Ramanuja: Vedarthasamgraha

Input by Sadanori ISHITOBI


ANALYTIC TEXT VERSION (BHELA conventions)
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


ANALYTIC VERSION according to BHELA conventions:

Sandhi markers:
(. =short vowel, - =long vowel)

in word-sandhi:
1: . . e.g.: veda+anta = vedā1nta
2: - .
3: . -
4: - -

in sentence-sandhi:
7: . . e.g.: ca+api = cā7pi
8: . -
9: - .
0: - -

(1)
aśeṣa-cid-acid-vastu-viśeṣiṇe śeṣa-śāyine /
nirmalā1nanta-kalyāṇa-nidhaye viṣṇave namaḥ //(1)

(2)
paraṃ brahmai7vā7jñaṃ bhrama-parigataṃ saṃsarati tat-paro1pādhy-ālīḍhaṃ vivaśama-śubhasyā8spadam iti /
śruti-nyāyā1petaṃ jagati vitataṃ mohanam idaṃ tamo yenā7pāstaṃ sa hi vijayate yāmuna-muniḥ //(2)

(3)
aśeṣa-jagad-dhitā1nuśāsana-śruti-nikara-śirasi samadhigato 'yam arthaḥ jīva-paramā3tma-yāthātmya-jñāna-pūrvaka-varṇā3śrama-dharme1tikartavyatāka-parama-puruṣa-caraṇa-yugala-dhyānā1rcana-praṇāmā3dir atyartha-priyas tat-prāpti-phalaḥ /

(4)
asya jīvā3tmano 'nādy-avidyā-saṃcita-puṇya-pāpa-rūpa-karma-pravāha-hetuka-brahmā3di-sura-nara-tiryak-sthāvarā3tmaka-catur-vidha-deha-praveśa-kṛta-tat-tad-abhimāna-janitā1varjanīya-bhava-bhaya-vidhvaṃsanāya dehā1tiriktā3tma-svarūpa-tat-sva-bhāva-tad-antarayāmi-paramā3tma-sva-rūpa-tat-sva-bhāva-tad-upāsana-tat-phala-bhūtā3tma-sva-rūpā3virbhāva-pūrvakā1navadhikā1tiśayā3nanda-brahmā1nubhava-jñāpane pravṛttaṃ hi vedānta-vākya-jātam, tat tvam asi / ayam ātmā brahma / ya ātmani tiṣṭhann ātmano 'ntaro yam ātmā na veda yasyā8tmā śarīraṃ ya ātmānam antaro yamayati sa ta ātmā1ntaryāmy amṛtaḥ / eṣa sarva-bhūtā1ntar-ātmā1pahata-pāpmā divyo deva eko nārāyaṇaḥ / tam etaṃ vedā1nuvacanena brāhmaṇā vividiṣanti yajñena dānena tapasā9nāśakena / brahma-vid āpnoti param / tam evaṃ vidvān amṛta iha bhavati nā7nyaḥ panthā ayanāya vidyata ity-ādikam /

(5)
jīvā3tmanaḥ sva-rūpaṃ deva-manuṣyā3di-prakṛti-pariṇāma-viśeṣa-rūpa-nānā-vidha-bheda-rahitaṃ jñānā3nandai1ka-guṇaṃ, tasyai7tasya karma-kṛta-devā3di-bhede 'padhvaste sva-rūpa-bhedo vācām agocaraḥ sva-saṃvedyaḥ, jñāna-sva-rūpam ity etāvad eva nirdeśyam / tac ca sarveṣām ātmanāṃ samānam /

(6)
evaṃ-vidha-cid-acid-ātmaka-prapañcasyo7dbhava-sthiti-pralaya-saṃsāra-nirvartanai1ka-hetu-bhūtaḥ samasta-heya-pratyanīkā1nanta-kalyāṇatayā ca sve1tara-samasta-vastu-vilakṣaṇa-sva-rūpo 'navadhikā1tiśayā1saṃkhyeya-kalyāṇa-guṇa-gaṇaḥ sarvā3tma-para-brahma-para-jyotiḥ-para-tattva-paramā3tma-sad-ādi-śabda-bhedair nikhila-vedānta-vedyo bhagavān nārāyaṇaḥ puruṣo1ttama ity antaryāmi-sva-rūpam / asya ca vaibhava-pratipādana-parāḥ śrutayaḥ sve1tara-samasta-cid-acid-vastu-jātā1ntar-ātmatayā nikhila-niyamanaṃ tac-chakti-tad-aṃśa-tad-vibhūti-tad-rūpa-tac-charīra-tat-tanu-prabhṛtibhiḥ śabdais tat-sāmānādhikaraṇyena ca pratipādayanti /

(7)
tasya vaibhava-pratipādana-parāṇām eṣāṃ sāmānādhikaraṇyā3dīnāṃ vivaraṇe pravṛttāḥ kecana nirviśeṣa-jñāna-mātram eva brahma, tac ca nitya-mukta-sva-prakāśa-sva-bhāvam api tat tvam asy ādi-sāmānādhikaraṇyā1vagata-jīvā1ikyaṃ, brahmai7vā7jñaṃ badhyate mucyate ca, nirviśeṣa-cin-mātrā1tireke3śvare3śitavyā3dy-ananta-vikalpa-rūpaṃ kṛtsnaṃ jagan-mithyā, kaścid baddhaḥ, kaścin mukta ity iyam avasthā na vidyate / itaḥ pūrvaṃ kecana muktā ity ayam artho mithyā / ekam eva śarīraṃ jīvavan nirjīvānī7tarāṇi, tac-charīraṃ kim iti na vyavasthitam, ācāryo jñānasyo7padeṣṭā mithyā śāstraṃ ca mithyā śāstra-pramātā ca mithyā śāstra-janyaṃ jñānaṃ ca mithyā --- etat sarvaṃ mithyā-bhūtenai7va śāstreṇā7vagamyata iti varṇayanti /

(8)
apare tv apahata-pāpmatvā3di-samasta-kalyāṇa-guṇo1petam api brahmai7tenai7vā7ikyā1vabodhena kenacid upādhi-viśeṣeṇa saṃbaddhaṃ badhyate mucyate ca nānā-vidha-mala-rūpa-pariṇāmā3spadaṃ ce7ti vyavasthitāḥ /

(9)
anye punar aikyā1vabodha-yāthātmyaṃ varṇayantaḥ svābhāvika-niratiśayā1parimito1dāra-guṇa-sāgaraṃ brahmai7va sura-nara-tiryak-sthāvara-nāraki-svargy-apavargi-cetaneṣu sva-bhāvato vilakṣaṇam avilakṣaṇaṃ ca viyad-ādi-nānā-vidha-mala-rūpa-pariṇāmā3spadaṃ ce7ti pratyavatiṣṭhante /

(10)
tatra prathama-pakṣasya śruty-artha-paryālocana-parā duṣparihārān doṣān udāharanti / prakṛta-parāmarśi-tac-chabdā1vagata-sva-saṃkalpa-kṛta-jagad-udaya-vibhava-vilayā3dayas tad+aikṣata bahu syāṃ prajāyeye7ty-ārabhya san-mūlāḥ somye7māḥ sarvāḥ prajāḥ sad-āyatanāḥ sat-pratiṣṭhā ity-ādibhiḥ padaiḥ pratipāditās tat-saṃbandhitayā prakaraṇā1ntara-nirdiṣṭāḥ sarva-jñatā-sarva-śaktitva-sarve3śvaratva-sarva-prakāratva-samā1bhyadhika-nivṛtti-satya-kāmatva-satya-saṃkalpatva-sarvā1vabhāsakatvā3dy-anavadhikā1tiśayā1saṃkhyeya-kalyāṇa-guṇa-gaṇā apahata-pāpme9ty-ādy-aneka-vākyā1vagata-nirasta-nikhila-doṣatā ca sarve tasmin pakṣe vihanyante /

(11)
atha syāt --- upakrame 'py eka-vijñānena sarva-vijñāna-mukhena kāraṇasyai7va satyatāṃ pratijñāya tasya kāraṇa-bhūtasyai7va brahmaṇaḥ satyatāṃ vikāra-jātasyā7satyatāṃ mṛd-dṛṣṭāntena darśayitvā satya-bhūtasyai7va brahmaṇaḥ sad eva somye7dam agra āsīd ekam evā7dvitīyam iti sajātīya-vijātīya-nikhila-bheda-nirasanena nirviśeṣatai9va pratipāditā / etac chodhakāni prakaraṇā1ntara-gata-vākyāny api satyaṃ jñānam anantaṃ brahma, niṣkalaṃ niṣkriyaṃ nirguṇaṃ, vijñānam ānandam ity-ādīni sarva-viśeṣa-pratyanīkai1kā3kāratāṃ bodhayanti / na cai7kā3kāratā-bodhane padānāṃ paryāyatā / ekatve 'pi vastunaḥ sarva-viśeṣa-pratyanīkato2pasthāpanena sarva-padānām arthavattvād iti /

(12)
nai7tad evam / eka-vijñānena sarva-vijñānaṃ sarvasya mithyātve sarvasya jñātavyasyā7bhāvān na setsyati / satyatva-mithyātvayor ekatā-prasaktir vā / api tv eka-vijñānena sarva-vijñānaṃ sarvasya tad-ātmakatvenai7va satyatve sidhyati /

(13)
ayam arthaḥ --- śvetaketuṃ pratyāha stabdho 'sy uta tam ādeśam aprākṣya iti paripūrṇa iva lakṣyase tān ācāryān prati tam apy ādeśaṃ pṛṣṭavān asī7ti / ādiśyate 'nene7ty ādeśaḥ / ādeṣaḥ praśāsanam / etasya vā akṣarasya gārgi sūryā-candramasau vidhṛtau tiṣṭhata ity ādibhir aikyarthyāt / tathā ca mānavaṃ vacaḥ --- praśāsitāraṃ sarveṣām ity-ādi / atrā7py ekam eve7ti jagad-upādānatāṃ pratipādyā7dvitīya-padenā7dhiṣṭhātara-nivāraṇād asyai7vā7dhiṣṭhātṛtvam api pratipādyate /atas taṃ praśāsitāraṃ jagad-upādāna-bhūtam api pṛṣṭavān asi yena śrutena matena vijñātenā7śrutam amatam avijñānaṃ śrutaṃ mataṃ vijñātaṃ bhavatī7ty uktaṃ syāt / nikhila-jagad-udaya-vibhava-vilayā3di-kāraṇa-bhūtaṃ sarva-jñatva-satya-kāmatva-satya-saṃkalpatva-parimito1dāra-guṇa-gaṇa-sāgaraṃ kiṃ brahmā7pi tvayā śrutam iti hārdo bhāvaḥ / tasya nikhila-kāraṇatayā kāraṇam eva nānā-saṃsthāna-viśeṣa-saṃsthitaṃ kāryam ity ucyata iti kāraṇa-bhūta-sūkṣma-cid-acid-vastu-śarīraka-brahma-vijñānena kārra-bhūtam akhilaṃ jagad vijñātaṃ bhavatī7ti hṛdi nidhāya yenā7śrutaṃ śrutaṃ bhavaty amataṃ matam avijñātaṃ vijñātaṃ syād iti putraṃ prati pṛṣṭavān pitā / tad etat-sakalasya vastu-jātasyai7ka-kāraṇatvaṃ pitṛ-hṛdi nihitam ajānan putraḥ paraspara-vilakṣaṇeṣu vastuṣv anyasya jñānena tad-anya-vijñānasyā7ghaṭamānatāṃ buddhvā paricodayati --- kathaṃ nu bagavaḥ sa ādeśa iti /

(14)
paricoditaḥ punas tad eva hṛdi nihitaṃ jñānā3nandā1malatvai1ka-sva-rūpam aparicchedya-māhātmyaṃ satya-saṃkalpatva-miśrair anavadhikā1tiśayā1saṃkhyeya-kalyāṇa-guṇa-gaṇair juṣṭam avikāra-sva-rūpaṃ paraṃ brahmai7va nāma-rūpa-vibhāgā1narha-sūkṣma-cid-acid-vastu-śarīraṃ sva-līlāyai sva-saṃkalpenā7nanta-vicitra-sthira-trasa-sva-rūpa-jagat-saṃsthānaṃ svā1ṃśenā7vasthitam iti /

(15)
taj-jñānenā7sya nikhilasya jñātatāṃ bruvaṃl loka-dṛṣṭaṃ kārya-kāraṇayor ananyatvaṃ darśayituṃ dṛṣṭāntam āha --- yathā somyai7kena mṛt-piṇḍena sarvaṃ mṛn-mayaṃ vijñātaṃ syād vācā0rambhaṇaṃ vikāro nāma-dheyaṃ mṛttike9ty eva satyam iti / ekam eva mṛd-dravyaṃ svai1ka-deśena nānā-vyavahārā3spadatvāya ghaṭa-śarāvā3di-nānā-saṃsthānā1vasthā-rūpa-vikārā3pannaṃ nānā-nāma-dheyam api mṛttikā-saṃsthāna-viśeṣatvān mṛd-dravyam eve7ttham avasthitaṃ na vastv-antaram iti / yathā mṛt-piṇḍa-vijñānena tat-saṃsthāna-viśeṣa-rūpam ghaṭa-śarāvā3di sarvaṃ jñātam eva bhavatī7ty-arthaḥ /

(16)
tataḥ kṛtsnasya jagato brahmai1ka-kāraṇatām ajānan putraḥ pṛcchati --- bhagavāṃs tv eva me tad bravītv iti / tataḥ sarva-jñaṃ sarva-śakti brahmai7va sarva-kāraṇam ity upadiśan sa hovāca sad eva somye7dam agra āsīd ekam evā7dvitīyam iti / atre7dam iti jagan nirdiṣṭam / agra iti ca sṛṣṭeḥ pūrva-kālaḥ / tasmin kāle jagataḥ sad-ātmakatāṃ sad eve7ti pratipādya, tat-sṛṣṭi-kāle 'py aviśiṣṭam iti kṛtvai9kam eve7ti sad-āpannasya jagatas tadānīm avibhakta-nāma-rūpatāṃ pratipādya tat-pratipādanenai7va sato jagad-upādānatvaṃ pratipāditam iti sva-vyatirikta-nimitta-kāraṇam advitīya-padena pratiṣiddham /

(17)
tam ādeśam prākṣyo yenā7śrutaṃ śrutaṃ bhavatī7ty-ādāv eva praśāstitai9va jagad-upādānam iti hṛdi nihitam idānīm abhivyaktam / svayam eva jagad-upādānaṃ jagan-nimittaṃ ca sat tad aikṣata bahu syāṃ prajāyeye7ti / tad etac-chabda-vācyaṃ paraṃ brahma sarva-jñaṃ sarva-śakti satya-saṅkalpam avāpta-samasta-kāmam api līlā2rthaṃ vicitrā1nanta-cid-acin-miśra-jagad-rūpeṇā7ham eva bahu syāṃ tad-arthaṃ prajāyeye7ti svayam eva saṃkalpya svā1ṃśai1ka-deśād eva viyad-ādi-bhūtāni sṛṣṭvā punar api sai9va sac-chabdā1bhihitā parā devatai9vam aikṣata hantā7ham imās tisro devatā anena jīvenā8tmanā9nupraviśya nāma-rūpe vyākaravāṇī7ti / anena jīvenā8tmane9ti -- jīvasya brahmā3tmakatvaṃ pratipādya brahmā3tma-jīvā1nupraveśād eva kṛtsnasyā7cid-vastunaḥ padā1rthatvam evaṃ-bhūtasyai7va sarvasya vastuno nāma-bhāktvam iti ca darśayati / etad-uktaṃ bhavati --- jīvā3tmā tu brahmaṇaḥ śarīratayā prakāratvād brahmā3tmakaḥ / yasyā8tmā śarīram iti śruty-antarāt / evaṃ-bhūtasya jīvasya śarīratayā prakāra-bhūtāni deva-manuṣyā3di-saṃsthānāni vastūnī7ti brahmā3tmakāni tāni sarvāṇi / ato devo manuṣyo rākṣasaḥ paśur mṛgaḥ pakṣī vṛkṣo latā kāṣṭhaṃ śilā tṛṇaṃ ghaṭaḥ paṭa ity-ādayaḥ sarve prakṛti-pratyaya-yogenā7bhidhāyakatayā prasiddhāḥ śabdā loke tat-tad-vācyatayā pratīyamāna-tat-tat-saṃsthāna-vastu-mukhena tad-abhimāni-jīva-tad-antaryāmi-paramā3tma-paryanta-saṃghātasyai7va vācakā iti /

(18)
evaṃ samasta-cid-acid-ātmaka-prapañcasya sad-upādānatā-san-nimittatā-sad-ādhāratā-san-niyamyatā-sac-cheṣatā4di sarvaṃ ca san-mūlāḥ somye7māḥ sarvāḥ prajāḥ sad-āyatanāḥ sat-pratiṣṭhā ity-ādinā vistareṇa pratipādya kārya-kāraṇa-bhāvā3di-mukhenā7itadātmyam idaṃ sarvaṃ tat-satyam iti kṛtsnasya jagato brahmā3tmakatvam eva satyam iti pratipādya kṛtsnasya jagataḥ sa evā8tmā kṛtsnaṃ jagat tasya śarīraṃ tasmāt tvaṃ-śabda-vācyam api jīva-prakāraṃ brahmai7ve7ti sarvasya brahmā3tmakatvaṃ pratijñātaṃ tat tvam asī7ti jīva-viśeṣa upasaṃhṛtam /

(19)
etad uktaṃ bhavati / aitad-ātmyam idaṃ sarvam iti cetanā1cetana-prapañcam idaṃ sarvam iti nirdiśya tasya prapañcasyai7ṣa ātme9ti pratipāditaḥ, prapañco1ddeśena brahmā3tmakatvaṃ patipāditam ity-arthaḥ / tad idaṃ brahmā3tmakatvaṃ kim ātma-śarīra-bhāveno7ta sva-rūpeṇe7ti vivecanīyam / sva-rūpeṇa ced brahmaṇaḥ satya-saṅkalpā3dyaḥ --- tad aikṣata bahu syaṃ prajāyeye7ty upakramā1vagatā bādhitā bhavanti / śarīrā3tma-bhāvena ca tad ātmakatvaṃ śruty-antarād viśeṣato 'vagatam antaḥpraviṣṭaḥ śāstā janānāṃ sarvā3tme9ti praśāsitṛtva-rūpā3tmatvena sarveṣāṃ janānām antaḥpraviṣṭo 'taḥ sarvā3tmā sarveṣāṃ janānām ātmā sarvaṃ cā7sya śarīram iti viśeṣato jñāyate brahmā3tmakatvam / ya ātmani tiṣṭhann ātmano 'ntaro yam ātmā na veda yasyā7tmā śarīraṃ ya ātmānam antaro yamayati sa ta ātmā1ntaryāmy-amṛta iti ca / atrā7py anena jīvenā8tmane9tī7dam eva jñāyata iti pūrvam evo7ktam / ataḥ sarvasya cid-acid-vastuno brahma-śarīratvāt sarva-prakāraṃ sarva-śabdair brahmai7vā7bhidhīyata iti tat tvam iti sāmānādhikaraṇyena jīva-śarīratayā jīva-prakāraṃ brahmai7vā7bhihitam /

(20)
evam abhihite saty ayam artho jñāyate --- tvam iti yaḥ pūrvaṃ dehasyā7dhiṣṭhātṛtayā pratītaḥ sa paramā3tma-śarīratayā paramā3tma-prakāra-bhūtaḥ paramā3tma-paryantaḥ / atas tvam iti śabdas tvat-prakāra-viśiṣṭaṃ tvad-antaryāmiṇam evā8caṣṭa iti / anena jīvenā7tmanā9nupraviśya nāma-rūpe vyākaravāṇī7ti brahmā3tmakatayai9va jīvasya śarīriṇaḥ sva-nāma-bhāktvāt tat tvam iti sāmānādhikaraṇya-pravṛttayor dvayor api padayor brahmai7va vācyam / tatra ca tat-padaṃ jagat-kāraṇa-bhūtaṃ sakala-kalyāṇa-guṇa-gaṇā3karaṃ nirvadyaṃ nirvikāram ācaṣṭe / tvam iti ca tad eva brahma jīvā1ntaryāmi-rūpeṇa sa-śarīra-prakāra-viśiṣṭam ācaṣṭe / tad evaṃ pravṛtti-nimitta-bhedenai7kasmin brahmaṇy eva tat tvam iti dvayoḥ padayor vṛttir uktā / brahmaṇo niravadyaṃ nirvikāraṃ sakala-kalyāṇa-guṇa-gaṇā3karatvaṃ jagat-kāraṇatvaṃ cā7bādhitam /

(21)
aśruta-vedāntāḥ puruṣāḥ padā1rthāḥ sarve jīvā3tmanaś ca brahmā3tmakā iti na paśyati sarva-śabdānāṃ ca kevaleṣu tat-tat-padā1rtheṣu vācyai1ka-deśeṣu vācya-paryavasānaṃ manyante / idānīṃ vedānta-vākya-śravaṇena brahma-kāryatayā tad-antaryāmitayā ca sarvasya brahmā3tmakatvaṃ sarva-śabdānāṃ tat-tat-prakāra-saṃsthita-brahma-vācitvaṃ ca jānanti / nanv evaṃ gavā3di-śabdānāṃ tat-tat-padā1rtha-vācitayā vyutpattir bādhitā syāt / nai7vaṃ sarve śabdā acij-jīva-viśiṣṭasya paramā3tmano vācakā ity uktam / nāma-rūpe vyākaravāṇī7ty atra / tatra laukikāḥ puruṣāḥ śabdaṃ vyāharantaḥ śabda-vācye pradhānā1ṃśasya paramā3tmanaḥ pratyakṣā3dy-aparicchedyatvād vācyai1ka-deśa-bhūte vācya-samāptiṃ manyante / vedānta-śravaṇena ca vyutpattiḥ pūryate / evam eva vaidikāḥ sarve śabdāḥ paramā3tma-paryantān svā1rthān bodhayanti / vaidikā eva sarve śabdā vedā3dav uddhṛtyo7ddhṛtya pareṇai7va brahmaṇā sarva-padā1rthān pūrvavat sṛṣṭvā teṣu paramā3tma-paryanteṣu pūrvavan nāmatayā prayuktāḥ / tad āha manuḥ ---
sarveṣāṃ tu nāmāni karmāṇi ca pṛthak pṛthak /
veda-śabdebhya evā8dau pṛthak-saṃsthāś ca nirmame //
iti / saṃsthāḥ saṃsthānāni rūpāṇī7ti yāvat / āha ca bhagavān parāśaraḥ ---
nāma rūpaṃ bhūtānāṃ kṛtyānāṃ prapañcanam /
veda-śabdebhya evā8dau daivā3dīnāṃ cakāra saḥ //
iti / śrutiś ca --- sūryā-candra-masau dhātā yathā-pūrvam akalpayad iti / sūryā3dīn pūrvavat parikalpya nāmāni ca pūrvavac cakāra ity-arthaḥ /

(22)
evaṃ jagad-brahmaṇor ananyatvaṃ prapañcitam / tenai7kena jñātena sarvasya jñātato 'papāditā bhavati / sarvasya brahma-kāryatva-pratipādanena tad-ātmakatayai9va satyatvaṃ nā7nyathe9ti tat satyam ity-uktam / yathā dṛṣṭānte sarvasya mṛd-vikārasya mṛd-ātmanai9va satyatvam /

(23)
śodhaka-vākyāny api niravadyaṃ sarva-kalyāṇa-guṇā3karaṃ paraṃ brahma bodhayanti / sarva-pratyanīkā3kāratā-bodhane 'pi tat-tat-pratyanīkā3kāratāyāṃ bhedasyā7varjanīyatvān na nirviśeṣa-vastu-siddhiḥ /

(24)
nanu ca jñāna-mātraṃ brahme7ti pratipādite nirviśeṣa-jñāna-mātraṃ brahme7ti niścīyate / nai7vaṃ / sva-rūpa-nirūpaṇa-dharma-śabdā hi dharma-mukhena sva-rūpam api pratipādayanti / gavā3di-śabdavat / tad āha sūtra-kāraḥ --- tad-guṇa-sāratvāt tad-vyapadeśaḥ prājñavat / yāvad ātma-bhāvitatvāc ca na doṣa iti / jñānena dharmeṇa sva-rūpam api nirūpitaṃ na jñāna-mātraṃ brahme7ti / katham idam avagamyata iti ced yaḥ sarva-jñaḥ sarva-vid ity-ādi-jñātṛtva-śruteḥ parāsya śaktir vividhai9va śrūyate svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca / vijñātāram are kena vijānīyād ity-ādi-śruti-śata-samadhigatam idam / jñānasya dharma-mātratvād dharma-mātrasyai7kasya vastutva-pratipādanā1nupapatteś ca / ataḥ satya-jñānā3di-padāni svā1rtha-bhūta-jñānā3di-viśiṣṭam eva brahma pratipādayanti / tat tvam iti dvayor api padayoḥ svā1rtha-prahāṇena nirviśeṣa-vastu-sva-rūpo1pasthāpana-paratve mukhyā1rtha-parityāgaś ca /

(25)
nanv aikye tātparya-niścayān na lakṣaṇā-doṣaḥ / so 'yaṃ deva-datta itivat / yathā so 'yam ity atra sa iti śabdena deśā1ntara-kālā1ntara-saṃbandhī puruṣaḥ pratīyata ayam iti ca saṃnihita-deśa-vartamāna-kāla-saṃbandhī, tayoḥ sāmānādhikaraṇyenā7ikyaṃ pratīyate / tatrai7kasya yugapad-viruddha-deśa-kāla-saṃbandhitayā pratītir na ghaṭata iti dvayor padayoḥ sva-rūpa-mātro1pasthāpana-paratvaṃ sva-rūpasya cā7ikyaṃ pratipadyata iti cen nai7tad evam / so 'yaṃ deva-datta ity atrā7pi lakṣaṇā-gandho na vidyate / virodhā1bhāvāt / ekasya bhūta-vartamāna-kriyā-dvaya-saṃbaṃdho na viruddhaḥ / deśā1ntara-sthitir bhūtvā saṃnihita-deśa-sthitir vartate / ato bhūta-vartamāna-kriyā-dvaya-saṃbandhitayā9ikya-pratipādanam aviruddham / deśa-dvaya-virodhaś ca kāla-bhedena parihṛtaḥ / lakṣaṇāyām api na dvayor api padayor lakṣaṇā-samāśrayaṇam / etenai7va lakṣitena virodha-parihārāt / lakṣaṇā2bhāva evo7ktaḥ / deśā1ntara-saṃbandhitayā bhūtasyai7vā7nya-deśa-saṃbandhitayā vartamānatvā1virodhāt /

(26)
evam atrā7pi jagat-kāraṇa-būtasyai7va parasya brahmaṇo jīvā1ntaryāmitayā jīvā3tmatvam aviruddham iti pratipāditam / yathā bhūtayor eva hi dvayor aikyaṃ sāmānādhikaraṇyena pratīyate / tat-parityāgena sva-rūpa-mātrā1ikyaṃ na sāmānādhikaraṇyā1rthaḥ --- bhinna-pravṛtti-nimittānāṃ śabdānām ekasminn arthe vṛttiḥ sāmānādhikaraṇyam iti hi tad-vidaḥ / tathā-bhūtayor aikyam upapāditam asmābhiḥ / upakrama-virodhy-upasaṃhāra-padena vākya-tātparya-niścayaś ca na ghaṭate / upakrame hi tad aikṣata bahu syām ity-ādinā satya-saṃkalpatvaṃ jagad-eka-kāraṇatvam apy uktam / tad-virodhi cā7vidyā4śrayatvā3di brahmaṇaḥ /

