YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension)


Input and proof-reading by Juergen Neuss, Freie Universität Berlin.

STRUCTURE OF REFERENCES:
YS78v_nn = Yamasmṛti, 78-verse version_verse
YS99v_nn = Yamasmṛti, 99-verse version_verse
YS182v_n.nn = Yamasmṛti, 182-verse version_adhyāya.verse
YSS_nn = Yamasmṛti, South Indian recension

[For details of the e-texts see the separate files of the respective version.]
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm

akartā nityayajñānāṃ YSS_2.9a
akṛtvā vapanaṃ teṣāṃ YS99v_56c
agamyāgamane vipro YS99v_30a
agniṃ praviśya śudhyanti YSS_1.25c
agniṃ praviśya śudhyanti YS99v_31c
agre māhiṣakaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16a
agre māhiṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35a
aghamarṣaṇasūktaṃ vā YS99v_32c
aṅgapratyaṅgasaṃpūrṇe YS99v_44a
aṅgulyāṃ yaḥ pavitrāṇi YS182v_3.32a
aṅguṣṭhamātrasthūlas tu YS99v_41a
aṅgeṣu vyaktadeśeṣu YSS_2.55a
acodito hanti narastriyaṃ vā YSS_1.50c
ajadantaṃ suśobhanaṃ YSS_2.66b
ajāviko māhiṣaś ca YS182v_3.26a
ajñātena kṛtaṃ yadā YS182v_5.10b
ajñātvā dharmaśāstrāṇi YS182v_4.29a
ajñānāc ca kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.12a
ajñānāt kṛcchram uddiṣṭaṃ YS182v_2.2c
ajñānāt tu dvijaśreṣṭha YS78v_78a
ajñānād avicakṣaṇaḥ YS99v_65b
ajñānād aindavadvayam YSS_1.14d
ajñānād aindavadvayam YS99v_28d
ajñānād aindavadvayam YS99v_29d
ajñānād aindavadvayam YS99v_34d
ajñānād aindavaṃ smṛtaṃ YSS_1.33d
ajñānād brāhmaṇo bhuktvā YS99v_26a
ata ūrdhvaṃ rajasvalā YS182v_3.21d
ataḥ paraṃ pravakṣyāmi YS182v_5.1a
ato bālatarasyāpi YS182v_3.2a
ato bālatarasyāpi YS78v_16a
ato bālatarasyāsya YSS_1.21a
atyarthaṃ vedayaṃś caiva YSS_2.57a
atha cen matra[ntra]vidyukto YS182v_3.39a
atha bhavaty eva pāpam YSS_2.74c
atha vased yadā rātrāv YS99v_65a
athāto yamadharmasya YS182v_1.1a
athāto hy asya dharmasya YS78v_1a
adūṣyaṃ caiva viprendraṃ YS182v_3.40c
adaivaṃ bhojayec chrāddhaṃ YS99v_81c
adharmadaṇḍasāhasaṃ YSS_2.14b
adhikasya ca bhāgau dvau YS182v_5.23a
adhītañ ca dvijādibhiḥ YSS_2.28b
anantaṃ nātra saṃśayaḥ YS182v_3.43f
anarcayitvā yo bhuṅkte YS182v_3.25c
anāhitāgnir varteta YS78v_48c
aniṣṭvā ca hutāśanaṃ YSS_2.33b
anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe YS78v_42a
anucchiṣṭena saṃspṛṣṭe YS99v_15a
anutāparatasya ca YS182v_4.40b
anutāpādya[po ya]dā puṃsāṃ[so] YS182v_4.28a
anutsṛṣṭā hi lokasya YSS_2.19c
anūḍhā na pṛthak kanyā YS99v_84a
anṛtau tu striyaṃ gatvā YS99v_16c
aneke yasya ye putrāḥ YS182v_5.14a
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā YS182v_3.16c
ante vārdhuṣikaṃ dṛṣṭvā YS78v_35c
antyād ajñānato bhuktvā YSS_1.6a
annadānahiraṇyakaiḥ YS182v_3.59d
annaṃ śūdrasya bhojyaṃ vā YS78v_21a
anyathābhāvadoṣeṇa YS182v_2.5c
anyathāhāradoṣeṇa YS78v_9c
anyaprāṇilayaṃ kurvan YSS_1.24a
anyāsu pitṛgotrāsu YS99v_37a
anyonyaṃ spṛśate(taḥ) kvacit YS99v_13b
anvaṣṭakām aṣṭakāṃ vā YSS_2.50a
apatyaṃ tanmayo dvijaḥ YSS_2.63b
aparās te na ca spṛśyās YS78v_13c
apasnāto divāsnātaḥ YSS_2.12a
apaḥ karanakhaspṛṣṭāḥ YS78v_65a
apāṅktās te ca vijñeyāḥ YS182v_4.62c
apāṅktyānāṃ tv akalyāṇāṃ YSS_2.69a
aputrasya ca putrāḥ syuḥ YS182v_5.16c
aputrasya ca vijñeyā YS182v_5.19a
aputrebhyo na saṃśayaḥ YS182v_5.21d
apūpam annaṃ māṃsañ ca YSS_2.45a
apūrṇaṣoḍaśābdasya YSS_1.20a
apṛcchann ṛṣayo gatvā YSS_1.1c
apraśastā na te spṛśyās YS182v_2.8c
apraśastās tu taṃ spṛṣṭvā YSS_1.17c
abhakṣyāṇām apeyānām YS182v_3.62a
abhakṣyāṇām apeyānām YS78v_46a
abhiṣikto yadā bhavet YS182v_4.46b
abhojyāś cāpratigrāhyā YS182v_2.9a
abhojyāś cāpratigrāhyā YS78v_14a
amāyāṃ tu na bhuñjīta YS182v_2.6c
amāvāsyāṃ na bhuñjīta YS78v_10c
amedhyaliptaṃ tu bhavec charīram YS78v_44b
amedhyena tu saṃspṛṣṭo YSS_1.4Aa
amedhyena sadā śuci YSS_1.4b
amedhyena sadā śuci YS99v_97b
ayājyānāñ ca yājakaḥ YS78v_30d
ayājyānāṃ ca yājakaḥ YS182v_3.35d
ayājyānāṃ ca yājakāḥ YS182v_4.62b
arddhakṛcchran tu khāte syāt YS78v_69c
ardhakṛcchraṃ caret pūrvā YS182v_3.66c
alubdho veda tat paraḥ YS182v_3.43b
alubhdāhlādaniṣpāpā YS182v_4.54a
alehyānāñ ca bhakṣaṇe YS78v_46b
alehyānāṃ ca bhakṣaṇe YS182v_3.62b
avivāhyāḥ sutāś caiva YSS_1.38c
avṛṣeṇa bṛhaspatiḥ YS78v_27b
aśitvā caiva tat sarvaṃ YS99v_8c
aśītir yasya varṣāṇi YSS_1.19a
aśītīryasya varṣāṇi YS78v_17a
aśītyadhikavarṣāṇi YS182v_3.3a
aśucir brāhmaṇaḥ kvacit YS99v_7b
aśubhaṃ kāritāḥ karma YS182v_5.6a
aśnataś ced virekaḥ syād YS99v_9a
aśnanti pitaras tāvad YS78v_38c
aśrautasmārtavihitaṃ YS99v_59a
aśvasya hantā puruṣasya hantā YSS_1.40a
aṣṭavarṣā bhaved gaurī YS182v_3.21a
aṣṭaśālyāṃ mṛtā ye ca YS182v_4.30c
aṣṭaśālyāṃ mṛto vipraḥ YS182v_4.31c
asakṛc ca yadā jñātvā YS182v_4.43c
asakṛd gamanāc caiva YS182v_4.44a
asac chūdreṣu annādyaṃ YS182v_3.11a
asatyavādinaṃ vāde YSS_2.32a
asadālāpakas tathā YS182v_3.36d
asadālāpakas tathā YS78v_31d
asavarṇāsu nārīṣu YSS_1.37Aa
asaṃpaṅktyāvivāhikāḥ YS182v_2.9b
asaṃpāṭhyā avivāhinaḥ YSS_1.18b
asaṃpāṭhyā vivāhinaḥ YS78v_14b
asaṃbhaṣyo hy apāṅkteyaḥ YS182v_3.19c
asaṃbhāṣyo hy apāṅkteyaḥ YS78v_24c
asaṃbhojyā apratigrāhyā YSS_1.18a
asaṃskṛtapramītānāṃ YS99v_98c
asākṣivyavahāreṣu YS182v_5.26c
asevyāsevino viprā YS182v_4.62a
astaṃ gate yadā sūrye YS182v_3.8a
astaṃ gato yadā sūryaś YS78v_18a
asthi saṃcayanaṃ kāryaṃ YS99v_87c
asthisaṃcayanaṃ proktaṃ YS99v_88c
asvasthas triśataṃ japet YS99v_9b
ahorātreṇa śudhyati YS182v_3.49b
ahorātroṣito bhūtvā YS99v_5c
ahorātroṣito bhūtvā YS99v_6c
ākāśe ca kṣiped vāri YS99v_94a
āgacchantu me pitaro YS99v_92c
āgomaithunam āsevyaḥ YSS_1.27c
ācaret trīṇi kṛcchrāṇi YS78v_49a
ācāryasya pitur bhrātuḥ YSS_2.34a
āture snānasamprāpte YS78v_53a
ātmānaṃ ghātayed yas tu YS99v_20a
ādāya gacchaty aviśiṣṭabuddhiḥ YSS_1.47b
ādhau pratigrahe krānte YS182v_5.23c
āpaḥ pitṛgaṇās tathā YS99v_95b
āpo devagaṇāḥ proktā YS99v_95a
āpo hiṣṭḥety ṛgabhiṣiktā YS182v_3.58a
ābdikaṃ caiva śūdrasya YS182v_4.13c
āraṇyakā ye yadi daṃṣṭriṇas tu YSS_1.54a
ārāmaś ca viśeṣeṇa YS99v_69c
ārūḍhapatitāj jāto YSS_1.36a
āśā[śai]vālakuḍe[ṇḍe] vā 'pi YS182v_4.3c
āśaucaṃ na bhavaty eva YS182v_5.9a
āśramasthaṃ sukhāsīnaṃ YSS_1.1a
āsane tu samāsīna YSS_2.35a
āsane pādam ārūḍho YS182v_3.31a
āsaneśv āsanaṃ dadyān YS182v_3.30a
āsye ca maithunaṃ kṛtvā YSS_1.32Ac
āhāraṃ maithunaṃ nidrāṃ YS78v_76c
āhārāj jāyate vyādhiḥ YS78v_77a
āhṛtya praṇavenaiva hy YS99v_73a
itarebhyaḥ(?) samāsataḥ YS182v_5.23b
iti dharmo vyavasthitaḥ YS99v_99d
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_3.39d
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.21b
iti prāha svayaṃ yamaḥ YS182v_4.34d
iti śātātapo 'bravīt YS182v_5.17b
iti śātātapo 'bravīt YS99v_11d
iti saṃcintya daṇḍayet YSS_2.74d
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_3.49d
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.28d
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.32d
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.55b
ity āha bhagavān yamaḥ YS182v_4.58d
idānīṃ bhāganirṇayam YS182v_5.20c
indudvayena śuddhyanti YS78v_4c
indudvayena śudhyanti YS182v_1.5c
iṣṭāpūrtaṃ tu kartavyaṃ YS99v_68a
iṣṭena labhate svargaṃ YS99v_68c
iha janmani śūdratvaṃ YS182v_3.14c
ihaloke paratra ca YSS_1.16d
iha loke paratra ca YS182v_2.7d
iha loke paratra ca YS78v_12d
īkṣitaṃ bhuktamiśritaṃ YSS_2.68b
uktaś caiva viśeṣataḥ YS182v_5.4d
ucchiṣṭatve 'śucitve ca YS99v_4c
ucchiṣṭabhājanaṃ yena YS182v_3.45a
ucchiṣṭasalilasrāvaṃ YSS_2.42a
ucchiṣṭaṃ taṃ dvijaṃ yas tu YS182v_3.49a
ucchiṣṭena ca saṃspṛṣṭā YS99v_14a
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.44a
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.47a
ucchiṣṭocchiṣṭasaṃspṛṣṭo YS182v_3.46a
ucchiṣṭocchiṣtasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_41a
u([turu])pāsanaparo hi saḥ YS182v_4.52d
utkṛṣṭenāpi gohantā YS182v_4.9c
uttame 'sminn avasthite YSS_2.35b
uttaraḥ syāc caturvidhaḥ YS182v_5.25b
utthāpya praṇavena ca YS99v_73b
utthāya ṣaṭpadaṃ gacchet YS99v_46c
utsṛṣṭāgnis tu yo vipras YSS_2.8a
udake snānam ācaret YS99v_66d
udakyā dṛṣṭipātena YS182v_3.51a
udakyā patitena ca YS78v_63b
udakyāṃ sūtikāṃ vāpi YS99v_11a
udakyāḥ sparśane caiva YS182v_3.54a
udite grahanakṣatre YS182v_1.2c
udgacchanti hi nakṣatrāṇy YS99v_66a
uddiśya pitṛpākaṃ ca YS182v_5.8c
unmānañ ca tathāmānaṃ YSS_2.36a
upapattim avasthāñ ca YS78v_51c
upapātakayukto yo YSS_2.4a
upapātakinas tathā YSS_1.2b
upapātakināṃ caiva YS182v_4.24c
upariṣṭāc ca ye grahāḥ YS99v_66b
upavāsam athāpi vā YS182v_4.25d
upavāsena śudhyati YS99v_8b
upasthānārcano sūryaṃ YSS_2.8c
upādhyāyasya yoṣitaḥ YS182v_3.5b
upāyaiś śuddhim āyāti YSS_2.71c
upāsyām e[sītai]va yatnataḥ YS182v_4.50b
upekṣako yo rājā tu YSS_2.72a
upoṣya dvijasaṃskāraṃ YS182v_3.50c
upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.44c
upoṣya rajanīm ekāṃ YS182v_3.48a
upoṣya rajamīm ekāṃ YS78v_41c
ubhayāvasitaḥ pāpaḥ YS99v_24a
ubhayāvasitāḥ pāpā YS182v_1.5a
ubhayāvasitāḥ pāpā YS78v_4a
ubhayāvāsinaḥ pāpā YSS_1.9a
ubhayoḥ sūtakaṃ bhavet YS78v_75b
ubhābhyāṃ tarpaṇe dadyād YS99v_99c
