Kalidasa: Kumarasambhava

Input by Utz PodzeitPLAIN TEXT VERSIONTHIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm
asty uttarasyāṃ diśi devatātmā himālayo nāma nagādhirājaḥ /
pūrvāparau toyanidhī vigāhya sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ // Ks_1.1 //

yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ merau sthite dogdhari dohadakṣe /
bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīś ca pṛthūpadiṣṭāṃ duduhur dharitrīm // Ks_1.2 //

anantaratnaprabhavasya yasya himaṃ na saubhāgyavilopi jātam /
eko hi doṣo guṇasaṃnipāte nimajjatīndoḥ kiraṇeṣv ivāṅkaḥ // Ks_1.3 //

yaś cāpsarovibhramamaṇḍanānāṃ saṃpādayitrīṃ śikharair bibharti /
balāhakacchedavibhaktarāgām akālasaṃdhyām iva dhātumattām // Ks_1.4 //

āmekhalaṃ saṃcaratāṃ ghanānāṃ cchāyām adhaḥsānugatāṃ niṣevya /
udvejitā vṛṣṭibhir āśrayante śṛṅgāṇi yasyātapavanti siddhāḥ // Ks_1.5 //

padaṃ tuṣārasrutidhautaraktaṃ yasminn adṛṣṭvāpi hatadvipānām /
vidanti mārgaṃ nakharandhramuktair muktāphalaiḥ kesariṇāṃ kirātāḥ // Ks_1.6 //

nyastākṣarā dhāturasena yatra bhūrjatvacaḥ kuñjarabinduśoṇāḥ /
vrajanti vidyādharasundarīṇām anaṅgalekhakriyayopayogam // Ks_1.7 //

yaḥ pūrayan kīcakarandhrabhāgān darīmukhotthena samīraṇena /
udgāsyatām icchati kiṃnarāṇāṃ tānapradāyitvam ivopagantum // Ks_1.8 //

kapolakaṇḍūḥ karibhir vinetuṃ vighaṭṭitānāṃ saraladrumāṇām /
yatra srutakṣīratayā prasūtaḥ sānūni gandhaḥ surabhīkaroti // Ks_1.9 //

vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ /
bhavanti yatrauṣadhayo rajanyām atailapūrāḥ suratapradīpāḥ // Ks_1.10 //

udvejayaty aṅgulipārṣṇibhāgān mārge śilībhūtahime 'pi yatra /
na durvahaśroṇipayodharārtā bhindanti mandāṃ gatim aśvamukhyaḥ // Ks_1.11 //

divākarād rakṣati yo guhāsu līnaṃ divā bhītam ivāndhakāram /
kṣudre 'pi nūnaṃ śaraṇaṃ prapanne mamatvam uccaiḥśirasāṃ satīva // Ks_1.12 //

lāṅgūlavikṣepavisarpiśobhair itas tataś candramarīcigauraiḥ /
yasyārthayuktaṃ girirājaśabdaṃ kurvanti vālavyajanaiś camaryaḥ // Ks_1.13 //

yatrāṃśukākṣepavilajjitānāṃ yadṛcchayā kiṃpuruṣāṅganānām /
darīgṛhadvāravilambibimbās tiraskariṇyo jaladā bhavanti // Ks_1.14 //

bhāgīrathīnirjharasīkarāṇāṃ voḍhā muhuḥ kampitadevadāruḥ /
yad vāyur anviṣṭamṛgaiḥ kirātair āsevyate bhinnaśikhaṇḍibarhaḥ // Ks_1.15 //

saptarṣihastāvacitāvaśeṣāṇy adho vivasvān parivartamānaḥ /
padmāni yasyāgrasaroruhāṇi prabodhayaty ūrdhvamukhair mayūkhaiḥ // Ks_1.16 //

yajñāṅgayonitvam avekṣya yasya sāraṃ dharitrīdharaṇakṣamaṃ ca /
prajāpatiḥ kalpitayajñabhāgaṃ śailādhipatyaṃ svayam anvatiṣṭhat // Ks_1.17 //

sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ /
menāṃ munīnām api mānanīyām ātmānurūpāṃ vidhinopayeme // Ks_1.18 //

kālakrameṇātha tayoḥ pravṛtte svarūpayogye surataprasaṅge /
manoramaṃ yauvanam udvahantyā garbho 'bhavad bhūdhararājapatnyāḥ // Ks_1.19 //

asūta sā nāgavadhūpabhogyaṃ mainākam ambhonidhibaddhasakhyam /
kruddhe 'pi pakṣacchidi vṛtraśatrāv avedanājñaṃ kuliśakṣatānām // Ks_1.20 //

athāvamānena pituḥ prayuktā dakṣasya kanyā bhavapūrvapatnī /
satī satī yogavisṛṣṭadehā tāṃ janmane śailavadhūṃ prapede // Ks_1.21 //

sā bhūdharāṇām adhipena tasyāṃ samādhimatyām udapādi bhavyā /
samyakprayogād aparikṣatāyāṃ nītāv ivotsāhaguṇena saṃpat // Ks_1.22 //

prasannadik pāṃsuviviktavātaṃ śaṅkhasvanānantarapuṣpavṛṣṭi /
śarīriṇāṃ sthāvarajaṅgamānāṃ sukhāya tajjanmadinaṃ babhūva // Ks_1.23 //

tayā duhitrā sutarāṃ savitrī sphuratprabhāmaṇḍalayā cakāse /
vidūrabhūmir navameghaśabdād udbhinnayā ratnaśalākayeva // Ks_1.24 //

dine dine sā parivardhamānā labdhodayā cāndramasīva lekhā /
pupoṣa lāvaṇyamayān viśeṣāñ jyotsnāntarāṇīva kalāntarāṇi // Ks_1.25 //

tāṃ pārvatīty ābhijanena nāmnā bandhupriyāṃ bandhujano juhāva /
u meti mātrā tapaso niṣiddhā paścād umākhyāṃ sumukhī jagāma // Ks_1.26 //

mahībhṛtaḥ putravato 'pi dṛṣṭis tasminn apatye na jagāma tṛptim /
anantapuṣpasya madhor hi cūte dvirephamālā saviśeṣasaṅgā // Ks_1.27 //

prabhāmahatyā śikhayeva dīpas trimārgayeva tridivasya mārgaḥ /
saṃskāravatyeva girā manīṣī tayā sa pūtaś ca vibhūṣitaś ca // Ks_1.28 //

mandākinīsaikatavedikābhiḥ sā kandukaiḥ kṛtrimaputrakaiś ca /
reme muhur madhyagatā sakhīnāṃ krīḍārasaṃ nirviśatīva bālye // Ks_1.29 //

tāṃ haṃsamālāḥ śaradīva gaṅgāṃ mahauṣadhiṃ naktam ivātmabhāsaḥ /
sthiropadeśām upadeśakāle prapedire prāktanajanmavidyāḥ // Ks_1.30 //

asaṃbhṛtaṃ maṇḍanam aṅgayaṣṭer anāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya /
kāmasya puṣpavyatiriktam astraṃ bālyāt paraṃ sātha vayaḥ prapede // Ks_1.31 //

unmīlitaṃ tūlikayeva citraṃ sūryāṃśubhir bhinnam ivāravindam /
babhūva tasyāś caturasraśobhi vapur vibhaktaṃ navayauvanena // Ks_1.32 //

abhyunnatāṅguṣṭhanakhaprabhābhir nikṣepaṇād rāgam ivodgirantau /
ājahratus taccaraṇau pṛthivyāṃ sthalāravindaśriyam avyavasthām // Ks_1.33 //

sā rājahaṃsair iva saṃnatāṅgī gateṣu līlāñcitavikrameṣu /
vyanīyata pratyupadeśalubdhair āditsubhir nūpurasiñjitāni // Ks_1.34 //

vṛttānupūrve ca na cātidīrghe jaṅghe śubhe sṛṣṭavatas tadīye /
śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhātur lāvaṇya utpādya ivāsa yatnaḥ // Ks_1.35 //

nāgendrahastās tvaci karkaśatvād ekāntaśaityāt kadalīviśeṣāḥ /
labdhvāpi loke pariṇāhi rūpaṃ jātās tadūrvor upamānabāhyāḥ // Ks_1.36 //

etāvatā nanv anumeyaśobhaṃ kāñcīguṇasthānam aninditāyāḥ /
āropitaṃ yad giriśena paścād ananyanārīkamanīyam aṅkam // Ks_1.37 //

tasyāḥ praviṣṭā natanābhirandhraṃ rarāja tanvī navalomarājiḥ /
nīvīm atikramya sitetarasya tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ // Ks_1.38 //

madhyena sā vedivilagnamadhyā valitrayaṃ cāru babhāra bālā /
ārohaṇārthaṃ navayauvanena kāmasya sopānam iva prayuktam // Ks_1.39 //

anyonyam utpīḍayad utpalākṣyāḥ stanadvayaṃ pāṇḍu tathā pravṛddham /
madhye yathā śyāmamukhasya tasya mṛṇālasūtrāntaram apy alabhyam // Ks_1.40 //

śirīṣapuṣpādhikasaukumāryau bāhū tadīyāv iti me vitarkaḥ /
parājitenāpi kṛtau harasya yau kaṇṭhapāśau makaradhvajena // Ks_1.41 //

kaṇṭhasya tasyāḥ stanabandhurasya muktākalāpasya ca nistalasya /
anyonyaśobhājananād babhūva sādhāraṇo bhūṣaṇabhūṣyabhāvaḥ // Ks_1.42 //

candraṃ gatā padmaguṇān na bhuṅkte padmāśritā cāndramasīm abhikhyām /
umāmukhaṃ tu pratipadya lolā dvisaṃśrayāṃ prītim avāpa lakṣmīḥ // Ks_1.43 //

puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syān muktāphalaṃ vā sphuṭavidrumastham /
tato 'nukuryād viśadasya tasyās tāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya // Ks_1.44 //

svareṇa tasyām amṛtasruteva prajalpitāyām abhijātavāci /
apy anyapuṣṭā pratikūlaśabdā śrotur vitantrīr iva tāḍyamānā // Ks_1.45 //

pravātanīlotpalanirviśeṣam adhīraviprekṣitam āyatākṣyā /
tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ // Ks_1.46 //

tasyāḥ śalākāñjananirmiteva kāntir bhruvor ānatalekhayor yā /
tāṃ vīkṣya līlācaturām anaṅgaḥ svacāpasaundaryamadaṃ mumoca // Ks_1.47 //

lajjā tiraścāṃ yadi cetasi syād asaṃśayaṃ parvatarājaputryāḥ /
taṃ keśapāśaṃ prasamīkṣya kuryur vālapriyatvaṃ śithilaṃ camaryaḥ // Ks_1.48 //

sarvopamādravyasamuccayena yathāpradeśaṃ viniveśitena /
sā nirmitā viśvasṛjā prayatnād ekasthasaundaryadidṛkṣayeva // Ks_1.49 //

tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe /
samādideśaikavadhūṃ bhavitrīṃ premṇā śarīrārdhaharāṃ harasya // Ks_1.50 //

guruḥ pragalbhe 'pi vayasy ato 'syās tasthau nivṛttānyavarābhilāṣaḥ /
ṛte kṛśānor na hi mantrapūtam arhanti tejāṃsy aparāṇi havyam // Ks_1.51 //

ayācitāraṃ na hi devadevam adriḥ sutāṃ grāhayituṃ śaśāka /
abhyarthanābhaṅgabhayena sādhur mādhyasthyam iṣṭe 'py avalambate 'rthe // Ks_1.52 //

yadaiva pūrve janane śarīraṃ sā dakṣaroṣāt sudatī sasarja /
tadāprabhṛty eva vimuktasaṅgaḥ patiḥ paśūnām aparigraho 'bhūt // Ks_1.53 //

sa kṛttivāsās tapase yatātmā gaṅgāpravāhokṣitadevadāru /
prasthaṃ himādrer mṛganābhigandhi kiṃ cit kvaṇatkiṃnaram adhyuvāsa // Ks_1.54 //

gaṇā nameruprasavāvataṃsā bhūrjatvacaḥ sparśavatīr dadhānāḥ /
manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ śaileyanaddheṣu śilātaleṣu // Ks_1.55 //

tuṣārasaṃghātaśilāḥ khurāgraiḥ samullikhan darpakalaḥ kakudmān /
dṛṣṭaḥ kathaṃ cid gavayair vivignair asoḍhasiṃhadhvanir unnanāda // Ks_1.56 //

tatrāgnim ādhāya samitsamiddhaṃ svam eva mūrtyantaram aṣṭamūrtiḥ /
svayaṃ vidhātā tapasaḥ phalānām kenāpi kāmena tapaś cacāra // Ks_1.57 //

anarghyam arghyeṇa tam adrināthaḥ svargaukasām arcitam arcayitvā /
ārādhanāyāsya sakhīsametāṃ samādideśa prayatāṃ tanūjām // Ks_1.58 //

pratyarthibhūtām api tāṃ samādheḥ śuśrūṣamāṇāṃ giriśo 'numene /
vikārahetau sati vikriyante yeṣāṃ na cetāṃsi ta eva dhīrāḥ // Ks_1.59 //

avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ copanetrī /
giriśam upacacāra pratyahaṃ sā sukeśī niyamitaparikhedā tacchiraścandrapādaiḥ // Ks_1.60 //

__________________________________________________________________


tasmin viprakṛtāḥ kāle tārakeṇa divaukasaḥ /
turāsāhaṃ purodhāya dhāma svāyaṃbhuvaṃ yayuḥ // Ks_2.1 //

teṣām āvir abhūd brahmā parimlānamukhaśriyām /
sarasāṃ suptapadmānāṃ prātar dīdhitimān iva // Ks_2.2, //

atha sarvasya dhātāraṃ te sarve sarvatomukham /
vāgīśaṃ vāgbhir arthyābhiḥ praṇipatyopatasthire // Ks_2.3 //

namas trimūrtaye tubhyaṃ prāk sṛṣṭeḥ kevalātmane /
guṇatrayavibhāgāya paścād bhedam upeyuṣe // Ks_2.4 //

yad amogham apām antar uptaṃ bījam aja tvayā /
ataś carācaraṃ viśvaṃ prabhavas tasya gīyase // Ks_2.5 //

tisṛbhis tvam avasthābhir mahimānam udīrayan /
pralayasthitisargāṇām ekaḥ kāraṇatāṃ gataḥ // Ks_2.6 //

strīpuṃsāv ātmabhāgau te bhinnamūrteḥ sisṛkṣayā /
prasūtibhājaḥ sargasya tāv eva pitarau smṛtau // Ks_2.7 //

svakālaparimāṇena vyastarātriṃdivasya te /
yau tu svapnāvabodhau tau bhūtānāṃ pralayodayau // Ks_2.8 //

jagadyonir ayonis tvaṃ jagadanto nirantakaḥ /
jagadādir anādis tvaṃ jagadīśo nirīśvaraḥ // Ks_2.9 //

