Krsnadasa:
Bhavanasarasamgraha, Lila's 1 & 2

Input by Hari Charan Das


Śrī Śrī Bhāvanā-sāra-saṅgrahaḥ
Niśānta-līlā and Prātar-līlā

Compiled by Śrī Śrī Siddha Kṛṣṇadāsa Tātapāda
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm

Bhss_1.1:

ajñāna-timirāndhasya
jñānāñjana-śalākayā
cakṣur unmīlitaṃ yena
tasmai śrī-gurave namaḥ

____________________________________

Bhss_1.2:

siṃha-skandhaṃ madhura-madhura-smera-gaṇḍa-sthalāntaṃ
durvijñeyojjvala-rasa-mayāścarya-nānā-vikāram
vibhrat kāntiṃ vikaca-kanakāmbhoja-garbhābhirāmām
ekībhūtam vapur avatu vo rādhayā mādhavasya
(Caitanya-candrāmṛtam 13)

____________________________________

Bhss_1.3:

śoṇa-snigdhāṅguli-dala-kulaṃ jāta-rāgaṃ parāgaiḥ
śrī-rādhāyāḥ stana-mukulayoḥ kuṅkuma-kṣoda-rūpaiḥ
bhakta-śraddhā-madhu-nakha-mahaḥ-puñja-kiñjalka-jālaṃ
jaṅghānālaṃ caraṇa-kamalaṃ pātu naḥ pūtanāreḥ
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 1.2)

____________________________________

Bhss_1.4:

bhakti-rasāmṛta-sindhau
carataḥ paribhūta-kāla-jāla-bhiyaḥ
bhakta-makarān aśīlita-
mukti-nadīkān namasyāmi
(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.1.4)

śrī Gauracandra

____________________________________

Bhss_1.5:

prage śrīvāsasya dvija-kula-ravair niṣku avare
śruti-dhvāna-prakhyaiḥ sapadi gata-nidraṃ pulakitam
hareḥ pārśve rādhā-sthitim anubhavantaṃ nayana-jair
jalaiḥ saṃsiktāṅgaṃ vara-kanaka-gauram bhaja manaḥ

____________________________________

Bhss_1.6:

mūla-sūtra

rātryante trasta-vṛnderita-bahu-viravair bodhitau kīra-śārī-
padyair hṛdyair ahṛdyair api sukha-śayanād utthitau tau sakhībhiḥ
dṛṣṭau hṛṣṭau tadātvodita-rati-lalitau kakkha ī-gīḥ saśaṅkau
rādhā-kṛṣṇau satṛṣṇāv api nija-nija-dhāmny āpta-talpau smarāmi
(Govinda-līlāmṛtam 1.10)

____________________________________

Bhss_1.7:

pratisva-sevāvasara-prabodhitā-
sadātanābhyāsa-juṣo 'tha kiṅkarīḥ
nidraiva rātry antam avetya tā jahau
saiva svayaṃ jāgarayāñ cakāra kim?
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.4)

____________________________________

Bhss_1.8:

utthāya talpāc cakitekṣaṇāḥ kṣaṇān
duhānayor nāgara-cakravartinoḥ
svāpaṃ rahaḥ-svāpam abhaṅgam aṅganā
ālakṣya tūṣṇīm adhiśayam āsata
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.5)

____________________________________

Bhss_1.9:

papracchur anyonyam imā mimānayā
rasaṃ parīhāsa-bhṛtaṃ sajṛmbhayā
girā cirāj jāgara-mūḍha-ghūrṇana-
sva-svākṣi-bhṛṅgī-tati-līḍha-vakṣasaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.6)

____________________________________

Bhss_1.10:

niśānta-sevocita-mālya-vīṭikā-
kṛtyātta-cittā atha kācid āha tāḥ
anaṅga-baddhāṅga-yuva-dvayocchalat-
saurabhya-saulabhyavatī rasoccalā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.7)

____________________________________

Bhss_1.11:

jānīta jālādhva-gatāsya-padmāḥ
sadmāntarālyaḥ sva-dṛśaḥ prahitya
kāntau nitāntātanu-lāsya-cuñcu
dhinoti suptiḥ parirabhya kīdṛk?
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.8)

____________________________________

Bhss_1.12:

itas tato nyasta-maṇi-pradīpān-
aphulla-nīlotpala-campakābhān
vidhatta etau sva-mayūkha-vṛndair
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9)