(27)
api cā7rtha-bheda-tat-saṃsarga-viśeṣa-bodhana-kṛta-pada-vākyasya sva-rūpatā4labdha-pramāṇa-bhāvasya śabdasya nirviśeṣa-vastu-bodhanā1sāmarthān na nirviśeṣa-vastuni śabdaḥ pramāṇam / nirviśeṣa ity-ādi-śabdās tu kenacid viśeṣeṇa viśiṣṭatayā9vagatasya vastuno vastv-antara-gata-viśeṣa-niṣedha-paratayā bodhakāḥ / itarathā teṣam apy anavabodhakatvam eva / prakṛti-pratyaya-rūpeṇa padasyai7vā7neka-viśeṣa-garbhatvād aneka-padā1rtha-saṃsarga-bodhakatvāc ca vākyasya /

(28)
atha syāt --- nā7smābhir nirviśeṣe svayaṃ-prakāśe vastuni śabdaḥ pramāṇam ity ucyate / svataḥsiddhasya pramāṇā1napekṣatvāt / sarvaiḥ śabdais tad-uparāga-viśeṣā jñātṛtvā3dayaḥ sarve nirasyante / sarveṣu viśeṣeṣu nivṛtteṣu vastu-mātram anavacchinnaṃ svayaṃ-prakāśaṃ svata evā7vatiṣṭhata iti / nai7tad evam / kena śabdena tad-vastu nirdiśya tad-gata-viśeṣā nirasyante / jñapti-mātra-śabdene7ti cen na / so 'pi saviśeṣam eva vastv-avalambate / prakṛti-pratyaya-rūpeṇa viśeṣa-garbhatvāt / jñā avabodhana iti sa-karmakaḥ sa-kartṛkaḥ kriyā-viśeṣaḥ kriyā2ntara-vyāvartaka-sva-bhāva-viśeṣaś ca prakṛtyā9vagamyate / pratyayena ca liṅga-saṃkhyā4dayaḥ / svataḥ-siddhāv apy etat-sva-bhāva-viśeṣa-virahe siddhir eva na syāt / anya-sādhana-sva-bhāvatayā hi jñapteḥ svataḥ-siddhir ucyate /

(29)
brahma-sva-rūpaṃ kṛtsnaṃ sarvadā svayam eva prakāśate cen na tasminn anya-dharmā1dhyāsaḥ saṃbhavati / na hi rajju-sva-rūpe 'vabhāsamāne sarpatvā3dir adhyasyate / ata eva hi bhavadbhir ācchādikā1vidyā9bhyupagamyate / tataś ca śāstrīya-nivartaka-jñānasya brahmaṇi tirohitā1ṃśo viṣayaḥ / anyathā tasya nivartakatvaṃ ca na syāt / adhiṣṭhānā1tireki-rajjutva-prakāśanena hi sarpatvaṃ bādhyate / ekaś ced viśeṣo jñāna-mātre vastuni śabdenā7bhidhīyate sa ca brahma-viśeṣaṇaṃ bhavatī7ti sarva-śruti-pratipādita-sarva-viśeṣaṇa-viśiṣṭaṃ brahma bhavati /

(30)
ataḥ prāmāṇikānāṃ na kenā7pi pramāṇena nirviśeṣa-vastu-siddhiḥ / nirvikalpaka-pratyakṣe 'pi saviśeṣam eva vastu pratīyate / anyathā savikalpake so 'yam iti pūrvā1vagata-prakāra-viśiṣṭa-pratyayā1nupapatteḥ / vastu-saṃsthāna-viśeṣa-rūpatvād gotvā3der nirvikalpata-daśāyām api sasaṃsthānam eva vastv ittham iti pratīyate / dvitīyā3di-pratyayeṣu tasya saṃsthāna-viśeṣasyā7neka-vastu-niṣṭhatā-mātraṃ pratīyate / saṃsthāna-rūpa-prakārā3khyasya padā1rthasyā7neka-vastu-niṣṭhatayā9neka-vastu-viśeṣaṇatvaṃ dvitīyā3di-pratyayā1vagamyam iti dvitīyā3di-pratyayāḥ savikalpakā ity ucyante / ata evai7kasya padā1rthasya bhinnā1bhinnatva-rūpeṇa dvy-ātmakatvaṃ viruddhaṃ pratyuktam / saṃsthānasya saṃsthāninaḥ prakāratayā padā1rthā1ntaratvam / prakāratvād eva pṛthak-siddhy-anarhatvaṃ pṛthag-anupalambhaś ce7ti na dvy-ātmakatva-siddhiḥ /

(31)
api ca nirviśeṣa-vastv-ādinā svayaṃprakāśe vastuni tad-uparāga-viśeṣāḥ sarvaiḥ śabdair nirasyanta iti vadatā ke te śabdā niṣedhakā iti vaktavyam / vācā0rambhaṇaṃ vikāro nāma-dheyaṃ mṛttike9ty eva satyam iti vikāra-nāma-dheyayor vācā0rambhaṇa-mātratvāt / yat tatra kāraṇatayo9palakṣyate vastu-mātraṃ tad eva satyam anyad asatyam itī7yaṃ śrutir vadatī7ti cen nai7tad upapadyate / ekasmin vijñāte sarvaṃ vijñātaṃ bhavatī7ti pratijñāte 'nya-jñānenā7nya-jñānā1saṃbhavaṃ manvānasyai7kam eva vastu vikārā3dy-avasthā-viśeṣeṇa pāramārthikenai7va nāma-rūpam avasthitaṃ cet tatrai7kasmin vijñāte tasmād vilakṣaṇa-saṃsthānā1ntaram api tad eve7ti tatra dṛṣṭānto 'yaṃ nidarśitaḥ / nā7tra kasyacid viśeṣasya niṣedhakaḥ ko 'pi śabdo dṛśyate / vācā0rambhaṇam iti vācā vyavahāreṇā8rabhyata ity ārambhaṇam / piṇḍa-rūpeṇā7vasthitāyāḥ mṛttikāyā nāma vā9nyad-vyavahāraś cā7nyaḥ / ghaṭa-śarāvā3di-rūpeṇā7vasthitāyās tasyā eva mṛttikāyā anyāni nāma-dheyāni vyavahārāś cā7nyad-daśāḥ / tathā9pi sarvatra mṛttikā-dravyam ekam eva nānā-saṃsthāna-nānā-nāma-dheyābhyāṃ nānā-vyavahāreṇa cā8rabhyata ity-etad eva satyam ity anenā7nya-jñānenā7nya-jñāna-saṃbhavo nidarśitaḥ / nā7tra kiṃcid vastu niṣidhyata iti pūrvam evā7yam arthaḥ prapañcitaḥ /

(32)
api ca yenā7śrutaṃ śrutam ity-ādinā brahma-vyatiriktasya sarvasya mithyātvaṃ pratijñātaṃ ced yathā somyai7kena mṛt-piṇḍene7ty-ādi-dṛṣṭāntaḥ sādhya-vikalaḥ syāt / rajju-sarpā3divan mṛttikā-vikārasya ghaṭa-śarāvā3der asatyatvaṃ śvetaketoḥ śuśrūṣoḥ pramāṇā1ntareṇa yuktyā cā7siddham ity etad api siṣādhayiṣitam iti cet / yathe9ti dṛṣṭāntayo9pādānaṃ na ghaṭate /

(33)
sad eva somye7dam agra āsīd ekam evā7dvitīyam evā7dvitīyam ity atra sad evai7kam eve7ty avadhāraṇa-dvayenā7dvitīyam ity anena ca san-mātrā1tireki-sajātīya-vijātīyāḥ sarve viśeṣā niṣiddhā iti pratīyata iti cenn etad evam / kārya-kāraṇa-bhāvā1vasthā-dvayā1vasthitasyai7kasya vastuna ekā1vasthā2vasthitasya jñānenā7vasthā2ntarā1vasthitasyā7pi vastv-aikyena jñātatāṃ dṛṣṭāntena darśayitvā śvetaketor aprajñātaṃ sarvasya brahma-kāraṇatvaṃ ca vaktuṃ sad eva somye7dam ity ārabdham / idam agre sad evā8sīd iti / agra iti kāla-viśeṣaḥ / idaṃ-śabda-vācyasya prapañcasya sad-āpatti-rūpāṃ kriyāṃ sadravyatāṃ ca vadati / ekam eve7ti cā7sya nānā-nāma-rūpa-vikāra-prahāṇam / etasmin pratipādite 'sya jagataḥ sad-upādānatā pratipāditā bhavati / anyatro7pādāna-kāraṇasya sva-vyatiriktā1dhiṣṭhātr-apekṣā-darśane 'pi sarva-vilakṣaṇatvād asya sarva-jñasya brahmaṇaḥ sarva-śakti-yogo na viruddha ity advitīya-padam adhiṣṭhātr-antaraṃ nivārayati / sarva-śakti-yuktatvād eva brahmaṇaḥ / kāścana śrutayaḥ prathamam upādāna-kāraṇatvaṃ pratipādya nimitta-kāraṇam api tad eve7ti pratipādayanti / yathe9yaṃ śrutiḥ / anyāś ca śrutayo brahmaṇo nimitta-kāraṇatvam anujñāyā7syai7vo7pādānatā4di katham iti paricodya, sarva-śakti-yuktatvād upādāna-kāraṇaṃ tad-itarā1śeṣo1pakaraṇaṃ ca brahmai7ve7ti pariharanti --- kiṃsvid vanaṃ ka u sa vṛkṣa āsīd yato dyāvā-pṛthivī niṣṭakṣur-maṇīṣiṇo manasā pṛcchated utdyad adhyatiṣṭhad bhuvanāni dhārayan / brahma vanaṃ brahma sa vṛkṣa āsīd yato dyāvā-pṛthivī niṣṭatakṣur manīṣiṇo manasā vibravīmi vaḥ brahmā1dhyatiṣṭhad bhuvanāni / dhārayann iti sāmānyato dṛṣṭena virodham āśaṅkya brahmaṇaḥ sarva-vilakṣaṇatvena parihāra uktaḥ / ataḥ sad eva somye7dam agra āsīd ity atrā7py agra ity-ādy-aneka-viśeṣā brahmaṇo pratipāditāḥ / bhavad-abhimata-viśeṣa-niṣedha-vācī ko 'pi śabdo na dṛśyate / praty uta jagad-brahmaṇoḥ kārya-kāraṇa-bhāva-jñāpanāyā7gra iti kāla-viśeṣa-sad-bhāvaḥ / āsīd iti kriyā-viśeṣo, jagad-upādānatā jagan-nimittatā ca, nimitto1pādānayor bheda-nirasanena tasyai7va brahmaṇaḥ sarva-śakti-yogaś ce7ty aprajñātaḥ sahasraśo viśeṣā eva pratipāditāḥ /

(34)
yato vāstava-kārya-kāraṇa-bhāvā3di-vijñāne pravṛttam ata evā7sad eve7dam agra āsīd ity-ārabhyā7sat-kārya-vāda-niṣedhaś ca kriyate --- kutas tu khalu somyai7vaṃ syād iti / prāg-asata utpattir ahetuke9ty-arthaḥ / tad evo7papādayati --- katham asataḥ saj jāyete7ti / asata utpannam asad-ātmakam eva bhavatī7ty-arthaḥ / yathā mṛd utpannaṃ ghaṭā3dikaṃ mṛd-ātmakam / sata utpattir nāma vyavahāra-viśeṣa-hetu-bhūto 'vasthā-viśeṣa-yogaḥ /

(35)
etad uktaṃ bhavati / ekam eva kāraṇa-bhūtaṃ dravyam avasthā2ntara-yogena kāryam ity ucyata ity eka-vijñānena sarva-vijñānaṃ pratipipādayiṣitam / tad asat-kārya-vāde na setsyati / tathā hi nimitta-samavāyy-asamavāyi-prabhṛtiḥ kāraṇair avayavy-ākhyaṃ kāryaṃ dravyā1ntaram evo7tpadyata iti kāraṇa-bhūtād vastunaḥ kāryasya vastv-antaratvān na taj-jñānenā7sya jñātatā katham api saṃbhavatī7ti / katham avayavi dravyā1ntaraṃ nirasyata iti cet / kāraṇa-gatā1vasthā2ntara-yogasya dravyā1ntaro1tpatti-vādinaḥ saṃpratipannasyai7vai7katva-nāmā1ntarā3der upapādakatvād dravyā1ntarā1darśanāc ce7ti kāraṇam evā7vasthā2ntarā3pannaṃ kāryam ity ucyata ity uktam /

(36)
nanu niradhiṣṭhāna-bhramā1saṃbhava-jñāpanāyā7sat-kārya-vāda-nirāsaḥ kriyate / tathā hy ekaṃ cid-rūpaṃ satyam evā7vidyāc chāditaṃ jagad-rūpeṇa vivartata ity avidyā4śrayatvāya mūla-kāraṇaṃ satyam ity abhyupagantavyam ity asat-kārya-vāda-nirāsaḥ / nai7tad evam / eka-vijñānena sarva-vijñāna-pratijñā-dṛṣṭānta-mukhena sat-kārya-vādasyai7va prasaktatvād ity uktam / bhavat-pakṣe niradhiṣṭhāna-bhramā1saṃbhavasya durupapādatvāc ca / yasya hi cetana-gata-doṣaḥ pāramārthiko doṣā3śrayatvaṃ ca pāramārthikaṃ tasya pāramārthika-doṣeṇa yuktasyā7pāramārthika-gandharva-nagarā3di-darśanam upapannaṃ, yasya tu doṣaś cā7pāramārthiko doṣā3śrayatvaṃ cā7pāramārthikaṃ tasyā7pāramārthikenā7py āśrayeṇa tad upapannam iti bhavat-pakṣe na niradhiṣṭhāna-bhramā1saṃbhavaḥ /

(37)
śodhakeṣv api satyaṃ jñānam anantaṃ brahma, ānando brahme7ty-ādiṣu vākyeṣu sāmānyādhikaraṇya-vyutpatti-siddhā1neka-guṇa-viśiṣṭai1kā1rthā1vabodhanam aviruddham iti sarva-guṇa-viśiṣṭaṃ brahmā7bhidhīyata iti pūrvam evo7ktam /

(38)
athā7ta ādeśo ne7ti ne7tī7ti bahudhā niṣedho dṛṣyata iti cet / kim atra niṣidhyata iti vaktavyam / dve vāva brahmaṇo rūpe mūrtaṃ cai7vā7mūrtaṃ ce7ti mūrtā1mūrtā3tmakaḥ prapañcaḥ sarvo 'pi niṣidhyata iti cen nai7vam / brahmaṇo rūpatayā9prajñātaṃ sarvaṃ rūpatayo9padiśya punar tad eva niṣeddhum ayuktam / prakṣālanād dhi paṅkasya dūrād asparśanaṃ varam iti nyāyāt / kas tarhi niṣedha-vākyā1rthaḥ / sūtra-kāraḥ svayam eva vadati --- prakṛtai1tāvattvaṃ hi pratiṣedhati tato bravīti ca bhūya iti / uttaratra atha nāma-dheyaṃ saty asya satyaṃ prāṇā vai satyaṃ teṣām eṣa satyam iti satyā3di-guṇa-gaṇasya pratipāditatvāt pūrva-prakṛtai1tāvan-mātraṃ na bhavati brahme7ti, brahmaṇa etāvan-mātratā pratiṣidhyata iti sūtrā1rthaḥ /

(39)
ne7ha nānā9sti kiṃcane7ty-ādinā nānātva-pratiṣedha eva dṛṣyata iti cet / atrā7py uttaratra sarvasya vaśī sarvasye8śana iti satya-saṅkalpatva-sarve3śvaratva-pratipādanāc cetana-vastu-śarīra īśvara iti sarva-prakāra-saṃsthitaḥ sa eka eve7ti tat-pratyanīkā-brahmā3tmaka-nānātvaṃ pratiṣiddhaṃ na bhavad-abhimatam / sarvāsv evaṃ-prakārāsu śrutiṣv iyam eva sthitir iti na kvacid api brahmaṇaḥ saviśeṣatva-niṣedhaka-vācī ko 'pi śabdo dṛśyate /

(40)
api ca nirviśeṣa-jñāna-mātraṃ brahma tac cā8chādikā1vidyā-tirohita-sva-rūpaṃ sva-gata-nānātvaṃ paśyatī7ty ayam artho na ghaṭate / tirodhānaṃ nāma prakāśa-nivāraṇam / sva-rūpā1tireki-prakāśa-dharmā1nabhyupagamena prakāśasyai7va sva-rūpatvāt sva-rūpa-nāśa eva syāt / prakāśa-paryāyaṃ jñānaṃ nityaṃ sa ca prakāśo 'vidyā-tirohita iti bāliśa-bhāṣitam idam / avidyayā prakāśa-tirohita iti prakāśo7tpatti-pratibandho vidyamānasya vināśo vā / prakāśasyā7nutpādyatvād vināśa eva syāt / prakāśo nityo nirvikāras tiṣṭhatī7ti cet / satyām apy avidyāyāṃ brahmaṇi na kiṃcit tirohitam iti nānātvaṃ paśyatī7ti bhavatām ayaṃ vyavahāraḥ satsv anirvacanīya eva /

(41)
nanu ca bhavato 'pi vijñāna-sva-rūpa ātmā1bhyupagantavyaḥ / sa ca svayaṃ-prakāśaḥ / tasya ca devā3di-sva-rūpā3tmā1bhimāne sva-rūpa-prakāśa-tirodhānam avaśyam āśrayaṇīyam / sva-rūpa-prakāśe sati svā3tmany ākārā1ntarā1dhyāsā1yogāt / ato bhavataś cā7yaṃ samāno doṣaḥ / kiṃ cā7smākam ekasminn evā8tmani bhavad-udīritaṃ durghaṭatvam bhavatām ātmā1nantyā1bhyupagamāt sarveṣv ayaṃ doṣaḥ pariharaṇīyaḥ /

(42)
atro7cyate --- svabhāvato mala-pratyanīkā1nanta-jñānā3nandai1ka-svarūpaṃ svābhāvikā1navadhikā1tiśayā1parimito1dāra-guṇa-sāgaraṃ nimeṣa-kāṣṭhā-kalā-muhūrtā3di-parā1rdha-paryantā1parimita-vyavaccheda-sva-rūpa-sarvo1tpatti-sthiti-vināśā3di-sarva-pariṇāma-nimitta-bhūta-kāla-kṛta-pariṇāmā1spaṣṭā1nanta-mahā-vibhūti sva-līlā-parikara-svā1ṃśa-bhūtā1nanta-baddha-mukta-nānā-vidha-cetana-tad-bhogya-bhūtā1nanta-vicitra-pariṇāma-śakti-cetane1tara-vastu-jātā1ntaryāmitva-kṛta-sarva-śakti-śarīratva-sarva-prakarśā1vasthānā1vasthitaṃ paraṃ brahmai7va vedyaṃ, tat-sākṣātkāra-kṣama-bhagavad-dvaipāyana-parāśara-vālmīki-manu-yājñavalkya-gautamā3pastamba-prabhṛti-muni-gaṇa-praṇīta-vidhy-artha-vāda-mantra-sva-rūpa-veda-mūle1tihāsa-purāṇa-dharma-śāstro1pabhṛṃhita-paramā1rtha-bhūtā1nādi-nidhanā1vicchinna-pāṭha-saṃpradāya-rg-yajuḥ-sāmā1tharva-rūpā1nanta-śākhaṃ vedaṃ cā7bhyupagacchatām asmākaṃ kiṃ na setsyati / yatho9ktaṃ bhagavatā dvaipāyanena mahābhārate ---
yo mām ajam anādiṃ ca vetti loka-mahe4śvaram /
dvāv imau puraṣau loke kṣaraś cā7kṣara eva ca /
kṣaraḥ sarvāṇi bhūtāni kūṭa-stho 'kṣara ucyate //
uttamaḥ puruṣas tv anyaḥ paramā3tme9ty udāhṛtaḥ /
yo loka-trayam āviśya vibhartya-vyaya īśvaraḥ //
kālaṃ ca pacate tatra na kālas tatra vai prabhūḥ /
ete vai nirayās tāta sthānasya paramā3tmanaḥ //
avyaktā3di-viśeṣā1ntaṃ pariṇāma-rddhi-saṃyuktam /
krīḍā harer idaṃ sarvaṃ kṣaram ity avadhāryatām //
kṛṣṇa eva hi lokānām utpattir api cā7pyayaḥ /
kṛṣṇasya hi kṛte bhūtam idaṃ viśvaṃ carā7caram //
iti / kṛṣṇasya hi kṛta iti kṛṣṇasya śeṣa-bhūtaṃ sarvam ity-arthaḥ /
bhagavatā parāśareṇā7py uktam ---
śuddhe mahā-vibhūty-ākhye pare brahmaṇi śabdyate /
maitreya bhagavac-chabdaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇe //
jñāna-śakti-balā1iśvarya-vīrya-tejāṃsy aśeṣataḥ /
bhagavac-chabda-vācyāni vinā heyair guṇā3dibhiḥ //
evam eṣa mahā-śabdo maitreya bhagavān iti /
parama-brahma-bhūtasya vāsudevasya nā7nya-gaḥ //
tatra pūjya-padā1rtho1kti-paribhāṣā-samanvitaḥ /
śabdo 'yaṃ no7pacāreṇa tv anyatra hy upacārataḥ //
evaṃ-prakāram amalaṃ satyaṃ vyāpakam akṣayam /
samasta-heya-rahitaṃ viṣṇv-ākhyaṃ paramaṃ padam //
kalā-muhūrtā3di-mayaś ca kālo na yad-vibhūteḥ pariṇāma-hetuḥ //
krīḍato bālakasye7va ceṣṭās tasya niśāmaya //
ity-ādi / manunā9pi ---
praśāsitāraṃ sarveṣām aṇīyāṃsam aṇīyasām /
ity-uktam / yājñavalkyenā7pi ---
kṣetrasye8śvara-jñānād viśuddhiḥ paramā matā /
iti / āpastambenā7pi --- pūḥ prāṇinaḥ sarva eva guhā3śayasye7ti / sarve prāṇino guhā3śayas paramā3tmanaḥ pūḥ --- puraṃ śarīram ity-arthaḥ / prāṇina iti sa-jīvā3tma-bhūta-saṃghātaḥ /

(43)
nanu ca kim anenā7ḍambareṇa / codyaṃ tu na parihṛtam / ucyate / evam abhyupagacchatām asmākam ātma-dharma-bhūtasya caitanyasya svābhāvikasyā7pi karmaṇā pāramārthikaṃ saṃkocaṃ vikāsaṃ ca bruvatāṃ sarvam idaṃ parihṛtam / bhavas tu prakāśa eva sva-rūpam iti prakāśo na dharma-bhūtas tasya saṃkoca-vikāsau vā nā7byupagamyete / prakāśa-prasārā1nutpattim eva tirodhāna-bhūtāḥ karmā3dayaḥ kurvanti / avidyā cet tirodhānaṃ tirodhāna-bhūtatayā9vidyayā sva-rūpa-bhūta-prakāśa-nāśa iti pūrvam evo7ktam / asmākaṃ tv avidyā-rūpeṇa karmaṇā sva-rūpa-nitya-dharma-bhūta-prakāśaḥ saṃkucitaḥ / tena devā3di-sva-rūpā3tmā1bhimāno bhavatī7ti viśeṣaḥ / yatho9ktam ---
avidyā karma-saṃjñānyā tṛtīyā śaktir iṣyate //
yathā kṣetra-śaktiḥ sā veṣṭitā nṛpa sarva-gā /
saṃsāra-tāpān akhilān avāpnoty atisaṃtatān //
tayā tirohitatvāc ca śaktiḥ kṣetra-jña-saṃjñitā /
sarva-bhūteṣu bhū-pāle tāratamyena vartate //
iti / kṣetra-jñānāṃ sva-dharma-bhūtasya jñānasya karma-saṃjñā2vidyayā saṃkocaṃ vikāsaṃ ca darśayati /

(44)
api cā7cchādikā1vidyā śrutibhiś cā7ikyo1padeśa-balāc ca brahma-sva-rūpa-tirodhāna-heya-doṣa-rūpā3śrīyate tasyāś ca mithyā-rūpatvena prapañcavat-sva-darśana-mūla-doṣā1pekṣatvāt / na sā mithyā darśana-mūla-doṣaḥ syād iti brahmai7va mithyā-darśana-mūlaṃ syāt / tasyāś cā7nāditve 'pi mithyā-rūpatvād eva brahma-dṛśyatvenai7vā7nāditvāt tad-darśana-mūla-paramā1rtha-doṣā1nabhyupagamāc ca brahmai7va tad-darśana-mūlaṃ syāt / tasya nityatvād anirmokṣa eva /

(45)
ata eve7dam api nirastam --- ekam eva śarīraṃ jīvavat, nirjīvānī7tarāṇi śarīrāṇi svapna-dṛṣṭa-nānā-vidhā1nanta-śarīrāṇāṃ yathā nirjīvatvam / tatra svapne draṣṭuḥ śarīram ekam eva jīvavat / tasya svapna-velāyāṃ dṛśya-bhūta-nānā-vidha-śarīrāṇāṃ nirjīvatvam eva / anenai7kenai7va parikalpitatvāj jīvā mithyā-bhūtā iti brahmaṇā sva-sva-rūpa-vyatiriktasya jīva-bhāvasya sarva-śarīrāṇāṃ ca kalpitatvād ekasminn api śarīre śarīravaj jīva-bhāvasya ca mithyā-rūpatvāt sarvāṇi śarīrāṇi mithyā-rūpāṇi, tatra jīva-bhāvaś ca mithyā-rūpa ity ekasya śarīrasya tatra jīva-bhāvasya ca na kaścid viśeṣaḥ / asmākaṃ tu svapne draṣṭuḥ sva-śarīrasya tasminn ātma-sad-bhāvasya ca prabodha-velāyām abādhitatvān anyeṣāṃ śarīrāṇāṃ tad-gata-jīvānāṃ ca bādhitatvāt te sarve mithyā-bhūtāḥ sva-śarīram ekaṃ tasmiñ jīva-bhāvaś ca paramā1rtha iti viśeṣaḥ /

(46)
api ca kena vā vidyā-nivṛttiḥ sā kīdṛśī9ti vivecanīyam / aikya-jñānaṃ nivartakaṃ nivṛttiś cā7nirvacanīya-pratyanīkā3kāre9ti cet / anirvacanīya-pratyanīkaṃ nirvacanīyaṃ tac ca sad vā9sad vā dvi-rūpaṃ vā koṭy-antaraṃ na vidyate / brahma-vyatirekeṇai7tad-abhyupagame punar avidyā na nivṛttā syāt / brahmai7va cen nivṛttis tat-prāg apy aviśiṣṭam iti vedānta-jñānāt pūrvam eva nivṛttiḥ syāt / aikya-jñānaṃ nivartakaṃ tad-abhāvāt saṃsāra iti bhavad-darśanaṃ vihanyate /