ātmānam ātmanā vetsi sṛjasy ātmānam ātmanā /
ātmanā kṛtinā ca tvam ātmany eva pralīyase // Ks_2.10 //

dravaḥ saṃghātakaṭhinaḥ sthūlaḥ sūkṣmo laghur guruḥ /
vyakto vyaktetaraś cāsi prākāmyaṃ te vibhūtiṣu // Ks_2.11 //

udghātaḥ praṇavo yāsāṃ nyāyais tribhir udīraṇam /
karma yajñaḥ phalaṃ svargas tāsāṃ tvaṃ prabhavo girām // Ks_2.12 //

tvām āmananti prakṛtiṃ puruṣārthapravartinīm /
taddarśinam udāsīnaṃ tvām eva puruṣaṃ viduḥ // Ks_2.13 //

tvaṃ pitṝṇām api pitā devānām api devatā /
parato 'pi paraś cāsi vidhātā vedhasām api // Ks_2.14 //

tvam eva havyaṃ hotā ca bhojyaṃ bhoktā ca śāśvataḥ /
vedyaṃ ca veditā cāsi dhyātā dhyeyaṃ ca yat param // Ks_2.15 //

iti tebhyaḥ stutīḥ śrutvā yathārthā hṛdayaṃgamāḥ /
prasādābhimukho vedhāḥ pratyuvāca divaukasaḥ // Ks_2.16 //

purāṇasya kaves tasya caturmukhasamīritā /
pravṛttir āsīc chabdānāṃ caritārthā catuṣṭayī // Ks_2.17 //

svāgataṃ svān adhīkārān prabhāvair avalambya vaḥ /
yugapad yugabāhubhyaḥ prāptebhyaḥ prājyavikramāḥ // Ks_2.18 //

kim idaṃ dyutim ātmīyāṃ na bibhrati yathā purā /
himakliṣṭaprakāśāni jyotīṃṣīva mukhāni vaḥ // Ks_2.19 //

praśamād arciṣām etad anudgīrṇasurāyudham /
vṛtrasya hantuḥ kuliśaṃ kuṇṭhitāśrīva lakṣyate // Ks_2.20 //

kiṃ cāyam aridurvāraḥ pāṇau pāśaḥ pracetasaḥ /
mantreṇa hatavīryasya phaṇino dainyam āśritaḥ // Ks_2.21 //

kuberasya manaḥśalyaṃ śaṃsatīva parābhavam /
apaviddhagado bāhur bhagnaśākha iva drumaḥ // Ks_2.22 //

yamo 'pi vilikhan bhūmiṃ daṇḍenāstamitatviṣā /
kurute 'sminn amoghe 'pi nirvāṇālātalāghavam // Ks_2.23 //

amī ca katham ādityāḥ pratāpakṣatiśītalāḥ /
citranyastā iva gatāḥ prakāmālokanīyatām // Ks_2.24 //

paryākulatvān marutāṃ vegabhaṅgo 'numīyate /
ambhasām oghasaṃrodhaḥ pratīpagamanād iva // Ks_2.25 //

āvarjitajaṭāmauli- vilambiśaśikoṭayaḥ /
rudrāṇām api mūrdhānaḥ kṣatahuṃkāraśaṃsinaḥ // Ks_2.26 //

labdhapratiṣṭhāḥ prathamaṃ yūyaṃ kiṃ balavattaraiḥ /
apavādair ivotsargāḥ kṛtavyāvṛttayaḥ paraiḥ // Ks_2.27 //

tad brūta vatsāḥ kim itaḥ prārthayadhve samāgatāḥ /
mayi sṛṣṭir hi lokānāṃ rakṣā yuṣmāsv avasthitā // Ks_2.28 //

tato mandāniloddhūta- kamalākaraśobhinā /
guruṃ netrasahasreṇa codayām āsa vāsavaḥ // Ks_2.29 //

sa dvinetro hareś cakṣuḥ sahasranayanādhikam /
vācaspatir uvācedaṃ prāñjalir jalajāsanam // Ks_2.30 //

evaṃ yad āttha bhagavann āmṛṣṭaṃ naḥ paraiḥ padam /
pratyekaṃ viniyuktātmā kathaṃ na jñāsyasi prabho // Ks_2.31 //

bhavallabdhavarodīrṇas tārakākhyo mahāsuraḥ /
upaplavāya lokānāṃ dhūmaketur ivotthitaḥ // Ks_2.32 //

pure tāvantam evāsya tanoti ravir ātapam /
dīrghikākamalonmeṣo yāvanmātreṇa sādhyate // Ks_2.33 //

sarvābhiḥ sarvadā candras taṃ kalābhir niṣevate /
nādatte kevalāṃ lekhāṃ haracūḍāmaṇīkṛtām // Ks_2.34 //

vyāvṛttagatir udyāne kusumasteyasādhvasāt /
na vāti vāyus tatpārśve tālavṛntānilādhikam // Ks_2.35 //

paryāyasevām utsṛjya puṣpasaṃbhāratatparāḥ /
udyānapālasāmānyam ṛtavas tam upāsate // Ks_2.36 //

tasyopāyanayogyāni ratnāni saritāṃ patiḥ /
katham apy ambhasām antar ā niṣpatteḥ pratīkṣate // Ks_2.37 //

jvalanmaṇiśikhāś cainaṃ vāsukipramukhā niśi /
sthirapradīpatām etya bhujaṃgāḥ paryupāsate // Ks_2.38 //

tatkṛtānugrahāpekṣī taṃ muhur dūtahāritaiḥ /
anukūlayatīndro 'pi kalpadrumavibhūṣaṇaiḥ // Ks_2.39 //

ittham ārādhyamāno 'pi kliśnāti bhuvanatrayam /
śāmyet pratyapakāreṇa nopakāreṇa durjanaḥ // Ks_2.40 //

tenāmaravadhūhastaiḥ sadayālūnapallavāḥ /
abhijñāś chedapātānāṃ kriyante nandanadrumāḥ // Ks_2.41 //

vījyate sa hi saṃsuptaḥ śvāsasādhāraṇānilaiḥ /
cāmaraiḥ surabandīnāṃ bāṣpaśīkaravarṣibhiḥ // Ks_2.42 //

utpāṭya meruśṛṅgāṇi kṣuṇṇāni haritāṃ khuraiḥ /
ākrīḍaparvatās tena kalpitāḥ sveṣu veśmasu // Ks_2.43 //

mandākinyāḥ payaḥśeṣaṃ digvāraṇamadāvilam /
hemāmbhoruhasasyānāṃ tadvāpyo dhāma sāṃpratam // Ks_2.44 //

bhuvanālokanaprītiḥ svargibhir nānubhūyate /
khilībhūte vimānānāṃ tadāpātabhayāt pathi // Ks_2.45 //

yajvabhiḥ saṃbhṛtaṃ havyaṃ vitateṣv adhvareṣu saḥ /
jātavedomukhān māyī miṣatām ācchinatti naḥ // Ks_2.46 //

uccair uccaiḥśravās tena hayaratnam ahāri ca /
dehabaddham ivendrasya cirakālārjitaṃ yaśaḥ // Ks_2.47 //

tasminn upāyāḥ sarve naḥ krūre pratihatakriyāḥ /
vīryavaty auṣadhānīva vikāre sāṃnipātike // Ks_2.48 //

jayāśā yatra cāsmākaṃ pratighātotthitārciṣā /
haricakreṇa tenāsya kaṇṭhe niṣka ivārpitaḥ // Ks_2.49 //

tadīyās toyadeṣv adya puṣkarāvartakādiṣu /
abhyasyanti taṭāghātaṃ nirjitairāvatā gajāḥ // Ks_2.50 //

tad icchāmo vibho sṛṣṭaṃ senānyaṃ tasya śāntaye /
karmabandhacchidaṃ dharmaṃ bhavasyeva mumukṣavaḥ // Ks_2.51 //

goptāraṃ surasainyānāṃ yaṃ puraskṛtya gotrabhit /
pratyāneṣyati śatrubhyo bandīm iva jayaśriyam // Ks_2.52 //

vacasy avasite tasmin sasarja giram ātmabhūḥ /
garjitānantarāṃ vṛṣṭiṃ saubhāgyena jigāya yā // Ks_2.53 //

saṃpatsyate vaḥ kāmo yaṃ kālaḥ kaścit pratīkṣyatām /
na tv asya siddhau yāsyāmi sargavyāpāram ātmanā // Ks_2.54 //

itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr neta evārhati kṣayam /
viṣavṛkṣo 'pi saṃvardhya svayaṃ chettum asāṃpratam // Ks_2.55 //

vṛtaṃ tenedam eva prāṅ mayā cāsmai pratiśrutam /
vareṇa śamitaṃ lokān alaṃ dagdhuṃ hi tattapaḥ // Ks_2.56 //

saṃyuge sāṃyugīnaṃ tam udyataṃ prasaheta kaḥ /
aṃśād ṛte niṣiktasya nīlalohitaretasaḥ // Ks_2.57 //

sa hi devaḥ paraṃ jyotis tamaḥpāre vyavasthitam /
paricchinnaprabhāvarddhir na mayā na ca viṣṇunā // Ks_2.58 //

umārūpeṇa te yūyaṃ saṃyamastimitaṃ manaḥ /
śaṃbhor yatadhvam ākraṣṭum ayaskāntena lohavat // Ks_2.59 //

ubhe eva kṣame voḍhum ubhayor vīryam āhitam /
sā vā śaṃbhos tadīyā vā mūrtir jalamayī mama // Ks_2.60 //

tasyātmā śitikaṇṭhasya saināpatyam upetya vaḥ /
mokṣyate surabandīnāṃ veṇīr vīryavibhūtibhiḥ // Ks_2.61 //

iti vyāhṛtya vibudhān viśvayonis tirodadhe /
manasy āhitakartavyās te 'pi pratiyayur divam // Ks_2.62 //

tatra niścitya kandarpam agamat pākaśāsanaḥ /
manasā kāryasaṃsiddhi- tvarādviguṇaraṃhasā // Ks_2.63 //

atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ rativalayapadāṅke cāpam āsajya kaṇṭhe /
sahacaramadhuhastanyastacūtāṅkurāstraḥ śatamakham upatasthe prāñjaliḥ puṣpadhanvā // Ks_2.64 //


__________________________________________________________________


tasmin maghonas tridaśān vihāya sahasram akṣṇāṃ yugapat papāta /
prayojanāpekṣitayā prabhūṇāṃ prāyaś calaṃ gauravam āśriteṣu // Ks_3.1 //

sa vāsavenāsanasaṃnikṛṣṭam ito niṣīdeti visṛṣṭabhūmiḥ /
bhartuḥ prasādaṃ pratinandya mūrdhnā vaktuṃ mithaḥ prākramataivam enam // Ks_3.2 //

ājñāpaya jñātaviśeṣa puṃsāṃ lokeṣu yat te karaṇīyam asti /
anugrahaṃ saṃsmaraṇapravṛttam icchāmi saṃvardhitam ājñayā te // Ks_3.3 //

kenābhyasūyā padakāṅkṣiṇā te nitāntadīrghair janitā tapobhiḥ /
yāvad bhavaty āhitasāyakasya matkārmukasyāsya nideśavartī // Ks_3.4 //

asaṃmataḥ kas tava muktimārgaṃ punarbhavakleśabhayāt prapannaḥ /
baddhaś ciraṃ tiṣṭhatu sundarīṇām ārecitabhrūcaturaiḥ kaṭākṣaiḥ // Ks_3.5 //

adhyāpitasyośanasāpi nītiṃ prayuktarāgapraṇidhir dviṣas te /
kasyārthadharmau vada pīḍayāmi sindhos taṭāv ogha iva pravṛddhaḥ // Ks_3.6 //

kām ekapatnīvrataduḥkhaśīlāṃ lolaṃ manaś cārutayā praviṣṭām /
nitambinīm icchasi muktalajjāṃ kaṇṭḥe svayaṃgrāhaniṣaktabāhum // Ks_3.7 //

kayāsi kāmin suratāparādhāt pādānataḥ kopanayāvadhūtaḥ /
yasyāḥ kariṣyāmi dṛḍhānutāpaṃ pravālaśayyāśaraṇaṃ śarīram // Ks_3.8 //

prasīda viśrāmyatu vīra vajraṃ śarair madīyaiḥ katamaḥ surāriḥ /
bibhetu moghīkṛtabāhuvīryaḥ strībhyo 'pi kopasphuritādharābhyaḥ // Ks_3.9 //

tava prasādāt kusumāyudho 'pi sahāyam ekaṃ madhum eva labdhvā /
kuryāṃ harasyāpi pinākapāṇer dhairyacyutiṃ ke mama dhanvino 'nye // Ks_3.10 //

athorudeśād avatārya pādam ākrāntisaṃbhāvitapādapīṭham /
saṃkalpithārthe vivṛtātmaśaktim ākhaṇḍalaḥ kāmam idaṃ babhāṣe // Ks_3.11 //

sarvaṃ sakhe tvayy upapannam etad ubhe mamāstre kuliśaṃ bhavāṃś ca /
vajraṃ tapovīryamahatsu kuṇṭḥaṃ tvaṃ sarvatogāmi ca sādhakaṃ ca // Ks_3.12 //

avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye /
vyādiśyate bhūdharatām avekṣya kṛṣṇena dehodvahanāya śeṣaḥ // Ks_3.13 //

āśaṃsatā bāṇagatiṃ vṛṣāṅke kāryaṃ tvayā naḥ pratipannakalpam /
nibodha yajñāṃśabhujām idānīm uccairdviṣām īpsitam etad eva // Ks_3.14 //

amī hi vīryaprabhavaṃ bhavasya jayāya senānyam uśanti devāḥ /
sa ca tvadekeṣunipātasādhyo brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā // Ks_3.15 //

tasmai himādreḥ prayatāṃ tanūjāṃ yatātmane rocayituṃ yatasva /
yoṣitsu tadvīryaniṣekabhūmiḥ saiva kṣamety ātmabhuvopadiṣṭam // Ks_3.16 //

guror niyogāc ca nagendrakanyā sthāṇuṃ tapasyantam adhityakāyām /
anvāsta ity apsarasāṃ mukhebhyaḥ śrutaṃ mayā matpraṇidhiḥ sa vargaḥ // Ks_3.17 //

tad gaccha siddhyai kuru devakāryam artho 'yam arthāntarabhāvya eva /
apekṣate pratyayam uttamaṃ tvāṃ bījāṅkuraḥ prāg udayād ivāmbhaḥ // Ks_3.18 //

tasmin surāṇāṃ vijayābhyupāye tavaiva nāmāstragatiḥ kṛtī tvam /
apy aprasiddhaṃ yaśase hi puṃsām ananyasādhāraṇam eva karma // Ks_3.19 //

surāḥ samabhyarthayitāra ete kāryaṃ trayāṇām api viṣṭapānām /
cāpena te karma na cātihiṃsram aho batāsi spṛhaṇīyavīryaḥ // Ks_3.20 //

madhuś ca te manmatha sāhacaryād āsav anukto 'pi sahāya eva /
samīraṇo nodayitā bhaveti vyādiśyate kena hutāśanasya // Ks_3.21 //

tatheti śeṣām iva bhartur ājñām ādāya mūrdhnā madanaḥ pratasthe /
airāvatāsphālanakarkaśena hastena pasparśa tadaṅgam indraḥ // Ks_3.22 //

sa mādhavenābhimatena sakhyā ratyā ca sāśaṅkam anuprayātaḥ /
aṅgavyayaprārthitakāryasiddhiḥ sthāṇvāśramaṃ haimavataṃ jagāma // Ks_3.23 //

tasmin vane saṃyamināṃ munīnāṃ tapaḥsamādheḥ pratikūlavartī /
saṃkalpayoner abhimānabhūtam ātmānam ādhāya madhur jajṛmbhe // Ks_3.24 //

kuberaguptāṃ diśam uṣṇaraśmau gantuṃ pravṛtte samayaṃ vilaṅghya /
dig dakṣiṇā gandhavahaṃ mukhena vyalīkaniḥśvāsam ivotsasarja // Ks_3.25 //

asūta sadyaḥ kusumāny aśokaḥ skandhāt prabhṛty eva sapallavāni /
pādena nāpaikṣata sundarīṇāṃ saṃparkam āsiñjitanūpureṇa // Ks_3.26 //

sadyaḥ pravālodgamacārupatre nīte samāptiṃ navacūtabāṇe /
niveśayām āsa madhur dvirephān nāmākṣarāṇīva manobhavasya // Ks_3.27 //

varṇaprakarṣe sati karṇikāraṃ dunoti nirgandhatayā sma cetaḥ /
prāyeṇa sāmagryavidhau guṇānāṃ parāṅmukhī viśvasṛjaḥ pravṛttiḥ // Ks_3.28 //

bālenduvakrāṇy avikāsabhāvād babhuḥ palāśāny atilohitāni /
sadyo vasantena samāgatānāṃ nakhakṣatānīva vanasthalīnām // Ks_3.29 //

lagnadvirephāñjanabhakticitram mukhe madhuśrīs tilakaṃ prakāśya /
rāgeṇa bālāruṇakomalena cūtapravāloṣṭham alaṃcakāra // Ks_3.30 //

mṛgāḥ priyāladrumamañjarīṇāṃ rajaḥkaṇair vighnitadṛṣṭipātāḥ /
madoddhatāḥ pratyanilaṃ vicerur vanasthalīr marmarapatramokṣāḥ // Ks_3.31 //

cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja /
manasvinīmānavighātadakṣaṃ tad eva jātaṃ vacanaṃ smarasya // Ks_3.32 //
himavyapāyād viśadādharāṇām āpāṇḍurībhūtamukhacchavīnām /
svedodgamaḥ kiṃpuruṣāṅganānāṃ cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu // Ks_3.33 //

tapasvinaḥ sthāṇuvanaukasas tām ākālikīṃ vīkṣya madhupravṛttim /
prayatnasaṃstambhitavikriyāṇāṃ kathaṃ cid īśā manasāṃ babhūvuḥ // Ks_3.34 //

taṃ deśam āropitapuṣpacāpe ratidvitīye madane prapanne /
kāṣṭhāgatasneharasānuviddhaṃ dvandvāni bhāvaṃ kriyayā vivavruḥ // Ks_3.35 //

madhu dvirephaḥ kusumaikapātre papau priyāṃ svām anuvartamānaḥ /
śṛṅgeṇa ca sparśanimīlitākṣīṃ mṛgīm akaṇḍūyata kṛṣṇasāraḥ // Ks_3.36 //

dadau rasāt paṅkajareṇugandhi gajāya gaṇḍūṣajalaṃ kareṇuḥ /
ardhopabhuktena bisena jāyāṃ saṃbhāvayām āsa rathāṅganāmā // Ks_3.37 //

gītāntareṣu śramavārileśaiḥ kiṃcitsamucchvāsitapatralekham /
puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe // Ks_3.38 //

paryāptapuṣpastabakastanābhyaḥ sphuratpravālauṣṭhamanoharābhyaḥ /
latāvadhūbhyas taravo 'py avāpur vinamraśākhābhujabandhanāni // Ks_3.39 //