ubhāv apy aśucī syātāṃ YS99v_17a
ūnaikādaśavarṣasya YS182v_3.1a
ūnaikādaśavarṣasya YS78v_15a
ūrdhvaṃ nābheḥ karau muktvā YS78v_45a
ūrdhvaṃ snānam adhaḥ śaucaṃ YS78v_45c
ṛtau tu garbhaśaṅkitvāt YS99v_16a
ṛṣiḥ śātātapo 'bravīt YS182v_5.20d
ekatvaṃ sā vrajed bhartuḥ YS99v_86c
ekabhaktaṃ tathā naktam YS182v_4.25c
ekam eva mṛte 'hani YS99v_83d
ekarātropavāsaś ca YS182v_1.13c
ekādaśāhe pretasya YS99v_89a
ekaikaśaś caret kṛcchram YS99v_44c
ekaikaśaś caret kṛcchraṃ YS99v_42c
ekaikaṃ varddhayec chukle YS78v_10a
ekaikaṃ vardhayed grāsaṃ YS182v_2.6a
ekaike tu kṛte pāpe YSS_1.12a
eko hato yo bahubhiḥ sametaiḥ YSS_1.55a
etat te kathitaṃ sarvaṃ YS182v_4.11a
etat te kathitaṃ sarvaṃ YS78v_68a
etad dinacatuṣkeṇa YS182v_4.26a
etad bhāsvatir abravīt YS78v_33d
etā gatvā striyo mohāt YS182v_3.5c
etān niyojayed yas tu YS78v_34a
ete brāhmaṇakutsāḥ syus YS182v_5.3c
ete varjyāḥ prayatnena YS182v_3.38a
ete varjyāḥ prayatnena YS78v_33c
ete śūdrās tu bhojyānnā YS182v_3.10c
ete śūdreṣu bhojyānnā YS78v_20c
ete śrāddhe ca dāne ca YS182v_3.37a
ete śrāddhe ca dāne ca YS78v_a
eteṣām udakaṃ pītvā YS182v_3.63c
eteṣām udakaṃ pītvā YS78v_47c
eteṣāṃ sparśanāt pāpaṃ YS182v_3.53a
eteṣu dvādaśābdaṃ ca YS182v_4.23c
edhyena liptaṃ tu bhavet kadācit YS182v_3.61b
evam ukto hi bhagavān YS182v_4.19c
evam eva tu nārīṇāṃ YS78v_74c
evam eva dviguṇitā YSS_2.60c
evam eva yamo 'bravīt YS182v_3.38b
evam eva hi nārīṇāṃ YS99v_54c
evaṃ dātā na muhyati YS99v_79d
evaṃ dviguṇatāṃ dadyāt YSS_2.53a
evaṃ pañca viśād rājā YSS_2.75a
eṣa e[vame]va tu nārīṇāṃ YS182v_4.17c
eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS182v_2.6d
eṣa cāndrāyaṇo vidhiḥ YS78v_10d
eṣā goghnasya niṣkṛtiḥ YS99v_44d
eṣāṃ gatvā tu yoṣāṃ vai YS78v_55a
eṣāṃ bhuktvā ca pītvā ca YSS_1.32Aa
eṣāṃ bhuktvā striyo gatvā YSS_1.23Aa
eṣāṃ bhuktvā striyo gatvā YSS_1.33a
aindavābhyāṃ viśudhyanti YSS_1.9c
aurasena samā jñeyā YS182v_5.20a
auṣadhaṃ sneham āhāraṃ YS99v_50a
kaṇṭakānāṃ tu kathitaṃ YSS_2.76a
kaṇṭakānāṃ tu sarveṣāṃ YSS_2.73a
kaṇṭakānāṃ samuddharet YSS_2.75b
kathañcit kāmamohitaḥ YS99v_60b
kathayasva yathā tatham YS182v_4.19b
kathaṃ śuddhir bhavet tāsāṃ YS182v_4.35c
kadācit strī rajasvalā YS99v_14b
kadācit sravate gudam YS99v_4b
kanyādānaṃ ca tat kāryaṃ YS182v_5.11a
kanyā pradānasamaye YS182v_5.10c
kanyā sā vṛṣalī smṛtā YS182v_3.18d
kanyāṃ yo na prayacchati YS182v_3.20b
kapālagrahaṇaṃ smṛtam YSS_1.13b
kapālaṃ tuṣam eva ca YSS_2.41b
kapilāyā ghṛtaṃ grāhyaṃ YS99v_72a
kapilāyā vadhe tathā YS182v_4.8b
kapilā vā tathetarā YS182v_4.7d
kartā kārayitā svāṅgair YSS_2.55c
kartānumantā 'py upadeśadātā YSS_1.42a
kartā yadi vipadyate YSS_1.16b
kartā yadi vipadyate YS182v_2.7b
kartā yadi vipadyate YS78v_12b
kartāraḥ sāṃparāyaṇāḥ YS182v_5.16d
karmaprayogena tathā yudhena YSS_1.49b
kaṣṭena vartamāno 'pi YS182v_4.15a
kāko vā spṛśate yadi YS182v_3.48d
kāpālikānnabhoktṝṇāṃ YSS_1.14a
kāpālikānnabhoktṝṇāṃ YS182v_2.2a
kāpālikānnabhoktṝṇāṃ YS99v_29a
kāmād akāmato vā 'pi YS182v_3.65c
kāmād akāmato vāpi YS78v_57c
kāyikaṃ pātakaṃ smṛtam YS182v_4.49b
kāryaṃ tu ābdikaṃ caiva YS182v_4.32a
kāryaṃ paitṛkam eva tat YS182v_5.8d
kārye caivam upasthite YS182v_3.56d
kārye caiva viśeṣeṇa YS182v_5.5a
kālasnānena śudhyati YS99v_12d
kālād āyakasāhasī YSS_2.74b
kāle kāle tv anāturaḥ YSS_2.33d
kālenaiva śucir bhavet YS182v_4.15b
kāṣṭhaloṣṭāśmabhir gāvaḥ YS99v_48a
kāṣṭhe vanaspatau rodha- YS78v_67c
kāṣṭhe sāṃtapanaṃ kuryāt YS99v_49a
kukarmasthās tu ye viprā YS182v_4.55c
kukkuṭāṇḍakamātraṃ tu YS182v_2.5a
kukkuṭāṇḍapramāṇan tu YS78v_9a
kuḍyāntarjalavalmīka- YS99v_67a
kuṇḍagolakam eva ca YSS_1.22d
kuṇḍāḥ te golakāḥ smṛtāḥ YSS_1.37Ad
kuṇḍo jīvati bhartari YSS_1.37b
kunakhī śyāvadantakaḥ YS182v_3.34b
kunakhī śyāvadantakaḥ YS78v_29b
kumārī tu rajasvalā YS78v_25d
kumbhīpākeṣu pacyante YS182v_4.61c
kuryād brāhmaṇabhojanam YS99v_61b
kurvāṇo vapanaṃ yadi YSS_2.54d
kulamitrārdhasīriṇaḥ YS182v_3.10b
kulamitrārdhasīriṇaḥ YS78v_20b
kulācārasmṛto yeṣāṃ YSS_1.34a
kulādayo vivādasya YSS_2.77a
kuśāśvatthapalāśakāḥ YS78v_47b
kuśāśvatthapalāśayoḥ YS182v_3.63b
kuśair dravyaṃ pṛthak pṛthak YS99v_72d
kūpe vā cāvaṭe 'pi vā YS182v_4.3b
kṛcchradvayaṃ prakurvīta YS99v_36c
kṛcchrapādaṃ caret pūrvā YS78v_60c
kṛcchram ekaṃ cared dvijaḥ YS99v_27d
kṛcchraṃ cāpi caren nityaṃ YSS_1.24c
kṛcchraṃ vai dvādaśābdikam YS182v_4.25b
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ kuryād YSS_1.22a
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YSS_1.10d
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret YS99v_37d
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ smṛtam YS182v_1.13d
kṛcchraṃ sāṃtapanādikam YS182v_1.10d
kṛcchrābdam abdakṛcchraṃ vā YSS_1.23Ac
kṛcchrābdam ācarej jñānād YS99v_28c
kṛcchrābdam ācarej jñānād YS99v_29c
kṛcchrābdam ācarej jñānād YS99v_34c
kṛcchrābdaṃ samprakurvīta YSS_1.11c
kṛcchrārddhaṃ saṃprakurvīta YS78v_6c
kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS182v_1.7c
kṛcchrārdhaṃ saṃprakurvīta YS99v_62c
kṛcchreṇa vastraghāte 'pi YS78v_71a
kṛcchreṇa śuddhim āpnoti YS99v_14c
kṛcchreṇa śudhyate pūrvā YS78v_58c
kṛcchreṇa śudhyate śūdrī YS182v_3.68c
kṛtaghnā duṣṭacāriṇaḥ YS182v_4.6b
kṛtā vipreṇa caiva hi YS182v_4.45b
kṛtvā gandhān samarca[rpa]yet YS182v_3.32b
kṛtvā 'ghamarṣaṇaṃ pakṣaṃ YS182v_1.15c
kṛtvopaskaram eva ca YSS_2.22b
kṛmibhir brahmasaṃyuktaṃ YS182v_1.7a
kṛmibhir vraṇasaṃbhūtair YSS_1.11a
kṛmibhir vraṇasaṃbhūtair YS78v_6a
kṛmibhir vraṇasaṃbhūtair YS99v_62a
kṛmibhuktabraṇe mauñjī- YS78v_7c
kṛṣṇapakṣe ca hrāsayet YS78v_10b
kṛṣṇāyā goḥ śakṛt tathā YS99v_71b
kecic caivāvakīrṇinaḥ YS99v_39d
kecid brahmahaṇo vratam YS99v_39b
kecid vadanty evam idaṃ pramānam YSS_1.56b
keśānāṃ rakṣaṇārthaṃ ca YS99v_57a
keśāṃś ca parirakṣayet YS99v_58b
kaivartamedabhillāś ca YS78v_54c
kaivartamedabhillāś ca YS99v_33c
kaivartaś caiva śailūṣo YSS_1.32c
koṇe 'py adhigatā śāstrair YSS_2.77c
ko vidhiḥ sa vinirdiṣṭaḥ YS182v_4.19a
kramam apy aṣṭakādeśāt YSS_2.51a
kramaśaś coditaṃ śṛṇu YSS_2.1d
kriyayā bheṣajena tu YS99v_52b
krūragarbhaś ca maithune YS78v_77b
krodhād ajñānato vāpi YS99v_2c
kṣaṇitā vā prayatnataḥ YS182v_5.8b
kṣattriṇyāṃ viśa eva vā YS182v_4.47b
kṣattriyo brāhmaṇīsaktaḥ YS182v_4.47a
kṣattriyo vaiśya eva ca YS182v_3.47b
kṣatriyā śūdrajā tathā YS78v_59b
kṣayaṃ yāti na saṃśayaḥ YS182v_4.20b
kṣīraṃ kṣīravikārañ ca YSS_2.44a
kṣetraṃ tathā dhānyadhanaṃ śarīram YSS_1.41c
kharāśvasūkarādīnaṃ YSS_2.53c
khalu miśritya vā punaḥ YSS_2.39b
khātaṃ vāpī tathā kūpa- YS182v_4.1a
khāte ca patitā yā gauḥ YS182v_4.3a
gaṅgātoyeṣu tiṣṭhati YS99v_91b
gaṅgā toyeṣu yasyāsthi YS99v_90a
gacchatāprasthitena tu YSS_2.35d
gacchaṃs tathājayonau tu YSS_2.59a
gatopagamanād eva YSS_2.62c
gatvā cāndrāyaṇaṃ kuryāt YS182v_2.1c
gatvā tu praviśed agniṃ YSS_1.29c
gatvā tu praviśed agniṃ YS182v_3.7c
gatvaitāṃś ca sagotrāṃ ca YSS_1.31c
gatvaitāḥ praviśed agniṃ YS99v_35c
gamanād eva śūdrāyāṃ tv YSS_2.63a
garbhasaṃsravaṇe māse YS99v_76c
garbhasrāve viśudhyati YS99v_77b
garbhe jāte parityāgo YS182v_4.36c
garbhe retaḥ samanvite YS99v_44b
garbho 'pi saṃpated yadi YS99v_42b
gavādiprāṇihiṃsanam YS182v_5.6b
gavāṃ ca [vi]ghātam uttamam YS182v_4.11b
gavāṃ nipātane caiva YS99v_42a
gavāṃ madhye vased rātrau YS182v_4.15c
gātre mukhe ca praviśec ca samyak YS78v_44c
gām ālabhya viśudhyati YS182v_3.9d
gāyatryā cāyutatrayam YS182v_4.38b
gāyatryā vyāhṛtibhiś ca YS182v_3.59a
gāyatryā śodhanaṃ param YS182v_3.46d
gāyatryāḥ śodhanaṃ param YS99v_9d
gāvo dūrapracāreṇa YS182v_4.60a
gāvo mriyante yadi tā adagdhāḥ YSS_1.54b
gurutalpavrataṃ kecit YS99v_39a
gṛhitvañ ca cikīrṣati YS78v_48d
gṛhī yaḥ parimuñcati YSS_2.42b
gṛhṇantv etāñ jalāñjalīn YS99v_92d
gṛhṇāno vṛṣalālayāt YSS_2.51b
gṛhyārtham api vā dvijaḥ YSS_2.64b
gokṣattriyaṃ tathā vaiśyaṃ YS182v_2.4a
goghnaś ceti viśuddhyati YS78v_71b
goghnasya kecid icchanti YS99v_39c
goghno 'ham iti vācayet YS182v_4.14d
godaṇḍaḥ parikīrtitaḥ YS99v_41d
godholūkāṃś ca vāyasān YSS_2.5b
gobrāhmaṇagṛhaṃ dagdhā YS99v_27a
gobrāhmaṇahataṃ dagdhaṃ YS182v_1.6a
gobrāhmaṇahataṃ dagdhvā YSS_1.10a
gobrāhmaṇahanaṃ dagdhā YS78v_5a
gomāṃsabhakṣaṇe kṛte YS182v_2.3b
gomāṃsabhakṣaṇe kṛte YS78v_11b
gomāṃsabhakṣaṇe 'pi vā YSS_1.15b
gomūtrayāvakāhāraḥ YS182v_1.8c
gomūtrayāvakāhāro YSS_1.6c
gomūtrayāvakāhāro YS99v_26c
gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ YS182v_1.13a
govadhe caiva yat pāpaṃ YS182v_4.2a
govartapatitā gāvaḥ YS182v_4.10c
gośṛṅgamāṭram uddhṛtya YS99v_93c
goṣu maithunakāriṇaḥ YSS_1.28b
goṣṭhe nivasanaṃ kāryaṃ YS182v_4.14c
grahapradāneṣu niruddhabaddhāḥ YSS_1.51c
grahoparāge saṃkrāntau YS99v_83a
grāmād bahiḥ prakurvīta YSS_2.26c
grāme vā vṛṣaḷīpatiṃ YSS_2.72b
grāsañca parikalpayet YS78v_9b
grāsaṃ ca parikalpayet YS182v_2.5b
grāsaṃ vā yadi gṛhṇīyāt YS99v_47a
ghṛtaṃ yonyāṃ kṣiped ghoraṃ YS182v_4.37c
ghṛtāhutyā śatāṣṭakaṃ YS182v_3.58d
caṇḍāḷotsṛṣṭam utsṛjet YSS_2.22d
caṇḍālapukkasānāṃ ca YS99v_28a
caṇḍālamuṣṭikāś caiva YSS_1.32 Ba
caṇḍālaśvapacaiḥ spṛṣṭe YS99v_64a
caṇḍālaṃ patitaṃ spṛśet YS99v_2b
