Ramanuja: Sribhsya 1,1.3

Input by Sadanori ISHITOBI


ANALYTIC TEXT VERSION (BHELA conventions)
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


ANALYTIC VERSION according to BHELA conventions:

Sandhi markers:
(. =short vowel, - =long vowel)

in word-sandhi:
1: . . e.g.: veda+anta = vedā1nta
2: - .
3: . -
4: - -

in sentence-sandhi:
7: . . e.g.: ca+api = cā7pi
8: . -
9: - .
0: - -
jagaj-janmā3di-kāraṇaṃ brahma vedānta-vedyam ity uktam / tad ayuktam; tad dhi na vākya-pratipādyam / anumānena siddheḥ ity āśaṅkyā8ha ---śāstra-yonitvāt //1,1.3//śastraṃ yasya yoniḥ --- kāraṇaṃ, pramāṇam, tac chāstra-yoniḥ; tasya bhāvaś śāstra-yonitvam; tasmāt /

brahma-jñāna-kāraṇatvāc chāstrasya tad-yonitvaṃ brahmaṇaḥ / atyantā1tīndriyatvena pratyakṣā3di-pramāṇā1viṣayatayā brahmaṇaś śāstrai1ka-pramāṇakatvād ukta-svarūpaṃ brahma yato vā imāni bhūtānī7ty-ādi-vākyaṃ bodhayaty eve7ty-arthaḥ //

nanu śāstra-yonitvaṃ brahmaṇo na saṃbhavati, pramāṇā1ntara-vedyatvād brahaṇaḥ, aprāpte tu śāstram arthavat / kiṃ tarhi tatra pramāṇam? na tāvat-pratyakṣam / tad dhi dvi-vidham --- indriya-saṃbhavaṃ yoga-saṃbhavaṃ ce7ti / indriya-saṃbhavaṃ ca bāhya-saṃbhavam āntara-saṃbhavaṃ ce7ti dvi-vidhā / bāhye1ndriyāṇi vidyamāna-sannikarṣa-yogya-sva-viṣaya-bodha-jananānī7ti na sarvā1rtha-sākṣātkāra-tan-nirmāṇa-samartha-puruṣa-viśeṣa-viṣaya-bodha-jananāni / nā7py āntaram; āntara-sukha-duḥkhā3di-vyatirikta-bahir-viṣayeṣu tasya bāhye1ndriyā1napekṣa-pravṛtty-anupapatteḥ / nā7pi yoga-janyam; bhāvanā-prakarṣa-paryanta-janmanas tasya viśadā1vabhāsatve 'pi pūrvā1nubhūta-viṣaya-smṛti-mātratvān na prāmāṇyam iti kutaḥ pratyakṣatā ? tad-atirikta-viṣayatve kāraṇā1bhāvāt; tathā sati tasya bhrama-rūpavatā / nā7py anumānaṃ viśeṣato-dṛṣṭaṃ sāmānyato-dṛṣṭaṃ vā / atīndriye vastuni saṃbandhā1vadhāraṇa-virahān na viśeṣato-dṛṣṭam / samasta-vastu-sākṣātkāra-tan-nirmāṇa-samartha-puruṣa-viśeṣa-niyataṃ sāmānyato-dṛṣṭam api na liṅgam upalabhayte /

nanu ca jagataḥ kāryatvaṃ tad-upādāno1pakaraṇa-saṃpradāna-prayojanā1bhijña-kartṛkatva-vyāptam / acetanā3rabdhaṃm jagataś cai7ka-cetanā1dhīnatvena vyāptam / sarvaṃ hi ghaṭā3di-kāryaṃ tad-upādāno1pakaraṇa-saṃpradāna-prayojanā1bhijña-kartṛkaṃ dṛṣṭam / acetanā3rabdham arogaṃ sva-śarīram eka-cetanā1dhīnaṃ ca / sā1vayavatvena jagataḥ kāryatvam /