(47)
kiñ ca nivartaka-jñānasyā7py avidyā-rūparvāt tan-nivartanaṃ kene7ti vaktavyam / nivartaka-jñānaṃ sve7tara-samasta-bhedaṃ nivartya kṣaṇikatvād eva svayam eva vinaśyati dāvā1nala-viṣa-nāśana-viṣā1ntaravad iti cen na / nivartaka-jñānasya brahma-vyatiriktatvena tat-sva-rūpa-tad-utpatti-vināśānāṃ mithyā-rūpatvāt tad-vināśa-rūpā vidyā tiṣṭhaty eve7ti tad-vināśa-darśanasya nivartakaṃ vaktacyam eva / dāvā1gny-ādīnām api pūrvā1vasthā-virodhi-pariṇāma-paraṃparā1varjanīyai9va /

(48)
api ca cin-mātra-brahma-vyatirikta-kṛtsna-niṣedha-viṣaya-jñānasya ko 'yaṃ jñātā / adhyāsa-rūpa iti cen na / tasya niṣedhatayā nivartaka-jñāna-karmatvāt tat-kartṛtvā1nupapatteḥ / brahma-sva-rūpa eve7ti cen na / brahmaṇo nivartaka-jñānaṃ prati jñātṛtvaṃ kiṃ sva-rūpam utā7dhyastam / adhyastaṃ ced ayam adhyāsas tan-mūla-vidyā2ntaraṃ ca nivartaka-jñāna-viṣayatayā tiṣṭhaty eva / tan-nivartakā1ntarā1bhyupagame tasyā7pi tri-rūpatayā9navasthai9va / sarvasya hi jñānasya tri-rūpakatva-virahe jñānatvam eva hīyate / kasyacit kaṃcanā7rtha-viśeṣaṃ prati siddhi-rūpatvāt / jñānasya tri-rūpatva-virahe bhavatāṃ sva-rūpa-bhūta-jñānavan nivartaka-jñānam apy anivartakaṃ syāt / brahma-sva-rūpasyai7va jñātṛtvā1bhyupagame 'smadīya eva pakṣaḥ parigṛhītaḥ syāt / nivartaka-jñāna-sva-rūpa-jñātṛtvaṃ ca sva-nivartyā1ntargatam iti vacanaṃ bhūtala-vyatiriktaṃ kṛtsnaṃ chinnaṃ deva-dattene7ty asyām eva chedana-kriyāyām asyāś chedana-kriyāyāś chettṛtvasya ca chedyā1ntarbhāva-vacanavad upahāsyam /

(49)
api ca nikhila-bheda-nivartakam idam aikya-jñānaṃ kena jātam iti vimarśanīyam / śrutyai9ve7ti cen na / tasyā brahma-vyatiriktāyā avidyā-parikalpitatvāt prapañca-bādhaka-jñānasyo7tpādakatvaṃ na saṃbhavati / tathā hi duṣṭa-kāraṇa-jātam api rajju-sarpa-jñānaṃ na duṣṭa-kāraṇa-janyena rajjur iyaṃ na sarpa iti jñānena bādhyate / rajju-sarpa-jñāna-bhaye vartamāne kena-cid-bhrāntena puruṣeṇa rajjur iyaṃ na sarpa ity-ukte 'py ayaṃ bhrānta iti jñāte sati tad-vacanaṃ rajju-sarpa-jñānasya bādhakaṃ na bhavati bhayaṃ ca na nivartate / prayojaka-jñānavataḥ śravaṇa-velāyām eva hi brahma-vyatiriktatvena śruter api bhrānti-mūlatvaṃ jñātam iti / nivartaka-jñānasya jñātus tat-sāmagrī-bhūta-śāstrasya ca brahma-vyatiriktatayā yadi bādhyatvam ucyate hanta tarhi prapañca-nivṛtter mithyātvam āpatatī7ti prapañcasya satyatā syāt / svapna-dṛṣṭa-puruṣa-vākyā1vagata-pitr-ādi-maraṇasya mithyātvena pitr-ādi-satyatāvat / kiñca tat tvam asy ādi-vākyaṃ na prapañcasya bādhakam / bhrānti-mūlatvād bhrānta-prayukta-rajju-sarpa-bādhaka-vākyavat /

(50)
nanu ca svapne kasmiṃścid bhaye vartamāne svapna-daśāyām evā7yaṃ svapna iti jñāte sati pūrva-bhaya-nivṛttir dṛṣṭā / tadvad atrā7pi saṃbhavatī7ti / nai7vam / svapna-velāyām eva so 'pi svapna iti jñāte sati punar-bhayā1nivṛttir eva dṛṣṭe9ti na kaścid viśeṣaḥ /

(51)
śravaṇa-velāyām eva so'pi svapna iti jñātam eve7ty-uktam / yad api ce7dam uktaṃ bhrānti-parikalpitatvena mithyā-rūpam api śāstram advitīyaṃ brahme7ti bodhayati tasya sato brahmaṇo viṣayasya paścāt tan-abādhā1darśanād brahma susthitam eve7ti / tad ayuktam / śūnyam eva tat tvam iti vākyena tasyā7pi bādhitatvāt / idaṃ bhrānti-mūla-vākyam iti cet / sad advitīyaṃ brahme7ti vākyam api bhrānti-mūlam iti tvayai9vo7ktam / paścāt tan-abādhā1darśanaṃ tu sarva-śūnya-vākyasyai7ve7ti viśeṣaḥ / sarva-śūnya-vādino brahma-vyatirikta-vastu-mithyātva-vādinaś ca sva-pakṣa-sādhana-pramāṇa-pāramārthyā1nabyupagamenā7bhiyuktair vādā1nadhikāra eva pratipāditaḥ / adhikāro 'nabhyupāyatvān na vāde śūnya-vādinaḥ / iti /

(52)
api ca pratyakṣa-dṛṣṭasya prapañcasya mithyātvaṃ kena pramāṇena sādhyate / pratyakṣasya doṣa-mūlatvenā7nyathā-siddhi-saṃbhavān nirdoṣaṃ śāstram ananyathā-siddhaṃ pratyakṣasya bādhakam iti cet / kena doṣeṇa jātaṃ pratyakṣam ananta-bheda-viṣayam iti vaktavyam / anādi-bheda-vāsanā4khya-doṣa-jātaṃ pratyakṣam iti cet / hanta tarhy anenai7va doṣeṇa jātaṃ śāstram apī7ty eka-doṣa-mūlatvāc chāstra-pratyakṣayor na bādhya-bādhaka-bhāva-siddhiḥ /

(53)
ākāśa-vāyv-ādi-bhūta-tad-ārabdha-śabda-sparśā3di-yukta-manuṣyatvā3di-saṃsthāna-saṃsthita-padā1rtha-grāhi pratyakṣam / śāstraṃ tu pratyakṣā3dy-aparicchedya-sarvā1ntarā3tmatva-satyatvā3dy-ananta-viśeṣaṇa-viśiṣṭa-brahma-sva-rūpa-tad-upāsanā3dy-ārādhana-prakāra-tat-prāpti-pūrvaka-tat-prasāda-labhya-phala-viśeṣa-tad-aniṣṭa-karaṇa-mūla-nigraha-viśeṣa-viṣayam iti na śātra-pratyakṣayor virodhaḥ / anādi-nidhanā1vicchinna-pāṭa-saṃpradāyatā4dy-aneka-guṇa-viśiṣṭasya śāstrasya balīyastvaṃ vadatā pratyakṣa-pāramārthyam avaśyam abhyupagantavyam ity alam anena śruti-śata-vitati-vāta-vega-parāhata-kudṛṣṭi-duṣṭa-yukti-jāla-tūla-nirasanene7ty uparamyate /

(54)
dvitīye tu pakṣa upādhi-brahma-vyatirikta-vastv-antarā1nabhyupagamād brahmaṇy evo7pādhi-saṃsargād aupādhikāḥ sarve doṣā brahmaṇy eva bhaveyuḥ / tataś cā7pahata-pāpmatvā3di-nirdoṣatva-śrutayaḥ sarve vihanyante /

(55)
yathā ghaṭā3kāśā3deḥ paricchinnatayā mahā4kāśād vailakṣaṇyaṃ paraspara-bhedaś ca dṛśyate --- tatra-sthā guṇā vā doṣā vā9navacchinne mahā4kāśe na saṃbadhyante evam upādhi-kṛta-bheda-vyavasthita-jīva-gatā doṣā anupahite pare brahmaṇi na saṃbadhyanta iti cet / nai7tad upapadyate / niravayavasyā8kāśasyā7navacchedyasya ghaṭā3dibhiś chedā-saṃbhavāt tenai7vā8kāśena ghaṭā3dayaḥ saṃyuktā iti brahmaṇo 'py acchedyatvād brahmai7vo7pādhi-saṃyuktaṃ syāt / ghaṭa-saṃyuktā3kāśa-pradeśo 'nyasmād ākāśa-pradeśād bhidyata ic cet / ākāśasyai7kasyai7va pradeśa-bhedena ghaṭā3di-saṃyogād ghaṭā3dau gacchati tasya ca pradeśa-bhedasyā7niyama iti tadvad brahmaṇy eva pradeśa-bhedā1niyameno7pādhi-saṃsargād upādhau gacchati saṃyukta-viyukta-brahma-pradeśa-bhedāc ca brahmaṇy evo7pādhi-saṃsargaḥ kṣaṇe kṣaṇe bandha-mokṣau syātām iti santaḥ parihasanti /

(56)
niravayavasyai7vā8kāśasya śrotre1ndriyatve 'pī7ndriya-vyavasthāvad brahmaṇy api vyavastho9papadyata iti cet / na vāyu-viśeṣa-saṃskṛta-karṇa-pradeśa-saṃyuktasyai7vā8kāśa-pradeśasye7ndriyatvāt tasya ca pradeśā1ntarā1bhede 'pī7ndriya-vyavastho9papadyate / ākāśasya tu sarveṣāṃ śarīreṣu gacchat sva-niyamena sarva-pradeśa-saṃyoga iti brahmaṇy upādhi-saṃyoga-pradeśā1niyama eva /

(57)
ākāśasya sva-rūpeṇai7va śrotre1ndriyatvam abhyupagamyā7pī7ndriya-vyavastho9katā / paramā1rthatas tv ākāśo na śrotre1ndriyam / vaikārikād ahaṃ-kārād ekādaśe1ndriyāṇi jāyanta iti hi vaidikāḥ / yatho9ktaṃ bhagavatā parāśareṇa ---
taijasānī7ndriyāṇy āhur devā vaikārikā daśa /
ekādaśaṃ manaś cā7tra devā vaikārikāḥ smṛtāḥ // iti /
ayam arthaḥ / vaikārikas taijaso bhūtā3dir iti tri-vidho 'haṃkāraḥ / sa ca kramāt sāttviko rājasas tāmasaś ca / tatra tāmasād bhūtā3der ākāśā3dīni bhūtāni jāyanta iti sṛṣṭi-kramam uktvā taijasād rājasād ahaṃkārād ekadaśe1ndriyāṇi jāyanta iti para-matam upanyasya sāttvikā1haṃkārād vaikārikānī7ndriyāṇi jāyanta iti sva-matam ucyate --- devā vaikārikāḥ smṛtā iti / devā indriyāṇi / evam indriyāṇām āhaṃkārikāṇāṃ bhūtaiś cā7py āyanaṃ mahā-bhārata ucyate / bhautikatve 'pī7ndriyāṇām ākāśā3di-bhūta-vikāratvād evā8kāśā3di-bhūta-pariṇāma-viśeṣā vyavasthitā eva śarīravat puruṣāṇām indriyāṇi bhavantī7ti brahmaṇy acchedye niravayave nirvikāre tv aniyamenā7nanta-heyo1pādhi-saṃsarga-doṣo duṣparihara eve7ti śraddadhānānām evā7yam pakṣa iti śāstra-vido na bahu manyante / sva-rūpa-pariṇāmā1bhyupagamād avikāratva-śrutir bādhyate / niravadyatā ca brahmaṇaḥ śakti-pariṇāma iti cet / ke9yaṃ śaktir ucyate / kiṃ brahma-pariṇāma-rūpā / uta brahmaṇo 'nanyā kā9pī7ti / ubhaya-pakṣe 'pi sva-rūpa-pariṇāmo 'varjanīya eva /

(58)
tṛtīye 'pi pakṣe jīva-brahmaṇor bhedavad abhedasya cā7bhyupagamāt tasya ca tad-bhāvāt saubhari-bhedavac ca svā1vatāra-bhedavac ca sarvasye8śvara-bhedatāt sarve jīva-gatā doṣās tasyai7va syuḥ / etad uktaṃ bhavati / īśvaraḥ sva-rūpeṇai7va sura-nara-tiryak-sthāvarā3di-bhedenā7vasthita iti hi tad-ātmakatva-varṇanaṃ kriyate / tathā saty eka-mṛt-piṇḍā3rabdha-ghaṭa-śarāvā3di-gatāny udakā3haraṇā3dīni sarva-kāryāṇi yathā tasyai7va bhavanti, evaṃ sarva-jīva-gata-sukha-duḥkhā3di sarvam īśvara-gatam eva syāt /

(59)
ghaṭa-śarāvā3di-saṃsthānā1nupayukta-mṛd-dravyaṃ yathā kāryā1ntarā1nvitam evam eva sura-paśu-manujā3di-jīvatvā1nupayukte3śvaraḥ sarva-jñaḥ satya-saṃkalpatvā3di-kalyāṇa-guṇā3kara iti cet satyaṃ sa eve8śvara ekenā7ṃśena kalyāṇa-guṇa-gaṇā3karaḥ sa evā7nyenā7ṃśena heya-guṇā3kara ity uktam / dvayor aṃśayor īśvarā1viśeṣāt / dvav aṃśau vyavasthitav iti cet / kas tena lābhaḥ / ekasyai7vā7nekā1ṃśena nitya-duḥkhitvād aṃśā1ntareṇa sukhitvam api ne8śvaratvāya kalpate / yathā deva-dattasyai7kasmin haste candana-paṅkā1nulepa-keyūra-kaṭakā1ṅgulīyā1laṃkāras tasyai7vā7nyasmin haste mudgarā1bhighātaḥ kālā1nala-jvālā1nupraveśaś ca tadvad eve8śvarasya syād iti brahmā1jñāna-pakṣād api pāpīyān ayaṃ bhedā1bheda-pakṣaḥ / aparimita-duḥkhasya pāramārthikatvāt saṃsāriṇām anantatvena dustaratvāc ca /

(60)
tasmād vilakṣaṇo 'yaṃ jīvā1ṃśa iti cet / āgato 'si tarhi madīyaṃ panthānam / īśvarasya sva-rūpeṇa tādātmya-varṇane syād ayaṃ doṣaḥ / ātma-śarīra-bhāvena tu tādātmya-pratipādane na kaścid doṣaḥ / praty uta nikhila-bhuvana-niyamanā3dir mahān ayaṃ guṇa-gaṇaḥ pratipādito bhavati / sāmānādhikaraṇyaṃ ca mukhya-vṛttam /

(61)
api cai7kasya vastuno bhinnā1bhinnatvaṃ viruddhatvān na saṃbhavatī7ty-uktam / ghaṭasya paṭād bhinnatve sati tasya tasminn abhāvaḥ / abhinnatve sati tasya ca bhāva iti / ekasmin kāle cai7kasmin deśe cai7kasya hi padā1rthasya yugapat-sad-bhāvo 'sad-bhāvaś ca viruddhaḥ /

(62)
jāty-ātmanā bhāvo vyakty-ātmanā cā7bhāva iti cet / jāter muṇḍena cā7bhāve sati khaṇḍe muṇḍasyā7pi sad-bhāva-prasaṅgaḥ / khaṇḍena ca jāter abhinnatve sad-bhāvo bhinnatve cā7sad-bhāvaḥ aśve mahiśatvasyai7ve7ti virodho duṣparihara eva / jāty-āder vastu-saṃsthānatayā vastunaḥ prakāratvāt prakāra-prakāriṇoś ca padā1rthā1ntaratvaṃ prakārasya pṛthak-siddhy-anarhatvaṃ pṛthag-anupalambhaś ca tasya ca saṃsthānasya cā7neka-vastuṣu prakāratayā9vasthitaś ce7ty-ādi pūrvam uktam /

(63)
so 'yam iti buddhiḥ prakārā1ikyād ayam api daṇḍī9ti buddhimat / ayam ca jāty-ādi-prakāro vastuno bheda ity ucyate / tad-yoga eva vastuno bhinnam iti vyavahāra-hetur ity-arthaḥ / sa ca vastuno bheda-vyavahāra-hetuḥ svasya ca saṃvedanavat / yathā saṃvedanaṃ vastuno vyavahāra-hetuḥ svasya vyavahāra-hetuś ca bhavati /

(64)
ata eva san-mātra-grāhi pratyakṣaṃ na bheda-grāhī7ty-ādi-vādā nirastāḥ / jāty-ādi-saṃsthāna-saṃsthitasyai7va vastunaḥ pratyakṣeṇa gṛhītatvāt tasyai7va saṃsthāna-rūpa-jāty-ādeḥ pratiyogy-apekṣayā bheda-vyavahāra-hetutvāc ca / sva-rūpa-pariṇāma-doṣaś ca pūrvam evo7ktaḥ /

(65)
yaḥ pṛthivyāṃ tiṣṭhan pṛthivyā antaro yaṃ pṛthivī na veda yasya pṛthivī śarīraṃ yaḥ pṛthivīm antaro yamayati eṣa ta ātmā1ntaryāmy-amṛtaḥ / ya ātmani tiṣṭhann ātmano 'ntaro ya ātmā na veda yasyā8tmā śarīraṃ ya ātmānam antaro yamayati eṣa ta ātmā1ntaryāmy-amṛtaḥ / yaḥ pṛthivīm antare saṃcaran yasya pṛthivī śarīraṃ yaṃ pṛthivī na vede7ty-ādi --- yo 'kṣaram antare saṃcaran yasyā7kṣaraṃ śarīraṃ akṣaraṃ na veda --- yo mṛtyum antare saṃcaran yasya mṛtyuḥ śarīraṃ yaṃ mṛtyur na veda --- eṣa sarva-bhūtā1ntarā3tmā1pahata-pāpmā divyo deva eko nārāyaṇaḥ / dvā suparṇā sayujā sakhāyā samānaṃ vṛkṣaṃ pariṣa-sva-jāte / tayor anyaḥ pippalaṃ svādv atty anaśnann anyo 'bhicākaśī7ti / antaḥ praviṣṭaḥ śāstā janānāṃ sarvā3tmā / tat-sṛṣṭvā tad evā7nuprāviśat / tad-anupraviśya sac ca tyac cā7nṛtaṃ ca satyam abhavat / anena jīvenā8tmane9ty-ādi / pṛthag-ātmānaṃ preritāraṃ matvā jaṣṭas tatas tenā7mṛtatvam eti / bhoktā bhogyaṃ preritāraṃ ca matvā sarvaṃ proktaṃ tri-vidhaṃ brahma, etat / nityo nityānāṃ cetanaś cetanānām eko bahūnāṃ yo vidadhāti kāmān / pradhāna-kṣetra-jña-patir guṇe3śaḥ / jñā1jñau dvav ajav īśā1nīśav ity-ādi-śruti-śatais tad-upabṛṃhaṇaiḥ ---
jagat sarvaṃ śarīraṃ te sthairyaṃ te vasudhā-talam //
yat kiṃcit sṛjyate yena sattva-jātena vai dvi-ja /
tasya sṛjyasya saṃbhūtau tat-sarvaṃ vai hares tanuḥ //
aham ātmā guḍākeśa sarva-bhūtā3śaya-sthitaḥ //
sarvasya cā7haṃ hṛdi saṃniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṃ ca //
ity-ādi-veda-vid-agre-sara-vālmīki-parāśara-dvaipāyana-vacobhiś ca parasya brahmaṇaḥ sarvasyā8tmatvā1vagamāc cid-acid-ātmakasya vastunas tac-charīratvā1vagamāc ca śarīrasya śarīriṇaṃ prati prakāratayai9va padā1rthatvāc śarīra-śarīriṇoś ca dharma-bhede 'pi tayor asaṃkarāt sarva-śarīraṃ brahme7ti brahmaṇo vaibhavaṃ pratipādayadbhiḥ sāmānādhikaraṇyā3dibhir mukhya-vṛttaiḥ sarva-cetanā1cetana-prakāraṃ brahmai7vā7bhidhīyate / sāmānādhikaraṇyaṃ hi dvayoḥ padayoḥ prakāra-dvaya-mukhenai7kā1rtha-niṣṭhatvaṃ / tasya cai7tasmin pakṣe mukhyatā / tathā hi tat tvam iti sāmānādhikaraṇye tad ity-anena jagat-kāraṇaṃ sarva-kalyāṇa-guṇa-gaṇā3karaṃ niravadyaṃ brahmo7cyate / tvam iti ca cetana-sāmānādhikaraṇya-vṛttena jīvā1ntaryāni-rūpi tac-charīraṃ tad-ātmatayā9vasthitaṃ tat-prakāraṃ brahmo7cyate / itareṣu pakṣeṣu sāmānādhikaraṇya-hānir brahmaṇaḥ sa-deṣatā ca syāt /

(66)
etad uktaṃ bhavati / brahmai7vam avasthitam ity atrai7vaṃ-śabdā1rtha-bhūta-prakāratayai9va vicitra-cetanā1cetanā3tmaka-prapañcasya sthūlasya sūkṣmasya ca sad-bhāvaḥ / tathā ca bahu syāṃ prajāyeye7ty ayam arthaḥ saṃpanno bhavati / tasyai7ve8śvarasya kāryatayā kāraṇatayā ca nānā-saṃsthāna-saṃsthitasya saṃsthānatayā cid-acid-vastu-jātam avasthitam iti /

(67)
nanu ca saṃsthāna-rūpeṇa prakāratayai9vaṃ-śabdā1rthatvam jāti-guṇayor eva dṛṣṭaṃ na dravyasya / sva-tantra-siddhi-yogyasya padā1rthasyai7vaṃ-śabdā1rthataye0śvarasya prakāra-mātratvam ayuktaṃ / ucyate --- dravyasyā7pi daṇḍa-kuṇḍalā3der dravyā1ntara-prakāratvaṃ dṛṣṭam eva / nanu ca daṇḍā3deḥ sva-tantrasya dravyā1ntara-prakāratve matv-arthīya-pratyayo dṛṣṭaḥ / yathā daṇḍī kuṇḍalī9ti / ato gotvā3di-tulyatayā cetanā1cetanasya dravya-bhūtasya vastuna īśvara-prakāratayā sāmānādhikaraṇyena pratipādanaṃ na yujyate / atro7cyate --- gaur aśvo manuṣyo deva iti bhūta-saṃghāta-rūpāṇāṃ dravyāṇām eva deva-datto manuṣyo jātaḥ puṇya-viśeṣeṇa yajña-datto gaur-jātaḥ pāpena, anyaś cetanaḥ puṇyā1tirekeṇa devo jāta ity-ādi-devā3di-śarīrāṇāṃ cetana-prakāratayā loka-devayoḥ sāmānādhikaraṇyena pratipādanaṃ dṛṣṭam /

(68)
ayam arthaḥ --- jātir vā guṇo vā dravyaṃ vā na tatrā3daraḥ / kaṃcana dravya-viśeṣaṃ prati viśeṣaṇatayai9va yasya sad-bhāvas tasya tad-apṛthak-siddhes tat-prakāratayā tat-sāmānādhikaraṇyena pratipādanaṃ yuktam / yasya punar dravyasya pṛthak-siddhasyai7va kadācit-kvacid-dravyā1ntara-prakāratvam iṣyate tatra matv-arthīya-pratyaya iti viśeṣaḥ / evam eva sthāvara-jaṅgamā3tmakasya sarvasya vastuna īśvara-śarīratvena tat-prakāratayai9va sva-rūpa-sad-bhāva iti / tat-prakārī3śvara eva tat-tac-chabdenā7bhidhīyata iti tat-sāmānādhikaraṇyena pratipādanaṃ yuktaṃ / tad evai7tat sarvaṃ pūrvam eva nāma-rūpa-vyākaraṇa-śruti-vivaraṇe prapañcitam /

(69)
ataḥ prakṛti-puruṣa-mahad-ahaṃkāra-tanmātra-bhūte1ndriya-tad-ārabdha-catur-daśa-bhuvanā3tmaka-brahmā1ṇḍa-tad-antarvarti-deva-tiryaṅ-manuṣya-sthāvarā3di-sarva-prakāra-saṃsthāna-saṃsthitaṃ kāryam api sarvaṃ brahmai7ve7ti kāraṇa-bhūta-brahma-vijñānād eva sarvaṃ vijñātaṃ bhavatī7ty eka-vijñānena sarva-vijñānam upapannataram / tad evaṃ kārya-kāraṇa-bhāvā3di-mukhena kṛtsnasya cid-acid-vastunaḥ para-brahma-prakāratayā tad-ātmakatvam uktam /

(70)
nanu ca parasya brahmaṇaḥ sva-rūpeṇa pariṇāmā3spadatvaṃ nirvikāratva-niravadyatva-śruti-vyākopa-prasañgena nivāritam / prakṛtiś ca pratijñā-dṛṣṭāntā1nuparodhād ity eka-vijñānena sarva-vijñāna-pratijñāna-mṛt-tat-kārya-dṛṣṭāntābhyāṃ parama-puruṣasya jagad-upādāna-kāraṇatvaṃ ca pratipāditam / upādāna-kāraṇatvaṃ ca pariṇāmā3spadatvam eva / katham idam upapadyate /

(71)
atro7cyate --- sajīvasya prapañcasyā7viśeṣeṇa kāraṇatvam uktam / tatre8śvarasya jīva-rūpa-pariṇāmā1bhyupagamena nā8tmā śruter nityatvāc ca tābhya iti virudhyate / vaiṣamya-nairghṛṇya-parihāraś ca jīvanam anāditvā1bhyupagamena tat-karma-nimittatayā pratipāditaḥ --- vaiṣamya-nairghṛṇye na sāpekṣatvān na karma-vibhāgād iti cen na --- anāditvād upapadyate cā7py upalabhyate ce7ty-akṛtā1bhyāgama-kṛta-vipraṇāśa-prasaṅgaś cā7nityatve 'bhihitaḥ /

(72)
tathā prakṛter apy anāditā śrutibhiḥ pratipaditā ---
ajām ekāṃ lohita-śukla-kṛṣṇāṃ bahnīṃ prajāṃ janayantīṃ sarūpām /
ajo hy eko juṣamāṇo 'nuśete jahāty enāṃ bhukta-bhogām ajo 'nyaḥ //
iti prakṛti-puruṣayor ajatvaṃ darśayati / asmān māyī sṛjate viśvam etat tasmiṃś cā7nyo māyayā saṃniruddhaḥ --- māyāṃ tu prakṛtiṃ vidyān māyinaṃ tu mahe4śvaram iti prakṛtir eva sva-rūpeṇa vikārā3spadam iti ca darśayati / gaur anādy-antavatī sā janitrī bhūta-bhāvinī9ti ca / smṛtiś ca bhavati ---
prakṛtiṃ puruṣaṃ cai7va viddhy anādī ubhav api /
vikārāṃś ca guṇāṃś cai7va viddhi prakṛti-saṃbhavān //
bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ khaṃ mano buddhir eva ca /
ahaṃkāra itī7yaṃ me bhinnā prakṛtir aṣṭadhā //
apare9yam itas tv anyāṃ prakṛtiṃ viddhi me parām /
jīva-bhūtāṃ mahā-bāho yaye9daṃ dhāryate jagat //
prakṛtiṃ svām avaṣṭabhya visṛjāmi punaḥ punaḥ /
mayā9dhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sacarā1caram //
ity-ādikā /