caṇḍālādyāsu nārīṣu YSS_1.28a
caṇḍālānnaṃ kathañcana YSS_1.6b
caṇḍālānnaṃ kadācana YS99v_26b
caṇḍālaiḥ śvapacaiḥ spṛṣṭo YS99v_10a
caṇḍālau tāv ubhau jñeyau YSS_1.36c
caturṇām api varṇanāṃ YS182v_3.64c
caturṇām api varṇānāṃ YSS_1.35a
caturṇām api varṇānāṃ YS182v_1.1c
caturṇām api varṇānāṃ YS78v_1c
caturthe pañcame caiva YS99v_88a
caturthe saśikhaṃ vapet YS78v_72d
caturthe 'hani rātriṣu YS99v_86b
caturvarṣādhikasya ca YSS_1.20b
caturvidhā kriyā proktā YSS_2.76c
catvāri khalu karmāṇi YS78v_76a
catvāro 'py aviśeṣataḥ YSS_1.25b
catvāro 'py aviśeṣataḥ YS99v_31b
carec cāndrāyaṇadvayam YS182v_4.44b
carec cāndrāyaṇavratam YSS_1.23b
carec cāndrāyaṇavratam YS182v_3.11d
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS182v_2.4d
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_8d
carec cāndrāyaṇaṃ vratam YS78v_21d
carec cāndrāyaṇāni ca YS78v_49b
caret sāṃtapanaṃ vipraḥ YS182v_1.11a
cāṇḍālaghaṭabhāṇḍasthaṃ YS182v_1.9a
cāṇḍālabhāṇḍasaṃspṛṣṭaṃ YS182v_1.8a
cāṇḍālamūrtikā ye ca YS182v_1.14a
cāṇḍālam ṛtumatstriyaḥ YS182v_3.8b
cāṇḍālarajakastriyaḥ YS78v_18b
cāṇḍālānnaṃ bhakṣayitvā YS182v_1.12a
cāṇḍālikāsu nārīṣu YS182v_1.15a
cāṇḍālair arajasvalā YS78v_62b
cāndrāyaṇam athāpi vā YS182v_1.12d
cāndrāyaṇādīni hi pāvanāni YSS_1.57a
cāndrāyaṇābhyāṃ śudhyeta YS99v_24c
cāndrāyaṇena śuddhyanti YS78v_3c
cāndrāyaṇena śudhyanti YSS_1.8c
cāndrāyaṇena śudhyanti YS182v_1.4c
cāndrāyaṇena śudhyanti YS99v_23c
cāṣamaṇḍūkamārjāra- YSS_2.5a
cuṃbayan guhyam eva vā YSS_2.57d
cchedayed aṅguladvayam YS182v_4.17b
cchedayed aṅguladvayam YS99v_54b
chatam aṣṭottareṇa hi YS182v_4.38d
chardiś ca na bhavet pathi YSS_2.16b
chidradātā vilaṃbhane YSS_2.29b
chidrapradātā stenānāṃ YSS_2.30a
chettā tarūṇāṃ ghaṭasevitānāṃ YSS_1.40b
chedayed aṅgulidvayam YS78v_74b
janakañ janakādhyakṣo YSS_2.46a
janakaṃ śuḷbasaṃspṛṣṭaṃ YSS_2.70a
japtvāghamarṣaṇaṃ pakṣaṃ YSS_1.28c
japtvāghamarṣaṇaṃ sūktaṃ YSS_1.26c
jambūkena vṛkeṇa vā YS182v_1.2b
jalamadhye jalaṃ kṣipet YS99v_93d
jalāgnibandhanabhraṣṭāḥ YS182v_1.3a
jalāgnyudbandhanabhraṣṭāḥ YSS_1.7a
jalāgnyudvandhanabhraṣṭāḥ YS78v_2a
jalādyudbandhanabhraṣṭāḥ YS99v_22a
jale dadyāj jalāñjalīn YS99v_98b
jātakarmādibhiḥ proktaiḥ YS78v_49c
jātake naiva mṛtakaṃ YS182v_4.20a
jātake vartamāne 'pi YS182v_4.18c
jātake sū([mṛ])take vā 'pi YS182v_5.12c
jātam antyajasaṃjñakam YS182v_5.2b
jātarūpaṃ suvarṇañ ca YS78v_19a
jātarūpyaṃ suvarṇaṃ tu YS182v_3.9a
jātihīnau tathāiva tau YSS_1.37d
jātena śudhyate jātaṃ YS99v_76a
jāyate viphalaṃ sarvaṃ YSS_2.28c
jārajātaḥ savarṇāyāṃ YSS_1.37a
jīvato dviśataṃ damaḥ YS99v_20d
jīvamāno 'pi vā śastraiḥ YSS_2.9c
juhuyāt sarpiṣāhutīḥ YS99v_6d
jñātvā caiva vratadvayam YS182v_2.2d
jñātvā dharmaṃ samācaret YS78v_51d
jñātvā bhuṅkte viśeṣeṇa YS78v_8c
jñātvā liṅgaiḥ pravāsayet YSS_2.31d
jñātvā viśeṣeṇa tataś YS182v_2.4c
jñānapradīpena tamo 'ndhakāre YSS_1.57d
jñānāt kṛcchrābdam uddiṣṭam YSS_1.14c
jñānāt kṛcchrābdam uddiṣṭam YSS_1.33c
jñā[snā]nena lepopahatasya śuddhiḥ YS182v_3.61d
jñeyas sahāyas tu sukhāsukheṣu YSS_1.49d
jyeṣṭhabhrātā tathaiva ca YS182v_3.22b
jyeṣṭhena vā kaniṣṭhena YS182v_5.21a
jyeṣṭhena hi kṛtaṃ sarvaṃ YS182v_5.14c
jyeṣṭho bhrātā tathaiva ca YS78v_23b
takṣacarmopajīvinaḥ YS182v_3.52d
taḍāgaṃ pūrtam ucyate YS99v_69b
tataḥ karma samācaret YS182v_3.59b
tataḥ śuddhir vidhīyate YS99v_63d
tataḥ śuddhyeta āturaḥ YS78v_53d
tato devalakaś caiva YS78v_33a
tat kāpālikam asyāgraṃ YSS_1.13c
tat kṣaṇe 'sau vidhīyate YS182v_3.25d
tatkṣanāt kṣipate yas tu YS182v_1.9c
tat pāpas tu praṇaśyati YS78v_11d
tat pāpaṃ na praṇaśyati YS182v_3.60b
tat pāpaṃ na praṇaśyati YS78v_43d
tat pāpaṃ parṣadaṃ vrajet YS182v_4.29d
tat pāpaṃ śatadhā bhūtvā YS99v_60c
tatra vratam akurvāṇaṃ YSS_2.3c
tatrāpi doṣañ ca paśupramāṇaṃ YSS_1.53c
tatrāpi doṣaṃ na vadanti tajjñāḥ YSS_1.47c
tatraiva śuddhaś ca tathaiva daṇḍyaḥ YSS_1.47d
tat samaṃ sūtakaṃ yāti YS99v_85c
tatsamo nātra saṃśayaḥ YS182v_4.23b
tat sarvaṃ saphalaṃ bhavet YS182v_5.12d
tatsvāminaḥ prāṇidhanair vimucyaḥ YSS_1.52b
tathā kṣattriyavaiśyau vā YS182v_4.42c
tathā carmopajīvinīm YS182v_2.1d
tathā ca vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.26b
tathā caiva tu mohitaḥ YS182v_3.53b
tathā dāpyaś caturguṇaṃ YSS_2.38d
tathā dāpyo bhavec chataṃ YSS_2.58d
tathā devalakaś caiva YS182v_3.37c
tathā pātakināṃ caiva YS182v_4.24a
tathā piṇḍodake 'pi ca YS99v_85d
tathā purīṣam uddiṣṭaṃ YSS_2.16a
tathā bhoktā ca māsikaṃ YSS_2.50d
tathā bhojayitā svaṃ vā YSS_2.56c
tathā varṇottamām api YS99v_36b
tathā vai śūnyavaktāraṃ YSS_2.31c
tathā śyenaṃś ca kukkuṭaṃ YSS_2.6b
tathā saṃkīrṇayonijāḥ YSS_1.32 Bb
tathā strīṇāṃ ca dāpayet YS182v_4.32b
tathā strīṇāṃ vigarhitam YS182v_4.35b
tathaiva pratigṛhya ca YSS_1.23Ab
tathaiva pratigṛhya ca YSS_1.33b
tathaiva mantravidyuktaḥ YS182v_3.41a
tathaiva vanabarhiṇaṃ YSS_2.6d
tathaivaṃ vaiśyayoṣitā YSS_2.71b
tadarddhan tu tathottarā YS78v_60d
tadardhaṃ tu cared vaiśyaḥ YS182v_1.11c
tad arpite bhoktari nānuśeyaṃ YSS_1.43c
tadā tasya tu tat pāpaṃ YS99v_65c
tadbhakṣaṇe japen nityaṃ YS182v_3.12c
tad bhaikṣabhug japen nityaṃ YS78v_26c
tadvat salilam eva ca YS182v_1.12b
tanayāgāmināṃ tathā YS182v_2.2b
tannārīgāmināṃ tathā YSS_1.14b
tannārīgāmināṃ tathā YS99v_29b
tan no brūhi mahāmune YSS_1.2d
tan mātreṇaiva śuddhyati YS78v_45d
tanmālābaddhaśekharaṃ YSS_2.25b
taptakṛcchrañ cared vipras YS78v_11c
taptakṛcchradvayaṃ caret YS182v_1.6d
taptakṛcchradvayena ca YS182v_1.4d
taptakṛcchradvayena vā YSS_1.8d
taptakṛcchradvayena vā YS78v_3d
taptakṛcchradvayena vā YS99v_23d
taptakṛcchraparikliṣṭo YSS_1.15c
taptakṛcchraparikṣipto YS99v_30c
taptakṛcchraṃ cared vipro YS182v_2.3c
taptakṛcchraṃ tu pāṣāṇe YS99v_49c
taptakṛcchraṃ samācaret YSS_1.32Ad
taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_1.14d
taptakṛcchraṃ samācaret YS182v_3.4d
taptakṛcchraṃ samācaret YS78v_5d
taptakṛcchraṃ samācaret YS78v_55b
tam eva parisarpati YS99v_60d
tarkapramāṇaiḥ pratitarkayitvā YSS_1.56a
tasmāc ca pāpinā grāhyaṃ YS182v_4.7a
tasmāc chāstrānusāreṇa YS182v_4.30a
tasmāc chūdras tu yajñārthaṃ YSS_2.64a
tasmāt pāpād viśuddhyarthaṃ YS182v_4.49c
tasmāt sarvaprayatnena YS182v_3.40a
tasmāt sāhasino rājā YSS_2.73c
tasmād apsu jalaṃ deyaṃ YS99v_95c
tasmād avaśyaṃ śrāddheṣu YSS_2.67a
tasmād brāhmaṇa([ṇya])m uttamam YS182v_5.3d
tasmin damo na prayojyo YSS_2.2c
tasya kālasya kā kriyā YS182v_3.57b
tasya vakṣyāmi niṣkṛtim YS99v_2d
tasya śaucaṃ vinirdiśet YS99v_4d
tasya hṛtvā tu sarvasvaṃ YSS_2.30c
tasyāñ caiva prasūtasya YS78v_28c
tasyās tu yo bhaved bhartā YS182v_3.24c
tasyāṃ caiva prasūtasya YS182v_3.15c
tasyāṃ tu śuklasektāraṃ YSS_2.27a
tasyāḥ piṇḍodakaṃ kriyāḥ YS99v_78d
taṃ ghātayet mudgarapātaghātaiḥ YSS_1.41d
taṃ tu vidyād ajāvikam YS182v_3.24d
taṃ dāpayitvā dhanine nṛpeṇa YSS_1.52a
tān doṣān kṣamate yas tu YS182v_3.17c
tān doṣān kṣamate yas tu YS78v_36c
tān dharmavighnakartṝṃś ca YS99v_59c
tāmrāyāś ca payo grāhyaṃ YS99v_71c
tāmre vā mṛnmaye śubhe YS99v_74d
tāratam yena dātavyam YS182v_4.34c
tāratam yena dātavyaṃ YS182v_4.41a
tāratam yena vā dvijaiḥ YS182v_5.6d
tāvaccīrṇavratasyāpi YS182v_3.60a
tāvac cīrṇavratasyāpi YS78v_43c
tāvato grasate piṇḍān YS78v_40c
tāvato grasate pretya YS182v_3.29c
tāvat tiṣṭhet nirāhārā YS78v_61c
tāvadvarṣasahasrāṇi YS99v_91c
tulyadoṣe vidaṇḍanam YSS_2.3b
tulyair atulyair vā dravyaiḥ YSS_2.40a
tūlikā upadhānāni YS78v_50a
tṛṇāgreṇāpi saṃspṛṣṭvā YS182v_3.26c
tṛtīye tu śikhā dhāryā YS78v_72c
tṛtīye vā caturthake YS99v_87b
te 'kulācārikāḥ smṛtāḥ YSS_1.34d
tena nityaṃ samācaret YSS_2.40d
tena snātvā ca pītvā ca YS182v_3.9c
tena snātvā ca pītvā ca YS78v_19c
tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS78v_42c
tenaivocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS99v_15c
te 'pi sarve vigarhitāḥ YS78v_13d
tebhyo dattam anantaṃ hi YS182v_4.55a
tebhyo dattaṃ niṣphalaṃ syān YS182v_4.56c
te śastravaddhyā na vihīnadaṇḍyāḥ YSS_1.40d
teṣāṃ caiva viśeṣataḥ YS182v_4.35d
teṣāṃ daṇḍaṃ vratañ cāpi YSS_2.1c
teṣāṃ dattvā ca bhuktvā ca YS182v_1.14c
teṣāṃ śuddhyartham evātra YS182v_4.33c
te sarve 'pi vigarhitāḥ YS182v_2.8d
tair apy anuṣṭhito dharma YS182v_5.4c
tailabhaiṣajyapāne ca YS99v_51a
tailaṃ vā miśritaṃ ghṛtaiḥ YSS_2.37d
toyaṃ vāpi pibed yadi YS99v_47b
tyaktāgniṃ sarvam ādāya YSS_2.24c
tyaktāvāritā vijñeyāḥ YSS_2.18c
tyajanto 'patitān bandhūn YS99v_19a
tyājyā sā bandhubhiś caiva YS182v_4.39c
tyājyaiti parikīrtitā YS182v_3.24b
trayas te narakaṃ yānti YS182v_3.22c
trayas te narakaṃ yānti YS78v_23c
triguṇaṃ kṣattriyasyaiva YS182v_4.14a
tripañcābdaṃ vidhīyate YS182v_4.24d
tripaṇaṃ brāhmaṇo bhavet YSS_2.43b
tripādakṛcchro vijñeyaḥ YS182v_4.26c
tripāde tu śikhāvarjaṃ YS99v_53c
tribhir varnair atandritaḥ YS182v_5.5b
tribhir varṣair vyapohati YS182v_3.12d
tribhir varṣair vyapohati YS78v_26d
trirātraṃ tatra kārayet YS182v_3.50b
trirātraṃ tu prakurvīta YS99v_10c
trirātrāc cuddhir iṣyate YS182v_3.65d
trirātreṇa viśuddhiḥ syād YS99v_11c
trirātreṇaiva śudhyati YS99v_8d
trividhaṃ pāpaśuddhyarthaṃ YS182v_4.51a