ucyate / kim idam eka-cetanā1dhīnatvam ? na tāvat tad-āyatto1tpatti-sthititvam; dṛṣṭānto hi sādhya-vikalaḥ syāt / na hy arogaṃ sva-śarīram eka-cetanā3yatto1tpatti-sthiti; tac-charīrasya bhoktṝṇāṃ bhāryā3di-sarva-cenatānām adṛṣṭa-janyatvāt tad-utpatti-sthityoḥ / kiṃ ca, śarīrā1vayavinaḥ svā1vayava-samavetatā-rūpā sthitir avayava-saṃśleṣa-vyatirekeṇa na cetanam apekṣate / prāṇana-lakṣaṇā tu sthitiḥ pakṣatvā1bhimate kṣiti-jaladhi-mahīdharā3dau na saṃbhavatī7ti pakṣa-sapakṣā1nugatām eka-rūpāṃ sthitiṃ no7palabhāmahe / tad -āyatta-pravṛttitvaṃ tad-adhīnatvam iti cet, aneka-cetana-sādhyeṣu guru-tara-ratha-śilā-mahīruhā3diṣu vyabhicāraḥ / cetana-mātrā1dhīnatve siddha-sādhyatā /

kiṃ ca, ubhaya-vādi-siddhānāṃ jīvānām eva lāghavena kartṛtvā1bhyupagamo yuktaḥ / na ca jīvānām upādānā3dy-anabhijñatayā kartṛtvā1saṃbhavaḥ; sarveṣām eva cetanānāṃ pṛthivy-ādy-upādāna-yāgā3dy-upakaraṇa-sākṣātkāra-sāmarthyāt; yathe9dānīṃ pṛthivy-ādayo yāgā3dayaś ca pratyakṣam īkṣyante / upakaraṇa-bhūta-yāgā3di-śakti-rūpā1pūrvā3di-śabda-vācyā1dṛṣṭa-sākṣātkārā1bhāve 'pi cetanānāṃ na kartṛtvā1nupapattiḥ; tat-sākṣātkārā1napekṣaṇāt kāryā3rambhasya / bhaktimat-sākṣātkāra eva hi kāryā3rambho1payogī; śaktes tu jñāna-mātram evo7payujyate, na sākṣātkāraḥ / na hi kulālā3dayaḥ kāryo1pakaraṇa-bhūta-daṇḍa-cakrā3divat tac-chaktim api sākṣātkṛtya ghaṭa-maṇikā3di-kāryam ārabhante / iha tu cetanānām āgamā1vagata-yāgā3di-śakti-viśeṣāṇāṃ kāryā3rambho nā7nupapannaḥ /

kiṃ ca, yac-chakya-kriyaṃ śakyo1pādānā3di-vijñānaṃ ca tad eva tad-abhijña-kartṛkaṃ dṛṣṭam / mahī-mahīdhara-mahārṇavā3di tv aśakya-kriyam aśakyo1pādānā3di-vijñānaṃ ce7ti na cetana-kartṛkam / ato ghaṭa-maṇikā3di sajātīya-śakya-kriya-śakyo1pādānā3di-vijñāna-vastu-gatam eva kāryatvaṃ buddhiman-kartṛ-pūrvakatva-sādhane prabhavati /

kiṃ ca, ghaṭā3di-kāryam anīśvareṇā7lpa-jñāna-śaktinā sa-śarīreṇa parigrahavatā9nāpta-kāmena nirmitaṃ dṛṣṭam iti tathā-vidham eva cetanaṃ kartāraṃ sādhayann ayaṃ kāryatva-hetus siṣādhayiṣita-puruṣa-sārvajñya-sarvā1iśvaryā3di-viparīta-sādhanād viruddhas syāt / na cai7tāvatā sarvā1numāno1ccheda-prasaṅgaḥ / liṅgini pramāṇā1ntara-gocare liṅga-balo1pasthāpitā viparīta-viśeṣās tat-pramāṇa-pratihata-gatayo nivartante / iha tu sakale1tara-pramāṇā1viṣaye liṅgini nikhila-nirmāṇa-cature anvaya-vyatirekā1vagatā1vinābhāva-niyamā dharmās sarva evā7viśeṣeṇa prasajyante; nivartaka-pramāṇā1bhāvāt tathai9vā7vatiṣṭhante / ata āgamād ṛte katham īśvaras setsyati ?

