Kalidasa: Kumarasambhava

Input by Utz PodzeitTEXT WITH PADA MARKERSTHIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm


PADA MARKERS

For a four-pada verse:
........ $ ........ &
........ % ........ //

For a six-pada verse:
........ $ ........ &
........ % ........ \
........ # ........ //asty uttarasyāṃ diśi devatātmā $ himālayo nāma nagādhirājaḥ &
pūrvāparau toyanidhī vigāhya % sthitaḥ pṛthivyā iva mānadaṇḍaḥ // Ks_1.1 //

yaṃ sarvaśailāḥ parikalpya vatsaṃ $ merau sthite dogdhari dohadakṣe &
bhāsvanti ratnāni mahauṣadhīś ca % pṛthūpadiṣṭāṃ duduhur dharitrīm // Ks_1.2 //

anantaratnaprabhavasya yasya $ himaṃ na saubhāgyavilopi jātam &
eko hi doṣo guṇasaṃnipāte % nimajjatīndoḥ kiraṇeṣv ivāṅkaḥ // Ks_1.3 //

yaś cāpsarovibhramamaṇḍanānāṃ $ saṃpādayitrīṃ śikharair bibharti &
balāhakacchedavibhaktarāgām % akālasaṃdhyām iva dhātumattām // Ks_1.4 //

āmekhalaṃ saṃcaratāṃ ghanānāṃ $ cchāyām adhaḥsānugatāṃ niṣevya &
udvejitā vṛṣṭibhir āśrayante % śṛṅgāṇi yasyātapavanti siddhāḥ // Ks_1.5 //

padaṃ tuṣārasrutidhautaraktaṃ $ yasminn adṛṣṭvāpi hatadvipānām &
vidanti mārgaṃ nakharandhramuktair % muktāphalaiḥ kesariṇāṃ kirātāḥ // Ks_1.6 //

nyastākṣarā dhāturasena yatra $ bhūrjatvacaḥ kuñjarabinduśoṇāḥ &
vrajanti vidyādharasundarīṇām % anaṅgalekhakriyayopayogam // Ks_1.7 //

yaḥ pūrayan kīcakarandhrabhāgān $ darīmukhotthena samīraṇena &
udgāsyatām icchati kiṃnarāṇāṃ % tānapradāyitvam ivopagantum // Ks_1.8 //

kapolakaṇḍūḥ karibhir vinetuṃ $ vighaṭṭitānāṃ saraladrumāṇām &
yatra srutakṣīratayā prasūtaḥ % sānūni gandhaḥ surabhīkaroti // Ks_1.9 //

vanecarāṇāṃ vanitāsakhānāṃ $ darīgṛhotsaṅganiṣaktabhāsaḥ &
bhavanti yatrauṣadhayo rajanyām % atailapūrāḥ suratapradīpāḥ // Ks_1.10 //

udvejayaty aṅgulipārṣṇibhāgān $ mārge śilībhūtahime 'pi yatra &
na durvahaśroṇipayodharārtā % bhindanti mandāṃ gatim aśvamukhyaḥ // Ks_1.11 //

divākarād rakṣati yo guhāsu $ līnaṃ divā bhītam ivāndhakāram &
kṣudre 'pi nūnaṃ śaraṇaṃ prapanne % mamatvam uccaiḥśirasāṃ satīva // Ks_1.12 //

lāṅgūlavikṣepavisarpiśobhair $ itas tataś candramarīcigauraiḥ &
yasyārthayuktaṃ girirājaśabdaṃ % kurvanti vālavyajanaiś camaryaḥ // Ks_1.13 //

yatrāṃśukākṣepavilajjitānāṃ $ yadṛcchayā kiṃpuruṣāṅganānām &
darīgṛhadvāravilambibimbās % tiraskariṇyo jaladā bhavanti // Ks_1.14 //

bhāgīrathīnirjharasīkarāṇāṃ $ voḍhā muhuḥ kampitadevadāruḥ &
yad vāyur anviṣṭamṛgaiḥ kirātair % āsevyate bhinnaśikhaṇḍibarhaḥ // Ks_1.15 //

saptarṣihastāvacitāvaśeṣāṇy $ adho vivasvān parivartamānaḥ &
padmāni yasyāgrasaroruhāṇi % prabodhayaty ūrdhvamukhair mayūkhaiḥ // Ks_1.16 //

yajñāṅgayonitvam avekṣya yasya $ sāraṃ dharitrīdharaṇakṣamaṃ ca &
prajāpatiḥ kalpitayajñabhāgaṃ % śailādhipatyaṃ svayam anvatiṣṭhat // Ks_1.17 //

sa mānasīṃ merusakhaḥ pitṝṇāṃ $ kanyāṃ kulasya sthitaye sthitijñaḥ &
menāṃ munīnām api mānanīyām % ātmānurūpāṃ vidhinopayeme // Ks_1.18 //

kālakrameṇātha tayoḥ pravṛtte $ svarūpayogye surataprasaṅge &
manoramaṃ yauvanam udvahantyā % garbho 'bhavad bhūdhararājapatnyāḥ // Ks_1.19 //

asūta sā nāgavadhūpabhogyaṃ $ mainākam ambhonidhibaddhasakhyam &
kruddhe 'pi pakṣacchidi vṛtraśatrāv % avedanājñaṃ kuliśakṣatānām // Ks_1.20 //

athāvamānena pituḥ prayuktā $ dakṣasya kanyā bhavapūrvapatnī &
satī satī yogavisṛṣṭadehā % tāṃ janmane śailavadhūṃ prapede // Ks_1.21 //

sā bhūdharāṇām adhipena tasyāṃ $ samādhimatyām udapādi bhavyā &
samyakprayogād aparikṣatāyāṃ % nītāv ivotsāhaguṇena saṃpat // Ks_1.22 //

prasannadik pāṃsuviviktavātaṃ $ śaṅkhasvanānantarapuṣpavṛṣṭi &
śarīriṇāṃ sthāvarajaṅgamānāṃ % sukhāya tajjanmadinaṃ babhūva // Ks_1.23 //

tayā duhitrā sutarāṃ savitrī $ sphuratprabhāmaṇḍalayā cakāse &
vidūrabhūmir navameghaśabdād % udbhinnayā ratnaśalākayeva // Ks_1.24 //

dine dine sā parivardhamānā $ labdhodayā cāndramasīva lekhā &
pupoṣa lāvaṇyamayān viśeṣāñ % jyotsnāntarāṇīva kalāntarāṇi // Ks_1.25 //

tāṃ pārvatīty ābhijanena nāmnā $ bandhupriyāṃ bandhujano juhāva &
u meti mātrā tapaso niṣiddhā % paścād umākhyāṃ sumukhī jagāma // Ks_1.26 //

mahībhṛtaḥ putravato 'pi dṛṣṭis $ tasminn apatye na jagāma tṛptim &
anantapuṣpasya madhor hi cūte % dvirephamālā saviśeṣasaṅgā // Ks_1.27 //

prabhāmahatyā śikhayeva dīpas $ trimārgayeva tridivasya mārgaḥ &
saṃskāravatyeva girā manīṣī % tayā sa pūtaś ca vibhūṣitaś ca // Ks_1.28 //

mandākinīsaikatavedikābhiḥ $ sā kandukaiḥ kṛtrimaputrakaiś ca &
reme muhur madhyagatā sakhīnāṃ % krīḍārasaṃ nirviśatīva bālye // Ks_1.29 //

tāṃ haṃsamālāḥ śaradīva gaṅgāṃ $ mahauṣadhiṃ naktam ivātmabhāsaḥ &
sthiropadeśām upadeśakāle % prapedire prāktanajanmavidyāḥ // Ks_1.30 //

asaṃbhṛtaṃ maṇḍanam aṅgayaṣṭer $ anāsavākhyaṃ karaṇaṃ madasya &
kāmasya puṣpavyatiriktam astraṃ % bālyāt paraṃ sātha vayaḥ prapede // Ks_1.31 //

unmīlitaṃ tūlikayeva citraṃ $ sūryāṃśubhir bhinnam ivāravindam &
babhūva tasyāś caturasraśobhi % vapur vibhaktaṃ navayauvanena // Ks_1.32 //

abhyunnatāṅguṣṭhanakhaprabhābhir $ nikṣepaṇād rāgam ivodgirantau &
ājahratus taccaraṇau pṛthivyāṃ % sthalāravindaśriyam avyavasthām // Ks_1.33 //

sā rājahaṃsair iva saṃnatāṅgī $ gateṣu līlāñcitavikrameṣu &
vyanīyata pratyupadeśalubdhair % āditsubhir nūpurasiñjitāni // Ks_1.34 //

vṛttānupūrve ca na cātidīrghe $ jaṅghe śubhe sṛṣṭavatas tadīye &
śeṣāṅganirmāṇavidhau vidhātur % lāvaṇya utpādya ivāsa yatnaḥ // Ks_1.35 //

nāgendrahastās tvaci karkaśatvād $ ekāntaśaityāt kadalīviśeṣāḥ &
labdhvāpi loke pariṇāhi rūpaṃ % jātās tadūrvor upamānabāhyāḥ // Ks_1.36 //

etāvatā nanv anumeyaśobhaṃ $ kāñcīguṇasthānam aninditāyāḥ &
āropitaṃ yad giriśena paścād % ananyanārīkamanīyam aṅkam // Ks_1.37 //

tasyāḥ praviṣṭā natanābhirandhraṃ $ rarāja tanvī navalomarājiḥ &
nīvīm atikramya sitetarasya % tanmekhalāmadhyamaṇer ivārciḥ // Ks_1.38 //

madhyena sā vedivilagnamadhyā $ valitrayaṃ cāru babhāra bālā &
ārohaṇārthaṃ navayauvanena % kāmasya sopānam iva prayuktam // Ks_1.39 //

anyonyam utpīḍayad utpalākṣyāḥ $ stanadvayaṃ pāṇḍu tathā pravṛddham &
madhye yathā śyāmamukhasya tasya % mṛṇālasūtrāntaram apy alabhyam // Ks_1.40 //

śirīṣapuṣpādhikasaukumāryau $ bāhū tadīyāv iti me vitarkaḥ &
parājitenāpi kṛtau harasya % yau kaṇṭhapāśau makaradhvajena // Ks_1.41 //

kaṇṭhasya tasyāḥ stanabandhurasya $ muktākalāpasya ca nistalasya &
anyonyaśobhājananād babhūva % sādhāraṇo bhūṣaṇabhūṣyabhāvaḥ // Ks_1.42 //

candraṃ gatā padmaguṇān na bhuṅkte $ padmāśritā cāndramasīm abhikhyām &
umāmukhaṃ tu pratipadya lolā % dvisaṃśrayāṃ prītim avāpa lakṣmīḥ // Ks_1.43 //

puṣpaṃ pravālopahitaṃ yadi syān $ muktāphalaṃ vā sphuṭavidrumastham &
tato 'nukuryād viśadasya tasyās % tāmrauṣṭhaparyastarucaḥ smitasya // Ks_1.44 //

svareṇa tasyām amṛtasruteva $ prajalpitāyām abhijātavāci &
apy anyapuṣṭā pratikūlaśabdā % śrotur vitantrīr iva tāḍyamānā // Ks_1.45 //

pravātanīlotpalanirviśeṣam $ adhīraviprekṣitam āyatākṣyā &
tayā gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhyas % tato gṛhītaṃ nu mṛgāṅganābhiḥ // Ks_1.46 //

tasyāḥ śalākāñjananirmiteva $ kāntir bhruvor ānatalekhayor yā &
tāṃ vīkṣya līlācaturām anaṅgaḥ % svacāpasaundaryamadaṃ mumoca // Ks_1.47 //

lajjā tiraścāṃ yadi cetasi syād $ asaṃśayaṃ parvatarājaputryāḥ &
taṃ keśapāśaṃ prasamīkṣya kuryur % vālapriyatvaṃ śithilaṃ camaryaḥ // Ks_1.48 //

sarvopamādravyasamuccayena $ yathāpradeśaṃ viniveśitena &
sā nirmitā viśvasṛjā prayatnād % ekasthasaundaryadidṛkṣayeva // Ks_1.49 //

tāṃ nāradaḥ kāmacaraḥ kadā cit $ kanyāṃ kila prekṣya pituḥ samīpe &
samādideśaikavadhūṃ bhavitrīṃ % premṇā śarīrārdhaharāṃ harasya // Ks_1.50 //

guruḥ pragalbhe 'pi vayasy ato 'syās $ tasthau nivṛttānyavarābhilāṣaḥ &
ṛte kṛśānor na hi mantrapūtam % arhanti tejāṃsy aparāṇi havyam // Ks_1.51 //

ayācitāraṃ na hi devadevam $ adriḥ sutāṃ grāhayituṃ śaśāka &
abhyarthanābhaṅgabhayena sādhur % mādhyasthyam iṣṭe 'py avalambate 'rthe // Ks_1.52 //

yadaiva pūrve janane śarīraṃ $ sā dakṣaroṣāt sudatī sasarja &
tadāprabhṛty eva vimuktasaṅgaḥ % patiḥ paśūnām aparigraho 'bhūt // Ks_1.53 //

sa kṛttivāsās tapase yatātmā $ gaṅgāpravāhokṣitadevadāru &
prasthaṃ himādrer mṛganābhigandhi % kiṃ cit kvaṇatkiṃnaram adhyuvāsa // Ks_1.54 //

gaṇā nameruprasavāvataṃsā $ bhūrjatvacaḥ sparśavatīr dadhānāḥ &
manaḥśilāvicchuritā niṣeduḥ % śaileyanaddheṣu śilātaleṣu // Ks_1.55 //

tuṣārasaṃghātaśilāḥ khurāgraiḥ $ samullikhan darpakalaḥ kakudmān &
dṛṣṭaḥ kathaṃ cid gavayair vivignair % asoḍhasiṃhadhvanir unnanāda // Ks_1.56 //

tatrāgnim ādhāya samitsamiddhaṃ $ svam eva mūrtyantaram aṣṭamūrtiḥ &
svayaṃ vidhātā tapasaḥ phalānām % kenāpi kāmena tapaś cacāra // Ks_1.57 //

anarghyam arghyeṇa tam adrināthaḥ $ svargaukasām arcitam arcayitvā &
ārādhanāyāsya sakhīsametāṃ % samādideśa prayatāṃ tanūjām // Ks_1.58 //

pratyarthibhūtām api tāṃ samādheḥ $ śuśrūṣamāṇāṃ giriśo 'numene &
vikārahetau sati vikriyante % yeṣāṃ na cetāṃsi ta eva dhīrāḥ // Ks_1.59 //

avacitabalipuṣpā vedisaṃmārgadakṣā $ niyamavidhijalānāṃ barhiṣāṃ copanetrī &
giriśam upacacāra pratyahaṃ sā sukeśī % niyamitaparikhedā tacchiraścandrapādaiḥ // Ks_1.60 //

__________________________________________________________________


tasmin viprakṛtāḥ kāle $ tārakeṇa divaukasaḥ &
turāsāhaṃ purodhāya % dhāma svāyaṃbhuvaṃ yayuḥ // Ks_2.1 //

teṣām āvir abhūd brahmā $ parimlānamukhaśriyām &
sarasāṃ suptapadmānāṃ % prātar dīdhitimān iva // Ks_2.2, //

atha sarvasya dhātāraṃ $ te sarve sarvatomukham &
vāgīśaṃ vāgbhir arthyābhiḥ % praṇipatyopatasthire // Ks_2.3 //

namas trimūrtaye tubhyaṃ $ prāk sṛṣṭeḥ kevalātmane &
guṇatrayavibhāgāya % paścād bhedam upeyuṣe // Ks_2.4 //

yad amogham apām antar $ uptaṃ bījam aja tvayā &
ataś carācaraṃ viśvaṃ % prabhavas tasya gīyase // Ks_2.5 //

tisṛbhis tvam avasthābhir $ mahimānam udīrayan &
pralayasthitisargāṇām % ekaḥ kāraṇatāṃ gataḥ // Ks_2.6 //

strīpuṃsāv ātmabhāgau te $ bhinnamūrteḥ sisṛkṣayā &
prasūtibhājaḥ sargasya % tāv eva pitarau smṛtau // Ks_2.7 //

svakālaparimāṇena $ vyastarātriṃdivasya te &
yau tu svapnāvabodhau tau % bhūtānāṃ pralayodayau // Ks_2.8 //

jagadyonir ayonis tvaṃ $ jagadanto nirantakaḥ &
jagadādir anādis tvaṃ % jagadīśo nirīśvaraḥ // Ks_2.9 //