triṃśat paṇam avāpnoti YSS_2.6c
trīṇy ahāni vinirdiśet YS99v_76d
trīn paṇān dāpyate damaṃ YSS_2.34d
tvacañ ca vikrayaṃ kurvan YSS_2.45c
tv anṛtaṃ kurvate tamaḥ YSS_2.19d
tv asnāto 'mantrato 'pi vā YSS_2.8b
dakyayā patitena vā YS182v_3.69b
dakṣiṇā dik tathaiva ca YS99v_94d
daṇḍaṃ dviguṇam āvahet YSS_2.17d
daṇḍād ūrdhvaprahāreṇa YS99v_40a
daṇḍitvā sākṣiṇaṃ nṛpaḥ YSS_2.32b
daṇḍenābhihatas tathā YS99v_46b
daṇḍyā uttamasāhasam YS99v_19b
daṇḍyā dvādaśakaṃ nārī YS99v_18c
daṇḍyās tat putramitrāṇi YS99v_21a
dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_1.5d
dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS182v_4.5d
dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS78v_4d
dattvā dhenuṃ tathā vṛṣam YS99v_24d
dattvā dhenuṃ tathā vṛṣaṃ YSS_1.9d
dadad gobrāhmaṇeṣu tu YS99v_50b
dadyāc chaktyā ca dakṣiṇām YSS_1.24b
dadyāt tasyāpi miśritaṃ YSS_2.39d
dadyāt teṣāṃ ca dakṣiṇām YS99v_61d
dadyād ekena pāṇinā YS99v_99b
dadhi sarpiḥ kuśodakam YS182v_1.13b
damaś caturguṇaḥ proktas YSS_2.40c
damaṃ paṇam avāpnoti YSS_2.46c
daśakṛtvo hy anāturaḥ YS78v_53b
daśarātreṇa śudhyati YSS_1.6d
daśarudrīṃ japet paścād YS182v_3.46c
daśavarṣā bhavet kanyā YS182v_3.21c
daṣṭaḥ snātvā śuciḥ sadyo YSS_1.5c
daṣṭaḥ snātvā śuciḥ sadyo YS99v_25c
daṃpatī śayanaṃ gatau YS99v_17b
dātavyaṃ pāpamuktyarthaṃ YS182v_4.27c
dātā ca narakaṃ vrajet YS99v_58d
dāpyaḥ ..... paṇaṃ YSS_2.41d
dāpyaḥ syāt pūrvasāhasaṃ YSS_2.56d
dāpyaḥ syāt prathamaṃ damaṃ YSS_2.55d
dāyādā nātra saṃśayaḥ YS182v_5.19b
dāyādebhyo yathā kramāt YS182v_5.22d
dāruṇā ghātane kṛcchraṃ YS78v_69a
dārvasthiśṛṅgapāṣāṇair YSS_2.54a
dāsanāpitagopāla- YS182v_3.10a
dāsanāpitagopāla- YS78v_20a
dāsavargasya kā kriyā YS182v_3.55b
digvāsaṃ gamayed rājā YSS_2.25c
divā gā vai(?) hy anuvrajet YS182v_4.15d
divā caivārkasaṃspṛṣṭaṃ YS182v_3.70a
divānītaṃ ca yaj jalam YS78v_19b
divā ''nītena toyena YS182v_3.69c
divānītena toyena YS78v_63c
divārka raśmisaṃspṛṣṭaṃ YS78v_64a
divā vātārkasaṃspṛṣṭaṃ YSS_1.3a
divā saṃdhyāsu rātriṣu YS99v_25d
divā sūryāṃśubhis taptaṃ YS99v_96a
divā ''hṛtaṃ ca yaj jalaṃ YS182v_3.9b
divyaṃ deyaṃ yathā vidhi YS182v_5.26d
divyena teṣām upalabhya hantā YSS_1.55c
diśaṃ vīkṣya tu mūtrayan YSS_2.17b
dīptān grāsān ayomayān YS182v_3.29d
dīyamāne vipattiḥ syāt YS99v_50c
durbhago hi tathā ṣaṇḍaḥ YS78v_30a
durbhago hi tathā ṣaṇḍhaḥ YS182v_3.35a
durmṛtyumaraṇaṃ prāptā YS182v_4.33a
duṣṭastrīdarśanenaiva YS182v_4.37a
dūrāc chrāntaṃ bhayagrastaṃ YS182v_3.25a
dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS182v_3.22d
dṛṣṭvā kanyāṃ rajasvalām YS78v_23d
dṛṣṭvā[diṣṭyā] nivṛttapāpaughaḥ YS182v_4.42a
dṛṣṭvāpatyaṃ tu śūdrāyāṃ YSS_2.65a
dṛṣṭvā sadyaḥ śucir bhavet YS182v_1.2d
dṛṣyate yasya tasya svaṃ YSS_2.36c
devatānāṃ pitṝṇāṃ ca YS99v_98a
devatāyatanāni ca YS99v_70b
devatārādhanaṃ tathā YS182v_4.22b
devadroṇyas tathaiva ca YS99v_69d
devabrahmasvayonyas tu YSS_2.29a
'deśadātāpratiśrayaḥ YSS_2.61d
deśaṃ kālaṃ tathātmānaṃ YS78v_51a
dehabhedam avāpnoti YSS_2.29c
daivikaṃ paitṛkaṃ ca yat YS182v_5.12b
daivikaṃ paitṛkaṃ tathā YS182v_5.7d
daive pitrye ca karmaṇi YS182v_3.43d
doṣe kṛte tena nareṇa kartā YSS_1.43b
doṣeṣv eteṣu somapāḥ YSS_2.53b
daurātmyād aprakurvatī YS99v_18b
dravyapradānena samāsamena YSS_1.49a
dravyaṃ dravyaprayojanam YS78v_51b
draṃṣṭrābhir bhakṣitā ye ca YS182v_4.31a
dvayaṃ saṃbadhyate tataḥ YSS_2.23b
dviguṇaṃ go vrataṃ tasya YS99v_40c
dviguṇaṃ cen na dattaṃ ca YS99v_58a
dviguṇaṃ tasya sūtake YSS_2.48d
dviguṇaṃ daṇḍam āpnoti YSS_2.16c
dviguṇaṃ daṇḍam āpnoti YSS_2.42c
dviguṇaṃ dāpayed damaṃ YSS_2.14d
dviguṇaṃ pratipīḍānāṃ YSS_2.52c
dviguṇaṃ vratam ādiśet YS99v_57b
dviguṇe tu vrate cīrṇe YS99v_57c
dviguṇaiva tu dakṣiṇā YS99v_57d
dvijaś cāndrāyaṇaṃ caret YS182v_3.31d
dvijair utpāditāś ca ye YSS_1.37Ab
dvijo maithunakārakaḥ YS182v_1.15b
dvitīye nāsti doṣas tu YS99v_75c
dvitīye śmaśru vāpayet YS78v_72b
dvitīye samupasthite YS99v_75b
dvitryabdaṃ hi viśiṣyate YS182v_4.33d
dvi pāde śmaśrukevalam YS99v_53b
dve pituḥ piṇḍadānaṃ syāt YS99v_79a
dvau pādau gātrasaṃbhave YS99v_43b
dvau māsau pañcagavyena YS182v_3.6c
dvau māsau bhakṣya bhojyaṃ ca YS182v_3.6a
dvau māsau yāvakena tu YS182v_3.6b
dharmam arthaṃ tathāyuṣyaṃ YSS_2.75c
dharmaśāstraṃ pravartate YS78v_1d
dharmaśāstrānusāreṇa YS182v_4.27a
dharmārthakāmapratipattihetor YSS_1.46c
dharmārthavādeṣu gavādayo hi YSS_1.53a
dhānyaṃ pulākapāṣāṇaiḥ YSS_2.39a
dhārāsvahastaṃ pravadanti pāpaṃ YSS_1.54d
nakārakas tu prabhur eṣa dharmaḥ YSS_1.48d
na kuryād vaidikīṃ śrutim YS182v_4.16d
na kuryād vaidikīṃ śrutim YS78v_73d
naktaṃ rātrau tu janitā YSS_2.31a
na gacchantīm anuvrajet YS99v_55d
na grāhyāḥ sapta mṛttikāḥ YS99v_67d
na ca govrajanaṃ smṛtam YS182v_4.16b
na ca goṣṭhe nivāsaṃ ca YS99v_55c
na ca goṣṭhe vased rātrau YS182v_4.16c
na ca datto 'pyahīno 'ti- YS182v_5.17c
na ca rātrau vased goṣṭhe YS78v_73c
na ca vīrāsanaṃ tathā YS99v_55b
na ca sā gām anuvrajet YS78v_73b
na cet tān pīḍayed rājā YS99v_60a
na jñāyate kasya mṛtopaghātaiḥ YSS_1.55b
naṭāṃ [ṭīṃ] śailūṣikāṃ caiva YS182v_2.1a
naṭo buruḍa eva ca YSS_1.32b
naṭo buruḍa eva ca YS99v_33b
naṭo vuruḍa eva ca YS78v_54b
na tasya punar āvṛttir YS99v_90c
na tu daṇḍo vidhīyate YSS_2.15b
na tu mātā kadācana YS99v_19d
na tu śūdrāṅganāṃ gataḥ YSS_2.71d
na tu haste kadācana YS182v_3.30b
nadīkāntāramantike YS78v_71d
na doṣo rodha bandhayoḥ YS99v_52d
na pātake 'rtthadaṇḍo 'sti YSS_2.3a
na bhavaty eva cānyathā YS182v_4.48d
narakaṃ pratigacchati YS182v_3.53d
narakeṣu ca pacyante YS182v_4.6c
naraṃ samayalaṅghinaṃ YSS_2.25d
naraṃ saṃsargapātakaṃ YSS_2.26d
naraḥ saṃdhyādirātriṣu YSS_1.5d
navame 'ti ca śudhyahni YS182v_2.5d
navavarṣā ca rohiṇī YS182v_3.21b
na vaset tatra rātrau tu YS99v_64c
navaite putravatpālyāḥ YS182v_5.19c
navaite pratyavasitāḥ YSS_1.8a
navaite pratyavasitāḥ YS182v_1.4a
navaite pratyavasitāḥ YS99v_23a
na śūdrī vṛṣalī bhavet YS78v_27d
naśyatīti na saṃdeha YS182v_4.58c
na sa tatra viśuddhyati YS78v_9d
na striyā vapanaṃ kāryaṃ YS99v_55a
na strīṇāṃ vapanaṃ kuryāt YS78v_73a
na strīṇāṃ vapanaṃ kuryān YS182v_4.16a
na hy uttaraṃ naiva kṛtaṃ kṛtās te YSS_1.39d
nācakṣate dharmavidas tathaiva YSS_1.53d
nātra kāryāvicāraṇā YS182v_4.56d
nātra kāryā vicāraṇā YS182v_5.9b
nānyathā mama bhāṣitam YS182v_4.36d
nānyathā yamabhāṣitam YS182v_4.39d
nānyathā yamabhāṣitam YS182v_4.53b
nānyaśuddhir vidhīyate YSS_1.29d
nānyaṃ pratyabravīd yamaḥ YS182v_3.56b
nānyā śuddhir vidhīyate YS182v_3.7d
nānyā śuddhir vidhīyate YS99v_35d
nāparādho na pātakam YS182v_3.2b
nāparādho na pātakam YS78v_16b
nāparādho na pātakaṃ YSS_1.21b
nābhimātre jale sthitvā YS99v_92a
nārī vā 'pi kumāro vā YS182v_4.5a
nāvāyasa tṛṇāni ca YS78v_52b
nāvibhaktāḥ kadācana YS182v_5.16b
nāsya sūtakitā bhavet YS78v_75d
nikarṣan viṣamopame YSS_2.46b
nigiranyadi meheta YS99v_6a
nityaṃ naimittikaṃ kāmyaṃ YS99v_82a
nityaṃ pratigrahe lubdho YS182v_3.36a
nityaṃ pratigrahe lubdho YS78v_31a
nityāntajīvo mriyate kadācid YSS_1.56c
nidrā śriyo nivarttante YS78v_77c
nimittī naiva lipyate YS99v_45d
nirāśāḥ pitaras tasya YS182v_3.38c
nirāśāḥ pitaras tasya YS78v_34c
nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.16d
nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS182v_3.30d
nirāśāḥ pitaro gatāḥ YS78v_35d
nirāhārā śucis tiṣṭhet YS99v_12c
nirmatsaraḥ sadācāraḥ YS182v_3.42a
nirvapet trīn naraḥ piṇḍān YS99v_83c
nivartanīyo nṛpasaṃniyuktaiḥ YSS_1.55d
nivedya vratam ācaret YSS_2.2b
niśi snānaṃ vidhīyate YS99v_64b
niṣkṛtir na vidhīyate YS182v_3.15d
niṣkṛtir naiva vidyate YS78v_28d
niṣpāpakaḥ pātakaśuddhikāryāt YSS_1.55Ab
niḥśalyakaraṇe caiva YS99v_51c
niḥśvāsopagatasya ca YS182v_3.15b
niḥśvāsopahatasya ca YS78v_28b
naiteṣu bhaktapradadoṣam āhuḥ YSS_1.45d
naiśaṃ pā([naśyetpā])paṃ hi yāṃ dhyātvā YS182v_4.52c
nyāyena prathamena yaḥ YSS_2.76b
pakveṣṭakacitāni ca YS78v_52d
paṅkeṣu vṛṣalīpatiḥ YSS_2.69d
paṅktipāvana eva saḥ YS182v_3.41d
paṅktau tulyo 'pi ca dvijaḥ YSS_2.69b
pañcagavyena śuddhiḥ syād YS182v_3.49c
pañcagavyena śuddhyati YS78v_41d
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.44d
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.48b
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.50d
pañcagavyena śudhyati YS182v_3.63d
pañcagavyena śudhyati YS99v_3d
pañcagavyena śudhyati YS99v_5d
pañcatvaṃ ca gato bhavet YS182v_5.9d
pañcarātraṃ kuśodakam YS99v_38d
pañcavarṣāt parasya ca YS182v_3.1b
pañcavarṣāt parasya ca YS78v_15b
pañcaite grāmakaṇṭakāḥ YSS_2.18d
paṇañ caturdaśāpnoti YSS_2.48c
paṇan tāvad avāpnuyāt YSS_2.49b
paṇāñ caturdaśāpnoti YSS_2.50c
patitakṣetrasaṃbhūtāḥ YSS_1.34c
patitasya ca viprasya YS182v_4.40a
patitānāṃ ca viprāṇāṃ YS182v_4.35a
patitāny uddhared yas tu YS99v_70c
patitāyā bhavān yathā YS182v_4.47d
patnī yasya rajasvalā YS182v_5.7b
pathi grāmasya vikṣeptā YSS_2.41c
pathi śrāntāya tulyāya YSS_2.61a
padmoḍumbaravilvāś ca YS78v_47a
padmodumbarabilvānāṃ YS182v_3.63a
panthā deyo 'thavāśramaṃ YSS_2.61b
paradāre nare ṣaṇḍe YSS_1.27a