atrā8huḥ / sā1vayavatvād eva jagataḥ kāryatvaṃ na pratyākhyātuṃ śakyate / bhavanti ca prayogāḥ --- vivādā1dhyāsitaṃ bhū-bhūdharā3di kāryam, sā1vayavatvāt, ghaṭā3divat / tathā vivādā1dhyāsitam avani-jaladhi-mahīdharā3di kāryam, mahattve sati kriyāvattvāt, ghaṭavat / tanu-bhuvanā3di kāryam, mahattve sati mūrtatvāt, ghaṭavat --- iti / sā1vayaveṣu dravyeṣu idam eva kriyate ne7tarad iti kāryatvasya niyāmakaṃ sā1vayavatvā1tireki rūpā1ntaraṃ no7palabhāmahe / kāryatva-pratiniyataṃ śakya-kriyatvaṃ śakyo1pādānā3di-vijñānatvaṃ co7palabhyata iti cen na; kāryatvenā7numate 'pi viṣaye jñāna-śaktī kāryā1numeye ity anyatrā7pi sā1vayavatvā3dinā kāryatvaṃ jñātam iti te ca pratipanne eve7ti na kaścid viśeṣaḥ / tathā hi ghaṭa-maṇikā3diṣu kṛteṣu kārya-darśanā1numita-kartṛ-gata-tan-nirmāṇa-śakti-jñānaḥ puruṣo 'dṛṣṭa-pūrvaṃ vicitra-sanniveśaṃ nare1ndra-bhavanam ālokya avayava-sanniveṣa-viśeṣeṇa tasya kāryatvaṃ niścitya tadānīm eva kartus taj-jñāna-śakti-vaicitryam anuminoti / atas tanu-bhuvanā3deḥ kāryatve siddhe sarva-sākṣātkāra-tan-nirmāṇā3di-nipuṇaḥ kvacit puruṣa-viśeṣas sidhyaty eva /

kiṃ ca sarva-cetanānāṃ dharmā1dharma-nimitte 'pi sukha-duḥkho1pabhoge cetanā1nadhiṣṭhitayos tayor acetanayoḥ phala-hetutvā1nupapattes sarva-karmā1nuguṇa-sarva-phala-pradāna-caturaḥ kaścid āstheyaḥ; vardhakinā9nadhiṣṭhitasya vāsyā3der acetanasya deśa-kālā3dy-aneka-parikara-sannidhāne 'pi yūpā3di-nirmāṇa-sādhanatvā1darśanāt / bījā1ṅkuar-ādeḥ pakṣā1ntarbhāvena tair vyabhicārā3pādanaṃ śrotriya-vetālānām anabhijñatā-vijṛmbhitam / tata eva sukhā3dibhir vyabhicāra-vacanam api tathai9va / na ca lāghaveno7bhaya-vādi-saṃpratipanna-kṣetra-jñānām eva īdṛśā1dhiṣṭhātṛtva-kalpanaṃ yuktam; teṣāṃ sūkṣma-vyavahita-viprakṛṣṭa-darśana-śakti-niścayāt / darśanā1nuguṇai9va hi sarvatra kalpanā / na ca kṣetra-jñavad īśvarasyā7śakti-niścayo 'sti / ataḥ prāmāṇā1ntaro na tat-siddhy-anupapattiḥ / samartha-kartṛ-pūrvakatva-niyata-kāryatva-hetunā sidhyan svābhāvika-sarva-sākṣātkāra-tan-niyamana-śakti-saṃpanna eva sidhyati /