śrutāpsarogītir api kṣaṇe 'smin haraḥ prasaṃkhyānaparo babhūva /
ātmeśvarāṇāṃ na hi jātu vighnāḥ samādhibhedaprabhavo bhavanti // Ks_3.40 //

latāgṛhadvāragato 'tha nandī vāmaprakoṣṭhārpitahemavetraḥ /
mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva mā cāpalāyeti gaṇān vyanaiṣīt // Ks_3.41 //

niṣkampavṛkṣaṃ nibhṛtadvirephaṃ mūkāṇḍajaṃ śāntamṛgapracāram /
tacchāsanāt kānanam eva sarvaṃ citrārpitārambham ivāvatasthe // Ks_3.42 //

dṛṣṭiprapātaṃ parihṛtya tasya kāmaḥ puraḥśukram iva prayāṇe /
prānteṣu saṃsaktanameruśākhaṃ dhyānāspadaṃ bhūtapater viveśa // Ks_3.43 //

sa devadārudrumavedikāyāṃ śārdūlacarmavyavadhānavatyām /
āsīnam āsannaśarīrapātas tryambakaṃ saṃyaminaṃ dadarśa // Ks_3.44 //

paryaṅkabandhasthirapūrvakāyam ṛjvāyataṃ saṃnamitobhayāṃsam /
uttānapāṇidvayasaṃniveśāt praphullarājīvam ivāṅkamadhye // Ks_3.45 //

bhujaṃgamonnaddhajaṭākalāpaṃ karṇāvasaktadviguṇākṣasūtram /
kaṇṭhaprabhāsaṅgaviśeṣanīlāṃ kṛṣṇatvacaṃ granthimatīṃ dadhānam // Ks_3.46 //

kiṃcitprakāśastimitogratārair bhrūvikriyāyāṃ virataprasaṅgaiḥ /
netrair avispanditapakṣmamālair lakṣyīkṛtaghrāṇam adhomayūkhaiḥ // Ks_3.47 //

avṛṣṭisaṃrambham ivāmbuvāham apām ivādhāram anuttaraṅgam /
antaścarāṇāṃ marutāṃ nirodhān nivātaniṣkampam iva pradīpam // Ks_3.48 //

kapālanetrāntaralabdhamārgair jyotiḥprarohair uditaiḥ śirastaḥ /
mṛṇālasūtrādhikasaukumāryāṃ bālasya lakṣmīṃ glapayantam indoḥ // Ks_3.49 //

mano navadvāraniṣiddhavṛtti hṛdi vyavasthāpya samādhivaśyam /
yam akṣaraṃ kṣetravido vidus tam ātmānam ātmany avalokayantam // Ks_3.50 //

smaras tathābhūtam ayugmanetraṃ paśyann adūrān manasāpy adhṛṣyam /
nālakṣayat sādhvasasannahastaḥ srastaṃ śaraṃ cāpam api svahastāt // Ks_3.51 //

nirvāṇabhūyiṣṭham athāsya vīryaṃ saṃdhukṣayantīva vapurguṇena /
anuprayātā vanadevatābhyām adṛśyata sthāvararājakanyā // Ks_3.52 //

aśokanirbhartsitapadmarāgam ākṛṣṭahemadyutikarṇikāram /
muktākalāpīkṛtasinduvāraṃ vasantapuṣpābharaṇaṃ vahantī // Ks_3.53 //

āvarjitā kiṃ cid iva stanābhyāṃ vāso vasānā taruṇārkarāgam /
paryāptapuṣpastabakāvanamrā saṃcāriṇī pallavinī lateva // Ks_3.54 //

srastāṃ nitambād avalambamānā punaḥ-punaḥ kesaradāmakāñcīm /
nyāsīkṛtāṃ sthānavidā smareṇa maurvīṃ dvitīyām iva kārmukasya // Ks_3.55 //

sugandhiniḥśvāsavivṛddhatṛṣṇaṃ bimbādharāsannacaraṃ dvirepham /
pratikṣaṇaṃ saṃbhramaloladṛṣṭir līlāravindena nivārayantī // Ks_3.56 //

tāṃ vīkṣya sarvāvayavānavadyāṃ rater api hrīpadam ādadhānām /
jitendriye śūlini puṣpacāpaḥ svakāryasiddhiṃ punar āśaśaṃse // Ks_3.57 //

bhaviṣyataḥ patyur umā ca śaṃbhoḥ samāsasāda pratihārabhūmim /
yogāt sa cāntaḥ paramātmasaṃjñaṃ dṛṣṭvā paraṃ jyotir upārarāma // Ks_3.58 //

tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ /
śanaiḥ kṛtaprāṇavimuktir īśaḥ paryaṅkabandhaṃ nibiḍaṃ bibheda // Ks_3.59 //

tasmai śaśaṃsa praṇipatya nandī śuśrūṣayā śailasutām upetām /
praveśayām āsa ca bhartur enāṃ bhrūkṣepamātrānumatapraveśām // Ks_3.60 //

tasyāḥ sakhībhyāṃ praṇipātapūrvaṃ svahastalūnaḥ śiśirātyayasya /
vyakīryata tryambakapādamūle puṣpoccayaḥ pallavabhaṅgabhinnaḥ // Ks_3.61 //

umāpi nīlālakamadhyaśobhi visraṃsayantī navakarṇikāram /
cakāra karṇacyutapallavena mūrdhnā praṇāmaṃ vṛṣabhadhvajāya // Ks_3.62 //

ananyabhājaṃ patim āpnuhīti sā tathyam evābhihitā bhavena /
na hīśvaravyāhṛtayaḥ kadā cit puṣyanti loke viparītam artham // Ks_3.63 //

kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratīkṣya pataṅgavad vahnimukhaṃ vivikṣuḥ /
umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ śarāsanajyāṃ muhur āmamarśa // Ks_3.64 //

athopaninye giriśāya gaurī tapasvine tāmrarucā kareṇa /
viśoṣitāṃ bhānumato mayūkhair mandākinīpuṣkarabījamālām // Ks_3.65 //

pratigrahītuṃ praṇayipriyatvāt trilocanas tām upacakrame ca /
saṃmohanaṃ nāma ca puṣpadhanvā dhanuṣy amoghaṃ samadhatta bāṇam // Ks_3.66 //

haras tu kiṃcitpariluptadhairyaś candrodayārambha ivāmburāśiḥ /
umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe vyāpārayām āsa vilocanāni // Ks_3.67 //

vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvam aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ /
sācīkṛtā cārutareṇa tasthau mukhena paryastavilocanena // Ks_3.68 //

athendriyakṣobham ayugmanetraḥ punar vaśitvād balavan nigṛhya /
hetuṃ svacetovikṛter didṛkṣur diśām upānteṣu sasarja dṛṣṭim // Ks_3.69 //

sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ natāṃsam ākuñcitasavyapādam /
dadarśa cakrīkṛtacārucāpaṃ prahartum abhyudyatam ātmayonim // Ks_3.70 //

tapaḥparāmarśavivṛddhamanyor bhrūbhaṅgaduṣprekṣyamukhasya tasya /
sphurann udarciḥ sahasā tṛtīyād akṣṇaḥ kṛśānuḥ kila niṣpapāta // Ks_3.71 //

krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti /
tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72 //

tīvrābhiṣaṅgaprabhaveṇa vṛttim mohena saṃstambhayatendriyāṇām /
ajñātabhartṛvyasanā muhūrtaṃ kṛtopakāreva ratir babhūva // Ks_3.73 //

tam āśu vighnaṃ tapasas tapasvī vanaspatiṃ vajra ivāvabhajya /
strīsaṃnikarṣaṃ parihartum icchann antardadhe bhūtapatiḥ sabhūtaḥ // Ks_3.74 //

śailātmajāpi pitur ucchiraso 'bhilāṣaṃ vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur ātmanaś ca /
sakhyoḥ samakṣam iti cādhikajātalajjā śūnyā jagāma bhavanābhimukhī kathaṃ cit // Ks_3.75 //

sapadi mukulitākṣīṃ rudrasaṃrambhabhītyā duhitaram anukampyām adrir ādāya dorbhyām /
suragaja iva bibhrat padminīṃ dantalagnāṃ pratipathagatir āsīd vegadīrghīkṛtāṅgaḥ // Ks_3.76 //


__________________________________________________________________


atha mohaparāyaṇā satī vivaśā kāmavadhūr vibodhitā /
vidhinā pratipādayiṣyatā navavaidhavyam asahyavedanam // Ks_4.1 //

avadhānapare cakāra sā pralayāntonmiṣite vilocane /
na viveda tayor atṛptayoḥ priyam atyantaviluptadarśanam // Ks_4.2 //

ayi jīvitanātha jīvasīty abhidhāyotthitayā tayā puraḥ /
dadṛśe puruṣākṛti kṣitau harakopānalabhasma kevalam // Ks_4.3 //

atha sā punar eva vihvalā vasudhāliṅganadhūsarastanī /
vilalāpa vikīrṇamūrdhajā samaduḥkhām iva kurvatī sthalīm // Ks_4.4 //

upamānam abhūd vilāsināṃ karaṇaṃ yat tava kāntimattayā /
tad idaṃ gatam īdṛśīṃ daśāṃ na vidīrye kaṭhināḥ khalu striyaḥ // Ks_4.5 //

kva nu māṃ tvadadhīnajīvitāṃ vinikīrya kṣaṇabhinnasauhṛdaḥ /
nalinīṃ kṣatasetubandhano jalasaṃghāta ivāsi vidrutaḥ // Ks_4.6 //

kṛtavān asi vipriyaṃ na me pratikūlaṃ na ca te mayā kṛtam /
kim akāraṇam eva darśanaṃ vilapantyai rataye na dīyate // Ks_4.7 //

smarasi smara mekhalāguṇair uta gotraskhaliteṣu bandhanam /
cyutakeśaradūṣitekṣaṇāny avataṃsotpalatāḍanāni vā // Ks_4.8 //

hṛdaye vasasīti matpriyaṃ yad avocas tad avaimi kaitavam /
upacārapadaṃ na ced idaṃ tvam anaṅgaḥ katham akṣatā ratiḥ // Ks_4.9 //

paralokanavapravāsinaḥ pratipatsye padavīm ahaṃ tava /
vidhinā jana eṣa vañcitas tvadadhīnaṃ khalu dehināṃ sukham // Ks_4.10 //

rajanītimirāvaguṇṭhite puramārge ghanaśabdaviklavāḥ /
vasatiṃ priya kāmināṃ priyās tvad ṛte prāpayituṃ ka īśvaraḥ // Ks_4.11 //

nayanāny aruṇāni ghūrṇayan vacanāni skhalayan pade-pade /
asati tvayi vāruṇīmadaḥ pramadānām adhunā viḍambanā // Ks_4.12 //

avagamya kathīkṛtaṃ vapuḥ priyabandhos tava niṣphalodayaḥ /
bahule 'pi gate niśākaras tanutāṃ duḥkham anaṅga mokṣyati // Ks_4.13 //

haritāruṇacārubandhanaḥ kalapuṃskokilaśabdasūcitaḥ /
vada saṃprati kasya bāṇatāṃ navacūtaprasavo gamiṣyati // Ks_4.14 //

alipaṅktir anekaśas tvayā guṇakṛtye dhanuṣo niyojitā /
virutaiḥ karuṇasvanair iyaṃ guruśokām anuroditīva mām // Ks_4.15 //

pratipadya manoharaṃ vapuḥ punar apy ādiśa tāvad utthitaḥ /
ratidūtipadeṣu kokilāṃ madhurālāpanisargapaṇḍitām // Ks_4.16 //

śirasā praṇipatya yācitāny upagūḍhāni savepathūni ca /
suratāni ca tāni te rahaḥ smara saṃsmṛtya na śāntir asti me // Ks_4.17 //

racitaṃ ratipaṇḍita tvayā svayam aṅgeṣu mamedam ārtavam /
dhriyate kusumaprasādhanaṃ tava tac cāru vapur na dṛśyate // Ks_4.18 //

vibudhair asi yasya dāruṇair asamāpte parikarmaṇi smṛtaḥ /
tam imaṃ kuru dakṣiṇetaraṃ caraṇaṃ nirmitarāgam ehi me // Ks_4.19 //

aham etya pataṅgavartmanā punar aṅkāśrayiṇī bhavāmi te /
caturaiḥ surakāminījanaiḥ priya yāvan na vilobhyase divi // Ks_4.20 //

madanena vinākṛtā ratiḥ kṣaṇamātraṃ kila jīviteti me /
vacanīyam idaṃ vyavasthitaṃ ramaṇa tvām anuyāmi yady api // Ks_4.21 //

kriyatāṃ katham antyamaṇḍanaṃ paralokāntaritasya te mayā /
samam eva gato 'sy atarkitāṃ gatim aṅgena ca jīvitena ca // Ks_4.22 //

ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te śaram utsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ /
madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ nayanopāntavilokitaṃ ca yat // Ks_4.23 //

kva nu te hṛdayaṃgamaḥ sakhā kusumāyojitakārmuko madhuḥ /
na khalūgraruṣā pinākinā gamitaḥ so 'pi suhṛdgatāṃ gatim // Ks_4.24 //

atha taiḥ paridevitākṣarair hṛdaye digdhaśarair ivārditaḥ /
ratim abhyupapattum āturāṃ madhur ātmānam adarśayat puraḥ // Ks_4.25 //

tam avekṣya ruroda sā bhṛśaṃ stanasaṃbādham uro jaghāna ca /
svajanasya hi duḥkham agrato vivṛtadvāram ivopajāyate // Ks_4.26 //

iti cainam uvāca duḥkhitā suhṛdaḥ paśya vasanta kiṃ sthitam /
yad idaṃ kaṇaśaḥ prakīryate pavanair bhasma kapotakarburam // Ks_4.27 //

ayi saṃprati dehi darśanaṃ smara paryutsuka eṣa mādhavaḥ /
dayitāsv anavasthitaṃ nṛṇāṃ na khalu prema calaṃ suhṛjjane // Ks_4.28 //

amunā nanu pārśvavartinā jagad ājñāṃ sasurāsuraṃ tava /
bisatantuguṇasya kāritaṃ dhanuṣaḥ pelavapuṣpapatriṇaḥ // Ks_4.29 //

gata eva na te nivartate sa sakhā dīpa ivānilāhataḥ /
aham asya daśeva paśya mām aviṣahyavyasanapradhūṣitām // Ks_4.30 //

vidhinā kṛtam ardhavaiśasaṃ nanu mām kāmavadhe vimuñcatā /
anaghāpi hi saṃśrayadrume gajabhagne patanāya vallarī // Ks_4.31 //

tad idaṃ kriyatām anantaraṃ bhavatā bandhujanaprayojanam /
vidhurāṃ jvalanātisarjanān nanu māṃ prāpaya patyur antikam // Ks_4.32 //