(73)
evaṃ ca prakṛter apī8śvara-śarīratvāt prakṛti-śabdo 'pi tad-ātma-bhūtasye8śvarasya tat-prakāra-saṃsthitasya vācakaḥ / puruṣa-śabdo 'pi tad-ātma-bhūtasye8śvarasya puruṣa-prakāra-saṃsthitasya vācakaḥ / atas tad-vikārāṇām api tathe0śvara evā8tmā / tad āha ---
vyaktaṃ viṣṇus tathā9vyaktaṃ puruṣaḥ kāla eva ca /
sā eva kṣobhako brahman kṣobhyaś ca parame3śvaraḥ //
iti / ataḥ prakṛti-prakāra-saṃsthite paramā3tmani prakāra-bhūta-prakṛty-aṃse vikāraḥ prakāry-aṃse cā7vikāraḥ / evam eva jīva-prakāra-saṃsthite paramā3tmani ca prakāra-bhūta-jīvā1ṃśe sarve cā7puruṣā1rthāḥ prakāry-aṃśo niyantā niravadyaḥ sarva-kalyāṇa-guṇā3karaḥ satya-saṃkalpa eva /

(74)
tathā ca sati kāraṇā1vastha īśvara eve7ti tad-upādānaka-jagat-kāryā1vastho 'pi sa eve7ti kārya-kāraṇayor ananyatvaṃ sarva-śruty-avirodhaś ca bhavati / tad evaṃ nāma-rūpa-vibhāgā1narha-sūkṣma-daśā4panna-prakṛti-puruṣa-śarīraṃ brahma kāraṇā1vasthaṃ, jagatas tad-āpattir eva ca pralayaḥ / nāma-rūpa-vibhāga-vibhakta-sthūla-cid-acid-vastu-śarīraṃ brahma kāryatvaṃ, brahmaṇas tathā-vidha-sthūla-bhāva eva jagataḥ sṛṣṭir ity ucyate / yatho9ktaṃ bhagavatā parāśareṇa ---
pradhāna-puṃsor ajayoḥ kāraṇaṃ kārya-bhūtayoḥ / iti /

(75)
tasmād īśvara-prakāra-bhūta-sarvā1vastha-prakṛti-puruṣa-vācinaḥ śabdās tat-prakāra-viśiṣṭatayā9vasthite paramā3tmani mukhyatayā vartante / jīvā3tma-vāci-deva-manuṣya-śabdavat / yathā deva-manuṣyā3di-śabdā deva-manuṣyā3di-prakṛti-pariṇāma-viśeṣāṇāṃ jīvā3tma-prakāratayai9va padā1rthatvāt prakāriṇi jīvā3tmani mukhyatayā vartante / tasmāt sarvasya cid-acid-vastunaḥ paramā3tma-śarīratayā tat-prakāratvāt paramā3tmani mukhyatayā vartante sarve vācakāḥ śabdāḥ /

(76)
ayam eva cā8tma-śarīra-bhāvaḥ pṛthak-siddhy-anarhā3dhārā3dheya-bhāvo niyantṛ-niyāmya-bhāvaḥ śeṣa-śeṣi-bhāvaś ca / sarvā3tmanā0dhāratayā niyantṛtayā śeṣitayā ca --- āpnotī7ty ātmā sarvā3tmanā0dheyatayā niyāmyatayā śeṣatayā ca --- apṛthak-siddhaṃ prakāra-bhūtam ity ākāraḥ śarīram iti co7cyate / evam eva hi jīvā3tmanaḥ sva-śarīra-saṃbandhaḥ / evam eva paramā3tmanaḥ sarva-śarīratvena sarva-śabda-vācyatvam /

(77)
tad āha śruti-gaṇaḥ --- sarve vedā yat-padam āmananti sarve vedā yatrai7kaṃ bhavantī7ti / tasyai7kasya vācyatvād ekā1rtha-vācino bhavantī7ty-arthaḥ / eko devo bahudhā niviṣṭaḥ, sahai7va santaṃ na vijānanti devā ity-ādi / devā indriyāṇi / deva-manuṣyā3dīnām antaryāmitayā0tmatvena niviśya sahai7va santaṃ teṣām indriyāṇi manaḥ-paryantāni na vijānantī7ty-arthaḥ / tathā ca paurāṇikāni vacāṃsi ---
natāḥ sma sarva-vacasāṃ pratiṣṭhā yatra śaśvatī /
vācye hi vacasaḥ pratiṣṭhā /
kāryāṇāṃ kāraṇāṃ pūrvaṃ vacasāṃ vācyam uttamam /
vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ /
ity-ādīni sarvāṇi hi vacāṃsi sa-śarīrā3tma-viśiṣṭam antaryāmiṇam evā8cakṣate / hantā7ham imās tisro devatā anena jīvenā8tmā1nupraviśya nāma-rūpe vyākaravāṇī7ti hi śrutiḥ / tathā ca mānavaṃ vacaḥ ---
praśāsitāraṃ sarveṣām aṇīyāṃsam aṇīyasām
rukmā1bhaṃ svapna-dhī-gamyaṃ vidyāt taṃ puruṣaṃ param //
antaḥ praviśyā7ntaryāmitayā sarveṣāṃ praśāsitāraṃ niyantāram --- aṇīyāṃsa ātmānaḥ kṛtsnasyā7cetanasya vyāpakatayā sūkṣma-bhūtās te teṣām api vyāpakatvāt tebhyo 'pi sūkṣmatara ity-arthaḥ --- rukmā1bhaḥ āditya-varṇaḥ --- svapna-kalpa-buddhi-prāpyaḥ, viśadatama-pratyakṣatā4pannā1nudhyānai1ka-labhya ity-arthaḥ /
enam eke vadanty agniṃ māruto 'nye prajāpatim /
indram eke pare pramāṇam apare brahma śāśvatam //
iti / eke --- vedā ity-arthaḥ / ukta-rītyā parasyai7va brahmaṇaḥ sarvasya praśāsitṛtvena sarvā1ntarā3tmatayā praviśyā7vasthitatvād agny-ādayaḥ śabdā api śāśvata-brahma-śabdavat tasyai7va vācakā bhavantī7ty-arthaḥ / tathā ca smṛty-antaram ---
ye yajanti pitQn devān brāhmaṇān sahutā3śanān /
sarva-bhūtā1ntarā3tmānaṃ viṣṇum eva yajanti te //
iti / pitṛ-deva-brāhmaṇa-hutā3śanā3di-śabdās tan-mukhena tad-antarā3tma-bhūtasya viṣṇor eva vācakā ity-uktaṃ bhavati /

(78)
atre7daṃ sarva-śāstra-hṛdayam --- jīvā3tmānaḥ svayam asaṃkucitā1paricchinna-nirmala-jñāna-sva-rūpāḥ santaḥ karma-rūpā1vidyā-veṣṭitās tat-tat-karmā1nurūpa-jñāna-saṃkocam āpannāḥ, brahmā3di-stamba-paryanta-vividha-vicitra-deheṣu praviśṭās tat-tad-deho1cita-labdha-jñāna-prasarās tat-tad-dehā3tmā1bhimāninas tad-ucita-karmāṇi kurvāṇās tad-anuguṇa-sukha-duḥkho1pabhoga-rūpa-saṃsāra-pravāhaṃ pratipadyante / eteṣāṃ saṃsāra-mocanaṃ bhagavat-prapattim antareṇa no7papadyata iti tad-arthaḥ prathamam eṣāṃ devā3di-bheda-rahita-jñānai1kā3kāratayā sarveṣāṃ sāmyaṃ pratipādya, tasyā7pi sva-rūpasya bhagavac-cheṣatai2ka-rasatayā bhagavad-ātmakatām api pratipādya, bhagavat-sva-rūpaṃ ca heya-pratyanīla-kalyāṇai1ka-tānatayā sakale1tara-visajātīyam anavadhikā1tiśayā1saṃkhyeya-kalyāṇa-guṇa-gaṇā3śrayaṃ sva-saṃkalpa-pravṛtta-samasta-cid-acid-vastu-jātatayā sarvasyā8tma-bhūtaṃ pratipādya, tad-upāsana sāṅgaṃ tat-prāpakaṃ pratipadayanti śāstrāṇī7ti /

(79)
yatho9ktam ---
nirvāṇa-maya evā7yam ātmā jñāna-mayo 'malaḥ /
duḥkhā1jñāna-malā dharmā prakṛtes te na cā8tmanaḥ /
iti prakṛti-saṃsarga-kṛta-karma-mūlatvān nā8tma-dva-rūpa-prayuktā dharmā ity-arthaḥ / prāptā1prāpta-vivekena prakṛter eva dharmā ity-uktam /
vidyā-vinaya-saṃpanne brāhmaṇe gavi hastini /
śuni cai7va śva-pāke ca pāṇḍitāḥ sama-darśinaḥ /
iti / deva-tiryaṅ-manuṣya-sthāvara-rūpa-prakṛti-saṃsṛṣṭasyā8tmanaḥ sva-rūpa-vivecanī buddhir eṣāṃ te paṇḍitāḥ / tat-tat- prakṛti-viśeṣa-viyuktā3tma-yāthātmya-jñānavantas tatra tatrā7tyanta-viṣamā3kāre vartamānam ātmānaṃ samānā3kāraṃ paśyantī7ti sama-darśina ity uktam / tad idam āha ---
ihai7va tair jitaḥ sargo yeṣāṃ sāmye sthitaṃ manaḥ /
nirdoṣaṃ hi samaṃ brahma tasmād brahmaṇi te sthitāḥ //
iti / nirdoṣaṃ --- devā3di-prakṛti-viśeṣa-saṃsarga-rūpa-doṣa-rahitaṃ sva-rūpeṇā7vasthitaṃ sarvam ātma-vastu nirvāṇa-rūpa-jñānai1kā3kāratayā samam ity-arthaḥ /

(80)
tasyai7vaṃ-bhūtasyā8tmano bhagavac-cheṣatai2ka-rasatā tan-niyāmyatā tad-ekā3dhāratā ca tac-charīra-tat-tanu-prabhṛtibhiḥ śabdais tat-samānā1dhikaraṇyena ca śruti-smṛtī1tihāsa-purāṇeṣu pratipādyata iti pūrvam evo7ktam /

(81)
daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā /
mām eva ye prapadyante māyām etāṃ taranti te //
iti tasyā8tmanaḥ karma-kṛta-vicitra-guṇa-maya-prakṛti-saṃsarga-rūpāt saṃsārān mokṣo bhagavat-prapattim antareṇa no7papadayata ity-uktaṃ bhavati / nā7nyaḥ panthā ayanāya vidyata ity-ādi-śrutibhiś ca /
mayā tatam idaṃ sarvaṃ jagad avyakta-mūrtinā /
mat-sthāni sarva-bhūtāni na cā7haṃ teṣu avasthitaḥ //
na ca mat-sthāni bhūtāni paśya me yogam aiśvaram //
iti sarva-śakti-yogāt svā7iśvarya-vaicitryam uktam / tad āha ---
viṣṭabhyā7ham idaṃ kṛtsnam ekā1ṃśena sthito jagat /
iti --- ananta-vicitra-mahā4ścarya-rūpaṃ jagan mamā7yutā1ṃśenā8tmatayā praviśya sarvaṃ mat-saṃkalpena viṣṭabhyā7nena rūpeṇā7nanta-mahā-vibhūti-parimito1dāra-guṇa-sāgaro niratiśayā3ścarya-bhūtaḥ sthito 'ham ity-arthaḥ / tad idam āha ---
ekatve sati nānātvaṃ nānātve sati cai7katā /
acintyaṃ brahmaṇo rūpaṃ kutas tad-veditum arhati //
iti / praśāsitṛtvenai7ka eva san-vicitra-cid-acid-vastuṣv antarā3tmatayā praviśya tat-tad-rūpeṇa vicitra-prakāro vicitra-karma kārayan nānā-rūpāṃ bhajate / evaṃ sv-alpā1ṃśena tu sarvā3ścaryaṃ nānā-rūpaṃ jagat-tad-antarā3tmatayā praviśya viṣṭabhya nānātvenā7vasthito 'pi sann anavadhikā1tiśayā1saṃkhyeya-kalyāṇa-guṇa-gaṇaḥ sarve3śvaraḥ para-brahma-bhūtaḥ puruṣo1ttamo nārāyaṇo niratiśayā3ścarya-bhūto nīla-toya-da-saṃkāśaḥ puṇḍarīka-dalā1malā3yate3kṣaṇaḥ sahasrā1ṃśu-sahasra-kiraṇaḥ parame vyomni yo veda nihitaṃ guhāyāṃ parame vyomaṃs tad-akṣare parame vyomann ity-ādi-śruti-siddha eka evā7tiṣṭhate /

(82)
brahma-vyatiriktasya kasyacid api vastuna eka-sva-bhāvasyai7ka-kārya-śakti-yuktasyai7ka-rūpasya rūpā1ntara-yogaḥ sva-bhāvā1ntara-yogaḥ śakty-antara-yogaś ca na ghaṭate / tasyai7tasya para-brahmaṇaḥ sarva-vastu-vijātīyatayā sarva-sva-bhāvatvaṃ sarva-śakti-yogaś ce7ty ekasyai7va vicitrā1nanta-rūpatā ca punar apy anantā1parimitā3ścarya-yogenai7ka-rūpatā ca na viruddhe9ti vastu-mātra-sāmyād virodha-cintā na yukte9ty-arthaḥ / yatho9ktaṃ ---
śaktayaḥ sarva-bhāvānām acintya-jñāna-gocarāḥ /
yato 'to brahmaṇas tās tu sargā3dyā bhāva-śaktayaḥ //
bhavanti tapasāṃ śreṣṭa pāvakasya yatho9ṣṇatā //iti /
etad uktaṃ bhavati --- sarveṣām agni-jalā3dīnāṃ bhāvānām ekasminn api bhāve dṛṣṭai9va śaktis tad-vijātīya-bhāvā1ntare 'pī7ti na cintayituṃ yuktā jalā3dāv adṛṣṭā9pi tad-vijātīya-pāvake bhāsvaratvo1ṣṇatā4di-śaktir yathā dṛśyate, evam eva sarva-vastu-visajātīye brahmaṇi sarva-sāmyaṃ nā7numātuṃ yuktam iti / ato vicitrā1nanta-śakti-yuktaṃ brahmai7ve7ty-arthaḥ tad āha ---
jagad etan mahā4ścaryaṃ rūpaṃ yasya mahā4tmanaḥ /
tenā8ścarya-vareṇā7haṃ bhavatā kṛṣṇa saṃgataḥ //
iti /

(83)
tad etan nānā-vidhā1nanta-śruti-nikara-śiṣṭa-parigṛhīta-tad-vyākhyāna-pariśramād avadhāritam / tathā hi --- pramāṇā1ntarā1paridṛṣṭā1parimita-pariṇāmān eka-tattva-niyata-krama-viśiṣṭau sṛṣṭi-pralayau brahmaṇo 'neka-vidhāḥ śrutayo vadanti --- niravadyaṃ nirañjanaṃ vijñānam ānandaṃ nirvikāraṃ niṣkalaṃ niṣkriyaṃ śāntaṃ nirguṇam ity ādikāḥ nirguṇaṃ jñāna-sva-rūpaṃ brahme7ti kāścana śrutayo 'bhidadhati / ne7ha nānā9sti kiṃcana --- mṛtyoḥ sa mṛtyum āpnoti ya iha nāne9va paśyati ---yatra tv asya sarvam ātmai9vā7bhūt --- tat kena kaṃ paśyet tat kena kaṃ vijātīyād ity-ādikā nānātva-niṣedha-vādinyaḥ santi kāścana śrutayaḥ / yaḥ sarva-jñaḥ sarva-vit --- yasya jñāna-mayaṃ tapaḥ ---sarvāṇi rūpāṇi vicitya dhīro nāmāni kṛtvā9bhivadan yad āste --- sarve nimeṣā jajñire vidyutaḥ puruṣā1dadhi --- apahata-pāpmā vijaro vimṛtyur viśoko vijaghatso 'pipāsaḥ satya-kāmaḥ satya-saṃkalpa iti sarvasmiñ jagati heyatayā9vagataṃ sarva-guṇaṃ pratiṣidhya niratiśaya-kalyāṇa-guṇā1nantyaṃ sarva-jñatā sarva-śakti-yogaṃ sarva-nāma-rūpa-vyākaraṇaṃ sarvasyā7vadhāratāṃ ca kāścana śrutayo bruvate / sarvaṃ khalv idaṃ brahma taj-jalān iti --- aitadātmyam idaṃ sarvaṃ --- ekaḥ san bahudhā vicāra ity-ādikā brahma-sṛṣṭaṃ jagan nānā4kāraṃ pratipādya tad-aikyaṃ ca pratipādayanti kāścana / pṛthag-ātmānaṃ preritāraṃ ca matvā --- bhoktā bhogyaṃ preritāraṃ ca matvā --- prajāpatir akāmayata prajāḥ sṛjeye7ti --- patiṃ viśvasyā8tme3śvaraṃ --- śvāstaṃ śivam acyutaṃ --- tam īśvarāṇāṃ paraṃ mahe4śvaraṃ taṃ devatānāṃ paraṃ ca daivataṃ --- sarvasya vaśī sarvasye8śāna ity-ādikā brahmaṇaḥ sarvasmād anyatvaṃ sarvasye8śitavyam īśvaratvaṃ ca brahmaṇaḥ sarvasya śeṣatāṃ patitvaṃ ce8śvarasya kāścana / antaḥ praviṣṭaḥ śāstā janānāṃ sarvā3tmā --- eṣa ta ātmā1ntaryāmy amṛtaḥ --- yasya pṛthivī śarīraṃ --- yasyā8paḥ śarīraṃ --- yasya tejaḥ śarīram ity-ādi yasyā7vyaktaṃ śarīraṃ --- yasyā7kṣaraṃ śarīraṃ -- yasya mṛtyuḥ śarīraṃ ---yasyā8tmā śarīram iti brahma-vyatiriktasya sarvasya vastuno brahmaṇaś ca śarīrā3tma-bhāvaṃ darśayanti kāścane7ti /

(84)
nānā-rūpāṇāṃ vākyānām avirodho mukhyā1rthā1parityāgaś ca yathā saṃbhavati tathā varṇanīyam / varṇitaṃ ca --- avikāra-śrutayaḥ sva-rūpa-pariṇāma-parihārād eva mukhyā1rthāḥ / nirguṇa-vādāś ca prākṛta-heya-guṇa-niṣedha-paratayā vyavasthitāḥ / nānātva-niṣedha-vādāś cai7kasya brahmaṇaḥ śarīratayā prakāra-bhūtaṃ sarvaṃ cetanā1cetanaṃ vastv iti sarvasyā8tmatayā sarva-prakāraṃ brahmai7vā7vasthitam iti surakṣitāḥ / sarva-prakāra-vilakṣaṇatva-patitve3śvaratva-sarva-kalyāṇa-guṇa-gaṇā3kāratva-satya-kāmatva-satya-saṃkalpatvā3di-vākyaṃ tad-abhyupagamād eva surakṣitam / jñānā3nanda-mātra-vādi ca sarvasmād anyasya sarva-kalyāṇa-guṇa-gaṇā3śrayasya sarve3śvarasya sarva-śeṣiṇaḥ sarvā3dhārasya sarvo1tpatti-sthiti-pralaya-hetu-bhūtasya niravadyasya nirvikārasya sarvā3tma-bhūtasya parasya brahmaṇaḥ sva-rūpa-nirūpaka-dharmo mala-pratyanīkā3nanda-rūpa-jñānam eve7ti sva-prakāśatayā sva-rūpam api jñānam eve7ti ca pratipādanād anupālitam / aikya-vādāś ca śarīrā3tma-bhāvena sāmānādhikaraṇya-mukhyā1rthato2papādanād eva susthitāḥ /

(85)
evaṃ ca saty abhedo vā bhedo vā dvy-ātmakatā vā vedānta-vedyaḥ ko 'yam arthaḥ samarthito bhavati / sarvasya veda-vedyatvāt sarvaṃ samarthitam / sarva-śarīratayā sarva-prakāraṃ brahmai7vā7vasthitam ity abhedaḥ samarthitaḥ / ekam eva brahma nānā-bhūta-cid-acid-vastu-prakāraṃ nānātvenā7vasthitam iti bhedā1bhedau / acid-vastunaś cid-vastunaś ce8śvarasya ca sva-rūpa-sva-bhāva-vailakṣaṇyād asaṃkarāc ca bhedaḥ samarthitaḥ /

(86)
nanu ca tat tvam asi śveta-keto tasya tāvad eva ciram ity aikya-jñānam eva parama-puruṣā1rtha-lakṣaṇa-mokṣa-sādhanam iti gamyate / nai7tad evam / pṛthag-ātmānaṃ preritāraṃ ca matvā juṣṭas tatas tenā7mṛtatvam etī7ty ātmānaṃ preritāraṃ cā7ntaryāmiṇaṃ pṛthag matvā tataḥ pṛthaktva-jñānād dhetos tena paramā3tmanā juṣṭo 'mṛtatvam etī7ti sākṣād-amṛtatva-prāpti-sādhanam ātmano niyantuś ca pṛthag-bhāva-jñānam eve7ty avagamyate /

(87)
aikya-vākya-virodhād etad-aparamā1rtha-saguṇa-brahma-prāpti-viṣayam ity abhyupagantavyam iti cet / pṛthaktva-jñānasyai7va sākṣād-amṛtatva-prāpti-sādhanatva-śravaṇād viparītaṃ kasmān na bhavati /
etad uktaṃ bhavati / dvayor tulyayor virodhe saty avirodhena tayor viṣayo vivecanīya iti / katham avirodha iti cet / antaryāmi-rūpeṇā7vasthitasya parasya brahmaṇaḥ śarīratayā prakāratvāj jīvā3tmanas tat-prakāraṃ brahmai7va tvam iti śabdenā7bhidhīyate / tathai9va jñātavyam iti tasya vākyasya viṣayaḥ / evaṃ-bhūtāj jīvāt tad-ātmatayā9vasthitasya paramā3tmano nikhila-doṣa-rahitatayā satya-saṃkalpatvād anavadhikā1tiśayā1saṃkhyeya-kalyāṇa-guṇa-gaṇā3karatvena ca yaḥ pṛthag-bhāvaḥ so 'nusaṃdheya ity asya vākyasya viṣaya ity ayam arthaḥ pūrvam asakṛd-uktaḥ / bhoktā bhogyaṃ preritāraṃ ca matve9ti bhogya-rūpasya vastuno 'cetanatvaṃ paramā1rthatvaṃ satataṃ vikārā3spadatvam ity-ādayaḥ sva-bhāvāḥ, bhoktur jīvā3tmanaś cā7malā1paricchinna-jñānā3nanda-sva-bhāvasyai7vā7nādi-karma-rūpā1vidyā-kṛta-nānā-vidha-jñāna-saṃkoca-vikāsau bhogya-bhūtā1cid-vastu-saṃsargaś ca param-ātmo1pāsanān mokṣaś ce7ty-ādayaḥ sva-bhāvāḥ, evaṃ-bhūta-bhoktṛ-bhogyayor antaryāmi-rūpeṇā7vasthānaṃ sva-rūpeṇa cā7parimita-guṇau1ghā3śrayatvenā7vasthānam iti parasya brahmas tri-vidhā1vasthānaṃ jñātavyam ity-arthaḥ //

(88)
tat tvam asī7ti sad-vidyāyām upāsyaṃ brahma sa-guṇaṃ sa-guṇa-brahma-prāptiś ca phalam ity abhiyuktaiḥ pūrvā3cāryair vyākhyātam / yatho9ktaṃ vākya-kāreṇa --- yuktaṃ tad-guṇako1pāsanād iti / vyākhyātaṃ ca dramiḍā3cāryeṇa vidyā-vikalpaṃ vadatā --- yady api sac-cito na nirbhugna-daivataṃ guṇa-gaṇaṃ manasā2nudhāvet tathā9py antarguṇām eva devatāṃ bhajata iti tatrā7pi saguṇai9va devatā prāpyata iti / sac-cittaḥ sad-vidyā-niṣṭhaḥ / na nirbhugna-daivataṃ guṇa-gaṇaṃ manasā9nudhāvet ---apahata-pāpmatvā3di-kalyāṇa-guṇa-gaṇaṃ daivatād vibhaktaṃ yady api dahara-vidyā-niṣṭha iva sac-cito na smaret / tathā9py antarguṇām eva devatāṃ bhajate --- devatā-sva-rūpā1nubandhitvāt sakala-kalyāṇa-guṇa-gaṇasya kenacid para-devatā-sādhāraṇena nikhila-jagat-kāraṇatvā3dinā guṇeno7pāsyamānā9pi devatā vastutaḥ sva-rūpā1nubandhi sarva-kalyāṇa-guṇa-gaṇa-viśiṣṭai9vo7pāsyate / ataḥ saguṇam eva brahma tatrā7pi prāpyam iti sad-vidyā-dahara-vidyayor vikalpa ity-arthaḥ /

(89)
nanu ca sarvasya jantoḥ paramā3tmā1ntaryāmī tan-niyāmyaṃ ca sarvam eve7ty uktam / evaṃ ca sati vidhi-niṣedha-śāstrāṇām adhikārī na dṛśyate / yaḥ sva-buddhyai9va pravṛtti-nivṛtti-śaktaḥ sa evaṃ kuryān na kuryād iti vidhi-niṣedha-yogyaḥ / na cai7ṣa dṛśyate / sarvasmin pravṛtti-jāte sarvasya prerakaḥ paramā3tmā kārayite9ti tasya sarva-niyamanaṃ pratipāditam / tathā ca śrūyate --- eṣa eva sādhu karma kārayati te yam ebhyo lokebhya unninīṣati / eṣa evā7sādhu karma kārayati taṃ yam adho ninīṣatī7ti / sādhv-asādhu-karma-kārayitṛtvān nairghṛṇyaṃ ca /

(90)
atro7cyate --- sarveṣām eva cetanānāṃ cic-chakti-yogaḥ pravṛtti-śakti-yoga ity-ādi sarvaṃ pravṛtti-nivṛtti-parikaraṃ sāmānyena saṃvidhāya tan-nirvahaṇāya tad-ādhāro bhūtvā9ntaḥ praviśyā7numantṛtayā ca niyamanaṃ kurvañ śeṣitvenā7vasthitaḥ paramā3tmai1tad-āhita-śaktiḥ san-pravṛtti-nivṛtty-ādi svayam eva kurute / evaṃ kurvāṇam īkṣamāṇaḥ paramā3tmo1dāsīna āste / ataḥ sarvam upapannam / sādhv-asādhu-karmaṇoḥ kārayitṛtvaṃ tu vyavasthita-viṣayaṃ na sarva-sādhāraṇam / yas tu sarvaṃ svayam evā7timātram ānukūlye pravṛttas taṃ prati prītaḥ svayam eva bhagavān kalyāṇa-buddhi-yoga-dānaṃ kurvan kalyāṇe pravartayati / yaḥ punar atimātraṃ prātikūlye pravṛttas tasya krūrāṃ buddhiṃ dadan svayam eva krūreṣv eva karmasu prerayati bhagavān / yatho9ktaṃ bhagavatā ---
teṣāṃ satata-yuktānāṃ bhajatāṃ prīti-pūrvakam /
dadāmi buddhi-yogaṃ taṃ yena mām upayānti te //
teṣām evā7nukampā2rtham aham ajñāna-jaṃ tamaḥ /
nāśayāmy ātma-bhāva-stho jñāna-dīpena bhāsvatā //
tān ahaṃ dviṣataḥ krūrān saṃsāreṣu narā1dhamān /
kṣipāmy ajasram aśubhān āsurīṣv eva yoniṣu // iti /