ātmānam ātmanā vetsi $ sṛjasy ātmānam ātmanā &
ātmanā kṛtinā ca tvam % ātmany eva pralīyase // Ks_2.10 //

dravaḥ saṃghātakaṭhinaḥ $ sthūlaḥ sūkṣmo laghur guruḥ &
vyakto vyaktetaraś cāsi % prākāmyaṃ te vibhūtiṣu // Ks_2.11 //

udghātaḥ praṇavo yāsāṃ $ nyāyais tribhir udīraṇam &
karma yajñaḥ phalaṃ svargas % tāsāṃ tvaṃ prabhavo girām // Ks_2.12 //

tvām āmananti prakṛtiṃ $ puruṣārthapravartinīm &
taddarśinam udāsīnaṃ % tvām eva puruṣaṃ viduḥ // Ks_2.13 //

tvaṃ pitṝṇām api pitā $ devānām api devatā &
parato 'pi paraś cāsi % vidhātā vedhasām api // Ks_2.14 //

tvam eva havyaṃ hotā ca $ bhojyaṃ bhoktā ca śāśvataḥ &
vedyaṃ ca veditā cāsi % dhyātā dhyeyaṃ ca yat param // Ks_2.15 //

iti tebhyaḥ stutīḥ śrutvā $ yathārthā hṛdayaṃgamāḥ &
prasādābhimukho vedhāḥ % pratyuvāca divaukasaḥ // Ks_2.16 //

purāṇasya kaves tasya $ caturmukhasamīritā &
pravṛttir āsīc chabdānāṃ % caritārthā catuṣṭayī // Ks_2.17 //

svāgataṃ svān adhīkārān $ prabhāvair avalambya vaḥ &
yugapad yugabāhubhyaḥ % prāptebhyaḥ prājyavikramāḥ // Ks_2.18 //

kim idaṃ dyutim ātmīyāṃ $ na bibhrati yathā purā &
himakliṣṭaprakāśāni % jyotīṃṣīva mukhāni vaḥ // Ks_2.19 //

praśamād arciṣām etad $ anudgīrṇasurāyudham &
vṛtrasya hantuḥ kuliśaṃ % kuṇṭhitāśrīva lakṣyate // Ks_2.20 //

kiṃ cāyam aridurvāraḥ $ pāṇau pāśaḥ pracetasaḥ &
mantreṇa hatavīryasya % phaṇino dainyam āśritaḥ // Ks_2.21 //

kuberasya manaḥśalyaṃ $ śaṃsatīva parābhavam &
apaviddhagado bāhur % bhagnaśākha iva drumaḥ // Ks_2.22 //

yamo 'pi vilikhan bhūmiṃ $ daṇḍenāstamitatviṣā &
kurute 'sminn amoghe 'pi % nirvāṇālātalāghavam // Ks_2.23 //

amī ca katham ādityāḥ $ pratāpakṣatiśītalāḥ &
citranyastā iva gatāḥ % prakāmālokanīyatām // Ks_2.24 //

paryākulatvān marutāṃ $ vegabhaṅgo 'numīyate &
ambhasām oghasaṃrodhaḥ % pratīpagamanād iva // Ks_2.25 //

āvarjitajaṭāmauli- $ vilambiśaśikoṭayaḥ &
rudrāṇām api mūrdhānaḥ % kṣatahuṃkāraśaṃsinaḥ // Ks_2.26 //

labdhapratiṣṭhāḥ prathamaṃ $ yūyaṃ kiṃ balavattaraiḥ &
apavādair ivotsargāḥ % kṛtavyāvṛttayaḥ paraiḥ // Ks_2.27 //

tad brūta vatsāḥ kim itaḥ $ prārthayadhve samāgatāḥ &
mayi sṛṣṭir hi lokānāṃ % rakṣā yuṣmāsv avasthitā // Ks_2.28 //

tato mandāniloddhūta- $ kamalākaraśobhinā &
guruṃ netrasahasreṇa % codayām āsa vāsavaḥ // Ks_2.29 //

sa dvinetro hareś cakṣuḥ $ sahasranayanādhikam &
vācaspatir uvācedaṃ % prāñjalir jalajāsanam // Ks_2.30 //

evaṃ yad āttha bhagavann $ āmṛṣṭaṃ naḥ paraiḥ padam &
pratyekaṃ viniyuktātmā % kathaṃ na jñāsyasi prabho // Ks_2.31 //

bhavallabdhavarodīrṇas $ tārakākhyo mahāsuraḥ &
upaplavāya lokānāṃ % dhūmaketur ivotthitaḥ // Ks_2.32 //

pure tāvantam evāsya $ tanoti ravir ātapam &
dīrghikākamalonmeṣo % yāvanmātreṇa sādhyate // Ks_2.33 //

sarvābhiḥ sarvadā candras $ taṃ kalābhir niṣevate &
nādatte kevalāṃ lekhāṃ % haracūḍāmaṇīkṛtām // Ks_2.34 //

vyāvṛttagatir udyāne $ kusumasteyasādhvasāt &
na vāti vāyus tatpārśve % tālavṛntānilādhikam // Ks_2.35 //

paryāyasevām utsṛjya $ puṣpasaṃbhāratatparāḥ &
udyānapālasāmānyam % ṛtavas tam upāsate // Ks_2.36 //

tasyopāyanayogyāni $ ratnāni saritāṃ patiḥ &
katham apy ambhasām antar % ā niṣpatteḥ pratīkṣate // Ks_2.37 //

jvalanmaṇiśikhāś cainaṃ $ vāsukipramukhā niśi &
sthirapradīpatām etya % bhujaṃgāḥ paryupāsate // Ks_2.38 //

tatkṛtānugrahāpekṣī $ taṃ muhur dūtahāritaiḥ &
anukūlayatīndro 'pi % kalpadrumavibhūṣaṇaiḥ // Ks_2.39 //

ittham ārādhyamāno 'pi $ kliśnāti bhuvanatrayam &
śāmyet pratyapakāreṇa % nopakāreṇa durjanaḥ // Ks_2.40 //

tenāmaravadhūhastaiḥ $ sadayālūnapallavāḥ &
abhijñāś chedapātānāṃ % kriyante nandanadrumāḥ // Ks_2.41 //

vījyate sa hi saṃsuptaḥ $ śvāsasādhāraṇānilaiḥ &
cāmaraiḥ surabandīnāṃ % bāṣpaśīkaravarṣibhiḥ // Ks_2.42 //

utpāṭya meruśṛṅgāṇi $ kṣuṇṇāni haritāṃ khuraiḥ &
ākrīḍaparvatās tena % kalpitāḥ sveṣu veśmasu // Ks_2.43 //

mandākinyāḥ payaḥśeṣaṃ $ digvāraṇamadāvilam &
hemāmbhoruhasasyānāṃ % tadvāpyo dhāma sāṃpratam // Ks_2.44 //

bhuvanālokanaprītiḥ $ svargibhir nānubhūyate &
khilībhūte vimānānāṃ % tadāpātabhayāt pathi // Ks_2.45 //

yajvabhiḥ saṃbhṛtaṃ havyaṃ $ vitateṣv adhvareṣu saḥ &
jātavedomukhān māyī % miṣatām ācchinatti naḥ // Ks_2.46 //

uccair uccaiḥśravās tena $ hayaratnam ahāri ca &
dehabaddham ivendrasya % cirakālārjitaṃ yaśaḥ // Ks_2.47 //

tasminn upāyāḥ sarve naḥ $ krūre pratihatakriyāḥ &
vīryavaty auṣadhānīva % vikāre sāṃnipātike // Ks_2.48 //

jayāśā yatra cāsmākaṃ $ pratighātotthitārciṣā &
haricakreṇa tenāsya % kaṇṭhe niṣka ivārpitaḥ // Ks_2.49 //

tadīyās toyadeṣv adya $ puṣkarāvartakādiṣu &
abhyasyanti taṭāghātaṃ % nirjitairāvatā gajāḥ // Ks_2.50 //

tad icchāmo vibho sṛṣṭaṃ $ senānyaṃ tasya śāntaye &
karmabandhacchidaṃ dharmaṃ % bhavasyeva mumukṣavaḥ // Ks_2.51 //

goptāraṃ surasainyānāṃ $ yaṃ puraskṛtya gotrabhit &
pratyāneṣyati śatrubhyo % bandīm iva jayaśriyam // Ks_2.52 //

vacasy avasite tasmin $ sasarja giram ātmabhūḥ &
garjitānantarāṃ vṛṣṭiṃ % saubhāgyena jigāya yā // Ks_2.53 //

saṃpatsyate vaḥ kāmo yaṃ $ kālaḥ kaścit pratīkṣyatām &
na tv asya siddhau yāsyāmi % sargavyāpāram ātmanā // Ks_2.54 //

itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr $ neta evārhati kṣayam &
viṣavṛkṣo 'pi saṃvardhya % svayaṃ chettum asāṃpratam // Ks_2.55 //

vṛtaṃ tenedam eva prāṅ $ mayā cāsmai pratiśrutam &
vareṇa śamitaṃ lokān % alaṃ dagdhuṃ hi tattapaḥ // Ks_2.56 //

saṃyuge sāṃyugīnaṃ tam $ udyataṃ prasaheta kaḥ &
aṃśād ṛte niṣiktasya % nīlalohitaretasaḥ // Ks_2.57 //

sa hi devaḥ paraṃ jyotis $ tamaḥpāre vyavasthitam &
paricchinnaprabhāvarddhir % na mayā na ca viṣṇunā // Ks_2.58 //

umārūpeṇa te yūyaṃ $ saṃyamastimitaṃ manaḥ &
śaṃbhor yatadhvam ākraṣṭum % ayaskāntena lohavat // Ks_2.59 //

ubhe eva kṣame voḍhum $ ubhayor vīryam āhitam &
sā vā śaṃbhos tadīyā vā % mūrtir jalamayī mama // Ks_2.60 //

tasyātmā śitikaṇṭhasya $ saināpatyam upetya vaḥ &
mokṣyate surabandīnāṃ % veṇīr vīryavibhūtibhiḥ // Ks_2.61 //

iti vyāhṛtya vibudhān $ viśvayonis tirodadhe &
manasy āhitakartavyās % te 'pi pratiyayur divam // Ks_2.62 //

tatra niścitya kandarpam $ agamat pākaśāsanaḥ &
manasā kāryasaṃsiddhi- % tvarādviguṇaraṃhasā // Ks_2.63 //

atha sa lalitayoṣidbhrūlatācāruśṛṅgaṃ $ rativalayapadāṅke cāpam āsajya kaṇṭhe &
sahacaramadhuhastanyastacūtāṅkurāstraḥ % śatamakham upatasthe prāñjaliḥ puṣpadhanvā // Ks_2.64 //


__________________________________________________________________


tasmin maghonas tridaśān vihāya $ sahasram akṣṇāṃ yugapat papāta &
prayojanāpekṣitayā prabhūṇāṃ % prāyaś calaṃ gauravam āśriteṣu // Ks_3.1 //

sa vāsavenāsanasaṃnikṛṣṭam $ ito niṣīdeti visṛṣṭabhūmiḥ &
bhartuḥ prasādaṃ pratinandya mūrdhnā % vaktuṃ mithaḥ prākramataivam enam // Ks_3.2 //

ājñāpaya jñātaviśeṣa puṃsāṃ $ lokeṣu yat te karaṇīyam asti &
anugrahaṃ saṃsmaraṇapravṛttam % icchāmi saṃvardhitam ājñayā te // Ks_3.3 //

kenābhyasūyā padakāṅkṣiṇā te $ nitāntadīrghair janitā tapobhiḥ &
yāvad bhavaty āhitasāyakasya % matkārmukasyāsya nideśavartī // Ks_3.4 //

asaṃmataḥ kas tava muktimārgaṃ $ punarbhavakleśabhayāt prapannaḥ &
baddhaś ciraṃ tiṣṭhatu sundarīṇām % ārecitabhrūcaturaiḥ kaṭākṣaiḥ // Ks_3.5 //

adhyāpitasyośanasāpi nītiṃ $ prayuktarāgapraṇidhir dviṣas te &
kasyārthadharmau vada pīḍayāmi % sindhos taṭāv ogha iva pravṛddhaḥ // Ks_3.6 //

kām ekapatnīvrataduḥkhaśīlāṃ $ lolaṃ manaś cārutayā praviṣṭām &
nitambinīm icchasi muktalajjāṃ % kaṇṭḥe svayaṃgrāhaniṣaktabāhum // Ks_3.7 //

kayāsi kāmin suratāparādhāt $ pādānataḥ kopanayāvadhūtaḥ &
yasyāḥ kariṣyāmi dṛḍhānutāpaṃ % pravālaśayyāśaraṇaṃ śarīram // Ks_3.8 //

prasīda viśrāmyatu vīra vajraṃ $ śarair madīyaiḥ katamaḥ surāriḥ &
bibhetu moghīkṛtabāhuvīryaḥ % strībhyo 'pi kopasphuritādharābhyaḥ // Ks_3.9 //

tava prasādāt kusumāyudho 'pi $ sahāyam ekaṃ madhum eva labdhvā &
kuryāṃ harasyāpi pinākapāṇer % dhairyacyutiṃ ke mama dhanvino 'nye // Ks_3.10 //

athorudeśād avatārya pādam $ ākrāntisaṃbhāvitapādapīṭham &
saṃkalpithārthe vivṛtātmaśaktim % ākhaṇḍalaḥ kāmam idaṃ babhāṣe // Ks_3.11 //

sarvaṃ sakhe tvayy upapannam etad $ ubhe mamāstre kuliśaṃ bhavāṃś ca &
vajraṃ tapovīryamahatsu kuṇṭḥaṃ % tvaṃ sarvatogāmi ca sādhakaṃ ca // Ks_3.12 //

avaimi te sāram ataḥ khalu tvāṃ $ kārye guruṇy ātmasamaṃ niyokṣye &
vyādiśyate bhūdharatām avekṣya % kṛṣṇena dehodvahanāya śeṣaḥ // Ks_3.13 //

āśaṃsatā bāṇagatiṃ vṛṣāṅke $ kāryaṃ tvayā naḥ pratipannakalpam &
nibodha yajñāṃśabhujām idānīm % uccairdviṣām īpsitam etad eva // Ks_3.14 //

amī hi vīryaprabhavaṃ bhavasya $ jayāya senānyam uśanti devāḥ &
sa ca tvadekeṣunipātasādhyo % brahmāṅgabhūr brahmaṇi yojitātmā // Ks_3.15 //

tasmai himādreḥ prayatāṃ tanūjāṃ $ yatātmane rocayituṃ yatasva &
yoṣitsu tadvīryaniṣekabhūmiḥ % saiva kṣamety ātmabhuvopadiṣṭam // Ks_3.16 //

guror niyogāc ca nagendrakanyā $ sthāṇuṃ tapasyantam adhityakāyām &
anvāsta ity apsarasāṃ mukhebhyaḥ % śrutaṃ mayā matpraṇidhiḥ sa vargaḥ // Ks_3.17 //

tad gaccha siddhyai kuru devakāryam $ artho 'yam arthāntarabhāvya eva &
apekṣate pratyayam uttamaṃ tvāṃ % bījāṅkuraḥ prāg udayād ivāmbhaḥ // Ks_3.18 //

tasmin surāṇāṃ vijayābhyupāye $ tavaiva nāmāstragatiḥ kṛtī tvam &
apy aprasiddhaṃ yaśase hi puṃsām % ananyasādhāraṇam eva karma // Ks_3.19 //

surāḥ samabhyarthayitāra ete $ kāryaṃ trayāṇām api viṣṭapānām &
cāpena te karma na cātihiṃsram % aho batāsi spṛhaṇīyavīryaḥ // Ks_3.20 //

madhuś ca te manmatha sāhacaryād $ āsav anukto 'pi sahāya eva &
samīraṇo nodayitā bhaveti % vyādiśyate kena hutāśanasya // Ks_3.21 //

tatheti śeṣām iva bhartur ājñām $ ādāya mūrdhnā madanaḥ pratasthe &
airāvatāsphālanakarkaśena % hastena pasparśa tadaṅgam indraḥ // Ks_3.22 //

sa mādhavenābhimatena sakhyā $ ratyā ca sāśaṅkam anuprayātaḥ &
aṅgavyayaprārthitakāryasiddhiḥ % sthāṇvāśramaṃ haimavataṃ jagāma // Ks_3.23 //

tasmin vane saṃyamināṃ munīnāṃ $ tapaḥsamādheḥ pratikūlavartī &
saṃkalpayoner abhimānabhūtam % ātmānam ādhāya madhur jajṛmbhe // Ks_3.24 //

kuberaguptāṃ diśam uṣṇaraśmau $ gantuṃ pravṛtte samayaṃ vilaṅghya &
dig dakṣiṇā gandhavahaṃ mukhena % vyalīkaniḥśvāsam ivotsasarja // Ks_3.25 //

asūta sadyaḥ kusumāny aśokaḥ $ skandhāt prabhṛty eva sapallavāni &
pādena nāpaikṣata sundarīṇāṃ % saṃparkam āsiñjitanūpureṇa // Ks_3.26 //

sadyaḥ pravālodgamacārupatre $ nīte samāptiṃ navacūtabāṇe &
niveśayām āsa madhur dvirephān % nāmākṣarāṇīva manobhavasya // Ks_3.27 //

varṇaprakarṣe sati karṇikāraṃ $ dunoti nirgandhatayā sma cetaḥ &
prāyeṇa sāmagryavidhau guṇānāṃ % parāṅmukhī viśvasṛjaḥ pravṛttiḥ // Ks_3.28 //

bālenduvakrāṇy avikāsabhāvād $ babhuḥ palāśāny atilohitāni &
sadyo vasantena samāgatānāṃ % nakhakṣatānīva vanasthalīnām // Ks_3.29 //

lagnadvirephāñjanabhakticitram $ mukhe madhuśrīs tilakaṃ prakāśya &
rāgeṇa bālāruṇakomalena % cūtapravāloṣṭham alaṃcakāra // Ks_3.30 //

mṛgāḥ priyāladrumamañjarīṇāṃ $ rajaḥkaṇair vighnitadṛṣṭipātāḥ &
madoddhatāḥ pratyanilaṃ vicerur % vanasthalīr marmarapatramokṣāḥ // Ks_3.31 //

cūtāṅkurāsvādakaṣāyakaṇṭhaḥ $ puṃskokilo yan madhuraṃ cukūja &
manasvinīmānavighātadakṣaṃ % tad eva jātaṃ vacanaṃ smarasya // Ks_3.32 //
himavyapāyād viśadādharāṇām $ āpāṇḍurībhūtamukhacchavīnām &
svedodgamaḥ kiṃpuruṣāṅganānāṃ % cakre padaṃ patraviśeṣakeṣu // Ks_3.33 //

tapasvinaḥ sthāṇuvanaukasas tām $ ākālikīṃ vīkṣya madhupravṛttim &
prayatnasaṃstambhitavikriyāṇāṃ % kathaṃ cid īśā manasāṃ babhūvuḥ // Ks_3.34 //

taṃ deśam āropitapuṣpacāpe $ ratidvitīye madane prapanne &
kāṣṭhāgatasneharasānuviddhaṃ % dvandvāni bhāvaṃ kriyayā vivavruḥ // Ks_3.35 //

madhu dvirephaḥ kusumaikapātre $ papau priyāṃ svām anuvartamānaḥ &
śṛṅgeṇa ca sparśanimīlitākṣīṃ % mṛgīm akaṇḍūyata kṛṣṇasāraḥ // Ks_3.36 //

dadau rasāt paṅkajareṇugandhi $ gajāya gaṇḍūṣajalaṃ kareṇuḥ &
ardhopabhuktena bisena jāyāṃ % saṃbhāvayām āsa rathāṅganāmā // Ks_3.37 //

gītāntareṣu śramavārileśaiḥ $ kiṃcitsamucchvāsitapatralekham &
puṣpāsavāghūrṇitanetraśobhi % priyāmukhaṃ kiṃpuruṣaś cucumbe // Ks_3.38 //

paryāptapuṣpastabakastanābhyaḥ $ sphuratpravālauṣṭhamanoharābhyaḥ &
latāvadhūbhyas taravo 'py avāpur % vinamraśākhābhujabandhanāni // Ks_3.39 //