śaśinā saha yāti kaumudī saha meghena taḍit pralīyate /
pramadāḥ pativartmagā iti pratipannaṃ hi vicetanair api // Ks_4.33 //

amunaiva kaṣāyitastanī subhagena priyagātrabhasmanā /
navapallavasaṃstare yathā racayiṣyāmi tanuṃ vibhāvasau // Ks_4.34 //

kusumāstaraṇe sahāyatāṃ bahuśaḥ saumya gatas tvam āvayoḥ /
kuru saṃprati tāvad āśu me praṇipātāñjaliyācitaś citām // Ks_4.35 //

tad anu jvalanaṃ madarpitaṃ tvarayer dakṣiṇavātavījanaiḥ /
viditaṃ khalu te yathā smaraḥ kṣaṇam apy utsahate na māṃ vinā // Ks_4.36 //

iti cāpi vidhāya dīyatāṃ salilasyāñjalir eka eva nau /
avibhajya paratra taṃ mayā sahitaḥ pāsyati te sa bāndhavaḥ // Ks_4.37 //

paralokavidhau ca mādhava smaram uddiśya vilolapallavāḥ /
nivapeḥ sahakāramañjarīḥ priyacūtaprasavo hi te sakhā // Ks_4.38 //

iti devavimuktaye sthitāṃ ratim ākāśabhavā sarasvatī /
śapharīṃ hradaśoṣaviklavāṃ prathamā vṛṣṭir ivānvakampata // Ks_4.39 //

kusumāyudhapatni durlabhas tava bhartā na cirād bhaviṣyati /
śṛṇu yena sa karmaṇā gataḥ śalabhatvaṃ haralocanārciṣi // Ks_4.40 //

abhilāṣam udīritendriyaḥ svasutāyām akarot prajāpatiḥ /
atha tena nigṛhya vikriyām abhiśaptaḥ phalam etad anvabhūt // Ks_4.41 //

pariṇeṣyati pārvatīṃ yadā tapasā tatpravaṇīkṛto haraḥ /
upalabdhasukhas tadā smaraṃ vapuṣā svena niyojayiṣyati // Ks_4.42 //

iti cāha sa dharmayācitaḥ smaraśāpāvadhidāṃ sarasvatīm /
aśaner amṛtasya cobhayor vaśinaś cāmbudharāś ca yonayaḥ // Ks_4.43 //

tad idaṃ parirakṣa śobhane bhavitavyapriyasaṃgamaṃ vapuḥ /
ravipītajalā tapātyaye punar oghena hi yujyate nadī // Ks_4.44 //

itthaṃ rateḥ kim api bhūtam adṛśyarūpaṃ mandīcakāra maraṇavyavasāyabuddhim /
tatpratyayāc ca kusumāyudhabandhur enām āśvāsayat sucaritārthapadair vacobhiḥ // Ks_4.45 //

atha madanavadhūr upaplavāntaṃ vyasanakṛśā paripālayāṃ babhūva /
śaśina iva divātanasya lekhā kiraṇaparikṣayadhūsarā pradoṣam // Ks_4.46 //


__________________________________________________________________tathā samakṣaṃ dahatā manobhavaṃ pinākinā bhagnamanorathā satī /
nininda rūpaṃ hṛdayena pārvatī priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā // Ks_5.1 //

iyeṣa sā kartum avandhyarūpatāṃ samādhim āsthāya tapobhir ātmanaḥ /
avāpyate vā katham anyathā dvayaṃ tathāvidhaṃ prema patiś ca tādṛśaḥ // Ks_5.2 //

niśamya caināṃ tapase kṛtodyamāṃ sutāṃ girīśapratisaktamānasām /
uvāca menā parirabhya vakṣasā nivārayantī mahato munivratāt // Ks_5.3 //

manīṣitāḥ santi gṛhe 'pi devatās tapaḥ kva vatse kva ca tāvakaṃ vapuḥ /
padaṃ saheta bhramarasya pelavaṃ śirīśapuṣpaṃ na punaḥ patatriṇaḥ // Ks_5.4 //

iti dhruvecchām anuśāsatī sutāṃ śaśāka menā na niyantum udyamāt /
ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ payaś ca nimnābhimukhaṃ pratīpayet // Ks_5.5 //

kadā cid āsannasakhīmukhena sā manorathajñaṃ pitaraṃ manasvinī /
ayācatāraṇyanivāsam ātmanaḥ phalodayāntāya tapaḥsamādhaye // Ks_5.6 //

athānurūpābhiniveśatoṣiṇā kṛtābhyanujñā guruṇā garīyasā /
prajāsu paścāt prathitaṃ tadākhyayā jagāma gaurī śikharaṃ śikhaṇḍimat // Ks_5.7 //

vimucya sā hāram ahāryaniścayā vilolayaṣṭipraviluptacandanam /
babandha bālāruṇababhru valkalaṃ payodharotsedhaviśīrṇasaṃhati // Ks_5.8 //

yathā prasiddhair madhuraṃ śiroruhair jaṭābhir apy evam abhūt tadānanam /
na śaṭpadaśreṇibhir eva paṅkajaṃ saśaivalāsaṅgam api prakāśate // Ks_5.9 //

pratikṣaṇaṃ sā kṛtaromavikriyāṃ vratāya mauñjīṃ triguṇāṃ babhāra yām /
akāri tatpūrvanibaddhayā tayā sarāgam asyā rasanāguṇāspadam // Ks_5.10 //

visṛṣṭarāgād adharān nivartitaḥ stanāṅgarāgāruṇitāc ca kandukāt /
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11 //

mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate /
aśeta sā bāhulatopadhāyinī niṣeduṣī sthaṇḍila eva kevale // Ks_5.12 //

punar grahītuṃ niyamasthayā tayā dvaye 'pi nikṣepa ivārpitam dvayam /
latāsu tanvīṣu vilāsaceṣṭitaṃ viloladṛṣṭaṃ hariṇāṅganāsu ca // Ks_5.13 //

atandritā sā svayam eva vṛkṣakān ghaṭastanaprasravaṇair vyavardhayat /
guho 'pi yeṣāṃ prathamāptajanmanāṃ na putravātsalyam apākariṣyati // Ks_5.14 //

araṇyabījāñjalidānalālitās tathā ca tasyāṃ hariṇā viśaśvasuḥ /
yathā tadīyair nayanaiḥ kutūhalāt puraḥ sakhīnām amimīta locane // Ks_5.15 //

kṛtābhiśekāṃ hutajātavedasaṃ tvaguttarāsaṅgavatīm adhītinīm /
digdṛkṣavas tām ṛṣayo 'bhyupāgaman na dharmavṛddheṣu vayaḥ samīkṣyate // Ks_5.16 //

virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi /
navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam // Ks_5.17 //

yadā phalaṃ pūrvatapaḥsamādhinā na tāvatā labhyam amaṃsta kāṅkṣitam /
tadānapekṣya svaśarīramārdavaṃ tapo mahat sā carituṃ pracakrame // Ks_5.18 //

klamaṃ yayau kandukalīlayāpi yā tayā munīnāṃ caritaṃ vyagāhyata /
dhruvaṃ vapuḥ kāñcanapadmanirmitaṃ mṛdu prakṛtyā ca sasāram eva ca // Ks_5.19 //

śucau caturṇāṃ jvalatāṃ havirbhujāṃ śucismitā madhyagatā sumadhyamā /
vijitya netrapratighātinīṃ prabhām ananyadṛṣṭiḥ savitāram aikṣata // Ks_5.20 //

tathābhitaptaṃ savitur gabhastibhir mukhaṃ tadīyaṃ kamalaśriyaṃ dadhau /
apāṅgayoḥ kevalam asya dīrghayoḥ śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam // Ks_5.21 //

ayācitopasthitam ambu kevalaṃ rasātmakasyoḍupateś ca raśmayaḥ /
babhūva tasyāḥ kila pāraṇāvidhir na vṛkṣavṛttivyatiriktasādhanaḥ // Ks_5.22 //

nikāmataptā vividhena vahninā nabhaścareṇendhanasaṃbhṛtena ca /
tapātyaye vāribhir ukṣitā navair bhuvā sahoṣmāṇam amuñcad ūrdhvagam // Ks_5.23 //

sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ /
valīṣu tasyāḥ skhalitāḥ prapedire cireṇa nābhiṃ prathamodabindavaḥ // Ks_5.24 //

śilāśayāṃ tām aniketavāsinīṃ nirantarāsv antaravātavṛṣṭiṣu /
vyalokayann unmiṣitais taḍinmayair mahātapaḥsākṣya iva sthitāḥ kṣapāḥ // Ks_5.25 //

nināya sātyantahimotkirānilāḥ sahasyarātrīr udavāsatatparā /
parasparākrandini cakravākayoḥ puro viyukte mithune kṛpāvatī // Ks_5.26 //

mukhena sā padmasugandhinā niśi pravepamānādharapatraśobhinā /
tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ sarojasaṃdhānam ivākarod apām // Ks_5.27 //

svayaṃviśīrṇadrumaparṇavṛttitā parā hi kāṣṭhā tapasas tayā punaḥ /
tad apy apākīrṇam ataḥ priyaṃvadāṃ vadanty aparṇeti ca tāṃ purāvidaḥ // Ks_5.28 //

mṛṇālikāpelavam evamādibhir vrataiḥ svam aṅgaṃ glapayanty aharniśam /
tapaḥ śarīraiḥ kaṭhinair upārjitaṃ tapasvināṃ dūram adhaś cakāra sā // Ks_5.29 //

athājināṣāḍhadharaḥ pragalbhavāg jvalann iva brahmamayena tejasā /
viveśa kaścij jaṭilas tapovanaṃ śarīrabaddhaḥ prathamāśramo yathā // Ks_5.30 //

tam ātitheyī bahumānapūrvayā saparyayā pratyudiyāya pārvatī /
bhavanti sāmye 'pi niviṣṭacetasāṃ vapurviśeṣeṣv atigauravāḥ kriyāḥ // Ks_5.31 //

vidhiprayuktāṃ parigṛhya satkriyāṃ pariśramaṃ nāma vinīya ca kṣaṇam /
umāṃ sa paśyann ṛjunaiva cakṣuṣā pracakrame vaktum anujjhitakramaḥ // Ks_5.32 //

api kriyārthaṃ sulabhaṃ samitkuśaṃ jalāny api snānavidhikṣamāṇi te /
api svaśaktyā tapasi pravartase śarīram ādyaṃ khalu dharmasādhanam // Ks_5.33 //

api tvadāvarjitavārisaṃbhṛtaṃ pravālam āsām anubandhi vīrudhām /
cirojjhitālaktakapāṭalena te tulāṃ yad ārohati dantavāsasā // Ks_5.34 //

api prasannaṃ hariṇeṣu te manaḥ karasthadarbhapraṇayāpahāriṣu /
ya utpalākṣi pracalair vilocanais tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate // Ks_5.35 //

yad ucyate pārvati pāpavṛttaye na rūpam ity avyabhicāri tad vacaḥ /
tathā hi te śīlam udāradarśane tapasvinām apy upadeśatāṃ gatam // Ks_5.36 //

vikīrṇasaptarṣibaliprahāsibhis tathā na gāṅgaiḥ salilair divaś cyutaiḥ /
yathā tvadīyaiś caritair anāvilair mahīdharaḥ pāvita eṣa sānvayaḥ // Ks_5.37 //

anena dharmaḥ saviśeṣam adya me trivargasāraḥ pratibhāti bhāvini /
tvayā manonirviṣayārthakāmayā yad eka eva pratigṛhya sevyate // Ks_5.38 //

prayuktasatkāraviśeṣam ātmanā na māṃ paraṃ saṃpratipattum arhasi /
yataḥ satāṃ saṃnatagātri saṃgataṃ manīṣibhiḥ sāptapadīnam ucyate // Ks_5.39 //

ato 'tra kiṃcid bhavatīṃ bahukṣamāṃ dvijātibhāvād upapannacāpalaḥ /
ayaṃ janaḥ praṣṭumanās tapodhane na ced rahasyaṃ prativaktum arhasi // Ks_5.40 //

kule prasūtiḥ prathamasya vedhasas trilokasaundaryam ivoditaṃ vapuḥ /
amṛgyam aiśvaryasukhaṃ navaṃ vayas tapaḥphalaṃ syāt kim ataḥ paraṃ vada // Ks_5.41 //

bhavaty aniṣṭād api nāma duḥsahān manasvinīnāṃ pratipattir īdṛśī /
vicāramārgaprahitena cetasā na dṛśyate tac ca kṛśodari tvayi // Ks_5.42 //

alabhyaśokābhibhaveyam ākṛtir vimānanā subhru kutaḥ pitur gṛhe /
parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ prasārayet pannagaratnasūcaye // Ks_5.43 //

kim ity apāsyābharaṇāni yauvane dhṛtaṃ tvayā vārddhakaśobhi valkalam /
vada pradoṣe sphuṭacandratārake vibhāvarī yady aruṇāya kalpate // Ks_5.44 //

divaṃ yadi prārthayase vṛthā śramaḥ pituḥ pradeśās tava devabhūmayaḥ /
athopayantāram alaṃ samādhinā na ratnam anviṣyati mṛgyate hi tat // Ks_5.45 //

niveditaṃ niśvasitena soṣmaṇā manas tu me saṃśayam eva gāhate /
na dṛśyate prārthayitavya eva te bhaviṣyati prārthitadurlabhaḥ katham // Ks_5.46 //

aho sthiraḥ ko 'pi tavepsito yuvā cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate /
upekṣate yaḥ ślathalambinīr jaṭāḥ kapoladeśe kalamāgrapiṅgalāḥ // Ks_5.47 //

munivratais tvām atimātrakarśitāṃ divākarāpluṣṭavibhūṣaṇāspadām /
śaśāṅkalekhām iva paśyato divā sacetasaḥ kasya mano na dūyate // Ks_5.48 //

avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ tava priyaṃ yaś caturāvalokinaḥ /
karoti lakṣyaṃ ciram asya cakṣuṣo na vaktram ātmīyam arālapakṣmaṇaḥ // Ks_5.49 //

kiyac ciraṃ śrāmyasi gauri vidyate mamāpi pūrvāśramasaṃcitaṃ tapaḥ /
tadardhabhāgena labhasva kāṅkṣitaṃ varaṃ tam icchāmi ca sādhu veditum // Ks_5.50 //

iti praviśyābhihitā dvijanmanā manogataṃ sā na śaśāka śaṃsitum /
atho vayasyāṃ paripārśvavartinīṃ vivartitānañjananetram aikṣata // Ks_5.51 //

sakhī tadīyā tam uvāca varṇinaṃ nibodha sādho tava cet kutūhalam /
yadartham ambhojam ivoṣṇavāraṇaṃ kṛtaṃ tapaḥsādhanam etayā vapuḥ // Ks_5.52 //

iyaṃ mahendraprabhṛtīn adhiśriyaś caturdigīśān avamatya māninī /
arūpahāryaṃ madanasya nigrahāt pinākapāṇiṃ patim āptum icchati // Ks_5.53 //

asahyahuṃkāranivartitaḥ purā purārim aprāptamukhaḥ śilīmukhaḥ /
imāṃ hṛdi vyāyatapātam akṣaṇod viśīrṇamūrter api puṣpadhanvanaḥ // Ks_5.54 //

tadāprabhṛty unmadanā pitur gṛhe lalāṭikācandanadhūsarālakā /
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // Ks_5.55 //

upāttavarṇe carite pinākinaḥ sabāṣpakaṇṭhaskhalitaiḥ padair iyam /
anekaśaḥ kinnararājakanyakā vanāntasaṃgītasakhīr arodayat // Ks_5.56 //

tribhāgaśeṣāsu niśāsu ca kṣaṇam nimīlya netre sahasā vyabudhyata /
kva nīlakaṇṭha vrajasīty alakṣyavāg asatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā // Ks_5.57 //

