉṟa pattarē nittareṉ ṟaṟimiṉ
vētam colkiṉṟa paricitu meymmaiyāṉ pakka
vātañ colkilēṉ naṭuniṉṟu colkiṉṟēṉ matittē. 4

5548 turiya mēlpara veḷiyilē cukanaṭam puriyum
periya tōraruṭ cōtiyaip peṟutalē evaikkum
ariya pēṟumaṟ ṟavaielām eḷiyavē aṟimiṉ
uriya immoḻi maṟaimoḻi cattiyam ulakīr. 5

5549 āka māntamum vētattiṉ antamum aṟaiyum
pāka māmpara veḷinaṭam paravuvīr ulakīr
mōka māntaruk kuraittilēṉ itucukam uṉṉum
yōka māntarkkuk kālamuṇ ṭākavē uraittēṉ. 6

5550 vāṉa nāṭarum nāṭarum maṉṟilē vayaṅkum
ñāṉa nāṭakak kāṭciyē nāmpeṟal vēṇṭum
ūṉa nāṭakak kāṭciyāl kālattai oḻikkum
īṉa nāṭakap periyarkāḷ vammiṉō īṇṭē. 7

5551 camayam ōrpala kōṭiyum camayaṅkaḷ tōṟum
amaiyum teyvaṅkaḷ aṉantamum ñāṉacaṉ mārkkat
temaiyum ummaiyum uṭaiyatōr ampalat tiṟaiyum
amaiya āṅkatil naṭampuri patamumeṉ ṟaṟimiṉ.(390) 8

(390). amaiya ampalattāṭum poṟpatamum eṉṟaṟimiṉ - mutaṟpatippu,
po. cu., pi. irā.

5552 āṟu kōṭiyām camayaṅkaḷ akattiṉum avaimēl
vīṟu cērntacit tāntavē tāntanā tāntam
tēṟum maṟṟaiya antattum civamoṉṟē aṉṟi
vēṟu kaṇṭilēṉ kaṇṭirēl periyarkāḷ viḷampīr. 9

5553 kalaii runtatōr tirucciṟṟam palattilē karuṇai
nilaii runtatu niṉaittavai yāvaiyum peṟalām
malaii runteṉa iruppirēl vammiṉō aṉṟik
kolaivi rumpuvīr eṉiṟpuṟat tēkumiṉ kulaintē. 10

5554 katii rukkiṉṟa tirucciṟṟam palattilē karuṇai
nitii rukkiṉṟa tātalāl nīvīrkaḷ ellām
patiya iṅṅaṉē vammiṉō kolaipayil vīrēl
vitiyai nōmiṉō pōmiṉō camayavep pakattē. 11

5555 aruḷvi ḷaṅkiya tirucciṟṟam palattilē aḻiyāp
poruḷvi ḷaṅkutal kāṇmiṉō kāṇmiṉō puviyīr
maruḷu ḷaṅkoḷum vātaṉai tavirntaruḷ valattāl
teruḷvi ḷaṅkuvīr ñāṉacaṉ mārkkamē teḷimiṉ. 12

tirucciṟṟampalam
Back132. ulakarkku uyvakai kūṟal


eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5556.
kaṭṭōṭē kaṉattōṭē vāḻkiṉṟōm eṉpīr
kaṇṇōṭē karuttōṭē karuttaṉaik karutīr
paṭṭōṭē paṇiyōṭē tirikiṉṟīr teruvil
paciyōṭē vantāraip pārkkavum nērīr
koṭṭōṭē muḻakkōṭē kōlaṅkāṇ kiṉṟīr
kuṇattōṭē kuṟippōṭē kuṟippataik kuṟiyīr
eṭṭōṭē iraṇṭucērt teṇṇavum aṟiyīr
ettuṇai koḷkiṉṟīr pittula kīrē. 1

5557 āṟāmal aviyāmal aṭaintakō pattīr
aṭarvuṟa ulakiṭai añcātu tirivīr
māṟāmal maṉañceṉṟa vaḻiceṉṟu tikaippīr
vaḻituṟai kāṇkilīr paḻipaṭum paṭikkē
nāṟāta malarpōlum vāḻkiṉṟīr mūppu
naraitirai maraṇattuk keṉceyak kaṭavīr
ēṟāmal vīṇilē iṟaṅkukiṉ ṟīrē
ettuṇai koḷkiṉṟīr pittula kīrē. 2

5558 āyāmai yālēnīr ātia ṉāti
ākiya cōtiyai aṟintukoḷ killīr
māyāmai piṟavāmai vaḻiyoṉṟum uṇarīr
maṟavāmai niṉaiyāmai vakaiciṟi taṟiyīr
kāyāmai paḻukkiṉṟa karuttaiyum karutīr
kaṇmūṭit tirikiṉṟīr kaṉivoṭum irappōrk
kīyāmai oṉṟaiyē iṉtuṇai eṉpīr
ettuṇai koḷkiṉṟīr pittula kīrē. 3

5559 cāmāntar ākāt tarañciṟi tuṇarīr
tattuva ñāṉattai iṟṟeṉat teriyīr
māmānta nōyuṟṟa kuḻaviyil kuḻaintīr
vāḻkkaiyi lēaṟpa makiḻcciyum peṟṟīr
kāmānta kārattil kaṇmūṭit tirivīr
kaṟpaṉa kaṟkilīr karuttaṉaik karutā
tēmāntu tūṅkukiṉ ṟīrviḻik kiṉṟīr
ettuṇai koḷkiṉṟīr pittula kīrē. 4

5560 accaiyum uṭampaiyum aṟivakai aṟiyīr
ammaiyum appaṉum āreṉat teriyīr
paccaiyum cemmaiyum karumaiyum kūṭip
palittanum vāḻkkaiyil paṇpoṉṟum illīr
piccaiyiṭ ṭuṇṇavum piṉpaṭu kiṉṟīr
piṉpaṭu tīmaiyiṉ muṉpaṭu kiṉṟīr
iccaiyil kaṇmūṭi eccakam kaṇṭīr
ettuṇai koḷkiṉṟīr pittula kīrē. 5

5561 vaṭṭimēl vaṭṭikoḷ mārkkattil niṉṟīr
vaṭṭiyai vaḷarkkiṉṟa mārkkattai aṟiyīr
peṭṭimēl peṭṭivait tāḷkiṉṟīr vayiṟṟup
peṭṭiyai nirappikkoṇ ṭoṭṭiyuḷ iruntīr
paṭṭiṉi kiṭappāraip pārkkavum nērīr
paḻaṅkañci āyiṉum vaḻaṅkavum niṉaiyīr
eṭṭipōl vāḻkiṉṟīr koṭṭipōl kiḷaittīr
ettuṇai koḷkiṉṟīr pittula kīrē. 6

5562 vaṉcolliṉ allatu vāytiṟap paṟiyīr
vāymaiyum tūymaiyum kāymaiyil vaḷarntīr
muṉcollum āṟoṉṟu piṉcolva toṉṟāy
mūṭṭukiṉ ṟīrviṉai mūṭṭaiyaik kaṭṭi
maṉcollum mārkkattai maṟantutuṉ mārkka
vaḻinaṭak kiṉṟīram maraṇattīrp pukkē
eṉcolla irukkiṉṟīr piṉcolva taṟiyīr
ettuṇai koḷkiṉṟīr pittula kīrē. 7

5563 tuṉmārkka naṭaiyiṭait tūṅkukiṉ ṟīrē
tūkkattai viṭukiṉṟa tuṇaioṉṟum karutīr
caṉmārkka caṅkattaic cārntiṭa viḻaiyīr
cāvaiyum piṟappaiyum tavirntiṭa virumpīr
paṉmārkkam celkiṉṟa paṭiṟṟuḷam aṭakkīr
pacittavar tammukam pārttuṇa vaḷiyīr
eṉmārkkam eccukam yātunum vāḻkkai
ettuṇai koḷkiṉṟīr pittula kīrē. 8

5564 poykaṭṭik koṇṭunīr vāḻkiṉṟīr iṅkē
pulaikaṭṭik koṇṭaip poyyuṭal vīḻntāl
ceykaṭṭi vāḻkiṉṟa cerukkaṟṟu narakil
ciṟupuḻu ākit tikaittiṭal aṟiyīr
kaikaṭṭi vāypotti niṟpāraik kaṇṭē
kaikoṭṭic cirikkiṉṟīr karuṇaioṉ ṟillīr
eykaṭṭi iṭaimoykkum īyiṉum ciṟiyīr
ettuṇai koḷkiṉṟīr pittula kīrē. 9

5565 paṇṇāta tīmaikaḷ paṇṇukiṉ ṟīrē
pakarāta vaṉmoḻi pakarukiṉ ṟīrē
naṇṇāta tīyiṉam naṇṇukiṉ ṟīrē
naṭavāta naṭattaikaḷ naṭakkavan tīrē
kaṇṇākak kākkiṉṟa karuttaṉai niṉaintē
kaṇṇāra nīrviṭṭuk karutaṟi yīrē
eṇṇāta teṇṇavum nērumōr kālam
ettuṇai koḷkiṉṟīr pittula kīrē. 10

tirucciṟṟampalam
Back133. puṉita kulam peṟumāṟu pukalal


eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5566.
cātiyilē mataṅkaḷilē camayaneṟi kaḷilē
cāttiraccan taṭikaḷilē kōttiraccaṇ ṭaiyilē
ātiyilē apimāṉit talaikiṉṟa ulakīr
alaintalaintu vīṇēnīr aḻitalaḻa kalavē
nītiyilē caṉmārkka nilaitaṉilē niṟutta
niruttamiṭum taṉittalaivar oruttaravar tāmē
vītiyilē aruṭcōti viḷaiyāṭal puriya
mēvukiṉṟa taruṇamitu kūvukiṉṟēṉ umaiyē. 1

5567 kāṭuveṭṭi nilantiruttik kāṭṭeruvum pōṭṭuk
karumpaiviṭṭuk kaṭuviraittuk kaḷikkiṉṟa ulakīr
kūṭuviṭṭup pōyiṉapiṉ etupurivīr eṅkē
kuṭiyiruppīr aiyōnīr kuṟittaṟiyīr iṅkē
pāṭupaṭṭīr(391) payaṉaṟiyīr pāḻkkiṟaittuk kaḻittīr
paṭṭatelām pōtumitu paramarvaru taruṇam
īṭukaṭṭi varuvīrēl iṉpammikap peṟuvīr
eṇmaiurait tēṉalaṉnāṉ uṇmaiyurait tēṉē. 2

(391). pāṭupaṭṭup - ca. mu. ka. patippu.

5568 āṟṟuveḷḷam varuvataṉmuṉ aṇaipōṭa aṟiyīr
akaṅkārap pēypiṭittīr āṭutaṟkē aṟivīr
kūṟṟuvaruṅ kālataṉuk ketupurivīr aiyō
kūṟṟutaitta cēvaṭiyaip pōṟṟavirum pīrē
vēṟṟuraittu viṉaiperukki melikiṉṟa ulakīr
vīṇulakak koṭuvaḻakkai viṭṭuviṭṭu vammiṉ
cāṟṟuvakka eṉatutaṉit tantaivaru kiṉṟa
taruṇamitu cattiyañciṟ cattiyaiccār vataṟkē. 3

5569 poyviḷakkap pukukiṉṟīr pōtukaḻik kiṉṟīr
pulaikolaikaḷ purikiṉṟīr kalakalaeṉ kiṉṟīr
kaiviḷakkup piṭittorupāḻṅ kiṇaṟṟilviḻu kiṉṟa
kaḷiyareṉak kaḷikkiṉṟīr karuttiruntum karutīr
aiviḷakku mūppumara ṇātikaḷai niṉaittāl
aṭivayiṟṟai muṟukkātō koṭiyamuyaṟ ṟulakīr
meyviḷakka eṉatutantai varukiṉṟa taruṇam
mēviyatīṇ ṭaṭaivīrēl āvipeṟu vīrē. 4

5570 eyvakaicār392 mataṅkaḷilē poyvakaiccāt tiraṅkaḷ
eṭutturaittē ematuteyvam ematuteyvam eṉṟu
kaivakaiyē kataṟukiṉṟīr teyvamoṉṟeṉ ṟaṟiyīr
karipiṭittuk kalakamiṭṭa periyariṉum periyīr
aivakaiya pūtavuṭam paḻintiṭileṉ purivīr
aḻiyuṭampai aḻiyāmai ākkumvakai aṟiyīr
uyvakaieṉ taṉittantai varukiṉṟa taruṇam
uṟṟativaṇ uṟṟiṭuvīr peṟṟiṭuvīr uvappē. 5

(392). evvakaicār - mutaṟpatippu., po. cu. patippu.

5571 uṭampuvaru vakaiaṟiyīr uyirvakaiyai aṟiyīr
uṭalparukka uṇṭunitam uṟaṅkutaṟkē aṟivīr
maṭampukupēy maṉattālē mayaṅkukiṉṟīr maṉattai
vacappaṭuttīr vacappaṭuttum vaḻituṟaikaṟ ṟaṟiyīr
iṭampeṟupoy vāḻkkaiyilē iṉpatuṉpam aṭuttē
eṇṇieṇṇi iḷaikkiṉṟīr ēḻaiula kīrē
naṭampurieṉ taṉittantai varukiṉṟa taruṇam
naṇṇiyatu naṇṇumiṉō puṇṇiyañcār vīrē. 6

5572 naraimaraṇa mūppaṟiyā nallauṭam piṉarē
naṟkulattār eṉaaṟiyīr nāṉilattīr nīvir
varaiyiluyar kulameṉṟum tāḻntakulam eṉṟum
vakukkiṉṟīr irukulamum māṇṭiṭakkāṇ kiṉṟīr
puraiyuṟunum kulaṅkaḷelām puḻukkulameṉ ṟaṟintē
puttamutam uṇṭōṅkum puṉitakulam peṟavē
uraipeṟumeṉ taṉittantai varukiṉṟa taruṇam
uṟṟativaṇ uṟṟiṭuvīr uṇmaiurait tēṉē. 7

5573 kaṉamuṭaiyēm kaṭṭuṭaiyēm eṉṟuniṉait tiṅkē
kaḷittiṟumān tirukkiṉṟīr oḷippiṭamum aṟiyīr
ciṉamuṭaiya kūṟṟuvarum ceytiaṟi yīrō
cettanuma tiṉattāraic ciṟitumniṉai yīrō
tiṉakaraṉpōl cākāta tēkamuṭai yavarē
tiruvuṭaiyār eṉaaṟintē cērntiṭumiṉ īṇṭē
maṉamakiḻntu kēṭkiṉṟa varamellām eṉakkē
vaḻaṅkutaṟkeṉ taṉittantai varutaruṇam ituvē.393 8

(393). mutaṟpatippilum, po. cu. patippilum 'kaṉamuṭaiyēm'
eṉpatu oṉpatām pāṭalākavum 'vaiyakattīr' eṉpatu
eṭṭām pāṭalākavum uḷḷaṉa.

5574 vaiyakattīr vāṉakattīr maṟṟakattīr numatu
vāḻkkaielām vāḻkkaieṉa matittumayaṅ kātīr
maiyakattē uṟumaraṇa vātaṉaiyait tavirtta
vāḻkkaiyatē vāḻkkaieṉa matittataṉaip peṟavē
meyakattē virumpiiṅkē vantiṭumiṉ eṉatu
meypporuḷām taṉittantai ittaruṇan taṉilē
ceyakattē vaḷarñāṉa cittipuran taṉilē
cittāṭal purikiṉṟār tiṇṇamitu tāṉē. 9

5575 karaṇammikak kaḷippuṟavē kaṭalulakum vāṉum
katipatieṉ ṟāḷukiṉṟīr atipatiyīr nīvir
maraṇapayam tavirātē vāḻvatileṉ payaṉō
mayaṅkātīr uyaṅkātīr vantiṭumiṉ īṇṭē
tiraṇamumōr aintoḻilaic ceyyaoḷi vaḻaṅkum
cittipuram eṉaōṅkum uttaraciṟ capaiyil
caraṇameṉak kaḷitteṉaiyum tāṉākka eṉatu
taṉittantai varukiṉṟa taruṇamitu tāṉē. 10

tirucciṟṟampalam
Back134. maraṇamilāp peruvāḻvu


eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5576.
niṉaintuniṉain tuṇarntuṇarntu nekiḻntunekiḻn taṉpē
niṟaintuniṟain tūṟṟeḻuṅkaṇ ṇīrataṉāl uṭampu
naṉaintunaṉain taruḷamutē naṉṉitiyē ñāṉa
naṭattaracē eṉṉurimai nāyakaṉē eṉṟu
vaṉaintuvaṉain tēttutumnām vammiṉula kiyalīr
maraṇamilāp peruvāḻvil vāḻntiṭalām kaṇṭīr
puṉainturaiyēṉ poypukalēṉ cattiyañcol kiṉṟēṉ
poṟcapaiyil ciṟcapaiyil pukuntaruṇam ituvē. 1

5577 pukuntaruṇam itukaṇṭīr nammavarē nāṉtāṉ
pukalkiṉṟēṉ eṉmoḻiōr poymoḻieṉ ṉātīr
ukuntaruṇam uṟṟavarum peṟṟavarum piṟarum
uṭaimaikaḷum ulakiyalum uṟṟatuṇai aṉṟē
mikuntacuvaik karumpēceṅ kaṉiyēkōṟ ṟēṉē
meyppayaṉē kaipporuḷē vilaiyaṟiyā maṇiyē
takuntataṉip perumpatiyē tayānitiyē katiyē
cattiyamē eṉṟuraimiṉ pattiyoṭu paṇintē. 2

5578 paṇintupaṇin taṇintaṇintu pāṭumiṉō ulakīr
paramparamē citamparamē parāparamē varamē
tuṇintuvanta vētānta cuttaaṉu pavamē
turiyamuṭi aṉupavamē cuttacittān tamatāyt
taṇintanilaip peruñcukamē camaracacaṉ mārkka
cattiyamē iyaṟkaiyuṇmait taṉippatiyē eṉṟu
kaṇintuḷattē kaṉintuniṉain turaittiṭilap poḻutē
kāṇāta kāṭcielām kaṇṭukoḷal āmē. 3

5579 kaṇṭatelām aṉittiyamē kēṭṭatelām paḻutē
kaṟṟatelām poyyēnīr kaḷittatelām vīṇē
uṇṭatelām malamēuṭ koṇṭatelām kuṟaiyē
ulakiyalīr ituvaraiyum uṇmaiyaṟin tilirē
viṇṭataṉāl eṉiṉinīr camaracacaṉ mārkka
meynneṟiyaik kaṭaippiṭittu meypporuḷnaṉ kuṇarntē
eṇṭakuciṟ ṟampalattē entaiaruḷ aṭaimiṉ
iṟavāta varampeṟalām iṉpamuṟa lāmē. 4

5580 iṉpuṟalām evvulakum ēttiṭavāḻn tiṭalām
ellāmcey vallacitti iṟaimaiyumpeṟ ṟiṭalām
aṉpuṭaiyīr vammiṉiṅkē camaracacaṉ mārkkam
aṭaintiṭumiṉ akavaṭiviṅ kaṉakavaṭi vākip
poṉpuṭainaṉ koḷiroḷiyē puttamutē ñāṉa
pūraṇamē āraṇattiṉ poruḷmuṭimēl poruḷē
vaṉpuṭaiyār peṟaṟkaritām maṇiyēciṟ capaiyiṉ
māmaruntē eṉṟuraimiṉ tīmaiyelām tavirntē. 5

5581 tīmaielām naṉmaieṉṟē tiruuḷaṅkoṇ ṭaruḷic
ciṟiyēṉuk karuḷamutat teḷivaḷitta tiṟattai
āmayantīrt tiyaṟkaiiṉpa aṉupavamē mayamāy
ampalattē viḷaṅkukiṉṟa aruṭperuñcō tiyaiōr
ōmayavāṉ vaṭivuṭaiyār uḷḷakattē niṟainta
oruporuḷaip peruṅkaruṇai uṭaiyaperum patiyai
nāmaruvi iṟavāta nalampeṟalām ulakīr
nallaoru taruṇamitu vallaivammiṉ nīrē. 6

5582 nīrpiṟarō yāṉumakku nēyauṟa valaṉō
neṭumoḻiyē uraippaṉaṉṟik koṭumoḻicol vēṉō
cārpuṟavē aruḷamutam tanteṉaimēl ēṟṟit
taṉittaperum cukamaḷitta taṉittaperum patitāṉ
cīrpeṟavē tiruppotuvil tirumēṉi tarittuc
cittāṭal purikiṉṟa tirunāḷkaḷ aṭutta
ōrpuṟavē itunalla taruṇamiṅkē vammiṉ
ulakiyalīr uṉṉiyavā ṟuṟṟiṭuvīr viraintē. 7

5583 viraintuvirain taṭaintiṭumiṉ mētiṉiyīr iṅkē
meymaiuraik kiṉṟēṉnīr vēṟuniṉai yātīr
tiraintutirain tuḷuttavarum iḷamaiaṭain tiṭavum
cettavarkaḷ eḻuntiṭavum cittāṭal puriya
varaintuvarain tellāñcey vallacittaṉ tāṉē
varukiṉṟa taruṇamitu varampeṟalām nīvīr
karaintukarain tuḷamurukik kaṇkaḷiṉnīr perukik
karuṇainaṭak kaṭavuḷaiuṭ karutumiṉō kaḷittē. 8