śrutāpsarogītir api kṣaṇe 'smin $ haraḥ prasaṃkhyānaparo babhūva &
ātmeśvarāṇāṃ na hi jātu vighnāḥ % samādhibhedaprabhavo bhavanti // Ks_3.40 //

latāgṛhadvāragato 'tha nandī $ vāmaprakoṣṭhārpitahemavetraḥ &
mukhārpitaikāṅgulisaṃjñayaiva % mā cāpalāyeti gaṇān vyanaiṣīt // Ks_3.41 //

niṣkampavṛkṣaṃ nibhṛtadvirephaṃ $ mūkāṇḍajaṃ śāntamṛgapracāram &
tacchāsanāt kānanam eva sarvaṃ % citrārpitārambham ivāvatasthe // Ks_3.42 //

dṛṣṭiprapātaṃ parihṛtya tasya $ kāmaḥ puraḥśukram iva prayāṇe &
prānteṣu saṃsaktanameruśākhaṃ % dhyānāspadaṃ bhūtapater viveśa // Ks_3.43 //

sa devadārudrumavedikāyāṃ $ śārdūlacarmavyavadhānavatyām &
āsīnam āsannaśarīrapātas % tryambakaṃ saṃyaminaṃ dadarśa // Ks_3.44 //

paryaṅkabandhasthirapūrvakāyam $ ṛjvāyataṃ saṃnamitobhayāṃsam &
uttānapāṇidvayasaṃniveśāt % praphullarājīvam ivāṅkamadhye // Ks_3.45 //

bhujaṃgamonnaddhajaṭākalāpaṃ $ karṇāvasaktadviguṇākṣasūtram &
kaṇṭhaprabhāsaṅgaviśeṣanīlāṃ % kṛṣṇatvacaṃ granthimatīṃ dadhānam // Ks_3.46 //

kiṃcitprakāśastimitogratārair $ bhrūvikriyāyāṃ virataprasaṅgaiḥ &
netrair avispanditapakṣmamālair % lakṣyīkṛtaghrāṇam adhomayūkhaiḥ // Ks_3.47 //

avṛṣṭisaṃrambham ivāmbuvāham $ apām ivādhāram anuttaraṅgam &
antaścarāṇāṃ marutāṃ nirodhān % nivātaniṣkampam iva pradīpam // Ks_3.48 //

kapālanetrāntaralabdhamārgair $ jyotiḥprarohair uditaiḥ śirastaḥ &
mṛṇālasūtrādhikasaukumāryāṃ % bālasya lakṣmīṃ glapayantam indoḥ // Ks_3.49 //

mano navadvāraniṣiddhavṛtti $ hṛdi vyavasthāpya samādhivaśyam &
yam akṣaraṃ kṣetravido vidus tam % ātmānam ātmany avalokayantam // Ks_3.50 //

smaras tathābhūtam ayugmanetraṃ $ paśyann adūrān manasāpy adhṛṣyam &
nālakṣayat sādhvasasannahastaḥ % srastaṃ śaraṃ cāpam api svahastāt // Ks_3.51 //

nirvāṇabhūyiṣṭham athāsya vīryaṃ $ saṃdhukṣayantīva vapurguṇena &
anuprayātā vanadevatābhyām % adṛśyata sthāvararājakanyā // Ks_3.52 //

aśokanirbhartsitapadmarāgam $ ākṛṣṭahemadyutikarṇikāram &
muktākalāpīkṛtasinduvāraṃ % vasantapuṣpābharaṇaṃ vahantī // Ks_3.53 //

āvarjitā kiṃ cid iva stanābhyāṃ $ vāso vasānā taruṇārkarāgam &
paryāptapuṣpastabakāvanamrā % saṃcāriṇī pallavinī lateva // Ks_3.54 //

srastāṃ nitambād avalambamānā $ punaḥ-punaḥ kesaradāmakāñcīm &
nyāsīkṛtāṃ sthānavidā smareṇa % maurvīṃ dvitīyām iva kārmukasya // Ks_3.55 //

sugandhiniḥśvāsavivṛddhatṛṣṇaṃ $ bimbādharāsannacaraṃ dvirepham &
pratikṣaṇaṃ saṃbhramaloladṛṣṭir % līlāravindena nivārayantī // Ks_3.56 //

tāṃ vīkṣya sarvāvayavānavadyāṃ $ rater api hrīpadam ādadhānām &
jitendriye śūlini puṣpacāpaḥ % svakāryasiddhiṃ punar āśaśaṃse // Ks_3.57 //

bhaviṣyataḥ patyur umā ca śaṃbhoḥ $ samāsasāda pratihārabhūmim &
yogāt sa cāntaḥ paramātmasaṃjñaṃ % dṛṣṭvā paraṃ jyotir upārarāma // Ks_3.58 //

tato bhujaṃgādhipateḥ phaṇāgrair $ adhaḥ kathaṃ cid dhṛtabhūmibhāgaḥ &
śanaiḥ kṛtaprāṇavimuktir īśaḥ % paryaṅkabandhaṃ nibiḍaṃ bibheda // Ks_3.59 //

tasmai śaśaṃsa praṇipatya nandī $ śuśrūṣayā śailasutām upetām &
praveśayām āsa ca bhartur enāṃ % bhrūkṣepamātrānumatapraveśām // Ks_3.60 //

tasyāḥ sakhībhyāṃ praṇipātapūrvaṃ $ svahastalūnaḥ śiśirātyayasya &
vyakīryata tryambakapādamūle % puṣpoccayaḥ pallavabhaṅgabhinnaḥ // Ks_3.61 //

umāpi nīlālakamadhyaśobhi $ visraṃsayantī navakarṇikāram &
cakāra karṇacyutapallavena % mūrdhnā praṇāmaṃ vṛṣabhadhvajāya // Ks_3.62 //

ananyabhājaṃ patim āpnuhīti $ sā tathyam evābhihitā bhavena &
na hīśvaravyāhṛtayaḥ kadā cit % puṣyanti loke viparītam artham // Ks_3.63 //

kāmas tu bāṇāvasaraṃ pratīkṣya $ pataṅgavad vahnimukhaṃ vivikṣuḥ &
umāsamakṣaṃ harabaddhalakṣyaḥ % śarāsanajyāṃ muhur āmamarśa // Ks_3.64 //

athopaninye giriśāya gaurī $ tapasvine tāmrarucā kareṇa &
viśoṣitāṃ bhānumato mayūkhair % mandākinīpuṣkarabījamālām // Ks_3.65 //

pratigrahītuṃ praṇayipriyatvāt $ trilocanas tām upacakrame ca &
saṃmohanaṃ nāma ca puṣpadhanvā % dhanuṣy amoghaṃ samadhatta bāṇam // Ks_3.66 //

haras tu kiṃcitpariluptadhairyaś $ candrodayārambha ivāmburāśiḥ &
umāmukhe bimbaphalādharoṣṭhe % vyāpārayām āsa vilocanāni // Ks_3.67 //

vivṛṇvatī śailasutāpi bhāvam $ aṅgaiḥ sphuradbālakadambakalpaiḥ &
sācīkṛtā cārutareṇa tasthau % mukhena paryastavilocanena // Ks_3.68 //

athendriyakṣobham ayugmanetraḥ $ punar vaśitvād balavan nigṛhya &
hetuṃ svacetovikṛter didṛkṣur % diśām upānteṣu sasarja dṛṣṭim // Ks_3.69 //

sa dakṣiṇāpāṅganiviṣṭamuṣṭiṃ $ natāṃsam ākuñcitasavyapādam &
dadarśa cakrīkṛtacārucāpaṃ % prahartum abhyudyatam ātmayonim // Ks_3.70 //

tapaḥparāmarśavivṛddhamanyor $ bhrūbhaṅgaduṣprekṣyamukhasya tasya &
sphurann udarciḥ sahasā tṛtīyād % akṣṇaḥ kṛśānuḥ kila niṣpapāta // Ks_3.71 //

krodhaṃ prabho saṃhara saṃhareti $ yāvad giraḥ khe marutāṃ caranti &
tāvat sa vahnir bhavanetrajanmā % bhasmāvaśeṣaṃ madanaṃ cakāra // Ks_3.72 //

tīvrābhiṣaṅgaprabhaveṇa vṛttim $ mohena saṃstambhayatendriyāṇām &
ajñātabhartṛvyasanā muhūrtaṃ % kṛtopakāreva ratir babhūva // Ks_3.73 //

tam āśu vighnaṃ tapasas tapasvī $ vanaspatiṃ vajra ivāvabhajya &
strīsaṃnikarṣaṃ parihartum icchann % antardadhe bhūtapatiḥ sabhūtaḥ // Ks_3.74 //

śailātmajāpi pitur ucchiraso 'bhilāṣaṃ $ vyarthaṃ samarthya lalitaṃ vapur ātmanaś ca &
sakhyoḥ samakṣam iti cādhikajātalajjā % śūnyā jagāma bhavanābhimukhī kathaṃ cit // Ks_3.75 //

sapadi mukulitākṣīṃ rudrasaṃrambhabhītyā $ duhitaram anukampyām adrir ādāya dorbhyām &
suragaja iva bibhrat padminīṃ dantalagnāṃ % pratipathagatir āsīd vegadīrghīkṛtāṅgaḥ // Ks_3.76 //


__________________________________________________________________


atha mohaparāyaṇā satī $ vivaśā kāmavadhūr vibodhitā &
vidhinā pratipādayiṣyatā % navavaidhavyam asahyavedanam // Ks_4.1 //

avadhānapare cakāra sā $ pralayāntonmiṣite vilocane &
na viveda tayor atṛptayoḥ % priyam atyantaviluptadarśanam // Ks_4.2 //

ayi jīvitanātha jīvasīty $ abhidhāyotthitayā tayā puraḥ &
dadṛśe puruṣākṛti kṣitau % harakopānalabhasma kevalam // Ks_4.3 //

atha sā punar eva vihvalā $ vasudhāliṅganadhūsarastanī &
vilalāpa vikīrṇamūrdhajā % samaduḥkhām iva kurvatī sthalīm // Ks_4.4 //

upamānam abhūd vilāsināṃ $ karaṇaṃ yat tava kāntimattayā &
tad idaṃ gatam īdṛśīṃ daśāṃ % na vidīrye kaṭhināḥ khalu striyaḥ // Ks_4.5 //

kva nu māṃ tvadadhīnajīvitāṃ $ vinikīrya kṣaṇabhinnasauhṛdaḥ &
nalinīṃ kṣatasetubandhano % jalasaṃghāta ivāsi vidrutaḥ // Ks_4.6 //

kṛtavān asi vipriyaṃ na me $ pratikūlaṃ na ca te mayā kṛtam &
kim akāraṇam eva darśanaṃ % vilapantyai rataye na dīyate // Ks_4.7 //

smarasi smara mekhalāguṇair $ uta gotraskhaliteṣu bandhanam &
cyutakeśaradūṣitekṣaṇāny % avataṃsotpalatāḍanāni vā // Ks_4.8 //

hṛdaye vasasīti matpriyaṃ $ yad avocas tad avaimi kaitavam &
upacārapadaṃ na ced idaṃ % tvam anaṅgaḥ katham akṣatā ratiḥ // Ks_4.9 //

paralokanavapravāsinaḥ $ pratipatsye padavīm ahaṃ tava &
vidhinā jana eṣa vañcitas % tvadadhīnaṃ khalu dehināṃ sukham // Ks_4.10 //

rajanītimirāvaguṇṭhite $ puramārge ghanaśabdaviklavāḥ &
vasatiṃ priya kāmināṃ priyās % tvad ṛte prāpayituṃ ka īśvaraḥ // Ks_4.11 //

nayanāny aruṇāni ghūrṇayan $ vacanāni skhalayan pade-pade &
asati tvayi vāruṇīmadaḥ % pramadānām adhunā viḍambanā // Ks_4.12 //

avagamya kathīkṛtaṃ vapuḥ $ priyabandhos tava niṣphalodayaḥ &
bahule 'pi gate niśākaras % tanutāṃ duḥkham anaṅga mokṣyati // Ks_4.13 //

haritāruṇacārubandhanaḥ $ kalapuṃskokilaśabdasūcitaḥ &
vada saṃprati kasya bāṇatāṃ % navacūtaprasavo gamiṣyati // Ks_4.14 //

alipaṅktir anekaśas tvayā $ guṇakṛtye dhanuṣo niyojitā &
virutaiḥ karuṇasvanair iyaṃ % guruśokām anuroditīva mām // Ks_4.15 //

pratipadya manoharaṃ vapuḥ $ punar apy ādiśa tāvad utthitaḥ &
ratidūtipadeṣu kokilāṃ % madhurālāpanisargapaṇḍitām // Ks_4.16 //

śirasā praṇipatya yācitāny $ upagūḍhāni savepathūni ca &
suratāni ca tāni te rahaḥ % smara saṃsmṛtya na śāntir asti me // Ks_4.17 //

racitaṃ ratipaṇḍita tvayā $ svayam aṅgeṣu mamedam ārtavam &
dhriyate kusumaprasādhanaṃ % tava tac cāru vapur na dṛśyate // Ks_4.18 //

vibudhair asi yasya dāruṇair $ asamāpte parikarmaṇi smṛtaḥ &
tam imaṃ kuru dakṣiṇetaraṃ % caraṇaṃ nirmitarāgam ehi me // Ks_4.19 //

aham etya pataṅgavartmanā $ punar aṅkāśrayiṇī bhavāmi te &
caturaiḥ surakāminījanaiḥ % priya yāvan na vilobhyase divi // Ks_4.20 //

madanena vinākṛtā ratiḥ $ kṣaṇamātraṃ kila jīviteti me &
vacanīyam idaṃ vyavasthitaṃ % ramaṇa tvām anuyāmi yady api // Ks_4.21 //

kriyatāṃ katham antyamaṇḍanaṃ $ paralokāntaritasya te mayā &
samam eva gato 'sy atarkitāṃ % gatim aṅgena ca jīvitena ca // Ks_4.22 //

ṛjutāṃ nayataḥ smarāmi te $ śaram utsaṅganiṣaṇṇadhanvanaḥ &
madhunā saha sasmitaṃ kathāṃ % nayanopāntavilokitaṃ ca yat // Ks_4.23 //

kva nu te hṛdayaṃgamaḥ sakhā $ kusumāyojitakārmuko madhuḥ &
na khalūgraruṣā pinākinā % gamitaḥ so 'pi suhṛdgatāṃ gatim // Ks_4.24 //

atha taiḥ paridevitākṣarair $ hṛdaye digdhaśarair ivārditaḥ &
ratim abhyupapattum āturāṃ % madhur ātmānam adarśayat puraḥ // Ks_4.25 //

tam avekṣya ruroda sā bhṛśaṃ $ stanasaṃbādham uro jaghāna ca &
svajanasya hi duḥkham agrato % vivṛtadvāram ivopajāyate // Ks_4.26 //

iti cainam uvāca duḥkhitā $ suhṛdaḥ paśya vasanta kiṃ sthitam &
yad idaṃ kaṇaśaḥ prakīryate % pavanair bhasma kapotakarburam // Ks_4.27 //

ayi saṃprati dehi darśanaṃ $ smara paryutsuka eṣa mādhavaḥ &
dayitāsv anavasthitaṃ nṛṇāṃ % na khalu prema calaṃ suhṛjjane // Ks_4.28 //

amunā nanu pārśvavartinā $ jagad ājñāṃ sasurāsuraṃ tava &
bisatantuguṇasya kāritaṃ % dhanuṣaḥ pelavapuṣpapatriṇaḥ // Ks_4.29 //

gata eva na te nivartate $ sa sakhā dīpa ivānilāhataḥ &
aham asya daśeva paśya mām % aviṣahyavyasanapradhūṣitām // Ks_4.30 //

vidhinā kṛtam ardhavaiśasaṃ $ nanu mām kāmavadhe vimuñcatā &
anaghāpi hi saṃśrayadrume % gajabhagne patanāya vallarī // Ks_4.31 //

tad idaṃ kriyatām anantaraṃ $ bhavatā bandhujanaprayojanam &
vidhurāṃ jvalanātisarjanān % nanu māṃ prāpaya patyur antikam // Ks_4.32 //