yat tv anaiśvaryā3dy-āpādanena dharma-viśeṣa-viparīta-sādhanatvam unnītam, tad-anumāna-vṛttā1nabhijñatva-nibandhanam; sapakṣe saha-dṛṣṭānāṃ sarveṣāṃ kāryasyā7hetu-bhūtānāṃ ca dharmāṇāṃ liṅginy aprāpteḥ / etad uktaṃ bhavati / kenacit kiṃcit kriyamāṇaṃ svo1tpattaye kartus sva-nirmāṇa-sāmarthyaṃ svo1pādāno1pakaraṇa-jñānaṃ cā7pekṣate; na tv anyā1sāmarthyam anya-jñānaṃ ca, hetutvā1bhāvāt / sva-nirmāṇa-sāmarthya-svo1pādāno1pakaraṇa-jñānābhyām eva svo1tpattāv upapannāyāṃ saṃbandhitayā darśana-mātreṇā7kiṃcitkarasyā7rthā1ntarā1jñānā3deḥ hetutva-kalpanā-yogād iti / na tāvat sarva-viṣayam; na hi kulālā3diḥ kriyamāṇa-vyatiriktaṃ kim api na jānāti / nā7pi katipaya-viṣayam; sarveṣu kartṛṣu tat-tad-ajñānā1śakty-aniyamena sarveṣām ajñānā3dīnāṃ vyabhicārāt / ataḥ kāryatvasyā7sādhakānām anīśvaratvā3dīnāṃ liṅginy apratītir iti na viparīta-sādhanatvam /

kulālā3dīnāṃ daṇḍa-cakrā3dy-adhiṣṭhānaṃ śarīra-dvāreṇai7va dṛṣṭam iti jagad-upādāno1pakaraṇā1dhiṣṭhānam īśvarasyā7-śarīrasyā7nupapannam iti cen na; saṃkalpa-mātreṇai7va para-śarīra-gata-bhūta-vetāla-garalā3dy-apagama-vināśa-darśanāt / katham a-śarīrasya para-pravartana-rūpas saṃkalpa iti cet; na śarīrā1pekṣas saṃkalpaḥ, śarīrasya saṃkalpa-hetu-tvā1bhāvāt / mana eva hi saṃkalpa-hetuḥ / tad-abhyupagatam īśvare 'pi; kāryatvenai7va jñāna-śaktivan manaso 'pi prāptatvāt / mānasas saṃkalpas sa-śarīrasyai7va, sa-śarīrasyai7va sa-manaskatvād iti cen na; manaso nityatvena dehā1pagame 'pi manasas sad-bhāvenā7naikāntyāt /

ato vicitrā1vayava-sanniveśa-viśeṣa-tanu-bhuvanā3di-kārya-nirmāṇe puṇya-pāpa-para-vaśaḥ parimita-śakti-jñānaḥ kṣetra-jño na prabhavatī7ti nikhila-bhuvana-nirmāṇa-caturo 'cintyā1parimita-jñāna-śakty-aiśvaryo '-śarīraḥ saṃkalpa-mātra-sādhana-pariniṣpannā1nanta-vistāra-vicitra-racana-prapañcaḥ puruṣa-viśeṣa īśvaro 'numānenai7va siddhyati / ataḥ pramāṇā1ntarā1vaseyatvād brahmaṇo nai7tad-vākyaṃ brahma pratipādayati /

kiṃ ca, atyanta-bhinnayor eva mṛd-dravya-kulālayor nimitto1pādānatva-darśanena ākāśā3der niravayava-dravyasya kāryatvā1nupapattyā ca nai7kam eva brahma kṛtsnasya jagato nimittam upādānaṃ ca pratipādayituṃ śaknotī7ti //