5584 kaḷittulakil aḷavikanta kālamula kellām
kaḷippaṭaiya aruṭcōtik kaṭavuḷvaru taruṇam
teḷittiṭumet taruṇamatō eṉṉātīr ituvē
cettavarai eḻuppukiṉṟa tikaḻtaruṇam ulakīr
oḷitturaikkiṉ ṟēṉalaṉnāṉ vāyppaṟaiārk kiṉṟēṉ
oruciṟitum accamuṟēṉ uḷḷapaṭi uṇarntēṉ
aḷittiṭuciṟ ṟampalatteṉ appaṉaruḷ peṟavē
ācaiuṇṭēl vammiṉiṅkē nēcamuṭai yīrē. 9

5585 ācaiuṇṭēl vammiṉ iṅkē aruṭcōtip perumāṉ
ammaiyumāy appaṉumāy aruḷumaru ḷāḷaṉ
ēcaṟanīt teṉaiāṭkoṇ ṭeṇṇiyavā ṟaḷittāṉ
ellāñcey vallacittaṉ eṉṉuyiril kalantāṉ
tēcuṭaiya potuvilaruḷ cittinaṭam puriyat
tiruvuḷaṅkoṇ ṭeḻuntaruḷum tirunāḷiṅ kituvē
mōcaurai eṉaniṉaittu mayaṅkātīr ulakīr
mukkālat tiṉumaḻiyā mūrttamaṭain tiṭavē. 10

5586 aṭaintiṭumiṉ ulakīriṅ kitutaruṇam kaṇṭīr
aruṭcōtip perumpatieṉ appaṉvaru taruṇam
kaṭaintataṉit tiruvamutam kaḷittarutti eṉakkē
kāṇāta kāṭcielām kāṭṭukiṉṟa taruṇam
iṭaintorucār alaiyātīr cukameṉaippōl peṟuvīr
yāṉvēṟu nīrvēṟeṉ ṟeṇṇukilēṉ uraittēṉ
uṭaintacama yakkuḻiniṉ ṟeḻuntuṇarmiṉ aḻiyā
oruneṟiyām caṉmārkkat tiruneṟipeṟ ṟuvantē. 11

5587 tiruneṟioṉ ṟēatutāṉ camaracacaṉ mārkkac
civaneṟieṉ ṟuṇarntulakīr cērntiṭumiṉ īṇṭu
varuneṟiyil eṉaiyāṭkoṇ ṭaruḷamutam aḷittu
vallapacat tikaḷellām vaḻaṅkiyaōr vaḷḷal
peruneṟiyil cittāṭat tiruvuḷaṅkoṇ ṭaruḷip
peruṅkaruṇai vaṭiviṉoṭu varutaruṇam ituvē
karuneṟivīḻn tuḻalātīr kalakkamaṭai yātīr
kaṇmaiyiṉāl karuttorumit tuṇmaiurait tēṉē. 12

5588 uṇmaiyuraik kiṉṟēṉiṅ kuvantaṭaimiṉ ulakīr
uraiitaṉil cantēkit tuḷaṟivaḻi yātīr
eṇmaiyiṉāṉ eṉaniṉaiyīr ellāñcey vallāṉ
eṉṉuḷamarn ticaikkiṉṟāṉ itukēṇmiṉ nīvir
taṇmaiyoṭu cuttaciva caṉmārkka neṟiyil
cārntuvirain tēṟumiṉō cattiyavāḻ vaḷikkak
kaṇmaitarum oruperuñcīrk kaṭavuḷeṉap pukalum
karuṇainiti varukiṉṟa taruṇamitu tāṉē. 13

5589 tāṉētāṉ ākielām tāṉāki alaṉāyt
taṉippatiyāy viḷaṅkiṭumeṉ tantaiyaieṉ tāyai
vāṉēav vāṉkaruvē vāṉkaruviṉ mutalē
vaḷḷāleṉ ṟaṉparelām uḷḷāniṉ ṟavaṉait
tēṉēcem pākēeṉ ṟiṉittiṭunteḷ ḷamutaic
ciṟcapaiyil peruvāḻvaic cintaiceymiṉ ulakīr
ūṉēyum uṭalaḻiyā tūḻitoṟum ōṅkum
uttamacit tiyaippeṟuvīr cattiyamcoṉ ṉēṉē. 14

5590 cattiyavē tāntamelām cittāntam ellām
taṉittaṉimēl uṇarntuṇarntum taṉaiyuṇartaṟ karitāy
nittiyaciṟ capainaṭuvē niṟaintunaṭam puriyum
nittapari pūraṇaṉaic cittacikā maṇiyai
attakaiyōr perumpatiyai arumaruntai aṭiyēṉ
āviyaieṉ āviyilē amarntatayā nitiyaic
cittiyelām eṉakkaḷitta civakatiyai ulakīr
cintaiceytu vāḻttumiṉō nintaielām tavirntē. 15

5591 nintaiyilār neñcakattē niṟaintaperun takaiyai
nilaiyaṉaittum kāṭṭiyaruḷ nilaiaḷitta kuruvai
entaiyaieṉ taṉittāyai eṉṉirukaṇ maṇiyai
eṉuyirai eṉuṇarvai eṉaṟivuḷ aṟivai
cintaiyilē taṉittiṉikkum teḷḷamutai aṉaittum
ceyyavalla taṉittalaimaic civapatiyai ulakīr
muntaimala iruṭṭoḻiya muṉṉumiṉō karaṇa
muṭukkoḻittuk kaṭaimaraṇa naṭukkoḻittu muyaṉṟē. 16

5592 muyaṉṟulakil payaṉaṭaiyā mūṭamatam aṉaittum
muṭukiaḻin tiṭavumoru mōcamumil lātē
iyaṉṟaoru caṉmārkkam eṅkunilai peṟavum
emmiṟaivaṉ eḻuntaruḷal itutaruṇam kaṇṭīr
tuyiṉṟuṇarntē eḻuntavarpōl iṟantavarkaḷ ellām
tōṉṟaeḻu kiṉṟatitu toṭaṅkinikaḻn tiṭumnīr
payiṉṟaṟiya viraintuvammiṉ paṭiyāta paṭippaip
paṭittiṭalām uṇarntiṭalām paṟṟiṭalām cukamē. 17

5593 cukamaṟiyīr tuṉpamoṉṟē tuṇintaṟintīr ulakīr
cūtaṟintīr vātaṟintīr tūymaiyaṟin tilirē
ikamaṟiyīr paramaṟiyīr eṉṉēnuṅ karuttī
teṉpurivīr maraṇamvaril eṅkuṟuvīr antō
akamaṟintīr(394) aṉakamaṟin taḻiyāta ñāṉa
amutavaṭi vampeṟalām aṭaintiṭumiṉ īṇṭē
mukamaṟiyār pōliruntīr eṉṉaiaṟi yīrō
muttarelām pōṟṟumaruṭ cittarmakaṉ nāṉē. 18

(394). akamaṟiyīr - mutaṟpatippu, po. cu., ca. mu. ka.

5594 nāṉuraikkum vārttaielām nāyakaṉṟaṉ vārttai
nampumiṉō namaraṅkāḷ naṟṟaruṇam ituvē
vāṉuraitta maṇimaṉṟil naṭampuriem perumāṉ
varavetirkoṇ ṭavaṉaruḷāl varaṅkaḷelām peṟavē
tēṉuraikkum uḷamiṉikka eḻukiṉṟēṉ nīvīr
terintaṭainteṉ uṭaṉeḻumiṉ cittipeṟal ākum
ēṉuraittēṉ irakkattāl eṭutturaittēṉ kaṇṭīr
yāṉaṭaiyum cukattiṉainīr tāṉaṭaital kuṟittē. 19

5595 kuṟitturaikkiṉ ṟēṉitaṉaik kēṇmiṉ iṅkē vammiṉ
kōṇummaṉak kuraṅkālē nāṇukiṉṟa ulakīr
veṟittaummāl orupayaṉum vēṇṭukilēṉ eṉatu
meyyuraiyaip poyyuraiyāy vēṟuniṉai yātīr
poṟittamatam camayamelām poypoyyē avaṟṟil
pukutātīr civamoṉṟē poruḷeṉakkaṇ ṭaṟimiṉ
ceṟittiṭuciṟ capainaṭattait terintututit tiṭumiṉ
cittielām ittiṉamē cattiyamcērn tiṭumē. 20

5596 cērntiṭavē oruppaṭumiṉ camaracacaṉ mārkkat
tiruneṟiyē peruneṟiyām cittielām peṟalām
ōrntiṭumiṉ uṇṇutaṟkum uṟaṅkutaṟkum uṇarntīr
ulakamelām kaṇṭiṭumōr uḷavaiaṟin tilirē
vārntakaṭal ulakaṟiya maraṇamuṇṭē antō
maraṇameṉṟāl caṭameṉumōr tiraṇamumcam matiyā
cārntiṭumam maraṇamatait taṭuttiṭalām kaṇṭīr
taṉittiṭuciṟ capainaṭattait taricaṉañcey vīrē. 21

5597 ceytālum tīmaielām poṟuttaruḷvāṉ potuvil
tirunaṭañcey peruṅkaruṇait tiṟattāṉaṅ kavaṉai
meytāva niṉaittiṭuka camaracacaṉ mārkkam
mēvukaeṉ ṟuraikkiṉṟēṉ mētiṉiyīr eṉaittāṉ
vaitālum vaitiṭumiṉ vāḻtteṉakkoṇ ṭiṭuvēṉ
maṉaṅkōṇēṉ māṉamelām pōṉavaḻi viṭuttēṉ
poytāṉōr ciṟiteṉiṉum pukalēṉcat tiyamē
pukalkiṉṟēṉ nīvirelām puṉitamuṟum poruṭṭē. 22

5598 poruṭṭalanum pōkamelām poyyāmiṅ kitunāṉ
pukaluvateṉ nāṭoṟunum puntiyiṟkaṇ ṭatuvē
maruṭṭulakīr iruṭṭulakil maṭivataḻa kalavē
maraṇamilāp peruvāḻvil vāḻavammiṉ iṅkē
poruṭṭiṟañcēr cuttaciva caṉmārkka nilaiyil
poruntumiṉciṟ capaiamutam aruntumiṉaṉ puṭaṉē
aruṭṭiṟañcērn teṇṇiyavā ṟāṭumiṉō nummai
aṭuppavarē aṉṟiniṉṟu taṭuppavarmaṟ ṟilaiyē. 23

5599 maṟṟaṟivōm eṉacciṟitu tāḻttiruppīr āṉāl
maraṇameṉum perumpāvi vantiṭumē antō
caṟṟumatai nummālē taṭukkamuṭi yātē
camaracacaṉ mārkkacaṅkat tavarkaḷallāl ataṉai
eṟṟiniṉṟu taṭukkavallār evvulakil evarum
illaikaṇṭīr cattiyamī teṉmoḻikoṇ ṭulakīr
paṟṟiyapaṟ ṟaṉaittiṉaiyum paṟṟaṟaviṭ ṭaruḷam
palappaṟṟē paṟṟumiṉō eṟṟumiṟa vīrē. 24

5600 iṟantavarai eṭuttiṭumpō taraṟṟukiṉṟīr ulakīr
iṟavāta peruvaramnīr ēṉaṭaiya māṭṭīr
maṟantiruntīr piṇimūppil cammatamō numakku
maṟantumitai niṉaikkilnallōr maṉamnaṭuṅkum kaṇṭīr
ciṟantiṭucaṉ mārkkamoṉṟē piṇimūppu maraṇam
cērāmal tavirttiṭuṅkāṇ terintuvammiṉ iṅkē
piṟantapiṟap pitiṟṟāṉē nittiyamey vāḻvu
peṟṟiṭalām pēriṉpam uṟṟiṭalām viraintē. 25

5601 uṟṟamoḻi uraikkiṉṟēṉ orumaiyiṉāl umakkē
uṟavaṉaṉṟip pakaivaṉeṉa uṉṉātīr ulakīr
kaṟṟavarum kallārum aḻintiṭakkāṇ kiṉṟīr
karaṇamelām kalaṅkavarum maraṇamumcam matamō
caṟṟumitaic cammatiyā teṉmaṉantāṉ umatu
taṉmaṉantāṉ kaṉmaṉamō vaṉmaṉamō aṟiyēṉ
iṟṟitaṉait taṭuttiṭalām eṉṉoṭumcērn tiṭumiṉ
eṉmārkkam iṟappoḻikkum caṉmārkkan tāṉē. 26

5602 caṉmārkkap peruṅkuṇattār tampatiyai eṉṉait
tāṅkukiṉṟa perumpatiyait taṉittacapā patiyai
naṉmārkkat teṉainaṭattic caṉmārkka caṅka
naṭuvirukka aruḷamutam nalkiyanā yakaṉaip
puṉmārkkark kaṟivaritām puṇṇiyaṉai ñāṉa
pūraṇameyp poruḷākip poruntiyamā maruntai
aṉmārkkam tavirttaruḷi ampalattē naṭañcey
aruṭperuñcō tiyaiulakīr teruṭkoḷaccār vīrē. 27

5603 cārulaka vātaṉaiyait tavirttavaruḷ ḷakattē
cattiyamāy amarntaruḷum uttamacaṟ kuruvai
nēruṟavē evarālum kaṇṭukoḷaṟ karitām
nittiyavāṉ poruḷaielā nilaikaḷuntāṉ āki
ēruṟavē viḷaṅkukiṉṟa iyaṟkaiuṇmai taṉṉai
ellāmcey vallapattai eṉakkaḷitta patiyai
ōruṟaveṉ ṟaṭaintulakīr pōṟṟimakiḻn tiṭumiṉ
uḷḷamelām kaṉinturuki uḷḷapaṭi niṉaintē. 28

tirucciṟṟampalam
Back135. camāti vaṟpuṟuttal


aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5604.
āyuraitta aruṭjōti varukiṉṟa
taruṇamitē aṟimiṉ eṉṟē
vāyuraitta vārttaieṉṟaṉ vārttaikaḷeṉ
kiṉṟārim maṉitarantō
tāyuraitta tiruppotuvil naṭampurinteṉ
uḷaṅkalanta talaivā iṅkē
nīuraitta tiruvārttai eṉaaṟiyār
ivaraṟiviṉ nikaḻcci eṉṉē. 1

5605 iṟantavarkaḷ palarumiṅkē eḻukiṉṟa
taruṇamitē eṉṟu vāymai
aṟantaḻaiya uraikkiṉṟa vārttaikaḷeṉ
vārttaikaḷeṉ ṟaṟaikiṉ ṟārāl
maṟantaciṟi yēṉuraikka vallēṉō
ellāñcey vallōy uṉṟaṉ
ciṟantatiru vārttaieṉat terintilarim
maṉitarmatit tiṟamai eṉṉē. 2

5606 cōṟṟācai yoṭukāmac cēṟṟācaip
paṭuvārait tuṇintu kollak
kūṟṟācaip paṭumeṉanāṉ kūṟukiṉṟa
tuṇmaiyiṉil koṇṭu nīvīr
nēṟṟācaip paṭṭavaruk kiṉṟaruḷvār
pōlumaṉṟi niṉaitta vāṅkē
pēṟṟācaik karuḷpuriyum ñāṉacapā
patippukaḻaip pēcu vīrē. 3

5607 toṇṭāḷap paṇantēṭun tuṟaiyāḷa
ulakāḷac cūḻnta kāmap
peṇṭāḷat tirikiṉṟa pēymaṉattīr
nummuyiraip piṭikka nāḷaic
caṇṭāḷak kūṟṟuvaril eṉpukalvīr
ñāṉacapait talaivaṉ ummaik
koṇṭāḷak karutumiṉō āṇṭapiṉṉar
ivvulakil kulāvu vīrē. 4

5608 piṟantavarai nīrāṭṭip perukavaḷart
tiṭukiṉṟīr pēya rēnīr
iṟantavaraic cuṭukiṉṟīr evvaṇañcam
matittīrō iravil tūṅki
maṟantavarait tīmūṭṭa vallīrāl
nummaṉattai vayiram āṉa
ciṟantavarai eṉappukaḻac ceytukoṇṭīr
ēṉpiṟantu tirikiṉ ṟīrē. 5

5609 aṇaṅkeḻupē rōcaiyoṭum paṟaiyōcai
poṅkakkō raṇikoṇ ṭantō
piṇaṅkaḻuvi eṭuttuppōyc cuṭukiṉṟīr
iṉiccākum piṇaṅka ḷēnīr
kaṇaṅkaḻukuṇ ṭālumoru payaṉuṇṭē
eṉṉapayaṉ kaṇṭīr cuṭṭē
eṇaṅkeḻucām palaikkaṇṭīr atupuṉcey
eruvukkum iyalā taṉṟē. 6

5610 kuṇamputaikka uyiraṭakkam koṇṭatucuṭ
ṭālatutāṉ kolaiyām eṉṟē
vaṇamputaikka vēṇṭumeṉa vāytaṭikkac
colkiṉṟēṉ vārttai kēṭṭum
piṇamputaikkac cammatiyīr paṇamputaikkac
cammatikkum pēya rēnīr
eṇamputaikkat tuyilvārnum pāṟṟuyilaṟ
kañcuvarē iḻutai yīrē. 7

5611 kaṭṭālum kaṉattālum kaḷikkiṉṟa
pēyulakīr kalaicōrn tāraip
poṭṭālum tukilālum puṉaivittuc
cuṭukiṉṟīr putaikka nērīr
cuṭṭālum cuṭumatukaṇ ṭumatuṭampu
tuṭiyāteṉ collīr nummait
toṭṭālum tōṣamuṟum viṭṭālum
katiyilaimēl cūḻvīr aṉṟē. 8

5612 paraṉaḷikkum tēkamitu cuṭuvatapa
rātameṉap pakarkiṉ ṟēṉnīr
ciramneḷikkac cuṭukiṉṟīr cettavarkaḷ
paṟpalarum citta cāmi
uraṉaḷikka eḻukiṉṟa tirunāḷvan
taṭuttaṉaī tuṇarntu nallōr
varaṉaḷikkap putaittanilai kāṇīrō
kaṇkeṭṭa māṭṭi ṉīrē. 9

5613 pulaittoḻilē purikiṉṟīr puṇṇiyattaik
karuṅkaṭalil pōka viṭṭīr
kolaittoḻilil koṭiyīrnīr cettāraic
cuṭukiṉṟa koṭumai nōkkik
kalaittoḻilil periyaruḷam kalaṅkiṉarak
kalakkamelām kaṭavuḷnīkkit
talaittoḻilcey caṉmārkkam talaieṭukkap
purikuvatit taruṇam tāṉē. 10

tirucciṟṟampalam
Back136. caṉmārkka ulakiṉ orumainilai


nēricai veṇpā


5614.
cittipurattē tiṉantōṟum cīrkoḷaruḷ
cattiviḻā nīṭit taḻaittōṅka - etticaiyil
uḷḷavarum vantē uvakai uṟukamatat
tuḷḷal oḻika tolaintu. 1

5615 oṉṟē civameṉ ṟuṇarntiv vulakamelām
naṉṟē orumaiyuṟṟu naṇṇiyē - maṉṟē
naṭampuriyum pāta naḷiṉamalark kuḷḷam
iṭampurika vāḻka icaintu. 2

5616 ciṟcapaiyum poṟcapaiyum citti viḷakkattāl
naṟcakamēl nīṭūḻi naṇṇiṭuka - caṟcapaiyōr
pōṟṟivaram peṟṟuvakai pūrikka vāḻntiṭuka
nāṟṟicaiyum vāḻka nayantu. 3

5617 accan tavirttē aruḷiṟ celuttukiṉṟa
viccai aracē viḷaṅkiṭuka - naccaravam
ātik koṭiyauyir attaṉaiyum pōyoḻika
nītik koṭiviḷaṅka nīṇṭu. 4

5618 karuṇaiilā āṭci kaṭuki oḻika
aruḷnayanta naṉmārkkar āḷka - teruḷnayanta
nallōr niṉaitta nalampeṟuka naṉṟuniṉait
tellōrum vāḻka icaintu. 5

5619 pulloḻukkam ellām puṇariyiṭaip pōyoḻika
nalloḻukkam oṉṟē nalampeṟuka - illoḻukkil
cettārkaḷ ellām tirumpa eḻuntumaṉam
ottārāy vāḻka uvantu. 6

5620 cettār eḻuka civamē poruḷeṉṟē
ittā raṇiyil iruntoḷirka - cuttaciva
caṉmārkkam oṉṟē taḻaikka tayavaṟiyāt
tuṉmārkkam pōka tolaintu. 7

5621 cettavarkaḷ ellām tirumpa eḻuntuvarac
cittamvaittuc ceykiṉṟa cittiyaṉē - cuttaciva
caṉmārkka caṅkat talaivaṉē niṟpōṟṟum
eṉmārkkam niṉmārkka mē. 8

5622 nallārum eṉṉai nayantārum naṉmaicola
vallārum eṉṉai vaḷarttārum - ellārum
nīeṉ ṟirukkiṉṟēṉ niṉmalaṉē nīpeṟṟa
cēyeṉ ṟirukkiṉṟēṉ cērntu. 9

5623 āṭaeṭut tāṉeṉ ṟaṟaikiṉṟīr eṉtalaimēl
cūṭaeṭut tāṉeṉṟu colkiṉṟēṉ - nāṭaṟiya
ivvaḻakkai yārpāl icaittaṟuttuk koḷkiṟpām
kavvaiaṟṟa ampalattāṉ kāl. 10