śaśinā saha yāti kaumudī $ saha meghena taḍit pralīyate &
pramadāḥ pativartmagā iti % pratipannaṃ hi vicetanair api // Ks_4.33 //

amunaiva kaṣāyitastanī $ subhagena priyagātrabhasmanā &
navapallavasaṃstare yathā % racayiṣyāmi tanuṃ vibhāvasau // Ks_4.34 //

kusumāstaraṇe sahāyatāṃ $ bahuśaḥ saumya gatas tvam āvayoḥ &
kuru saṃprati tāvad āśu me % praṇipātāñjaliyācitaś citām // Ks_4.35 //

tad anu jvalanaṃ madarpitaṃ $ tvarayer dakṣiṇavātavījanaiḥ &
viditaṃ khalu te yathā smaraḥ % kṣaṇam apy utsahate na māṃ vinā // Ks_4.36 //

iti cāpi vidhāya dīyatāṃ $ salilasyāñjalir eka eva nau &
avibhajya paratra taṃ mayā % sahitaḥ pāsyati te sa bāndhavaḥ // Ks_4.37 //

paralokavidhau ca mādhava $ smaram uddiśya vilolapallavāḥ &
nivapeḥ sahakāramañjarīḥ % priyacūtaprasavo hi te sakhā // Ks_4.38 //

iti devavimuktaye sthitāṃ $ ratim ākāśabhavā sarasvatī &
śapharīṃ hradaśoṣaviklavāṃ % prathamā vṛṣṭir ivānvakampata // Ks_4.39 //

kusumāyudhapatni durlabhas $ tava bhartā na cirād bhaviṣyati &
śṛṇu yena sa karmaṇā gataḥ % śalabhatvaṃ haralocanārciṣi // Ks_4.40 //

abhilāṣam udīritendriyaḥ $ svasutāyām akarot prajāpatiḥ &
atha tena nigṛhya vikriyām % abhiśaptaḥ phalam etad anvabhūt // Ks_4.41 //

pariṇeṣyati pārvatīṃ yadā $ tapasā tatpravaṇīkṛto haraḥ &
upalabdhasukhas tadā smaraṃ % vapuṣā svena niyojayiṣyati // Ks_4.42 //

iti cāha sa dharmayācitaḥ $ smaraśāpāvadhidāṃ sarasvatīm &
aśaner amṛtasya cobhayor % vaśinaś cāmbudharāś ca yonayaḥ // Ks_4.43 //

tad idaṃ parirakṣa śobhane $ bhavitavyapriyasaṃgamaṃ vapuḥ &
ravipītajalā tapātyaye % punar oghena hi yujyate nadī // Ks_4.44 //

itthaṃ rateḥ kim api bhūtam adṛśyarūpaṃ $ mandīcakāra maraṇavyavasāyabuddhim &
tatpratyayāc ca kusumāyudhabandhur enām % āśvāsayat sucaritārthapadair vacobhiḥ // Ks_4.45 //

atha madanavadhūr upaplavāntaṃ $ vyasanakṛśā paripālayāṃ babhūva &
śaśina iva divātanasya lekhā % kiraṇaparikṣayadhūsarā pradoṣam // Ks_4.46 //


__________________________________________________________________tathā samakṣaṃ dahatā manobhavaṃ $ pinākinā bhagnamanorathā satī &
nininda rūpaṃ hṛdayena pārvatī % priyeṣu saubhāgyaphalā hi cārutā // Ks_5.1 //

iyeṣa sā kartum avandhyarūpatāṃ $ samādhim āsthāya tapobhir ātmanaḥ &
avāpyate vā katham anyathā dvayaṃ % tathāvidhaṃ prema patiś ca tādṛśaḥ // Ks_5.2 //

niśamya caināṃ tapase kṛtodyamāṃ $ sutāṃ girīśapratisaktamānasām &
uvāca menā parirabhya vakṣasā % nivārayantī mahato munivratāt // Ks_5.3 //

manīṣitāḥ santi gṛhe 'pi devatās $ tapaḥ kva vatse kva ca tāvakaṃ vapuḥ &
padaṃ saheta bhramarasya pelavaṃ % śirīśapuṣpaṃ na punaḥ patatriṇaḥ // Ks_5.4 //

iti dhruvecchām anuśāsatī sutāṃ $ śaśāka menā na niyantum udyamāt &
ka īpsitārthasthiraniścayaṃ manaḥ % payaś ca nimnābhimukhaṃ pratīpayet // Ks_5.5 //

kadā cid āsannasakhīmukhena sā $ manorathajñaṃ pitaraṃ manasvinī &
ayācatāraṇyanivāsam ātmanaḥ % phalodayāntāya tapaḥsamādhaye // Ks_5.6 //

athānurūpābhiniveśatoṣiṇā $ kṛtābhyanujñā guruṇā garīyasā &
prajāsu paścāt prathitaṃ tadākhyayā % jagāma gaurī śikharaṃ śikhaṇḍimat // Ks_5.7 //

vimucya sā hāram ahāryaniścayā $ vilolayaṣṭipraviluptacandanam &
babandha bālāruṇababhru valkalaṃ % payodharotsedhaviśīrṇasaṃhati // Ks_5.8 //

yathā prasiddhair madhuraṃ śiroruhair $ jaṭābhir apy evam abhūt tadānanam &
na śaṭpadaśreṇibhir eva paṅkajaṃ % saśaivalāsaṅgam api prakāśate // Ks_5.9 //

pratikṣaṇaṃ sā kṛtaromavikriyāṃ $ vratāya mauñjīṃ triguṇāṃ babhāra yām &
akāri tatpūrvanibaddhayā tayā % sarāgam asyā rasanāguṇāspadam // Ks_5.10 //

visṛṣṭarāgād adharān nivartitaḥ $ stanāṅgarāgāruṇitāc ca kandukāt &
kuśāṅkurādānaparikṣatāṅguliḥ % kṛto 'kṣasūtrapraṇayī tayā karaḥ // Ks_5.11 //

mahārhaśayyāparivartanacyutaiḥ $ svakeśapuṣpair api yā sma dūyate &
aśeta sā bāhulatopadhāyinī % niṣeduṣī sthaṇḍila eva kevale // Ks_5.12 //

punar grahītuṃ niyamasthayā tayā $ dvaye 'pi nikṣepa ivārpitam dvayam &
latāsu tanvīṣu vilāsaceṣṭitaṃ % viloladṛṣṭaṃ hariṇāṅganāsu ca // Ks_5.13 //

atandritā sā svayam eva vṛkṣakān $ ghaṭastanaprasravaṇair vyavardhayat &
guho 'pi yeṣāṃ prathamāptajanmanāṃ % na putravātsalyam apākariṣyati // Ks_5.14 //

araṇyabījāñjalidānalālitās $ tathā ca tasyāṃ hariṇā viśaśvasuḥ &
yathā tadīyair nayanaiḥ kutūhalāt % puraḥ sakhīnām amimīta locane // Ks_5.15 //

kṛtābhiśekāṃ hutajātavedasaṃ $ tvaguttarāsaṅgavatīm adhītinīm &
digdṛkṣavas tām ṛṣayo 'bhyupāgaman % na dharmavṛddheṣu vayaḥ samīkṣyate // Ks_5.16 //

virodhisattvojjhitapūrvamatsaraṃ $ drumair abhīṣṭaprasavārcitātithi &
navoṭajābhyantarasaṃbhṛtānalaṃ % tapovanaṃ tac ca babhūva pāvanam // Ks_5.17 //

yadā phalaṃ pūrvatapaḥsamādhinā $ na tāvatā labhyam amaṃsta kāṅkṣitam &
tadānapekṣya svaśarīramārdavaṃ % tapo mahat sā carituṃ pracakrame // Ks_5.18 //

klamaṃ yayau kandukalīlayāpi yā $ tayā munīnāṃ caritaṃ vyagāhyata &
dhruvaṃ vapuḥ kāñcanapadmanirmitaṃ % mṛdu prakṛtyā ca sasāram eva ca // Ks_5.19 //

śucau caturṇāṃ jvalatāṃ havirbhujāṃ $ śucismitā madhyagatā sumadhyamā &
vijitya netrapratighātinīṃ prabhām % ananyadṛṣṭiḥ savitāram aikṣata // Ks_5.20 //

tathābhitaptaṃ savitur gabhastibhir $ mukhaṃ tadīyaṃ kamalaśriyaṃ dadhau &
apāṅgayoḥ kevalam asya dīrghayoḥ % śanaiḥ-śanaiḥ śyāmikayā kṛtaṃ padam // Ks_5.21 //

ayācitopasthitam ambu kevalaṃ $ rasātmakasyoḍupateś ca raśmayaḥ &
babhūva tasyāḥ kila pāraṇāvidhir % na vṛkṣavṛttivyatiriktasādhanaḥ // Ks_5.22 //

nikāmataptā vividhena vahninā $ nabhaścareṇendhanasaṃbhṛtena ca &
tapātyaye vāribhir ukṣitā navair % bhuvā sahoṣmāṇam amuñcad ūrdhvagam // Ks_5.23 //

sthitāḥ kṣaṇaṃ pakṣmasu tāḍitādharāḥ $ payodharotsedhanipātacūrṇitāḥ &
valīṣu tasyāḥ skhalitāḥ prapedire % cireṇa nābhiṃ prathamodabindavaḥ // Ks_5.24 //

śilāśayāṃ tām aniketavāsinīṃ $ nirantarāsv antaravātavṛṣṭiṣu &
vyalokayann unmiṣitais taḍinmayair % mahātapaḥsākṣya iva sthitāḥ kṣapāḥ // Ks_5.25 //

nināya sātyantahimotkirānilāḥ $ sahasyarātrīr udavāsatatparā &
parasparākrandini cakravākayoḥ % puro viyukte mithune kṛpāvatī // Ks_5.26 //

mukhena sā padmasugandhinā niśi $ pravepamānādharapatraśobhinā &
tuṣāravṛṣṭikṣatapadmasaṃpadāṃ % sarojasaṃdhānam ivākarod apām // Ks_5.27 //

svayaṃviśīrṇadrumaparṇavṛttitā $ parā hi kāṣṭhā tapasas tayā punaḥ &
tad apy apākīrṇam ataḥ priyaṃvadāṃ % vadanty aparṇeti ca tāṃ purāvidaḥ // Ks_5.28 //

mṛṇālikāpelavam evamādibhir $ vrataiḥ svam aṅgaṃ glapayanty aharniśam &
tapaḥ śarīraiḥ kaṭhinair upārjitaṃ % tapasvināṃ dūram adhaś cakāra sā // Ks_5.29 //

athājināṣāḍhadharaḥ pragalbhavāg $ jvalann iva brahmamayena tejasā &
viveśa kaścij jaṭilas tapovanaṃ % śarīrabaddhaḥ prathamāśramo yathā // Ks_5.30 //

tam ātitheyī bahumānapūrvayā $ saparyayā pratyudiyāya pārvatī &
bhavanti sāmye 'pi niviṣṭacetasāṃ % vapurviśeṣeṣv atigauravāḥ kriyāḥ // Ks_5.31 //

vidhiprayuktāṃ parigṛhya satkriyāṃ $ pariśramaṃ nāma vinīya ca kṣaṇam &
umāṃ sa paśyann ṛjunaiva cakṣuṣā % pracakrame vaktum anujjhitakramaḥ // Ks_5.32 //

api kriyārthaṃ sulabhaṃ samitkuśaṃ $ jalāny api snānavidhikṣamāṇi te &
api svaśaktyā tapasi pravartase % śarīram ādyaṃ khalu dharmasādhanam // Ks_5.33 //

api tvadāvarjitavārisaṃbhṛtaṃ $ pravālam āsām anubandhi vīrudhām &
cirojjhitālaktakapāṭalena te % tulāṃ yad ārohati dantavāsasā // Ks_5.34 //

api prasannaṃ hariṇeṣu te manaḥ $ karasthadarbhapraṇayāpahāriṣu &
ya utpalākṣi pracalair vilocanais % tavākṣisādṛśyam iva prayuñjate // Ks_5.35 //

yad ucyate pārvati pāpavṛttaye $ na rūpam ity avyabhicāri tad vacaḥ &
tathā hi te śīlam udāradarśane % tapasvinām apy upadeśatāṃ gatam // Ks_5.36 //

vikīrṇasaptarṣibaliprahāsibhis $ tathā na gāṅgaiḥ salilair divaś cyutaiḥ &
yathā tvadīyaiś caritair anāvilair % mahīdharaḥ pāvita eṣa sānvayaḥ // Ks_5.37 //

anena dharmaḥ saviśeṣam adya me $ trivargasāraḥ pratibhāti bhāvini &
tvayā manonirviṣayārthakāmayā % yad eka eva pratigṛhya sevyate // Ks_5.38 //

prayuktasatkāraviśeṣam ātmanā $ na māṃ paraṃ saṃpratipattum arhasi &
yataḥ satāṃ saṃnatagātri saṃgataṃ % manīṣibhiḥ sāptapadīnam ucyate // Ks_5.39 //

ato 'tra kiṃcid bhavatīṃ bahukṣamāṃ $ dvijātibhāvād upapannacāpalaḥ &
ayaṃ janaḥ praṣṭumanās tapodhane % na ced rahasyaṃ prativaktum arhasi // Ks_5.40 //

kule prasūtiḥ prathamasya vedhasas $ trilokasaundaryam ivoditaṃ vapuḥ &
amṛgyam aiśvaryasukhaṃ navaṃ vayas % tapaḥphalaṃ syāt kim ataḥ paraṃ vada // Ks_5.41 //

bhavaty aniṣṭād api nāma duḥsahān $ manasvinīnāṃ pratipattir īdṛśī &
vicāramārgaprahitena cetasā % na dṛśyate tac ca kṛśodari tvayi // Ks_5.42 //

alabhyaśokābhibhaveyam ākṛtir $ vimānanā subhru kutaḥ pitur gṛhe &
parābhimarśo na tavāsti kaḥ karaṃ % prasārayet pannagaratnasūcaye // Ks_5.43 //

kim ity apāsyābharaṇāni yauvane $ dhṛtaṃ tvayā vārddhakaśobhi valkalam &
vada pradoṣe sphuṭacandratārake % vibhāvarī yady aruṇāya kalpate // Ks_5.44 //

divaṃ yadi prārthayase vṛthā śramaḥ $ pituḥ pradeśās tava devabhūmayaḥ &
athopayantāram alaṃ samādhinā % na ratnam anviṣyati mṛgyate hi tat // Ks_5.45 //

niveditaṃ niśvasitena soṣmaṇā $ manas tu me saṃśayam eva gāhate &
na dṛśyate prārthayitavya eva te % bhaviṣyati prārthitadurlabhaḥ katham // Ks_5.46 //

aho sthiraḥ ko 'pi tavepsito yuvā $ cirāya karṇotpalaśūnyatāṃ gate &
upekṣate yaḥ ślathalambinīr jaṭāḥ % kapoladeśe kalamāgrapiṅgalāḥ // Ks_5.47 //

munivratais tvām atimātrakarśitāṃ $ divākarāpluṣṭavibhūṣaṇāspadām &
śaśāṅkalekhām iva paśyato divā % sacetasaḥ kasya mano na dūyate // Ks_5.48 //

avaimi saubhāgyamadena vañcitaṃ $ tava priyaṃ yaś caturāvalokinaḥ &
karoti lakṣyaṃ ciram asya cakṣuṣo % na vaktram ātmīyam arālapakṣmaṇaḥ // Ks_5.49 //

kiyac ciraṃ śrāmyasi gauri vidyate $ mamāpi pūrvāśramasaṃcitaṃ tapaḥ &
tadardhabhāgena labhasva kāṅkṣitaṃ % varaṃ tam icchāmi ca sādhu veditum // Ks_5.50 //

iti praviśyābhihitā dvijanmanā $ manogataṃ sā na śaśāka śaṃsitum &
atho vayasyāṃ paripārśvavartinīṃ % vivartitānañjananetram aikṣata // Ks_5.51 //

sakhī tadīyā tam uvāca varṇinaṃ $ nibodha sādho tava cet kutūhalam &
yadartham ambhojam ivoṣṇavāraṇaṃ % kṛtaṃ tapaḥsādhanam etayā vapuḥ // Ks_5.52 //

iyaṃ mahendraprabhṛtīn adhiśriyaś $ caturdigīśān avamatya māninī &
arūpahāryaṃ madanasya nigrahāt % pinākapāṇiṃ patim āptum icchati // Ks_5.53 //

asahyahuṃkāranivartitaḥ purā $ purārim aprāptamukhaḥ śilīmukhaḥ &
imāṃ hṛdi vyāyatapātam akṣaṇod % viśīrṇamūrter api puṣpadhanvanaḥ // Ks_5.54 //

tadāprabhṛty unmadanā pitur gṛhe $ lalāṭikācandanadhūsarālakā &
na jātu bālā labhate sma nirvṛtiṃ % tuṣārasaṃghātaśilātaleṣv api // Ks_5.55 //