paradāreṣu sarveṣu YS99v_37c
parapatnīṣu sarvāsu YSS_1.37Ac
parapuṃsagatā hi yā YS182v_4.37d
paralokapradā hy amī YS182v_5.19d
parasya dāreṣu ca ye prasaktāḥ YSS_1.40c
parākaṃ kṛcchram ācaret YSS_1.31d
parāko mohasaṃgamāt YSS_1.11d
parānnam api vātmanaḥ YSS_2.12b
parābdikām pākavidhau pravṛttiṃ YSS_1.45c
parāvaraś caiva pare 'pare ca YSS_1.44b
pariyāpya kharājinaṃ YSS_2.21b
parītaṃ vottaraṃ vāsaḥ YSS_2.14a
pare 'pare lobhahatās tatas tu YSS_1.44a
parvotsavamahālaye YS99v_83b
pavitraṃ sarvadā jalam YSS_1.3d
pavitraṃ sarvadā jalam YS182v_3.70d
pavitraṃ sarvadā jalam YS78v_64d
pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_96d
pavitraṃ sarvadā jalam YS99v_97d
paścāt sarvaṃ yathā vidhi YS182v_5.11d
paścād apa upaspṛśet YS99v_5b
paśyaty asaṃskṛtā rajaḥ YS182v_3.18b
pākhaṇḍī vedanindakaḥ YS182v_3.35b
pāṇigrahaṇamantrābhyāṃ YS99v_84c
pātakena tu liptena YS78v_75c
pātityaṃ tu pracakṣate YSS_2.63d
pātrabhūto dvijottamaḥ YS182v_3.42d
pātrībhūtāś ca vijñeyā YS182v_4.54c
pādakṛcchran tu pādape YS78v_69d
pādakṛcchraś ca jāyate YS182v_4.26b
pādakṛcchraṃ tathottarā YS182v_3.66d
pādam utpannamātre tu YS99v_43a
pādam ekaṃ tathottarā YS182v_3.67d
pādahīnaṃ caret pūrvā YS182v_3.67c
pādahīnaṃ caret pūrvā YS78v_59c
pādaṃ śūdrasya dāpayet YS182v_1.11d
pādārddhan tu tathottarā YS78v_59d
pāde caivāsya romāṇi YS99v_53a
pādonaṃ kṛcchram ācaṣṭe YS99v_43c
pānīyaṃ pāvanaṃ nṛṇāṃ YSS_1.4d
pāpakśayakaraḥ smṛtaḥ YS182v_4.26d
pāpaṃ na kṣīyate hantur YS99v_58c
pāpācāraparo bhavet YS182v_4.41d
pāpāc caiva nivṛttasya YS182v_4.40c
pāpān niroddhuṃ na ca pāśadātuḥ YSS_1.54c
pāpā yad icchanti hitāya kartum YSS_1.57b
pāpī prakhyāpayet pāpaṃ YS182v_4.5c
pāmaratrāṭa [sa]śaṅktitā YS182v_4.12b
pāraṃparyeṇa saṃkīrṇā YSS_1.35c
pārvaṇaṃ ceti vijñeyaṃ YS99v_82c
pālāśe madhyame parṇe YS99v_74a
pāvamānīs tryahaṃ japet YSS_1.27d
pāśaṃ chittvā tatas tasya YS182v_1.6c
pāśaṃ tasyaiva chittvā tu YS78v_5c
pāśaṃś chittvā tathā tasya YSS_1.10c
pāśāṃś chittvā tathā tasya YS99v_27c
pāṣaṇḍī vedanindakaḥ YS78v_30b
pāṣāṇe vā gavāṃ rujā YS99v_45b
pāṣāṇe śastraghātite YS182v_4.1b
pāṣāṇair dviguṇaṃ bhavet YS78v_69b
pāṣāṇaiḥ śastraghātanaiḥ YS78v_66b
piṇḍam ekaṃ tu nirvapet YS99v_81d
piṇḍe gotre ca sūtake YS99v_84b
piṇḍe gotre ca sūtake YS99v_86d
piṇḍe piṇḍe dvināmatā YS99v_79b
pitaras tāvad aśnanti YS182v_3.27c
pitaro yatra tarpitāḥ YS78v_39b
pitaro yānty atarpitāḥ YS182v_3.28b
pitaro yānty adhogatim YS182v_4.37b
pitā pibati śoṇitam YS182v_3.20d
pitā pibati śoṇitam YS78v_22d
pitāmahy api svenaiva YS99v_80c
pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ YSS_1.20d
pitā vā 'nyo 'pi bāndhavaḥ YS182v_3.1d
pitā vānyo 'pi bāndhavaḥ YS78v_15d
pitā hi patitaḥ kāmaṃ YS99v_19c
pitur gehe tu yā kanyā YS182v_3.18a
pituḥ pātrādikaṃ karma YS182v_5.11c
pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS182v_3.28c
pitṛbhis tarpitaiḥ paścād YS78v_39c
pitṛbhyo bhrātṛputrebhyo YS182v_5.22c
pitṛvarṇā na te smṛtāḥ YSS_1.38b
pitṛvyabhrātṛbhāryāṃ ca YS182v_3.4a
pitṝṇāṃ taṃ parīkṣyati YSS_2.66d
pitṝṇāṃ nopatiṣṭheta YS182v_3.32c
pitṝṇāṃ sthānam ākāśaṃ YS99v_94c
pitṝṇāṃ hitam icchatā YS99v_95d
pibet puṣkaraparṇe vā YS99v_74c
pibed ācamane dvijaḥ YS78v_65b
piśunaṃ kharam āropya YSS_2.21c
piśunā viṣayātmakāḥ YS182v_4.56b
piśuno matsaras tathā YS78v_29d
piśuno matsarī tathā YS182v_3.34d
pītvāpaḥ pratigṛhya ca YS99v_34b
pītvā bhūmigataṃ jalam YS182v_1.8b
pītvā vāpidadaṃ dvijaḥ YSS_2.56b
pītvā sakṛt sutaptaṃ ca YS99v_38c
putramatyā sadaiva hi YS182v_5.22b
putrasya bhāryāṃ gatvā tu YSS_1.30c
punarbhūr bhaṇyate hi sā YS182v_4.45d
punarbhūr vikṛtā yena YS182v_4.45a
punaḥ śvāno bhaviṣyati YS182v_3.14d
punaḥ saṃskāram arhati YS78v_49d
purīṣaṃś ca tathā muñcan YSS_2.17c
puṣpaṃ raktāmbarāṇi ca YS78v_50b
puṃsopagatasevinī YS182v_4.39b
pūjānte homayet paścād YS182v_3.58c
pūtas tad ahared vāpi YS182v_2.7c
pūtas tad ahar evāpi YS78v_12c
pūyante tadvrate pūrṇe YSS_1.18c
pūyante tu vrate cīrṇe YS182v_2.9c
pūyante 'nuvrate cīrṇe YS78v_14c
pūyaśoṇita sambhave YS78v_7b
pūrayitvā jalena ca YS99v_93b
pūrte mokṣaṃ samaśnute YS99v_68d
pūrvapakṣe 'dharībhūte YS182v_5.26a
pūrvavyādhipranaṣṭānāṃ YS99v_47c
pūrvavratam anirdiṣṭaṃ YS182v_4.20c
pūrvaṃ kṛtvā dvijaḥ śaucaṃ YS99v_5a
pūrvaṃ nyāsavidhiś caiva YS182v_5.25a
pūrvā tu balavattarā YS182v_5.23d
pṛthak piṇḍaṃ pṛthak śrāddhaṃ YS182v_5.15c
poṣitaṃ stenakāryeṇa YSS_2.20c
pracchannapāpino ye syuḥ YS182v_4.6a
praṇavena tu saṃpibet YS99v_73d
praṇavena samāloḍya YS99v_73c
pratigrahāc ca vipro vai YS182v_3.53c
pratyabdaṃ sarvam ādāya YSS_2.13c
pratyavaskandanaṃ tathā YS182v_5.24d
pratyahaṃ paṇam āpnuyāt YSS_2.9d
pratyutthānaṃ naro 'kurvans YSS_2.34c
pratyekaṃ paṇikaṃ damam YS99v_21b
prathamenaiva śudhyati YS99v_75d
prathame 'hni dvitīye vā YS99v_87a
prabrajyānaśanacyutāḥ YS78v_2b
pramādasthānam uttamam YS78v_68b
pramādāc ca hatā yena YS182v_4.7c
pramādocchiṣṭasaṃspṛṣṭaḥ YS182v_3.47c
prayatnāc chuklam utsṛjya YSS_2.58a
prayaścittaṃ tathā prāptaṃ YS78v_21c
prayānti tv āpadaṃ mahat YSS_2.65b
pravadanti manīṣiṇaḥ YS182v_4.48b
pravrajyāgnir nirāpadi YS78v_48b
pravrajyānāśakacyutāḥ YSS_1.7b
pravrajyānāśakacyutāḥ YS182v_1.3b
pravrajyānāśakacyutāḥ YS99v_22b
prasūtā vā na kārya ca YS182v_5.7c
prasūtiḥ prathamaṃ bhavet YSS_2.47d
prasthāne vā pitā tasya YS182v_5.9c
prājāpatyadvayena hi YS182v_4.44d
prājāpatyam iti sthitiḥ YSS_1.24d
prājāpatyaṃ tu kṣattriyaḥ YS182v_1.11b
prājāpatyaṃ tu loṣṭake YS99v_49b
prājāpatyaṃ na dātavyaṃ YS182v_1.10c
prājāpatyaṃ samācaret YS182v_3.45d
prājāpatyaṃ samācaret YS78v_42d
prājāpatyaṃ samācaret YS99v_15d
prājāpatyena kṛcchreṇa YS78v_62c
prājāpatyena śudhyati YS182v_1.9d
prājāpatyais tribhiḥ kṛcchraṃ YS182v_4.25a
prāṇāyāmaśatena ca YS78v_62d
prāṇināṃ pāpakāriṇām YS182v_4.27d
prātah saṃdhyāṃ sanakṣatrām YS182v_4.50a
prātilomye mahatpāpaṃ YS182v_4.48a
prāpte dvādaśame varṣe YS182v_3.20a
prāpte dvādaśame varṣe YS78v_22a
prāpnuyāt prathamaṃ damaṃ YSS_2.27d
prāpnuyān madhyamaṃ damaṃ YSS_2.45d
prāpyate pūrvasāhasaṃ YSS_2.59b
prābravīd ṛṣibhiḥ pṛṣṭo YS99v_1c
prāyaścittam upakramya YS182v_2.7a
prāyaścittaṃ kathaṃ tatra YS99v_48c
prāyaścittaṃ kathaṃ tāsāṃ YS78v_56c
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.8d
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.62d
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS182v_3.64d
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_18d
prāyaścittaṃ kathaṃ bhavet YS78v_46d
prāyaścittaṃ ca kṛtvā vai YS99v_63a
prāyaścittaṃ ca dātavyaṃ YS182v_5.6c
prāyaścittaṃ ca neṣyate YSS_1.21d
prāyaścittaṃ ca yat smṛtam YS182v_4.13b
prāyaścittaṃ cared bhrāta YS182v_3.1c
prāyaścittaṃ cared bhrātā YSS_1.20c
prāyaścittaṃ cared bhrātā YS78v_15c
prāyaścittaṃ cā ''nulomye YS182v_4.48c
prāyaścittaṃ tataḥ kuryur YS99v_21c
prāyaścittaṃ tathā prāptaṃ YS182v_3.11c
prāyaścittaṃ tadā deyam YS182v_4.28c
prāyaścittaṃ tu bandhubhiḥ YS182v_4.31d
prāyaścittaṃ dadāti yaḥ YS182v_4.29b
prāyaścittaṃ dine dine YS182v_4.49d
prāyaścittaṃ na vidyate YSS_1.12d
prāyaścittaṃ na vidyate YS182v_3.2d
prāyaścittaṃ na vidyate YS78v_16d
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_47d
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_50d
prāyaścittaṃ na vidyate YS99v_51d
prāyaścittaṃ na sevate YS182v_2.8b
prāyaścittaṃ niṣevate YSS_1.17b
prāyaścittaṃ pṛthak pṛthak YS182v_4.11d
prāyaścittaṃ prakalpayet YS182v_1.1d
prāyaścittaṃ pravartate YS182v_4.43d
prāyaścittaṃ bhavet tatra YS182v_4.2c
prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ YSS_1.13d
prāyaścittaṃ manīṣibhiḥ YS182v_4.27b
prāyaścittaṃ yathā tathā YS182v_4.7b
prāyaścittaṃ yathā vidhi YS182v_4.41b
prāyaścittaṃ vadanti ye YS99v_59b
prāyaścittaṃ vidur budhāḥ YSS_1.12b
prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.23d
prāyaścittaṃ vidhīyate YS182v_4.30b
prāyaścittaṃ vinirdiśet YS99v_40d
prāyaścittaṃ vinirdiśet YS99v_56d
prāyaścittaṃ viśodhanaṃ YSS_2.4d
prāyaścittaṃ vyākhyāsyāmaḥ YS182v_1.1b
prāyaścittaṃ samaṃ smṛtam YS182v_4.8d
prāyaścittaṃ samācaret YS78v_68d
prāyaścittād viśudhyati YS182v_4.5b
prāyaścittābhidhāyakam YS78v_1b
prāyaścittārddham arhanti YS78v_17c
prāyaścittārdham arhanti YSS_1.19c
prāyaścittārdham arhanti YS182v_3.3c
prāyaścittī tadārhati YS182v_4.42b
prāyaścittī bhavec ca saḥ YS182v_4.12d
prāyaścittī bhavet tadā YS182v_4.40d
prāyaścittī bhavet pūtas YS182v_4.29c
prāyaścittī bhaven naraḥ YS182v_4.4d
prāyaścittīyatāṃ prāpya YSS_2.1a
prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a
prāyaścittena śuddhyati YS78v_13b
prāyaścittena śudhyati YS182v_4.9d
prāyaścitte 'vyavasite YSS_1.16a
prāyaścitte hy upakrānte YS78v_12a
pretasammārjanaṃ malaṃ YSS_2.41a
preṣitaḥ puruṣo vā 'pi YS182v_4.13a
prokṣayitvā śucir bhavet YS78v_50d
protsāhakas saṃpratighātakaś ca YSS_1.42b
plavate śubhakarmaṇaḥ YS99v_90b
bandhane rodhane caiva YS99v_45a
bandhubhir datta eva ca YS182v_5.18b
bandhubhir hitabuddhibhiḥ YS99v_87d
bandhubhiḥ pitṛmātṛtaḥ YSS_1.38d
bandhubhyāṃ pitṛmātṛtaḥ YSS_1.31b