(91)
so 'yaṃ para-brahma-bhūtaḥ puruṣo1ttamo niratiśaya-puṇya-saṃcaya-kṣīṇā1śeṣa-janmo1pacita-pāpa-rāśeḥ parama-puruṣa-caraṇā3ravinda-śaraṇā-gati-janita-tad-abhimukhyasya sad-ācāryo1padeśo1pabṛṃhita-śāstrā1dhigata-tattva-yāthātmyā1vabodha-pūrvakā1harahar-upacīyamāna-śama-dama-tapaḥ-śauca-kṣamā1rjava-bhayā1bhaya-sthāna-viveka-dayā-hiṃsā4dy-ātma-guṇo1petasya varṇā3śramo1cita-parama-puruṣā3rādhana-veṣa-nitya-naimittika-karmo1pasaṃhṛti-niṣiddha-parihāra-niṣṭasya parama-puruṣa-caraṇā3ravinda-yugala-nyastā3tmā3tmīyasya tad-bhakti-kāritā1navarata-stuti-smṛti-namaskṛti-vandana-yatana-kīrtana-guṇa-śravaṇa-vacana-dhyānā1rcana-praṇāmā3di-prīta-parama-kāruṇika-puruṣo1ttama-prasāda-vidhvasta-svā1nta-dhvāntasyā7nanya-prayojanā1navarata-niratiśaya-priya-viśadatama-pratyakṣatā4pannā1nudhyāna-rūpa-bhakty-eka-labhyaḥ / tad uktaṃ parama-gurubhir bhagavad-yāmunā3cārya-pādaiḥ --- ubhaya-parikarmita-svā1ntasyai7kāntikā3tyantika-bhakti-yoga-labhya iti / jñāna-yoga-karma-yoga-saṃskṛtā1ntaḥkaraṇasye7ty-arthaḥ / tathā ca śrutiḥ /
vidyāṃ cā7vidyāṃ ca yas tad vedo7bhyaṃ saha /
avidyayā mṛtyuṃ tīrtvā vidyayā9mṛtam aśnute //
iti/ atrā7vidyā-śabdena vidye2taratvād varṇā3śramā3cārā3di pūrvo1ktaṃ karmo7cyate vidyā-śabdena ca bhakti-rūpā3pannaṃ dhyānam ucyate / yatho9ktam ---
ijāya so 'pi subahūny ajñāñ jñāna-vyapāśrayaḥ /
brahma-vidyām adhiṣṭhāya tartuṃ mṛtyum avidyayā //
iti / tam evaṃ vidvān amṛta iha bhavati nā7nyaḥ panthā ayanāya vidyate / ya enaṃ vidur amṛtās te bhavanti / brahma-vid āpnoti param / so yo ha vai tat paraṃ veda brahma veda brahmai7va bhavatī7ty-ādi / vedana-śabdena dhyānam evā7bhihitam / nididhyāsitavya ity-ādinā9ikārthyāt / tad eva dhyānaṃ punar api viśinaṣṭi --- nā7yam ātmā pravacanena labhyo na medhayā na bahudhā śrutena / yam evai7ṣa vṛṇute tena labhyas tasyai7ṣa ātmā vivṛṇute tanūṃ svām iti / bhakti-rūpā3pannā1nudhyānenai7va labhyate na kevala,, vedanā-mātreṇa na medhaye9ti kevalasya niṣiddhatvāt /

(92)
etad uktaṃ bhavati --- yo 'yaṃ mumukṣur vedānta-vihita-vedana-rūpa-dhyānā3di-niṣṭho yadā tasya tasminn evā7nudhyāne niravadhikā1tiśayā prītir jāyate tadai9va tena labhyate paraḥ puruṣa iti / yatho9ktaṃ bhagavatā ---
puruṣaḥ sa paraḥ pārtha bhaktyā labhyas tv ananyayā /
bhaktyā tv ananyayā śakyo 'ham evaṃ-vidho 'rjuna /
jñātuṃ draṣṭuṃ ca tattvena praveṣṭaṃ ca paraṃtapa //
bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cā7smi tattvataḥ /
tato māṃ tattvato jñātvā viśate tad-anantaram //
iti / tad-anantaraṃ tata eva bhaktito viśata ity-arthaḥ / bhaktir api niratiśaya-priyā1nanya-prayojana-sakale1tara-vaitṛṇyā3vaha-jñāna-viśeṣa eve7ti / tad yukta eva tena pareṇā8tmanā varaṇīyo bhavatī7ti tena labhyata iti śruty-arthaḥ / evaṃ-vidha-para-bhakti-rūpa-jñāna-viśeṣasyo7tpādakaḥ pūrvo1ktā1harahar-upacīyamāna-jñāna-pūrvaka-karmā1nugṛhīta-bhakti-yoga eva / yatho2ktaṃ bhagavatā parāśareṇa ---
varṇā3śramā3cāravatā puruṣeṇa paraḥ pumān /
viṣṇur ārādhyate panthā nā7nyas tat-toṣa-kārakaḥ //
iti / nikhila-jagad-uddhāraṇāyā7vani-tale 'vatīrṇaḥ para-brahma-bhūtaḥ puruṣo1ttamaḥ svayam evai7tad-uktavān ---
sva-karma-nirataḥ siddhiṃ yathā vindati tac-chṛṇu //
yataḥ pravṛttir bhūtānāṃ yena sarvam idaṃ tatam /
sva-karmaṇā tam abhyarcya siddhiṃ vindati mānavaḥ //
iti / yatho2dita-krama-pariṇata-bhakty-eka-labhya eva /
(93)
bodhāyana-ṭaṅka-dramiḍa-guhadeva-kapardi-bhāruci-prabhṛty-avigīta-śiṣṭa-parigṛhīta-purātana-veda-vedānta-vyākhyāna-suvyaktā1rtha-śruti-nikara-nidarśito 'yaṃ panthāḥ / anena cārvāka-śākyā1ulūkyā1kṣapāda-kṣapaṇaka-kapila-patañjali-matā1nusāriṇo veda-bāhyā vedā1valambi-kudṛṣṭibhiḥ saha nirastāḥ / vedā1valambinām api yathā2vasthita-vastu-viparyayas tāḍṛśāṃ bāhya-sāmyaṃ manunai9vo7ktam ---
yo veda-bāhyāḥ smṛtayo yāś ca kāś ca kudṛṣṭayaḥ /
sarvas tā niṣphalāḥ pretya tamo-niṣṭhā hi tāḥ smṛtāḥ //
iti / rajas-tamobhyām aspṛṣṭam uttamaṃ sattvam eva yeṣāṃ svābhāviko guṇas teṣām eva vaidikī rucir vedā1rtha-yāthātmyā1vabodhaś ce7ty-arthaḥ /

(94)
yatho2ktaṃ mātsye ---
saṃkīrṇāḥ sāttvikāś cai7va rājasās tāmasās tathā /
iti / kecid brahma-kalpāḥ saṃkīrṇāḥ kecit sattva-prāyāḥ kecid rajaḥ-prāyā kecit tamaḥ-prāyā iti kalpa-vibhāgam uktvā sattva-rajas-tamo-mayānāṃ tattvānāṃ māhātmya-varṇanaṃ ca tat-tat-kalpa-prokta-purāṇeṣu sattvā3di-guṇa-mayena brahmaṇā kriyata iti co7ktam ---
yasmin kalpe tu yat proktaṃ purāṇaṃ brahmaṇā purā /
tasya tasya tu māhātmyaṃ tat-sva-rūpeṇa varṇyate //
iti / viśeṣataś co7ktam ---
agneḥ śivasya māhātmyaṃ tāmaseṣu prakīrtyate /
rājaseṣu ca māhātmyam adhikaṃ brahmaṇo viduḥ //
sāttvikeṣu ca kalpeṣu māhātmyam adhikaṃ hareḥ /
teṣv eva yoga-saṃsiddhā gamiṣyanti parāṃ gatim //
saṃkīrṇeṣu sarasvatyāḥ ....................... //
ity-ādi / etad-uktaṃ bhavati --- ādi-kṣetra-jñatvād brahmaṇas tasyā7pi keṣucid ahassu sattva-mudrikaṃ keṣucid rajaḥ keṣucit tamaḥ / yatho2ktaṃ bhagavatā ---
na tad asti pṛthivyāṃ vā divi deveṣu vā punaḥ /
sattvaṃ prakṛti-jair muktaṃ yad ebhiḥ syāt tribhir guṇaiḥ //
iti / yo brahmaṇaṃ vidadhati pūrvaṃ yo vai vedāṃś ca prahiṇoti tasmā iti śruteḥ / brahmaṇo 'pi sṛjyatvena śāstra-vaśyatvena ca kṣetra-jñatvaṃ gamyate / sattva-prāyeṣv ahassu tad-itareṣu yāni purāṇāni brahmaṇā proktāni teṣāṃ paraspara-virodhe sati sāttvikā1haḥ-proktam eva purāṇaṃ yathā2rthaṃ tad-virodhy-anyad ayathā2rtham iti purāṇa-nirṇayāyai7ve7daṃ sattva-niṣṭhena brahmaṇā9bhihitam iti vijñāyata iti /
sattvā3dīnāṃ kāryaṃ ca bhagavatai9vo7ktam ---
sattvāt saṃjāyate jñānaṃ rajaso lobha eva ca /
pramāda-mohau tamaso bhavato 'jñānam eva ca //
pravṛttiṃ ca nivṛttiṃ ca kāryā1kārye bhayā1bhaye /
bandhaṃ mokṣaṃ ca yā vetti buddhiḥ sā pārtha sāttvikī //
yathā dharmam adharmaṃ ca kāryaṃ cā7kāryam eva ca /
ayathāvat prajānāti buddhiḥ sā pārtha rājasī //
adharmaṃ dharmam iti yā manyate tamasā4vṛtā /
sarvā1rthān viparītāṃś ca buddhiḥ sā pārtha tāmasī //
iti /
sarvān purāṇā1rthān brahmaṇaḥ sakāśād adhigamyai9va sarvāṇi purāṇāni purāṇa-kārāś cakruḥ / yatho2ktam ---
kathayāmi yathā pūrvaṃ dakṣā4dyair muni-sattamaiḥ /
pṛṣṭaḥ provāca bhagavān ab-ja-yoniḥ pitāmahaḥ //
iti /

(95)
apauruṣeyeṣu veda-vākyeṣu paraspara-viruddheṣu katham iti cet / tātparya-niścayād avirodhaḥ pūrvam evo7ktaḥ / yad api ced evaṃ viruddhavad dṛśyate --- prāṇaṃ manasi saha kāraṇair nādā1nte paramā3tmani saṃpratiṣṭhāya dhyāyītavyaṃ pradhyāyītavyaṃ sarvam idaṃ, brahma-viṣṇu-rudrās te sarve saṃprasūyante, na kāraṇaṃ, kāraṇaṃ tu dhyāyaḥ, sarvā1iśvarya-saṃpannaḥ sarve3śvaraḥ śaṃbhur ākāśa-madhye dhyeyaḥ --- yasmāt paraṃ nā7param asti kiṃcid yasmān nā8ṇīyo na jyāyo 'sti kaścit --- vṛkṣa iva stabdho divi tiṣṭhaty ekas tene7daṃ pūrṇaṃ puruṣeṇa sarvam --- tato yad-uttarataraṃ tad-arūpam anāmayaṃ ya etad-vidur amṛtās te bhavanti, athe7tare duḥkham evā8piyanti ---
sarvā1nana-śiro-grīvaḥ sarva-bhūta-guhā3śayaḥ /
sarva-vyāpī ca bhagavāṃs tasmāt sarva-gataḥ śivaḥ //
yadā tamas tan na divā na rātrir na san na cā7sac chiva eva kevalaḥ /
tad-akṣaraṃ tat-savitur vareṇyaṃ prajñā ca tasmāt prasṛtā purāṇī //
ity-ādi nārāyaṇaḥ paraṃ brahme7ti ca pūrvam eva pratipāditaṃ, tenā7sya katham avirodhaḥ /

(96)
atyalpam etat --
veda-vit-pravara-prokta-vākya-nyāyo1pabṛṃhitāḥ /
vedāḥ sā1ṅgā hariṃ prāhur jagaj-janmā3di-kāraṇaṃ //
janmā3dy-asya yataḥ --- yato vā imāni bhūtāni jāyante, yena jātāni jīvanti, yat prayanty abhisaṃviśanti, tad vijijñānasva tad brahme7ti jagaj-janmā3di-kāraṇaṃ brahme7ty avagamyate / tac ca jagat-sṛṣṭi-pralaya-prakaraṇeṣv avagantavyam / sad eva somye7dam agra āsīd ekam evā7dvitīyam iti jagad-upādānatā-jagan-nimittatā-jagad-antaryāmitā2di-mukhena parama-kāraṇaṃ sac-chabdena praitpāditaṃ brahme7ty avagatam / ayam evā7rthaḥ --- brahma vā idam ekam evā7gra āsīd iti śākhā2ntare brahma-śabdena pratipaditaḥ / anena sac-chabdenā7bhihitaṃ brahme7ty avagatam / ayam evā7rthas tathā śākhā2ntara ātmā vā idam eka evā7gra āsīn nā7nyat kiṃcana miṣad iti sad-brahma-śabdābhyām ātmai7vā7bhihita ity avagamyate / tathā ca śākhā2ntara eko ha vai nārāyaṇa āsīn na brahma ne8śāno ne7me dyāva-pṛthivī na nakṣatrāṇī7ti sad-brahmā3tmā3di-parama-kāraṇa-vādibhiḥ śabdair nārāyaṇa evā7bhidhīyata iti niścīyate /(97)
yam antaḥ samudre kavayo vayantī7ty-ādi --- nai7nam ūrdhvaṃ na tiryañcaṃ na madhye parijagrabhat / na tasye8śe kaścana tasya nāma mahad-yaśaḥ // na saṃdṛśe tiṣṭhati rūpam asya na cakṣuṣā paśyati kaścanai7nam, hṛdā manīṣā manasā9bhikḷpto ya evaṃ vidur amṛtās te bhavantī7ti sarvasmāt paratvam asya pratipādya, na tasye8śe kaścane7ti tasmāt paraṃ kim api na vidyata iti ca pratiṣidhya, adbhyaḥ sambhūto hiraṇya-garbha ity-aṣṭāv iti tenai7ka-vākyatāṃ gamayati / tac ca mahā-puruṣa-prakaraṇaṃ hrīś ca te lakṣmīś ca patnyāv iti ca nārāyaṇa eve7ti dyotayati /

(98)
ayam artho nārāyaṇā1nuvāke prapañcitaḥ / sahasra-śīrṣaṃ devam ity-ārabhya sa brahma sa śivaḥ se7ndraḥ so 'kṣaraḥ paramaḥ sva-rāḍ iti / sarva-śākhāsu para-tattva-pratipādana-parān akṣara-śiva-śaṃbhu-para-brahma-para-jyotiḥ-para-tattva-parā3yaṇa-paramā3tmā3di-sarva-śabdāṃs tat-tad-guṇa-yogena nārāyaṇa eva prayujya tad-vyatiriktasya samastasya tad-ādhāratāṃ tan-niyāmyatāṃ tac-cheṣatām tad-ātmakatāṃ ca pratipādya brahma-śivayor apī7ndrā3di-samānā3kāratayā tad-vibhūtitvaṃ ca pratipāditam / idaṃ ca vākyaṃ kevala-para-tattva-pratipādanai1ka-param anyat kiṃcid apy atra na vidhīyate /

(99)
asmin vākye pratipāditasya sarvasmāt paratvenā7vasthitasya brahmaṇo vākyā1ntareṣu brahma-vid āpnoti param ity-ādiṣū7pāsanā3di vidhīyate / ataḥ prāṇaṃ manasi saha karaṇair ity-ādi vākyaṃ sarva-kāraṇe paramā3tmani karaṇa-prāṇā3di sarvaṃ vikāra-jātam upasaṃhṛtya tam eva paramā3tmānaṃ sarvasye8śānaṃ dhyāyīte7ti para-brahma-bhūta-nārāyaṇasyai7va dhyānaṃ vidadhāti /

(100)
patiṃ viśvasye7ti na tasye8śe kaścane7ti ca tasyai7va sarvasye8śānatā pratipāditā / ata eva sarvā1iśvarya-saṃpannaḥ sarve3śvaraḥ śaṃbhurā3kāśa-madhye dhyeya iti nārāyaṇasyai7va parama-kāraṇasya śaṃbhu-śabda-vācyasya dhyānaṃ vidhīyate / kaś ca dhyeya ity-ārabhya kāraṇaṃ tu dhyeya iti kāryasyā7dhyeyatā-pūrvaka-kāraṇai1ka-dhyeyatā-paratvād vākyasya / tasyai7va nārāyaṇasya parama-kāraṇatā śaṃbhu-śabda-vācyatā ca parama-kāraṇa-pratipādanai1ka-pare nārāyaṇā1nuvāka eva pratipanne9ti tad-virodhy-arthā1ntara-parikalpanaṃ kāraṇasyai7va dhyeyatvena vidhi-vākye na yujyate /(101)
yad api tato yad-uttaram ity atra puruṣād anyasya parataratvaṃ pratīyata ity-abhyadhāyi tad api yasmāt paraṃ nā7param asti kiṃcid yasmān nā7ṇīyo na jyāyo 'sti kaścit--- yasmād aparaṃ --- yasmād anyat kiṃcid api paraṃ nā7sti kenā7pi prakāreṇa puruṣa-vyatiriktasya paratvaṃ nā7stī7ty-arthaḥ / aṇīyastvaṃ --- sūkṣmatvam / jyāyastvaṃ --- sarve3śvaratvam / sarva-vyāpitvāt sarve3śvaratvād asyai7tad-vyatirikitasya kasyā7py aṇīyastvaṃ jyāyastvaṃ ca nā7stī7ty-arthaḥ / yasmān nā7ṇīyo na jyāyo 'sti kaścid iti puruṣād anyasya kasyā7pi jyāyastvaṃ niṣiddham iti tasmād anyasya paratvaṃ na yujyata iti pratyuktam /

(102)
kas tarhy asya vākyasyā7rthaḥ / asya prakaraṇasyo7pakrame tam eva viditvā9timṛtyum eti nā7nyaḥ panthā vidyate 'yanāyā7iti puruṣa-vedanasyā7mṛtatva-hetutāṃ tad-vyatiriktasyā7pathatāṃ ca pratijñāya yasmāt paraṃ nā7param asti kiṃcit tene7daṃ pūrṇaṃ puruṣeṇa sarvam ity etad antena sarvasmāt paratvaṃ pratipāditam / yataḥ puruṣa-tattvam evo7ttarataraṃ tato yad-uttarataraṃ puruṣa-tattvaṃ tad evā7rūpam anāmayaṃ ya etad-vidur amṛtās te bhavanti, athe7tare duḥkham evā7piyantī7ti puruṣa-vedanasyā7mṛtatva-hetutvaṃ tad-itarasyā7pathatvaṃ pratijñātaṃ sahetukam upasaṃhṛtam / anyatho9pakrama-gata-pratijñābhyāṃ virudhyate / puruṣasyai7va śuddhi-guṇa-yogena śiva-śabdā1bhiprāyatvaṃ śāśvataṃ śivam acyutam ity-ādinā jñātam eva / puruṣa eva śiva-śabdā1bhidheya ity-anantaram eva vadati --- mahān prabhur vai puruṣaḥ sattvasyai7ṣa pravartaka iti / uktenai7va nyāyena na san na cā7sac chiva eva kevala ity-ādi sarvaṃ ne7yam /

(103)
kiṃca na tasye8śe kaścane7ti nirasta-samā1bhyadhika-saṃbhāvanasya puruṣasyā7ṇor aṇīyā1nityasminn anuvāke vedā3dy-anta-rūpatayā veda-bīja-bhūta-praṇavasya prakṛti-bhūtā1kāra-vācyatayā mahe4śvaratvaṃ pratipādya dahara-puṇḍarīka-madhya-sthā3kāśā1ntarvartitayo9pāsyatvam uktam / ayam arthaḥ --- sarvasya veda-jātasya prakṛtiḥ praṇava uktaḥ / praṇavasya ca prakṛtir akāraḥ / praṇava-vikāro vedaḥ sva-prakṛti-bhūte praṇave līnaḥ / praṇavo 'py akāra-vikāra-bhūtaḥ sva-prakṛtāv akāre līnaḥ / tasya praṇava-prakṛti-bhūtasyā7kārasya yaḥ paro vācyaḥ sa eva mahe4śvara iti sarva-vācaka-jāta-prakṛti-bhūtā1kāra-vācyaḥ sarva-vācya-jāta-prakṛti-bhūta-nārāyaṇo yaḥ sa mahe4śavara ity-arthaḥ / yatho2ktaṃ bhagavatā ---
ahaṃ kṛtsnasya jagataḥ prabhavaḥ pralayas tathā /
mattaḥ parataraṃ nā7nyat-kiṃcid asti dhanaṃjaya //
akṣaraṇām akāro 'smi -------------------------- //
iti / a iti brahme7ti ca śruteḥ / akāro vai sarvā vāg iti ca / vācaka-jātasyā7kāra-prakṛtitvaṃ vācya-jātasya brahma-prakṛtitvaṃ ca suspaṣṭam / ato brahmaṇo 'kāra-vācyatā-pratipādanād akāra-vācyo nārāyaṇa eva mahe4śvara iti siddham /

(104)
tasyai7va sahasra-śīrṣaṃ devam iti kevala-para-tattva-viśeṣa-pratipādana-pareṇa nārāyaṇā1nuvākena sarvasmāt paratvaṃ prapañcitam / anenā7nanya-pareṇa pratipāditam eva para-tattvam anya-pareṣu sarva-vākyeṣu kenā7pi śabdena pratīyamānaṃ tad eve7ty avagamya iti śāstra-dṛṣtyā tū7padeśo vāma-devavad iti sūtra-kāreṇa nirṇītam / tad etat paraṃ brahma kvacid brahma-śivā3di-śabdād avagatam iti kevala-brahma-śivayor na paratva-prasaṅgaḥ / asminn ananya-pare 'nuvāke tayor indrā3di-tulyatayā tad-vibhūtitva-pratipādanāt / kvacid ākāśa-prāṇā3di-śabdena paraṃ brahmā7bhihitam iti bhūtā3kāśa-prāṇā3der yathā na paratvam / yat punar idam āśaṅkitam atha yad idam asmin brahma-pure daharaṃ puṇḍarīkaṃ veśma daharo 'sminn antarā3kāśas tasmin yad antas tad anveṣṭavyaṃ tad vā va vijijñāsitavyam ity atrā8kāśa-śabdena jagad-upādāna-kāraṇaṃ pratipādya tad-antarvartinaḥ kasyacit tattva-viśeṣasyā7nveṣṭavyatā pratipādyate / asyā8kāśasya nāma-rūpayor nivoḍhṛtva-śravaṇāt puruṣa-sūkte puruṣasya nāma-rūpayoḥ kartṛtva-darśanāc cā8kāśa-paryāya-bhūtāt puruṣād anyasyā7nveṣṭavyatayo9pāsyatvaṃ pratīyata ity-anadhīta-vedānām adṛṣṭa-śāstrāṇām idaṃ codyaṃ /

(105)
yatas tatra śrutir evā7sya parihāram āha / vākya-kāraś ca --- daharo 'sminn antar-ākāśaḥ kiṃ tad atra vidyate yad anveṣṭavyaṃ yad vā va vijijñāsitavyam iti codite yāvān vā ayam ākāśas tāvān eṣo 'ntarhṛdaya ākāśa ity-ādinā9syā8kāśa-śabda-vācyasya parama-puruṣasyā7navadhika-mahattvaṃ sakala-jagad-ādhāratvaṃ ca pratipādya tasmin kāmāḥ samāhitā iti kāma-śabdenā7pahata-pāpmatvā3di-satya-saṃkalpa-paryanta-guṇā1ṣṭakaṃ nihitam iti parama-puruṣavat parama-puruṣa-guṇā1ṣṭakasyā7pi pṛthivi-jijñāsitavyatā-pratipādayiṣayā tasmin yad antas tad-anveṣṭavyam ity-uktam iti śrutyai9va sarvaṃ parihṛtam /

(106)
etad uktaṃ bhavati --- kiṃ tad atra vidyate yad aneṣṭavyam ity asya codyasya tasmin sarvasya jagataḥ sraṣṭṛtvam ādhāratvaṃ niyantṛtvaṃ śeṣitvam apahata-pāpmatvā3dayo guṇāś ca vidyanta iti parihāra iti / tathā ca vākya-kāra-vacanam --- tasmin yad antar iti kāma-vyapadeśa iti / kāmyanta iti kāmāḥ / apahata-pāpmatvā3dayo guṇā ity-arthaḥ / etad uktaṃ bhavati --- yad etad daharā3kāśa-śabdā1bhidheyaṃ nikhila-jagad-udaya-vaibhava-laya-līlaṃ paraṃ brahma tasmin yad antar nihitam anavadhikā1tiśayam apahata-pāpmatvā3di-guṇā1ṣṭakaṃ tad ubhayam apy anveṣṭavyaṃ vijijñāsitavyam iti / yathā0ha --- atha ya ihā8tmānam anuvidya vrajanty etāṃś ca satyān kāmāṃs teṣāṃ sarveṣu lokeṣu kāma-cāro bhavantī7ti /

(107)
yaḥ punaḥ kāraṇasyai7va dhyeyatā-pratipādana-pare vākye viṣṇor ananya-para-vākya-pratipādita-para-tattva-bhūtasya kārya-madhye niveśaḥ sa sva-kārya-bhūta-tattva-saṃkhyā-pūraṇaṃ kurvataḥ sva-līlayā jagad-upakārāya sve7cchā2vatāra ity avagantavyaḥ / yathā līlayā deva-saṃkhyā-pūrṇaṃ kurvata upendratvaṃ parasyai7va, yathā ca sūrya-vaṃśo1dbhava-rāja-saṃkhyā-pūrṇaṃ kurvataḥ parasyai7va brahmaṇo dāśa-rathi-rūpeṇa sve1cchā2vatāraḥ, yathā ca soma-vaṃśa-saṃkhyā-pūraṇaṃ kurvato bhagavato bhū-bhārā1vatāraṇāya sve1cchayā vasudeva-gṛhe 'vatāraḥ /