yadā budhaiḥ sarvagatas tvam ucyase na vetsi bhāvastham imaṃ janaṃ katham /
iti svahastāllikhitaś ca mugdhayā rahasy upālabhyata candraśekharaḥ // Ks_5.58 //

yadā ca tasyādhigame jagatpater apaśyad anyaṃ na vidhiṃ vicinvatī /
tadā sahāsmābhir anujñayā guror iyaṃ prapannā tapase tapovanam // Ks_5.59 //

drumeṣu sakhyā kṛtajanmasu svayaṃ phalaṃ tapaḥsākṣiṣu dṛṣṭam eṣv api /
na ca prarohābhimukho 'pi dṛśyate manoratho 'syāḥ śaśimaulisaṃśrayaḥ // Ks_5.60 //

na vedmi sa prārthitadurlabhaḥ kadā sakhībhir asrottaram īkṣitām imām /
tapaḥkṛśām abhyupapatsyate sakhīṃ vṛṣeva sītāṃ tadavagrahakṣatām // Ks_5.61 //

agūḍhasadbhāvam itīṅgitajñayā nivedito naiṣṭhikasundaras tayā /
ayīdam evaṃ parihāsa ity umām apṛcchad avyañjitaharṣalakṣaṇaḥ // Ks_5.62 //

athāgrahaste mukulīkṛtāṅgulau samarpayantī sphaṭikākṣamālikām /
kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ ciravyavasthāpitavāg abhāṣata // Ks_5.63 //

yathā śrutaṃ vedavidāṃ vara tvayā jano 'yam uccaiḥpadalaṅghanotsukaḥ /
tapaḥ kiledaṃ tadavāptisādhanaṃ manorathānām agatir na vidyate // Ks_5.64 //

athāha varṇī vidito maheśvaras tadarthinī tvaṃ punar eva vartase /
amaṅgalābhyāsaratiṃ vicintya taṃ tavānuvṛttiṃ na ca kartum utsahe // Ks_5.65 //

avastunirbandhapare kathaṃ nu te karo 'yam āmuktavivāhakautukaḥ /
kareṇa śaṃbhor valayīkṛtāhinā sahiṣyate tatprathamāvalambanam // Ks_5.66 //

tvam eva tāvat paricintaya svayaṃ kadā cid ete yadi yogam arhataḥ /
vadhūdukūlaṃ kalahaṃsalakṣaṇaṃ gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca // Ks_5.67 //

catuṣkapuṣpaprakarāvikīrṇayoḥ paro 'pi ko nāma tavānumanyate /
alaktakāṅkāni padāni pādayor vikīrṇakeśāsu paretabhūmiṣu // Ks_5.68 //

ayuktarūpaṃ kim ataḥ paraṃ vada trinetravakṣaḥ sulabhaṃ tavāpi yat /
stanadvaye 'smin haricandanāspade padaṃ citābhasmarajaḥ kariṣyati // Ks_5.69 //

iyaṃ ca te 'nyā purato viḍambanā yad ūḍhayā vāraṇarājahāryayā /
vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati // Ks_5.70 //

dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ /
kalā ca sā kāntimatī kalāvatas tvam asya lokasya ca netrakaumudī // Ks_5.71 //

vapur virūpākṣam alakṣyajanmatā digambaratvena niveditaṃ vasu /
vareṣu yad bālamṛgākṣi mṛgyate tad asti kiṃ vyastam api trilocane // Ks_5.72 //

nivartayāsmād asadīpsitān manaḥ kva tadvidhas tvaṃ kva ca puṇyalakṣaṇā /
apekṣyate sādhujanena vaidikī śmaśānaśūlasya na yūpasatkriyā // Ks_5.73 //

iti dvijātau pratikūlavādini pravepamānādharalakṣyakopayā /
vikuñcitabhrūlatam āhite tayā vilocane tiryag upāntalohite // Ks_5.74 //

uvāca cainaṃ paramārthato haraṃ na vetsi nūnaṃ yata evam āttha mām /
alokasāmānyam acintyahetukaṃ dviṣanti mandāś caritaṃ mahātmanām // Ks_5.75 //

vipatpratīkārapareṇa maṅgalaṃ niṣevyate bhūtisamutsukena vā /
jagaccharaṇyasya nirāśiṣaḥ sataḥ kim ebhir āśopahatātmavṛttibhiḥ // Ks_5.76 //

akiñcanaḥ san prabhavaḥ sa saṃpadāṃ trilokanāthaḥ pitṛsadmagocaraḥ /
sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ // Ks_5.77 //

vibhūṣaṇodbhāsi pinaddhabhogi vā gajājinālambi dukūladhāri vā /
kapāli vā syād atha venduśekharaṃ na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ // Ks_5.78 //

tadaṅgasaṃsargam avāpya kalpate dhruvaṃ citābhasmarajo viśuddhaye /
tathā hi nṛtyābhinayakriyācyutaṃ vilipyate maulibhir ambaraukasāṃ // Ks_5.79 //

asaṃpadas tasya vṛṣeṇa gacchataḥ prabhinnadigvāraṇavāhano vṛṣā /
karoti pādāv upagamya maulinā vinidramandārarajoruṇāṅgulī // Ks_5.80 //

vivakṣatā doṣam api cyutātmanā tvayaikam īśaṃ prati sādhu bhāṣitam /
yam āmananty ātmabhuvo 'pi kāraṇaṃ kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati // Ks_5.81 //

alaṃ vivādena yathā śrutas tvayā tathāvidhas tāvad aśeṣam astu saḥ /
mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ na kāmavṛttir vacanīyam īkṣate // Ks_5.82 //

nivāryatām āli kim apy ayaṃ baṭuḥ punar vivakṣuḥ sphuritottarādharaḥ /
na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk // Ks_5.83 //

ito gamiśyāmy athaveti vādinī cacāla bālā stanabhinnavalkalā /
svarūpam āsthāya ca tāṃ kṛtasmitaḥ samālalambe vṛṣarājaketanaḥ // Ks_5.84 //

taṃ vīkṣya vepathumatī sarasāṅgayaṣṭir nikṣepaṇāya padam uddhṛtam udvahantī /
mārgācalavyatikarākuliteva sindhuḥ śailādhirājatanayā na yayau na tasthau // Ks_5.85 //

adyaprabhṛty avanatāṅgi tavāsmi dāsaḥ krītas tapobhir iti vādini candramaulau /
ahnāya sā niyamajaṃ klamam utsasarja kleśaḥ phalena hi punar navatāṃ vidhatte // Ks_5.86 //

__________________________________________________________________


atha viśvātmane gaurī saṃdideśa mithaḥ sakhīm /
dātā me bhūbhṛtāṃ nāthaḥ pramāṇīkriyatām iti // Ks_6.1 //

tayā vyāhṛtasaṃdeśā sā babhau nibhṛtā priye /
cūtayaṣṭir ivābhyāṣye madhau parabhṛtāmukhī // Ks_6.2 //

sa tatheti pratijñāya visṛjya katham apy umām /
ṛṣīñ jyotirmayān sapta sasmāra smaraśāsanaḥ // Ks_6.3 //

te prabhāmaṇḍalair vyoma dyotayantas tapodhanāḥ /
sārundhatīkāḥ sapadi prādur āsan puraḥ prabhoḥ // Ks_6.4 //

āplutās tīramandāra- kusumotkiravīciṣu /
ākāśagaṅgāsrotassu diṅnāgamadagandhiṣu // Ks_6.5 //

muktāyajñopavītāni bibhrato haimavalkalāḥ /
ratnākṣasūtrāḥ pravrajyāṃ kalpavṛkṣā ivāśritāḥ // Ks_6.6 //

adhaḥpravarttitāśvena samāvarjitaketunā /
sahasraraśminā śaśvat sapramāṇam udīkṣitāḥ // Ks_6.7 //

āsaktabāhulatayā sārdham uddhṛtayā bhuvā /
mahāvarāhadaṃṣṭrāyāṃ viśrāntāḥ pralayāpadi // Ks_6.8 //

sargaśeṣapraṇayanād viśvayoner anantaram /
purātanāḥ purāvidbhir dhātāra iti kīrtitāḥ // Ks_6.9 //

prāktanānāṃ viśuddhānāṃ paripākam upeyuṣām /
tapasām upabhuñjānāḥ phalāny api tapasvinaḥ // Ks_6.10 //

teṣāṃ madhyagatā sādhvī patyuḥ pādārpitekṣaṇā /
sākṣād iva tapaḥsiddhir babhāse bahv arundhatī // Ks_6.11 //

tām agauravabhedena munīṃś cāpaśyad īśvaraḥ /
strī pumān ity anāsthaiṣā vṛttaṃ hi mahitaṃ satām // Ks_6.12 //

taddarśanād abhūc chambhor bhūyān dārārtham ādaraḥ /
kriyāṇāṃ khalu dharmyāṇāṃ satpatnyo mūlasādhanam // Ks_6.13 //

dharmeṇāpi padaṃ śarve kārite pārvatīṃ prati /
pūrvāparādhabhītasya kāmasyocchvāsitaṃ manaḥ // Ks_6.14 //

atha te munayaḥ sarve mānayitvā jagadgurum /
idam ūcur anūcānāḥ prītikaṇṭakitatvacaḥ // Ks_6.15 //

yad brahma samyag āmnātaṃ yad agnau vidhinā hutam /
yac ca taptaṃ tapas tasya vipakvaṃ phalam adya naḥ // Ks_6.16 //

yad adhyakṣeṇa jagatāṃ vayam āropitās tvayā /
manorathasyāviṣayaṃ manoviṣayam ātmanaḥ // Ks_6.17 //

yasya cetasi vartethāḥ sa tāvat kṛtināṃ varaḥ /
kiṃ punar brahmayoner yas tava cetasi vartate // Ks_6.18 //

satyam arkāc ca somāc ca param adhyāsmahe padam /
adya tūccaistaraṃ tasmāt smaraṇānugrahāt tava // Ks_6.19 //

tvatsaṃbhāvitam ātmānaṃ bahu manyāmahe vayam /
prāyaḥ pratyayam ādhatte svaguṇeṣūttamādaraḥ // Ks_6.20 //

yā naḥ prītir virūpākṣa tvadanudhyānasaṃbhavā /
sā kim āvedyate tubhyam antarātmāsi dehinām // Ks_6.21 //

sākṣād dṛṣṭo 'si na punar vidmas tvāṃ vayam añjasā /
prasīda kathayātmānaṃ na dhiyāṃ pathi vartase // Ks_6.22 //

kiṃ yena sṛjasi vyaktam uta yena bibharṣi tat /
atha viśvasya saṃhartā bhāgaḥ katama eṣa te // Ks_6.23 //

athavā sumahaty eṣā prārthanā deva tiṣṭhatu /
cintitopasthitāṃs tāvac chādhi naḥ karavāma kim // Ks_6.24 //

atha mauligatasyendor viśadair daśanāṃśubhiḥ /
upacinvan prabhāṃ tanvīṃ pratyāha parameśvaraḥ // Ks_6.25 //

viditaṃ vo yathā svārthā na me kāścit pravṛttayaḥ /
nanu mūrtibhir aṣṭābhir itthaṃbhūto 'smi sūcitaḥ // Ks_6.26 //

so 'haṃ tṛṣṇāturair vṛṣṭiṃ vidyutvān iva cātakaiḥ /
ariviprakṛtair devaiḥ prasūtiṃ prati yācitaḥ // Ks_6.27 //

ata āhartum icchāmi pārvatīm ātmajanmane /
utpattaye havirbhoktur yajamāna ivāraṇim // Ks_6.28 //

tām asmadarthe yuṣmābhir yācitavyo himālayaḥ /
vikriyāyai na kalpante saṃbandhāḥ sadanuṣṭhitāḥ // Ks_6.29 //

unnatena sthitimatā dhuram udvahatā bhuvaḥ /
tena yojitasaṃbandhaṃ vitta mām apy avañcitam // Ks_6.30 //

evaṃ vācyaḥ sa kanyārtham iti vo nopadiśyate /
bhavatpraṇītam ācāram āmananti hi sādhavaḥ // Ks_6.31 //

āryāpy arundhatī tatra vyāpāraṃ kartuṃ arhati /
prāyeṇaivaṃvidhe kārye purandhrīṇāṃ pragalbhatā // Ks_6.32 //

tat prayātauṣadhiprasthaṃ siddhaye himavatpuram /
mahākośīprapāte 'smin saṃgamaḥ punar eva naḥ // Ks_6.33 //

tasmin saṃyaminām ādye jāte pariṇayonmukhe /
jahuḥ parigrahavrīḍāṃ prājāpatyās tapasvinaḥ // Ks_6.34 //

tataḥ paramam ity uktvā pratasthe munimaṇḍalam /
bhagavān api saṃprāptaḥ prathamoddiṣṭam āspadam // Ks_6.35 //

te cākāśam asiśyāmam utpatya paramarṣayaḥ /
āsedur oṣadhiprasthaṃ manasā samaraṃhasaḥ // Ks_6.36 //

alakām ativāhyeva vasatiṃ vasusaṃpadām /
svargābhiṣyandavamanaṃ kṛtvevopaniveśitam // Ks_6.37 //

gaṅgāsrotaḥparikṣipta- vaprāntarjvalitauṣadhi /
bṛhanmaṇiśilāsālaṃ guptāv api manoharam // Ks_6.38 //

jitasiṃhabhayā nāgā yatrāśvā bilayonayaḥ /
yakṣāḥ kiṃpuruṣāḥ paurā yoṣito vanadevatāḥ // Ks_6.39 //

śikharāsaktameghānāṃ vyajante yatra veśmanām /
anugarjitasaṃdigdhāḥ karaṇair murajasvanāḥ // Ks_6.40 //

yatra kalpadrumair eva vilolaviṭapāṃśukaiḥ /
gṛhayantrapatākāśrīr apaurādaranirmitā // Ks_6.41 //

yatra sphaṭikaharmyeṣu naktam āpānabhūmiṣu /
jyotiṣāṃ pratibimbāni prāpnuvanty upahāratām // Ks_6.42 //

yatrauṣadhiprakāśena naktaṃ darśitasaṃcarāḥ /
anabhijñās tamisrāṇāṃ durdineṣv abhisārikāḥ // Ks_6.43 //

yauvanāntaṃ vayo yasminn ātaṅkaḥ kusumāyudhaḥ /
ratikhedasamutpannā nidrā saṃjñāviparyayaḥ // Ks_6.44 //

bhrūbhedibhiḥ sakampoṣṭhair lalitāṅgulitarjanaiḥ /
yatra kopaiḥ kṛtāḥ strīṇām āprasādārthinaḥ priyāḥ // Ks_6.45 //

saṃtānakatarucchāyā- suptavidyādharādhvagam /
yasya copavanaṃ bāhyaṃ sugandhir gandhamādanaḥ // Ks_6.46 //

atha te munayo divyāḥ prekṣya haimavataṃ puram /
svargābhisaṃdhisukṛtaṃ vañcanām iva menire // Ks_6.47 //

te sadmani girer vegād unmukhadvāḥsthavīkṣitāḥ /
avaterur jaṭābhārair likhitānalaniścalaiḥ // Ks_6.48 //

gaganād avatīrṇā sā yathāvṛddhapurassarā /
toyāntar bhāskarālīva reje muniparamparā // Ks_6.49 //

tān arghyān arghyam ādāya dūrāt pratyudyayau giriḥ /
namayan sāragurubhiḥ pādanyāsair vasundharām // Ks_6.50 //

dhātutāmrādharaḥ prāṃśur devadārubṛhadbhujaḥ /
prakṛtyaiva śiloraskaḥ suvyakto himavān iti // Ks_6.51 //

vidhiprayuktasatkāraiḥ svayaṃ mārgasya darśakaḥ /
sa tair ākramayām āsa śuddhāntaṃ śuddhakarmabhiḥ // Ks_6.52 //

tatra vetrāsanāsīnān kṛtāsanaparigrahaḥ /
ity uvāceśvarān vācaṃ prāñjaliḥ pṛthivīdharaḥ // Ks_6.53 //

apameghodayaṃ varṣam adṛṣṭakusumaṃ phalam /
atarkitopapannaṃ vo darśanaṃ pratibhāti me // Ks_6.54 //

mūḍhaṃ buddham ivātmānaṃ haimībhūtam ivāyasam /
bhūmer divam ivārūḍhaṃ manye bhavadanugrahāt // Ks_6.55 //