upāttavarṇe carite pinākinaḥ $ sabāṣpakaṇṭhaskhalitaiḥ padair iyam &
anekaśaḥ kinnararājakanyakā % vanāntasaṃgītasakhīr arodayat // Ks_5.56 //

tribhāgaśeṣāsu niśāsu ca kṣaṇam $ nimīlya netre sahasā vyabudhyata &
kva nīlakaṇṭha vrajasīty alakṣyavāg % asatyakaṇṭhārpitabāhubandhanā // Ks_5.57 //

yadā budhaiḥ sarvagatas tvam ucyase $ na vetsi bhāvastham imaṃ janaṃ katham &
iti svahastāllikhitaś ca mugdhayā % rahasy upālabhyata candraśekharaḥ // Ks_5.58 //

yadā ca tasyādhigame jagatpater $ apaśyad anyaṃ na vidhiṃ vicinvatī &
tadā sahāsmābhir anujñayā guror % iyaṃ prapannā tapase tapovanam // Ks_5.59 //

drumeṣu sakhyā kṛtajanmasu svayaṃ $ phalaṃ tapaḥsākṣiṣu dṛṣṭam eṣv api &
na ca prarohābhimukho 'pi dṛśyate % manoratho 'syāḥ śaśimaulisaṃśrayaḥ // Ks_5.60 //

na vedmi sa prārthitadurlabhaḥ kadā $ sakhībhir asrottaram īkṣitām imām &
tapaḥkṛśām abhyupapatsyate sakhīṃ % vṛṣeva sītāṃ tadavagrahakṣatām // Ks_5.61 //

agūḍhasadbhāvam itīṅgitajñayā $ nivedito naiṣṭhikasundaras tayā &
ayīdam evaṃ parihāsa ity umām % apṛcchad avyañjitaharṣalakṣaṇaḥ // Ks_5.62 //

athāgrahaste mukulīkṛtāṅgulau $ samarpayantī sphaṭikākṣamālikām &
kathaṃ cid adres tanayā mitākṣaraṃ % ciravyavasthāpitavāg abhāṣata // Ks_5.63 //

yathā śrutaṃ vedavidāṃ vara tvayā $ jano 'yam uccaiḥpadalaṅghanotsukaḥ &
tapaḥ kiledaṃ tadavāptisādhanaṃ % manorathānām agatir na vidyate // Ks_5.64 //

athāha varṇī vidito maheśvaras $ tadarthinī tvaṃ punar eva vartase &
amaṅgalābhyāsaratiṃ vicintya taṃ % tavānuvṛttiṃ na ca kartum utsahe // Ks_5.65 //

avastunirbandhapare kathaṃ nu te $ karo 'yam āmuktavivāhakautukaḥ &
kareṇa śaṃbhor valayīkṛtāhinā % sahiṣyate tatprathamāvalambanam // Ks_5.66 //

tvam eva tāvat paricintaya svayaṃ $ kadā cid ete yadi yogam arhataḥ &
vadhūdukūlaṃ kalahaṃsalakṣaṇaṃ % gajājinaṃ śoṇitabinduvarṣi ca // Ks_5.67 //

catuṣkapuṣpaprakarāvikīrṇayoḥ $ paro 'pi ko nāma tavānumanyate &
alaktakāṅkāni padāni pādayor % vikīrṇakeśāsu paretabhūmiṣu // Ks_5.68 //

ayuktarūpaṃ kim ataḥ paraṃ vada $ trinetravakṣaḥ sulabhaṃ tavāpi yat &
stanadvaye 'smin haricandanāspade % padaṃ citābhasmarajaḥ kariṣyati // Ks_5.69 //

iyaṃ ca te 'nyā purato viḍambanā $ yad ūḍhayā vāraṇarājahāryayā &
vilokya vṛddhokṣam adhiṣṭhitaṃ tvayā % mahājanaḥ smeramukho bhaviṣyati // Ks_5.70 //

dvayaṃ gataṃ saṃprati śocanīyatāṃ $ samāgamaprārthanayā kapālinaḥ &
kalā ca sā kāntimatī kalāvatas % tvam asya lokasya ca netrakaumudī // Ks_5.71 //

vapur virūpākṣam alakṣyajanmatā $ digambaratvena niveditaṃ vasu &
vareṣu yad bālamṛgākṣi mṛgyate % tad asti kiṃ vyastam api trilocane // Ks_5.72 //

nivartayāsmād asadīpsitān manaḥ $ kva tadvidhas tvaṃ kva ca puṇyalakṣaṇā &
apekṣyate sādhujanena vaidikī % śmaśānaśūlasya na yūpasatkriyā // Ks_5.73 //

iti dvijātau pratikūlavādini $ pravepamānādharalakṣyakopayā &
vikuñcitabhrūlatam āhite tayā % vilocane tiryag upāntalohite // Ks_5.74 //

uvāca cainaṃ paramārthato haraṃ $ na vetsi nūnaṃ yata evam āttha mām &
alokasāmānyam acintyahetukaṃ % dviṣanti mandāś caritaṃ mahātmanām // Ks_5.75 //

vipatpratīkārapareṇa maṅgalaṃ $ niṣevyate bhūtisamutsukena vā &
jagaccharaṇyasya nirāśiṣaḥ sataḥ % kim ebhir āśopahatātmavṛttibhiḥ // Ks_5.76 //

akiñcanaḥ san prabhavaḥ sa saṃpadāṃ $ trilokanāthaḥ pitṛsadmagocaraḥ &
sa bhīmarūpaḥ śiva ity udīryate % na santi yāthārthyavidaḥ pinākinaḥ // Ks_5.77 //

vibhūṣaṇodbhāsi pinaddhabhogi vā $ gajājinālambi dukūladhāri vā &
kapāli vā syād atha venduśekharaṃ % na viśvamūrter avadhāryate vapuḥ // Ks_5.78 //

tadaṅgasaṃsargam avāpya kalpate $ dhruvaṃ citābhasmarajo viśuddhaye &
tathā hi nṛtyābhinayakriyācyutaṃ % vilipyate maulibhir ambaraukasāṃ // Ks_5.79 //

asaṃpadas tasya vṛṣeṇa gacchataḥ $ prabhinnadigvāraṇavāhano vṛṣā &
karoti pādāv upagamya maulinā % vinidramandārarajoruṇāṅgulī // Ks_5.80 //

vivakṣatā doṣam api cyutātmanā $ tvayaikam īśaṃ prati sādhu bhāṣitam &
yam āmananty ātmabhuvo 'pi kāraṇaṃ % kathaṃ sa lakṣyaprabhavo bhaviṣyati // Ks_5.81 //

alaṃ vivādena yathā śrutas tvayā $ tathāvidhas tāvad aśeṣam astu saḥ &
mamātra bhāvaikarasaṃ manaḥ sthitaṃ % na kāmavṛttir vacanīyam īkṣate // Ks_5.82 //

nivāryatām āli kim apy ayaṃ baṭuḥ $ punar vivakṣuḥ sphuritottarādharaḥ &
na kevalaṃ yo mahato 'pabhāṣate % śṛṇoti tasmād api yaḥ sa pāpabhāk // Ks_5.83 //

ito gamiśyāmy athaveti vādinī $ cacāla bālā stanabhinnavalkalā &
svarūpam āsthāya ca tāṃ kṛtasmitaḥ % samālalambe vṛṣarājaketanaḥ // Ks_5.84 //

taṃ vīkṣya vepathumatī sarasāṅgayaṣṭir $ nikṣepaṇāya padam uddhṛtam udvahantī &
mārgācalavyatikarākuliteva sindhuḥ % śailādhirājatanayā na yayau na tasthau // Ks_5.85 //

adyaprabhṛty avanatāṅgi tavāsmi dāsaḥ $ krītas tapobhir iti vādini candramaulau &
ahnāya sā niyamajaṃ klamam utsasarja % kleśaḥ phalena hi punar navatāṃ vidhatte // Ks_5.86 //

__________________________________________________________________


atha viśvātmane gaurī $ saṃdideśa mithaḥ sakhīm &
dātā me bhūbhṛtāṃ nāthaḥ % pramāṇīkriyatām iti // Ks_6.1 //

tayā vyāhṛtasaṃdeśā $ sā babhau nibhṛtā priye &
cūtayaṣṭir ivābhyāṣye % madhau parabhṛtāmukhī // Ks_6.2 //

sa tatheti pratijñāya $ visṛjya katham apy umām &
ṛṣīñ jyotirmayān sapta % sasmāra smaraśāsanaḥ // Ks_6.3 //

te prabhāmaṇḍalair vyoma $ dyotayantas tapodhanāḥ &
sārundhatīkāḥ sapadi % prādur āsan puraḥ prabhoḥ // Ks_6.4 //

āplutās tīramandāra- $ kusumotkiravīciṣu &
ākāśagaṅgāsrotassu % diṅnāgamadagandhiṣu // Ks_6.5 //

muktāyajñopavītāni $ bibhrato haimavalkalāḥ &
ratnākṣasūtrāḥ pravrajyāṃ % kalpavṛkṣā ivāśritāḥ // Ks_6.6 //

adhaḥpravarttitāśvena $ samāvarjitaketunā &
sahasraraśminā śaśvat % sapramāṇam udīkṣitāḥ // Ks_6.7 //

āsaktabāhulatayā $ sārdham uddhṛtayā bhuvā &
mahāvarāhadaṃṣṭrāyāṃ % viśrāntāḥ pralayāpadi // Ks_6.8 //

sargaśeṣapraṇayanād $ viśvayoner anantaram &
purātanāḥ purāvidbhir % dhātāra iti kīrtitāḥ // Ks_6.9 //

prāktanānāṃ viśuddhānāṃ $ paripākam upeyuṣām &
tapasām upabhuñjānāḥ % phalāny api tapasvinaḥ // Ks_6.10 //

teṣāṃ madhyagatā sādhvī $ patyuḥ pādārpitekṣaṇā &
sākṣād iva tapaḥsiddhir % babhāse bahv arundhatī // Ks_6.11 //

tām agauravabhedena $ munīṃś cāpaśyad īśvaraḥ &
strī pumān ity anāsthaiṣā % vṛttaṃ hi mahitaṃ satām // Ks_6.12 //

taddarśanād abhūc chambhor $ bhūyān dārārtham ādaraḥ &
kriyāṇāṃ khalu dharmyāṇāṃ % satpatnyo mūlasādhanam // Ks_6.13 //

dharmeṇāpi padaṃ śarve $ kārite pārvatīṃ prati &
pūrvāparādhabhītasya % kāmasyocchvāsitaṃ manaḥ // Ks_6.14 //

atha te munayaḥ sarve $ mānayitvā jagadgurum &
idam ūcur anūcānāḥ % prītikaṇṭakitatvacaḥ // Ks_6.15 //

yad brahma samyag āmnātaṃ $ yad agnau vidhinā hutam &
yac ca taptaṃ tapas tasya % vipakvaṃ phalam adya naḥ // Ks_6.16 //

yad adhyakṣeṇa jagatāṃ $ vayam āropitās tvayā &
manorathasyāviṣayaṃ % manoviṣayam ātmanaḥ // Ks_6.17 //

yasya cetasi vartethāḥ $ sa tāvat kṛtināṃ varaḥ &
kiṃ punar brahmayoner yas % tava cetasi vartate // Ks_6.18 //

satyam arkāc ca somāc ca $ param adhyāsmahe padam &
adya tūccaistaraṃ tasmāt % smaraṇānugrahāt tava // Ks_6.19 //

tvatsaṃbhāvitam ātmānaṃ $ bahu manyāmahe vayam &
prāyaḥ pratyayam ādhatte % svaguṇeṣūttamādaraḥ // Ks_6.20 //

yā naḥ prītir virūpākṣa $ tvadanudhyānasaṃbhavā &
sā kim āvedyate tubhyam % antarātmāsi dehinām // Ks_6.21 //

sākṣād dṛṣṭo 'si na punar $ vidmas tvāṃ vayam añjasā &
prasīda kathayātmānaṃ % na dhiyāṃ pathi vartase // Ks_6.22 //

kiṃ yena sṛjasi vyaktam $ uta yena bibharṣi tat &
atha viśvasya saṃhartā % bhāgaḥ katama eṣa te // Ks_6.23 //

athavā sumahaty eṣā $ prārthanā deva tiṣṭhatu &
cintitopasthitāṃs tāvac % chādhi naḥ karavāma kim // Ks_6.24 //

atha mauligatasyendor $ viśadair daśanāṃśubhiḥ &
upacinvan prabhāṃ tanvīṃ % pratyāha parameśvaraḥ // Ks_6.25 //

viditaṃ vo yathā svārthā $ na me kāścit pravṛttayaḥ &
nanu mūrtibhir aṣṭābhir % itthaṃbhūto 'smi sūcitaḥ // Ks_6.26 //

so 'haṃ tṛṣṇāturair vṛṣṭiṃ $ vidyutvān iva cātakaiḥ &
ariviprakṛtair devaiḥ % prasūtiṃ prati yācitaḥ // Ks_6.27 //

ata āhartum icchāmi $ pārvatīm ātmajanmane &
utpattaye havirbhoktur % yajamāna ivāraṇim // Ks_6.28 //

tām asmadarthe yuṣmābhir $ yācitavyo himālayaḥ &
vikriyāyai na kalpante % saṃbandhāḥ sadanuṣṭhitāḥ // Ks_6.29 //

unnatena sthitimatā $ dhuram udvahatā bhuvaḥ &
tena yojitasaṃbandhaṃ % vitta mām apy avañcitam // Ks_6.30 //

evaṃ vācyaḥ sa kanyārtham $ iti vo nopadiśyate &
bhavatpraṇītam ācāram % āmananti hi sādhavaḥ // Ks_6.31 //

āryāpy arundhatī tatra $ vyāpāraṃ kartuṃ arhati &
prāyeṇaivaṃvidhe kārye % purandhrīṇāṃ pragalbhatā // Ks_6.32 //

tat prayātauṣadhiprasthaṃ $ siddhaye himavatpuram &
mahākośīprapāte 'smin % saṃgamaḥ punar eva naḥ // Ks_6.33 //

tasmin saṃyaminām ādye $ jāte pariṇayonmukhe &
jahuḥ parigrahavrīḍāṃ % prājāpatyās tapasvinaḥ // Ks_6.34 //

tataḥ paramam ity uktvā $ pratasthe munimaṇḍalam &
bhagavān api saṃprāptaḥ % prathamoddiṣṭam āspadam // Ks_6.35 //

te cākāśam asiśyāmam $ utpatya paramarṣayaḥ &
āsedur oṣadhiprasthaṃ % manasā samaraṃhasaḥ // Ks_6.36 //

alakām ativāhyeva $ vasatiṃ vasusaṃpadām &
svargābhiṣyandavamanaṃ % kṛtvevopaniveśitam // Ks_6.37 //

gaṅgāsrotaḥparikṣipta- $ vaprāntarjvalitauṣadhi &
bṛhanmaṇiśilāsālaṃ % guptāv api manoharam // Ks_6.38 //

jitasiṃhabhayā nāgā $ yatrāśvā bilayonayaḥ &
yakṣāḥ kiṃpuruṣāḥ paurā % yoṣito vanadevatāḥ // Ks_6.39 //