balabhṛto hi sāhasī YSS_2.73b
balavaty uttarā kriyā YS182v_5.24b
balād gṛhīto baddhaś ca YS182v_5.18a
balād dāsī kṛtā ye ca YS182v_5.5c
balīvardasya caiva hi YS182v_4.2b
balīvarde 'pi ca tathā YS182v_4.8c
balīvardo mṛto 'pi vā YS182v_4.4b
bālādivṛddhair nṛpapīḍitaiś ca YSS_1.39b
bālāndharogivṛddhānāṃ YSS_2.15a
bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ YSS_1.19b
bālo vā 'py ūnaṣoḍaśaḥ YS182v_3.3b
bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ YS78v_17b
bāhumātrapramāṇakaḥ YS99v_41b
bāhyā brāhmaṇamāninaḥ YSS_1.35b
brahmakūrcena copari YS99v_13d
brahmalokaṃ vrajaty eva YS182v_4.53a
brahmalokāt kathañcana YS99v_90d
brahmavarcasam eva ca YS182v_4.58b
brahmavādiṣu garhitaḥ YS182v_3.23d
brahmavādiṣu garhitaḥ YS78v_37d
brahmahatyā dine dine YS182v_3.13d
brahmahā ca surāpaś ca YS182v_4.22c
brāhmaṇakṣattriyaviśāṃ YS182v_4.34a
brāhmaṇas tu śunā daṣṭo YS182v_1.2a
brāhmaṇasya maladvāre YS78v_7a
brāhmaṇaṃ gṛham āgatam YS182v_3.25b
brāhmaṇaḥ kāmalubdho 'pi YS182v_4.46c
brāhmaṇaḥ patito bhavet YSS_2.57b
brāhmaṇān āśayed dvijaḥ YSS_2.67d
brāhmaṇān bhojayet paścāc YS182v_4.38c
brāhmaṇā mantritāś caiva YS182v_5.8a
brāhmaṇī kṣattriyā tathā YS182v_3.66b
brāhmaṇī vaiśyinī tathā YS182v_3.67b
brāhmaṇī śūdrajā tathā YS78v_58b
brāhmaṇī śūdriṇī tathā YS182v_3.68b
brāhmaṇena prayatnataḥ YS99v_68b
brāhmaṇena vipaścitā YSS_2.77d
brāhmaṇo brāhmaṇena hi YS182v_3.46b
brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.13b
brāhmaṇo madamohitaḥ YS182v_3.19b
brāhmaṇo madamohitaḥ YS78v_24b
brāhmaṇo rājasevayā YS182v_4.60d
brāhmaṇo vā bahuśrutaḥ YS99v_56b
brāhmaṇo vai pramādataḥ YS182v_3.54b
brāhmaṇyaṃ hi vilupyate YS182v_4.59d
brāhmaṇyāṃ śūdrataś ca yaḥ YSS_1.36b
brāhmī dānena śudhyati YS182v_3.68d
bhaktapradātā pratimucyate tu YSS_1.43d
bhakṣaṇe patitaḥ smṛtaḥ YSS_2.53d
bhakṣayitvā tu tad grāsam YS99v_8a
bhagacihnaṃ madyacihnaṃ YSS_2.11a
bhaginīṃ mātur eva ca YS182v_3.4b
bhartuḥ śarīraṃ śuśrūṣāṃ YS99v_18a
bhavaty eva na saṃśayaḥ YS182v_5.15b
bhavanti ṛṇabhāginaḥ YS182v_3.38d
bhavanti vratacāriṣu YSS_2.60d
bhavanty uttaravādinaḥ YS182v_5.26b
bhaved vai pāpinaḥ kila YS182v_4.28b
bhaveyuḥ te vigarhitāḥ YSS_1.17d
bhasmanāpi ca liptāṅgaṃ YSS_2.24a
bhāṇḍasthaṃ dharaṇīsthaṃ vā YSS_1.4c
bhāṇḍasthaṃ dharaṇīsthaṃ vā YS99v_97c
bhāṇḍe tāmramaye tathā YS99v_74b
bhāryā sutā gotraruhā snuṣā vā YSS_1.48a
bhāṣaṇāt piśunair naraiḥ YSS_2.28d
bhāṣā pravṛttā na khalu pramāṇam YSS_1.39c
bhittvā gṛhāṃs tu hṛtvā svaṃ YSS_2.22a
bhuktvā gatvā ca yoṣitam YS99v_28b
bhuktvā caiṣāṃ striyo gatvā YS99v_34a
bhuktvā pūrvaṃ tu tadgṛhe YSS_2.51d
bhuktvā vā mehane kṛte YS99v_6b
bhuktvocchiṣṭaḥ ṣaḍ ācaret YS99v_10d
bhuñjānasya tu viprasya YS99v_4a
bhuñjānaḥ prāpnuyāt grāsaṃ YSS_2.33c
bhuñjāno yasya pakvānnaṃ YSS_2.48a
bhuñjāno vṛṣalāśanaṃ YSS_2.9b
bhuñjāno vṛṣalīpateḥ YSS_2.50b
bhūdevā nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54b
bhūmau nidhāya tad grāsaṃ YS99v_7c
bhṛtako vedavikrayī YS182v_3.37d
bhṛtako vedavikrayī YS78v_33b
bheṣajānāṃ ca bhakṣaṇe YS99v_51b
bhoktā ca viṣamopame YSS_2.46d
bhoktā naṣṭakriyas tasya YSS_2.12c
bhojayitvā dvijottamān YS99v_63b
bhojayet tulyapaṅktau tu YSS_2.27c
bhraṃśadaṇḍam prakalpayet YSS_2.73d
bhrātaraś ca pṛthak kuryur YS182v_5.16a
bhrātā suto dāsabhṛto jano vā YSS_1.48b
bhrātuḥ putro mitraputraḥ YS182v_5.18c
bhrūṇahatyā pitus tasyāḥ YS182v_3.18c
makṣikādyupaghātitaḥ YSS_1.11b
makṣikābhiś ca pātitaiḥ YS99v_62b
makṣikāśvopaghātitaḥ YS78v_6b
makṣikaiś copaghātitam YS182v_1.7b
matsyānāṃ āpnuyāc chataṃ YSS_2.52d
madyagomāṃsabhaksaṇe YS99v_30b
madyādīnāṃ tv abhakṣyāṇāṃ YSS_2.52a
madhyamaṃ daṇḍam āpnoti YSS_2.59c
madhyāhne ca tathā raudrīṃ YS182v_4.50c
madhye ca vṛṣalīpatim YS182v_3.16b
madhye tu vṛṣalīpatim YS78v_35b
mantrī sahāyas sahavāsyavadhyaḥ YSS_1.42c
mayā ca sūtakaṃ bhavet YS182v_4.20d
mayā proktam idaṃ śāstraṃ YS78v_78c
mayūrahaṃsabhāsāñ ca YSS_2.6a
marīcaṃ khaṇḍapāṣāṇaiḥ YSS_2.38a
mallaś cāntyāvasāyinaḥ YSS_1.32d
maha[hā]rghaṃ yaḥ prayacchati YS182v_3.23b
mahāpātakakartāraś YSS_1.25a
mahāpātakakartāraś YS99v_31a
mahāpātakanāśanam YS99v_72b
mahāpātakasaṃyuktāḥ YSS_1.2a
mahāmṛgaṃ pakṣimṛgaṃ paśuṃ vā YSS_1.50a
mahārghaṃ yah prayacchati YS78v_37b
mahiṣīty ucyate bhāryā YS182v_3.17a
mahiṣīty ucyate bhāryā YS78v_36a
māghamāse tu pauruṣam YSS_1.26b
mātaraṃ gurupatnīṃ ca YSS_1.29a
mātaraṃ gurupatnīṃ ca YS182v_3.7a
mātaraṃ gurupatnīṃ ca YS99v_35a
mātā caiva pitā caiva YS182v_3.22a
mātā caiva pitā caiva YS78v_23a
mātā tu tasya śūdrasya YSS_2.63c
mātāpitros tu satkṛtim YS99v_81b
mātā bhuktvā sa daivatam YS99v_80b
mātṛgotragatāsv api YS99v_37b
mātṛvarṇā na te proktāḥ YSS_1.38a
mātṛsvatantrair nṛpasaṃgataiś ca YSS_1.39a
mānavo nācared vrataṃ YSS_2.4b
mānasaṃ vācikaṃ caiva YS182v_4.49a
mānuṣaiś ca ratiṃ vinā YS99v_25b
mānuṣaiś caritaṃ vinā YSS_1.5b
mārutārkeṇa śuddhyanti YS78v_52c
māsam abhyasya pūruṣaḥ YS99v_32b
māsam ekaṃ nirantaram YS182v_3.14b
māsaṃ kṛcchraṃ cared vipraś YS182v_1.12c
māsaṃ samāpnoti parāya dattvā YSS_1.46b
māsārdhena viśudhyati YS99v_26d
māsi māsi rajas tasyāḥ YS182v_3.20c
māsi māsi rajas tasyāḥ YS78v_22c
māhendrīṃ vāruṇīñ cāpi YSS_2.17a
miśritaṃ tilatailena YSS_2.37a
miśritya saha sādhubhiḥ YSS_2.27b
miśrīkṛtya tato nṛṇāṃ YSS_2.40b
mukhena dhamitaṃ bhuṅkte YS182v_3.31c
mucyate pretalokāt sa YS99v_89c
muṇḍamuṇḍāpanaṃ smṛtam YS99v_54d
munīnām agraṇīr yamaḥ YS99v_1d
muṣṭyā vā nihatā yā gauḥ YS182v_4.10a
mūtraṃ sthitvā samutsṛjet YSS_2.16d
mūrchitaḥ patito vāpi YS99v_46a
mūle sarvaṃ samācaret YS99v_53d
mūṣikotkaravartmasu YS99v_67b
mṛtakaṃ ca yadā bhavet YS182v_4.18d
mṛtakena tu jātena YS78v_75a
mṛtam udbandhanena ca YSS_1.10b
mṛtam udbandhanena tu YS182v_1.6b
mṛtam udvandhanena ca YS78v_5b
mṛtaṃ codbandhanādinā YS99v_27b
mṛtā caiva yadā sā gauḥ YS182v_4.12c
mṛte golakanāmā tu YSS_1.37c
mṛtena mṛtakaṃ tathā YS99v_76b
mṛto 'medhyena leptavyo YS99v_20c
mṛtpiṇḍanavagomaye YS182v_4.9b
mṛtpiṇḍānyeva sādhayet YS182v_4.1d
mṛtpiṇḍe gokulena ca YS78v_66d
meṣaṃ hatvā ca ṣoḍaśa YSS_2.43d
maithunaṃ goṣu gatvā tu YSS_2.58c
moktā rūpye ca daṇḍyate YSS_2.42d
mauñjīhomena śudhyati YSS_1.15d
mauñjīhomena śudhyati YS182v_2.3d
mauñjī homena śudhyati YS99v_30d
mlecchacāṇḍāladasyubhiḥ YS182v_5.5d
yajñe vivāhe ca tathotsaveṣu YSS_1.45a
yat karoty ekarātreṇa YS78v_26a
yatra yatra mṛtā gāvaḥ YS78v_68c
yatra yatra mriyed gauś ca YS182v_4.11c
yathā pūrvaṃ tathā punaḥ YS99v_42d
yathā brahmavadhe pāpaṃ YS182v_4.8a
yathā śāstrapracoditam YS99v_21d
yathāsaṃkhyaṃ samācaret YS99v_3b
yad aṅgam upahanyate YS78v_45b
yad attaṃ ca hutaṃ tasmai hy YS182v_3.43e
yadā bhojanakāle syād YS99v_7a
yadi na kṣipate toyaṃ YS182v_1.10a
yadi pravṛttau na paropatāpe YSS_1.46d
yad dehakaṃ kākabalākacillām- YS182v_3.61a
yad yaddhi jātir dvijavargajātyā YSS_1.51a
yad veṣṭitaṃ kākabalākacillair YS78v_44a
yan na kārayate tat tan YS182v_3.56a
yamadātur bhaven meṣo YSS_2.61c
yamasya vacanaṃ yathā YS78v_65d
yamaṃ yamitamānasam YSS_1.1d
yamaḥ prāha yathā tatham YS182v_4.19d
yaśo rāṣṭraṃ ca varddhate YSS_2.75d
yaś cātmanaṃ nivedayet YS78v_20d
yaś cā ''tmānaṃ nivedayet YS182v_3.10d
yaś chadati hi pāpānāṃ YSS_2.32c
yaṣṭighāte dvayaṃ caret YS78v_b
yaṣṭyā tu ghātane caiva YS78v_66c
yaṣṭyā tu ghātite caiva YS182v_4.1c
yaṣṭyā tu patitā yā gaur YS182v_4.4a
yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS182v_3.19a
yas tāṃ vivāhayet kanyāṃ YS78v_24a
yas tu gāṃ vinipātayet YS99v_40b
yas tu bhāryābhṛtiṃ dvijaḥ YSS_2.54b
yas toyaṃ pibati dvijaḥ YS182v_1.9b
yasya cotsṛjyate vṛṣaḥ YS99v_89b
''yaṃ gauriti vā ṛcaḥ[cā] YS182v_3.58b
yaḥ kanyāṃ na prayacchati YS78v_22b
yaḥ karoty ekarātreṇa YS182v_3.12a
yaḥ kṣatriyas tathā vaiśyaḥ YS78v_8a
yaḥ pratyavasito vipraḥ YS78v_48a
yāgādikam pāpakṛto na daṇḍyāḥ YSS_1.51b
yācako viṣayātmakaḥ YS182v_3.36b
yācako viṣayātmakaḥ YS78v_31b
yā caiva vyabhicāriṇī YS78v_36b
yānti devāmaharṣibhiḥ YS78v_34d
yāvato grasate grāsān YS182v_3.29a
yāvato grasate grāsān YS78v_40a
yāvadasthi manuṣyāṇāṃ YS99v_91a
yāvad ābhūtasaṃplavam YS182v_4.6d
yāvad ābhūtasaṃplavam YS182v_4.61d
yāvad uṣṇaṃ bhavaty annaṃ YS78v_38a
yāvad uṣṇaṃ bhaved annaṃ YS182v_3.27a
yāvad ekaḥ pṛthak dravyaḥ YS78v_13a
yāvad ekaḥ pṛthag bhāvyaḥ YS182v_2.8a
yāvad eko 'pṛthagdravyaḥ YSS_1.17a
yāvad dvijā na cārcyante YS182v_3.59c
yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS182v_3.27b
yāvad bhuñjanti vāgyatāḥ YS78v_38b
yāvad viprā na pūjyante YS78v_43a
yāvan noktā havirguṇāḥ YS182v_3.27d
yāvan noktā havirguṇāḥ YS78v_38d
ye 'grāmya śaraṇacyutāḥ YS78v_4b
ye ca ātmahano janāḥ YS182v_4.31b
ye ca saṃkīrṇayonayaḥ YS182v_1.14b
ye ca strīsūtake mṛtāḥ YS182v_4.30d
yena yena tu varṇena YS99v_85a
ye narās tv akṛtavratāḥ YSS_2.1b
ye 'py adhogatim āgatāḥ YS182v_4.33b
ye bhuñjanty abudhā dvijāḥ YS182v_3.11b
ye bhuñjanty abudhā narāḥ YS78v_21b
ye śāmaśabalācyutāḥ YS182v_1.5b
ye śyāmaśabalācyutāḥ YSS_1.9b
yair yair vratair viśudhyanti YSS_1.2c
yojanīyaṃ[yettu] prayatnataḥ YS182v_3.40d
yojanīyaḥ prayatnena YS182v_3.43c