5624 nōvātu nōṉpeṉaippōl nōṟṟavarum eññāṉṟum
cāvā varameṉaippōl cārntavarum - tēvāniṉ
pēraruḷai eṉpōlap peṟṟavarum evvulakil
yāruḷarnī caṟṟē aṟai. 11

tirucciṟṟampalam
Back137. tiruvaṭip perumai


eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5625.
tiruvāḷar kaṉakacapait tirunaṭañcey taruḷvār
tēvarcikā maṇieṉakkut tirumālai koṭuttār
uruvāḷar aruvāki oḷiyāki veḷiyāy
ōṅkukiṉṟār eṉṉuṭaiya uyirttuṇaivar avartam
peruvāymait tiṟamciṟitum pēcamuṭi yātē
pēcuvatār maṟaikaḷelām kūcukiṉṟa eṉṟāl
turuvāmal iṅkeṉakkuk kiṭaittataieṉ colvēṉ
colaḷaval lātacukam tōṉṟuvateṉ tōḻi. 1

5626 aruḷāḷar poṟpotuvil aṟputanā ṭakañcey
āṉanta vaṇṇareṉai āḷuṭaiyār ciṟiyēṉ
teruḷāta paruvattē teruṭṭimaṇam purinta
cīrāḷar avarperumait tiṟattaievar pukalvār
maruḷāta ākamaṅkaḷ māmaṟaikaḷ ellām
maruṇṭaṉavē eṉṉaṭieṉ maṉavākkiṉ aḷavō
iruḷāmai eṉṟuṟumō aṉṟuciṟi turaippēṉ
eṉṉavumnāṇ īrppatitaṟ keṉpurivēṉ tōḻi. 2

5627 cempavaḷat tirumalaiyō māṇikka viḷakkō
ceḻuñcōtit taṉippiḻampō cevvaṇṇat tiraḷō
ampatumat tiruviḷaṅkum akalattāṉ piramaṉ
araṉmutalōr aivarkaḷum appālniṉ ṟōrum
emparameṉ ṟemperumāṉ puṟavaṇṇam etuvō
eṉpārēl akavaṇṇam yāruraikka vallār
tamparameṉ ṟeṉṉaiaṉṟu maṇampurintār kaṉaka
capainātar avarperumai cāṟṟuvateṉ tōḻi. 3

5628 tēvarkaḷō cittarkaḷō cīvaṉmuttar tāmō
ciṟantamuṉit talaivarkaḷō cemporuḷkaṇ ṭōrō
mūvarkaḷō aṟuvarkaḷō mutaṟcatti avaḷō
muṉṉiyanam peruṅkaṇavar tamiyalai uṇarntōr
yāvarkaḷum allaeṉṟāl yāṉuṇarntu colla
amaiyumō oruciṟitum amaiyātu kaṇṭāy
āvaloṭum aṉpartoḻak kaṉakacapai naṭippār
avarperumai evvitattum avaraṟivār tōḻi. 4

5629 patiuṭaiyār kaṉakacapā patieṉumpēr uṭaiyār
paṇamparitta395 varaiyareṉṉai maṇampurinta kaṇavar
vitiyuṭaiyār ēttaniṉṟa tutiuṭaiyār ñāṉa
viḷakkaṉaiya meyuṭaiyār veyyaviṉai aṟutta
matiuṭaiyār tamakkaruḷum vaṇkaiperi tuṭaiyār
maṅkaiciva kāmavalli maṇavāḷar muṭimēl
natiuṭaiyār avarperumai maṟaikkumeṭṭā teṉṟāl
nāṉuraikka māṭṭuvaṉō navilāyeṉ tōḻi. 5

(395). paṇampurinta - pi. irā. patippu.

5630 veṭittaḷinta mukkaṉiyiṉ vaṭittaracan taṉilē
virumpuṟaniṉ ṟōṅkiyaceṅ karumpiratam kalantu
taṭittaceḻum pāṟpeytu kōṟṟēṉviṭ ṭataṉait
taṉittaparā amutattil tāṉkalantuṇ ṭāṟpōl
iṭittiṭitteṉ uḷamuḻutum tittikkum vārttai
iṉituraittu maṇampurinta eṉṉuyirnā yakarvāṉ
poṭittirumē ṉiyarnaṭaṉam purikiṉṟār avartam
pukaḻuraikka vallēṉō allēṉkāṇ tōḻi. 6

5631 tirucciṟṟam palattiṉpat tiruurukkoṇ ṭaruḷām
tirunaṭañcey taruḷukiṉṟa tiruvaṭikaḷ iraṇṭum
aruccikkum pēraṉpar aṟiviṉkaṇ aṟivāy
avvaṟivil viḷaintacivā ṉantaamu tāki
uruccikkum paranātat talaṅkaṭantap pāṟcit
turuvukaṭan tirukkumeṉa uṇarntōrcol vārēl
peruccittel lāmvalla naṭarājap perumāṉ
perumaiyaiyām pēcuvateṉ pēcāyeṉ tōḻi. 7

5632 nātavarai ceṉṟumaṟai ōraṉantam kōṭi
nāṭiiḷait tiruntaṉaā kamaṅkaḷ paranāta
pōtavarai pōntupala mukaṅkoṇṭu tēṭip
puṇarppaṟiyā tiruntaṉaeṉ ṟaṟiñarpukal vārēl
pātavarai veṇṇīṟu paṭintilaṅkac cōtip
paṭivameṭut tampalattē paratanaṭam puriyum
pōtavaraik kāṇpatalāl avarperumai eṉṉāl
pukalavaca māmōnī pukalāyeṉ tōḻi. 8

5633 paraiirunta veḷimuḻutum paraviappāl paraiyiṉ
paramāki apparattil paramparamāy viḷaṅkit
tiraikaṭanta tiruveḷiyil āṉantā tītat
tirunaṭañcey yātuceyum tiruvaṭikaḷ eṉṟē
puraikaṭantōr pukalkiṉṟār kēṭkiṉṟōm eṉṟāl
puṇṇiyareṉ taṉittalaivar puṉitanaṭa rājar
varaikaṭanta tiruttōḷmēl tirunīṟṟar avartam
vāymaicola vallēṉō allēṉkāṇ tōḻi. 9

5634 ēyppanti vaṇṇareṉṟum paṭikavaṇṇar eṉṟum
iṇaiyiloḷi uruvareṉṟum iyalaruvar eṉṟum
vāyppantal iṭutalaṉṟi uṇmaicola vallār
maṇṇiṭattum viṇṇiṭattum maṟṟiṭattum ilaiyē
kāyppanta marameṉṟu kaṇṭucolva taṉṟik
kāyttavaṇṇam pūttavaṇṇam kaṇṭukoḷa māṭṭāt
tāyppanta uṇarvuṭaiyēṉ yāṉōciṟ capaiyil
taṉimutalvar tiruvaṇṇam cāṟṟavallēṉ tōḻi. 10

5635 kalaikkaṭalaik kaṭantamuṉik kaṇaṅkaḷummum malamām
karicakaṉṟa yōkikaḷum kaṇṭukoḷa māṭṭā
talaikkaṭalil turumpāki alaikiṉṟār maṉṟuḷ
āṭukiṉṟār eṉpatalāl avarvaṇṇam atuvum
nilaikkuriya tiruccapaiyiṉ vaṇṇamumac capaikkaṇ
niruttattiṉ vaṇṇamumin nīrmaiyaṉa eṉṟē
malaikkuniṟai kaṇṭālum kāṇavoṇā tamma
vāyppatarkaḷ tūṟṟuvatil varumpayaṉeṉ tōḻi. 11

5636 citamalarō cukamalarum parimaḷikka ōṅkum
tirucciṟṟam palanaṭuvē tirunaṭaṉam puriyum
patamalarō patamalaril pātukaiyō avaiyil
paṭintatirup poṭiyōap poṭipaṭinta paṭiyō
itamalarum appaṭimēl iruntavarō avarpēr
icaittavarum kēṭṭavarum ilaṅkumuttar eṉṟāl
nitamalarum naṭarājap perumāṉeṉ kaṇavar
nilaiuraikka vallārār nikaḻttāyeṉ tōḻi. 12

5637 cuttamuṟṟa aimpūta veḷikaraṇa veḷimēl
tulaṅkuveḷi turiyaveḷi cukaveḷiyē mutalām
ittakaiya veḷikaḷuḷḷē evveḷiyō naṭaṉam
iyaṟṟuveḷi eṉkiṉṟār eṉṟālav veḷiyil
nittapari pūraṇamāy āṉanta mayamāy
niruttamiṭum emperumāṉ nipuṇanaṭa rāyar
citturuvām tiruvaṭiyiṉ uṇmaivaṇṇam aṟintu
ceppuvatār eṉvacamō ceppāyeṉ tōḻi. 13

5638 kāṟṟuruvō kaṉaluruvō kaṭavuḷuru eṉpār
kāṟṟuruvum kaṉaluruvum kaṇṭuraippīr eṉṟāl
vēṟṟuruvē pukalvaratai vēṟoṉṟāl maṟuttāl
viḻittuviḻit tempōlvār mikavummaruḷ kiṉṟār
tōṟṟumantat tattuvamum tōṟṟāttat tuvamum
turicāka avaikaṭanta cukacorupam āki
māṟṟamaṉam uṇarvucellāt talattāṭum perumāṉ
vaṭivuraikka vallavarār vaḻuttāyeṉ tōḻi. 14

5639 nātamaṭṭum ceṉṟaṉammēl cellavaḻi aṟiyēm
naviṉṟapara vintumaṭṭum nāṭiṉammēl aṟiyēm
ētamilāp paranāta ellaimaṭṭum ceṉṟēm
iṉiccella vaḻikāṇēm ilaṅkuperuveḷikkē
ātaravil ceṉṟaṉammēl cellavaḻi teriyēm
ammamma eṉṟumaṟai ākamaṅkaḷ ellām
ōtaniṉṟa tirunaṭaṉap perumāṉār vaṭiviṉ
uṇmaicola vallavarār uraiyāyeṉ tōḻi. 15

5640 tōṉṟucatti palakōṭi aḷavucola oṇṇāt
tōṟṟucatti palakōṭit tokaiuraikka muṭiyā
cāṉṟulakam tōṟṟuvikkum cattipala kōṭi
taṉaiviḷampal ākāac cattikaḷaik kūṭṭi
ēṉṟavakai viṭukkiṉṟa cattipala kōṭi
ittaṉaikkum atikāri eṉkaṇavar eṉṟāl
āṉṟamaṇi maṉṟiliṉpa vaṭivāki naṭikkum
avarperumai evaruraippār aṟiyāyeṉ tōḻi. 16

5641 tōṟṟamoṉṟē vaṭivoṉṟu vaṇṇamoṉṟu viḷaṅkum
cōtioṉṟu maṟṟataṉil tulaṅkumiyal oṉṟu
āṟṟaatil paramāya aṇuoṉṟu pakuti
atuoṉṟu pakutikkuḷ amaintakaru oṉṟu
ēṟṟamikka akkaruvuḷ cattioṉṟu cattik
kiṟaioṉṟām ittaṉaikkum eṉkaṇavar allāl
āṟṟamaṟṟōr atikāri illaiyaṭi maṉṟil
āṭumavar peruntakaimai yāruraippār tōḻi. 17

5642 orumaipeṟu tōṟṟamoṉṟu tattuvampal vēṟu
oṉṟiṉiyal oṉṟiṭattē uṟṟilaiṅ kivaṟṟai
irumaiyiṉum mummaimutal eḻumaiyiṉum kūṭṭi
ilaṅkiyaciṟ cattinaṭu iraṇṭoṉṟeṉ ṉāta
perumaipeṟṟu viḷaṅkaatiṉ naṭuaruḷniṉ ṟilaṅkap
periyaaruḷ naṭuniṉṟu turiyanaṭam puriyum
arumaievar kaṇṭukoḷvar avarperumai avarē
aṟiyārē eṉṉaṭinī aṟaintavaṇṇam tōḻi. 18

5643 paṭaittapaṭaip poṉṟatilē paramatiṟkā raṇamām
pakutiatil pakukkiṉṟa paṇikaḷpala palavām
puṭaittaavai pukuntulavum puramoṉṟap purattil
pūpatioṉ ṟavarkkuṇarttum pūraṇacit toṉṟu
miṭaittaivai ellāñciṟ ṟampalattē naṭikkum
meṉpatattōr ciṟṟiṭattu viḷaṅkinilai peṟavē
aṭaittumaṟṟiṅ kivaikkellām appuṟattē niṟpār
avarperumai evaraṟivār aṟiyāynī tōḻi. 19

5644 ciruṭṭioṉṟu ciṟṟaṇuvil ciṟitataṉil ciṟitu
ciṉaittakara ṇakkaruac ciṉaikkaruvil ciṟitu
veruṭṭiyamāṉ ammāṉil ciṟitumati matiyiṉ
mikacciṟitu kāṭṭukiṉṟa viyaṉcuṭaroṉ ṟataṉil
teruṭṭukiṉṟa cattimikac ciṟitataṉil kōṭit
tiṟattiṉilōr ciṟitākum tirucciṟṟam palattē
aruṭṭiṟattiṉ naṭikkiṉṟa eṉṉuṭaiya talaivar
aruṭperumai evaruraippār aṟiyāyeṉ tōḻi. 20

5645 nāṉmukarkaḷ mikapperiyar āṅkavaril periyar
nāraṇarkaḷ maṟṟavariṉ396 nāṭiṉmikap periyar
vāṉmukatta uruttirarkaḷ maṟṟavaril periyar
mayēccurarkaḷ catācivarkaḷ maṟṟavaril periyar
mīṉmukatta vintataṉil peritataṉil nātam
mikapperitu paraiataṉil mikapperiyaḷ avaḷiṉ
āṉmukattil paramparantāṉ peritataṉil peritāy
āṭukiṉṟa cēvaṭiyār aṟivārkāṇ tōḻi. 21

(396). maṟṟavarkaḷ - ca. mu. ka. patippu.

5646 maṇaṉantaṅ kōṭiaḷa vuṭaiyatunīr ataṉil
vayaṅkiyanūṟ ṟorukōṭi mēlatikam vaṉṉi
eṇṇiyaā yiramayutam kōṭiyiṉmēl ilakkam
eṇpattu nāṉkatiṉmēl atikamvaḷi yoṭuvāṉ
viṇṇaḷavu mūlamuyir māmāyai kuṭilai
vintaḷavu colamuṭiyā tintavakai ellām
aṇṇalaṭic ciṟunakattil ciṟṟakattām eṉṟāl
avarperumai evaruraippār aṟiyāynī tōḻi. 22

5647 maṇṇāti aimpūta vakaiiraṇṭiṉ oṉṟu
vaṭivuvaṇṇam iyaṟkaioru vālaṇuccat tiyalāyk
kaṇṇeṉṉum uṇarccicolāk kāṭciyavāyk niṟpak
karutumavaik kuṭpuṟaṅkīḻ mēṟpakkam naṭuvil
naṇṇioru mūṉṟaintu nāloṭumūṉ ṟeṭṭāy
navamāki mūlattiṉ naviṉṟacattik kellām
aṇṇuṟumōr ātāra cattikoṭut tāṭum
aṭipperumai yāraṟivār avaraṟivār tōḻi. 23

5648 maṇpūta mutaṟcatti vālaṇuvil aṇuvāy
matittaataṉ uḷoḷiyāy avvoḷikkuḷ oḷiyāy
eṇpūtat tavvoḷikkuḷ ilaṅkuveḷi yāyav
viyalveḷikkuḷ oruveḷiyāy iruntaveḷi(397) naṭuvē
paṇpūta naṭampuriyum patapperumai evarum
pakuttuṇara muṭiyātēl patamalareṉ talaimēl
naṇpūṟa vaittaruḷum naṭarājap perumāṉ
nallaceyal vallapamār colluvarkāṇ tōḻi. 24

(397). intaveḷi - pi. irā. patippu.

5649 vaṇkalappil canticeyum cattiyuḷē orumai
vayaṅkoḷimā cattiata ṉuḷorukā raṇamām
viṇkaraṇa cattiata ṉuḷtalaimai yāka
viḷaṅkukuruc cattiatiṉ meymmaivaṭi vāṉa
eṇkuṇamā catti intac cattitaṉak kuḷḷē
iṟaiyāki atuatuvāy ilaṅkinaṭam puriyum
taṇkaruṇait tiruvaṭiyiṉ perumaiaṟi varitēl
cāmitiru mēṉiyiṉcīr cāṟṟuvateṉ tōḻi. 25

5650 periyaeṉap pukalkiṉṟa pūtavakai ellām
pēcukiṉṟa pakutiyilē vīcukiṉṟa ciṟumai
uriyaperum pakutiyumap pakutimutal kuṭilai
uḷaṅkoḷparai mutalcatti yōkamelām potuvil
turiyanaṭam purikiṉṟa cōtimalart tāḷil
tōṉṟiyatōr ciṟṟacaivāl tōṉṟukiṉṟa eṉṟāl
ariyaperum poruḷāka naṭikkiṉṟa talaivar
aruṭperumai eṉaḷavō aṟiyāy eṉtōḻi. 26

5651 poṉvaṇṇap pūtamutal taṉmaiuṇmai akattē
poṟpuṟamāk karuviḷakkam poruntaveṇmai cemmai
taṉvaṇṇap pacumaiyoṭu karumaikalap pākum
taṉmaiyiṉil taṉmaiyatāyt taṉittataṟkōr mutalāy
maṉvaṇṇat toḷiuruvam uyirppiṉoṭu tōṉṟa
vālaṇukkūṭ ṭaṅkaḷaiav vakainiṟuvi naṭattum
miṉvaṇṇat tiruccapaiyil āṭukiṉṟa patattiṉ
meyvaṇṇam pukaluvatār viḷampāyeṉ tōḻi. 27

5652 poṟpuṭaiya aiṅkaruvuk kātāra karaṇam
pukaṉṟaaṟu kōṭiavaik kāṟilakkam avaṟṟuk
kaṟpuṟumōr aṟupatiṉā yiramavaṟṟuk kaṭaiyā
ṟāyiramāṅ kavaṟṟukkōr aṟunūṟiṅ kivaikkē
viṟpoliyum aṟupatumaṟ ṟivaikkāṟiṅ kinta
viyaṉkaraṇa cattikaḷai virittuviḷak kuvatāyc
ciṟparamāy maṇimaṉṟil tirunaṭaṉam puriyum
tiruvaṭiyiṉ perumaievar ceppuvarkāṇ tōḻi. 28

5653 ēṟṟamuṟum aiṅkaruvuk kiyalpakutik karaṇam
eḻukōṭi īṅkivaṟṟuk kēḻilakkam ivaikkē
tōṟṟamuṟum eḻupatiṉā yiramivaṟṟuk keḻumai
tuṉṉiyanū ṟivaṟṟiṉukkuc collum eḻupatutāṉ
āṟṟaluṟum ivaitamakkōr ēḻāmik karaṇam
aṉaittiṉaiyum taṉittaṉiyē tōṟṟinilai poruttic
cāṟṟariya vaṭivuvaṇṇam cuvaippayaṉuṇ ṭākkum
cāmitiru vaṭipperumai cāṟṟuvatār tōḻi. 29

5654 viḷaṅkiyaaiṅ karuccatti ōraṉantaṅ karuvil
viḷaikiṉṟa cattikaḷōr aṉantamviḷai vellām
vaḷampeṟavē tarukiṉṟa cattikaḷōr aṉantam
māṇpaṭaiyat taruvikkum cattikaḷōr aṉantam
uḷaṅkoḷaniṉ ṟatiṭṭikkum cattikaḷōr aṉantam
ōṅkiyaic cattikaḷait taṉittaṉiyē iyakkit
taḷaṅkoḷaīṇ ṭavvavaṟṟiṟ kuṭpuṟamniṉ ṟoḷirum
cāmitiru vaṭipperumai cāṟṟuvatār tōḻi. 30

5655 kāṇukiṉṟa aiṅkaruviṉ vittiṉiyal palavum
karutuṟumaṅ kurattiṉiyal paṟpalavum aṭiyiṉ
māṇukiṉṟa iyalkaḷpala palappalavum naṭuvil
maṉṉumiyal palapalavum palappalavum muṭiyiṉ
pūṇumiyal aṉantavakai purintapala palavum
poruntuvatāy avvavaṟṟiṉ puṇarkkaiyuntāṉ āki
ēṇukiṉṟa avaikaḷukkuṭ paṟṟāmal naṭikkum
eḻiṟkaruṇaip patapperumai iyampuvatār tōḻi. 31

5656 maṇmutalām tattuvattiṉ taṉmaipala kōṭi
vayaṅkucattik kūṭṭattāl vantaṉaōr aṉantam
paṇṇuṟumat taṉmaiyuḷē tiṇmai(398) orukōṭi
palittacattik kūṭṭattāl paṇittaṉaōr aṉantam
eṇṇuṟumit tiṇmaikaḷum ivaṟṟiṉatu vikaṟpam
ellāmum taṉittaṉiniṉ ṟilaṅkanilai purintē
viṇṇeṉṉum paṭiavaṟṟil kalantukala vātu
viḷaiyāṭum aṭipperumai viḷampuvatār tōḻi. 32

(398). tiṇmaiyuḷē tiṇmai - mutaṟpatippu, po. cu. patippu.
taṇmaiyuḷē tiṇmai - pi. irā. patippu.
tiṇmaiyuḷē taṇmai - ca. mu. ka. patippu

5657 viṇṇiṭattē mutaṉmuppū viriyaatil orupū
viriyaatiṉ maṟṟorupū virintiṭaiv vaimpūk
kaṇṇiṭattē piṟitorupū kaṇmalara atilē
kaṭṭaviḻa vēṟorupū viṭṭaeḻu pūvum
peṇṇiṭattē nāṉkāki āṇiṭattē mūṉṟāyp
pirivilavāyp pirivuḷavāyp piṟaṅkiyuṭal karaṇam
naṇṇiṭattērn tiyaṟṟiatiṉ naṭuniṉṟu viḷaṅkum
nallatiru vaṭipperumai colluvatār tōḻi. 33

5658 vaṇpūvil vaṭivupala vaṇṇaṅkaḷ palamēl
matikkumiyal palaoḷiyiṉ vāymaipala oḷikkuḷ
naṇpūṟum cattipala cattikaḷuḷ vayaṅkum
nātaṅkaḷ palanāta naṭuvaṇaiōr kalaiyil
paṇpāya naṭaṅkaḷpala palapeyarppum kāṭṭum
patikaḷpala ivaikkellām patiyākip potuvil
kaṇpāya ivaṟṟiṉoṭu kalantukala vāmal
kāṇukiṉṟa tiruvaṭiccīr kaḻaṟuvatār tōḻi. 34

5659 ōṅkiyaaim pūivaikkuḷ oṉṟiṉoṉṟu tiṇmai
uṟṟaṉamaṟ ṟatuatuvum paṟṟuvaṉa paṟṟat
tāṅkiyamā cattikaḷiṉ peruṅkūṭṭam kalaiyāt
taṉmaipurin tāṅkāṅkut taṉittaṉiniṉ ṟilaṅkit
tēṅkiyapō tavaikalaiyac ceykaipala purintu
tikaḻoḷiyāy aruḷveḷiyāyt tiṟaviloḷi(399) veḷiyil
pāṅkuṟanēr viḷaṅkukiṉṟa tiruvaṭiyiṉ perumai
pakutturaikka vallavarār pakarāyeṉ tōḻi. 35

(399). tiruviloḷi - pi. irā. tiruviloḷi eṉṟum
pāṭam - ca. mu. ka. aṭikkuṟippu.