śikharāsaktameghānāṃ $ vyajante yatra veśmanām &
anugarjitasaṃdigdhāḥ % karaṇair murajasvanāḥ // Ks_6.40 //

yatra kalpadrumair eva $ vilolaviṭapāṃśukaiḥ &
gṛhayantrapatākāśrīr % apaurādaranirmitā // Ks_6.41 //

yatra sphaṭikaharmyeṣu $ naktam āpānabhūmiṣu &
jyotiṣāṃ pratibimbāni % prāpnuvanty upahāratām // Ks_6.42 //

yatrauṣadhiprakāśena $ naktaṃ darśitasaṃcarāḥ &
anabhijñās tamisrāṇāṃ % durdineṣv abhisārikāḥ // Ks_6.43 //

yauvanāntaṃ vayo yasminn $ ātaṅkaḥ kusumāyudhaḥ &
ratikhedasamutpannā % nidrā saṃjñāviparyayaḥ // Ks_6.44 //

bhrūbhedibhiḥ sakampoṣṭhair $ lalitāṅgulitarjanaiḥ &
yatra kopaiḥ kṛtāḥ strīṇām % āprasādārthinaḥ priyāḥ // Ks_6.45 //

saṃtānakatarucchāyā- $ suptavidyādharādhvagam &
yasya copavanaṃ bāhyaṃ % sugandhir gandhamādanaḥ // Ks_6.46 //

atha te munayo divyāḥ $ prekṣya haimavataṃ puram &
svargābhisaṃdhisukṛtaṃ % vañcanām iva menire // Ks_6.47 //

te sadmani girer vegād $ unmukhadvāḥsthavīkṣitāḥ &
avaterur jaṭābhārair % likhitānalaniścalaiḥ // Ks_6.48 //

gaganād avatīrṇā sā $ yathāvṛddhapurassarā &
toyāntar bhāskarālīva % reje muniparamparā // Ks_6.49 //

tān arghyān arghyam ādāya $ dūrāt pratyudyayau giriḥ &
namayan sāragurubhiḥ % pādanyāsair vasundharām // Ks_6.50 //

dhātutāmrādharaḥ prāṃśur $ devadārubṛhadbhujaḥ &
prakṛtyaiva śiloraskaḥ % suvyakto himavān iti // Ks_6.51 //

vidhiprayuktasatkāraiḥ $ svayaṃ mārgasya darśakaḥ &
sa tair ākramayām āsa % śuddhāntaṃ śuddhakarmabhiḥ // Ks_6.52 //

tatra vetrāsanāsīnān $ kṛtāsanaparigrahaḥ &
ity uvāceśvarān vācaṃ % prāñjaliḥ pṛthivīdharaḥ // Ks_6.53 //

apameghodayaṃ varṣam $ adṛṣṭakusumaṃ phalam &
atarkitopapannaṃ vo % darśanaṃ pratibhāti me // Ks_6.54 //

mūḍhaṃ buddham ivātmānaṃ $ haimībhūtam ivāyasam &
bhūmer divam ivārūḍhaṃ % manye bhavadanugrahāt // Ks_6.55 //

adyaprabhṛti bhūtānām $ adhigamyo 'smi śuddhaye &
yad adhyāsitam arhadbhis % tad dhi tīrthaṃ pracakṣate // Ks_6.56 //

avaimi pūtam ātmānaṃ $ dvayenaiva dvijottamāḥ &
mūrdhni gaṅgāprapātena % dhautapādāmbhasā ca vaḥ // Ks_6.57 //

jaṅgamaṃ praiṣyabhāve vaḥ $ sthāvaraṃ caraṇāṅkitam &
vibhaktānugrahaṃ manye % dvirūpam api me vapuḥ // Ks_6.58 //

bhavatsaṃbhāvanotthāya $ paritoṣāya mūrcchate &
api vyāptadigantāni % nāṅgāni prabhavanti me // Ks_6.59 //

na kevalaṃ darīsaṃsthaṃ $ bhāsvatāṃ darśanena vaḥ &
antargatam apāstaṃ me % rajaso 'pi paraṃ tamaḥ // Ks_6.60 //

kartavyaṃ vo na paśyāmi $ syāc cet kiṃ nopapadyate &
śaṅke matpāvanāyaiva % prasthānaṃ bhavatām iha // Ks_6.61 //

tathāpi tāvat kasmiṃś cid $ ājñāṃ me dātum arhatha &
viniyogaprasādā hi % kiṅkarāḥ prabhaviṣṇuṣu // Ks_6.62 //

ete vayam amī dārāḥ $ kanyeyaṃ kulajīvitam &
brūta yenātra vaḥ kāryam % anāsthā bāhyavastuṣu // Ks_6.63 //

ity ūcivāṃs tam evārthaṃ $ darīmukhavisarpiṇā &
dvir iva pratiśabdena % vyājahāra himālayaḥ // Ks_6.64 //

athāṅgirasam agraṇyam $ udāharaṇavastuṣu &
ṛṣayaś codayām āsuḥ % pratyuvāca sa bhūdharam // Ks_6.65 //

upapannam idaṃ sarvam $ ataḥ param api tvayi &
manasaḥ śikharāṇāṃ ca % sadṛśī te samunnatiḥ // Ks_6.66 //

sthāne tvāṃ sthāvarātmānaṃ $ viṣṇum āhus tathā hi te &
carācarāṇāṃ bhūtānāṃ % kukṣir ādhāratāṃ gataḥ // Ks_6.67 //

gām adhāsyat kathaṃ nāgo $ mṛṇālamṛdubhiḥ phaṇaiḥ &
ā rasātalamūlāt tvam % avālambiṣyathā na cet // Ks_6.68 //

acchinnāmalasaṃtānāḥ $ samudrormyanivāritāḥ &
punanti lokān puṇyatvāt % kīrtayaḥ saritaś ca te // Ks_6.69 //

yathaiva ślāghyate gaṅgā $ pādena parameṣṭhinaḥ &
prabhaveṇa dvitīyena % tathaivocchirasā tvayā // Ks_6.70 //

tiryag ūrdhvam adhastāc ca $ vyāpako mahimā hareḥ &
trivikramodyatasyāsīt % sa ca svābhāvikas tava // Ks_6.71 //

yajñabhāgabhujāṃ madhye $ padam ātasthuṣā tvayā &
uccair hiraṇmayaṃ śṛṅgaṃ % sumeror vitathīkṛtam // Ks_6.72 //

kāṭhinyaṃ sthāvare kāye $ bhavatā sarvam arpitam &
idaṃ tu bhaktinamraṃ te % satām ārādhanaṃ vapuḥ // Ks_6.73 //

tad āgamanakāryaṃ naḥ $ śṛṇu kāryaṃ tavaiva tat &
śreyasām upadeśāt tu % vayam atrāṃśabhāginaḥ // Ks_6.74 //

aṇimādiguṇopetam $ aspṛṣṭapuruṣāntaram &
śabdam īśvara ity uccaiḥ % sārdhacandraṃ bibharti yaḥ // Ks_6.75 //

kalpitānyonyasāmarthyaiḥ $ pṛthivyādibhir ātmani &
yenedaṃ dhriyate viśvaṃ % dhuryair yānam ivādhvani // Ks_6.76 //

yogino yaṃ vicinvanti $ kṣetrābhyantaravartinam &
anāvṛttibhayaṃ yasya % padam āhur manīṣiṇaḥ // Ks_6.77 //

sa te duhitaraṃ sākṣāt $ sākṣī viśvasya karmaṇaḥ &
vṛṇute varadaḥ śaṃbhur % asmatsaṃkrāmitaiḥ padaiḥ // Ks_6.78 //

tam artham iva bhāratyā $ sutayā yoktum arhasi &
aśocyā hi pituḥ kanyā % sadbhartre pratipāditā // Ks_6.79 //

yāvad etāni bhūtāni $ sthāvarāṇi carāṇi ca &
mātaraṃ kalpayanty enām % īśo hi jagataḥ pitā // Ks_6.80 //

praṇamya śitikaṇṭhāya $ vibudhās tadanantaram &
caraṇau rañjayanty asyāś % cūḍāmaṇimarīcibhiḥ // Ks_6.81 //

umā vadhūr bhavān dātā $ yācitāra ime vayam &
varaḥ śaṃbhur alaṃ hy eṣa % tvatkulodbhūtaye vidhiḥ // Ks_6.82 //

astotuḥ stūyamānasya $ vandyasyānanyavandinaḥ &
sutāsaṃbandhavidhinā % bhava viśvaguror guruḥ // Ks_6.83 //

evaṃ vādini devarṣau $ pārśve pitur adhomukhī &
līlākamalapatrāṇi % gaṇayām āsa pārvatī // Ks_6.84 //

śailaḥ saṃpūrṇakāmo 'pi $ menāmukham udaikṣata &
prāyeṇa gṛhiṇīnetrāḥ % kanyārthe hi kuṭumbinaḥ // Ks_6.85 //

mene menāpi tat sarvaṃ $ patyuḥ kāryam abhīpsitam &
bhavanty avyabhicāriṇyo % bhartur iṣṭe pativratāḥ // Ks_6.86 //

idam atrottaraṃ nyāyyam $ iti buddhyā vimṛśya saḥ &
ādade vacasām ante % maṅgalālaṅkṛtāṃ sutām // Ks_6.87 //

ehi viśvātmane vatse $ bhikṣāsi parikalpitā &
arthino munayaḥ prāptaṃ % gṛhamedhiphalaṃ mayā // Ks_6.88 //

etāvad uktvā tanayām $ ṛṣīn āha mahīdharaḥ &
iyaṃ namati vaḥ sarvāṃs % trilocanavadhūr iti // Ks_6.89 //

īpsitārthakriyodāraṃ $ te 'bhinandya girer vacaḥ &
āśīrbhir edhayām āsuḥ % puraḥpākābhir ambikām // Ks_6.90 //

tāṃ praṇāmādarasrasta- $ jāmbūnadavataṃsakām &
aṅkam āropayām āsa % lajjamānām arundhatī // Ks_6.91 //

tanmātaraṃ cāśrumukhīṃ $ duhitṛsnehaviklavām &
varasyānanyapūrvasya % viśokām akarod guṇaiḥ // Ks_6.92 //

vaivāhikīṃ tithiṃ pṛṣṭās $ tatkṣaṇaṃ harabandhunā &
te tryahād ūrdhvam ākhyāya % celuś cīraparigrahāḥ // Ks_6.93 //

te himālayam āmantrya $ punaḥ prekṣya ca śūlinam &
siddhaṃ cāsmai nivedyārthaṃ % tadvisṛṣṭāḥ kham udyayuḥ // Ks_6.94 //

paśupatir api tāny ahāni kṛcchrād $ agamayad adrisutāsamāgamotkaḥ &
kam aparam avaśaṃ na viprakuryur % vibhum api taṃ yad amī spṛśanti bhāvāḥ // Ks_6.95 //

__________________________________________________________________


athauṣadhīnām adhipasya vṛddhau $ tithau ca jāmitraguṇānvitāyām &
sametabandhur himavān sutāyā % vivāhadīkṣāvidhim anvatiṣṭhat // Ks_7.1 //

vaivāhikaiḥ kautukasaṃvidhānair $ gṛhe gṛhe vyagrapuraṃdhrivargam &
āsīt puraṃ sānumato 'nurāgād % antaḥpuraṃ caikakulopameyam // Ks_7.2 //

saṃtānakākīrṇamahāpathaṃ tac $ cīnāṃśukaiḥ kalpitaketumālam &
bhāsā jvalat kāñcanatoraṇānāṃ % sthānāntarasvarga ivābabhāse // Ks_7.3 //

ekaiva satyām api putrapaṅktau $ cirasya dṛṣṭeva mṛtotthiteva &
āsannapāṇigrahaṇeti pitror % umā viśeṣocchvasitaṃ babhūva // Ks_7.4 //

aṅkād yayāv aṅkam udīritāśīḥ $ sā maṇḍanān maṇḍanam anvabhuṅkta &
saṃbandhibhinno 'pi gireḥ kulasya % snehas tadekāyatanaṃ jagāma // Ks_7.5 //

maitre muhūrte śaśalāñchanena $ yogaṃ gatāsūttaraphalgunīṣu &
tasyāḥ śarīre pratikarma cakrur % bandhustriyo yāḥ patiputravatyaḥ // Ks_7.6 //

sā gaurasiddhārthaniveśavadbhir $ dūrvāpravālaiḥ pratibhinnarāgam &
nirnābhikauśeyam upāttabāṇam % abhyaṅganepathyam alañcakāra // Ks_7.7 //

babhau ca saṃparkam upetya bālā $ navena dīkṣāvidhisāyakena &
kareṇa bhānor bahulāvasāne % saṃdhukṣyamāṇeva śaśāṅkalekhā // Ks_7.8 //

tāṃ lodhrakalkena hṛtāṅgatailām $ āśyānakāleyakṛtāṅgarāgām &
vāso vasānām abhiṣekayogyaṃ % nāryaś catuṣkābhimukhaṃ vyanaiṣuḥ // Ks_7.9 //

vinyastavaidūryaśilātale 'sminn $ aviddhamuktāphalabhakticitre &
āvarjitāṣṭāpadakumbhatoyāḥ % satūryam enāṃ snapayāṃ babhūvuḥ // Ks_7.10 //

sā maṅgalasnānaviśuddhagātrī $ gṛhītapatyudgamanīyavastrā &
nirvṛttaparjanyajalābhiṣekā % praphullakāśā vasudheva reje // Ks_7.11 //

tasmāt pradeśāc ca vitānavantaṃ $ yuktaṃ maṇistambhacatuṣṭayena &
pativratābhiḥ parigṛhya ninye % kḷptāsanaṃ kautukavedimadhyam // Ks_7.12 //

tāṃ prāṅmukhīṃ tatra niveśya tanvīṃ $ kṣaṇaṃ vyalambanta puro niṣaṇṇāḥ &
bhūtārthaśobhāhriyamāṇanetrāḥ % prasādhane sannihite 'pi nāryaḥ // Ks_7.13 //

dhūpoṣmaṇā tyājitam ārdrabhāvaṃ $ keśāntam antaḥkusumaṃ tadīyam &
paryākṣipat kācid udārabandhaṃ % dūrvāvatā pāṇḍumadhūkadāmnā // Ks_7.14 //

vinyastaśuklāguru cakrur asyā $ gorocanāpatravibhaṅgam aṅgam &
sā cakravākāṅkitasaikatāyās % trisrotasaḥ kāntim atītya tasthau // Ks_7.15 //

lagnadvirephaṃ paribhūya padmaṃ $ sameghalekhaṃ śaśinaś ca bimbam &
tadānanaśrīr alakaiḥ prasiddhaiś % ciccheda sādṛśyakathāprasaṅgam // Ks_7.16 //

karṇārpito lodhrakaṣāyarūkṣe $ gorocanākṣepanitāntagaure &
tasyāḥ kapole parabhāgalābhād % babandha cakṣūṃṣi yavaprarohaḥ // Ks_7.17 //

rekhābibhaktaś ca vibhaktagātryāḥ $ kiṃcinmadhūcchiṣṭavimṛṣṭarāgaḥ &
kām apy abhikhyāṃ sphuritair apuṣyad % āsannalāvaṇyaphalo 'dhraroṣṭhaḥ // Ks_7.18 //

patyuḥ śiraścandrakalām anena $ spṛśeti sakhyā parihāsapūrvam &
sā rañjayitvā caraṇau kṛtāśīr % mālyena tāṃ nirvacanaṃ jaghāna // Ks_7.19 //

tasyāḥ sujātotpalapatrakānte $ prasādhikābhir nayane nirīkṣya &
na cakṣuṣoḥ kāntiviśeṣabuddhyā % kālāñjanaṃ maṅgalam ity upāttam // Ks_7.20 //

sā saṃbhavadbhiḥ kusumair lateva $ jyotirbhir udyadbhir iva triyāmā &
sarid vihaṅgair iva līyamānair % āmucyamānābharaṇā cakāse // Ks_7.21 //

ātmānam ālokya ca śobhamānam $ ādarśabimbe stimitāyatākṣī &
haropayāne tvaritā babhūva % strīṇāṃ priyālokaphalo hi veṣaḥ // Ks_7.22 //

athāṅgulibhyāṃ haritālam ārdraṃ $ māṅgalyam ādāya manaḥśilāṃ ca &
karṇāvasaktāmaladantapatraṃ % mātā tadīyaṃ mukham unnamayya // Ks_7.23 //

umāstanodbhedam anupravṛddho $ manoratho yaḥ prathamo babhūva &
tam eva menā duhituḥ kathaṃcid % vivāhadīkṣātilakaṃ cakāra // Ks_7.24 //

babandha cāsrākuladṛṣṭir asyāḥ $ sthānāntare kalpitasanniveśam &
dhātryaṅgulībhiḥ pratisāryamāṇam % ūrṇamayaṃ kautukahastasūtram // Ks_7.25 //

kṣīrodaveleva saphenapuñjā $ paryāptacandreva śarattriyāmā &
navaṃ navakṣaumanivāsinī sā % bhūyo babhau darpaṇam ādadhānā // Ks_7.26 //

tām arcitābhyaḥ kuladevatābhyaḥ $ kulapratiṣṭḥāṃ praṇamayya mātā &
akārayat kārayitavyadakṣā % krameṇa pādagrahaṇaṃ satīnām // Ks_7.27 //

akhaṇḍitaṃ prema labhasva patyur $ ity ucyate tābhir umā sma namrā &
tayā tu tasyārdhaśarīrabhājā % paścātkṛtāḥ snigdhajanāśiṣo ' pi // Ks_7.28 //

icchāvibhūtyor anurūpam adris $ tasyāḥ kṛtī kṛtyam aśeṣayitvā &
sabhyaḥ sabhāyāṃ suhṛdāsthitāyāṃ % tasthau vṛṣāṅkāgamanapratīkṣaḥ // Ks_7.29 //

tāvad varasyāpi kuberaśaile $ tatpūrvapāṇigrahaṇānurūpam &
prasādhanaṃ mātṛbhir ādṛtābhir % nyastaṃ purastāt puraśāsanasya // Ks_7.30 //

tadgauravān maṅgalamaṇḍanaśrīḥ $ sā paspṛśe kevalam īśvareṇa &
sva eva veṣaḥ pariṇetur iṣṭaṃ % bhāvāntaraṃ tasya vibhoḥ prapede // Ks_7.31 //

babhūva bhasmaiva sitāṅgarāgaḥ $ kapālam evāmalaśekharaśrīḥ &
upāntabhāgeṣu ca rocanāṅko % gajājinasyaiva dukūlabhāvaḥ // Ks_7.32 //