yo jāyāṃ karajair vraṇaṃ YSS_2.55b
yo duṣṭabhāvena parasya hantā YSS_1.41a
yo doṣaduṣṭas sa nṛpeṇa śāsyo YSS_1.48c
yonisaṃkarajaṃ sarvaṃ YS182v_5.2c
yonyāṃ goṣu naro vrajet YSS_2.60b
yo bhuñjāno 'śucir vāpi YS99v_2a
yo yasya bhaktāśrayadāsasaktaḥ YSS_1.43a
yo vartate yasya narasya citte YSS_1.49c
yo varttayati gomadhye YS78v_71c
yo vāhanaṃ kartari vāraṇaṃ vā hy YSS_1.47a
yoṣitmukhaṃ tu bhuñjāno YSS_2.56a
raktamālyavibhūṣitaṃ YSS_2.20b
raktavastrasya vikretā YS182v_3.52a
rajakaś carmakāraś ca YSS_1.32a
rajakaś carmakāraś ca YS78v_54a
rajakaś carmakāraś ca YS99v_33a
rajakīṃ veṇujīvinīm YS182v_2.1b
rajatena tathaiva ca YSS_2.70b
rajasy uparate sādhvī YS99v_77c
rajasvalā tu saṃspṛṣṭā YS99v_12a
rajasvalāṃ spṛśed yas tu YS182v_3.50a
rajasvale yadā nāryāv YS99v_13a
rajaḥ paśyati yā nārī YS182v_3.57a
rajjvādibhir upakramaiḥ YS99v_20b
rathy ākardamatoyāni YS78v_52a
rathyādau doṣam āpnuyāt YSS_2.15d
rahasyakaraṇe 'py evaṃ YS99v_32a
rahasyakāriṇas tv ete YSS_1.26a
rahas saṃkamya vā sakṛt YSS_1.32Ab
rākṣasair vipralupyati YS182v_3.32d
rājadaṇḍo na tasyāsti YSS_1.21c
rājadaṇḍo na tasyāsti YS182v_3.2c
rājadaṇḍo na tasyāsti YS78v_16c
rājapratigrahāt sarvaṃ YS182v_4.58a
rājasaṃ brāhmaṇādhamaṃ YSS_2.26b
rājā daṇḍena pīḍayet YS99v_59d
rājā rāṣṭrāt pravāsayet YSS_2.7d
rājā rāṣṭrāt pravāsayet YSS_2.24d
rājā rāṣṭreṣu kaṇṭakān YSS_2.19b
rājā vā rāja putro vā YS99v_56a
rājā sāhasikaṃ rāṣṭrāc YSS_2.22c
rājña ity eva kalpayet YSS_2.36d
rājñaḥ pratigrahāc caiva YS182v_4.59c
rājñaḥ svārtthaṃ pracakṣate YSS_2.12d
rājñāṃ pratigrahas tyājyo YS182v_4.59a
rājñāṃ pravrajitāṃ dhātrīṃ YS99v_36a
rājñāṃ sukṛtanāmabhiḥ YS182v_4.61b
rājñīm ācāryaśiṣyāṃ vā YS182v_3.5a
rātrāv ahani vā dvijaḥ YSS_1.4Ab
rātribhir māsatulyābhir YS99v_77a
rātrau nakṣatradarśanāt YS182v_3.70b
rātrau nakṣatramārutaiḥ YSS_1.3b
rātrau nakṣatramārutaiḥ YS99v_96b
rātrau nakṣatraraśmibhiḥ YS78v_64b
retomūtrapurīṣāṇāṃ YS182v_3.62c
reto mūtrapurīṣāṇāṃ YS78v_46c
rogī hīnātiriktāṅgaḥ YS182v_3.34c
rogī hīnātiriktāṅgaḥ YS78v_29c
rodhane bandhane caiva YS182v_4.9a
rodhane bandhane caiva YS78v_67a
romāṇi prathame pāde YS78v_72a
lalāṭe bhagam aṅkayet YSS_2.10d
lavaṇañ ca tathā mṛdā YSS_2.38b
lavaṇaṃ tailam eva ca YSS_2.44b
lākṣāñ ca vikrayaṃ kurvan YSS_2.44c
lākṣārajakameva ca YS182v_3.52b
liṅgāj jānāti mānavaḥ YSS_2.31b
lehitaṃ vartitaṃ caiva YS182v_3.33c
lokatrayajigīṣubhiḥ YS182v_4.59b
lolupā vedavarjitāḥ YS182v_4.55d
vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS182v_3.28d
vaktavyaṃ śobhanaṃ haviḥ YS78v_39d
vacanād bhavate[ti] kṣamaḥ YS182v_5.11b
vacasoddālakasya ca YS182v_5.20b
vaṇik caturguṇaṃ dāpyaṃ YSS_2.37c
vatsānāṃ kaṇṭhabandhena YS99v_52a
vatso vatsataro vā 'pi YS182v_4.4c
vane ca patitā yā gauḥ YS182v_4.12a
vandhyā tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25a
variṣṭhalaghu vāgṛte YSS_2.36b
varjanīyāḥ prayatnataḥ YSS_1.35d
varjanīyāḥ prayatnataḥ YS182v_3.37b
varjanīyāḥ prayatnataḥ YS78v_b
varjitaṃ ca yamaḥ prāha YS182v_3.41c
varṇataś cāpi sarvaśaḥ YS182v_5.2d
varṇādīnāṃ yathā kramam YS182v_5.1d
varṇānām anupūrvaśaḥ YS99v_1b
varṇānām anupūrvaśaḥ YS99v_88d
varṇānāṃ hitakāmyayā YS78v_78b
varṇijātyeṣv anukramāt YS182v_5.3b
varṇe varṇe vidhīyate YS78v_56d
varṣaṃ tyājyā dhanaṃ vinā YS99v_18d
varṣe varṣe tu kurvīta YS99v_81a
vastrasyārdham adhaḥ kṛtam YS182v_3.31b
vāpī kūpataḍāgāni YS99v_70a
vāristho dakṣiṇāmukhaḥ YS99v_94b
vikrītaṃ ghṛtakākhyayā YSS_2.37b
vikretā tatsamaṃ dāpyo YSS_2.39c
viṇmūtre tu kṛte dvijaḥ YS99v_10b
vittaṃ dattaṃ tathāmārgād YSS_2.28a
vittāpekṣaṃ bhaved iṣṭaṃ YS99v_69a
vidyāt apobhyāṃ saṃyuktaḥ YS182v_4.53c
vidyāvinayasaṃpannaḥ YS182v_3.42c
vidhav āgamane pāpaṃ YS182v_4.43a
vidhavā caiva yā nārī YS182v_4.39a
vidhiṃ prabrūhi no yama YS182v_4.18b
vinā śākhāprabhedena YS182v_4.45c
vipule ca jale snātvā YS182v_3.57c
viprakṣattriyaviṭśūdrā- YS182v_5.3a
vipram agniparityaktaṃ YSS_2.7a
vipram utpāditāpatyaṃ YSS_2.47a
vipras tu vṛṣalīpateḥ YSS_2.48b
viprasyaiva caturguṇam YS182v_4.14b
viprasyoktaparityaktaṃ YSS_2.13a
vipraṃ tu vṛṣalīpatiṃ YSS_2.67b
vipraṃ sarvasvam ādāya YSS_2.10c
vipraḥ kṣatriyayā spṛṣṭas YSS_2.71a
vipraḥ pañcāśad āpnuyāt YSS_2.58b
vipraḥ prāpnoti madhyamaṃ YSS_2.44d
vipraḥ prāpnoti ṣoḍaśa YSS_2.52b
vipraḥ śūdrāvaraḥ smṛtaḥ YSS_2.62b
vipraḥ spṛṣṭo niśāyāñ ca YS78v_63a
vipraḥ spṛṣṭo niśāyāṃ tū- YS182v_3.69a
viprās te nātra saṃśayaḥ YS182v_4.54d
vipreṇa cānnavarjitam YS182v_3.45b
vipro 'gnihā pratīkṣate YSS_2.64d
vipro nakulam eva hi YSS_2.5d
vipro hṛtvākhilaṃ dhanaṃ YSS_2.29d
vibhāgasya vinirṇayaḥ YS182v_5.21b
vivāhāt saptame pade YS99v_78b
vivāhe caiva saṃvṛtte YS99v_86a
vivāhotsavayajñeṣu YS182v_3.56c
viśeṣāc cānimittataḥ YSS_2.49d
viśo vittaṃ nayād .. YSS_2.65c
viṣaprapatanaprāya- YS78v_2c
viṣaprapatanaprāya- YS99v_22c
viṣaprapatanaprāyāḥ YSS_1.7c
viṣaprapannagātrāś ca YS182v_1.3c
viṣṭādipūrṇasaṃkṣiptaṃ YSS_2.20a
visṛjya tu naro mūtraṃ YSS_2.15c
visṛṣṭvānuparīkṣyaitān YSS_2.19a
viṃśatiṃ gāvṛṣaṃ caiva YS99v_61c
viṃśatiṃ vratam ādiśet YSS_2.32d
vṛddhiśrāddham athāparam YS99v_82b
vṛṣaḷīpatinā spṛṣṭam YSS_2.68a
vṛṣalāyāṃ ca vāñchakaṃ YSS_2.10b
vṛṣalāśanasevinaḥ YSS_2.13b
vṛṣalīgamanaṃ caiva YS182v_3.14a
vṛṣalī tu mṛtaprajāḥ YS78v_25b
vṛṣalīpatim utsṛjet YSS_2.23d
vṛṣalīphenapītasya YS182v_3.15a
vṛṣalīphenapītasya YS78v_28a
vṛṣalī sā tu vijñeyā YS78v_27c
vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ YS182v_3.12b
vṛṣalīsevanād dvijaḥ YS78v_26b
vṛṣalīṃ yas tu gṛhṇāti YS182v_3.13a
vṛṣalyāṃ yo vahed ataḥ YSS_2.47b
veṇujīvanakaivarta- YS182v_3.52c
vedavidbhyo nivedayet YSS_2.13d
vedavedāṅgapāragaḥ YS182v_5.4b
vedaśāstraviśāradam YSS_1.1b
vedācārarato vipro YS182v_5.4a
vedāntavijjyeṣṭhasāmā YS182v_3.43a
vedaiś ca pṛṣṭair ṛṣibhiś ca gītaṃ YSS_1.56d
veśyābhigamane pāpaṃ YS99v_38a
veśyāsu śuklasektāraṃ YSS_2.11c
vaidikaṃ ca tathā sarvaṃ YS182v_5.15a
vaiśyajā śūdrajā tathā YS78v_60b
vaiśyasya dviguṇaṃ bhavet YS182v_4.13d
vaiśyāyā gamane śūdraḥ YS182v_4.47c
vaiśvadevādikaṃ ca yat YS182v_5.15d
vaiṣṇavo jñānavān hi saḥ YS182v_3.39b
vyapohanti dvijātayaḥ YS99v_38b
vyabhicārād ṛtau śuddhiḥ YS182v_4.36a
vrajan māhiṣayoniṣu YSS_2.59d
vratacāryaś caran bhikṣām YSS_2.33a
vratabhaṅgaṃ surābhāṇḍaṃ YSS_2.23a
vrataṃ daṇḍaś ca gṛhyate YSS_2.2d
vrataṃ saṃpūrṇatāṃ vrajet YS182v_4.21d
śakaṭe dhā[vā]ripaṅkayoḥ YS182v_4.10b
śaktyā dadyāc ca dakṣiṇām YS99v_62d
śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām YS182v_1.7d
śaktyā dadyāt tu dakṣiṇām YS78v_6d
śakyaṃ śodhayituṃ prājñaiḥ YSS_2.70c
śaṅkāviśuddhiḥ puruṣeṇa kāryā YSS_1.42d
śatadhā parivartate YS99v_65d
śayanād utthitā nārī YS99v_17c
śarīre brahmaṇaḥ pitā YS78v_40d
śarīre yasya jīryati YS182v_1.10b
śavakeśāsthidhūpitaṃ YSS_2.24b
śavakeśair vījyamānaṃ YSS_2.25a
śaśaṃ kūrmañ ca godhāñ ca YSS_2.43c
śastraghātacyutāśca ye YS78v_2d
śastraghātahatāś ca ye YSS_1.7d
śastraghātahatāś ca ye YS99v_22d
śastraghāte trikṛcchrāṇi YS78v_a
śastraghātena caiva hi YS182v_4.3d
śastrapradātā viṣavahnido 'pi YSS_1.46a
śastrāghātahatāś ca ye YS182v_1.3d
śastre cāpy atikṛcchrakam YS99v_49d
śastrair vā nihatā yadi YS99v_48b
śāntaḥ śucir alampaṭaḥ YS182v_4.53d
śārīraiḥ paṅktidūṣanaiḥ YS182v_3.41b
śāstre śāstre nigadyate YS99v_48d
śiraso vapanaṃ smṛtam YS78v_74d
śiromuṇḍāpanaṃ smṛtam YS182v_4.17d
śiṣyaś caiva tathaurasaḥ YS182v_5.18d
śukrakṣayakarā vandhyā YS182v_3.24a
śuklavāsās tv alaṅkṛtā YS182v_3.57d
śuklasektari kṛṣṇāyāṃ YSS_2.64c
śuklāyā mūtraṃ gṛhṇīyāt YS99v_71a
śukle kṛṣṇe ca hrāsayet YS182v_2.6b
śuciḥ syād aśuciḥ pumān YS99v_17d
śuddhas tad ahar evāsāv YSS_1.16c
śuddhyarthaṃ nānyathā bhāvyam YS182v_4.32c
śuddhyarthaṃ samyag ācaret YSS_1.23Ad
śudhyataḥ pañcagavyena YS99v_13c
śudhyate ca payovratāt YS182v_1.15d
śudhyanti hi payovratāḥ YSS_1.28d
śudhyanty antarjale sthitāḥ YSS_1.26d
śudhyed antarjale sthitaḥ YS99v_32d
śunaś cāpi tiraskṛtya YSS_2.67c
śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS182v_3.44b
śunā śūdreṇa vā dvijaḥ YS78v_41b
śūdrapreṣyakarañ caiva YSS_2.7c
śūdraścāpyanulomajaḥ YS78v_8b
śūdraṣ ṣaṭpadam āpnoti YSS_2.35c
śūdraṃ cāpy anulomajam YS182v_2.4b
śūdraṃ vāpy anulomajam YSS_1.23d
śūdrāgāmī dvijaḥ paśyet YSS_2.66c
śūdrā dānopavāsataḥ YS99v_14d
śūdrānāṃ cāntyajātinām YS182v_4.34b
śūdrā pādena śudhyati YS78v_58d
śūdrāyāṃ patito bhavet YSS_2.62d
śūdrāsu śuklasektāraṃ YSS_2.10a
śūdrāsūtpāditāpatyaṃ YSS_2.26a
śūdrāṃ tu sevamānād dhi YSS_2.62a
śūdrī tu vṛṣalī jñeyā YS78v_25c
śūdreṇa tu yadā dvijaḥ YS182v_3.47d
śūdro vā 'pi yathā kramāt YS182v_4.42d
śūnām api aśuddhānām YSS_2.66a
śṛṇudhvaṃ munipuṅgavāḥ YS182v_5.1b
śoṣayitvā pratāpena YS78v_50c
śaucaṃ mūtrapurīṣavat YS99v_16d
śmaśāne śaucaśeṣe ca YS99v_67c
śyāmāc chabalakāc cyutaḥ YS99v_24b
śyāvadanto 'tha vaidyaś ca YS182v_3.36c
śyāvadanto 'tha vaidyaś ca YS78v_31c
śravaṇe 'dhikṛtāgamāt YSS_2.77b
śrāddhakāle yadā jātā YS182v_5.7a
śrāddhaṃ tu tadgṛhe bhuktvā YSS_2.49a
śrāddhaṃ dānaṃ tapo yajño YS182v_4.22a
śrāddhaṃ pañcavidhaṃ budhaiḥ YS99v_82d