adyaprabhṛti bhūtānām adhigamyo 'smi śuddhaye /
yad adhyāsitam arhadbhis tad dhi tīrthaṃ pracakṣate // Ks_6.56 //

avaimi pūtam ātmānaṃ dvayenaiva dvijottamāḥ /
mūrdhni gaṅgāprapātena dhautapādāmbhasā ca vaḥ // Ks_6.57 //

jaṅgamaṃ praiṣyabhāve vaḥ sthāvaraṃ caraṇāṅkitam /
vibhaktānugrahaṃ manye dvirūpam api me vapuḥ // Ks_6.58 //

bhavatsaṃbhāvanotthāya paritoṣāya mūrcchate /
api vyāptadigantāni nāṅgāni prabhavanti me // Ks_6.59 //

na kevalaṃ darīsaṃsthaṃ bhāsvatāṃ darśanena vaḥ /
antargatam apāstaṃ me rajaso 'pi paraṃ tamaḥ // Ks_6.60 //

kartavyaṃ vo na paśyāmi syāc cet kiṃ nopapadyate /
śaṅke matpāvanāyaiva prasthānaṃ bhavatām iha // Ks_6.61 //

tathāpi tāvat kasmiṃś cid ājñāṃ me dātum arhatha /
viniyogaprasādā hi kiṅkarāḥ prabhaviṣṇuṣu // Ks_6.62 //

ete vayam amī dārāḥ kanyeyaṃ kulajīvitam /
brūta yenātra vaḥ kāryam anāsthā bāhyavastuṣu // Ks_6.63 //

ity ūcivāṃs tam evārthaṃ darīmukhavisarpiṇā /
dvir iva pratiśabdena vyājahāra himālayaḥ // Ks_6.64 //

athāṅgirasam agraṇyam udāharaṇavastuṣu /
ṛṣayaś codayām āsuḥ pratyuvāca sa bhūdharam // Ks_6.65 //

upapannam idaṃ sarvam ataḥ param api tvayi /
manasaḥ śikharāṇāṃ ca sadṛśī te samunnatiḥ // Ks_6.66 //

sthāne tvāṃ sthāvarātmānaṃ viṣṇum āhus tathā hi te /
carācarāṇāṃ bhūtānāṃ kukṣir ādhāratāṃ gataḥ // Ks_6.67 //

gām adhāsyat kathaṃ nāgo mṛṇālamṛdubhiḥ phaṇaiḥ /
ā rasātalamūlāt tvam avālambiṣyathā na cet // Ks_6.68 //

acchinnāmalasaṃtānāḥ samudrormyanivāritāḥ /
punanti lokān puṇyatvāt kīrtayaḥ saritaś ca te // Ks_6.69 //

yathaiva ślāghyate gaṅgā pādena parameṣṭhinaḥ /
prabhaveṇa dvitīyena tathaivocchirasā tvayā // Ks_6.70 //

tiryag ūrdhvam adhastāc ca vyāpako mahimā hareḥ /
trivikramodyatasyāsīt sa ca svābhāvikas tava // Ks_6.71 //

yajñabhāgabhujāṃ madhye padam ātasthuṣā tvayā /
uccair hiraṇmayaṃ śṛṅgaṃ sumeror vitathīkṛtam // Ks_6.72 //

kāṭhinyaṃ sthāvare kāye bhavatā sarvam arpitam /
idaṃ tu bhaktinamraṃ te satām ārādhanaṃ vapuḥ // Ks_6.73 //

tad āgamanakāryaṃ naḥ śṛṇu kāryaṃ tavaiva tat /
śreyasām upadeśāt tu vayam atrāṃśabhāginaḥ // Ks_6.74 //

aṇimādiguṇopetam aspṛṣṭapuruṣāntaram /
śabdam īśvara ity uccaiḥ sārdhacandraṃ bibharti yaḥ // Ks_6.75 //

kalpitānyonyasāmarthyaiḥ pṛthivyādibhir ātmani /
yenedaṃ dhriyate viśvaṃ dhuryair yānam ivādhvani // Ks_6.76 //

yogino yaṃ vicinvanti kṣetrābhyantaravartinam /
anāvṛttibhayaṃ yasya padam āhur manīṣiṇaḥ // Ks_6.77 //

sa te duhitaraṃ sākṣāt sākṣī viśvasya karmaṇaḥ /
vṛṇute varadaḥ śaṃbhur asmatsaṃkrāmitaiḥ padaiḥ // Ks_6.78 //

tam artham iva bhāratyā sutayā yoktum arhasi /
aśocyā hi pituḥ kanyā sadbhartre pratipāditā // Ks_6.79 //

yāvad etāni bhūtāni sthāvarāṇi carāṇi ca /
mātaraṃ kalpayanty enām īśo hi jagataḥ pitā // Ks_6.80 //

praṇamya śitikaṇṭhāya vibudhās tadanantaram /
caraṇau rañjayanty asyāś cūḍāmaṇimarīcibhiḥ // Ks_6.81 //

umā vadhūr bhavān dātā yācitāra ime vayam /
varaḥ śaṃbhur alaṃ hy eṣa tvatkulodbhūtaye vidhiḥ // Ks_6.82 //

astotuḥ stūyamānasya vandyasyānanyavandinaḥ /
sutāsaṃbandhavidhinā bhava viśvaguror guruḥ // Ks_6.83 //

evaṃ vādini devarṣau pārśve pitur adhomukhī /
līlākamalapatrāṇi gaṇayām āsa pārvatī // Ks_6.84 //

śailaḥ saṃpūrṇakāmo 'pi menāmukham udaikṣata /
prāyeṇa gṛhiṇīnetrāḥ kanyārthe hi kuṭumbinaḥ // Ks_6.85 //

mene menāpi tat sarvaṃ patyuḥ kāryam abhīpsitam /
bhavanty avyabhicāriṇyo bhartur iṣṭe pativratāḥ // Ks_6.86 //

idam atrottaraṃ nyāyyam iti buddhyā vimṛśya saḥ /
ādade vacasām ante maṅgalālaṅkṛtāṃ sutām // Ks_6.87 //

ehi viśvātmane vatse bhikṣāsi parikalpitā /
arthino munayaḥ prāptaṃ gṛhamedhiphalaṃ mayā // Ks_6.88 //

etāvad uktvā tanayām ṛṣīn āha mahīdharaḥ /
iyaṃ namati vaḥ sarvāṃs trilocanavadhūr iti // Ks_6.89 //

īpsitārthakriyodāraṃ te 'bhinandya girer vacaḥ /
āśīrbhir edhayām āsuḥ puraḥpākābhir ambikām // Ks_6.90 //

tāṃ praṇāmādarasrasta- jāmbūnadavataṃsakām /
aṅkam āropayām āsa lajjamānām arundhatī // Ks_6.91 //

tanmātaraṃ cāśrumukhīṃ duhitṛsnehaviklavām /
varasyānanyapūrvasya viśokām akarod guṇaiḥ // Ks_6.92 //

vaivāhikīṃ tithiṃ pṛṣṭās tatkṣaṇaṃ harabandhunā /
te tryahād ūrdhvam ākhyāya celuś cīraparigrahāḥ // Ks_6.93 //

te himālayam āmantrya punaḥ prekṣya ca śūlinam /
siddhaṃ cāsmai nivedyārthaṃ tadvisṛṣṭāḥ kham udyayuḥ // Ks_6.94 //

paśupatir api tāny ahāni kṛcchrād agamayad adrisutāsamāgamotkaḥ /
kam aparam avaśaṃ na viprakuryur vibhum api taṃ yad amī spṛśanti bhāvāḥ // Ks_6.95 //

__________________________________________________________________


athauṣadhīnām adhipasya vṛddhau tithau ca jāmitraguṇānvitāyām /
sametabandhur himavān sutāyā vivāhadīkṣāvidhim anvatiṣṭhat // Ks_7.1 //

vaivāhikaiḥ kautukasaṃvidhānair gṛhe gṛhe vyagrapuraṃdhrivargam /
āsīt puraṃ sānumato 'nurāgād antaḥpuraṃ caikakulopameyam // Ks_7.2 //

saṃtānakākīrṇamahāpathaṃ tac cīnāṃśukaiḥ kalpitaketumālam /
bhāsā jvalat kāñcanatoraṇānāṃ sthānāntarasvarga ivābabhāse // Ks_7.3 //

ekaiva satyām api putrapaṅktau cirasya dṛṣṭeva mṛtotthiteva /
āsannapāṇigrahaṇeti pitror umā viśeṣocchvasitaṃ babhūva // Ks_7.4 //

aṅkād yayāv aṅkam udīritāśīḥ sā maṇḍanān maṇḍanam anvabhuṅkta /
saṃbandhibhinno 'pi gireḥ kulasya snehas tadekāyatanaṃ jagāma // Ks_7.5 //

maitre muhūrte śaśalāñchanena yogaṃ gatāsūttaraphalgunīṣu /
tasyāḥ śarīre pratikarma cakrur bandhustriyo yāḥ patiputravatyaḥ // Ks_7.6 //

sā gaurasiddhārthaniveśavadbhir dūrvāpravālaiḥ pratibhinnarāgam /
nirnābhikauśeyam upāttabāṇam abhyaṅganepathyam alañcakāra // Ks_7.7 //

babhau ca saṃparkam upetya bālā navena dīkṣāvidhisāyakena /
kareṇa bhānor bahulāvasāne saṃdhukṣyamāṇeva śaśāṅkalekhā // Ks_7.8 //

tāṃ lodhrakalkena hṛtāṅgatailām āśyānakāleyakṛtāṅgarāgām /
vāso vasānām abhiṣekayogyaṃ nāryaś catuṣkābhimukhaṃ vyanaiṣuḥ // Ks_7.9 //

vinyastavaidūryaśilātale 'sminn aviddhamuktāphalabhakticitre /
āvarjitāṣṭāpadakumbhatoyāḥ satūryam enāṃ snapayāṃ babhūvuḥ // Ks_7.10 //

sā maṅgalasnānaviśuddhagātrī gṛhītapatyudgamanīyavastrā /
nirvṛttaparjanyajalābhiṣekā praphullakāśā vasudheva reje // Ks_7.11 //

tasmāt pradeśāc ca vitānavantaṃ yuktaṃ maṇistambhacatuṣṭayena /
pativratābhiḥ parigṛhya ninye kḷptāsanaṃ kautukavedimadhyam // Ks_7.12 //

tāṃ prāṅmukhīṃ tatra niveśya tanvīṃ kṣaṇaṃ vyalambanta puro niṣaṇṇāḥ /
bhūtārthaśobhāhriyamāṇanetrāḥ prasādhane sannihite 'pi nāryaḥ // Ks_7.13 //

dhūpoṣmaṇā tyājitam ārdrabhāvaṃ keśāntam antaḥkusumaṃ tadīyam /
paryākṣipat kācid udārabandhaṃ dūrvāvatā pāṇḍumadhūkadāmnā // Ks_7.14 //

vinyastaśuklāguru cakrur asyā gorocanāpatravibhaṅgam aṅgam /
sā cakravākāṅkitasaikatāyās trisrotasaḥ kāntim atītya tasthau // Ks_7.15 //

lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ sameghalekhaṃ śaśinaś ca bimbam /
tadānanaśrīr alakaiḥ prasiddhaiś ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam // Ks_7.16 //

karṇārpito lodhrakaṣāyarūkṣe gorocanākṣepanitāntagaure /
tasyāḥ kapole parabhāgalābhād babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ // Ks_7.17 //

rekhābibhaktaś ca vibhaktagātryāḥ kiṃcinmadhūcchiṣṭavimṛṣṭarāgaḥ /
kām apy abhikhyāṃ sphuritair apuṣyad āsannalāvaṇyaphalo 'dhraroṣṭhaḥ // Ks_7.18 //

patyuḥ śiraścandrakalām anena spṛśeti sakhyā parihāsapūrvam /
sā rañjayitvā caraṇau kṛtāśīr mālyena tāṃ nirvacanaṃ jaghāna // Ks_7.19 //

tasyāḥ sujātotpalapatrakānte prasādhikābhir nayane nirīkṣya /
na cakṣuṣoḥ kāntiviśeṣabuddhyā kālāñjanaṃ maṅgalam ity upāttam // Ks_7.20 //

sā saṃbhavadbhiḥ kusumair lateva jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā /
sarid vihaṅgair iva līyamānair āmucyamānābharaṇā cakāse // Ks_7.21 //

ātmānam ālokya ca śobhamānam ādarśabimbe stimitāyatākṣī /
haropayāne tvaritā babhūva strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Ks_7.22 //

athāṅgulibhyāṃ haritālam ārdraṃ māṅgalyam ādāya manaḥśilāṃ ca /
karṇāvasaktāmaladantapatraṃ mātā tadīyaṃ mukham unnamayya // Ks_7.23 //

umāstanodbhedam anupravṛddho manoratho yaḥ prathamo babhūva /
tam eva menā duhituḥ kathaṃcid vivāhadīkṣātilakaṃ cakāra // Ks_7.24 //

babandha cāsrākuladṛṣṭir asyāḥ sthānāntare kalpitasanniveśam /
dhātryaṅgulībhiḥ pratisāryamāṇam ūrṇamayaṃ kautukahastasūtram // Ks_7.25 //

kṣīrodaveleva saphenapuñjā paryāptacandreva śarattriyāmā /
navaṃ navakṣaumanivāsinī sā bhūyo babhau darpaṇam ādadhānā // Ks_7.26 //

tām arcitābhyaḥ kuladevatābhyaḥ kulapratiṣṭḥāṃ praṇamayya mātā /
akārayat kārayitavyadakṣā krameṇa pādagrahaṇaṃ satīnām // Ks_7.27 //

akhaṇḍitaṃ prema labhasva patyur ity ucyate tābhir umā sma namrā /
tayā tu tasyārdhaśarīrabhājā paścātkṛtāḥ snigdhajanāśiṣo ' pi // Ks_7.28 //

icchāvibhūtyor anurūpam adris tasyāḥ kṛtī kṛtyam aśeṣayitvā /
sabhyaḥ sabhāyāṃ suhṛdāsthitāyāṃ tasthau vṛṣāṅkāgamanapratīkṣaḥ // Ks_7.29 //

tāvad varasyāpi kuberaśaile tatpūrvapāṇigrahaṇānurūpam /
prasādhanaṃ mātṛbhir ādṛtābhir nyastaṃ purastāt puraśāsanasya // Ks_7.30 //

tadgauravān maṅgalamaṇḍanaśrīḥ sā paspṛśe kevalam īśvareṇa /
sva eva veṣaḥ pariṇetur iṣṭaṃ bhāvāntaraṃ tasya vibhoḥ prapede // Ks_7.31 //

babhūva bhasmaiva sitāṅgarāgaḥ kapālam evāmalaśekharaśrīḥ /
upāntabhāgeṣu ca rocanāṅko gajājinasyaiva dukūlabhāvaḥ // Ks_7.32 //

śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad antarniviṣṭāmalapiṅgatāram /
sānnidhyapakṣe haritālamayyās tad eva jātaṃ tilakakriyāyāḥ // Ks_7.33 //

yathāpradeśaṃ bhujageśvarāṇāṃ kariśyatām ābharaṇāntaratvam /
śarīramātraṃ vikṛtiṃ prapede tathaiva tasthuḥ phaṇaratnaśobhāḥ // Ks_7.34 //

divāpi niṣṭhyūtamarīcibhāsā bālyād anāviṣkṛtalāñchanena /
candreṇa nityaṃ pratibhinnamauleś cūḍāmaṇeḥ kiṃ grahaṇaṃ harasya // Ks_7.35 //

ity adbhutaikaprabhavaḥ prabhāvāt prasiddhanepathyavidher vidhātā /
ātmānam āsannagaṇopanīte khaḍge niṣaktapratimaṃ dadarśa // Ks_7.36 //

sa gopatiṃ nandibhujāvalambī śārdūlacarmāntaritorupṛṣṭham /
tadbhaktisaṃkṣiptabṛhatpramāṇam āruhya kailāsam iva pratasthe // Ks_7.37 //

taṃ mātaro devam anuvrajantyaḥ svavāhanakṣobhacalāvataṃsāḥ /
mukhaiḥ prabhāmaṇḍalareṇugauraiḥ padmākaraṃ cakrur ivāntarīkṣam // Ks_7.38 //

tāsāṃ ca paścāt kanakaprabhāṇāṃ kālī kapālābharaṇā cakāse /
balākinī nīlapayodarājī dūraṃ puraḥkṣiptaśatahradeva // Ks_7.39 //

tato gaṇaiḥ śūlabhṛtaḥ purogair udīrito maṅgalatūryaghoṣaḥ /
vimānaśṛṅgāṇy avagāhamānaḥ śaśaṃsa sevāvasaraṃ surebhyaḥ // Ks_7.40 //

upādade tasya sahasraraśmis tvaṣṭrā navaṃ nirmitam ātapatram /
sa taddukūlād avidūramaulir babhau patadgaṅga ivottamāṅge // Ks_7.41 //

mūrte ca gaṅgāyamune tadānīṃ sacāmare devam aseviṣātām /
samudragārūpaviparyaye 'pi sahaṃsapāte iva lakṣyamāṇe // Ks_7.42 //

tam anvagacchat prathamo vidhātā śrīvatsalakṣmā puruṣaś ca sākṣāt /
jayeti vācā mahimānam asya saṃvardhayantyā haviṣeva vahnim // Ks_7.43 //

ekaiva mūrtir bibhide tridhā sā sāmānyam eṣāṃ prathamāvaratvam /
viṣṇor haras tasya hariḥ kadācid vedhās tayos tāv api dhātur ādyau // Ks_7.44 //

taṃ lokapālāḥ puruhūtamukhyāḥ śrīlakṣaṇotsargavinītaveṣāḥ /
dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ // Ks_7.45 //

kampena mūrdhnaḥ śatapatrayoniṃ vācā hariṃ vṛtrahaṇaṃ smitena /
ālokamātreṇa surān aśeṣān saṃbhāvayām āsa yathāpradhānam // Ks_7.46 //

tasmai jayāśīḥ sasṛje purastāt saptarṣibhis tān smitapūrvam āha /
vivāhayajñe vitate 'tra yūyam adhvaryavaḥ pūrvavṛtā mayeti // Ks_7.47 //
viśvāvasuprāgraharaiḥ pravīṇaiḥ saṃgīyamānatripurāvadānaḥ /
adhvānam adhvāntavikāralaṅghyas tatāra tārādhipakhaṇḍadhārī // Ks_7.48 //

khe khelagāmī tam uvāha vāhaḥ saśabdacāmīkarakiṅkiṇīkaḥ /
taṭābhighātād iva lagnapaṅke dhunvan muhuḥ protaghane viṣāṇe // Ks_7.49 //

sa prāpad aprāptaparābhiyogaṃ nagendraguptaṃ nagaraṃ muhūrtāt /
puro vilagnair haradṛṣṭipātaiḥ suvarṇasūtrair iva kṛṣyamāṇaḥ // Ks_7.50 //

tasyopakaṇṭhe ghananīlakaṇṭḥaḥ kutūhalād unmukhapauradṛṣṭaḥ /
svabāṇacihnād avatīrya mārgād āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ // Ks_7.51 //

tam ṛddhimadbandhujanādhirūḍhair vṛndair gajānāṃ giricakravartī /
pratyujjagāmāgamanapratītaḥ praphullavṛkṣaiḥ kaṭakair iva svaiḥ // Ks_7.52 //

vargāv ubhau devamahīdharāṇāṃ dvāre purasyodghaṭitāpidhāne /
samīyatur dūravisarpighoṣau bhinnaikasetū payasām ivaughau // Ks_7.53 //

hrīmān abhūd bhūmidharo hareṇa trailokyavandyena kṛtapraṇāmaḥ /
pūrvaṃ mahimnā sa hi tasya dūram āvarjitaṃ nātmaśiro viveda // Ks_7.54 //

sa prītiyogād vikasanmukhaśrīr jāmātur agresaratām upetya /
prāveśayan mandiram ṛddham enam āgulphakīrṇāpaṇamārgapuṣpam // Ks_7.55 //

tasmin muhūrte purasundarīṇām īśānasaṃdarśanalālasānām /
prāsādamālāsu babhūvur itthaṃ tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni // Ks_7.56 //

ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ /
bandhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat kareṇa ruddho 'pi na keśapāśaḥ // Ks_7.57 //

prasādhikālambitam agrapādam ākṣipya kācid dravarāgam eva /
utsṛṣṭalīlāgatir āgavākṣād alaktakāṅkāṃ padavīṃ tatāna // Ks_7.58 //

vilocanaṃ dakṣiṇam añjanena saṃbhāvya tadvañcitavāmanetrā /
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ yayau śalākām aparā vahantī // Ks_7.59 //

jālāntarapreṣitadṛṣtir anyā prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm /
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ks_7.60 //

ardhācitā satvaram utthitāyāḥ pade pade durnimite galantī /
kasyāścid āsīd raśanā tadānīm aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā // Ks_7.61 //

tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair vyāptāntarāḥ sāndrakutūhalānām /
vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ sahasrapatrābharaṇā ivāsan // Ks_7.62 //

tāvat patākākulam indumaulir uttoraṇaṃ rājapathaṃ prapede /
prāsādaśṛṅgāṇi divāpi kurvañ jyotsnābhiṣekadviguṇadyutīni // Ks_7.63 //

tam ekadṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi /
tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā // Ks_7.64 //

sthāne tapo duścaram etadartham aparṇayā pelavayāpi taptam /
yā dāsyam apy asya labheta nārī sā syāt kṛtārthā kim utāṅkaśayyām // Ks_7.65 //

paraspareṇa spṛhaṇīyaśobhaṃ na ced idaṃ dvandvam ayojayiṣyat /
asmin dvaye rūpavidhānayatnaḥ patyuḥ prajānāṃ viphalo 'bhaviśyat // Ks_7.66 //

na nūnam ārūḍharuṣā śarīram anena dagdhaṃ kusumāyudhasya /
vrīḍād amuṃ devam udīkṣya manye saṃnyastadehaḥ svayam eva kāmaḥ // Ks_7.67 //

anena saṃbandham upetya diṣṭyā manorathaprārthitam īśvareṇa /
mūrdhānam āli kṣitidhāraṇoccam uccaistarāṃ vakṣyati śailarājaḥ // Ks_7.68 //

ity oṣadhiprasthavilāsinīnāṃ śṛṇvan kathāḥ śrotrasukhās trinetraḥ /
keyūracūrṇīkṛtalājamuṣṭiṃ himālayasyālayam āsasāda // Ks_7.69 //

tatrāvatīryācyutadattahastaḥ śaradghanād dīdhitimān ivokṣṇaḥ /
krāntāni pūrvaṃ kamalāsanena kakṣyāntarāṇy adripater viveśa // Ks_7.70 //

tam anvag indrapramukhāś ca devāḥ saptarṣipūrvāḥ paramarṣayaś ca /
gaṇāś ca giryālayam abhyagacchan praśastam ārambham ivottamārthāḥ // Ks_7.71 //

tatreśvaro viṣṭarabhāg yathāvat saratnam arghyaṃ madhumac ca gavyam /
nave dukūle ca nagopanītaṃ pratyagrahīt sarvam amantravarjam // Ks_7.72 //

dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ ninye vinītair avarodharakṣaiḥ /
velāsamīpaṃ sphuṭaphenarājir navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ks_7.73 //

tayā pravṛddhānanacandrakāntyā praphullacakṣuḥkumudaḥ kumāryā /
prasannacetaḥsalilaḥ śivo 'bhūt saṃsṛjyamānaḥ śaradeva lokaḥ // Ks_7.74 //

tayoḥ samāpattiṣu kātarāṇi kiṃcidvyavasthāpitasaṃhṛtāni /
hrīyantraṇāṃ tatkṣaṇam anvabhūvann anyonyalolāni vilocanāni // Ks_7.75 //

tasyāḥ karaṃ śailagurūpanītaṃ jagrāha tāmrāṅgulim aṣṭamūrttiḥ /
umātanau gūḍhatanoḥ smarasya tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham // Ks_7.76 //

romodgamaḥ prādur abhūd umāyāḥ svinnāṅguliḥ puṅgavaketur āsīt /
vṛttis tayoḥ pāṇisamāgamena samaṃ vibhakteva manobhavasya // Ks_7.77 //

prayuktapāṇigrahaṇaṃ yad anyad vadhūvaraṃ puṣyati kāntim agryām /
sānnidhyayogād anayos tadānīṃ kiṃ kathyate śrīr ubhayasya tasya // Ks_7.78 //

pradakṣiṇaprakramaṇāt kṛśānor udarciṣas tan mithunaṃ cakāse /
meror upānteṣv iva vartamānam anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam // Ks_7.79 //

tau dampatī triḥ pariṇīya vahnim karāgrasaṃsparśanimīlitākṣīm /
tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam // Ks_7.80 //

sā lājadhūmāñjalim iṣṭagandhaṃ gurūpadeśād vadanaṃ nināya /
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ks_7.81 //

tad īṣadārdrāruṇagaṇḍalekham ucchvāsikālāñjanarāgam akṣṇoḥ /
vadhūmukhaṃ klāntayavāvataṃsam ācāradhūmagrahaṇād babhūva // Ks_7.82 //

vadhūṃ dvijaḥ prāha tavaiṣa vatse vahnir vivāhaṃ prati pūrvasākṣī /
śivena bhartrā saha dharmacaryā kāryā tvayā muktavicārayeti // Ks_7.83 //

ālocanāntaṃ śravaṇe vitatya pītaṃ guros tadvacanaṃ bhavānyā /
nidāghakālolbaṇatāpayeva māhendram ambhaḥ prathamaṃ pṛthivyā // Ks_7.84 //

dhruveṇa bhartrā dhruvadarśanāya prayujyamānā priyadarśanena /
sā dṛṣṭa ity ānanam unnamayya hrīsannakaṇṭhī katham apy uvāca // Ks_7.85 //

itthaṃ vidhijñena purohitena prayuktapāṇigrahaṇopacārau /
praṇematus tau pitarau prajānāṃ padmāsanasthāya pitāmahāya // Ks_7.86 //

vadhūr vidhātrā pratinandyate sma kalyāṇi vīraprasavā bhaveti /
vācaspatiḥ sann api so 'ṣṭamūrttav āśāsya cintāstimito babhūva // Ks_7.87 //

kḷptopacārāṃ caturasravedīṃ tāv etya paścāṭ kanakāsanasthau /
jāyāpatī laukikam eṣitavyam ārdrākṣatāropaṇam anvabhūtām // Ks_7.88 //

patrāntalagnair jalabindujālair ākṛṣṭamuktāphalajālaśobham /
tayor upary āyatanāladaṇḍam ādhatta lakṣmīḥ kamalātapatram // Ks_7.89 //

dvidhā prayuktena ca vāṅmayena sarasvatī tan mithunaṃ nunāva /
saṃskārapūtena varaṃ vareṇyaṃ vadhūṃ sukhagrāhyanibandhanena // Ks_7.90 //

tau sandhiṣu vyañjitavṛttibhedaṃ rasāntareṣu pratibaddharāgam /
apaśyatām apsarasāṃ muhūrtaṃ prayogam ādyaṃ lalitāṅgahāram // Ks_7.91 //

devās tadante haram ūḍhabhāryaṃ kirīṭabaddhāñjalayo nipatya /
śāpāvasāne pratipannamūrtter yayācire pañcaśarasya sevām // Ks_7.92 //

tasyānumene bhagavān vimanyur vyāpāram ātmany api sāyakānām /
kāle prayuktā khalu kāryavidbhir vijṇāpanā bhartṛṣu siddhim eti // Ks_7.93 //

atha vibudhagaṇāṃs tān indumaulir visṛjya kṣitidharapatikanyām ādadānaḥ kareṇa /
kanakakalaśarakśābhaktiśobhāsanāthaṃ kṣitiviracitaśayyaṃ kautukāgāram āgāt // Ks_7.94 //

navapariṇayalajjābhūṣaṇāṃ tatra gaurīṃ vadanam apaharantīṃ tatkṛtotkṣepam īśaḥ /
api śayanasakhībhyo dattavācaṃ kathaṃcit pramathamukhavikārair hāsayām āsa gūḍham // Ks_7.95 //


__________________________________________________________________pāṇipīḍanavidher anantaraṃ śailarājaduhitur haraṃ prati /
bhāvasādhvasaparigrahād abhūt kāmadohadamanoharaṃ vapuḥ // Ks_8.1 //

vyāhṛtā prativaco na sandadhe gantum aicchad avalambitāṃśukā /
sevate sma śayanaṃ parāṅmukhī sā tathāpi rataye pinākinaḥ // Ks_8.2 //

kaitavena śayite kutūhalāt pārvatī pratimukhaṃ nipātitam /
cakṣur unmiṣati sasmitaṃ priye vidyudāhatam iva nyamīlayat // Ks_8.3 //

nābhideśanihitaḥ sakampayā śaṅkarasya rurudhe tayā karaḥ /
taddukūlam atha cābhavat svayaṃ dūram ucchvasitanīvibandhanam // Ks_8.4 //

evam āli nigṛhītasādhvasaṃ śaṅkaro rahasi sevyatām iti /
sā sakhībhir upadiṣṭam ākulā nāsmarat pramukhavartini priye // Ks_8.5 //

apy avastuni kathāpravṛttaye praśnatatparam anaṅgaśāsanam /
vīkṣitena parigṛhya pārvatī mūrdhakampamayam uttaraṃ dadau // Ks_8.6 //

śūlinaḥ karataladvayena sā saṃnirudhya nayane hṛtāṃśukā /
tasya paśyati lalāṭalocane moghayatnavidhurā rahasy abhūt // Ks_8.7 //

cumbaneṣv adharadānavarjitaṃ sannahastam adayopagūhane /
kliṣṭamanmatham api priyaṃ prabhor durlabhapratikṛtaṃ vadhūratam // Ks_8.8 //

yan mukhagrahaṇam akṣatādharaṃ dattam avraṇapadaṃ nakhaṃ ca yat /
yad rataṃ ca sadayaṃ priyasya tat pārvatī viṣahate sma netarat // Ks_8.9 //

rātrivṛttam anuyoktum udyataṃ sā vibhātasamaye sakhījanam /
nākarod apakutūhalaṃ hriyā śaṃsituṃ ca hṛdayena tatvare // Ks_8.10 //

darpaṇe ca paribhogadarśinī pṛṣṭhataḥ praṇayino niṣeduṣaḥ /
prekṣya bimbam anu bimbam ātmanaḥ kāni kāni na cakāra lajjayā // Ks_8.11 //

nīlakaṇṭhaparibhuktayauvanāṃ tāṃ vilokya jananī samāśvasat /
bhartṛvallabhatayā hi mānasīṃ mātur asyati śucaṃ vadhūjanaḥ // Ks_8.12 //

vāsarāṇi katicit kathañcana sthāṇunā ratam akāri cānayā /
jñātamanmatharasā śanaiḥ śanaiḥ sā mumoca ratiduḥkhaśīlatām // Ks_8.13 //

sasvaje priyam uronipīḍitā prārthitaṃ mukham anena nāharat /
mekhalāpaṇayalolatāṃ gataṃ hastam asya śithilaṃ rurodha sā // Ks_8.14 //

bhāvasūcitam adṛṣṭavipriyaṃ cāṭumat kṣaṇaviyogakātaram /
kaiścid eva divasais tadā tayoḥ prema rūḍham itaretarāśrayam // Ks_8.15 //

taṃ yathātmasadṛśaṃ varaṃ vadhūr anvarajyata varas tathaiva tām /
sāgarād anapagā hi jāhnavī so 'pi tanmukharasaikanirvṛtiḥ // Ks_8.16 //