śaṅkhāntaradyoti vilocanaṃ yad $ antarniviṣṭāmalapiṅgatāram &
sānnidhyapakṣe haritālamayyās % tad eva jātaṃ tilakakriyāyāḥ // Ks_7.33 //

yathāpradeśaṃ bhujageśvarāṇāṃ $ kariśyatām ābharaṇāntaratvam &
śarīramātraṃ vikṛtiṃ prapede % tathaiva tasthuḥ phaṇaratnaśobhāḥ // Ks_7.34 //

divāpi niṣṭhyūtamarīcibhāsā $ bālyād anāviṣkṛtalāñchanena &
candreṇa nityaṃ pratibhinnamauleś % cūḍāmaṇeḥ kiṃ grahaṇaṃ harasya // Ks_7.35 //

ity adbhutaikaprabhavaḥ prabhāvāt $ prasiddhanepathyavidher vidhātā &
ātmānam āsannagaṇopanīte % khaḍge niṣaktapratimaṃ dadarśa // Ks_7.36 //

sa gopatiṃ nandibhujāvalambī $ śārdūlacarmāntaritorupṛṣṭham &
tadbhaktisaṃkṣiptabṛhatpramāṇam % āruhya kailāsam iva pratasthe // Ks_7.37 //

taṃ mātaro devam anuvrajantyaḥ $ svavāhanakṣobhacalāvataṃsāḥ &
mukhaiḥ prabhāmaṇḍalareṇugauraiḥ % padmākaraṃ cakrur ivāntarīkṣam // Ks_7.38 //

tāsāṃ ca paścāt kanakaprabhāṇāṃ $ kālī kapālābharaṇā cakāse &
balākinī nīlapayodarājī % dūraṃ puraḥkṣiptaśatahradeva // Ks_7.39 //

tato gaṇaiḥ śūlabhṛtaḥ purogair $ udīrito maṅgalatūryaghoṣaḥ &
vimānaśṛṅgāṇy avagāhamānaḥ % śaśaṃsa sevāvasaraṃ surebhyaḥ // Ks_7.40 //

upādade tasya sahasraraśmis $ tvaṣṭrā navaṃ nirmitam ātapatram &
sa taddukūlād avidūramaulir % babhau patadgaṅga ivottamāṅge // Ks_7.41 //

mūrte ca gaṅgāyamune tadānīṃ $ sacāmare devam aseviṣātām &
samudragārūpaviparyaye 'pi % sahaṃsapāte iva lakṣyamāṇe // Ks_7.42 //

tam anvagacchat prathamo vidhātā $ śrīvatsalakṣmā puruṣaś ca sākṣāt &
jayeti vācā mahimānam asya % saṃvardhayantyā haviṣeva vahnim // Ks_7.43 //

ekaiva mūrtir bibhide tridhā sā $ sāmānyam eṣāṃ prathamāvaratvam &
viṣṇor haras tasya hariḥ kadācid % vedhās tayos tāv api dhātur ādyau // Ks_7.44 //

taṃ lokapālāḥ puruhūtamukhyāḥ $ śrīlakṣaṇotsargavinītaveṣāḥ &
dṛṣṭipradāne kṛtanandisaṃjñās % taddarśitāḥ prāñjalayaḥ praṇemuḥ // Ks_7.45 //

kampena mūrdhnaḥ śatapatrayoniṃ $ vācā hariṃ vṛtrahaṇaṃ smitena &
ālokamātreṇa surān aśeṣān % saṃbhāvayām āsa yathāpradhānam // Ks_7.46 //

tasmai jayāśīḥ sasṛje purastāt $ saptarṣibhis tān smitapūrvam āha &
vivāhayajñe vitate 'tra yūyam % adhvaryavaḥ pūrvavṛtā mayeti // Ks_7.47 //
viśvāvasuprāgraharaiḥ pravīṇaiḥ $ saṃgīyamānatripurāvadānaḥ &
adhvānam adhvāntavikāralaṅghyas % tatāra tārādhipakhaṇḍadhārī // Ks_7.48 //

khe khelagāmī tam uvāha vāhaḥ $ saśabdacāmīkarakiṅkiṇīkaḥ &
taṭābhighātād iva lagnapaṅke % dhunvan muhuḥ protaghane viṣāṇe // Ks_7.49 //

sa prāpad aprāptaparābhiyogaṃ $ nagendraguptaṃ nagaraṃ muhūrtāt &
puro vilagnair haradṛṣṭipātaiḥ % suvarṇasūtrair iva kṛṣyamāṇaḥ // Ks_7.50 //

tasyopakaṇṭhe ghananīlakaṇṭḥaḥ $ kutūhalād unmukhapauradṛṣṭaḥ &
svabāṇacihnād avatīrya mārgād % āsannabhūpṛṣṭham iyāya devaḥ // Ks_7.51 //

tam ṛddhimadbandhujanādhirūḍhair $ vṛndair gajānāṃ giricakravartī &
pratyujjagāmāgamanapratītaḥ % praphullavṛkṣaiḥ kaṭakair iva svaiḥ // Ks_7.52 //

vargāv ubhau devamahīdharāṇāṃ $ dvāre purasyodghaṭitāpidhāne &
samīyatur dūravisarpighoṣau % bhinnaikasetū payasām ivaughau // Ks_7.53 //

hrīmān abhūd bhūmidharo hareṇa $ trailokyavandyena kṛtapraṇāmaḥ &
pūrvaṃ mahimnā sa hi tasya dūram % āvarjitaṃ nātmaśiro viveda // Ks_7.54 //

sa prītiyogād vikasanmukhaśrīr $ jāmātur agresaratām upetya &
prāveśayan mandiram ṛddham enam % āgulphakīrṇāpaṇamārgapuṣpam // Ks_7.55 //

tasmin muhūrte purasundarīṇām $ īśānasaṃdarśanalālasānām &
prāsādamālāsu babhūvur itthaṃ % tyaktānyakāryāṇi viceṣṭitāni // Ks_7.56 //

ālokamārgaṃ sahasā vrajantyā $ kayācid udveṣṭanavāntamālyaḥ &
bandhuṃ na saṃbhāvita eva tāvat % kareṇa ruddho 'pi na keśapāśaḥ // Ks_7.57 //

prasādhikālambitam agrapādam $ ākṣipya kācid dravarāgam eva &
utsṛṣṭalīlāgatir āgavākṣād % alaktakāṅkāṃ padavīṃ tatāna // Ks_7.58 //

vilocanaṃ dakṣiṇam añjanena $ saṃbhāvya tadvañcitavāmanetrā &
tathaiva vātāyanasaṃnikarṣaṃ % yayau śalākām aparā vahantī // Ks_7.59 //

jālāntarapreṣitadṛṣtir anyā $ prasthānabhinnāṃ na babandha nīvīm &
nābhipraviṣṭābharaṇaprabheṇa % hastena tasthāv avalambya vāsaḥ // Ks_7.60 //

ardhācitā satvaram utthitāyāḥ $ pade pade durnimite galantī &
kasyāścid āsīd raśanā tadānīm % aṅguṣṭhamūlārpitasūtraśeṣā // Ks_7.61 //

tāsāṃ mukhair āsavagandhagarbhair $ vyāptāntarāḥ sāndrakutūhalānām &
vilolanetrabhramarair gavākṣāḥ % sahasrapatrābharaṇā ivāsan // Ks_7.62 //

tāvat patākākulam indumaulir $ uttoraṇaṃ rājapathaṃ prapede &
prāsādaśṛṅgāṇi divāpi kurvañ % jyotsnābhiṣekadviguṇadyutīni // Ks_7.63 //

tam ekadṛśyaṃ nayanaiḥ pibantyo $ nāryo na jagmur viṣayāntarāṇi &
tathā hi śeṣendriyavṛttir āsāṃ % sarvātmanā cakṣur iva praviṣṭā // Ks_7.64 //

sthāne tapo duścaram etadartham $ aparṇayā pelavayāpi taptam &
yā dāsyam apy asya labheta nārī % sā syāt kṛtārthā kim utāṅkaśayyām // Ks_7.65 //

paraspareṇa spṛhaṇīyaśobhaṃ $ na ced idaṃ dvandvam ayojayiṣyat &
asmin dvaye rūpavidhānayatnaḥ % patyuḥ prajānāṃ viphalo 'bhaviśyat // Ks_7.66 //

na nūnam ārūḍharuṣā śarīram $ anena dagdhaṃ kusumāyudhasya &
vrīḍād amuṃ devam udīkṣya manye % saṃnyastadehaḥ svayam eva kāmaḥ // Ks_7.67 //

anena saṃbandham upetya diṣṭyā $ manorathaprārthitam īśvareṇa &
mūrdhānam āli kṣitidhāraṇoccam % uccaistarāṃ vakṣyati śailarājaḥ // Ks_7.68 //

ity oṣadhiprasthavilāsinīnāṃ $ śṛṇvan kathāḥ śrotrasukhās trinetraḥ &
keyūracūrṇīkṛtalājamuṣṭiṃ % himālayasyālayam āsasāda // Ks_7.69 //

tatrāvatīryācyutadattahastaḥ $ śaradghanād dīdhitimān ivokṣṇaḥ &
krāntāni pūrvaṃ kamalāsanena % kakṣyāntarāṇy adripater viveśa // Ks_7.70 //

tam anvag indrapramukhāś ca devāḥ $ saptarṣipūrvāḥ paramarṣayaś ca &
gaṇāś ca giryālayam abhyagacchan % praśastam ārambham ivottamārthāḥ // Ks_7.71 //

tatreśvaro viṣṭarabhāg yathāvat $ saratnam arghyaṃ madhumac ca gavyam &
nave dukūle ca nagopanītaṃ % pratyagrahīt sarvam amantravarjam // Ks_7.72 //

dukūlavāsāḥ sa vadhūsamīpaṃ $ ninye vinītair avarodharakṣaiḥ &
velāsamīpaṃ sphuṭaphenarājir % navair udanvān iva candrapādaiḥ // Ks_7.73 //

tayā pravṛddhānanacandrakāntyā $ praphullacakṣuḥkumudaḥ kumāryā &
prasannacetaḥsalilaḥ śivo 'bhūt % saṃsṛjyamānaḥ śaradeva lokaḥ // Ks_7.74 //

tayoḥ samāpattiṣu kātarāṇi $ kiṃcidvyavasthāpitasaṃhṛtāni &
hrīyantraṇāṃ tatkṣaṇam anvabhūvann % anyonyalolāni vilocanāni // Ks_7.75 //

tasyāḥ karaṃ śailagurūpanītaṃ $ jagrāha tāmrāṅgulim aṣṭamūrttiḥ &
umātanau gūḍhatanoḥ smarasya % tacchaṅkinaḥ pūrvam iva praroham // Ks_7.76 //

romodgamaḥ prādur abhūd umāyāḥ $ svinnāṅguliḥ puṅgavaketur āsīt &
vṛttis tayoḥ pāṇisamāgamena % samaṃ vibhakteva manobhavasya // Ks_7.77 //

prayuktapāṇigrahaṇaṃ yad anyad $ vadhūvaraṃ puṣyati kāntim agryām &
sānnidhyayogād anayos tadānīṃ % kiṃ kathyate śrīr ubhayasya tasya // Ks_7.78 //

pradakṣiṇaprakramaṇāt kṛśānor $ udarciṣas tan mithunaṃ cakāse &
meror upānteṣv iva vartamānam % anyonyasaṃsaktam ahastriyāmam // Ks_7.79 //

tau dampatī triḥ pariṇīya vahnim $ karāgrasaṃsparśanimīlitākṣīm &
tāṃ kārayām āsa vadhūṃ purodhās % tasmin samiddhārciṣi lājamokṣam // Ks_7.80 //

sā lājadhūmāñjalim iṣṭagandhaṃ $ gurūpadeśād vadanaṃ nināya &
kapolasaṃsarpiśikhaḥ sa tasyā % muhūrtakarṇotpalatāṃ prapede // Ks_7.81 //

tad īṣadārdrāruṇagaṇḍalekham $ ucchvāsikālāñjanarāgam akṣṇoḥ &
vadhūmukhaṃ klāntayavāvataṃsam % ācāradhūmagrahaṇād babhūva // Ks_7.82 //

vadhūṃ dvijaḥ prāha tavaiṣa vatse $ vahnir vivāhaṃ prati pūrvasākṣī &
śivena bhartrā saha dharmacaryā % kāryā tvayā muktavicārayeti // Ks_7.83 //

ālocanāntaṃ śravaṇe vitatya $ pītaṃ guros tadvacanaṃ bhavānyā &
nidāghakālolbaṇatāpayeva % māhendram ambhaḥ prathamaṃ pṛthivyā // Ks_7.84 //

dhruveṇa bhartrā dhruvadarśanāya $ prayujyamānā priyadarśanena &
sā dṛṣṭa ity ānanam unnamayya % hrīsannakaṇṭhī katham apy uvāca // Ks_7.85 //

itthaṃ vidhijñena purohitena $ prayuktapāṇigrahaṇopacārau &
praṇematus tau pitarau prajānāṃ % padmāsanasthāya pitāmahāya // Ks_7.86 //

vadhūr vidhātrā pratinandyate sma $ kalyāṇi vīraprasavā bhaveti &
vācaspatiḥ sann api so 'ṣṭamūrttav % āśāsya cintāstimito babhūva // Ks_7.87 //

kḷptopacārāṃ caturasravedīṃ $ tāv etya paścāṭ kanakāsanasthau &
jāyāpatī laukikam eṣitavyam % ārdrākṣatāropaṇam anvabhūtām // Ks_7.88 //

patrāntalagnair jalabindujālair $ ākṛṣṭamuktāphalajālaśobham &
tayor upary āyatanāladaṇḍam % ādhatta lakṣmīḥ kamalātapatram // Ks_7.89 //

dvidhā prayuktena ca vāṅmayena $ sarasvatī tan mithunaṃ nunāva &
saṃskārapūtena varaṃ vareṇyaṃ % vadhūṃ sukhagrāhyanibandhanena // Ks_7.90 //

tau sandhiṣu vyañjitavṛttibhedaṃ $ rasāntareṣu pratibaddharāgam &
apaśyatām apsarasāṃ muhūrtaṃ % prayogam ādyaṃ lalitāṅgahāram // Ks_7.91 //

devās tadante haram ūḍhabhāryaṃ $ kirīṭabaddhāñjalayo nipatya &
śāpāvasāne pratipannamūrtter % yayācire pañcaśarasya sevām // Ks_7.92 //

tasyānumene bhagavān vimanyur $ vyāpāram ātmany api sāyakānām &
kāle prayuktā khalu kāryavidbhir % vijṇāpanā bhartṛṣu siddhim eti // Ks_7.93 //

atha vibudhagaṇāṃs tān indumaulir visṛjya $ kṣitidharapatikanyām ādadānaḥ kareṇa &
kanakakalaśarakśābhaktiśobhāsanāthaṃ % kṣitiviracitaśayyaṃ kautukāgāram āgāt // Ks_7.94 //

navapariṇayalajjābhūṣaṇāṃ tatra gaurīṃ $ vadanam apaharantīṃ tatkṛtotkṣepam īśaḥ &
api śayanasakhībhyo dattavācaṃ kathaṃcit % pramathamukhavikārair hāsayām āsa gūḍham // Ks_7.95 //


__________________________________________________________________pāṇipīḍanavidher anantaraṃ $ śailarājaduhitur haraṃ prati &
bhāvasādhvasaparigrahād abhūt % kāmadohadamanoharaṃ vapuḥ // Ks_8.1 //

vyāhṛtā prativaco na sandadhe $ gantum aicchad avalambitāṃśukā &
sevate sma śayanaṃ parāṅmukhī % sā tathāpi rataye pinākinaḥ // Ks_8.2 //

kaitavena śayite kutūhalāt $ pārvatī pratimukhaṃ nipātitam &
cakṣur unmiṣati sasmitaṃ priye % vidyudāhatam iva nyamīlayat // Ks_8.3 //

nābhideśanihitaḥ sakampayā $ śaṅkarasya rurudhe tayā karaḥ &
taddukūlam atha cābhavat svayaṃ % dūram ucchvasitanīvibandhanam // Ks_8.4 //

evam āli nigṛhītasādhvasaṃ $ śaṅkaro rahasi sevyatām iti &
sā sakhībhir upadiṣṭam ākulā % nāsmarat pramukhavartini priye // Ks_8.5 //

apy avastuni kathāpravṛttaye $ praśnatatparam anaṅgaśāsanam &
vīkṣitena parigṛhya pārvatī % mūrdhakampamayam uttaraṃ dadau // Ks_8.6 //

śūlinaḥ karataladvayena sā $ saṃnirudhya nayane hṛtāṃśukā &
tasya paśyati lalāṭalocane % moghayatnavidhurā rahasy abhūt // Ks_8.7 //

cumbaneṣv adharadānavarjitaṃ $ sannahastam adayopagūhane &
kliṣṭamanmatham api priyaṃ prabhor % durlabhapratikṛtaṃ vadhūratam // Ks_8.8 //

yan mukhagrahaṇam akṣatādharaṃ $ dattam avraṇapadaṃ nakhaṃ ca yat &
yad rataṃ ca sadayaṃ priyasya tat % pārvatī viṣahate sma netarat // Ks_8.9 //

rātrivṛttam anuyoktum udyataṃ $ sā vibhātasamaye sakhījanam &
nākarod apakutūhalaṃ hriyā % śaṃsituṃ ca hṛdayena tatvare // Ks_8.10 //

darpaṇe ca paribhogadarśinī $ pṛṣṭhataḥ praṇayino niṣeduṣaḥ &
prekṣya bimbam anu bimbam ātmanaḥ % kāni kāni na cakāra lajjayā // Ks_8.11 //

nīlakaṇṭhaparibhuktayauvanāṃ $ tāṃ vilokya jananī samāśvasat &
bhartṛvallabhatayā hi mānasīṃ % mātur asyati śucaṃ vadhūjanaḥ // Ks_8.12 //

vāsarāṇi katicit kathañcana $ sthāṇunā ratam akāri cānayā &
jñātamanmatharasā śanaiḥ śanaiḥ % sā mumoca ratiduḥkhaśīlatām // Ks_8.13 //

sasvaje priyam uronipīḍitā $ prārthitaṃ mukham anena nāharat &
mekhalāpaṇayalolatāṃ gataṃ % hastam asya śithilaṃ rurodha sā // Ks_8.14 //

bhāvasūcitam adṛṣṭavipriyaṃ $ cāṭumat kṣaṇaviyogakātaram &
kaiścid eva divasais tadā tayoḥ % prema rūḍham itaretarāśrayam // Ks_8.15 //

taṃ yathātmasadṛśaṃ varaṃ vadhūr $ anvarajyata varas tathaiva tām &
sāgarād anapagā hi jāhnavī % so 'pi tanmukharasaikanirvṛtiḥ // Ks_8.16 //