5660 virintiṭumaiṅ karuviṉilē viṭayacatti aṉanta
vitamukaṅkoṇ ṭilakaavai vikitavikaṟ pākip
pirintiṭumāṉ ilakkaṇaṅkaḷ palakōṭi piriyāp
peruñcatti ilakkaṇaṅkaḷ paṟpalakō ṭikaḷāyt
terintiṭunā ṉilaikkuḷḷē iruntuveḷip paṭavum
ceykaipala purikiṉṟa tiṟaluṭaittā rakamēl
erintiṭutī naṭuveḷikkaṇ iruntatiru vaṭiyiṉ
ellaiyaiyār collavallār iyampāyeṉ tōḻi. 36

5661 tōṉṟiyaaiṅ karuviṉilē collarumōr iyaṟkait
tulaṅkumatil palakōṭik kulaṅkoḷkurut tuvikaḷ
āṉṟuviḷaṅ kiṭumavaṟṟiṉ acalaipala kōṭi
amaintiṭummaṟ ṟavaikaḷuḷē amalaikaḷ ōraṉantam
ēṉṟuniṟain tiṭumavaṟṟiṟ kaṇippataṉuk karitāy
ilaṅkupira kācikaḷtām iruntaṉamaṟ ṟivaṟṟil
ūṉṟiyatā rakacatti ōṅkumatiṉ naṭuvē
uṟṟatiru vaṭipperumai uraippavarār tōḻi. 37

5662 uṟaintiṭumaiṅ karuviṉilē uruvacatti vikaṟpam
uṉṉutaṟkum uṇarvataṟkum oṇṇāeṇ ṇilavē
niṟaintaavai taṉittaṉiyē nikaḻntilaṅka avaikkuḷ
nērmaioṇmai uṟuvittan nērmaioṇmai akattē
kuṟaintilavām palavēṟu kuṇaṅkaḷuṟap purintu
kuṇaṅkaḷuḷē kuṟikaḷpala kūṭṭuvittāṅ kamarntē
maṟaintamaṇam veḷippaṭuttum malaraṭiyiṉ perumai
vakutturaikka vallavarār vaḻuttāyeṉ tōḻi. 38

5663 cūḻntiṭumaiṅ karuviṉilē corupacatti pētam
colliṉoṭu maṉaṅkaṭanta ellaiyilā taṉavē
tāḻntilavāy avaiavaiyum taṉittaṉiniṉ ṟilaṅkat
takumavaikkuḷ navaviḷakkam tarittanta viḷakkam
vāḻntiṭaōr cattinilai vayaṅkiyuṟap purintu
matikkumantac cattitaṉil maṉṉucattar āki
āḻntiṭumōr paramparattai acaittuniṉṟu naṭikkum
aṭipperumai uraippavarār aṟiyāyeṉ tōḻi. 39

5664 pacuniṟatta aiṅkaruvil pakarntacuvait taṉmai
paṟpalakō ṭikaḷāmav vuṟpavacat tikaḷil
vacuniṟatta vivitanava cattipala kōṭi
vayaṅkumavaik kuḷāti vayaṅkuvaḷav vāti
tacaniṟatta vākaatil taṉittaṉiōṅ kāri
cārntiṭuvaḷ avaḷakattē taṉipparaicārn tiṭuvaḷ
ticainiṟattap parainaṭuvil tirunaṭaṉam puriyum
tiruvaṭiyiṉ peruvaṭiyaic ceppuvatār tōḻi. 40

5665 pūttacuṭarp pūakattē puṟattēcūḻ iṭattē
pūttumikak kāyttumati amutoḻukap paḻuttu
māttakaiya peruñjōti maṇimaṉṟuḷ viḷaṅkum
vaṇṇamoru ciṟitaṟiya māṭṭāmal maṟaikaḷ
ēttuvatum ēṟuvatum iṟaṅkuvatum āki
irukkiṉṟa eṉṟuṇarntōr iyampiṭilic ciṟiyēṉ
tōttirañcey tammaikaṇṭu makiḻntiṭaam maṉṟil
tulaṅkumaṭip perumaiyaieṉ colluvatu tōḻi. 41

5666 vaḷampeṟuviṇ aṇukkuḷoru matiiravi aḻalāy
vayaṅkiyatā rakaiyāyiv vakaiaṉaittum tōṟṟum
taḷampeṟuciṟ colitaparā cattimayam ākit
taṉittacatti māṉākit tattuvamel lāmpōy
uḷampukuta maṇimaṉṟil tirunaṭamcey taruḷum
orutalaivaṉ cēvaṭiccir uraippavarev vulakil
aḷantaṟitum eṉamaṟaikaḷ araṟṟumeṉil ciṟiya
aṭicciyurait tiṭappaṭumō aṟiyāyeṉ tōḻi. 42

5667 paraviyaaiṅ karuviṉilē paruvacatti vayattē
paraiatiṭṭit tiṭanāta vintumayak kattē
viraviyatat tuvaaṇukkaḷ oṉṟoṭoṉ ṟāyoṉṟi
viḷaṅkaavaṟ ṟaṭinaṭuvī ṟivaṟṟiṉilmū vitamāy
uraviyaluṟ ṟuyiriyakki aṟivaiaṟi vittē
ōṅkutiru ampalattil oḷinaṭaṉam puriyum
taraviyaliṟ ṟitueṉayār terinturaippār ciṟiya
tamiyaḷurait tiṭuntaramō cāṟṟāyeṉ tōḻi. 43

5668 cōtimalai orutalaiyil cōtivaṭi vākic
cūḻntamaṟṟōr talaiñāṉa corūpamaya māki
ōtiyavē ṟorutalaiyil upayavaṇṇam āki
uraittiṭumaiṅ karuvakaikkōr mupporuḷum utavi
ātinaṭu antamilā āṉanta uruvāy
ampalattē āṭukiṉṟa aṭiiṇaiyiṉ perumai
vētiyaṉum tirumālum uruttirarum aṟiyār
viḷaivaṟiyēṉ aṟivēṉō viḷampāyeṉ tōḻi. 44

5669 pūoṉṟē muppūaim pūeḻupū navamām
pūirupat taimpūvāyp pūttumalarn tiṭavum
nāoṉṟu maṇamvēṟu vaṇamvēṟu vēṟā
naṇṇiviḷaṅ kuṟavumatiṉ naṟpayaṉmāt tiraiyil
mēvoṉṟā iruppaatiṉ naṭuniṉṟu ñāṉa
viyaṉnaṭaṉam purikiṉṟa viraimalarccē vaṭiyiṉ
pāoṉṟu peruntakaimai uraippavarār ciṟiyēṉ
pakarntiṭaval lunaḷ allēṉ pārāyeṉ tōḻi. 45

tirucciṟṟampalam
Back138. talaivi talaivaṉ ceyalait tāyk kuraittal


eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5670.
aṉṉappārp pāl(400)aḻa kāmnilai yūṭē
ampalam ceytuniṉ ṟāṭum aḻakar
tuṉṉappārt teṉṉuyirt tōḻiyum nāṉum
cūtāṭu kiṉṟaac cūḻalil vantē
uṉṉaippārt tuṉṉuḷḷē eṉṉaippā rātē
ūraippārt tōṭi uḻalkiṉṟa peṇṇē
eṉṉaippār eṉkiṉṟār eṉṉaṭi ammā
eṉkai piṭikkiṉṟār eṉṉaṭi ammā. 1

(400). aṉṉaippārppāl - ā. pā. patippu.

5671 atupā vakamukat tāṉanta nāṭṭil
ampalam ceytuniṉ ṟāṭum aḻakar
vitupā vakamukat tōḻiyum nāṉum
meyppā vaṉaiceyyum vēḷaiyil vantu
potupā vaṉaiceyyap pōkātō peṇṇē
poyppā vaṉaiceytu kaippāṉēṉ aiyō
itupāvam eṉkiṉṟār eṉṉaṭiammā
eṉkai piṭikkiṉṟār eṉṉaṭi ammā. 2

5672 aṟaṅkātal ceytēṉai āṇṭukoṇ ṭiṅkē
aruṭperuñ cōtiyāy āṭum aḻakar
uṟaṅkāta vaṇṇañciṟ ṟampalama pāṭi
utikkiṉṟa oṇmaiyil tutikkiṉṟa pōtu
puṟaṅkātal ceyvārpōl ceyyātē peṇṇē
poṟkampam ēṟiṉai corkkamaṅ kappāl
iṟaṅkātē eṉkiṉṟār eṉṉaṭi ammā
eṉkai piṭikkiṉṟār eṉṉaṭi ammā. 3

5673 annāḷvan teṉṟaṉai āṇṭaruḷ ceyta
ayyar amutareṉ aṉpar aḻakar
naṉṉāḷ kaḻikkiṉṟa naṅkaiya rōṭu
nāṉam palampāṭi naṇṇuṟum pōtu
piṉṉāḷeṉ ṟeṇṇip pitaṟṟātē peṇṇē
pēraruṭ cōtip perumaṇam ceynāḷ
innāḷē eṉkiṉṟār eṉṉaṭi ammā
eṉkai piṭikkiṉṟār eṉṉaṭi ammā. 4

5674 tappōtu vāruḷam cārntiṭa uṉṉār
cattiyar uttamar nittama ṇāḷar
oppōta oṇṇāta meyppōta maṉṟiṉ
uṇmaiyaip pāṭināṉ aṇmaiyil niṉṟēṉ
appōteṉ ṟeṇṇi ayarntiṭēl peṇṇē
aṉpuṭai niṉṉaiyām iṉpuṟak kūṭal
ippōtē eṉkiṉṟār eṉṉaṭi ammā
eṉkai piṭikkiṉṟār eṉṉaṭi ammā. 5

5675 meykkulam pōṟṟa viḷaṅku maṇāḷar
vittakar ampalam mēvum aḻakar
ikkula mātarum yāṉumeṉ nātar
iṉṉaruḷ āṭalkaḷ paṉṉuṟum pōtu
poykkulam pēcip pulampātē peṇṇē
pūraṇa nōkkam poruntiṉai nītāṉ
ekkulam eṉkiṉṟār eṉṉaṭi ammā
eṉkai piṭikkiṉṟār eṉṉaṭi ammā. 6

5676 vemmata neñciṭai mēvuṟa uṉṉār
vempala māṟṟumeṉ ampala vāṇar
cammata māmaṭa vārkaḷum nāṉum
tattuvam pēcikkoṇ ṭottuṟum pōtu
immatam pēci iṟaṅkātē peṇṇē
ēkaci vōkattai eytiṉai nītāṉ
emmatam eṉkiṉṟār eṉṉaṭi ammā
eṉkai piṭikkiṉṟār eṉṉaṭi ammā. 7

5677 pāroṭu viṇṇum paṭaittapaṇ pāḷar
paṟṟam palattārcol ciṟṟam palattār
vāriṭu koṅkaiyar maṅkaiya rōṭē
maṉṟakam pāṭi makiḻkiṉṟa pōtu
ēruṭam poṉṟeṉa eṇṇēlnī peṇṉē
emmuṭam puṉṉai(401) iṇaintiṅ kemakkē
īruṭam peṉkiṉṟār eṉṉaṭi ammā
eṉkai piṭikkiṉṟār eṉṉaṭi ammā. 8

(401). emmuṭam pummai - ā. pā. patippu.,

5678 maṟappaṟṟa neñciṭai vāḻkiṉṟa vaḷḷal
malappaṟ ṟaṟuttavar vāḻttu maṇāḷar
ciṟappuṟṟa maṅkaiyar tammoṭu nāṉtāṉ
ciṟṟam palampāṭic celkiṉṟa pōtu
puṟappaṟ ṟakaṟṟat toṭaṅkātē peṇṇē
pulaiakap paṟṟai aṟuttāy niṉakkē
iṟappaṟṟa teṉkiṉṟār eṉṉaṭi ammā
eṉkai piṭikkiṉṟār eṉṉaṭi ammā. 9

5679 āṟeṉum antaṅkaḷ ākiaṉ ṟākum
ampalat tāṭalcey āṉanta cittar
tēṟaṟi vākic civāṉu pavattē
ciṉmaya māynāṉ tiḷaikkiṉṟa pōtu
māṟakal vāḻviṉil vāḻkiṉṟa peṇṇē
vallavaḷ nīyēim mānilai mēlē
ēṟiṉai eṉkiṉṟār eṉṉaṭi ammā
eṉkai piṭikkiṉṟār eṉṉaṭi ammā. 10

tirucciṟṟampalam
Back139. naṟṟāy cevilikkuk kūṟal


eḻucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5680.
uṇarntavar tamakkum uṇarvari yāṉeṉ
uḷḷakat tamarntaṉaṉ eṉṟāḷ
aṇintaṉaṉ eṉakkē aruṇmaṇa mālai
aticayam aticayam eṉṟāḷ
tuṇintunāṉ taṉitta pōtuvan teṉkai
toṭṭaṉaṉ piṭittaṉaṉ eṉṟāḷ
puṇarntaṉaṉ kalantāṉ eṉṟuḷē kaḷittup
poṅkiṉāḷ nāṉpeṟṟa poṉṉē. 1

5681 taṉipperum patiyē eṉpati ākat
tavametu purintatō eṉṟāḷ
aṉittanīt teṉaittāṉ aṉpiṉāl aṇaittāṉ
aticayam aticayam eṉṟāḷ
iṉittuyar ciṟitum aṭaintiṭēṉ eṉṟāḷ
eṉakkiṇai yārkolō eṉṟāḷ
caṉippiṟap paṟuttēṉ eṉṟuḷē kaḷipput
tatumpiṉāḷ nāṉpeṟṟa taṉiyē. 2

5682 puṇṇiya patiyaip puṇarntaṉaṉ nāṉcey
puṇṇiyam pukalari teṉṟāḷ
taṇṇiya matiyiṉ amuteṉak kaḷitta
tayavaināṉ maṟappaṉō eṉṟāḷ
eṇṇiya aṉaittum īntaruḷ kiṉṟāṉ
eṉṉaiyō eṉṉaiyō eṉṟāḷ
aṇṇiya pērā ṉantamē vaṭivam
āyiṉāḷ nāṉpeṟṟa aṇaṅkē. 3

5683 cattiya ñāṉa capāpati eṉakkē
taṉippati āyiṉāṉ eṉṟāḷ
nittiya vāḻvu peṟṟunāṉ iṉpa
nilaitaṉil niṟaintaṉaṉ eṉṟāḷ
pittiyal ulakīr kāṇmiṉō cittip
pēṟelām eṉvacat teṉṟāḷ
etticai yīrum ottivaṇ varuka
eṉṟaṉaḷ eṉatumel liyalē. 4

5684 tirumaṇip potuvil oruperum patieṉ
cintaiyil kalantaṉaṉ eṉṟāḷ
perumaiyil ciṟantēṉ eṉperun tavattaip
pēcutal aritari teṉṟāḷ
irumaiyum eṉpōl orumaiyil peṟṟār
yāṇṭuḷar yāṇṭuḷar eṉṟāḷ
marumalar mukattē iḷanakai tuḷumpa
vayaṅkiṉāḷ nāṉpeṟṟa makaḷē. 5

5685 vaḷḷalaip puṇarntēṉ ammavō itutāṉ
mālaiyō kālaiyō eṉṟāḷ
eḷḷalait tavirntēṉ ulakelām eṉakkē
ēvalcey kiṉṟaṉa eṉṟāḷ
teḷḷamu tarunti aḻivilā uṭampum
cittiyum peṟṟaṉaṉ eṉṟāḷ
tuḷḷiya maṭavīr kāṇmiṉō eṉṟāḷ
cōrvilāḷ nāṉpeṟṟa cutaiyē. 6

5686 kaṉakamā maṉṟil naṭampuri pataṅkaḷ
kaṇṭaṉaṉ kaṇṭaṉaṉ eṉṟāḷ
aṉakaciṟ capaiyil oruperum patieṉ
aṉpilē kalantaṉaṉ eṉṟāḷ
tiṉakara cōmāk kiṉielām eṉakkē
ceyalceyat tantaṉaṉ eṉṟāḷ
taṉakarat teṉaittāṉ taḻuviṉāṉ eṉṟāḷ
tavattiṉāl peṟṟanam taṉiyē. 7

5687 koṭipperu maṇippoṟ kōyileṉ uḷamāk
koṇṭuvan tamarntaṉaṉ eṉṟāḷ
kaṭipputu malarppūṅ kaṇṇivēyn teṉaittāṉ
kaṭimaṇam purintaṉaṉ eṉṟāḷ
oṭippaṟa ellām vallatōr cittām
oḷieṉak kaḷittaṉaṉ eṉṟāḷ
iṭippoṭu noṭittīr kāṇmiṉō eṉṟāḷ
eṉtavat tiyaṉṟamel liyalē. 8

5688 vāḻimā maṇimaṉ ṟiṟaivaṉē eṉakku
mālaivan taṇintaṉaṉ eṉṟāḷ
ūḻitō ṟūḻi ulaviṉum aḻiyā
uṭampeṉak kaḷittaṉaṉ eṉṟāḷ
āḻicūḻ ulakō ṭaṇṭaṅkaḷ aṉaittum
aḷikkaeṉ ṟaruḷiṉāṉ eṉṟāḷ
ēḻiyaṉ māṭa micaiyuṟa vaittāṉ
eṉṟaṉaḷ eṉatumel liyalē. 9

5689 ēlunaṉ maṇimā maṉṟaruṭ cōti
eṉṉuḷat tamarntaṉaṉ eṉṟāḷ
pālumiṉ cuvaiyum pōṉṟeṉa tāvi
paṟṟiṉaṉ kalantaṉaṉ eṉṟāḷ
cālumev vulakum taḻaikkaeṉ taṉakkē
cattiyai aḷittaṉaṉ eṉṟāḷ
mēlumek kālum aḻivilēṉ eṉṟāḷ
mikukaḷip puṟṟaṉaḷ viyantē. 10

tirucciṟṟampalam
Back140. tōḻik kurimai kiḷattal


eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5690.
nayantanaṭa nāyakaruṉ nāyakarē eṉiṉum
nāṭiyaman tiraṅkaḷcila kūṭiurai yiṭavē
viyantumaṟṟait tēvarelām varavumavar nēyam
virumpātē iruppateṉnī eṉkiṉṟāy tōḻi
vayantarumin tirarpiramar nāraṇarkā raṇarkaḷ
maṟṟaiyarkaḷ maṟṟaiyarkaḷ maṟṟaiyarkaḷ evarkkum
payantakuṭi allaṭināṉ tirucciṟṟam palattē
patinaṭañcey aṭippaṇikkē patittakuṭi aṟiyē. 1

5691 nayantanaṭa nāyakaruṉ nāyakarē eṉiṉum
naṅkainiṉaik kaṇṭiṭavē nāṭimaṟṟait talaivar
viyantuvaru kiṉṟatukaṇ ṭupacariyā tiṅkē
mēlnōkki iruppateṉnī eṉkiṉṟāy tōḻi
vayantarupār mutalnāta varaiyuḷanāṭ ṭavarkkum
maṟṟavarai naṭattukiṉṟa mānāṭṭār tamakkum
payantakuṭi allaṭināṉ tirucciṟṟam palattē
patinaṭañcey aṭippaṇikkē patittakuṭi aṟiyē. 2