evaṃ prāpte brūmaḥ --- yatho9kta-lakṣaṇaṃ brahma janmā3di-vākyaṃ bodhayaty eva / kutaḥ? śāstrai1ka-pramāṇakatvād brahmaṇaḥ / yad uktaṃ sā1vayavatvā3dinā kāryaṃ sarvaṃ jagat, kāryaṃ ca tad-ucita-kartṛ-viśeṣa-pūrvakaṃ dṛṣṭam iti nikhila-jagan-nirmāṇa-tad-upādāno1pakaraṇa-vedana-caturaḥ kaścid anumeya iti; tad ayuktam; mahī-mahārṇavā3dīnāṃ kāryatve 'pi ekadai9vai7kenai7va nirmitā ity atra pramāṇā1bhāvāt / na cai7kasya ghaṭasye7va sarveṣām ekaṃ kāryatvam, yenai7kadai9kaḥ kartā syāt / pṛthag-bhūteṣu kāryeṣu kāla-bheda-kartṛ-bheda-darśanena kartṛ-kālā1ikya-niyamā1darśanāt / na ca kṣetra-jñānāṃ vicitra-jagan-nirmāṇa-śaktyā kāryatva-balena tad-atirikta-kalpanāyām aneka-kalpanā2nupapatteś ca ekaḥ kartā bhavitum arhatī7ti; kṣetra-jñānām evo7pacita-puṇya-viśeṣāṇāṃ śakti-vaicitrya-darśanena teṣām evā7tiśayitā1dṛṣṭa-saṃbhāvanayā ca tat-tad-vilakṣaṇa-kārya-hetutva-saṃbhavāt, tad-atiriktā1tyantā1dṛṣṭa-puruṣa-kalpanā2nupapatteḥ / na ca yugapat sarvo1tpattis sarvo1cchittiś ca pramāṇa-padavīm adhirohataḥ; adarśanāt, krameṇai7vo7tpatti-vināśa-darśanāc ca / kāryatvena sarvo1tpatti-vināśayoḥ kalpyamānayoḥ darśanā3nuguṇyena kalpanāyāṃ virodhā1bhāvāc ca / ato buddhimad-eka-kartṛkatve sādhye kāryatvasyā7naikāntyam, pakṣasyā7prasiddha-viśeṣaṇatvam, sādhya-vikalatā ca dṛṣṭāntasya; sarva-nirmāṇa-caturasyai7kasyā7prasiddheḥ / buddhimat-kartṛkatva-mātre sādhye siddha-sādhanatā / sārvajñya-sarva-śakti-yuktasya kasyacid ekasya sādhakam idaṃ kāryatvaṃ kiṃ yugamad-utpadyamāna-sarva-vastu-gatam ? uta krameṇo7tpadyamāna-sarva-vāstu-gatam ? yugapad-utpadyamāna-sarva-vastu-gatatve kāryatvasyā7siddhatā / krameṇo7tpadyamāna-sarva-vastu-gatatve aneka-karṭrkatva-sādhanād viruddhatā / atrā7py eka-karṭrkatva-sādhane pratyakṣā1numāna-virodhaś śāstra-virodhaś ca; kumbha-kāro jāyate, ratha-kāro jāyata ity-ādi-śravaṇāt / api ca sarveṣāṃ kāryāṇāṃ śarīrā3dīnāṃ ca sattvā3di-guṇa-kārya-rūpa-sukhā3dy-anvaya-darśanena sattvā3di-mūlatvam avaśyā3śrayaṇīyam / kārya-vaicitrya-hetu-bhūtāḥ kāraṇa-gatā viśeṣās sattvā3dayaḥ; teṣāṃ kāryāṇāṃ tan-mūlatvā3pādanaṃ tad-yukta-puruṣā1ntaḥkaraṇa-vikāra-dvāreṇa, puruṣasya ca tad-yogaḥ karma-mūlaḥ --- iti kārya-viśeṣā3rambhāyai7va jñāna-śaktivat kartuḥ karma-saṃbandhaḥ kārya-hetutvenai7vā7vaśyā3śrayanīyaḥ; jñāna-śakti-vaicitryasya ca karma-mūlatvāt / icchāyāḥ kāryā3rambha-hetutve 'pi viṣaya-viśeṣa-viśeṣitāyās tasyās sattvā3i-mūlakatvena karma-saṃbandho 'varjanīyaḥ / ataḥ kṣetra-jñā eva kartāraḥ, na tad-vilakṣaṇaḥ kaścid anumānāt sidhyati / bhavanti ca prayogāḥ --- tanu-bhuvanā3di kṣetra-jña-kartṛkam, kāryatvāt, ghaṭavat / īśvaraḥ kartā na bhavati, prayojana-śūnyatvāt, muktā3tmavat / īśvaraḥ kartā na bhavati, a-śarīratvāt, tadvad eva / na ca kṣetra-jñānāṃ sva-śarīrā1dhiṣṭhāne vyabhicāraḥ, tatrā7py anādes sūkṣma-śarīrasta sad-bhāvāt/ vimati-viṣayaḥ kālo na loka-śūnyaḥ, kālatvāt, vartamāna-kālavad iti /