śiṣyatāṃ nidhuvanopadeśinaḥ $ śaṅkarasya rahasi prapannayā &
śikṣitaṃ yuvatinaipuṇaṃ tayā % yat tad eva gurudakṣiṇīkṛtam // Ks_8.17 //

daṣṭamuktam adharoṣṭham āmbikā $ vedanāvidhutahastapallavā &
śītalena niravāpayat kṣaṇaṃ % maulicandraśakalena śūlinaḥ // Ks_8.18 //

cumbanādalakacūrṇadūṣitaṃ $ śaṅkaro 'pi nayanaṃ lalāṭajam &
ucchvasatkamalagandhaye dadau % pārvatīvadanagandhavāhine // Ks_8.19 //

evam indriyasukhasya vartmanaḥ $ sevanād anugṛhītamanmathaḥ &
śailarājabhavane sahomayā % māsamātram avasad vṛṣadhvajaḥ // Ks_8.20 //

so 'numānya himavantam ātmabhūr $ ātmajāvirahaduḥkhakheditam &
tatra tatra vijahāra saṃpatann % aprameyagatinā kakudmatā // Ks_8.21 //

merum etya marudāśugokṣakaḥ $ pārvatīstanapuraskṛtān kṛtī &
hemapallavavibhaṅgasaṃstarān % anvabhūt suratamardanakṣamān // Ks_8.22 //

padmanābhacaraṇāṅkitāśmasu $ prāptavatsv amṛtavipruṣo navāḥ &
mandarasya kaṭakeṣu cāvasat % pārvatīvadanapadmaṣaṭpadaḥ // Ks_8.23 //

vāraṇadhvanitabhītayā tayā $ kaṇṭhasaktaghanabāhubandhanaḥ &
ekapiṅgalagirau jagadgurur % nirviveśa viśadāḥ śaśiprabhāḥ // Ks_8.24 //

tasya jātu malayasthalīrate $ dhūtacandanalataḥ priyāklamam &
ācacāma salavaṅgakesaraś % cāṭukāra iva dakṣiṇānilaḥ // Ks_8.25 //

hematāmarasatāḍitapriyā $ tatkarāmbuvinimīlitekṣaṇā &
khe vyagāhata taraṅgiṇīm umā % mīnapaṅktipunaruktamekhalā // Ks_8.26 //

tāṃ pulomatanayālakocitaiḥ $ pārijātakusumaiḥ prasādhayan &
nandane ciram ayugmalocanaḥ % saspṛhaṃ suravadhūbhir īkṣitaḥ // Ks_8.27 //

ity abhaumam anubhūya śaṅkaraḥ $ pārthivaṃ ca dayitāsakhaḥ sukham &
lohitāyati kadācid ātape % gandhamādanagiriṃ vyagāhata // Ks_8.28 //

tatra kāñcanaśilātalāśrayo $ netragamyam avalokya bhāskaram &
dakṣiṇetarabhujavyapāśrayāṃ % vyājahāra sahadharmacāriṇīm // Ks_8.29 //

padmakāntim aruṇatribhāgayoḥ $ saṃkramayya tava netrayor iva &
saṃkṣaye jagad iva prajeśvaraḥ % saṃharaty ahar asāv aharpatiḥ // Ks_8.30 //

sīkaravyatikaraṃ marīcibhir $ dūrayaty avanate vivasvati &
indracāpapariveṣaśūnyatāṃ % nirjharās tava pitur vrajanty amī // Ks_8.31 //

daṣṭatāmarasakesarasrajoḥ $ krandator viparivṛttakaṇṭhayoḥ &
nighnayoḥ sarasi cakravākayor % alpam antaram analpatāṃ gatam // Ks_8.32 //

sthānam āhnikam apāsya dantinaḥ $ sallakīviṭapabhaṅgavāsitam &
āvibhātacaraṇāya gṛhṇāte % vāri vāriruhabaddhaṣaṭpadam // Ks_8.33 //

paśya paścimadigantalambinā $ nirmitaṃ mitakathe vivasvatā &
dīrghayā pratimayā saro 'mbhasāṃ % tāpanīyam iva setubandhanam // Ks_8.34 //

uttaranti vinikīrya palvalaṃ $ gāḍhapaṅktam ativāhitātapāḥ &
daṃṣṭriṇo vanavarāhayūthapā % daṣṭabhaṅgurabisāṅkurā iva // Ks_8.35 //

eṣa vṛkṣaśikhare kṛtāspado $ jātarūparasagauramaṇḍalaḥ &
hīyamānam ahar atyayātapaṃ % pīvaroru pibatīva barhiṇaḥ // Ks_8.36 //

pūrvabhāgatimirapravṛttibhir $ vyaktapaṅkam iva jātam ekataḥ &
khaṃ hṛtātapajalaṃ vivasvatā % bhāti kiñcid iva śeṣavat saraḥ // Ks_8.37 //

āviśadbhir uṭajāṅgaṇaṃ mṛgair $ mūlasekasarasaiś ca vṛkṣakaiḥ &
āśramāḥ praviśadagnidhenavo % bibhrati śriyam udīritāgnayaḥ // Ks_8.38 //

baddhakośam api tiṣṭhati kṣaṇaṃ $ sāvaśeṣavivaraṃ kuśeśayam &
ṣaṭpadāya vasatiṃ grahīṣyate % prītipūrvam iva dātum antaram // Ks_8.39 //

dūramagraparimeyaraśminā $ vāruṇī dig aruṇena bhānunā &
bhāti kesaravateva maṇḍitā % bandhujīvatilakena kanyakā // Ks_8.40 //

sāmabhiḥ sahacarāḥ sahasraśaḥ $ syandanāśvahṛdayaṅgamasvaraiḥ &
bhānum agniparikīrṇatejasaṃ % saṃstuvanti kiraṇoṣmapāyinaḥ // Ks_8.41 //

so 'yam ānataśirodharair hayaiḥ $ karṇacāmaravighaṭṭitekṣaṇaiḥ &
astam eti yugabhugnakesaraiḥ % saṃnidhāya divasaṃ mahodadhau // Ks_8.42 //

khaṃ prasuptam iva saṃsthite ravau $ tejaso mahata īdṛśī gatiḥ &
tat prakāśayati yāvad udgataṃ % mīlanāya khalu tāvataś cyutam // Ks_8.43 //

saṃdhyayāpy anugataṃ raver vapur $ vandyam astaśikhare samarpitam &
yena pūrvam udaye puraskṛtā % nānuyāsyati kathaṃ tam āpadi // Ks_8.44 //

raktapītakapiśāḥ payomucāṃ $ koṭayaḥ kuṭilakeśi bhānty amūḥ &
drakṣyasi tvam iti saṃdhyayānayā % vartikābhir iva sādhumaṇḍitāḥ // Ks_8.45 //

siṃhakesarasaṭāsu bhūbhṛtāṃ $ pallavaprasaviṣu drumeṣu ca &
paśya dhātuśikhareṣu bhānunā % saṃvibhaktam iva sāṃdhyam ātapam // Ks_8.46 //

adrirājatanaye tapasvinaḥ $ pāvanāmbuvihitāñjalikriyāḥ &
brahma gūḍham abhisaṃdhyam ādṛtāḥ % śuddhaye vidhivido gṛṇanty amī // Ks_8.47 //

tan muhūrttam anumantum arhasi $ prastutāya niyamāya mām api &
tvāṃ vinodanipuṇaḥ sakhījano % valguvādini vinodayiṣyati // Ks_8.48 //

nirvibhujya daśanacchadaṃ tato $ vāci bhartur avadhīraṇāparā &
śailarājatanayā samīpagām % ālalāpa vijayām ahetukam // Ks_8.49 //

īśvaro 'pi divasātyayocitaṃ $ mantrapūrvam anutasthivān vidhim &
pārvatīm avacanām asūyayā % pratyupetya punar āha sasmitam // Ks_8.50 //

muñca kopam animittakopane $ saṃdhyayā praṇamito 'smi nānyayā &
kiṃ na vetsi sahadharmacāriṇaṃ % cakravākasamavṛttim ātmanaḥ // Ks_8.51 //

nirmiteṣu pitṛṣu svayaṃbhuvā $ yā tanuḥ sutanu pūrvam ujjhitā &
seyam astam udayaṃ ca sevate % tena mānini mamātra gauravam // Ks_8.52 //

tām imāṃ timiravṛddhipīḍitāṃ $ śailarājatanaye 'dhunā sthitām &
ekatas taṭatamālamālinīṃ % paśya dhāturasanimnagām iva // Ks_8.53 //

sāndhyam astamitaśeṣam ātapaṃ $ raktalekham aparā bibharti dik &
sāṃparāyavasudhā saśoṇitaṃ % maṇḍalāgram iva tiryagujjhitam // Ks_8.54 //

yāminīdivasasandhisambhave $ tejasi vyavahite sumeruṇā &
etad andhatamasaṃ niraṅkuśaṃ % dikṣu dīrghanayane vijṛmbhate // Ks_8.55 //

nordhvam īkṣaṇagatir na cāpy adho $ nābhito na purato na pṛṣṭhataḥ &
loka eṣa timiraughaveṣṭito % garbhavāsa iva vartate niśi // Ks_8.56 //

śuddham āvilam avasthitaṃ calaṃ $ vakram ārjavaguṇānvitaṃ ca yat &
sarvam eva tamasā samīkṛtaṃ % dhiṅ mahattvam asatāṃ hṛtāntaram // Ks_8.57 //

nūnam unnamati yajvanāṃ patiḥ $ śārvarasya tamaso niṣiddhaye &
puṇḍarīkamukhi pūrvadiṅmukhaṃ % kaitakair iva rajobhir āvṛtam // Ks_8.58 //

mandarāntaritamūrtinā niśā $ lakṣyate śaśabhṛtā satārakā &
tvaṃ mayā priyasakhīsamāgatā % śroṣyateva vacanāni pṛṣṭhataḥ // Ks_8.59 //

ruddhanirgamanam ā dinakṣayāt $ pūrvadṛṣṭatanucandrikāsmitam &
etad udgirati candramaṇḍalaṃ % digrahasyam iva rātricoditam // Ks_8.60 //

paśya pakvaphalinīphalatviṣā $ bimbalāñchitaviyatsaro 'mbhasā &
viprakṛṣṭavivaraṃ himāṃśunā % cakravākamithunaṃ viḍambyate // Ks_8.61 //

śakyam oṣadhipater navodayāḥ $ karṇapūraracanākṛte tava &
apragalbhayavasūcikomalāś % chettum agranakhasaṃpuṭaiḥ karāḥ // Ks_8.62 //

aṅgulībhir iva keśasaṃcayaṃ $ sannigṛhya timiraṃ marīcibhiḥ &
kuḍmalīkṛtasarojalocanaṃ % cumbatīva rajanīmukhaṃ śaśī // Ks_8.63 //

paśya pārvati navenduraśmibhiḥ $ sāmibhinnatimiraṃ nabhastalam &
lakṣyate dviradabhogadūṣitaṃ % saṃprasīdad iva mānasaṃ saraḥ // Ks_8.64 //

raktabhāvam apahāya candramā $ jāta eṣa pariśuddhamaṇḍalaḥ &
vikriyā na khalu kāladoṣajā % nirmalaprakṛtiṣu sthirodayā // Ks_8.65 //

unnateṣu śaśinaḥ prabhā sthitā $ nimnasaṃśrayaparaṃ niśātamaḥ &
nūnam ātmasadṛśī prakalpitā % vedhaseha guṇadoṣayor gatiḥ // Ks_8.66 //

candrapādajanitapravṛttibhiś $ candrakāntajalabindubhir giriḥ &
mekhalātaruṣu nidritān amūn % bodhayaty asamaye śikhaṇḍinaḥ // Ks_8.67 //

kalpavṛkṣaśikhareṣu saṃprati $ prasphuradbhir iva paśya sundari &
hārayaṣṭigaṇanām ivāṃśubhiḥ % kartum āgatakutūhalaḥ śaśī // Ks_8.68 //

unnatāvanatabhāvavattayā $ candrikā satimirā girer iyam &
bhaktibhir bahuvidhābhir arpitā % bhāti bhūtir iva mattadantinaḥ // Ks_8.69 //

etad ucchvasitapītam aindavaṃ $ voḍhum akṣamam iva prabhārasam &
muktaṣaṭpadavirāvam añjasā % bhidyate kumudam ā nibandhanāt // Ks_8.70 //

paśya kalpatarulambi śuddhayā $ jyotsnayā janitarūpasaṃśayam &
mārute calati caṇḍi kevalaṃ % vyajyate viparivṛttam aṃśukam // Ks_8.71 //

śakyam aṅgulibhir uddhṛtair adhaḥ $ śākhināṃ patitapuṣpapeśalaiḥ &
patrajarjaraśaśiprabhālavair % ebhir utkacayituṃ tavālakān // Ks_8.72 //

eṣa cārumukhi yogatārayā $ yujyate taralabimbayā śaśī &
sādhvasād upagataprakampayā % kanyayeva navadīkṣayā varaḥ // Ks_8.73 //

pākabhinnaśarakāṇḍagaurayor $ ullasatpratikṛtiprasannayoḥ &
rohatīva tava gaṇḍalekhayoś % candrabimbanihitākṣṇi candrikā // Ks_8.74 //

lohitārkamaṇibhājanārpitaṃ $ kalpavṛkṣamadhu bibhratī svayam &
tvām iyaṃ sthitimatīm upasthitā % gandhamādanavanādhidevatā // Ks_8.75 //

ārdrakesarasugandhi te mukhaṃ $ mattaraktanayanaṃ svabhāvataḥ &
atra labdhavasatir guṇāntaraṃ % kiṃ vilāsini madaḥ kariṣyati // Ks_8.76 //

mānyabhaktir athavā sakhījanaḥ $ sevyatām idam anaṅgadīpanam &
ity udāram abhidhāya śaṅkaras % tām apāyayata pānam ambikām // Ks_8.77 //

pārvatī tadupayogasambhavāṃ $ vikriyām api satāṃ manoharām &
apratarkyavidhiyoganirmitām % āmrateva sahakāratāṃ yayau // Ks_8.78 //

tatkṣaṇaṃ viparivartitahriyor $ neṣyatoḥ śayanam iddharāgayoḥ &
sā babhūva vaśavartinī dvayoḥ % śūlinaḥ suvadanā madasya ca // Ks_8.79 //

ghūrṇamānanayanaṃ skhalatkathaṃ $ svedibindumad akāraṇasmitam &
ānanena na tu tāvad īśvaraś % cakṣuṣā ciram umāmukhaṃ papau // Ks_8.80 //

tāṃ vilambitapanīyamekhalām $ udvahañ jaghanabhāradurvahām &
dhyānasaṃbhṛtavibhūtir īśvaraḥ % prāviśan maṇiśilāgṛhaṃ rahaḥ // Ks_8.81 //

tatra haṃsadhavalottaracchadaṃ $ jāhnavīpulinacārudarśanam &
adhyaśeta śayanaṃ priyāsakhaḥ % śāradābhram iva rohiṇīpatiḥ // Ks_8.82 //

kliṣṭakeśam avaluptacandanaṃ $ vyatyayārpitanakhaṃ samatsaram &
tasya tac chiduramekhalāguṇaṃ % pārvatīratam abhūn na tṛptaye // Ks_8.83 //

kevalaṃ priyatamādayālunā $ jyotiṣām avanatāsu paṅktiṣu &
tena tatparigṛhītavakṣasā % netramīlanakutūhalaṃ kṛtam // Ks_8.84 //

sa vyabudhyata budhastavocitaḥ $ śatakumbhakamalākaraiḥ samam &
mūrcchanāparigṛhītakaiśikaiḥ % kinnarair uṣasi gītamaṅgalaḥ // Ks_8.85 //

tau kṣaṇaṃ śithilitopagūhanau $ dampatī calitamānasor mayaḥ &
padmabhedapiśunāḥ siṣevire % gandhamādanavanāntamārutāḥ // Ks_8.86 //

ūrumūlanakhamārgarājibhis $ tatkṣaṇaṃ hṛtavilocano haraḥ &
vāsasaḥ praśithilasya saṃyamaṃ % kurvatīṃ priyatamām avārayat // Ks_8.87 //

sa prajāgarakaṣāyalocanaṃ $ gāḍhadantapadatāḍitādharam &
ākulālakam araṃsta rāgavān % prekṣya bhinnatilakaṃ priyāmukham // Ks_8.88 //

tena bhaṅgiviṣamottaracchadaṃ $ madhyapiṇḍitavisūtramekhalam &
nirmale 'pi śayanaṃ niśātyaye % nojjhitaṃ caraṇarāgalāñchitam // Ks_8.89 //

sa priyāmukharasaṃ divāniśaṃ $ harṣavṛddhijananaṃ siṣeviṣuḥ &
darśanapraṇayinām adṛśyatām % ājagāma vijayānivedanāt // Ks_8.90 //

samadivasaniśīthaṃ saṅginas tatra śambhoḥ $ śatam agamad ṛtūnāṃ sāgram ekā niśeva &
na tu suratasukheṣu chinnatṛṣṇo babhūva % jvalana iva samudrāntargatas tajjaleṣu // Ks_8.91 //