5692 nayantanaṭa nāyakaruṉ nāyakarē eṉiṉum
nāṭummaṟṟait talaivartamaik kaṇṭapoḻu teṉiṉum
viyantavarkkōr nalluraiyum collātē tarukki
vītiyilē naṭappateṉnī eṉkiṉṟāy tōḻi
vayantarumiv vaṇṭapaki raṇṭamaṭṭō nāta
varaiyōap pālumuḷa mānāṭṭār tamakkum
payantakuṭi allaṭināṉ tirucciṟṟam palattē
patinaṭañcey aṭippaṇikkē patittakuṭi aṟiyē. 3

5693 kaṭuṅkuṇattōr peṟaṟkariya naṭattaracē niṉakkuk
kaṇavareṉi ṉumpiṟaraik kaṇṭapoḻu teṉiṉum
naṭuṅkuṇattāl niṉṟucila nalvārttai pakarāy
naṅkāyī teṉeṉanī navilkiṉṟāy tōḻi
oṭuṅkupala tattuvarkkum tattuvarai naṭattum
upayanilait talaivarukkum avartalaivar kaḷukkum
naṭuṅkukuṭi allaṭināṉ tirucciṟṟam palattē
naṭañceyaṭip paṇikkeṉṟē nāṭṭiyanaṟ kuṭiyē. 4

5694 maṭaṅkalantār peṟaṟkariya naṭattaracē niṉakku
maṇavāḷar eṉiṉumuṉpāl vārttaimakiḻn turaikka
iṭaṅkalanta mūrttikaḷtām vantālaṅ kavarpāl
eṇṇamilā tirukkiṉṟāy eṉkoleṉṟāy tōḻi
maṭaṅkucama yattalaivar matattalaivar ivarkkum
vayaṅkumivark kupakarikkum māttalaivar kaḷukkum
aṭaṅkukuṭi allaṭināṉ tirucciṟṟam palattē
āṭalaṭip paṇikkeṉṟē amaittakuṭi aṟiyē. 5

5695 aṟaṅkulavu tōḻiiṅkē nīuraitta vārttai
aṟivaṟiyār vārttaieta ṉāleṉilim moḻikēḷ
uṟaṅkuvatum viḻippatumpiṉ uṇṇuvatum iṟattal
uṟuvatuṭaṉ piṟattalpala peṟuvatumāy uḻalum
maṟaṅkulavum aṇukkaḷpalar ceytavira tattāl
matattalaimai patattalaimai vāyttaṉaraṅ kavarpāl
iṟaṅkalilēṉ pēcutalāl eṉpayaṉō naṭañcey
iṟaivaraṭip pukaḻpēci irukkiṉṟēṉ yāṉē. 6

5696 civamayamē vēṟilaiel lāmeṉanī tāṉē
tēmoḻiyāy paṟpalakāl ceppiyiṭak kēṭṭēṉ
tavamayattār palacamayat talaivarmatat talaivar
tattuvartat tuvattalaivar avartalaivar talaivar
ivaravareṉ ṟayalvēṟu pirittavarpāl vārttai
iyampuvateṉ eṉṟāyī teṉkoleṉṟāy tōḻi
navamayamnī uṇarntaṟiyāy ātaliliv vaṇṇam
naviṉṟaṉainiṉ aiyamaṟa nāṉpukalvēṉ kēḷē. 7

5697 oḷioṉṟē aṇṭapakir aṇṭamelām viḷaṅki
ōṅkukiṉṟa taṉṟiaṇṭa pakiraṇṭaṅ kaḷilum
veḷiniṉṟa carācarattum akattiṉoṭu puṟattum
viḷampumakap puṟattiṉoṭu puṟappuṟattum niṟaintē
uḷiniṉṟa iruḷnīkki ilaṅkukiṉṟa taṉmai
ulakaṟiyum nīaṟiyā taṉṟukaṇṭāy tōḻi
taḷiniṉṟa oḷimayamē vēṟilaiel lāmum
tāṉeṉavē tākamaṅkaḷ cāṟṟutalcat tiyamē. 8

5698 ēṟṟiṭuvē tākamaṅkaḷ oḷimayamē ellām
eṉṟamoḻi taṉainiṉaittē iraviliruṭ ṭaṟaiyil
cāṟṟiṭumaṇ pāttirattai maravaṭṭil kaḷaikkal
caṭṭikaḷai vēṟupala cārntakaru vikaḷait
tēṟṟamiku taṇṇīraic cīvarkaḷpaṟ palaraic
ceppiyaav viruṭṭaṟaiyil taṉittaṉicērt tālum
ūṟṟamuṟum iruḷnīṅki oḷikāṇpa tuḷatō
uḷatēlnī uraittamoḻi uḷatākum tōḻi. 9

5699 paramataṉō ṭulakuyirkaḷ kaṟpaṉaiyē ellām
pakarcivamē eṉauṇarntōm ātaliṉāl nāmē
piramameṉap piṟarkkuraittup poṅkivaḻin tāṅkē
pēcukiṉṟa periyavartam periyamatam piṭiyēl
uramikupēr ulakuyirkaḷ paramivaikā riyattāl
uḷḷaṉavē kāraṇattāl uḷḷaṉail laṉavē
taramikupēr aruḷoḷiyāl civamayamē ellām
tāmeṉavē uṇarvatucaṉ mārkkaneṟi piṭiyē. 10

5700 piramameṉṟum civameṉṟum pēcukiṉṟa nilaitāṉ
perunilaiyē innilaiyil pētamuṇṭō eṉavē
taramaṟiya viṉavukiṉṟāy tōḻiitu kēḷnī
camaracacaṉ mārkkanilai cārtieṉil aṟivāy
tiramuṟavā yiṉumellām ākiallā tākum
tiruvaruḷām veḷiviḷaṅka viḷaṅkutaṉip poruḷām
ciramuṟumōr potuuṇmaic civampirama muṭiyē
tikaḻmaṟaiā kamampukalum tiṟaṉitukaṇ ṭaṟiyē. 11

5701 ilaṅkukiṉṟa potuuṇmai iruntanilai pukaleṉ
ṟiyampukiṉṟāy maṭavāykēḷ yāṉaṟiyun taramō
tulaṅkumatai uraittiṭavum kēṭṭiṭavum paṭumō
colaḷavō poruḷaḷavō tuṉṉumaṟi vaḷavō
vilaṅkukiṉṟa tattuvaṅkaḷ attaṉaiyum kaṭanta
mēṉilaieṉ ṟantamelām viḷampukiṉṟa taṉṟi
valaṅkoḷumam mēṉilaiyiṉ uṇmaietu eṉṟāl
mavuṉañcā tippataṉṟi vāytiṟappa tilaiyē. 12

5702 vāytiṟavā mavuṉamatē ākumeṉil tōḻi
mavuṉacatti veḷiēḻum parattaparat toḻiyum
tūyaparā paramatuvē eṉṟālaṅ katutāṉ
tulaṅkunaṭu veḷitaṉilē kalantukarai vatukāṇ
mēyanaṭu veḷieṉṟāl taṟparamām veḷiyil
viraviyiṭum taṟparamām veḷieṉṟāl atuvum
āyaperu veḷitaṉilē aṭaṅkumitu maṭṭē
aḷappatoru vāṟataṉmēl aḷappatari taritē. 13

5703 kiḷakkiṉṟa maṟaiaḷavai ākamappē raḷavai
kiḷantiṭumeyc cātaṉamām aḷavaiaṟi vaḷavai
viḷakkuminta aḷavaikaḷaik koṇṭuneṭuṅ kālam
mēlavarkaḷ aḷantaḷantu melikiṉṟār āṅkē
aḷakkiṉṟa karuvielām tēyntiṭak kaṇṭārē
aṉṟioru vāṟēṉum aḷavukaṇṭār ilaiyē
tuḷakkamuṟu ciṟṟaṟivāl oruvāṟeṉ ṟuraittēṉ
coṉṉaveḷi varaiyēṉum tuṇintaḷakkap paṭumō. 14


tirucciṟṟampalam
Back141. talaivi kūṟal


eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5704.
tantēkam eṉakkaḷittār tamaruḷum poruḷum
tammaiyumiṅ keṉakkaḷittār emmaiyiṉum piriyār
entēkam atiṟpukuntār eṉuḷattē iruntār
eṉuyiril kalantanaṭat tiṟaiyavarkā laiyilē
vantēiṅ kamarntaruḷvar ātaliṉāl viraintē
māḷikaiyai alaṅkarittu vaittiṭuti itaṟkuc
cantēkam illaieṉṟaṉ taṉittalaivar vārttai
cattiyamcat tiyammātē cattiyamcat tiyamē. 1

5705 naṉpāṭṭu maṟaikaḷukkum mālayarkkum kiṭaiyār
namaḷavil kiṭaippārō eṉṟuniṉait tēṅki
eṉpāṭṭuk kiruntēṉai valintukalan taṇaintē
iṉpamuṟat taṉimālai iṭṭanaṭat tiṟaivar
muṉpāṭṭuk kālaiyilē varukuvarmā ḷikaiyai
muḻutumalaṅ karittiṭuka aiyuṟavō ṭorunī
taṉpāṭṭuk kiruntuḷaṟēl aiyartiru vārttai
cattiyamcat tiyammātē cattiyamcat tiyamē. 2

5706 muṉpāṭṭuk kālaiyilē varukuvareṉ kaṇavar
mōcamilai mōcameṉa moḻikiṉṟār moḻika
piṉpāṭṭuk kālaiyilē niṉaittaelām muṭiyum
picakilaiim moḻiciṟitum picakilaiiv vulakil
tuṉpāṭṭuc ciṟṟiṉattār ciṟumoḻikēṭ ṭuḷḷam
tuḷaṅkēlnam māḷikaiyaic cūḻaalaṅ karippāy
taṉpāṭṭut tiruppotuvil naṭattiṟaivar āṇai
cattiyamcat tiyammātē cattiyamcat tiyamē. 3

5707 uḷḷuṇṭa uṇmaielām nāṉaṟivēṉ eṉṉai
uṭaiyaperun takaiaṟivār ulakiṭattē māyaik
kaḷḷuṇṭa ciṟṟiṉattār yātaṟivār eṉatu
kaṇavartiru varavintak kālaiyilām kaṇṭāy
naḷḷuṇṭa māḷikaiyai maṅkalaṅkaḷ nirampa
naṉkupuṉain talaṅkarippāy nāṉmoḻinta moḻiyait
taḷḷuṇṭiṅ kaiyamuṟēl naṭattiṟaivar āṇai
cattiyamcat tiyammātē cattiyamcat tiyamē. 4

5708 eṉṉuṭaiya taṉikkaṇavar aruṭjōti uṇmai
yāṉaṟivēṉ ulakavarkaḷ eṅṅaṉamkaṇ ṭaṟivār
uṉṉalaṟa uṇṇutaṟkum uṟaṅkutaṟkum aṟivār
ulamputalkēṭ ṭaiyamuṟēl ōṅkiyamā ḷikaiyait
tuṉṉuṟummaṅ kalamviḷaṅka alaṅkarippāy iṅkē
tūṅkutalāl eṉṉapalaṉ cōrvaṭaiyēl potuvil
taṉṉuṭaiya naṭampuriyum talaivartiru āṇai
cattiyamcat tiyammātē cattiyamcat tiyamē. 5

5709 eṉṉaimaṇa mālaiiṭṭār eṉṉuyiril kalantār
ellāmcey vallacittar eṉakkaṟivit tataṉai
iṉṉaula kiṉaraṟiyār ātaliṉāl palavē
iyampukiṉṟār iyampukanam talaivarvaru taruṇam
maṉṉiyakā laiyilākum māḷikaiyai viraintu
maṅkalaṅkaḷ puṉaintiṭuka mayaṅkiaiyam aṭaiyēl
taṉnikartāṉ āmpotuvil naṭampurivār āṇai
cattiyamcat tiyammātē cattiyamcat tiyamē.6

5710 kiḷaiaṉanta maṟaiyālum niccayikkak kūṭāk
kiḷaroḷiyār eṉaḷavil kiṭaittataṉit talaivar
aḷaiyaeṉak kuṇarttiyatai yāṉaṟivēṉ ulakar
aṟivārō avaruraikoṇ ṭaiyamuṟēl iṅkē
iḷaivaṭaiyēṉ māḷikaiyai maṅkalaṅkaḷ nirampa
iṉitupuṉain talaṅkarippāy kālaiitu kaṇṭāy
taḷarvaṟacciṟ ṟampalattē naṭampurivār āṇai
cattiyamcat tiyammātē cattiyamcat tiyamē. 7

5711 āraṟivār ellāmcey vallavareṉ uḷḷē
aṟivitta uṇmaiyaimāl ayaṉmutalōr aṟiyār
pāraṟiyā tayalvēṟu pakarvatukēṭ ṭorunī
paiyuḷoṭum aiyamuṟēl kālaiitu kaṇṭāy
nēruṟanī viraintuvirain taṇipeṟamā ḷikaiyai
nīṭaalaṅ karippāyuḷ nēyamoṭu kaḷittē
tārakamiṅ keṉakkāṉa naṭattiṟaivar āṇai
cattiyamcat tiyammātē cattiyamcat tiyamē. 8

5712 aiyareṉak kuḷḷiruntiṅ kaṟivitta varattai
yāraṟivār nāṉaṟivēṉ avaraṟivār allāl
poyulakar aṟivārō pullaṟivāl palavē
pukalkiṉṟār atukēṭṭup puntimayak kaṭaiyēl
meyyareṉai āḷuṭaiyār varukiṉṟa taruṇam
mēviyatu māḷikaiyai alaṅkarippāy viraintē
taiyaloru pāluṭaiya naṭattiṟaivar āṇai
cattiyamcat tiyammātē cattiyamcat tiyamē. 9

5713 uṭaiyavareṉ uḷattiruntē uṇarvitta varattai
ulakavarkaḷ aṟiyārkaḷ ātaliṉāl palavē
iṭaipukalkiṉ ṟāratukēṭ ṭaiyamuṟēl iṅkē
iravuviṭin tatukālai eytiyatāl iṉiyē
aṭaivuṟanam taṉittalaivar taṭaiyaṟavan taruḷvar
aṇipeṟamā ḷikaiyaivirain talaṅkarittu makiḻka
caṭaiyacaiyap potunaṭañcey iṟaivartiru vārttai
cattiyamcat tiyammātē cattiyamcat tiyamē. 10

tirucciṟṟampalam
Back142. aṉupava mālai


eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5714.
ampalattē tirunaṭañcey aṭimalareṉ muṭimēl
aṇintukoṇṭēṉ aṉpoṭumeṉ āruyirkkum aṇintēṉ
emparattē maṇakkumanta malarmaṇattait tōḻi
eṉuraippēṉ uraikkaeṉṟāl eṉṉaḷavaṉ ṟatuvē
vampicaittēṉ aṉṟaṭinī eṉarukē iruntuṉ
maṇināci aṭaippataṉait tiṟantumukan taṟikāṇ
nampuṟupār mutalnāta varaiyuḷanāṭ ṭavarum
naṉkumukan taṉarviyantār naṉmaṇamī teṉavē. 1

5715 kaṇuṟaṅkēṉ uṟaṅkiṉumeṉ kaṇavaroṭu kalakkum
kaṉavēkaṇ ṭuḷamakiḻvēṉ kaṉavoṉṟō naṉavum
eṇaṭaṅkāp peruñjōti eṉiṟaivar eṉaiyē
iṇaintiravu pakalkāṇā tiṉpuṟaccey kiṉṟār
maṇuṟaṅkum malaiuṟaṅkum vaḷaikaṭalum uṟaṅkum
maṟṟuḷael lāmuṟaṅkum mānilattē namatu
peṇuṟaṅkāḷ eṉattāyar pēcimakiḻ kiṉṟār
peṇkaḷelām kūcukiṉṟār peruntavañcey kilarē.2

5716 ellāñcey vallaturai eṉṉaimaṇam purintār
evvulakil yāreṉakkiṅ kīṭurainī tōḻī
nallāymīk kōḷuṭaiyār intirarmā muṉivar
nāṉmukarnā raṇarellām vāṉmukarāy niṉṟē
pallāril ivaḷpurinta peruntavattai nammāl
pakarvariteṉ kiṉṟārciṟ patiyilnaṭam puriyum
vallāṉai maṇantiṭavum peṟṟaṉaḷiṅ kivaḷē
vallāḷeṉ ṟuraikkiṉṟār nallārkaḷ palarē. 3

5717 iccaielām vallaturai eṉṉaimaṇam purintār
yāṉceytavam yārceytār itukēḷeṉ tōḻi
eccamayat tēvaraiyum ciṟṟurumpeṉ ṟēṉum
eṇṇuvaṉō puṇṇiyarai eṇṇumaṉat tālē
piccieṉa niṉaittālum niṉaiyaṭinī avaraip
pirivēṉō piriveṉṟu pēcukiṉum tariyēṉ
viccainaṭam kaṇṭēṉnāṉ naṭaṅkaṇṭāl pēyum
viṭattuṇiyā teṉparkaḷeṉ viḷaivuraippa teṉṉē.4

5718 vañcamilāt talaivarukkē mālaimakiḻn taṇintēṉ
maṟaikaḷuṭaṉ ākamaṅkaḷ vakuttuvakut turaikkum
eñcaluṟā vāḻvaṉaittum eṉṉuṭaiya vāḻvē
eṟṟōnāṉ purintatavam caṟṟēnī uraiyāy
añcumukam kāṭṭiyaeṉ tāyarelām eṉakkē
āṟumukam kāṭṭimika vīṟupaṭaik kiṉṟār
pañcaṭippā vaiyarellām viñcaṭippāl iruntē
paravukiṉṟār tōḻieṉṟaṉ uṟavumika viḻaintē. 5

5719 aṉṉamuṇa aḻaikkiṉṟāy tōḻiiṅkē nāṉtāṉ
ampalattē āṭukiṉṟa aṇṇalaṭi malarttēṉ
uṉṉainiṉait tuṇṭēṉeṉ uḷḷakattē vāḻum
orutalaimaip peruntalaiva ruṭaiyaaruṭ pukaḻām
iṉṉamutil eṉṉuṭaiaṉ peṉṉumnaṟuṅ kaṉiyiṉ
iratamumeṉ taṉikkaṇavar urukkāṭci eṉumōr
kaṉṉaluḷē taṉitteṭutta tēmpākum kalantē
kaḷittuṇṭēṉ paciciṟitum kaṇṭilaṉuḷ ḷakattē. 6

5720 potunaṭañcey turaimukattē taḷataḷaeṉ ṟoḷirum
puṉṉakaiyē orukōṭip poṉpeṟumeṉ ṟuraippār
ituvaraiyō palakōṭi eṉṉiṉumōr aḷavō
eṇiṟanta aṇṭavakai ettaṉaikō ṭikaḷum
catumaṟaicol aṇṭavakai taṉittaṉiyē naṭattum
cattarkaḷum cattikaḷum caṟṟēṉum peṟumō
tutipeṟumat tiruvāḷar puṉṉakaiyai niṉaikkun
tōṟummaṉam ūṟukiṉṟa cukaamutam peṟumē. 7

5721 kaṇkalanta kaṇavareṉaik kaikalanta taruṇam
kaṇṭaṟiyēṉ eṉṉaiyumeṉ karaṇaṅkaḷ taṉaiyum
eṇkalanta pōkamelām civapōkam taṉilōr
iṟaiaḷaveṉ ṟuraikkiṉṟa maṟaiaḷaviṉ ṟaṟintēṉ
viṇkalanta tiruvāḷar uyirkalanta taruṇam
viṉaittuyartīrn taṭaintacukam niṉaittiṭuntō ṟellām
uṇkalanta āṉantap perumpōkam appō
tuṟṟateṉa eṉaiviḻuṅkak kaṟṟatukāṇ tōḻi. 8

5722 māṭamicai ōṅkunilā maṇṭapattē eṉatu
maṇavāḷar koṭuttatiru aruḷamutam makiḻntē
ēṭaviḻpūṅ kuḻalāynāṉ uṇṭatoru taruṇam
eṉṉaiaṟin tilaṉulakam taṉṉaiyumnāṉ aṟiyēṉ
tēṭaṟiya naṟumpālum tēmpākum neyyum
tēṉumokkak kalantateṉac ceppiṉumcā lātē
īṭaṟiyāc cuvaipukala eṉṉālē muṭiyā
teṉṉaṭiyō avvamutam poṉṉaṭitāṉ nikarē. 9

5723 kaṟpūram maṇakkiṉṟa teṉṉuṭampu muḻutum
kaṇavartiru mēṉiyilē kalantamaṇam atutāṉ
iṟpūta maṇampōlē maṟaivataṉṟu kaṇṭāy
iyaṟkaimaṇam turiyaniṟai iṟaivaṭivat tuḷatē
poṟpūvum naṟumaṇamum kaṇṭaṟiyār ulakar
puṇṇiyaṉār tiruvaṭivil naṇṇiyavā ṟatuvē
naṟpūti aṇintatiru vaṭivumuṟṟum tōḻi
nāṉkaṇṭēṉ nāṉpuṇarntēṉ nāṉatuā ṉēṉē. 10

5724 maṉṉutiruc capainaṭuvē vayaṅkunaṭam puriyum
maṇavāḷar tirumēṉi vaṇṇaṅkaṇ ṭuvantēṉ
eṉṉaṭiit tirumēṉi iruntavaṇṇam tōḻi
eṉpukalvēṉ matiiravi ilaṅkumaṅki uṭaṉē
miṉṉumoṉṟāyk kūṭiyavai eṇkaṭanta kōṭi
viḷaṅkumvaṇṇam eṉṟuraikkō uraikkiṉumcā lātē
aṉṉavaṇṇam maṟaimuṭivum aṟaivaritē anta
arumperuñcō tiyiṉvaṇṇam yāruraippar antō. 11

5725 kaḷḷuṇṭāḷ eṉappukaṉṟār kaṉakacapai naṭuvē
kaṇṭatuṇṭu ciṟcapaiyil uṇṭatumuṇ ṭaṭināṉ
eḷḷuṇṭa palaviṭayat tiṟaṅkuṅkaḷ aṉṟē
eṉṟumiṟa vānilaiyil iruttuṅkaḷ ulakar
uḷḷuṇṭa pōtumayak kuṟṟiṭuṅkaḷ alavē
uḷḷamayak kaṉaittiṉaiyum oḻittiṭuṅkaḷ maṭavāy
aḷḷuṇṭa piṟarumeṉai aṭuttaṭuttuk kaṇṭāl
aṟivutarum avarkkumiṅkē yāṉuṇṭa kaḷḷē. 12

5726 kārikainī eṉṉuṭaṉē kāṇavaru vāyō
kaṉakacapai naṭuniṉṟa kaṇavarvaṭi vaḻakai
ērikavāt tiruvaṭivai eṇṇamuṭi yātēl
iyampamuṭin tiṭumōnām eḻutamuṭin tiṭumō
pērikavā maṟaikaḷuṭaṉ ākamaṅkaḷ ellām
piṉṉatumuṉ muṉṉatupiṉ piṉmuṉṉā mayaṅkip
pārikavā tiṉṟaḷavum mikaeḻuti eḻutip
pārkkiṉṟa muṭivoṉṟum pārttatilai ammā. 13

5727 kaṇṇāṟu(402) paṭumeṉanāṉ añcukiṉṟēṉ palakāl
kaṇavartiru vaṭivaḻakaik kaṇṭukaṇṭu kaḷikkil
eṇṇāeṉ ācaiveḷḷam eṉcolvaḻi kēḷā
teṉaiīrttuk koṇṭucapaik kēkukiṉṟa tantō
peṇṇācai periteṉpar viṇṇāḷum avarkkum
peṇṇācai peritalakāṇ āṇācai peritē
uṇṇāṭip paṟpalakāl kaṇṇāṟu kaḻikkal
uṟukiṉṟēṉ tōḻiniṉṉāl peṟukiṉṟa paṭiyē. 14

(402). ippatikattil aṭikaḷār eḻuttu 'kaṇṇāṟu'
eṉpatupōl kāṇkiṟatu. ōr aṉpar paṭiyil
uḷḷatum 'kaṇṇāṟu'. tiruttaṇikaip pakuti
jīvacāṭci mālaiyil avarkaḷ eḻuti uḷḷatu
'kaṇṇēṟu' eṉpatu. mutal accum 'kaṇṇēṟu'.- ā. pā.