(108)
sṛṣṭi-pralaya-prakaraṇeṣu nārāyaṇa eva parama-kāraṇatayā pratipādyata iti pūrvam evo7ktam / yat punar atharva-śirasi rudreṇa sva-sarvā1iśvaryaṃ prapañcitaṃ tat so 'ntarād antaraṃ prāviśad iti paramā3tma-praveśād uktam iti śrutyai9va vyaktam / śāstra-dṛṣṭyā tū7padeśo vāmadevavad iti sūtra-kāreṇai7vaṃ-vādinām arthaḥ pratipāditaḥ / yatho9ktaṃ prahlādenā7pi ---
sarva-gatvād anantarasya sa evā7ham avasthitaḥ /
mattaḥ sarvam ahaṃ sarvaṃ mayi sarvaṃ sanātane //
ity-ādi / atra sarva-gatvād anantasye7ti hetur uktaḥ / sva-śarīra-bhūtasya sarvasya cid-acid-vastuna ātmatvena sarva-gaḥ paramā3tme9ti sarve śabdāḥ sarva-śarīraṃ paramā3tmānam evā7bhidadhatī7ty uktam / ato 'ham iti śabdaḥ svā3tma-prakāra-prakāriṇaṃ paramā3tmānam evā8caṣṭe / ata idam ucyate / ātme9ty eva tu gṛhṇīyāt sarvasya tan-niṣpatter ity-ādinā9haṃ-grahaṇo1pāsanaṃ vākya-kāreṇa kāryā1vasthaḥ kāraṇā1vasthaś ca sthūla-sūkṣma-cid-acid-vastu-śarīraḥ paramā3tmai9ve7ti sarvasya tan-niṣpatter ity uktam / ātme9ti tū7pagacchanti grāhayanti ce7ti sūtra-kāreṇa ca / mahā-bhārate ca brahma-rudra-saṃvāde brahmā rudraṃ prayāha ---
tavā7ntarā3tmā mama ca ye cā7nye dehi-saṃjñitāḥ /
iti / rudrasya brahmaṇaś cā7nyeṣāṃ ca dehināṃ parame3śvaro nārāyaṇo 'ntarā3tmatayā9vasthita iti / tathā tatrai7va ---
viṣṇur ātmā bhagavato bhavasyā7mita-tejasaḥ /
tasmād dhanur-jyā-saṃsparśaṃ sa viṣehe mahe3śvaraḥ //
iti / tatrai7va ---
etau dvau vibudha-śreṣṭhau prasāda-krodha-jau smṛtau /
tad-ādarśita-panthānau sṛṣṭi-saṃhāra-kārakau //
iti / antarā3tmatayā9vasthita-nārāyaṇa-darśita-pathau brahma-rudrau sṛṣṭi-saṃhāra-kārya-karāv ity-arthaḥ /

(109)
nimitto1pādānayos tu bhedaṃ vadanto veda-bāhyā eva syuḥ / janmā3dy-asya yataḥ --- prakṛtiś ca --- pratijñā-dṛṣṭāntā1nuparodhād ity-ādi veda-vit-praṇīta-sūtra-virodhāt / sad eva somye7dam agra āsīd ekam evā7dvitīyam --- tad aikṣata bahu syāṃ prajāyeye7ti --- brahma-vanaṃ brahma sa vṛkṣa āsīd yato dyāvā-pṛthivī niṣṭa-takṣuḥ --- brahmā1dhyatiṣṭhad-bhuvanāni dhārayan --- sarve nimeṣā jajñire vidyutaḥ puruṣā1dadhi --- na tasye8śe kaścana tasya nāma mahad-yaśaḥ --- ne7ha nānā9sti kiṃcana --- sarvasya vaśī sarvasye8śānaḥ --- puruṣa eve7daṃ sarvaṃ yad bhūtaṃ yac ca bhavyam utā7mṛtattvasye8śānaḥ --- nā7nyaḥ panthā ayanāya vidyata ity-ādi-sarva-śruti-virodhāc ca /

(110)
itihāsa-purāṇeṣu ca sṛṣṭi-sthiti-pralaya-prakaraṇayor idam eva para-tattvam ity avagamyate / yathā mahā-bhārate ---
kutaḥ sṛṣṭam idaṃ sarvaṃ jagat-sthāvara-jaṅgamam /
pralaye ca kam abhyeti tan to brūhi pitāmaha //
iti pṛṣṭo ---
nārāyaṇo jagan-mūrtir anantā3tmā sanātana /
ity-ādi ca vadati ---
ṛṣayaḥ pitaro devā mahā-bhūtāni dhātavaḥ /
jaṅgamā1jaṅgamaṃ ce7daṃ jagan-nārāyaṇo1dbhavam //
iti ca / prācyo1dīcya-dākṣiṇātya-pāścātya-sarva-śiṣṭaiḥ sarva-dharma-sarva-tattva-vyavasthāyām idam eva paryāptam ity avigāna-parigṛhītaṃ vaiṣṇavaṃ ca purāṇaṃ janmā3dy asya yata iti jagaj-janmā3di-kāraṇaṃ brahme7ty avagamyate / taj-janmā3di-kāraṇaṃ kim iti praśna-pūrvakaṃ viṣṇoḥ sakāśād bhūtam ity-ādinā brahma-sva-rūpa-viśeṣa-pratipādanai1ka-paratayā pravṛttam iti sarva-saṃmatam / tathā tatrai7va ---
prakṛtir yā khyātā vyaktā1vyakta-sva-rūpiṇī /
puruṣaś ca+py ubhāv etau līyete paramā3tmani //
paramā3tmā ca sarveṣām ādhāraḥ parame3śvaraḥ /
viṣṇu-nāmā sa vedeṣu vedānteṣu ca gīyate //
iti / sarva-veda-vedānteṣu sarvaiḥ śabdaiḥ parama-kāraṇatayā9yam eva gīyata ity-arthaḥ / yathā sarvāsu ṣrutiṣu kevala-para-brahma-sva-rūpa-viśeṣa-pratipādanāyai7va pravṛtto nārāyaṇā1nuvākas tathe9daṃ vaiṣṇavaṃ ca purāṇam ---
so 'ham icchāmi dharma-jña śrotuṃ tvatto yathā jagat /
babhūva bhūyaś ca yathā mahā-bhāga bhaviṣyati //
yan-mayaṃ ca jagad-brahmany ataś cai7tac-carā1caram /
līnam āsīd yathā yatra layam eṣyati yatra ca //
iti paraṃ brahma kim iti prakramya ---
viṣṇoḥ sakāśād udbhūtaṃ jagat tatrai7va ca sthitam /
sthiti-saṃyama-kartā9sau jagato 'sya jagac ca saḥ //
paraḥ parāṇāṃ paramaḥ paramā3tmā3tma-saṃsthitaḥ /
rūpa-varṇā3di-nirdeśa-viśeṣaṇa-vivarjitaḥ //
apakṣaya-vināśābhyāṃ pariṇāma-rddhi-janmabhiḥ /
varjitaḥ śakyate vaktuṃ yaḥ sad astī7ti kevalam //
sarvatrā7sau samastaṃ ca vasaty atre7ti vai yataḥ /
tataḥ sa vāsudeve7ti vidvadbhiḥ paripaṭhyate //
tad-brahma paraṃ nityam ajam akṣayam avyayam /
eka-sva-rūpaṃ ca sadā heyā1bhāvāc ca nirmalam //
tad eva sarvam evai7tad-vyaktā1vyakta-sva-rūpavat /
tathā puruṣa-rūpeṇa kāla-rūpeṇa ca sthitam //
sa sarva-bhūta-prakṛtiṃ vikārān guṇā3di-doṣāṃś ca mune vyatītaḥ /
atīta-sarvā3varaṇo 'khilā3tmā tenā7stṛtaṃ yad bhuvanā1ntarāle //
samasta-kalyāṇa-guṇā3tmako 'sau sva-śakti-leśo1ddhṛta-bhūta-vargaḥ /
icchā-gṛhītā1bhimato1ru-dehaḥ saṃsādhitā1śeṣa-jagad-dhito 'sau //
tejo-balā1iśvarya-mahā2vabodha-suvīrya-śakty-ādi-guṇai1ka-rāśiḥ /
paraḥ parāṇāṃ sakalā na yatra kleśā3dayaḥ santi parā1vare3śe //
sa īśvaro vyaṣṭi-samaṣṭi-rūpo 'vyakta-sva-rūpaḥ prakaṭa-sva-rūpaḥ /
sarve3śvaraḥ sarva-dṛk-sarva-vettā samasta-śaktiḥ parame3śvarā3khyaḥ //
saṃjñāyate yena tad asta-doṣaṃ śuddhaṃ paraṃ nirmalam eka-rūpam /
saṃdṛśyate vā9py adhigamyate vā taj-jñānam ajñānam ato 'nyad uktam //
iti para-brahma-sva-rūpa-viśeṣa-nirṇayāyai7va pravṛttam /

(111)
anyāni sarvāṇi purāṇāny etad-avirodhena neyāni / anya-paratvaṃ ca tat-tad-ārambha-prakārair avagamyate / sarvā3tmanā viruddhā1ṃśas tāmasatvād anādaraṇīyaḥ /

(112)
nanv asminn api ---
sṛṣṭi-sthity-anta-karaṇīṃ brahma-viṣnu-śivā3tmikāṃ /
sa saṃjñā yāti bhagavān eka janā1rdanaḥ //
iti tri-mūrto-sāmyaṃ pratīyate / nai7tad evam / eka eva janā1rdana iti jana ardanasyai7va brahma-śivā3di-kṛtsna-prapañca-tādātmyaṃ vidhīyate / jagac ca sa iti pūrvo1ktam eva vivṛṇoti --- sraṣṭā sṛjati cā8tmānaṃ viṣṇuḥ pālyaṃ ca pāti ca /
upasaṃhriyate cā7nte saṃhartā ca svatyaṃ-prabhuḥ //
iti ca sraṣṭṛtvenā7vasthitaṃ brahmaṇaṃ sṛjyaṃ ca saṃhartāraṃ saṃhāryaṃ ca yugapan nirdiśya sarvasya viṣṇu-tādātmyo1padeśāt sṛjya-saṃhārya-bhūtād vastunaḥ sraṣṭṛ-saṃhartror janā1rdana-vibhūtitvena viśeṣo dṛśyate / janā1rdana-viṣṇu-śabdayoḥ paryāyatvena brahma-viṣṇu-śivā3tmikām iti vibhūtim / ata eva sve1cchayā līlā2rthaṃ vibhūty-antarbhāva ucyate / yathe9dam anantaram evo7cyate ---
pṛthivy-āpas tathā tejo vāyur ākāśa eva ca /
sarve1ndriyā1ntaḥkaraṇaṃ puruṣā3khyaṃ hi yaj jagat //
sa eva sarva-bhūtā3tmā viśva-rūpo yato 'vyayaḥ /
sargā3dikaṃ tato 'syai7va bhūta-stham upakārakam //
sa eva sṛjyaḥ sa ca sarva-kartā sa eva pātyatti ca pālyate ca /
brahmā3dy-avasthābhir aśeṣa-mūrtir viṣṇur variṣṭho vara-do vareṇyaḥ // iti /

(113)
atra sāmānādhikaraṇya-nirdiṣṭaṃ heya-miśra-prapañca-tādātmyaṃ niravadyasya nirvikārasya samasta-kalyāṇa-guṇā3tmakasya brahmaṇaḥ katham upapadyata ity āśaṅkhya sa eva sarva-bhūtā3tmā viśva-rūpo yato 'vyaya iti svayam evo7papādayati / sa eva sarve3śvaraḥ para-brahma-bhūto viṣṇur eva sarvaṃ jagad iti pratijñāya sarva-bhūtā3tmā viśva-rūpo yato 'vyaya iti hetur uktaḥ / sarva-bhūtānām ayam ātmā viśva-śarīro yato 'vyaya ity-arthaḥ / vakṣyati ca --- sat-sarvaṃ vai hares tanur iti /
etad uktaṃ bhavati / asyā7vyayasyā7pi parasya brahmaṇo viṣṇor viśva-śarīratayā tādātmya-viruddham ity ātma-śarīrayoś ca sva-bhāvā vyavasthitā eva / evaṃ-bhūtasya sarve3śvarasya viṣṇoḥ prapañcā1ntarbhūta-niyāmya-koṭi-niviṣṭa-brahmā3di-deva-tiryaṅ-manuṣyeṣu tat tat samāśrayaṇīyatvāya sve1cchā2vatāraḥ pūrvo1ktaḥ / tad etad brahmā3dīnāṃ bhāvanā-trayā1nvayena karma-vaśyatvaṃ bhagavataḥ para-brahma-bhūtasya vāsu-devasya nikhila-jagad-upakārāya sve1cchayā svenai7va rūpeṇa devā3diṣv avatāra iti ca ṣaṣṭe 'ṃśe śubhā3śraya-prakaraṇe suvyaktam uktam / asya devā3di-rūpeṇā1vatāreṣv api na prākṛto deha iti mahābhārate --- na bhūta-saṃgha-saṃsthāno deho 'sya paramā3tmanaḥ / iti pratipāditaḥ / śrutibhiś ca --- ajāyamāno bahudhā vijāyate --- tasya dhīrāḥ parijānanti yonim iti / karma-vaśyānāṃ brahmā3dīnām anicchatām api tat-tat-karmā1nuguṇa-prakṛti-pariṇāma-rūpa-bhūta-saṃgha-saṃsthāna-viśeṣa-devā3di-śarīra-praveśa-rūpaṃ janmā7varjanīyam / ayaṃ tu sarve3śvaraḥ satya-saṃkalpo bhagavān evaṃ-bhūta-śubhe1tara-janmā7kurvann api sve1cchayā svenai7va niratiśaya-kalyāṇa-rūpeṇa devā3diṣu jagad-upakārāya bahudhā jāyate, tasyai7tasya śubhe1tara-janmā7kurvato 'pi sva-kalyāṇa-guṇā3nantyena bahudhā yoniṃ bahu-vidha-janma dhīrā-dhīramatām agresarā jānantī7ty-arthaḥ /

(114)
tad-etan-nikhila-jagan-nimitto1pādāna-bhūtāj janmā3dy asya yataḥ --- prakṛtiś ca pratijñā-dṛṣṭāntā1nuparodhā3dityā3di-sūtraiḥ pratipāditāt parasmād brahmaṇaḥ parama-puruṣād anyasya kasyacit parataratvaṃ para-mataḥ setūn māna-saṃbandha-bheda-vyapadeśebhya ity-āśaṅkya sāmānyāt tu --- buddhy-arthaḥ pādavat --- sthāna-viśeṣāt prakāśā3divat --- upapatteś ca --- tathā9nya-pratiṣedhāt --- anena sarva-gatatva-māyām ādi-śabdā3dibhya iti sūtra-kāraḥ svayam eva nirākaroti /

(115)
mānave ca śāstre ---
prādur-āsīt tamonudaḥ sisṛkṣur vividhāḥ prajāḥ /
apa eva sasarjā8dau tāsu vīryam apā7sṛjat //
tasmiñ jajñe svayaṃ brahma
iti brahmaṇo janma-śravaṇāt kṣetra-jñatvam evā7vagamyate / tathā ca sraṣṭuḥ parama-puruṣasya tad-visṛṣṭasya ca brahmaṇaḥ
ayaṃ tasya tāḥ pūrvaṃ tena nārāyaṇaḥ smṛtaḥ /
tad-visṛṣṭaḥ sa puruṣo loke brahme7ti kīrtyate //
iti nāma-nirdeśāc ca / tathā ca vaiṣṇave purāṇe hiraṇya-garbhā3dīnāṃ bhāvanā-trayā1nvayād aśuddhatvena śubhā3śrayatvā1narhato2papādanāt kṣetra-jñatvaṃ niścīyate /

(116)
yad api kaiścid uktam --- sarvasya śabda-jātasya vidhy-artha-vāda-mantra-rūpasya
kāryā1bhidhāyitvenai7va prāmāṇyaṃ varṇanīyam / vyavahārād anyatra śabdasya bodhakatva-śakty-avadhāraṇā1saṃbhavād vyavahārasya ca kārya-buddhi-mūlatvāt kārya-rūpa eva śabdā1rthaḥ / na pariniṣpanne vastuni śabdaḥ pramāṇam iti / atro7cyate / pravartaka-vākya-vyavahāra eva śabdānām artha-bodhakatva-śakty-avadhāraṇaṃ kartavyam iti kim iyaṃ rājā3jñā / siddha-vastuṣu śabdasya bodhakatva-śakti-grahaṇam atyanta-sukaram / tathā hi --- kenacid dhasta-ceṣṭā4dinā9pavarake daṇḍaḥ sthita iti deva-dattāya jñāpaye7ti preṣitaḥ kaścit taj-jñāpane pravṛtto 'pavarake daṇḍaḥ sthita iti śabdaṃ prayuṅkte / mūkavad dhasta-ceṣṭām imāṃ jānan pārśva-stho 'nyaḥ prāg-vyutpanno 'pi tasyā1rthasya bodhanāyā1pavarake daṇḍaḥ sthita ity-asya śabdasya prayoga-darśanād asyā7rthasyā7yaṃ śabdo bodhaka iti jānātī7ti kim atra duṣkaram / tathā bālas tāto 'yam iyaṃ mātā9yaṃ mātulo 'yaṃ manuṣyo 'yaṃ mṛgaś candro 'yam ayaṃ ca sarpa iti mātā-pitṛ-prabhṛtibhiḥ śabdaiḥ śanaiḥ śanair aṅgulyā nirdeśane tatra tatra bahuśaḥ śikṣitas tair eva śabdais teṣv artheṣu svā3tmanaś ca buddhy-utpattiṃ dṛṣṭvā teṣv artheṣu teṣāṃ śabdānām aṅgulyā nirdeśa-pūrvakaḥ prayogaḥ sambandhā1ntarā1bhāvāt saṃketayitṛ-puruṣā3jñānāc ca bodhakatva-nibandhana iti krameṇa niścitya punar apy asya śabdasyā7yam artha iti pūrva-vṛddhaiḥ śikṣitaḥ sarva-śabdānām artham avagamya svayam api sarvaṃ vākya-jātaṃ prayuṅkte / evam eva sarva-padānāṃ svā1rthā1bhidhāyitvaṃ saṃghāta-viśeṣaṇāṃ ca yathā2vasthita-saṃsarga-viśeṣa-vācitvaṃ ca jānātī7ti kāryā1rthai1va vyuttipattir ity-ādi-nirbandho nirbandhanaḥ / ataḥ pariṣpannaḥ vastuni śabdasya-bodhakatva-śakty-avadhāraṇāt sarvāṇi vedānta-vākyāni sakala-jagat-kāraṇaṃ sarva-kalyāṇa-guṇā3kara-mukta-lakṣaṇaṃ brahma bodhayanty eva /

(117)
api ca kāryā1rtha eva vyutpattir astu / vedānda-vākyāny apy upāsana-viṣaya-kāryā1dhikṛta-viśeṣaṇa-bhūta-phalatvena duḥkhā1saṃbhinna-deśa-viśeṣa-rūpa-svargā3divad rātri-satra-pratiṣṭhānā3divad apagoraṇa-śata-yātanā-sādhya-sādhana-bhāvavac ca karyo1payogitayai9va sarvaṃ bodhayanti / tathā+hi --- brahma-vid āpnoti param ity-atra brahmo1pāsana-viṣaya-kāryā1dhikṛta-viśeṣaṇa-bhūta-phalatvena brahma-prāptiḥ śrūyate --- para-prāpti-kāmo brahma vidyād ity-atra prāpyatayā pratīyamānaṃ brahma-sva-rūpaṃ tad-viśeṣaṇaṃ ca sarvaṃ kāryo1payogitayai9va siddhaṃ bhavati / tad-antargatam eva jagat-sraṣṭṛtvaṃ saṃhartṛtvam ādhāratvam antarātmatvam ity-ādy uktam anuktaṃ ca sarvam iti na kiṃcid anupapannam /

(118)
evaṃ ca sati mantrā1rtha-vāda-gatā hy aviruddhā apūrvāś cā7rthāḥ sarve vidhi-śeṣatayai9va siddhā bhavanti / yatho9ktaṃ dramiḍa-bhāṣye --- ṛṇaṃ hi vai jāyata iti śruter ity upakramya yady apy avadāna-stuti-paraṃ vākyaṃ tathā9pi nā1satā stutir upapadyata iti / etad uktaṃ bhavati --- sarvo hy artha-vāda-bhāgo devatā4rādhana-bhūta-yāgā3deḥ sāṅgasyā8rādhya-devatāyāś cā7dṛṣṭa-rūpān guṇān sahasraśo vadan sahasraśaḥ karmaṇi prāśastya-buddhim utpādayati / teṣām asad-bhāve prāśastya-buddhir eva na syād iti karmaṇi prāśastya-buddhy-arthaṃ guṇa-sad-bhāvam eva bodhayatī7ti / anayai9va diśā sarve mantrā1rtha-vādā1vagatā arthāḥ siddhāḥ /

(119)
api ca kārya-vākyā1rtha-vādibhiḥ kim idaṃ kāryatvaṃ nāme7ti vaktavyam / kṛti-bhāva-bhāvitā kṛty-uddeśyatā ce7ti cet / kim idaṃ kṛty-uddeśyatvam / yad adhikṛtya kṛtir vartate tat kṛty-uddeśyatvam iti cet / puruṣa-vyāpāra-rūpāyāḥ kṛteḥ ko 'yam adhikāro nāma / yat-prāptī1cchayā kṛtim utpādayati puruṣaḥ tat kṛty-uddeśyatvam iti ced dhanta tarhī7ṣṭatvam eva kṛty-uddeśyatvam / athai7vaṃ manuṣe iṣṭasyai7va rūpa-dvayam asti / icchā-viṣayatayā sthitiḥ puruṣa-prerakatvaṃ ca / tatra prerakatvā3kāraḥ kṛty-uddeśyatvam iti so 'yaṃ sva-pakṣā1bhiniveśa-kārito vṛthā3śramaḥ / tathā hī7cchā-viṣayatayā pratītasya sva-prayatno1tpattim antareṇā7siddhir eva prerakatvam / tata eva pravṛtteḥ / icchāyāṃ jātāyām iṣṭasya sva-prayatno1tpattim antareṇā7siddhiḥ pratīyate cet tataś cikīrṣā jāyate tataḥ pravartate puruṣa iti tattva-vidāṃ prakriyā / tasmād iṣṭasya kṛty-adhīnā3tma-lābhatvā1tireki kṛty-uddeśyatvaṃ nāma kim pi na dṛṣyate / atho7cyate --- iṣṭatā-hetuś ca puruṣā1nukūlatā / tat-puruṣā1nukūlatvaṃ kṛty-uddeśyatvam iti cet / nai7vam / puruṣā1nukūlaṃ sukham ity anarthā1ntaram / tathā puruṣā1nukūlaṃ duḥkha-paryāyam / ataḥ sukha-vyatiriktasya kasyā7pi puruṣā1nukūlatvaṃ na saṃbhavati /
nanu ca duḥkha-nivṛtter api sukha-vyatiriktāyāḥ puruṣā1nukūlatā dṛṣṭā / nai7tat / ātmā1nukūlaṃ sukham ātma-pratikūlaṃ duḥkham iti hi sukha-duḥkhayor vivekaḥ / tatrā3tmā1nukūlaṃ sukham iṣṭaṃ bhavati / tat-pratikūlaṃ duḥkhaṃ cā7niṣṭam / ato duḥkha-saṃyogasyā7sahyatayā tan-nivṛttir apī7ṣṭā bhavati / tata eve7ṣṭatā-sāmyād anukūlatā-bhramaḥ / tathā hi --- prakṛti-saṃsṛṣṭasya saṃsāriṇaḥ puruṣasyā7nukūla-saṃyogaḥ pratikūla-saṃyogaḥ sva-rūpeṇā7vasthitir iti ca tisro 'vasthāḥ / tatra pratikūla-saṃbandha-nivṛttiś cā7nukūla-saṃbandha-nivṛttiś ca sva-rūpeṇā7vasthitir eva / tasmāt pratikūla-saṃyoge vartamāne tan-nivṛtti-rūpā sva-rūpeṇā7vasthitir apī7ṣṭā bhavati / tatre7ṣṭatā-sāmyād anukūlatā-bhramaḥ /

(120)
ataḥ sukha-rūpatvād anukūlatāyāḥ niyogasyā7nukūlatāṃ vadantaṃ prāmāṇikāḥ parihasanti / iṣṭasyā7rtha-viśeṣasya nivartakatayai9va hi niyogasya niyogatvaṃ sthiratvam apūrvatvaṃ ca pratīyate / svarga-kāmo yajete7ty atra kāryasya kriyā2tiriktā svarga-kāma-pada-samabhivyāhāreṇa svarga-sādhanatva-niścayād eva bhavanti / na ca vācyaṃ yajete7ty atra prathamaṃ niyogaḥ sva-pradhānatayai9va pratīyate svarga-kāma-pada-samabhivyāhārāt sva-siddhaye svarga-siddhy-anukūlatā ca niyogasye7ti / yajete7ti hi dhātv-arthasya puruṣa-prayatna-sādhyatā pratīyate / svarga-kāma-pada-samabhivyāhārād eva dhātv-arthā1tirekiṇo niyogatvaṃ sthiratvam apūrvatvaṃ ce7ty-ādi / tac ca svarga-sādhanatva-pratīti-nibandhanam / samabhivyāhṛta-svarga-kāma-padā1rthā1nvaya-yogyaṃ svarga-sādhanam eva kāryaṃ liṅ-ādayo 'bhidadhatī7ti loka-vyutpattir api tiraskṛtā / etad uktaṃ bhavati --- samabhivyahṛta-padā1ntara-vācyā1rthā1nvaya-yogyam eve7tara-pada-pratipādyam ity-anvitā1bhidhāyi-pada-saṃghāta-rūpa-vākya-śravaṇa-saman antaram eva pratīyate / tac ca svarga-sādhana-rūpam / ataḥ kriyāvad ananyā1rthatā9pi virodhād eva parityakte9ti / ata eva gaṅgāyāṃ ghoṣa ity-ādau ghoṣa-prativāsa-yogyā1rtho1pasthāpana-paratvaṃ gaṅgā-padasyā8śrīyate / prathamaṃ gaṅgā-padena gaṅgā2rthaḥ smṛta iti gaṅgā-padā1rthasya peyatvaṃ na vākyā1rthā1nvayībhavati / evam atra api yajete7ty-etāvan-mātra-śravaṇe kāryam ananyā1rthaṃ smṛtam iti vākyā1rthā1nvaya-samaye kāryasyā7nanyā1rthatā nā7vatiṣṭhate / kāryā1bhidhāyi-pada-śravaṇa-velāyāṃ prathamaṃ kāryam ananyā1rthaṃ pratītam ity etad api na saṃgacchate / vyutpatti-kāle gavā3nayanā3di-kriyāyā duḥkha-rūpāyā iṣṭa-viśeṣa-sādhanatayai9va kāryatā-pratīteḥ / ato niyogasya puruṣā1nukūlatvaṃ sarva-loka-viruddhaṃ niyogasya sukha-rūpa-puruṣā1nukūlatāṃ vadataḥ svā1nubhava-virodhaś ca / karīryā vṛṣṭi-kāmo yajeyte7ty-ādiṣu siddhe 'pi niyoge vṛṣṭy-ādi-siddhi-nimittasya vṛṣṭi-vyatirekeṇa niyogasyā7nukūlatā nā7nubhūyate / yady apy asmiñ janmani vṛṣṭy-ādi-siddher aniyamas tathā9py aniyamād eva niyoga-siddhir avaśyā3śrayaṇīyā / tasminn anukūlatā-paryāya-sukhā1nubhūtir na dṛśyate / evam ukta-rītyā kṛti-sādhye1ṣṭatvā1tireki kṛty-uddeśyatvaṃ na dṛśyate /

(121)
kṛtiṃ prati śeṣitvaṃ kṛty-uddeśyatvam iti cet / kim idaṃ śeṣitvaṃ kiṃ ca śeṣatvam iti vaktavyam / kāryaṃ prati saṃbandhī śeṣaḥ / tat-pratisaṃbandhitvaṃ śeṣitvam iti cet / evaṃ tarhi kāryatvam eva śeṣitvam ity uktaṃ bhavati / kāryatvam eva vicāryate / paro1ddeśa-pravṛtta-kṛti-vyāpty-arhatvam śeṣatvam iti cet / ko 'yaṃ paro1ddeśo nāme7ti / ayam eva hi vicāryate / uddeśyatvaṃ nāme8psitatva-sādhyatvam iti cet / kim idam īpsitatvam / kṛti-prayojanatvam iti cet puruṣasya kṛty-ārambha-prayojanam eva hi kṛti-prayojanam / sa ce7cchā-viṣayaḥ kṛty-adhīnā3tma-lābha iti pūrvo1kta eva / ayam eva hi sarvatra śeṣa-śeṣi-bhāvaḥ / para-gatā1tiśayā3dhāne1ccho2pādeyatvam eva yasya sva-rūpaṃ sa śeṣaḥ paraḥ śeṣī / phalo1tpattī1cchayā yāgā3des tat-prayatnasya co7pādeyatvaṃ yāgā3di-siddhī1cchayā9nyat sarvam upādeyam /