api ca, kim īśvaras sa-śarīro 'śarīro vā kāryaṃ karoti ? na tāvad a-śarīraḥ; a-śarīrasya kartṛtvā1nupalabdheḥ / mānasāny api kāryāṇi sa-śarīrasyai7va bhavanti; manaso nityatve 'pi a-śarīreṣu mukteṣu tat-kāryā1darśanāt / nā7pi sa-śarīraḥ; vikalpā1sahatvāt --- tac-charīraṃ kiṃ nityam utā7nityam ? na tāvan nityam; sā1vayavasya tasya nityatve jagato 'pi nityatvā1virodhād īśvarā1siddheḥ / nā7py anityam; tad-vyatiriktasya tac-charīra-hetos tadānīm abhāvāt / svayam eva hetur iti cen na; a-śarīrasya tad-ayogāt; anyena śarīreṇa sa-śarīra iti cen na; anavasthānāt /

sa kiṃ sa-vyāpāro nirvyāpāro vā ? a-śarīratvād eva na sa-vyāpāraḥ / nā7pi nirvyāpāraḥ kāryaṃ karoti muktā3tmavat / kāryaṃ jagad icchā-mātra-vyāpāra-kartṛkam ity ucyamāne pakṣasyā7prasiddha-viśeṣaṇatvam, dṛṣṭāntasya ca sādhya-hīnatā /

ato darśanā3nuguṇyene8śvarā1numānaṃ darśanā3nuguṇya-parāhatam iti śāstrai7ka-pramāṇakaḥ para-brahma-bhūtas sarve3śvaraḥ puruṣo1ttamaḥ / śāstraṃ tu sakale1tara-pramāṇa-paridṛṣṭa-samasta-vastu-visajātīyaṃ sārvajñya-satya-saṃkalpatvā3di-miśrā1navadhikā1tiśayā1parimito1dāra-guṇa-sāgaraṃ nikhila-heya-pratyanīka-sva-rūpaṃ pratipādayatī7ti na pramāṇā1ntarā1vasita-vastu-sādharmya-prayukta-doṣa-gandha-prasaṅgaḥ /

yat tu nimitto1pādānayor aikyam ākāśā3der niravayava-dravyasya kāryatvaṃ cā7nupalabdham aśakya-pratipādanam ity uktam, tad apy aviruddham iti prakṛtiś ca pratijñā-dṛṣṭāntā1nuparodhāt, na viyad-aśruter ity atra pratipādayiṣyate / ataḥ pramāṇā1ntarā1gocaratvena śāstrai1ka-viṣayatvād yato vā imāni bhūtānī7ti vākyam ukta-lakṣaṇaṃ brahma pratipādayatī7ti siddham //1,1.3//