5728 kaṟpūram koṇarntiṭuka taṉittōḻi eṉatu
kaṇavarvaru taruṇamitu kaṇṇāṟu kaḻippām
eṟpūta nilaiavartam tiruvaṭittā maraikkīḻ
iruppataṭi kīḻiruppa teṉṟuniṉai yēlkāṇ
paṟpūta nilaikaṭantu nātanilaik kappāl
paranāta nilaiataṉmēl viḷaṅkukiṉṟa taṟinī
iṟpūvai avvaṭikkuk kaṇṇāṟu kaḻittāl
evvulakat tevvuyirkkum iṉitunalan tarumē. 15

5729 maṉaiaṇaintu malaraṇaimēl eṉaiaṇainta pōtu
maṇavāḷar vaṭiveṉṟum eṉatuvaṭi veṉṟum
taṉainiṉaintu pirittaṟinta tillaiyaṭi eṉaittāṉ
caṟṟumaṟi yēṉeṉilyāṉ maṟṟaṟiva teṉṉē
tiṉaiaḷavā yiṉumvikaṟpa uṇarccieṉpa tilaiyē
tiruvāḷar kalantapaṭi ceppuvatep paṭiyō
uṉaiaṇaintāl ivvāṟu nāṉkēṭpēṉ appō
tuṉṉaṟivum eṉṉaṟivum ōraṟivām kāṇē. 16

5730 tāḻkuḻalāy eṉaiccaṟṟē taṉikkaviṭṭāl ñāṉa
capaittalaivar varukiṉṟa taruṇamitu nāṉtāṉ
vāḻvaṭaipoṉ maṇṭapattē paḷikkaṟaiyi ṉūṭē
malaraṇaiyai alaṅkarittu vaittiṭutal vēṇṭum
cūḻuṟanāṉ alaṅkarippēṉ eṉkiṉṟāy tōḻi
turaikkumaṉam illaiatu tuṇintaṟintēṉ palakāl
ēḻkaṭalil peritaṉṟō nāṉaṭainta cukamiṅ
kitaiviṭanāṉ ceypaṇivē ṟeppaṇinī iyampē. 17

5731 taṉittalaivar varukiṉṟa taruṇamitu tōḻi
taṉikkaeṉai viṭunīyum taṉittorupāl irutti
iṉittacuvait tiraḷkalanta tiruvārttai nīyum
iṉpuṟakkēṭ ṭuḷaṅkaḷippāy itucālum niṉakkē
maṉittarkaḷō vāṉavarō malarayaṉō mālō
maṟṟaiyarō eṉpukalvēṉ makēcurarā tiyarum
taṉittaoru tiruvārttai kēṭpataṟkē kōṭit
tavañceytu niṟkiṉṟār navañceyta nilattē. 18

5732 maṇavāḷar varukiṉṟa taruṇamitu maṭavāy
māḷikaiyiṉ vāyalelām vaḷampeṟanī puṉaika
kuṇavāḷar aṇaiyummalar aṇaiakattai nāṉē
kulavumaṇi viḷakkattāl alaṅkarikkap pukuvēṉ
taṇavāta cukantarumeṉ taṉikkaṇavar varilō
caṟṟumayal vātaṉaikaḷ uṟṟiṭutal ākā
aṉavāta maṉattavaraip puṟappaṇikkē viṭuka
aṉpuṭaiyār kaḷukkiṭuka akappaṇicey tiṭavē. 19

5733 arumpoṉaṉai yāreṉatu kaṇavarvaru taruṇam
āyiḻaiī tātaliṉāl vāyalmukap pellām
virumpuṟutō raṇamkoṭikaḷ paḻuttakulai vāḻai
viraikkamuku teṅkiḷanīr eṉaippalavum puṉaika
karumpunelliṉ muḷainiṟainīrk kuṭamiṇainta kayalum
kaṇṇāṭi kavarimutal uṇṇāṭi iṭuka
irumpoṭukal ottamaṉaṅ kaḷumkaṉiya urukkum
iṟaivartiru varavetirkoṇ ṭēttuvataṟ kiṉitē. 20

5734 pativarumōr taruṇamitu taruṇamitu tōḻi(403)
parākkaṭaiyēl maṇimāṭap pakkamelām puṉaika
atikanalam peṟupaḷikku maṇimēṭai naṭuvē
aṇaiyaialaṅ karittiṭanāṉ pukukiṉṟēṉ viraintē
katitaruvār nalvaravu cattiyamcat tiyamnī
kaḷippiṉoṭu maṇiviḷakkāl katirparava niraittē
putiyanava maṇikuyiṉṟa ācaṉaṅkaḷ iṭuka
puṇṇiyaṉār nalvaravai eṇṇieṇṇi iṉitē. 21

(403) ippatikattil ciṟcila iṭaṅkaḷil "tōḻī"
eṉpatupōl kāṇkiṟatu - ā. pā.

5735 maṉṟāṭum kaṇavartiru varavainiṉaik kiṉṟēṉ
makiḻntuniṉait tiṭuntōṟum maṉaṅkaṉivuṟ ṟuruki
naṉṟāviṉ pāltiraḷiṉ naṟuneyyum tēṉum
naṟkaruppañ cāṟeṭutta carkkaraiyum kūṭṭi
iṉṟāra uṇṭateṉa iṉittiṉittup poṅki
eḻunteṉaiyum viḻuṅkukiṉṟa teṉṟāleṉ tōḻi
iṉṟāvi aṉṉavaraik kaṇṭukoḷum taruṇam
eṉcaritam eppaṭiyō eṉpukalvēṉ antō. 22

5736 kūṭiyaeṉ taṉikkaṇavar nalvarattai nāṉē
kuṟikkiṉṟa tōṟumoḷi eṟikkiṉṟa maṉantāṉ
nīṭiyapoṉ malaimuṭimēl vāḻvaṭainta tēvar
nīḷmuṭimēl irukkiṉṟa teṉṟuraikkō aṉṟi
āṭiyapoṟ capainaṭuvē ciṟcapaiyiṉ naṭuvē
āṭukiṉṟa aṭiniḻaṟkīḻ irukkiṉṟa teṉkō
ēṭaviḻpūṅ kuḻalāyeṉ iṟaivaraikkaṇ ṇuṟṟāl
eṉmaṉattiṉ caritamatai yārpukalvār antō. 23

5737 aruḷāḷar varukiṉṟa taruṇamitu tōḻi
āyiramā yiraṅkōṭi aṇiviḷakkēṟ ṟiṭuka
teruḷāya pacuneyyē viṭukamaṟṟai neyyēl
tirumēṉik korumācu ceytālum ceyyum
iruḷētu kālaiviḷak kēṟṟiṭavēṇ ṭuvatō
eṉṉātē maṅkalamā ēṟṟutalāṅ kaṇṭāy
maruḷēlaṅ kavarmēṉi viḷakkamateṇ kaṭanta
matikatirceṅ kaṉalkūṭiṟ ṟeṉṉiṉumcā lātē. 24

5738 eṉṉirukaṇ maṇiaṉaiyār eṉṉuyirnā yakaṉār
eṉuyiruk kamutāṉār ellāñcey vallār
poṉaṇipoṟ capaiyāḷar ciṟcapaiyār eṉṉaip
puṟampuṇarntār akampuṇarntār puṟattakattum puṇarntār
aṉṉiyaral laṭiavarē eṉatukula teyvam
aruntavattāl kiṭaittakuru vākumatu maṭṭō
maṉṉuṟumeṉ taṉittāyum tantaiyumaṅ kavarē
makkaḷporuḷ mikkatiru okkalumaṅ kavarē. 25

5739 tantaieṉṟāy makaṉeṉṟāy maṇavāḷaṉ eṉṟāy
takumōiṅ kitueṉṉa viṉavutiyō maṭavāy
cintaiceytu kāṇaṭinī ciṟcapaiyil naṭikkum
tiruvāḷar eṉaippuṇarnta tirukkaṇavar avartam
antanaṭu mutalillā arumperuñcō tiyatē
aṇṭacarā caraṅkaḷelām kaṇṭatuvē ṟilaiyē
entavakai poypukalvēṉ maṟṟaiyarpōl ammā
vīṟumavar(404) tirumēṉi nāṉumeṉa aṟiyē. 26

( 404). īṅkavartam - mutaṟpatippu, po.cu., pi. irā., ca. mu. ka.

5740 ellāmuñ ceyavalla taṉittalaivar potuvil
iruntunaṭam purikiṉṟa arumperuñcō tiyiṉār
nallāynal nāṭṭārkaḷ ellārum aṟiya
naṇṇieṉai maṇampurintār puṇṇiyaṉār ataṉāl
illāmai eṉakkillai ellārkkum taruvēṉ
eṉṉuṭaiya peruñcelvam eṉpukalvēṉ ammā
cellāta aṇṭamaṭṭō appuṟattap pālum
civañāṉap peruñcelvam ciṟappatukaṇ ṭaṟiyē. 27

5741 vāṉkaṇṭa piramarkaḷum nāraṇarum piṟarum
mātavampaṉ ṉāṭpurintu varuntukiṉṟār antō
nāṉkaṇṭa kāṭciyavar kaṇṭilarē ulakil
nāṉorupeṇ ceytatavam ettavamō aṟiyēṉ
kōṉkaṇṭa kuṭikkoṉṟum kuṟaivilaiyēl aṇṭa
kōṭielām taṉipperuñceṅ kōlnaṭattum iṟaivar
tāṉkaṇṭa kuṭiyāṉēṉ kuṟaikaḷelām tavirntēṉ
taṉittavaḷa māṭamicai iṉittiruk kiṉṟēṉē. 28

5742 eṉkaṇavar peruntaṉmai āṟanta nilaikkē
eṭṭiniṉṟu pārppavarkkum eṭṭātē tōḻi
poṉkaṇavar kalaimaṭantai taṉkaṇavar mutalōr
puṉainturaikkum kataipōla niṉainturaikkap paṭumō
puṉkaṇavar aṟiyātē pulampukiṉṟār avarpōl
pukalmaṟaiyum ākamamum pulampukiṉṟa tammā
uṉkaṇavar tiṟampukaleṉ ṟuraikkiṉṟāy nītāṉ
uttamaṉār aruṭcōti peṟṟiṭamuṉ virumpē. 29

5743 īṅkucilar uṇṇukaeṉ ṟeṉṉaiaḻaik kiṉṟār
eṉtōḻi nāṉivarkaṭ keṉpukalvēṉ ammā
ōṅkunilā maṇṭapattē eṉkaṇava ruṭaṉē
uvaṭṭāta teḷḷamutam uṇṭupaci tīrntēṉ
tēṅkuḻaliṅ kiṉieṉakkup pacivarilap pōtu
ceppukiṉṟēṉ ippōtu cilukiḻaittal vēṇṭā
ēṅkalaṟa nīavarkkut teḷivippāy maṟṟai
iruntavarum viruntavarum iṉitupucit tiṭaṟkē. 30

5744 aiyareṉai āḷuṭaiyār arumperuñcō tiyiṉār
ampalattē naṭampuriyum āṉanta vaṭivar
meyyareṉai maṇampurinta taṉikkaṇavar turiya
veḷiyilnilā maṇṭapattē mēviamu taḷitteṉ
kaiyakattē orupacumpoṟ kaṅkaṇamum puṉaintār
kaṅkaṇattiṉ tarattaieṉṉāl kaṇṭuraikkap paṭumō
vaiyakamum vāṉakamum koṭuttālum ataṟku
māṟāka māṭṭātēl matipparitām atuvē. 31

5745 taṉvaṭivam tāṉākum tirucciṟṟam palattē
taṉinaṭañcey peruntalaivar poṟcapaieṅ kaṇavar
poṉvaṭivam iruntavaṇṇam niṉaittiṭumpō tellām
pukalarumpē rāṉanta pōkaveḷḷam tatumpi
eṉvaṭivil poṅkukiṉṟa tammāeṉ uḷḷam
iruntapaṭi eṉpukalvēṉ eṉaḷavaṉ ṟatutāṉ
muṉvaṭivam karaintiṉiya carkkaraiyum tēṉum
mukkaṉiyum kūṭṭiuṇṭa pakkamumcā lātē. 32

5746 ivvulakil eṉaippōlvār ōraṉantam kōṭi
eṉṉiluyarn tirukkiṉṟār ettaṉaiyō kōṭi
avvulakil ciṟantuniṉṟār aḷaviṟanta kōṭi
attaṉaipēr kaḷumantō nittamvarun tiṭavum
evvulakum uṇarvariya tirucciṟṟam palattē
iṉitamarnta talaivariṅkē eṉṉaimaṇam purintār
navviviḻi maṭamātē kīḻmēleṉ patutāṉ
nātartiru aruṭcōti nāṭuvatoṉ ṟilaiyē. 33

5747 tiruvāḷar poṟcapaiyil tirunaṭañcey taruḷvār
ciṟcapaiyār eṉtaṉakkut tirumālai koṭuttār
uruvāḷar aruvāki oḷiyāki veḷiyāy
ōṅkukiṉṟār eṉṉuṭaiya uyirttuṇaivar avartam
peruvāymait tiruvaruḷē peruvāḻveṉ ṟuṇarntōr
pēciyamey vācakattiṉ perumaiyaiiṉ ṟuṇarntēṉ
turuvāta eṉakkiṅkē aruḷniṉaikkum tōṟum
collaḷaval lātacukam tōṉṟuvateṉ tōḻi. 34

5748 aruḷāḷar poṟpotuvil āṉanta naṭañcey
āṉanta vaṇṇareṉai āḷuṭaiyār nāṉtāṉ
teruḷāta paruvattē teruṭṭimaṇam purinta
tiruvāḷar avarperumait tiṟattaievar pukalvār
maruḷāta ākamaṅkaḷ māmaṟaikaḷ ellām
maruṇṭaṉavēl eṉṉaṭinam maṉavākkiṉ aḷavō
iruḷāmai eṉṟuṟumō aṉṟuciṟi turaippām
eṉṉavumnāṇ īrppatitaṟ keṉpurivēṉ tōḻi. 35

5749 cempavaḷat tirumalaiyō māṇikka viḷakkō
teyvamara katattiraḷō ceḻunīlap poruppō
pampumaṇi oḷiyōnaṟ pacumpoṉṉiṉ cuṭarō
paṭikavaṇṇap peruṅkāṭci tāṉōeṉ ṟuṇarntē
emparamaṉ ṟemperumāṉ puṟavaṇṇam yātō
eṉpārēl akavaṇṇam yāruraikka vallār
tamparameṉ ṟeṉṉaiaṉṟu maṇampurintār ñāṉa
capaittalaivar avarvaṇṇam cāṟṟuvateṉ tōḻi. 36

5750 tēvarkaḷō muṉivarkaḷō ciṟantamuttar tāmō
tērntaciva yōkikaḷō cemporuḷ kaṇṭōrō
mūvarkaḷō aivarkaḷō mutaṟparaiyō paramō
muṉṉiyaeṉ taṉittalaivar tamiyalai uṇarntār
yāvarkaḷum allaeṉṟāl yāṉuṇarntu moḻitaṟ
kamaiyumō oruciṟitum amaiyātu kaṇṭāy
āvaloṭum aṉpartoḻac ciṟcapaiyil naṭippār
avarperumai avaraṟivar avarumaṟin tilarē. 37

5751 tirucciṟṟam palattiṉpat tiruvurukkoṇ ṭiṉpat
tirunaṭañcey taruḷkiṉṟa tiruvaṭikkē toḻumpāy
aruccikkum pēraṉpar aṟiviṉkaṇ aṟivāy
avvaṟivil viḷaintacivā ṉantaamu tākip
pariccikkum405 avvamutiṉ niṟaintacuvai ākip
payaṉākip payattiṉaṉu pavamāki niṟaintē
uruccikkum eṉamaṟaikaḷ ākamaṅkaḷ ellām
ōtukiṉṟa eṉilavartam oḷiuraippa tevarē. 38

(405). pariccikkum - paricikkum eṉpataṉ vikāram.