(122)
evaṃ garbha-dāsā3dīnām api puruṣa-viśeṣā1tiśayā3dhāno1pādeyatvam eva sva-rūpam / evam īśvara-gatā1tiśayā3dhāne1cchayo9pādeyatvam eva cetanā1cetanā3tmakasya nityasyā7nityasya ca sarvasya vastunaḥ sva-rūpam iti sarvam īśvara-śeṣatvam eva sarvasya ce8śvaraḥ śeṣī9ti sarvasya vaśī sarvasye8śānaḥ patiṃ viśvasye7ty-ādy-uktam / kṛti-sādhyaṃ pradhānaṃ yat tat-kāryam abhidhīyata ity ayam arthaḥ śraddadhāneṣv eva śobhate /

(123)
api ca svarga-kāmo yajete7ty-ādiṣu la-kāra-vācya-kartṛ-viśeṣa-samarpaṇa-parāṇāṃ svarga-kāmā3di-padānāṃ niyojya-viśeṣa-samarpaṇa-paratvaṃ śabdā1nuśāsana-viruddhaṃ kenā7vagamyate / sādhya-svarga-viśiṣṭasya svarga-sādhane kartṛtvā1nvayo na ghaṭata iti cet / niyojyatvā1nvayo 'pi na ghaṭata iti hi svarga-sādhanatva-niścayaḥ / sa tu śāstra-siddhe kartṛtvā1nvaye svarga-sādhanatva-niścayaḥ kriyate / yathā bhoktu-kāmo devadatta-gṛhaṃ gacched ity-ukte bhojana-kāmasya devadatta-gṛha-gamane kartṛtva-śravaṇād eva prāg-ajñātam api bhojana-sādhanatvaṃ devadatta-gṛha-gamanasyā7vagamyate / evam atrā7pi bhavati / na kriyā2ntaraṃ prati kartṛtayā śrutasya kriyā2ntare kartṛtva-kalpanaṃ yuktam --- yajete7ti hi yāga-kartṛtayā śrutasya biddhau kartṛtva-kalpanaṃ kriyate / buddheḥ kartṛtva-kalpanam eva hi niyojyatvam / yatho2ktaṃ ---
niyojya sarva-kāryaṃ yaḥ svakīyatvena budhyate /
iti / yaṣṭṛtvā1nuguṇaṃ tad-bodhṛtvam iti cet / devadattaḥ paced iti pāke kartṛtayā śrutasya devadattasya pākā1rtha-gamanaṃ pākā1nuguṇam iti gamane kartṛtva-kalpanaṃ na yujyate /

(124)
kiṃ ca liṅ-ādi-śabda-vācyaṃ sthāyi-rūpaṃ kim ity apūrvam āśrīyate / svarga-kāma-pada-samabhivyāhārā1nupapatter iti cet / kā9trā7nupapattiḥ / siṣādhayiṣita-svargo hi svarga-kāmaḥ / tasya svarga-kāmasya kālā1ntara-bhāvi-svarga-siddhau kṣaṇa-bhaṅginī yāgā3di-kriyā na samarthe9ti cet / anāghrāta-veda-siddhāntānām iyam anupapattiḥ / sarvaiḥ karmabhir ārādhitaḥ parame3śvaro bhagavān nārāyaṇas tat-tad-iṣṭaṃ phalaṃ dadātī7ti veda-vido vadanti / yathā0hur veda-vid-agresarā dramiḍā3cāryāḥ --- phala-saṃbibhatsayā hi karmabhir ātmānaṃ piprīṣanti sa prīto 'laṃ phalāye7ti śāstra-maryādā iti / phala-saṃbandhe1cchayā karmabhir yāga-dāna-homā3dibhir indriyā3di-devatā-mukhena tat-tad-antaryāmi-rūpeṇā7vasthitam indrā3di-śabda-vācyaṃ paramā3tmānaṃ bhagavantaṃ vāsudevam ārirādhayiṣanti, sa hi karmabhir ārādhitas teṣām iṣṭāni phalāni prayacchatī7ty-arthaḥ / tathā ca śrutiḥ --- iṣṭā1pūrtaṃ bahudhā jātaṃ jāyamānaṃ viśvaṃ bibharti bhuvanasya nābhir iti / iṣṭā1pūrtam iti sakala-śruti-smṛti-coditaṃ karmo7cyate / tad-viśvaṃ bibharti --- indrā1gni-varuṇā3di-sarva-devatā-saṃbandhitayā pratīyamānaṃ tat-tad-antarā3tmatayā9vasthitaḥ parama-puruṣaḥ svayam eva bibharti svayam eva svī-karoti / bhuvanasya nābhiḥ --- brahma-kṣatrā3di-sarva-varṇa-pūrṇasya bhuvanasya dhārakaḥ --- tais taiḥ karmabhir ārādhitas tat-tad-iṣṭa-phala-pradānena bhuvanānāṃ dhāraka iti nābhir ity-uktaḥ / agni-vāyu-prabhṛti-devatā2ntarā3tmatayā tat-tac-chabdā1bhidheyo 'yam eve7ty āha --- tad evā7gnis tad-vāyus tat-sūryas tad u candra-mā iti / yatho2ktaṃ bhagavatā ---
yo yo yām yāṃ tanuṃ bhaktaḥ śraddhayā9rcitum icchati /
tasya tasyā7calāṃ śraddhāṃ tām eva vidadhāmy aham //
sa tasya śraddhayā yuktas tasyā3rādhanam īhate /
labhate ca tataḥ kāmān mayai9va vihitān iha tān // iti /
yāṃ yāṃ tanum itī7ndrā3di-devatā-viśeṣās tat-tad-antaryāmitayā9vasthitasya bhagavatas tanavaḥ śarīrāṇī7ty-arthaḥ /
ahaṃ hi sarva-yajñānāṃ bhoktā ca prabhur eva ca /
ity-ādi / prabhur eva ce7ti sarva-phalānāṃ pradātā ce7ty-arthaḥ / yathā ca
yajñais tvam ijyase nityaṃ sarva-deva-mayā7cyuta /
yaiḥ sva-dharma-parair nātha narair ādādhito bhavān /
te taranty akhilām etāṃ mayām ātma-vimuktaye //
iti / se9tihāsa-purāṇeṣu sarveṣv eva vedeṣu sarvāṇi karmāṇi sarve3śvarā3rādhana-rūpāṇi, tais taiḥ karmabhir ārādhitaḥ puruṣo1ttamas tat-tad-iṣṭaṃ phalaṃ dadātī7ti tatra tatra prapañcitam / evam hi sarva-śaktiṃ sarva-jñaṃ sarve3śvaraṃ bhagavantam indrā3di-devatā2ntaryāmi-rūpeṇa yāga-dāna-homā3di-vedo1dita-sarva-karmaṇāṃ bhoktāraṃ sarva-phalānāṃ pradātāraṃ ca sarvāḥ śrutayo vadanti / catur-hotāro yatra saṃpadaṃ gacchanti devair ity-ādyāḥ / catur-hotāro yajñāḥ, yatra paramā3tmani deveṣv antaryāmi-rūpeṇā7vasthite, devaiḥ saṃpadaṃ gacchanti --- devaiḥ saṃbandhaṃ gacchanti yajñā ity-arthaḥ / antaryāmi-rūpeṇā7vasthitasya paramā3tmanaḥ śarīratayā9vasthitānām indrā3dīnāṃ yāgā3di-saṃbandha ity uktaṃ bhavati / yatho9ktaṃ bhagavatā ---
bhoktāraṃ yajña-tapasāṃ sarva-loka-mahe4śvaram /
iti / tasmād agny-ādi-devatā2ntarā3tma-bhūta-parama-puruṣā3rādhana-rūpa-bhūtāni sarvāṇi karmāṇi, sa eva cā7bhilaṣita-phala-pradāte9ti kim atrā7pūrveṇa vyutpatti-patha-dūra-vartinā vācyatayā9bhyupagatena kalpitena vā prayojanam / evaṃ ca sati liṅ-ādeḥ ko 'yam arthaḥ parigṛhīto bhavati / yaja deva-pūjāyām iti devatā4rādhana-bhūta-yāgā3deḥ prakṛty-arthasya kartṛ-vyāpāra-sādhyatāṃ vyutpatti-siddhāṃ liṅ-ādayo 'bhidadhatī7ti na kiṃcid anupapannam / kartṛ-vācināṃ pratyayānāṃ prakṛty-arthasya kartṛ-vyāpāra-saṃbandha-prakāro hi vācyaḥ / bhūta-vartamānā3dikam anye vadanti / liṅ-ādayas tu kartṛ-vyāpāra-sādhyatāṃ vadanti /

(125)
api ca kāminaḥ kartavyatā karma vidhāya karmaṇo devatā4rādhana-rūpatāṃ tad-dvārā phala-saṃbhavaṃ ca tat-tat-karma-vidhi-vākyāny eva vadanti / vāyavyaṃ śvetam ālabhata bhūti-kāmo vāyur vai kṣepiṣṭhā devatā vāyum eva svena bhāga-dheyeno7padhāvati sa evai7naṃ bhūtiṃ gamayatī7ty-ādīni / nā7tra phala-siddhy-anupapattiḥ kā9pi dṛśyata iti phala-sādhanatvā1vagatir aupādānikī9ty api na saṃgacchati / vidhy-apekṣitaṃ yāgā3deḥ phala-sādhanatva-prakāraṃ vākya-śeṣa eva bodhayatī7ty-arthaḥ / tasmād brāhmaṇāya nā7pagurete7ty atrā7pagoraṇa-niṣedha-vidhi-para-vākya-śeṣe śrūyamāṇaṃ niṣedhyasyā7pagoraṇasya śata-yātanā-sādhanatvaṃ niṣedha-vidhy-upayogī9ti hi svīkriyate / atra punaḥ kāminaḥ kartavyatayā vihitasya yāgā3deḥ kāmya-svargā3di-sādhanatva-prakāraṃ vākya-śeṣā1vagatam anādṛtya kim ity upādānena yāgā3deḥ phala-sādhanatvaṃ parikalpyate / hiraṇya-nidhim apavarake nidhāya yācate kodravā3di-lubdhaḥ kṛpaṇaṃ janam iti śrūyate tad etad yuṣmāsu dṛśyate / śata-yātanā-sādhanatvam api nā7dṛṣṭa-dvāreṇa / coditāny anutiṣṭho vihitaṃ karmā1kurvato ninditāni ca kurvataḥ sarvāṇi sukhāni duḥkhāni ca parama-puruṣā1nugraha-nigrahābhyām eva bhavanti / eṣa hy evā8nandayati --- atho so 'bhayaṃ gato bhavati --- atha tasya bhayaṃ bhavati --- bhīṣā9smād vā9taḥ pavate bhīṣo9deti sūryo bhīṣā2smād agniś candraś ca mṛtyur dhāvati pañcamaḥ --- iti / etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi sūryā-candramasau vidhṛtau tiṣṭhataḥ --- etasya vā akṣarasya praśāsane gārgi dadato manuṣyāḥ praśaṃsanti yajamānaṃ devā darvīṃ pitaro 'nvāyattā ity-ādy-aneka-vidhāḥ śrutayaḥ santi / yatho9ktaṃ dramiḍa-bhāṣye --- tasyā8jñayā dhāvati vāyur nadyaḥ sravanti tena ca kṛta-sīmāno jalā3śayāḥ samadā iva meṣavir-sapitaṃ kurvantī7ti / tat-saṃkalpa-nibandhanā hī7me loke na cyavante na sphuṭante / sva-śāsanā2nuvartināṃ jñātvā kāruṇyāt sa bhagavān vardhayeta vidvān karma-dakṣa iti ca /

(126)
parama-puruṣa-yāthātmya-jñāna-pūrvaka-tad-upāsanā3di-vihita-karmā1nuṣṭhāyinas tat-prasādāt tat-prāpti-paryantāni sukhāny abhayaṃ ca yathā2dhikāraṃ bhavanti / taj-jñāna-pūrvakaṃ tad-upāsanā3di-vihitaṃ karmā1kurvato ninditāni ca kurvatas tan-nigrahād eva tad-aprāpti-pūrvakā1parimita-duḥkhāni bhayaṃ ca bhavanti / yatho2ktaṃ bhagavatā ---
niyataṃ kuru karma tvaṃ karma jyāyo hy akarmaṇaḥ /
ity-ādinā kṛtsnaṃ karma jñāna-pūrvakam anuṣṭheyaṃ vidhāya ---
mayi sarvāṇi karmāṇi saṃnyasya
iti sarvasya karmaṇaḥ svā3rādhanatām ātmanāṃ sva-niyāmyatāṃ ca pratipādya ---
ye me matam idaṃ nityam anutiṣṭhanti mānavāḥ /
śraddhāvanto 'nasūyanto mucyante te 'pi karmabhiḥ //
ye tv etad-abhyasūyanto nā7nutiṣṭhanti me matam /
sarva-jñāna-vimūḍhāṃs tān viddhi naṣṭān acetasaḥ //
iti svā3jñā2nuvartinaḥ praśasya viparītān vinindya punar api svā3jñā2nupālanam akurvatām āsur aprakṛty-antarbhāvam abhidhāyā7dhamā gatiś co7ktā ---
tān ahaṃ dviṣataḥ krūrān saṃsāreṣu narā1dhamān /
kṣipāmy ajasram aśubhān āsurīṣv eva yoniṣu //
āsurīṃ yonim āpannā mūḍhā janmani janmani /
mām aprāpyai7va kaunteya tato yānty adhamāṃ gatim // iti /
sarva-karmāṇy api sadā kurvāṇo mad-vypāśrayaḥ /
mat-prasādād avāpnoti śāśvataṃ padam avyayam //
iti ca svā3jñā2nuvartināṃ śāśvataṃ padaṃ co7ktam / aśruta-vedāntānāṃ karmaṇy aśraddhā mā bhūd iti devatā2dhikaraṇe 'tivādāḥ kṛtāḥ karma-mātre yathā śraddhā syād iti sarvam eka-śāstram iti veda-vit-siddhāntaḥ /

(127)
tasyai7tasya parasya brahmaṇo nārāyaṇasyā7paricchedya-jñānā3nandā1malatva-sva-rūpavaj-jñāna-śakti-balā1iśvarya-vīrya-tejaḥ-prabhṛty-anavadhikā1tiśayā1saṃkhyeya-kalyāṇa-guṇavat-sva-saṃkalpa-pravartya-sve1tara-samasta-cid-acid-vastu-jātavat-svā1bhimata-svā1nurūpai1ka-rūpa-divya-rūpa-tad-ucita-niratiśaya-kalyāṇa-vividhā1naṃta-bhūṣaṇa-sva-śakti-sadṛśā1parimitā1nantā3ścarya-nānā-vidhā3yudha-svā1bhimatā1nurūpa-sva-rūpa-guṇa-vibhavā1iśvarya-śīlā3dy-anavadhika-mahima-mahisī-svā1nurūpa-kalyāṇa-jñāna-kriyā4dy-aparimeya-guṇā1nanta-parijana-pariccheda-svo1cita-nikhila-bhogya-bhogo1pakaraṇā3dy-ananta-mahā-vibhavā1vāṅ-manasa-gocara-sva-rūpa-sva-bhāva-divya-sthānā3di-nityatā-niravadyatā-gocarāś ca sahasraśaḥ śrutayaḥ santi / vedā7ham etaṃ puruṣaṃ mahā2ntam āditya-varṇaṃ tamasaḥ parastāt / ya eṣo 'ntarā3ditye hiraṇ-mayaḥ puruṣaḥ / tasya yathā kapyāsaṃ puṇḍarīkam evam akṣiṇī / ya eṣo 'ntar-hṛdaya ākāśas tasminn ayaṃ puruṣo mano-mayo 'mṛto hiraṇ-mayaḥ --- mano-maya iti manasai9va viśuddhena gṛhyata ity-arthaḥ --- sarve nimeṣā jajñire vidyutaḥ puruṣād adhi --- vidyud-varṇāt puruṣād ity-arthaḥ --- nīla-toyada-madhya-sthā vidyul-lekhe9va bhāsvarā --- madhya-stha-nīla-toyadā vidyul-lekhe9va se9yaṃ dahara-puṇḍarīka-madhya-sthā3kāśa-vartinī vahnir-śikhā svā1ntarnihita-nīla-toyadā-bha-paramā3tma-sva-rūpā avā1ntarnihita-nīla-toyadā visyud ivā8bhātī7ty-arthaḥ / mano-mayaḥ prāṇa-śarīro bhā-rūpaḥ / satya-kāmaḥ satya-saṃkalpaḥ / ākāśā3tmā sarva-kāmā sarva-kāmaḥ sarva-gandhaḥ sarva-rasaḥ sarvam idam abhyātto 'vākyā1nādaraḥ / māhārajanaṃ vāsa ity-ādyāḥ / asye8śānā jagato viṣṇu-patnī / hrīś ca te lakṣmīś ca patnyau /tad-viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūrayaḥ / kṣayantam asya rajasaḥ parāke / yad ekam avyaktam ananta-rūpaṃ viśvaṃ purāṇaṃ tamasaḥ parastāt / yo veda nihitaṃ guhāyāṃ parame vyoman / yo 'syā7dhyakṣaḥ parame vyoman / tad eva tad u bhavyamā idaṃ tad-akṣare parame vyoman nityā3di-śruti-śata-niścito 'yam arthaḥ /

(128)
tad-viṣṇoḥ paramaṃ padam iti viṣṇoḥ parasya brahmaṇaḥ paraṃ padaṃ sadā paśyanti sūraya iti vacanāt sarva-kāla-darśanavantaḥ paripūrṇa-jñānāḥ kecana santī7ti vijñāyate / ye sūrayas te sadā paśyantī7ti vacana-vyaktiḥ, ye sadā paśyanti te sūraya iti vā / ubhaya-pakṣe 'py aneka-vidhānaṃ na saṃbhavatī7ti cet / na / aprāptatvāt sarvasya sarva-viśiṣṭaṃ parama-sthānaṃ vidhīyate / yatho2ktaṃ --- tad-guṇās te vidhīyerann avibhāgād vidhānā1rthe na ced anyena śiṣṭā iti / yathā yad-āgneyo 'ṣṭāka-pāla ity-ādi-karma-vidhau karmaṇo guṇānāṃ cā7prāptatvena sarva-guṇa-viśiṣṭaṃ karma vidhīyate tathā9trā7pi sūribhiḥ sadā dṛśyatvena viṣṇoḥ parama-sthānam aprāptaṃ pratipādayatī7ti na kaścid virodhaḥ / karaṇa-mantrāḥ kriyamāṇā1nuvādinaḥ stotra-śastra-rūpā japā3diṣu viniyuktāś ca prakaraṇa-pathitāś cā7prakaraṇa-pathitāś ca svā1rthaṃ sarvaṃ yathā2vasthitam evā7prāptam aviruddhaṃ brāhmaṇavad bodhayantī7ti hi vaidikāḥ / pragīta-mantra-sādhya-guṇa-guṇi-abhimānaṃ stotram / apragīta-mantra-sādhya-guṇa-guṇi-niṣṭha-guṇā1bhidhānaṃ śastram / niyuktā1rtha-prakāśanāṃ ca devatā4diṣv aprāptā1viruddha-guṇa-viśeṣa-prtipādanaṃ viniyogā1nuguṇam eva / ne7yaṃ śrutir mukta-jana-viṣayā / teśāṃ sadā-darśanā1nupapatteḥ / na+pi mukta-pravāha-viṣayā / sadā paśyantī7ty ekai1ka-kartṛka-viṣayatayā pratīteḥ śruti-bhaṅga-prasaṅgāt / mantrā1rtha-vāda-gatā hy arthāḥ kārya-paratve 'pi siddhyantī7ty-uktam / kiṃ punaḥ siddha-vastuny eva tātparye vyutpatti-siddha iti sarvam upapannam / nanu cā7tra tad-viṣṇoḥ paramaṃ padam iti para-sva-rūpam eva parama-pada-śabdenā7bhidhīyate / samasta-heya-rahitaṃ viṣṇv-ākhyaṃ paraṃ padam ity-ādiṣv avyatireka-darśanāt / nai7vam / kṣayantam asya rajataḥ parāke, tad-akṣare parame vyoman, yo asyā8dhyākṣaḥ parame vyoman, yo veda nihitaṃ guhāyāṃ parame vyoman nityā3diṣu parama-sthānasyai7va darśanam / tad-viṣṇoḥ paramaṃ padam iti vyatireka-nirdeśāc ca / viṣṇv-ākhyaṃ paramaṃ padam iti viśeṣaṇād anyad api paramaṃ padaṃ vidyata iti ca tenai7va jñāyate / tad idaṃ para-sthānaṃ sūribhiḥ sadā-dṛśyatvena pratipādyate /

(129)
etad-uktaṃ bhavati --- kvacit-para-sthānaṃ parama-pada-śabdena pratipādyate, kvacit-prakṛti-viyuktā3tma-sva-rūpaṃ, kvacid-bhagavat-sva-rūpam / tad-viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā paśyanti sūraya iti para-sthānam /
sarga-sthity-anta-kāleṣu tri-vidhai9va pravartate /
guṇa-pravṛttyā paramaṃ padaṃ tasyā7guṇaṃ mahat //
ity-atra prakṛti-viyuktā3tma-sva-rūpam /
samasta-heya-rahitaṃ viṣṇv-ākhyaṃ paramaṃ padam /
ity-atra bhagavat-sva-rūpam / trīṇy apy etāni parama-prāptatvena parama-pada-śabdena pratipādyante / kathaṃ trayāṇāṃ parama-prāpyatvam iti cet / bhagavat-sva-rūpaṃ parama-prāpyatvād eva paramaṃ padam / itarayor api bhagavat-prāpti-garbhatvād eva parama-padatvam / sarva-karma-bandha-vinirmuktā3tma-sva-rūpā1vāptir bhagavat-prāpti-garbhā / ta ime satyāḥ kāmā anṛtā1pidhānā iti bhagavato guṇa-gaṇasya tirodhāyakatvenā7nṛta-śabdena sva-karmaṇaḥ pratipādanam /

(130)
anṛta-rūpa-tirodhānaṃ kṣetra-jña-karme7ti katham avagamyata iti cet /
avidyā karma-saṃjñānyā tṛtīyā śaktir iṣyate /
yathā kṣetra-jña-śaktiḥ sā veṣṭitā nṛpa sarva-gā //
saṃsāra-tāpān akhilān avāpnoty atisaṃtatān /
tayā tirohitatvāc ca
ity-ādi-vacanāt /

(131)
para-sthāna-prāptir api bhagavat-prāpti-garbhai9ve7ti suvyaktam / kṣayantam asya rajasaḥ parāka iti rajataḥ-śabdena tri-guṇā3tmikā prakṛtir ucyate kevalasya rajaso 'navasthānāt / imāṃ tri-guṇā3tmikāṃ prakṛtim atikramya sthite sthāne kṣayantam --- vasantam ity-arthaḥ / anena tri-guṇā3tmakāt kṣetra-jñasya bhogya-bhūtād vastunaḥ parastād viṣṇor vāsa-sthānam iti gamyate / vedā7ham etaṃ
puruṣaṃ mahāntam āditya-varṇaṃ tamasaḥ parastād ity-atrā7pi tamaḥ-śabdena sai9va prakṛtir ucyate / kevalasya tamaso 'navasthānād eva / rajasaḥ parāke kṣayantam ity-anenai7ka-vākyatvāt tamasaḥ parastād vasantaṃ mahāntam āditya-varṇaṃ puruṣam ahaṃ vede7ty ayam artho 'vagamyate / satyaṃ jñānam anantaṃ brahma / yo veda nihitaṃ guhāyāṃ parame vyoman / tad-akṣare parame vyomann iti tat-sthānam avikāra-rūpaṃ parama-vyoma-śabdā1bhidheyam iti ca gamyate / akṣare parame vyoman nityasya sthānasyā7kṣaratva-śravaṇāt kṣara-rūpā3ditya-maṇḍalā3dayo na parama-vyoma-śabdā1bhidheyāḥ / yatra pūrve sādhyāḥ santi devāḥ, yatra rṣayaḥ prathama-jā ye purāṇā ity-ādiṣu ca ta eva sūraya ity avagamyate / tad-viprāso vipanyavo jāgṛvāṃsaḥ samindhate viṣṇor yat-paraṃ padam ity-atrā7pi viprāso --- medhāvinaḥ, vipanyavaḥ --- stuti-śīlāḥ, jāgṛvāṃsaḥ --- askhalita-jñānās ta evā7skhalita-jñānās tad-viṣṇoḥ paramaṃ padaṃ sadā stuvantaḥ samindhata ity-arthaḥ /

(132)
eteṣāṃ parijana-sthānā3dīnāṃ sad eva somye7dam agra āsīd ity-atra jñāna-balā1iśvaryā3di-kalyāṇa-guṇa-gaṇavat-para-brahma-sva-rūpā1ntarbhūtatvāt sad evai7kam evā7dvitīyam iti brahmā1ntarbhāvo 'vagamyate / eṣām api kalyāṇa-guṇai1ka-deśatvād eva sad eva somye7dam agra āsīd ity atre7dam iti śabdasya karma-vaśya-bhoktṛ-varga-miśra-tad-bhogya-bhūta-prapañca-viṣayatvāc ca sadā paśyanti sūraya iti sadā-darśitvena ca teṣāṃ karma-vaśyā1nantarbhāvāt / apahata-pāpme9ty-ādy apipāsa ity-antena salīlo2pakaraṇa-bhūta-tri-guṇa-prakṛti-prākṛta-tat-saṃsṛṣṭa-puruṣa-gataṃ heya-sva-bhāvaṃ sarvaṃ pratiṣidhya satya-kāma ity-anena sva-bhogya-bhogo1pakaraṇa-jātasya sarvasya satyatā pratipāditā / asatyāḥ kāmā yasyā7sau satya-kāmaḥ / kāmyanta iti kāmāḥ / tena pareṇa brahmaṇā sva-bhogya-tad-upakaraṇā3dayaḥ svā1bhimatā ye kāmyante te satyāḥ --- nityā ity-arthaḥ / anyasya līlo2pakaraṇasyā7pi vastunaḥ pramāṇa-saṃbandha-yogyatve saty api vikārā3spadatvenā7sthiratvād tad-viparītaṃ sthiratvam eṣāṃ satya-padeno7cyate / satya-saṃkalpa ity-eteṣu bhogya-tad-upakaraṇā3diṣu nityeṣu niratiśayeṣv ananteṣu sat-svapya-pūrvāṇām aparimitānām arthānām api saṃkalpa-mātreṇa siddhiṃ vadati / eṣāṃ ca bhogo1pakaraṇānāṃ līlo2pakaraṇānāṃ cetanānām acetanānāṃ sthirāṇām asthirāṇām ca tat-saṃkalpā3yatta-sva-rūpa-sthiti-pravṛtti-bhedā3di sarvaṃ vāti satya-saṃkalpa iti /