śrāddhādikām tu putreṇa YS182v_5.10a
śrāddhe yajñe ca karmaṇi YS182v_3.40b
śrāddhe yajñe ca garhitaḥ YS182v_4.46d
śrāddhe spṛṣṭaṃ vinaśyati YSS_2.70d
śrāddhe havanakāle ca YS99v_99a
śrutaśabdena caiva hi YS182v_3.51b
śrutaṃ ca pi([tavānpi])taraṃ mṛtam YS182v_5.10d
śrutismṛtyuditaṃ dharmaṃ YS99v_1a
śrotriyo brahmavidyuvā YS182v_3.42b
śrotre mukhe vā parimastake vā YS182v_3.61c
śvanadyām uttare 'pi vā YS182v_4.10d
śvapadaṃ tu mukhe 'ṅkayet YSS_2.30d
śvapadādi mukhe nyasya YSS_2.21a
śvamātaṅgādivāyasaiḥ YS99v_12b
śvaśurasya nṛpasya ca YSS_2.34b
śvaśṛgālaplavaṅgādyair YS99v_25a
śvaśrūṃ pitṛṣvasāraṃ ca YS182v_3.4c
śvājajambūkarāsabhaiḥ YS78v_61b
śvānakukkuṭamārjārāḥ YS182v_3.48c
śvāpadoṣṭrahayādyaiś ca YSS_1.5a
śvitrakuṣṭhī tathā caiva YS78v_29a
śvitrī kuṣṭḥī tathā śūlī YS182v_3.34a
śvetāyā dadhi cocyate YS99v_71d
ṣaṭcatasras tathānyāś ca YSS_1.31a
ṣaḍabdaṃ caiva saṃsmṛtam YS182v_4.24b
ṣaḍ ete paṅktidūṣakāḥ YS182v_3.33d
ṣaḍrātraṃ vā trirātraṃ vā YS99v_3a
ṣaḍrātreṇa viśudhyati YS182v_1.8d
ṣaḍrātreṇaiva śuddhyati YS78v_47d
ṣaḍrātropoṣitaḥ snātvā YS182v_3.54c
ṣaṇṇavatyarddham āpnoti YSS_2.51c
ṣaṇṇāṃ deyās trayaḥ piṇḍā YS99v_79c
ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret YSS_1.30d
ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret YS182v_3.5d
ṣaṇmāsaṃ kṛcchram ācaret YS182v_3.6d
sakāmo hi yadā vipraḥ YS182v_4.41c
sakṛc caiva tu yad bhavet YS182v_4.43b
sakṛd gamane yat pāpaṃ YS182v_4.44c
sagotrā cānyagotrakā YS182v_3.65b
sagotrāñ ca sabharttṛkām YS78v_57b
sagotrād yaś ca jāyate YSS_1.36d
sa gotrām abhigamya ca YS99v_36d
saṅkaṭe rajjuvastrayoḥ YS78v_67d
sadāpy asāhasaṃ pūrvaṃ YSS_2.4c
sadā sūtakitā tasya YS182v_3.13c
sadyaḥ snātvā spṛśed agniṃ YSS_1.4Ac
sadyaḥ snānena śudhyati YS99v_64d
sandhyayoś ca sadā śuciḥ YSS_1.4Ad
sandhyākāle vivarjayet YS78v_76b
sandhyāṃ nopāsate dvijaḥ YSS_2.8d
sandhyobhayoś ca sandhyāyāḥ YS78v_64c
sa pūrtaphalam aśnute YS99v_70d
sapta pañca daśāpi vā YS99v_46d
saptame navame tathā YS99v_88b
saptaite antyajāḥ smṛtāḥ YS99v_33d
saptaite cāntyajāḥ smṛtāḥ YS78v_54d
saphalaṃ jāyate sarvām YS182v_5.17a
saphalaṃ paitṛkaṃ bhavet YS182v_5.14d
samabhāgapradātā ca YS182v_5.21c
samabhāgo grahītavyaḥ YS182v_5.22a
samarghaṃ dhanam utsṛjya YS182v_3.23a
samavidyottaraṃ caiva YS182v_5.24c
samānajātīyam athetaraṃ vā YSS_1.50b
samānapuṃsā 'py asamānapuṃsā YSS_1.45b
samārghan tu samuddhṛtya YS78v_37a
sambhojanahiraṇyakaiḥ YS78v_43b
sa rājāsatpratigrāhyaḥ YSS_2.72c
sarpā na hiṃsanti parair abhītāḥ YSS_1.51d
sarvatīrthe nadī toye YS99v_72c
sarvadharmabahiṣkatāḥ YS182v_4.62d
sarvadharmabahiṣkṛtāḥ YSS_1.8b
sarvadharmabahiṣkṛtāḥ YS182v_1.4b
sarvapātakasampāte YSS_1.12c
sarvapātakasampāte YSS_1.13a
sarvam annam abhojyaṃ syāt YSS_2.68c
sarvam ādāya bhūmipaḥ YSS_2.11d
sarvalokabahiṣkṛtāḥ YS99v_23b
sarvalokavahiṣkṛtāḥ YS78v_3b
sarvān keśān samucchritya YS182v_4.17a
sarvān keśān samuddhṛtya YS78v_74a
sarvān keśān samuddhṛtya YS99v_54a
sarve te ṛkthabhāginaḥ YS78v_14d
sarve te pratyavasitāḥ YS78v_3a
sarve te (')rikthabhāginaḥ YSS_1.18d
sarve te rikthabhāginaḥ YS182v_2.9d
sarve te śucayaḥ smṛtāḥ YS78v_19d
sarveṣām antyajātīnāṃ YS182v_5.1c
sarvesv eva vivādeṣu YS182v_5.24a
savarṇaś ca savarṇāyām YS182v_4.46a
savāsā jalam āviśet YS182v_3.26d
sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS182v_3.19d
sa vipro vṛṣalīpatiḥ YS78v_24d
sa vai māhiṣakaḥ smṛtaḥ YS182v_3.17d
sa vai māhiṣikaḥ smṛtaḥ YS78v_36d
sa vai vārdhuṣiko jñeyo YS182v_3.23c
sa vai vārdhuṣiko nāma YS78v_37c
saśabdaṃ seṅgitaṃ tathā YS182v_3.33b
sasyaṃ vṛddhaṃ samādadyāt YSS_2.69c
sahasraṃ damam āpnoti YSS_2.47c
sahasraṃ damam āpnoti YSS_2.54c
sahasraṃ damam āpnoti YSS_2.60a
sahasraṃ dāpayed damaṃ YSS_2.3d
saṃtyaktajīvo mriyate kadācid YSS_1.55Aa
saṃdhyayor apy ubhābhyāṃ ca YS99v_96c
saṃdhyayor ubhayor vā 'pi YS182v_3.70c
saṃdhyādvayor vā saṃdhyābhyāṃ YSS_1.3c
saṃdhyāhīnā vratabhraṣṭāḥ YS182v_4.56a
saṃdhyāhīno hi bhrūṇahā YS182v_4.52b
saṃdhyāhīno hi yo vipraḥ YS182v_4.51c
saṃdhyopāsanam eva ca YS182v_4.51b
saṃdhyopāsanavarjitaṃ YSS_2.7b
saṃpadyate cen maraṇaṃ YS99v_45c
saṃsargam icchanti phalaṃ tathā syāt YSS_1.57c
saṃsargī pañcamo jñeyas YS182v_4.23a
saṃsidhyati ca mārgataḥ YSS_2.76d
saṃsṛṣṭā hi bhavanti ca YS182v_5.14b
saṃspṛśet tu yadā kaścit YS182v_3.8c
saṃspṛśed antyajo yadi YS99v_11b
saṃspṛṣṭās tu tadā kaiścit YS78v_18c
saṃspṛṣṭe raśmibhis teṣām YS99v_66c
sākṣiṇaḥ pūrvavādinaḥ YS182v_5.25d
sākṣiṣūbhayataḥ satsu YS182v_5.25c
sā caiva vyabhicāriṇī YS182v_3.17b
sāyaṃ caiva tu vaiṣṇavīm YS182v_4.50d
sāyaṃ saṃgopanārthaṃ ca YS99v_52c
sārdraś ca sa palāśaś ca YS99v_41c
sāvadhāno 'vadhāraya YS78v_78d
sāhasaṃ pūrvam āpnoti YSS_2.49c
sāhasī vṛṣalīpatiḥ YSS_2.18b
siddham annam idaṃ punaḥ YSS_2.68d
surācihnaṃ lalāṭake YSS_2.11b
surānyamadyapānena YS78v_11a
surāpānaṃ tu yoṣitāṃ YSS_1.34b
surāmadyapāne kṛte YSS_1.15a
surāyāḥ saṃprapānena YS182v_2.3a
surāṃ pibati suvyaktaṃ YS78v_65c
suvarṇam āṣakaṃ dadyāt YS99v_63c
sūtakaṃ tu praśasyate YS182v_3.55d
sūtake tu samutpanne YS99v_75a
sūtakena na lipyeta YS182v_4.21a
sūtakena na lipyeta YS182v_4.21c
sūtake mṛtake caiva YS182v_4.18a
sūtake vartamāne 'pi YS182v_3.55a
sūtaṃ hatvātikṛcchraṃ tu YSS_1.22c
sevakāś cāpi viprāṇāṃ YS182v_4.61a
somam asthi tathā madhu YSS_2.45b
stena eva sa ucyate YSS_2.30b
stenaṃ rājā nihanyate YSS_2.20d
stenaḥ piśunavaktā ca YSS_2.18a
striyam eva prakurvāṇaṃ YSS_2.14c
striyaṃ tathāśvavad gacchamś YSS_2.57c
striyā vā puruṣasya vā YS182v_4.2d
striyo rogiṇa eva ca YSS_1.19d
striyo rogiṇa eva ca YS78v_17d
striyo vyādhita eva ca YS182v_3.3d
striyo hatvāviśeṣeṇa YSS_1.23a
strīṇāṃ caiva na saṃśayaḥ YS182v_4.36b
strīṇāṃ rajasvalānān tu YS78v_56a
strīṇāṃ rajasvalānāṃ ca YS182v_3.64a
strī vinaśyati garve[bhe]ṇa YS182v_4.60c
strīsaṃparkādikaṃ sarvaṃ YS182v_5.2a
sthale dadyāj jalāñjalīn YS99v_98d
sthāpite puṣkale tathā YS78v_67b
sthitvā vā mahati kratau YS99v_31d
snātvā kālena śuddhyati YS78v_57d
snātvā kālena śudhyati YS78v_61d
snātvā triṣavaṇaṃ vipraḥ YS99v_3c
snātvā śuddhim avāpnuyāt YS99v_7d
snātvā snātvā spṛśet tan tu YS78v_53c
snānamātraṃ vidhīyate YS78v_42b
snānahīnas tathaiva ca YS182v_4.51d
snānahīno malāśī syāt YS182v_4.52a
snānaṃ devārcanaṃ dānaṃ YS182v_3.51c
snānaṃ maithuninaḥ smṛtam YS99v_16b
snānaṃ yena vidhīyate YS99v_15b
snānād vāpi hayakratau YSS_1.25d
snānena lepopahatasya śuddhiḥ YS78v_44d
snānena strī rajasvalā YS99v_77d
snāpayec cāgnisannidhau YS78v_63d
snāpayed agnisaṃnidhau YS182v_3.69d
snehena ca tathā 'paraḥ YS182v_5.17d
sparśaś caiva bhaved yadi YS182v_3.64b
spṛṣṭaṃ tena pramādāc ca YS182v_3.45c
spṛṣṭā rajasvalā caiva YS78v_61a
spṛṣṭāspṛṣṭi yadā bhavet YS78v_56b
spṛṣṭvā rajasvalā kaiścit YS78v_62a
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.65a
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.66a
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.67a
spṛṣṭvā rajasvalā 'nyonyaṃ YS182v_3.68a
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_58a
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_59a
spṛṣṭvā rajasvalānyonyaṃ YS78v_60a
spṛṣṭvā rajasvalāṃ yāntu YS78v_57a
svagotrād bhraśyate tataḥ YS99v_84d
svagotrād bhraśyate nārī YS99v_78a
svabhāvayuktam avyāptam YSS_1.4a
svabhāvayuktam avyāptam YS99v_97a
svayam eva tu yaḥ pāpaṃ YSS_2.2a
svayaṃ vā na dvijo yadi YSS_2.65d
svargaloke mahīyate YS99v_89d
svargaloke mahīyate YS99v_91d
svarṇasteyī gurudruhaḥ YS182v_4.22d
svalpasāhasakarttā yaḥ YSS_2.74a
svavṛṣaṃ yā parityajyāny YS78v_27a
svasāraṃ ca pitur mātuḥ YSS_1.30a
svasāraṃ duhitāṃ tathā YSS_1.29b
svasāraṃ duhitāṃ tathā YS182v_3.7b
svasutāṃ mātulasya ca YSS_1.30b
svasṛduhitarau snuṣām YS99v_35b
svasthas trīṇi sahasrāṇi YS99v_9c
svāta vāpyos tathā kūpe YS78v_66a
svādhyāyañ ca caturthakam YS78v_76d
svādhyāye maraṇaṃ dhruvam YS78v_77d
svāmigotreṇa kartavyās YS99v_78c
svāmitulyaṃ bhavet tasya YS182v_3.55c
svāmīyagaus tasya na khaṇḍanīyaḥ YSS_1.50d
svārthabhyo grāma eva tu YSS_2.72d
svecchāpramādād yadi te mriyante YSS_1.53b
svena bhartrā saha śrāddhaṃ YS99v_80a
svenaiva prapitāmahī YS99v_80d
hatvā kakaraṃ divā tu YSS_2.43a
hatvā garbham acetanam YS99v_43d
hatvā gāṃ kṣatriyaṃ vaiśyaṃ YSS_1.23c
hatvā śatam avāpnoti YSS_2.5c
hatvā saṃkīrṇayonijam YSS_1.22b
hayājāvipaśuṣv api YSS_1.27b
havanaṃ ca praṇaśyati YS182v_3.51d
havanaṃ ca prayatnena YS182v_4.38a
havirguṇā na vaktavyāḥ YS182v_3.28a
havirguṇā na vaktavyāḥ YS78v_39a
havyakavye niyoktavya YS182v_3.39c
havyakavyeṣu mantravit YS78v_40b
havyakavyeṣv amantritaḥ YS182v_3.29b
havye kavye ca karmaṇi YS78v_34b
hasangrāsaṃ ca yo bhuṅkte YS182v_3.33a
hasteśv āsanadāne ca YS182v_3.30c
hastau kṛtvā susaṃyuktau YS99v_93a
hiṅguñ ca vṛkṣaniryāsaiḥ YSS_2.38c
hinasti bhāryāṃ sasutaṃ kalatram YSS_1.41b
hiraṇyaṃ lobhalipsayā YS182v_4.60b
hṛtavittaṃ vivāsayet YSS_2.21d
hṛdayaṃ viṣṭhayā liptaṃ YSS_2.23c
hṛdayenānucintayet YS99v_92b
haitukaḥ śūdrayājī ca YS182v_3.35c
haitukaḥ śūdrayājī ca YS78v_30c
homena sa viśuddhyati YS78v_7d