5752 veṭittaḷinta mukkaṉiyiṉ vaṭittaracan taṉilē
virumpuṟauṭ piḻinteṭutta karumpiratam kalantē
taṭittaceḻum pāṟpeytu kōṟṟēṉviṭ ṭataṉait
taṉittapara amutattil tāṉkalantuṇ ṭāṟpōl
iṭittiṭitteṉ uḷamuḻutum tittikkum vārttai
iṉituraittu maṇampurinta eṉṉuyirnā yakarvāṉ
poṭittirumē ṉiyaravaraip puṇaravallēṉ avartam
pukaḻuraikka vallēṉō allēṉkāṇ tōḻī. 39

5753 kaṉṉieṉai maṇantapati kaṉitaruciṟ capaikkē
kalantataṉip pativayaṅku kaṉakacapā pativāṉ
paṉṉiyaruk karuḷpurinta patiulaka mellām
paṭaittapati kāttaruḷum pacupatiev vuyirkkum
aṉṉiyamal lātakattum puṟattumakap puṟattum
aruṭceṅkōl celuttukiṉṟa atipatiyām ataṉāl
eṉṉiyalpōl piṟariyalai eṇṇiyiṭēl piṟarō
eṉpatipāl aṉpatilār aṉpuḷarēl eṇṇē. 40

5754 eṉṉiyalpōl piṟariyalai eṇṇēleṉ ṟuraittēṉ
iṟumāppāl uraittaṉaṉeṉ ṟeṇṇiyiṭēl maṭavāy
paṉṉiyanāṉ eṉpatiyiṉ paṟṟalatu vēṟōr
paṟṟaṟiyēṉ uṟṟavarum maṟṟavarum poruḷum
uṉṉiyaeṉ uyirumeṉa tuṭalumeṉa tuṇarvum
uyiruṇarvāl aṭaicukamum tirucciṟṟam palattē
maṉṉiyatā talilnāṉpeṇ makaḷumalēṉ varumāṇ
makaṉumalēṉ aliyumalēṉ itukuṟitteṉ ṟaṟiyē. 41

5755 pārmutalāp paranātap patikaṭantap pālum
pāṅkuṭaiya taṉicceṅkōl ōṅkanaṭak kiṉṟa
cīrterintār ēttutoṟum ēttutaṟkō eṉatu
tiruvāḷar aruḷkiṉṟa taṉṟumaṉaṅ kaṉintē
ārtarupē raṉpoṉṟē kuṟittaruḷu kiṉṟār
ātaliṉāl avariṭattē aṉpuṭaiyār ellām
ōrtarumeṉ uṟaviṉarām āṇaiitu nīyum
uṟavāṉa tavaraṉpu maṟavāmai kuṟittē. 42

5756 nātānta varaiyumeṅkaḷ nāyakaṉār ceṅkōl
naṭakkiṉṟa teṉkiṉṟār nātānta maṭṭō
pōtānta nilaiyumuyar yōkānta nilaiyum
puṉitakalān tappatiyum pukalkiṉṟār pukalum
vētānta veḷiyummiku cittānta veḷiyum
viḷaṅkumivaṟ ṟappālum ataṉmēlap pālum
vātāntat tataṉmēlum ataṉmēlap pālum
maṉṟāṭi aruṭceṅkōl ceṉṟāṭal aṟiyē. 43

5757 puṇṇiyaṉār eṉuḷattē pukuntamarnta talaivar
potuviḷaṅka naṭikkiṉṟa tirukkūttiṉ tiṟattai
eṇṇiyanāṉ eṇṇutoṟum uṇṭupaci tīrntē
irukkiṉṟēṉ aṭikkaṭinī eṉṉaiaḻaik kiṉṟāy
paṇṇuṟumeṉ taṉikkaṇavar kūttāṭuñ capaiyaip
pārttālum pacipōmē pārttiṭalaṉ ṟiyumē
aṇṇuṟumat tiruccapaiyai niṉaikkiṉumvē cāṟal
āṟumaṭi ūṟumaṭi āṉanta amutē. 44

5758 kūcukiṉṟa teṉṉaṭināṉ ampalattē naṭikkum
kūttāṭik kaṇavarukkē mālaiyiṭṭāy eṉavē
ēcukiṉṟār āraṭiyō aṇṭapakir aṇṭat
tirukkiṉṟa cattarkaḷum cattikaḷum piṟarum
pēcukiṉṟa vārttaielām vaḷḷalaruṭ kūttiṉ
perumaiyalāl vēṟoṉṟum pēcukiṉṟa tilaiyē
vīcukiṉṟa peruñcōtit tirukkūttiṉ tiṟamē
vētamuṭaṉ ākamaṅkaḷ viḷampukiṉṟa taṉṟē. 45

5759 kulamaṟiyār pulamaṟiyār ampalattē naṭikkum
kūttāṭi aiyarukkē mālaiyiṭṭāy eṉavē
pulamaṟiyār pōlnīyum pukalutiyō tōḻi
pulapulaeṉ ṟaḷappatelām pōkaviṭṭiṅ kitukēḷ
alakaṟiyāt tirukkūtteṉ kaṇavarpuri yārēl
ayaṉariyō ṭaraṉmutalām aivarkaḷum piṟarum
vilakaṟiyā uyirpalavum nīyumiṅkē niṉṟu
miṉukkuvatum kulukkuvatum veḷuttuviṭum kāṇē. 46

5760 koṭiiṭaippeṇ pētāynī ampalattē naṭikkum
kūttāṭi eṉṟeṉatu koḻunartamaik kuṟittāy
paṭiiṭattē vāṉiṭattē pātalattē aṇṭa
pakiraṇṭa kōṭiyilē pativiḷakkam ellām
aṭimalarkoṇ ṭaiyarceyyum tirukkūttiṉ viḷakkam
ākumitu cattiyameṉ ṟarumaṟaiā kamaṅkaḷ
keṭiyuṟavē paṟaiyaṭittut tirikiṉṟa avaṟṟaik
kēṭṭaṟintu koḷvāyniṉ vāṭṭamelām tavirntē. 47

5761 iṉpavaṭi vantarutaṟ kiṟaivar varukiṉṟār
ellāñcey vallacittar iṅkuvaru kiṉṟār
aṉparuḷat tēiṉikkum amutarvaru kiṉṟār
ampalattē naṭampuriyum aiyarvaru kiṉṟār
eṉpuruppoṉ uruvākka eṇṇivaru kiṉṟār
eṉṟutiru nātaoli icaikkiṉṟa tammā
tuṉpamaṟat tirucciṉṉa oliataṉai nīyum
cukampeṟavē kēḷaṭieṉ tōḻieṉaic cūḻntē. 48

5762 turiyapatam kaṭantaperuñ cōtivaru kiṉṟār
cukavaṭivan tarauyirkkut tuṇaivarvaru kiṉṟār
periyapira mātiyarkkum ariyar varukiṉṟār
pittareṉa maṟaipukalum cittarvaru kiṉṟār
irivakalciṟ capainaṭañcey iṟaivarvaru kiṉṟār
eṉṟutiru nātaoli icaikkiṉṟa tammā
urimaipeṟum eṉtōḻi nīyumiṅkē ciṉṉa
olikēṭṭuk kaḷittiṭuvāy uḷavāṭṭam aṟavē. 49

5763 īcareṉa tuyirttalaivar varukiṉṟār nīvir
ellīrum puṟattirumiṉ eṉkiṉṟēṉ nītāṉ
ēcaṟavē akattiruntāl eṉeṉakkēṭ kiṉṟāy
eṉkaṇavar varilavartām iruntaruḷum muṉṉē
ācaiveṭkam aṟiyātu nāṉavarait taḻuvi
aṇaittumakiḻ vēṉatukaṇ ṭaticayittu noṭippār
kūcaṟiyāḷ ivaḷeṉṟē pēcuvaraṅ kataṉāl
kūṟiyatal latuvēṟu kuṟittatilai tōḻī. 50

5764 aracuvaru kiṉṟateṉṟē aṟaikiṉṟēṉ nītāṉ
aiyamuṟēl uṟṟukkēḷ acaiyātu tōḻi
muracucaṅku vīṇaimutal nātaoli mikavum
muḻaṅkuvatu tirumēṉi vaḻaṅkuteyva maṇantāṉ
viracaeṅkum vīcuvatu nāciuyirt taṟika
vītielām aruṭcōti viḷaṅkuvatu kāṇka
paracietir koḷḷutumnām kaṟpūra viḷakkup
parinteṭutteṉ ṉuṭaṉvaruka terintaṭuttu makiḻntē. 51

5765 tāḻkuḻalnī āṇmakaṉpōl nāṇamaccam viṭuttē
capaikkēṟu kiṉṟāyeṉ ṟuraikkiṉṟāy tōḻi
vāḻvakaieṉ kaṇavartamaip puṟattaṇaintāḷ orutti
māleṉumpēr uṭaiyāḷōr vaḷaiāḻip paṭaiyāḷ
āḻkaṭalil tuyilkiṉṟāḷ māmaṇimaṇ ṭapattē
āḷkiṉṟāḷ āṇmakaṉāy aṟintilaiyō avaraik
kēḻvakaiyil akampuṇarntēṉ avarkaruṇai amutam
kiṭaittatunāṉ āṇmakaṉā kiṉṟatati cayamō. 52

5766 tuṭiyēṟum iṭaiuṉakku vantaiṟu māppeṉ
coleṉṟāy aripiramar curarmuṉivar mutalōr
poṭiēṟu vaṭivuṭaiyār eṉkaṇavar capaiyiṉ
poṟpaṭikkīḻ niṟpatupeṟ ṟapparicu niṉaintē
iṭiēṟu pōṉṟiṟumān tirukkiṉṟā raṭināṉ
ellārum aticayikka īṇṭutiruc capaiyiṉ
paṭiēṟit talaivartiru aṭiūṟum amutam
parukukiṉṟēṉ iṟumākkum paricuraippa teṉṉē. 53

5767 īṟṟaṟiyēṉ iruntiruntiṅ katicayippa teṉnī
eṉkiṉṟāy nīeṉaiviṭ ṭēkutoṟum nāṉtāṉ
kāṟṟaṟiyāt tīpampōl iruntiṭumat taruṇam
kaṇṭapari ceṉpukalvēṉ aṇṭapakir aṇṭam
tōṟṟaṟiyāp peruñcōti malaiparanā tattē
tōṉṟiyatāṅ kataṉnaṭuvē tōṉṟiyatoṉ ṟatutāṉ
māṟṟaṟiyāp poṉoḷiyō avvoḷikkuḷ āṭum
vaḷḷalaruḷ oḷiyōī taticayikkum vakaiyē. 54

5768 naṭampurivār tirumēṉi vaṇṇamatai nāṉpōy
naṉkaṟintu vantuṉakku navilvēṉeṉ kiṉṟāy
iṭamvalamiṅ kaṟiyāyē nīyōeṉ kaṇavar
eḻilvaṇṇam terinturaippāy icaimaṟaiyā kamaṅkaḷ
tiṭampaṭanām teritumeṉac ceṉṟutaṉit taṉiyē
tiruvaṇṇam kaṇṭaḷavē civacivaeṉ ṟāṅkē
kaṭampeṟukaḷ uṇṭaveṉa mayaṅkukiṉṟa vāṟu
kaṇṭilainī āṉālum kēṭṭilaiyō tōḻī. 55

5769 poypiṭittār ellārum puṟattirukka nāṉpōyp
potunaṭaṅkaṇ ṭuḷaṅkaḷikkum pōtumaṇa vāḷar
meypiṭittāy vāḻiyanī camaracacaṉ mārkkam
viḷaṅkaula kattiṭaiyē viḷaṅkukaeṉ ṟeṉatu
kaipiṭittār nāṉumavar kālpiṭittuk koṇṭēṉ
kaḷittiṭuka iṉiyuṉainām kaiviṭōm eṉṟum
maipiṭitta viḻiulakar ellārum kāṇa
mālaiyiṭṭōm eṉṟeṉakku mālaiyaṇin tārē. 56

5770 poruttamilār ellārum puṟattirukka nāṉpōyp
potunaṭaṅkaṇ ṭuvantuniṟkum pōtutaṉit talaivar
tiruttamuṟa arukaṇaintu kaipiṭittār nāṉum
teyvamalar aṭipiṭittuk koṇṭēṉcik keṉavē
varuttamuṟēl iṉicciṟitum mayaṅkēlkāṇ aḻiyā
vāḻvuvanta tuṉtaṉakkē ēḻulakum matikkak
karuttalarntu vāḻiyaeṉ ṟāḻiaḷit teṉatu
kaiyiṉilpoṟ kaṅkaṇamum kaṭṭiṉarkāṇ tōḻi. 57

5771 tamaiaṟiyār ellārum puṟattirukka nāṉpōyc
capainaṭaṅkaṇ ṭuḷaṅkaḷikkum taruṇattē talaivar
imaiaṟiyā viḻiuṭaiyār ellārum kāṇa
iḷanakaimaṅ kaḷamukattē taḷataḷaeṉ ṟoḷira
emaiaṟintāy eṉṟeṉatu kaipiṭittār nāṉum
eṉṉaimaṟan teṉiṟaivar kālpiṭittuk koṇṭēṉ
cumaiaṟiyāp pēraṟivē vaṭivāki aḻiyāc
cukampeṟṟu vāḻkaeṉṟār kaṇṭāyeṉ tōḻi. 58

5772 aiyamuṟṟār ellārum puṟattirukka nāṉpōy
ampalattē tirunaṭaṅkaṇ ṭakaṅkaḷikkum pōtu
maiakattē poruntāta vaḷḷalaru kaṇaitteṉ
maṭipiṭittār nāṉumavar aṭipiṭittuk koṇṭēṉ
meyakattē nammaivaittu viḻittirukkiṉ ṟāynī
viḷaṅkukacaṉ mārkkanilai viḷakkukaeṉ ṟeṉatu
kaiakattē orupacumpoṟ kaṅkaṇamum puṉaintār
karuṇaiyiṉil tāyaṉaiyār kaṇṭāyeṉ tōḻi. 59

5773 kāmālaik kaṇṇarpalar pūmālai viḻaintār
kaṇaṅkoṇṭa kaṇṇarpalar maṇaṅkoḷḷat tirintār
kōmālai maṉaccerukkāl mayaṅkiuṭam pellām
kuṟikoṇṭa kaṇṇarpalar veṟikoṇṭiṅ kalaintār
āmālai avarellām kaṇṭuḷamnāṇ uṟavē
arumperuñcō tiyareṉṉai virumpimaṇam purintār
tēmālai aṇikuḻalāy nāṉceyta tavantāṉ
tēvarkaḷō mūvarkaḷum ceytilarkaṇ ṭaṟiyē. 60

5774 kāmālaik kaṇṇareṉṟum kaṇakkaṇṇar eṉṟum
karutupala kuṟikoṇṭa kaṇṇareṉṟum pukaṉṟēṉ
āmālum avvayaṉum intiraṉum ivarkaḷ
aṉṟimaṟṟait tēvarkaḷum acaiaṇukkaḷ āṉa
tāmālaic ciṟumāyā cattikaḷām ivarkaḷ
tāmōmā māyaivaru cattikaḷōṅ kārat
tēmālaic cattikaḷum viḻittirukka eṉakkē
tirumālai aṇintārciṟ capaiyuṭaiyār tōḻi. 61

5775 mātēkēḷ ampalattē tirunaṭañcey pāta
malaraṇinta pātukaiyiṉ puṟatteḻunta aṇukkaḷ
mātēvar uruttirarkaḷ orukōṭi kōṭi
vaḷaipiṭitta nāraṇarkaḷ orukōṭi kōṭi
pōtēyum nāṉmukarkaḷ orukōṭi kōṭi
purantararkaḷ palakōṭi ākaurup puṉaintē
ātēyar ākiiṅkē toḻilpurivār eṉṟāl
aiyartiru vaṭipperumai yāruraippār tōḻi. 62

5776 uruttirarkaḷ orukōṭi nāraṇarpal kōṭi
uṟupiramar palakōṭi intirarpal kōṭi
peruttamaṟṟait tēvarkaḷum muṉivarkaḷum piṟarum
pēcilaṉan taṅkōṭi āṅkāṅkē kūṭit
tiruttamuṟu tiruccapaiyiṉ paṭippuṟattē niṉṟu
tiyaṅkukiṉṟār naṭaṅkāṇum cintaiyarāy antō
varuttamoṉṟum kāṇātē nāṉorutti ēṟi
mānaṭaṅkāṇ kiṉṟēṉeṉ mātavantāṉ peritē. 63

5777 pārulakā tiparpuvaṉā tiparaṇṭā tiparkaḷ
pakiraṇṭā tiparviyōmā tiparmutalām atipar
ērulavāt tiruppaṭikkīḻ niṉṟuviḻit tirukka
eṉaimēlē ēṟṟiṉarnāṉ pōṟṟiaṅku niṉṟēṉ
cīrulavā yōkānta naṭamtirukka lāntat
tirunaṭamnā tāntattē ceyumnaṭampō tāntap
pērulavā naṭaṅkaṇṭēṉ tiruamutam uṇavum
peṟṟēṉnāṉ ceytatavam pērulakil peritē. 64

5778 eṉpukalvēṉ tōḻināṉ piṉṉarkaṇṭa kāṭci
icaippataṟkum niṉaippataṟkum eṭṭātu kaṇṭāy
aṉpuṟucit tāntanaṭam vētānta naṭamum
ātinaṭu antamilāc cōtimaṉṟil kaṇṭēṉ
iṉpamaya māyoṉṟāy iraṇṭāyoṉ ṟiraṇṭum
illatuvāy ellāñcey vallatuvāy viḷaṅkit
taṉparamām paraṅkaṭanta camaracappēr antat
taṉinaṭamum kaṇṇuṟṟēṉ taṉittacukap potuvē. 65

5779 tūṅkukanī eṉkiṉṟāy tūṅkuvaṉō eṉatu
turaivarumōr taruṇamitil tūkkamuntāṉ varumō
īṅkiṉināṉ taṉittirukka vēṇṭuvatā taliṉāl
eṉṉuṭaiya tūkkamelām niṉṉuṭaiya tākki
ēṅkalaṟap puṟattēpōyt tūṅkukanī tōḻi
eṉṉirukaṇ maṇiaṉaiyār eṉaiaṇainta uṭaṉē
ōṅkuṟavē nāṉavaraik kalantavarum nāṉum
oṉṟāṉa piṉṉaruṉai eḻuppukiṉṟēṉ uvantē. 66

5780 aiyamuṟēl kālaiyilyām varukiṉṟōm itunam
āṇaieṉṟār avarāṇai aruḷāṇai kaṇṭāy
veyyaruḷat tēpukutap pōṉatiruḷ iravu
viṭintatunal cuṭarutayam mēvukiṉṟa taruṇam
taiyaliṉi nāṉtaṉikka vēṇṭuvatā taliṉāl
caṟṟēap puṟattirunī talaivarvanta uṭaṉē
uyyaiṅkē nāṉavaraik kalantavarum nāṉum
oṉṟāṉa piṉṉaruṉai aḻaikkiṉṟēṉ uvantē. 67

5781 maṉṟuṭaiyār eṉkaṇavar eṉuyirnā yakaṉār
vāymalarnta maṇivārttai malaiilakkām tōḻi
tuṉṟiyapēr iruḷellām tolaintatupaṉ māyait
tukaḷoḷimā māyaimati oḷiyoṭupō yiṉavāl
iṉṟaruḷām peruñcōti utayamuṟṟa tataṉāl
iṉicciṟitu puṟattirunī iṟaivarvanta uṭaṉē
oṉṟuṭaiyēṉ nāṉavaraik kalantavarum nāṉum
oṉṟāṉa piṉṉaruṉai aḻaikkiṉṟēṉ uvantē. 68

5782 vaikaṟaiī taruḷutayam tōṉṟukiṉṟa teṉatu
vaḷḷalvaru taruṇamiṉi vārttaioṉṟā ṉālum
caikaraiyēl iṅṅaṉamnāṉ taṉittiruttal vēṇṭum
tāḻkuḻalnī āṅkēpōyt tattuvappeṇ kuḻuvil
poykaraiyā tuḷḷapaṭi pukaḻpēci irunī
puttamutam aḷittaaruṭ cittarvanta uṭaṉē
uykaraivāy nāṉavaraik kalantavarum nāṉum
oṉṟāṉa piṉṉaruṉai aḻaikkiṉṟēṉ uvantē. 69

5783 kālaiyilē varukuvareṉ kaṇavareṉṟē niṉakkuk
kaḻaṟiṉaṉnāṉ eṉṉalatu kātiluṟṟa tilaiyō
vēlaiilā tavaḷpōlē vampaḷakkiṉ ṟāynī
viṭintatunāṉ taṉittirukka vēṇṭuvatā taliṉāl
cōlaiyilē malarkoytu toṭuttuvantē puṟattil
cūḻntiruppāy tōḻieṉṟaṉ tuṇaivarvanta uṭaṉē
ōlaiuṟā tiyāṉavaraik kalantavarum nāṉum
oṉṟāṉa piṉṉaruṉai aḻaikkiṉṟēṉ uvantē. 70

5784 viṭintatupēr āṇavamām kāriruḷnīṅ kiyatu
veyyaviṉait tiraḷellām ventatukāṇ māyai
oṭintatumā māyaioḻin tatutiraitīrn tatupēr
oḷiutayam ceytatiṉit talaivarvaru taruṇam
tiṭampeṟanāṉ taṉittirukka vēṇṭuvatā taliṉāl
tēmoḻinī puṟattirumā tēvarvanta uṭaṉē
uṭampuṟavē nāṉavaraik kalantavarum nāṉum
oṉṟāṉa piṉṉaruṉai aḻaikkiṉṟēṉ uvantē. 71

5785 mālaiyilē ulakiyalār makiḻnaroṭu kalattal
vaḻakkamatu kaṇṭaṉamnī maṇavāḷa ruṭaṉē
kālaiyilē kalappataṟkiṅ keṉaippuṟampō eṉṟāy
kaṇṭilaṉī taticayameṉ ṟuraiyēleṉ tōḻi
ōlaiyilē poṟittatainī uṉṉuḷattē karuti
uḻalkiṉṟāy ātaliliv vuḷavaṟiyāy tarumac
cālaiyilē camaracacaṉ mārkkacaṅkan taṉilē
caṟṟiruntāy eṉilitaṉai uṟṟuṇarvāy kāṇē. 72

5786 iravakattē kaṇavaroṭu kalakkiṉṟār ulakar
iyalaṟiyār uyalaṟiyār mayaloṉṟē aṟivār
karavakattē kaḷuṇṭu mayaṅkiniṟkum taruṇam
kaṉikoṭuttāl uṇṭucuvai kaṇṭukaḷip pārō
turavakattē viḻuntārpōṉ ṟivarkūṭum kalappil
cukamoṉṟum illaiyaṭi tuṉpamatē kaṇṭār
uravakattē eṉkaṇavar kālaiyileṉ ṉuṭaṉē
uṟukalappāl uṟucukantāṉ uraipparitām tōḻi. 73

5787 eṉṉuṭaiya taṉittōḻi itukēḷnī mayaṅkēl
ellāñcey vallavareṉ iṉṉuyirnā yakaṉār
taṉṉuṭaiya tiruttōḷai nāṉtaḻuvum taruṇam
taṉittaciva cākkirameṉ ṟiṉittanilai kaṇṭāy
paṉṉuminta nilaiparacāk kiramāka uṇarēl
pakarparacāk kiramaṭaṅkum patiyākum puṇarntu
maṉṉunilai maṟṟiraṇṭum kaṭantakuru turiya
mānilaieṉ ṟuṇarkaoḷir mēṉilaiyil iruntē. 74