(133)
itihāsa-purāṇayor vedo1pabṛṃhaṇayoś cā7yam artha ucyate ---
tau te medhāvinau dṛṣṭvā vedeṣu pariniṣṭhitau /
vedo1pabṛṃhaṇā1rthāya tāv agrāhayata prabhuḥ //
iti vedo1pabṛṃhaṇatayā prārabdhe śrīmad-rāmāyaṇe ---
vyaktam eṣa mahā-yogī paramā3tmā sanātanaḥ /
anādi-madhya-nidhano mahataḥ paramo mahān //
tamasaḥ paramo dhātā śaṅkha-cakra-gadādharaḥ /
śrīvatsa-vakṣā nitya-śrīr ajayyaḥ śāśvato dhruvaḥ //
śārā nānā-vidhāś cā7pi dhanur āyata-vigraham /
anvagacchanta kākut-sthaṃ sarve puruṣa-vigrahāḥ //
viveśa vaiṣṇavaṃ tejaḥ sa-śarīraḥ sahā1nugaḥ //
śrīmad-vaiṣṇava-purāṇe ---
samastāḥ śaktayaś cai7tā nṛpa yatra pratiṣṭhitāḥ /
tad-viśvairūpyaṃ rūpam antyad-dharer mahat //
mūrtaṃ brahma mahā-bhāga sarva-brahma-mayo hariḥ //
nityai7vai7ṣā jagan-mātā viṣṇoḥ śrīr anapāyinī /
yathā sarva-gato viṣṇus tathai9ve7yaṃ dvijo1ttama //
devatve deva-dehe9yaṃ manuṣyatve ca mānuṣī /
viṣṇor dehā1nurūpāṃ vai karoty eṣā0tmanas tanum //
ekāntinaḥ sadā brahma-dhyāyino yogino hi ye /
teṣāṃ tat-paraṃ sthānaṃ yad vai paśyanti sūrayaḥ //
kalā-muhūrtā3di-mayaś ca kālo na yad-vibhūteḥ pariṇāma-hetuḥ //
mahā-bhārate ca ---
divyaṃ sthānam ajaraṃ cā7prameyaṃ durvijñeya, cā8gamair gamyamādyam /
gaccha prabho rakṣa cā7smān prapannān kalpe kalpe jāyamānaḥ sva-mūrtyā //
kālaḥ sa pacate tatra na kālas tatra vai prabhuḥ /
iti / parasya brahmaṇo rūpavattvaṃ sūtra-kāraś ca vadati --- antas tad-dharmo1padeśād iti

(134)
yo 'sāv āditya-maṇḍalā1ntarvartī tapta-kārta-svara-giri-vara-prabhaḥ sahasrā1ṃśu-śata-sahasra-kiraṇo gambhīrā1mbhaḥ-samudbhūta-sumṛṣṭa-nāla-vikara-vikasita-puṇḍarīka-dalā1malā3yate3kṣaṇaḥ su-bhrū-lalāṭaḥ su-nāsaḥ su-smitā1dhara-vidrumaḥ su-rucira-komala-gaṇḍaḥ kambu-grīvaḥ samunnatā1ṃsa-vilambi-cāru-rūpa-divya-karṇa-kisalayaḥ pīna-vṛttā3yata-bhujaś cārutarā-tamra-kara-talā1nuraktā1ṅgulībhir alaṃkṛtas tanu-madhyo viśāla-vakṣaḥ-sthalaḥ sama-vibhakta-sarvā1ṅgo 'nirdeśya-divya-rūpa-saṃhananaḥ snigdha-varṇaḥ prabuddha-puṇḍarīka-cāru-caraṇa-yugalaḥ svā1nurūpa-pītā1mbara-dho 'mala-kirīṭa-kuṇḍala-hāra-kaustubha-keyūra-kaṭaka-nūpurodara-bandhanā3dy-aparimitā3ścaryā1nanta-divya-bhūṣaṇaḥ śaṅkha-cakra-gadāsi-śrīvatsa-vanamālā2laṅkṛto 'navadhikā1tiśaya-saundaryā3hṛtā1śeṣa-mano-dṛṣṭi-vṛttir lāvaṇyā1mṛta-pūritā1śeṣa-carā1cara-bhūta-jāto 'tyadbhutā1cintya-nitya-yauvanaḥ puṣpa-hāsa-sukumāraḥ puṇya-gandha-vāsitā1nanta-dig-antarālas trailokyā3kramaṇa-pravṛtta-gambhīra-bhāvaḥ karuṇā2nurāga-madhura-locanā1valokitā3śrita-vargaḥ puruṣa-varo darīdṛśyate / sa ca nikhila-jagad-udaya-vibhava-laya-līlo nirasta-samasta-heyaḥ samasta-kalyāṇa-guṇa-gaṇa-nidhiḥ sve1tara-samasta-vastu-vilakṣaṇaḥ paramā3tmā paraṃ brahma nārāyaṇa ity avagamyate / tad-dharmo1padeśāt --- sa eṣa sarveṣāṃ lokānām īṣṭe sarveṣāṃ kāmānām --- sa eṣa sarvebhyaḥ pāpabhya udita ity-ādi-darśanāt / tasyai7te guṇāḥ sarvasya vaśī sarvasye8śānaḥ --- apahata-pāpmā vijara ity-ādi satya-saṃkalpa ity-antam --- viśvataḥ paramaṃ nityaṃ viśvaṃ nārāyaṇaṃ harim / patiṃ viśvasyā8tme3śvaram ity-ādi-vākya-pratipāditāḥ /

(135)
vākya-kāraiś cai7tat-sarvaṃ su-spaṣṭam āha --- hiraṇya-mayaḥ puruṣo dṛśyata iti prājñaḥ sarvā1ntaraḥ syāl loka-kāme3śo1padeśāt tatho9dayāt pāpmanām ity-ādinā / tasya ca rūpasyā7nityatā4di vākya-kāreṇai7va pratiṣiddham --- syāt tad-rūpaṃ kṛtakam anugrahā1rthaṃ tac-cetanānām aiśvaryād ity upāsitur anugrahā1rthaḥ parama-puruṣasya rūpa-saṃgraha iti pūrva-pakṣaṃ kṛtvā, rūpaṃ vā9tīndriyam antaḥkaraṇa-pratyakṣaṃ tan-nirdeśād iti / yathā jñānā3dayaḥ parasya brahmaṇaḥ sva-rūpatayā nirdeśāt sva-rūpa-bhūta-guṇās tathe9dam api rūpaṃ śrutyā sva-rūpatayā nirdeśāt sva-rūpa-bhūtam ity-arthaḥ / bhāṣya-kāreṇai7tad vyākhyātam --- añjasai9va viśva-sṛjo rūpaṃ tat tu na cakṣuṣā grāhyaṃ manasā tv akaluṣeṇa sādhanā1ntaravatā gṛhyate, na cakṣuṣā gṛhyate nā7pi vācā manasā tu viśuddhene7ti śruteḥ, na hy rūpāyā devatāyā rūpam upadiśyate, yathā-bhūta-vādi hi śāstram, mahā-rajanaṃ vāsaḥ --- vedā7ham etaṃ puruṣaṃ mahāntam āditya-varṇaṃ tamasaḥ parastād iti prakaraṇā1ntara-nirdeśāc ca sākṣiṇa ity-ādinā hiraṇya-maya iti rūpa-sāmānyāc candra-mukhavat, na mayaḍ atra vikāram ādāya prayujyate, anārabhyatvād ātmana iti / yathā jñānā3di-kalyāṇa-guṇa-gaṇā3nantarya-nirdeśād aparimita-kalyāṇa-guṇa-gaṇa-viśiṣṭaṃ paraṃ brahme7ty avagamyata evam āditya-varṇaṃ puruṣam ity-ādi-nirdeśāt svā1bhimata-svā1nurūpa-kalyāṇatama-rūpaḥ para-brahma-bhūtaḥ puruṣo1ttamo nārāyaṇa iti jñāyate / tathā9sye8śanā jagato viṣṇu-patnī --- hrīś ca te lakṣmīś ca patnyau --- sadā paśyanti sūrayaḥ --- tamasaḥ parastāt --- kṣayantam asya rajasaḥ parāka ity-ādinā patnī-parijana-sthānā3dīnāṃ nirdeśād eva tathai9va santī7ty avagamyate / yathā0ha bhāṣya-kāra --- yathā-bhūta-vādi hi śāstram iti /

(136)
etad-uktaṃ bhavati --- yathā satyaṃ jñānaṃ anantaṃ brahme7ti nirdeśāt paramā3tma-sva-rūpaṃ samasta-heya-pratyanīkā1navadhikā1nantai1ka-tānatayā-paricchedyatayā ca sakale1tara-vilakṣaṇaṃ tathā yaḥ sarva-jñaḥ sarva-vit --- parā9sya śaktir vividhai9va śrūyate svābhāvikī jñāna-bala-kriyā ca --- tam eva bhāntam anubhāti sarvaṃ tasya bhāsā sarvam idaṃ vibhātī7ty-ādi-nirdeśān niratiśayā1saṃkhyeyāś ca guṇāḥ sakale7tara-vilakṣaṇāḥ / tathā4ditya-varṇam ity-ādi-nirdeśād rūpa-parijana-sthānā3dayaś ca sakale1tara-vilakṣaṇāḥ svā1sādhāraṇā anirdeśya-sva-rūpa-sva-bhāvā iti /

(137)
vedāḥ pramāṇaṃ ced vidhy-artha-vāda-mantra-gataṃ sarvam apūrvam aviruddham artha-jātaṃ yathā2vasthitam eva bodhayanti / prāmāṇyaṃ ca vedānām autpattikas tu śabdasyā7rthena saṃbandha ity-uktam / yathā2gni-jalā3dīnām auṣṇyā3di-śakti-yogaḥ svābhāvikaḥ, yathā ca cakṣur-ādīnām indriyāṇāṃ buddhi-viśeṣa-jana-śaktiḥ svābhāvikī tathā śabdasyā7pi bodhana-śaktiḥ svābhāvikī / na ca hasta-ceṣṭā4divat saṃketa-mūlaṃ śabdasya bodhakatvam iti vaktuṃ śakyam / anādy-anusaṃdhānā1vicchede 'pi saṃketayitṛ-puruṣā1jñānāt / yāni saṃketa-mūlāni tāni sarvāṇi sākṣād vā paraṃparayā vā jñāyante / na ca deva-dattā3di-śabdavat kalpayituṃ yuktam / teṣu ca sākṣād vā paraṃparayā vā saṃketo jñāyate / gavā3di-śabdānāṃ tv anādy-anusaṃdhānā1vicchede 'pi saṃketā1jñānād eva bodhakatva-śaktiḥ svābhāvikī / ato 'gny-ādīnāṃ dāhakatvā3di-śaktivad indriyāṇāṃ bodhakatva-śaktivac ca śabdasyā7pi bodhakatva-śaktir āśrayaṇīyā //

(138)
nanu cen indriyavac chabdasyā7pi bodhakatvaṃ svābhāvikaṃ saṃbandha-grahaṇaṃ bodhakatvāya kim ity apekṣate, liṅgā3divad iti ucyate --- yathā jñāta-saṃbandha-niyamaṃ dhūmā3dy-agny-ādi-vijñāna-janakaṃ tathā jñāta-saṃbandha-niyamaḥ śabdo 'py artha-viśeṣa-buddhi-janakaḥ / evaṃ tarhi śabdo 'py artha-viśeṣasya liṅgam ity anumānaṃ syāt --- nai7vam / śabdā1rthayoḥ saṃbandho bodhya-bodhka-bhāva eva dhūmā3dīnāṃ tu saṃbandhā1ntara iti tasya saṃbandhasya jñāna-dvāreṇa buddhi-janakatvam iti viśeṣaḥ / evaṃ gṛhīta-saṃbandhasya bodhakatva-darśanād anādy-anusaṃdhānā1vicchede 'pi saṃketā1jñānād bodhakatva-śaktir eve7ti niścīyate /

(139)
evaṃ bodhakānāṃ pada-saṃghātānāṃ saṃsarga-viśeṣa-bodhakatvena vākya-śabdā1bhidheyānām uccāraṇa-kramo yatra puruṣa-buddhi-pūrvakas te pauruṣeyāḥ śabdā ity ucyante / yatra tu tad-uccāraṇa-kramaḥ pūrva-pūrvo1ccaraṇa-krama-janita-saṃskāra-pūrvakaḥ sarvadā9pauruṣeyās te ca vedā ity+ucyante / etad eva vedānām apauruṣeyatvaṃ nityatvaṃ ca yat-pūrvo1ccāraṇa-krama-janita-saṃskāreṇa tam eva krama-viśeṣaṃ smṛtvā tenai7va krameṇo7ccāryamāṇatvam / te cā7nupūrvī-viśeṣeṇa saṃsthitā akṣara-rāśayo vedā ṛg-yajuḥ-sāmā1tharva-bheda-bhinnā ananta-śākhā vartante / te ca vidhy-artha-vāda-mantra-rūpā vedāḥ para-brahma-bhūta-nārāyaṇa-sva-rūpaṃ tad-ārādhana-prakārā1dhitāt phala-viśeṣaṃ ca bodhayanti / parama-puruṣavat tat-sva-rūpa-tad-ārādhana-tat-phala-jñāpaka-vedā3khya-śabda-jātaṃ nityam eva / vedānām anantatvād duravagāhatvāc ca parama-puruṣa-niyuktāḥ parama-rṣayaḥ kalpe kalpe nikhila-jagad-upakārā1rthaṃ vedā1rthaṃ smṛtvā vidhy-artha-vāda-mantra-mūlāni dharma-śāstrāṇī7tihāsa-purāṇāni ca cakruḥ / laukikāś ca śabdā veda-rāśer uddhṛtyai7va tat-tad-artha-viśeṣa-nāmatayā pūrvavat prayuktāḥ pāraṃparyeṇa prayujyante / nanu ca vaidika eva sarve vācakāḥ śabdāś cec chandasyai7vaṃ bhāṣāyām evam iti lakṣaṇa-bhedaḥ katham upapadyate / ucyate --- teṣām eva śabdānāṃ tasyām evā7nupūrvyāṃ vartamānāṃ tathai9va prayogaḥ / anyatra prayujyamānānām anyathe9ti na kaścid doṣaḥ /

(140)
evam itihāsa-purāṇa-dharma-śāstro1pabṛṃhita-sāṅga-veda-vedyaḥ para-brahma-bhūto nārāyaṇo nikhila-heya-pratyanīkaḥ sakale1tara-vilakṣaṇo 'paricchinna-jñānā3nandai1ka-sva-rūpaḥ svābhāvikā1navadhikā1tiśayā1saṃkhyeya-kalyāṇa-guṇa-gaṇā3karaḥ sva-saṃkalpā1nuvidhāyi-sva-rūpa-sthiti-pravṛtti-bheda-cid-acid-vastu-jāto 'paricchedya-sva-rūpa-sva-bhāvā1nanta-mahā-vibhūtir nānā-vidhā1nanta-cetanā1cetanā3tmaka-prapañca-līlo2pakaraṇa iti pratipāditam / sarvaṃ khalv idaṃ brahma --- aitadātmyam idaṃ sarvaṃ --- tat tvam asi śvetaketo ---
enam eke vadanty agniṃ maruto 'nyo prajāpatim /
indram eke pare prāṇam apare brahma śāśvatam //
jyotīṃṣi śuklāni ca yāni loke trayo lokā loka-pālās trayī ca /
trayo 'gnayaś cā8hutayaś ca pañca sarve deva devakī-putra eva //
tvaṃ yajñas tvaṃ vaṣaṭ-kāras tvam oṃ-kāraḥ paraṃtapaḥ /
ṛtu-dhāmā vasuḥ pūrvo vasūnāṃ tvaṃ prajā-patiḥ //
jagat-sarvaṃ śarīraṃ te sthairyaṃ te vasu-dhātalam /
agniḥ kopaḥ prasādas te somaḥ śrīvatsa-lakṣaṇaḥ //
jyotīṃṣi viṣṇur bhuvanāni viṣṇur vanāni viṣṇur girayo diśaś ca /
nadyaḥ samudrāś ca sa eva sarvaṃ yad asti yan nā7sti ca vipravarya //
ity-ādi-sāmānādhikaraṇya-prayogeṣu sarvaiḥ śabdaiḥ sarva-śarīratayā sarva-prakāraṃ brahmai7vā7bhidhīyata iti co7ktam / satya-saṃkalapaṃ paraṃ brahma svayam eva bahu-prakāraṃ syām iti saṃkalpyā7cit-samaṣṭi-rūpa-mahā-bhūta-sūkṣma-vastu bhoktṛ-varga-samūhaṃ ca svasmin pralīnaṃ svayam eva vibhajya tasmād bhūta-sūkṣmād vāstuno mahā-bhūtāni sṛṣṭvā teṣu ca bhoktṛ-vargā3tmatayā praveśya taiścid adhiṣṭhitair mahā-bhūtair anyonya-saṃsṛṣṭaiḥ kṛtsnaṃ jagad vidhāya svayam api sarvasyā8tmatayā praviśya paramā3tmatvenā7vasthitaṃ sarva-śarīraṃ bahu-prakāram avatiṣṭhate / yad idaṃ mahā-bhūta-sūkṣmaṃ vastu tad eva prakṛti-śabdenā7bhidhīyate / bhoktṛ-varga-samūha eva puruṣa-śabdena co7cyate / tau ca prakṛti-puruṣau paramā3tma-śarīratayā paramā3tma-prakāra-bhūtau / tat-prakāraḥ paramā3tmai9va prakṛti-puruṣa-śabdā1bhideyaḥ / so 'kāmayata bahu syāṃ prajāyeye7ti --- tat-sṛṣṭvā tad evā7nupraviśat --- tad anupraviśya sac ca tyac cā7bhavan niruktaṃ cā7niruktaṃ ca nilayanaṃ cā7nilayanaṃ ca vijñānaṃ cā7vijñānaṃ ca satyaṃ cā7nṛtaṃ ca satyam abhavad iti pūrvo1ktaṃ sarvam anayai9va śrutyā vyaktam /

(141)
brahma-prāpty-upāyaś ca śāstrā1dhigata-tattva-jñāna-pūrvaka-sva-karmā1nugṛhīta-bhakti-niṣṭhā-sādhyā1navadhikā1tiśaya-priya-viśadatama-pratyakṣatā4pannā1nudhyāna-rūpa-para-bhaktir eve7ty-uktam / bhakti-śabdaś ca prīti-viśeṣe vartate / prītiś ca jñāna-viśeṣa eva / nanu ca sukhaṃ prītir ity-anarthā1ntaram / sukhaṃ ca jñāna-viśeṣa-sādhyaṃ padā1rthā1ntaram iti hi laukikāḥ / nai7vam / yena jñāna-viśeṣeṇa tat-sādhyam ity ucyate sa eva jñāna-viśeṣaḥ sukham /

(142)
etad uktaṃ bhavati --- viṣaya-jñānāni sukha-duḥkha-madhya-sādhāraṇāni / tāni ca viṣayā1dhīna-viśeṣāṇi tathā bhavanti / yena ca viṣaya-viśeṣeṇa viśeṣitaṃ jñānaṃ sukhasya janakam ity abhimataṃ tad-viṣayaṃ jñānam eva sukhaṃ, tad-atireki padā1rthā1ntaraṃ no7palabhyate / tenai7va sukhitva-vyavahāro1papatteś ca / evaṃ-vidha-sukha-sva-rūpa-jñānasya viśeṣakatvaṃ brahma-vyatiriktasya vastunaḥ sā1tiśayam asthiraṃ ca / brahmaṇas tv anavadhikā1tiśayaṃ sthiraṃ ce7ti / ānando brahme7ty ucyate / viṣayā3yattatvāj jñānasya sukha-sva-rūpatayā brahmai7va sukham / tad idam āha --- raso vai saḥ --- rasaṃ he evā7yaṃ labdhvā0nandī bhavatī7ti brahmai7va sukham iti brahma labdhvā sukhī bhavatī7ty-arthaḥ / parama-puruṣaḥ svenai7va svayam anavadhikā1tiśaya-sukhaḥ san parasyā7pi sukhaṃ bhavati / sukha-sva-rūpatvā1viśeṣāt / brahma yasya jñāna-viṣayo bhavati sa sukhī bhavatī7ty-arthaḥ / tad evaṃ parasya brahmaṇo 'navadhikā1tiśayā1saṃkhyeya-kalyāṇa-guṇa-gaṇā3karasya niravadyasyā7nanta-mahā-vibhūter anavadhikā1tiśaya-sauśīlya-saundarya-vātsalya-jala-dheḥ sarva-śeṣitvād ātmanaḥ śeṣatvāt pratibaṃdhitayā9nusaṃdhīyamānam anavadhikā1tiśaya-prīti-viṣayaṃ sat paraṃ brahmai7vai7nam ātmānaṃ prāpayatī7ti /

(143)
nanu cā7tyanta-śeṣatai9vā8tmano 'navadhikā1tiśaya-sukham ity-uktaṃ bhavati / tad etat sarva-loka-viruddham / tathā hi sarveṣām eva cetanānāṃ svātantryam eva iṣṭatamaṃ dṛśyate, pāratantryaṃ duḥkhataram / smṛtiś ca ---
sarvaṃ para-vaśam duḥkhaṃ sarvam ātma-vaśaṃ sukham /
tathā hi ---
sevā śva-vṛttir ākhyātā tasmāt tāṃ parivarjayet /
iti / tad idam anadhigata-dehā1tiriktā3tma-rūpāṇāṃ śarīrā3tmā1bhimāna-vijṛmbhitam / tathā hi --- śarīraṃ hi manuṣyatvā3di-jāti-guṇā3śraya-piṇḍa-bhūtaṃ sva-tantraṃ pratīyate / tasminn evā7ham iti saṃsāriṇāṃ pratītiḥ / ātmā1bhimāno yādṛśas tad-anuguṇai9va puruṣā1rtha-pratītiḥ / siṃha-vyāghra-varāha-manuṣya-yakṣa-rakṣaḥ-piśāca-deva-dānava-strī-puṃsa-vyavasthitā3tmā1bhimānānāṃ sukhāni vyavasthitāni / tāni ca paraspara-viruddhāni / tasmād ātmā1bhimānā1nuguṇa-puruṣā1rtha-vyavasthayā sarvaṃ samāhitam / ātma-sva-rūpaṃ tu devā3di-deha-vilakṣaṇaṃ jñānai1kā3kāram / tac ca para-śeṣatai2ka-sva-rūpam / yathā2vasthitā3tmā1bhimāne tad-anuguṇai9va puruṣā1rtha-pratītiḥ / ātmā jñāna-mayo 'mala iti smṛter jñānai1kā3kāratā pratipannā / patiṃ viśvasye7ty-ādi śruti-guṇaiḥ paramā3tma-śeṣatai2kā3kāratā ca pratītā / ataḥ siṃha-vyāghrā3di-śarīrā3tmā1bhimānavat svātantryā1bhimāno 'pi karma-kṛta-viparītā3tma-jñāna-rūpo veditavyaḥ / ataḥ karma-kṛtam eva parama-puruṣa-vyatirikta-viṣayāṇāṃ sukhatvam / ata eva teṣām alpatvam asthiratvaṃ ca parama-puruṣasyai7va svata eva sukhatvam / atas tad eva sthiram anavadhikā1tiśayaṃ ca --- kaṃ brahma khaṃ brahma --- ānando brahma --- satyaṃ jñānam anantaṃ brahme7ti śruteḥ / brahma-vyatiriktasya kṛtsnasya vastunaḥ sva-rūpeṇa sukhatvā1bhāvaḥ karma-kṛtatvena cā7sthiratvaṃ bhagavatā parāśareṇo7ktam ---
naraka-svarga-saṃjñe vai pāpa-puṇye dvijo1ttama /
vastv ekam eva duḥkhāya sukhāye8rṣyā1gamāya ca /
kopāya ca yatas tasmād vastu vastv-ātmakaṃ kutaḥ //
sukha-duḥkhā3dy-ekā1nta-rūpiṇo vastuno vastutvaṃ kutaḥ / tad-ekā1ntatā puṇya-pāpa-kṛte9ty-arthaḥ / evam aneka-puruṣā1pekṣayā kasyacit sukham eva kasyacid duḥkhaṃ bhavatī7ty-avasthāṃ pratipādya, ekasminn api puruṣe na vyavasthitam ity-āha ---
tad eva prīyate bhūtvā punar-suḥkhāya jāyate /
tad eva kopāya yataḥ prasādāya ca jāyate //
tasmād duḥkhā3tmakaṃ nā7sti na ca kiṃcit sukhā3tmakam /
iti sukha-duḥkhā3tmakatvaṃ sarvasya vastunaḥ karma-kṛtaṃ na vastu-sva-rūpa-kṛtam / ataḥ karmā1vasāne tad apaitī7ty-arthaḥ /

(144)
yat tu sarvaṃ para-vaśaṃ duḥkham ity-uktaṃ tat-parama-puruṣa-vyatiriktānāṃ paraspara-śeṣa-śeṣi-bhāvā1bhāvāt tad-vyatiriktaṃ prati śeṣatā duḥkham eve7ty-uktam / sevā śva-vṛttir ākhyāte9ty atrā7py asevya-sevā śva-vṛttir eve7ty-uktam / sa hy āśramaiḥ sado9pāsyaḥ samastair eka eva tv iti sarvair ātma-yāthātmya-vedibhiḥ sevyaḥ puruṣo1ttama eka eva / yatho9ktaṃ bhagavatā ---
māṃ ca yo 'vyabhicāreṇa bhakti-yogena sevate /
sa guṇān samatītyai7tān brahma-bhūyāya kalpate //
itī7yam eva bhakti-rūpā sevā brahma-vid āpnoti param --- tam evaṃ vidvān amṛta iha bhavati --- brahma veda brahmai7va bhavatī7ty-ādiṣu vedana-śabdenā7bhidhīyata ity-uktam / yam evai7ṣa vṛṇute tena labhya iti viśeṣaṇād yam evai7ṣa vṛṇuta iti bhavagatā varaṇīyatvaṃ pratīyate / varaṇīyaś ca priyatamaḥ / yasya bhagavaty anavadhikā1tiśayā prītir jāyate sa eva bhagavataḥ priyatamaḥ / tad uktaṃ bhagavatā ---
priyo hi jñānino 'ty-artham ahaṃ sa ca mama priyaḥ /
iti / tasmāt para-bhakti-rūpā3pannam eva vedanaṃ tattvato bhagavat-prāpti-sādhanam / yatho9ktaṃ bhagavatā dvaipāyanena mokṣa-dharme sarvo1paniṣad-vyākhyāna-rūpam ---
na saṃdṛśo tiṣṭhati rūpam asya na cakṣuṣā paśyati kaścanai7nam /
bhaktyā ca dhṛtyā ca samāhitā3tmā jñāna-sva-rūpaṃ paripaśyatī7tī7ha //
dhṛtyā samāhitā3tmā bhaktyā puruṣo1ttamaṃ paśyati --- sākṣātkaroti --- prāpnotī7ty-arthaḥ / bhaktyā tv anannyayā śakya ity-anenā7ikārthyāt / bhaktiś ca jñāna-viśeṣa eve7ti sarvam upapannam /

(145)
sārā1sāra-viveka-jñā garīyāṃso vimatsarāḥ /
pramāṇa-tantrāḥ santī7ti kṛto vedā1rtha-saṅgrahaḥ //