śiṣyatāṃ nidhuvanopadeśinaḥ śaṅkarasya rahasi prapannayā /
śikṣitaṃ yuvatinaipuṇaṃ tayā yat tad eva gurudakṣiṇīkṛtam // Ks_8.17 //

daṣṭamuktam adharoṣṭham āmbikā vedanāvidhutahastapallavā /
śītalena niravāpayat kṣaṇaṃ maulicandraśakalena śūlinaḥ // Ks_8.18 //

cumbanādalakacūrṇadūṣitaṃ śaṅkaro 'pi nayanaṃ lalāṭajam /
ucchvasatkamalagandhaye dadau pārvatīvadanagandhavāhine // Ks_8.19 //

evam indriyasukhasya vartmanaḥ sevanād anugṛhītamanmathaḥ /
śailarājabhavane sahomayā māsamātram avasad vṛṣadhvajaḥ // Ks_8.20 //

so 'numānya himavantam ātmabhūr ātmajāvirahaduḥkhakheditam /
tatra tatra vijahāra saṃpatann aprameyagatinā kakudmatā // Ks_8.21 //

merum etya marudāśugokṣakaḥ pārvatīstanapuraskṛtān kṛtī /
hemapallavavibhaṅgasaṃstarān anvabhūt suratamardanakṣamān // Ks_8.22 //

padmanābhacaraṇāṅkitāśmasu prāptavatsv amṛtavipruṣo navāḥ /
mandarasya kaṭakeṣu cāvasat pārvatīvadanapadmaṣaṭpadaḥ // Ks_8.23 //

vāraṇadhvanitabhītayā tayā kaṇṭhasaktaghanabāhubandhanaḥ /
ekapiṅgalagirau jagadgurur nirviveśa viśadāḥ śaśiprabhāḥ // Ks_8.24 //

tasya jātu malayasthalīrate dhūtacandanalataḥ priyāklamam /
ācacāma salavaṅgakesaraś cāṭukāra iva dakṣiṇānilaḥ // Ks_8.25 //

hematāmarasatāḍitapriyā tatkarāmbuvinimīlitekṣaṇā /
khe vyagāhata taraṅgiṇīm umā mīnapaṅktipunaruktamekhalā // Ks_8.26 //

tāṃ pulomatanayālakocitaiḥ pārijātakusumaiḥ prasādhayan /
nandane ciram ayugmalocanaḥ saspṛhaṃ suravadhūbhir īkṣitaḥ // Ks_8.27 //

ity abhaumam anubhūya śaṅkaraḥ pārthivaṃ ca dayitāsakhaḥ sukham /
lohitāyati kadācid ātape gandhamādanagiriṃ vyagāhata // Ks_8.28 //

tatra kāñcanaśilātalāśrayo netragamyam avalokya bhāskaram /
dakṣiṇetarabhujavyapāśrayāṃ vyājahāra sahadharmacāriṇīm // Ks_8.29 //

padmakāntim aruṇatribhāgayoḥ saṃkramayya tava netrayor iva /
saṃkṣaye jagad iva prajeśvaraḥ saṃharaty ahar asāv aharpatiḥ // Ks_8.30 //

sīkaravyatikaraṃ marīcibhir dūrayaty avanate vivasvati /
indracāpapariveṣaśūnyatāṃ nirjharās tava pitur vrajanty amī // Ks_8.31 //

daṣṭatāmarasakesarasrajoḥ krandator viparivṛttakaṇṭhayoḥ /
nighnayoḥ sarasi cakravākayor alpam antaram analpatāṃ gatam // Ks_8.32 //

sthānam āhnikam apāsya dantinaḥ sallakīviṭapabhaṅgavāsitam /
āvibhātacaraṇāya gṛhṇāte vāri vāriruhabaddhaṣaṭpadam // Ks_8.33 //

paśya paścimadigantalambinā nirmitaṃ mitakathe vivasvatā /
dīrghayā pratimayā saro 'mbhasāṃ tāpanīyam iva setubandhanam // Ks_8.34 //

uttaranti vinikīrya palvalaṃ gāḍhapaṅktam ativāhitātapāḥ /
daṃṣṭriṇo vanavarāhayūthapā daṣṭabhaṅgurabisāṅkurā iva // Ks_8.35 //

eṣa vṛkṣaśikhare kṛtāspado jātarūparasagauramaṇḍalaḥ /
hīyamānam ahar atyayātapaṃ pīvaroru pibatīva barhiṇaḥ // Ks_8.36 //

pūrvabhāgatimirapravṛttibhir vyaktapaṅkam iva jātam ekataḥ /
khaṃ hṛtātapajalaṃ vivasvatā bhāti kiñcid iva śeṣavat saraḥ // Ks_8.37 //

āviśadbhir uṭajāṅgaṇaṃ mṛgair mūlasekasarasaiś ca vṛkṣakaiḥ /
āśramāḥ praviśadagnidhenavo bibhrati śriyam udīritāgnayaḥ // Ks_8.38 //

baddhakośam api tiṣṭhati kṣaṇaṃ sāvaśeṣavivaraṃ kuśeśayam /
ṣaṭpadāya vasatiṃ grahīṣyate prītipūrvam iva dātum antaram // Ks_8.39 //

dūramagraparimeyaraśminā vāruṇī dig aruṇena bhānunā /
bhāti kesaravateva maṇḍitā bandhujīvatilakena kanyakā // Ks_8.40 //

sāmabhiḥ sahacarāḥ sahasraśaḥ syandanāśvahṛdayaṅgamasvaraiḥ /
bhānum agniparikīrṇatejasaṃ saṃstuvanti kiraṇoṣmapāyinaḥ // Ks_8.41 //

so 'yam ānataśirodharair hayaiḥ karṇacāmaravighaṭṭitekṣaṇaiḥ /
astam eti yugabhugnakesaraiḥ saṃnidhāya divasaṃ mahodadhau // Ks_8.42 //

khaṃ prasuptam iva saṃsthite ravau tejaso mahata īdṛśī gatiḥ /
tat prakāśayati yāvad udgataṃ mīlanāya khalu tāvataś cyutam // Ks_8.43 //

saṃdhyayāpy anugataṃ raver vapur vandyam astaśikhare samarpitam /
yena pūrvam udaye puraskṛtā nānuyāsyati kathaṃ tam āpadi // Ks_8.44 //

raktapītakapiśāḥ payomucāṃ koṭayaḥ kuṭilakeśi bhānty amūḥ /
drakṣyasi tvam iti saṃdhyayānayā vartikābhir iva sādhumaṇḍitāḥ // Ks_8.45 //

siṃhakesarasaṭāsu bhūbhṛtāṃ pallavaprasaviṣu drumeṣu ca /
paśya dhātuśikhareṣu bhānunā saṃvibhaktam iva sāṃdhyam ātapam // Ks_8.46 //

adrirājatanaye tapasvinaḥ pāvanāmbuvihitāñjalikriyāḥ /
brahma gūḍham abhisaṃdhyam ādṛtāḥ śuddhaye vidhivido gṛṇanty amī // Ks_8.47 //

tan muhūrttam anumantum arhasi prastutāya niyamāya mām api /
tvāṃ vinodanipuṇaḥ sakhījano valguvādini vinodayiṣyati // Ks_8.48 //

nirvibhujya daśanacchadaṃ tato vāci bhartur avadhīraṇāparā /
śailarājatanayā samīpagām ālalāpa vijayām ahetukam // Ks_8.49 //

īśvaro 'pi divasātyayocitaṃ mantrapūrvam anutasthivān vidhim /
pārvatīm avacanām asūyayā pratyupetya punar āha sasmitam // Ks_8.50 //

muñca kopam animittakopane saṃdhyayā praṇamito 'smi nānyayā /
kiṃ na vetsi sahadharmacāriṇaṃ cakravākasamavṛttim ātmanaḥ // Ks_8.51 //

nirmiteṣu pitṛṣu svayaṃbhuvā yā tanuḥ sutanu pūrvam ujjhitā /
seyam astam udayaṃ ca sevate tena mānini mamātra gauravam // Ks_8.52 //

tām imāṃ timiravṛddhipīḍitāṃ śailarājatanaye 'dhunā sthitām /
ekatas taṭatamālamālinīṃ paśya dhāturasanimnagām iva // Ks_8.53 //

sāndhyam astamitaśeṣam ātapaṃ raktalekham aparā bibharti dik /
sāṃparāyavasudhā saśoṇitaṃ maṇḍalāgram iva tiryagujjhitam // Ks_8.54 //

yāminīdivasasandhisambhave tejasi vyavahite sumeruṇā /
etad andhatamasaṃ niraṅkuśaṃ dikṣu dīrghanayane vijṛmbhate // Ks_8.55 //

nordhvam īkṣaṇagatir na cāpy adho nābhito na purato na pṛṣṭhataḥ /
loka eṣa timiraughaveṣṭito garbhavāsa iva vartate niśi // Ks_8.56 //

śuddham āvilam avasthitaṃ calaṃ vakram ārjavaguṇānvitaṃ ca yat /
sarvam eva tamasā samīkṛtaṃ dhiṅ mahattvam asatāṃ hṛtāntaram // Ks_8.57 //

nūnam unnamati yajvanāṃ patiḥ śārvarasya tamaso niṣiddhaye /
puṇḍarīkamukhi pūrvadiṅmukhaṃ kaitakair iva rajobhir āvṛtam // Ks_8.58 //

mandarāntaritamūrtinā niśā lakṣyate śaśabhṛtā satārakā /
tvaṃ mayā priyasakhīsamāgatā śroṣyateva vacanāni pṛṣṭhataḥ // Ks_8.59 //

ruddhanirgamanam ā dinakṣayāt pūrvadṛṣṭatanucandrikāsmitam /
etad udgirati candramaṇḍalaṃ digrahasyam iva rātricoditam // Ks_8.60 //

paśya pakvaphalinīphalatviṣā bimbalāñchitaviyatsaro 'mbhasā /
viprakṛṣṭavivaraṃ himāṃśunā cakravākamithunaṃ viḍambyate // Ks_8.61 //

śakyam oṣadhipater navodayāḥ karṇapūraracanākṛte tava /
apragalbhayavasūcikomalāś chettum agranakhasaṃpuṭaiḥ karāḥ // Ks_8.62 //

aṅgulībhir iva keśasaṃcayaṃ sannigṛhya timiraṃ marīcibhiḥ /
kuḍmalīkṛtasarojalocanaṃ cumbatīva rajanīmukhaṃ śaśī // Ks_8.63 //

paśya pārvati navenduraśmibhiḥ sāmibhinnatimiraṃ nabhastalam /
lakṣyate dviradabhogadūṣitaṃ saṃprasīdad iva mānasaṃ saraḥ // Ks_8.64 //

raktabhāvam apahāya candramā jāta eṣa pariśuddhamaṇḍalaḥ /
vikriyā na khalu kāladoṣajā nirmalaprakṛtiṣu sthirodayā // Ks_8.65 //

unnateṣu śaśinaḥ prabhā sthitā nimnasaṃśrayaparaṃ niśātamaḥ /
nūnam ātmasadṛśī prakalpitā vedhaseha guṇadoṣayor gatiḥ // Ks_8.66 //

candrapādajanitapravṛttibhiś candrakāntajalabindubhir giriḥ /
mekhalātaruṣu nidritān amūn bodhayaty asamaye śikhaṇḍinaḥ // Ks_8.67 //

kalpavṛkṣaśikhareṣu saṃprati prasphuradbhir iva paśya sundari /
hārayaṣṭigaṇanām ivāṃśubhiḥ kartum āgatakutūhalaḥ śaśī // Ks_8.68 //

unnatāvanatabhāvavattayā candrikā satimirā girer iyam /
bhaktibhir bahuvidhābhir arpitā bhāti bhūtir iva mattadantinaḥ // Ks_8.69 //

etad ucchvasitapītam aindavaṃ voḍhum akṣamam iva prabhārasam /
muktaṣaṭpadavirāvam añjasā bhidyate kumudam ā nibandhanāt // Ks_8.70 //

paśya kalpatarulambi śuddhayā jyotsnayā janitarūpasaṃśayam /
mārute calati caṇḍi kevalaṃ vyajyate viparivṛttam aṃśukam // Ks_8.71 //

śakyam aṅgulibhir uddhṛtair adhaḥ śākhināṃ patitapuṣpapeśalaiḥ /
patrajarjaraśaśiprabhālavair ebhir utkacayituṃ tavālakān // Ks_8.72 //

eṣa cārumukhi yogatārayā yujyate taralabimbayā śaśī /
sādhvasād upagataprakampayā kanyayeva navadīkṣayā varaḥ // Ks_8.73 //

pākabhinnaśarakāṇḍagaurayor ullasatpratikṛtiprasannayoḥ /
rohatīva tava gaṇḍalekhayoś candrabimbanihitākṣṇi candrikā // Ks_8.74 //

lohitārkamaṇibhājanārpitaṃ kalpavṛkṣamadhu bibhratī svayam /
tvām iyaṃ sthitimatīm upasthitā gandhamādanavanādhidevatā // Ks_8.75 //

ārdrakesarasugandhi te mukhaṃ mattaraktanayanaṃ svabhāvataḥ /
atra labdhavasatir guṇāntaraṃ kiṃ vilāsini madaḥ kariṣyati // Ks_8.76 //

mānyabhaktir athavā sakhījanaḥ sevyatām idam anaṅgadīpanam /
ity udāram abhidhāya śaṅkaras tām apāyayata pānam ambikām // Ks_8.77 //

pārvatī tadupayogasambhavāṃ vikriyām api satāṃ manoharām /
apratarkyavidhiyoganirmitām āmrateva sahakāratāṃ yayau // Ks_8.78 //

tatkṣaṇaṃ viparivartitahriyor neṣyatoḥ śayanam iddharāgayoḥ /
sā babhūva vaśavartinī dvayoḥ śūlinaḥ suvadanā madasya ca // Ks_8.79 //

ghūrṇamānanayanaṃ skhalatkathaṃ svedibindumad akāraṇasmitam /
ānanena na tu tāvad īśvaraś cakṣuṣā ciram umāmukhaṃ papau // Ks_8.80 //

tāṃ vilambitapanīyamekhalām udvahañ jaghanabhāradurvahām /
dhyānasaṃbhṛtavibhūtir īśvaraḥ prāviśan maṇiśilāgṛhaṃ rahaḥ // Ks_8.81 //

tatra haṃsadhavalottaracchadaṃ jāhnavīpulinacārudarśanam /
adhyaśeta śayanaṃ priyāsakhaḥ śāradābhram iva rohiṇīpatiḥ // Ks_8.82 //

kliṣṭakeśam avaluptacandanaṃ vyatyayārpitanakhaṃ samatsaram /
tasya tac chiduramekhalāguṇaṃ pārvatīratam abhūn na tṛptaye // Ks_8.83 //

kevalaṃ priyatamādayālunā jyotiṣām avanatāsu paṅktiṣu /
tena tatparigṛhītavakṣasā netramīlanakutūhalaṃ kṛtam // Ks_8.84 //

sa vyabudhyata budhastavocitaḥ śatakumbhakamalākaraiḥ samam /
mūrcchanāparigṛhītakaiśikaiḥ kinnarair uṣasi gītamaṅgalaḥ // Ks_8.85 //

tau kṣaṇaṃ śithilitopagūhanau dampatī calitamānasor mayaḥ /
padmabhedapiśunāḥ siṣevire gandhamādanavanāntamārutāḥ // Ks_8.86 //

ūrumūlanakhamārgarājibhis tatkṣaṇaṃ hṛtavilocano haraḥ /
vāsasaḥ praśithilasya saṃyamaṃ kurvatīṃ priyatamām avārayat // Ks_8.87 //

sa prajāgarakaṣāyalocanaṃ gāḍhadantapadatāḍitādharam /
ākulālakam araṃsta rāgavān prekṣya bhinnatilakaṃ priyāmukham // Ks_8.88 //

tena bhaṅgiviṣamottaracchadaṃ madhyapiṇḍitavisūtramekhalam /
nirmale 'pi śayanaṃ niśātyaye nojjhitaṃ caraṇarāgalāñchitam // Ks_8.89 //

sa priyāmukharasaṃ divāniśaṃ harṣavṛddhijananaṃ siṣeviṣuḥ /
darśanapraṇayinām adṛśyatām ājagāma vijayānivedanāt // Ks_8.90 //

samadivasaniśīthaṃ saṅginas tatra śambhoḥ śatam agamad ṛtūnāṃ sāgram ekā niśeva /
na tu suratasukheṣu chinnatṛṣṇo babhūva jvalana iva samudrāntargatas tajjaleṣu // Ks_8.91 //