5788 nāṉpukalum moḻiitukēḷ eṉṉuṭaiya tōḻi
nāyakaṉār taṉiuruvam nāṉtaḻuvum taruṇam
vāṉpukaḻum cuttaciva cākkirameṉ ṟuṇarntōr
vaḻuttunilai ākumuruc cuvaikalantē atuvāyt
tēṉkalanta cuvaiyoṭunaṉ maṇikalanta oḷiyāyt
tiripiṉṟi iyaṟkaiiṉpac civaṅkalanta nilaiyē
tāṉpukalmaṟ ṟaiyamūṉṟum kaṭantappāl irunta
cākkirā tītameṉat taṉittuṇarntu koḷḷē. 75

5789 ivvulakōr iravakattē puṇarkiṉṟār ataṉai
eṅṅaṉamnāṉ icaippatuvō eṉṉiṉummaṟ ṟitukēḷ
evvamuṟum iruṭpoḻutil iruṭṭaṟaiyil aṟivōr
eḷḷaḷavum kāṇātē kaḷḷaḷaviṉ ṟaruntik
kavvaipeṟak kaṇkaḷaiyum kaṭṭimaṟait tammā
kalakkiṉṟār kaṇaccukamum kaṇṭaṟiyār kaṇṭāy
cevvaiyuṟak kālaiyileṉ kaṇavaroṭu nāṉtāṉ
cērtaruṇac cukampukala yārtaruṇat tavarē. 76

5790 poṉpaṟiyāp pukalvārpōl maṟaippateṉṉai maṭavāy
pūvaiyarkā laiyilpuṇara nāṇuvarkāṇ eṉṟāy
aṉpaṟiyāp peṇkaḷukkē niṉuraicam matamām
ācaiveṭkam aṟiyāteṉ ṟaṟintilaiyō tōḻi
iṉpaṟiyāy ātaliṉāl iṅṅaṉamnī icaittāy
iṟaivartiru vaṭivatukaṇ ṭiṭṭataru ṇantāṉ
tuṉpaṟiyāk kālaieṉṟum mālaieṉṟum oṉṟum
tōṉṟātu cukamoṉṟē tōṉṟuvateṉ ṟaṟiyē. 77

5791 aruḷuṭaiyār eṉaiyuṭaiyār ampalattē naṭikkum
aḻakarelām vallavartām aṇaintaruḷum kālam
iruḷuṭaiya iravakattē eytātu kaṇṭāy
etaṉāleṉ ṟeṇṇutiyēl iyampuvaṉkēḷ maṭavāy
teruḷuṭaieṉ taṉittalaivar tirumēṉic cōti
ceppuṟupār mutalnāta pariyantam kaṭantē
aruḷuṟumōr paranāta veḷikaṭantap pālum
appālum viḷaṅkumaṭi akampuṟattum niṟaintē. 78

5792 ammānāṉ coṉmālai toṭukkiṉṟēṉ nītāṉ
ārkkaṇiya eṉkiṉṟāy aṟiyāyō tōḻi
immālai ampalattē emmāṉuk kaṉṟi
yārkkaṇivēṉ itaiaṇivār yāṇṭaiuḷār pukalnī
cemmāppil uraittaṉaiic ciṟumoḻieṉ cevikkē
tīnuḻaintāl pōṉṟatuniṉ cintaiyumniṉ nāvum
paṉmālait tattuvattāl aṉṟirumpoṉ ṟālē
paṭaittatuṉaip paḻakkattāl poṟuttaṉaṉeṉ ṟaṟiyē. 79

5793 nāṭukiṉṟa palakōṭi aṇṭapakir aṇṭa
nāṭṭārkaḷ yāvaruman nāṭṭāṇmai vēṇṭi
nīṭukiṉṟa tēvareṉṟum mūrttikaḷtām eṉṟum
nittiyarkaḷ eṉṟumaṅkē nilaittatelām maṉṟil
āṭukiṉṟa tiruvaṭikkē taṅkaḷtaṅkaḷ tarattuk
kāṉavakai colmālai aṇintataṉāl aṉṟō
pāṭukiṉṟa eṉṉuṭaiya pāṭṭellām poṉṉam
palappāṭṭē tirucciṟṟam palappāṭṭē tōḻi. 80

5794 toṭukkiṉṟēṉ mālaiitu maṇimaṉṟil naṭikkum
turaiavarkkē avaruṭaiya tūkkiyakāl malarkkē
aṭukkiṉṟōrk karuḷaḷikkum ūṉṟiyacē vaṭikkē
avvaṭikaḷ aṇintatiru alaṅkārak kaḻaṟkē
koṭukkiṉṟēṉ maṟṟavarkkuk koṭuppēṉō avartām
kuṟittitaṉai vāṅkuvarō aṇitaramtām uḷarō
eṭukkiṉṟēṉ kaiyilmaḻuc ciṟcapaipoṟ capaivāḻ
iṟaivaralāl eṉmālaik kiṟaivarilai eṉavē. 81

5795 nāṉtoṭukkum mālaiitu pūmālai eṉavē
nāṭṭārkaḷ muṭimēlē nāṭṭārkaḷ kaṇṭāy
vāṉtoṭukkum maṟaitoṭukkum ākamaṅkaḷ toṭukkum
maṟṟavaiyai aṇivārkaḷ matatturimai yālē
tāṉtoṭutta mālaielām parattaiyartōḷ mālai
taṉittiṭumeṉ mālaiaruṭ capainaṭuvē naṭikkum
ūṉṟeṭutta malarkaḷaṉṟi vēṟukuṟi yātē
ōṅkuvatā talilavaikkē urittākum tōḻi. 82

5796 vāṉkoṭutta maṇimaṉṟil tirunaṭaṉam puriyum
vaḷḷalelām vallavarnaṉ malareṭutteṉ uḷattē
tāṉkoṭukka nāṉvāṅkit toṭukkiṉṟēṉ itaṉait
talaivarpiṟar aṇikuvarō aṇitarantām uḷarō
tēṉkoṭutta cuvaipōlē tittitteṉ uḷattē
tirukkūttuk kāṭṭukiṉṟa tiruvaṭikkē urittām
yāṉkoṭukkum paricinta mālaimaṭṭō tōḻi
eṉāvi uṭalporuḷum koṭuttaṉaṉuḷ icaintē. 83

5797 eṉmālai māttiramō yārmālai eṉiṉum
iṟaivaraiyē ilakkiyamāy icaippateṉil avaitām
naṉmālai ākumantac coṉmālai taṉakkē
nāṉaṭimai tantaṉaṉpal vantaṉamcey kiṉṟēṉ
puṉmālai palapalavāp pukalkiṉṟār ammā
poypukuntāl pōlceviyil pukuntōṟum taṉittē
vaṉmālai nōyceyumē kēṭṭiṭavum paṭumō
maṉṟāṭi patampāṭi niṉṟāṭum avarkkē. 84

5798 uriyaperun taṉittalaivar ōṅkucaṭān tattiṉ
uṭpuṟattum appuṟattum oruceṅkōl celuttum
turiyarturi yaṅkaṭanta cukacorupar potuvil
cuttanaṭam purikiṉṟa cittaraṭik kaḻalē
periyapatat talaivarelām niṟkunilai ituōr
peṇuraieṉ ṟeḷḷutiyō koḷḷutiyō tōḻi
ariyaperum poruḷmaṟaikaḷ ākamaṅkaḷ uraikkum
āṇaiyumiṅ kītitaṟkōr aiyamilai aṟiyē. 85

5799 matameṉumpēy piṭittāṭṭa āṭukiṉṟōr ellām
maṉṟiṭattē vaḷḷalceyum mānaṭamkāṇ kuvarō
catameṉavē irukkiṉṟār paṭuvataṟin tilarē
cākāta kalvikaṟkum taramivarkkum uḷatō
patamaṟiyā intamatavātikaḷō ciṟṟam
palanaṭaṅkaṇ ṭuyntēṉaic cilapukaṉṟār eṉṟāy
cutaimoḻinī aṉṟucoṉṉa vārttaiaṉṟō iṉṟu
tōttirañcey tāṅkāṅkē toḻukiṉṟār kāṇē. 86

5800 evvulakil evvevarkkum arumperuñcō tiyarē
iṟaivareṉpa taṟiyātē immatavā tikaḷtām
kavvaipeṟu kuruṭarkari kaṇṭakatai pōlē
kataikkiṉṟār cākāta kalvinilai aṟiyār
navviviḻi yāyivarō cilapukaṉṟār eṉṟāy
ñāṉanaṭam kaṇṭēṉmeyt tēṉamutam uṇṭēṉ
cevvaipeṟu camaracacaṉ mārkkacaṅkan taṉilē
cērntēṉat tīmoḻiyum tēmoḻiā yiṉavē. 87

5801 perukiyapē raruḷuṭaiyār ampalattē naṭikkum
peruntakaieṉ kaṇavartirup pērpukaleṉ kiṉṟāy
arukarputta rātieṉpēṉ ayaṉeṉpēṉ nārā
yaṇaṉeṉpēṉ araṉeṉpēṉ āticivaṉ eṉpēṉ
parukucatā civameṉpēṉ catticivam eṉpēṉ
paramameṉpēṉ piramameṉpēṉ parappiramam eṉpēṉ
turuvucuttap piramameṉpēṉ turiyaniṟai veṉpēṉ
cuttacivam eṉpaṉivai cittuviḷai yāṭṭē. 88

5802 ciṟcapaiyil naṭikkiṉṟa nāyakaṉār tamakkuc
cērntapuṟac camayappēr poruntuvatō eṉṟāy
piṟcamayat tārpeyarum avarpeyarē kaṇṭāy
pittareṉṟē peyarpaṭaittārk keppeyarov vātō
accamayat tēvarmaṭṭō niṉpeyareṉ peyarum
avarpeyarē evvuyiriṉ peyarumavar peyarē
ciṟcapaiyil eṉkaṇavar ceyyumoru ñāṉat
tirukkūttuk kaṇṭaḷavē teḷiyumitu tōḻi. 89

5803 epporuṭkum evvuyirkkum uḷḷakattum puṟattum
iyaluṇmai aṟiviṉpa vaṭivāki naṭikkum
meypporuḷām civamoṉṟē eṉṟaṟintēṉ uṉakkum
viḷampukiṉṟēṉ maṭavāynī kiḷampukiṉṟāy406 mīṭṭum
ipporuḷap poruḷeṉṟē icaippateṉṉē potuvil
iṟaivarceyum niraticaya iṉpanaṭan taṉainī
paippaṟavē kāṇutiyēl attaruṇat tellām
paṭṭanaṭup pakalpōla veṭṭaveḷi yāmē. 90

406. kiḷattukiṉṟāy - mutaṟpatippu., po. cu., ca. mu. ka.

5804 kāṇāta kāṭciyelām kāṇkiṉṟēṉ potuvil
karuṇainaṭam purikiṉṟa kaṇavaraiuṭ kalantēṉ
kōṇāta mēlnilaimēl iṉpaaṉu pavattil
kuṟaiyāta vāḻvaṭaintēṉ tāḻvaṉaittum tavirntēṉ
nāṇāḷum tiruppotuvil naṭampāṭip pāṭi
nayakkiṉṟēṉ naṟṟavarum viyakkiṉṟa paṭiyē
māṇākam poṉākam ākavaram peṟṟēṉ
vaḷḷalaruḷ nōkkaṭaintēṉ kaṇṭāyeṉ tōḻi. 91

5805 cāticama yaṅkaḷilē vītipala vakutta
cāttirakkup paikaḷellām pāttiramaṉ ṟeṉavē
ātiyileṉ uḷattiruntē aṟivitta paṭiyē
aṉpāliṉ ṟuṇmainilai aṟivikka aṟintēṉ
ōtiuṇarn tōrpukaḻum camaracacaṉ mārkkam
uṟṟēṉciṟ capaikāṇap peṟṟēṉmeyp poruḷām
cōtinaṭat taracaieṉṟaṉ uyirkkuyirām patiyaic
cuttaciva niṟaivaiuḷḷē peṟṟumakiḻn tēṉē. 92

5806 cariyainilai nāṉkumoru kiriyainilai nāṉkum
taṉiyōka nilaināṉkum taṉittaṉikaṇ ṭaṟintēṉ
uriyaciva ñāṉanilai nāṉkumaruḷ oḷiyāl
oṉṟoṉṟā aṟintēṉmēl uṇmainilai peṟṟēṉ
ariyaciva cittānta vētānta mutalām
āṟanta nilaiaṟintēṉ appālniṉ ṟōṅkum
periyaciva aṉupavattāl camaracacaṉ mārkkam
peṟṟēṉiṅ kiṟavāmai uṟṟēṉkāṇ tōḻi. 93

5807 nāṉpacitta pōtellām tāṉpacittār āki
nallatiru amutaḷittē allalpaci tavirttē
ūṉpatitta eṉṉuṭaiya uḷattētam muṭaiya
upayapatam patittaruḷi apayameṉak kaḷittār
vāṉpatikkum kiṭaippariyār ciṟcapaiyil naṭikkum
maṇavāḷar eṉaippuṇarnta puṟappuṇarccit taruṇam
tāṉpatitta poṉvaṭivam taṉaiaṭaintu kaḷittēṉ
cāṟṟumakap puṇarcciyiṉām ēṟṟam407 uraip patuvē. 94

(407). puṇarcciyiṉō vēṟṟam - mutaṟpatippu., po. cu., ca. mu. ka.
puṇarcciyiṉō rēṟṟam - pi. irā. patippu.

5808 turuvupara cākkirattaik kaṇṭukoṇṭēṉ parama
coppaṉaṅkaṇ ṭēṉparama cuḻuttiyuṅkaṇ ṭuṇarntēṉ
kurupirama cākkirattaik kaṇṭēṉpiṉ piramam
kulaviyacop paṉaṅkaṇṭēṉ civacuḻutti kaṇṭēṉ
kuruturiyam kāṇkiṉṟēṉ camaracacaṉ mārkkam
kūṭiṉēṉ potuvilaruṭ kūttāṭum kaṇavar
maruviṭappeṟ ṟavarvaṭivam nāṉāṉēṉ kaḷittu
vāḻkiṉṟēṉ etiraṟṟa vāḻkkaiyileṉ tōḻi. 95

5809 taṉippaṭumōr cuttaciva cākkiranal nilaiyil
taṉittiruntēṉ cuttaciva coppaṉattē cārntēṉ
kaṉippaṭumeyc cuttaciva cuḻuttiyilē kaḷittēṉ
kalantukoṇṭēṉ cuttaciva turiyanilai atuvāyc
ceṉippilatāy ellāmāy allatuvām cutta
civaturiyā tītattē civamayamāy niṟaintēṉ
iṉippuṟuciṟ capaiiṟaiyaip peṟṟapari cataṉāl
ittaṉaiyum peṟṟiṅkē irukkiṉṟēṉ tōḻi. 96

5810 aruṭcōtit talaivareṉak kaṉpuṭaiya kaṇavar
aḻakiyapoṉ mēṉiyaināṉ taḻuviniṉṟa taruṇam
iruṭcātit tattuvaṅkaḷ ellāmpō yiṉavāl
eṅkaṇumpē roḷimayamāy iruntaṉaāṅ kavartām
maruṭcāti nīkkieṉaip puṇarntaoru taruṇam
maṉṉucivā ṉantamayam ākiniṟai vuṟṟēṉ
teruṭcārpil iruntōṅku camaracacaṉ mārkkat
tiruccapaikkaṇ uṟṟēṉeṉ tirukkaṇava ruṭaṉē. 97

5811 puṟappuṇarcci eṉkaṇavar purintataru ṇantāṉ
puttamutam nāṉuṇṭu pūritta taruṇam
ciṟappuṇarcci mayamāki akappuṇarcci avartām
ceytataru ṇaccukattaic ceppuvatep paṭiyō
piṟappuṇarcci viṭayamilai cuttacivā ṉantap
perumpōkap peruñcukantāṉ perukieṅkum niṟaintē
maṟappuṇarcci illātē nāṉatuvāy atueṉ
mayamāycciṉ mayamāyttaṉ mayamāṉa nilaiyē. 98

5812 tāyiṉumpē raruḷuṭaiyār eṉṉuyiril kalanta
taṉittalaivar nāṉceyperun tavattālē kiṭaittār
vāyiṉumōr maṉattiṉummā matiyiṉumet tiṟattum
matittaḷattaṟ karunturiya maṉṟilnaṭam purivār
āyiṉumeṉ aḷaviṉmika eḷiyareṉa eṉṉai
akampuṇarntār puṟampuṇarntār puṟappuṇarccit taruṇam
tūyaoḷi peṟṟaḻiyā tōṅkuvaṭi vāṉēṉ
cukamayamām akappuṇarcci colluvatep paṭiyō. 99

5813 aṟiyāta paruvattē eṉṉaivalin taḻaittē
āṭalceyum tiruvaṭikkē pāṭalceyap paṇittār
ceṟiyāta maṉacciṟiyēṉ ceytapiḻai ellām
tiruviḷaiyāṭ ṭeṉakkoṇṭē tirumālai aṇintār
piṟiyāmal eṉṉuyiril kalantukalan tiṉikkum
peruntalaivar naṭarāyar eṉaippuṇarntār aruḷām
aṟivāḷar puṟappuṇarcci eṉaiaḻiyā tōṅka
aruḷiyatīṇ ṭakappuṇarcci aḷavuraikka lāmē. 100

tirucciṟṟampalam
Back143. cattiya vārttai (408)


aṟucīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5814.
civame ṉumpeyark kilakkiyam ākiec ceyalumtaṉ camukattē
navani ṟaintapēr iṟaivarkaḷ iyaṟṟiṭa ñāṉamā maṇimaṉṟil
tavani ṟaintavar pōṟṟiṭa āṉantat taṉinaṭam purikiṉṟāṉ
evaṉa vaṉtiru vāṇaiī ticaittaṉaṉ iṉittuya raṭaiyēṉē. 1

(408) aṭikaḷ aruḷiya talaippu.

tirucciṟṟampalam
Back144. cattiya aṟivippu


eṇcīrk kaḻineṭilaṭi āciriya viruttam


5815.
aiyaṉaruḷ varukiṉṟa taruṇamitu kaṇṭīr
aiyamilai aiyamilai aiyaṉaṭi āṇai
meyyaṉeṉai āṭkoṇṭa vittakaṉciṟ capaiyil
viḷaṅkukiṉṟa cittaṉelām vallaoru vimalaṉ
tuyyaṉaruṭ peruñcōti turiyanaṭa nātaṉ
cukaamutaṉ eṉṉuṭaiya turaiamarntiṅ kirukka
vaiyamicait tirukkōyil alaṅkarimiṉ viraintē
maṇiyālum poṉṉālum malarālum viyantē. 1

5816 taṉittalaimaip perumpatieṉ tantaivaru kiṉṟa
taruṇamitu cattiyamkāṇ cakatalattīr kēṇmiṉ
iṉittanaṟuṅ kaṉipōṉṟē eṉṉuḷamtit tikka
iṉṉamutam aḷitteṉṉai ēḻulakum pōṟṟa
maṉittauṭam pitaiaḻiyā vāymaiuṭam pākki
maṉṉiyacit tellāmcey vallapamum koṭuttē
kaṉittacivā ṉantameṉum perumpōkam taṉilē
kaḷittiṭavait tiṭukiṉṟa kālaiyumiṅ kituvē.(409) 2

(409) ittiruppāṭṭiṉ iṟutiyil "cattiya aṟivippu, cattiya vārttai" eṉa aṭikaḷ
eḻutiyaruḷiyuḷḷatāka ā.pā. kuṟippiṭṭuḷḷār.

5817 cattiyavāṉ vārttaiitu tāṉuraittēṉ kaṇṭāy
cantēkam ilaiitaṉil cantōṭam uṟuvāy
ittiṉamē aruṭcōti eytukiṉṟa tiṉamām
iṉivarumat tiṉaṅkaḷelām iṉpamuṟu tiṉaṅkaḷ
cuttaciva caṉmārkkam tulaṅkumelā ulakum
tūymaiuṟum nīuraitta colaṉaittum palikkum
cettavarkaḷ eḻuntulakil tirintumakiḻn tiruppār
tiruvaruṭceṅ kōleṅkum cellukiṉṟa tāmē. 3

5818 eṉcāmi eṉatuturai eṉuyirnā yakaṉār
iṉṟuvantu nāṉirukkum iṭattilamar kiṉṟār
piṉcārum iraṇṭarainā ḻikaikkuḷḷē eṉatu
pēruṭampil kalantuḷattē piriyāmal iruppār
taṉcāti uṭaiyaperun tavattālē nāṉtāṉ
cāṟṟukiṉṟēṉ aṟintitutāṉ cattiyamcat tiyamē
miṉcārum iṭaimaṭavāy eṉmoḻiniṉ taṉakkē
veḷiyākum iraṇṭarainā ḻikaikaṭanta pōtē.(410) 4

(410) ittiruppāṭṭiṉ iṟutiyil "iṅṅaṉam ellām vallavar ōtuka eṉṟapaṭi
uraittuḷēṉ" eṉa aṭikaḷ eḻutiyaruḷiyuḷḷatāka ā.pā. kuṟippiṭṭuḷḷār.

tirucciṟṟampalam
āṟām tirumuṟai muṟṟiṟṟu

tiruvaruṭpirakāca vaḷḷalār irāmaliṅka aṭikaḷ aruḷiya tiruvaruṭpā muṟṟum


aruṭperuñjōti aruṭperuñjōti
taṉipperuṅkaruṇai aruṭperuñjōti

vaḷḷalār kaḻal vāḻttal vāḻvāvatē

tirucciṟṟampalam


This file was last revised on 7 March. 2002