____________________________________

Bhss_1.13:

sa kṛṣṇa-meghaḥ sthira-cañcalālī-
vṛto 'timādhurya-rasair amūḥ kim?
āsnāpayat svārhaṇa-kṛtya-vṛttāḥ
pratyarhaṇenādita eva dhinvan
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.15)

____________________________________

Bhss_1.14:

tāmbūla-mālā-vividhānulepair
aṅgāra-dhānyāguruvaiś ca dhūpaiḥ
kālocitais taiḥ pratipādyamānaiḥ
kati-kṣaṇāṃs tā gamayāṃ babhūvuḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.16)

____________________________________

Bhss_1.15:

prabhañjano rañjayituṃ nikuñja-
rājau vyarājiṣṭa mudā tadānīm
manye prabudhya ślatha-durbalāṅgo
drutaṃ prayātuṃ na-tarāṃ śaśāka
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.17)

____________________________________

Bhss_1.16:

yā vṛkṣa-vallyo vyakasaṃs tadaiva tāś
cumbaṃs tadāmoda-bharair diśo daśa
prasāritaiḥ śvāsapatha-praveśitair
bhṛṅgāvalīr jāgarayāñ cakāra saḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.18)

____________________________________

Bhss_1.17:

tad-guñjitai rañjita-susvarair bhṛśaṃ
prabudhya vṛndā'tha vilokya sarvataḥ
svanāthayor jāgaraṇe patatriṇo
nyayuṅkta kāla-jñatayā rayād iyam

____________________________________

Bhss_1.18:

āsan yad-arthaṃ prathamaṃ dvijendrāḥ
sevā-samutkaṇṭha-dhiyo 'pi mūkāḥ
vṛndā-nideśaṃ tam avāpya harṣāt
krīḍā-nikuñjaṃ paritaś cukūjuḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.12)

____________________________________

Bhss_1.19:

athāli-vṛndaṃ makaranda-lubdhaṃ
ratīśitur maṅgala-kambu-tulyam
praphulla-vallī-caya-mañju-kuñje
juguñja talpī-kṛta-kañja-puñje
(Govinda-līlāmṛtam 1.14)

____________________________________

Bhss_1.20:

jhaṅkṛtim aṅgī-kurute
rati-maṅgala-jhallarīva govindam
bodhayituṃ madhu-mattā
madhupī-tatir udbha ānandā
(Govinda-līlāmṛtam 1.15)

____________________________________

Bhss_1.21:

pika-śreṇī manojasya
vīṇeva vyakta-pañcamam

ālalāpa svaraṃ tāraṃ
kuhūr iti muhur muhuḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.16)

____________________________________

Bhss_1.22:

rati-madhura-vipañcī-nāda-bhaṅgīṃ dadhānā
madana-mada-vikūjat-kānta-pārśve niṣaṇṇā
mṛdula-mukula-jālāsvāda-vispaṣṭa-kaṇṭhī
kalayati sahakāre kākalīṃ kokilālī
(Govinda-līlāmṛtam 1.17)

____________________________________

Bhss_1.23:

vidrāvya gopī-dhṛti-dharmacaryā-
lajjā-mṛgīr māna-vṛkeṣv amarṣī
kapota-ghūtkāra-miṣeṇa śaṅke
garjaty ayaṃ kāma-tarakṣu-rājaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.18)

____________________________________

Bhss_1.24:

rādhā-dhairya-dharādharoddhṛti-vidhau ke'nye samarthā vinā
kṛṣṇaṃ kṛṣṇa-sumatta-kuñjara-vaśīkāre'py alaṃ śṛṅkhalāḥ
anyāḥ kā vṛṣabhānu-jām iha vinā dhanyām atīvādṛtāḥ
kekāḥ kiṃ samudīrayanti śikhinas tau bodhayantaḥ prage
(Govinda-līlāmṛtam 1.19)

____________________________________

Bhss_1.25:

hrasva-dīrgha-plutair yuktaṃ
ku-kūkū-kū iti svaram
kukkuṭo 'py apa hat prātar
vedābhyāsī baṭur yathā
(Govinda-līlāmṛtam 1.20)

____________________________________

Bhss_1.26:

atha pakṣiṇāṃ kalakalaiḥ prabodhitāv
api tau mitho 'vidita-jāgarau tadā
nibiḍopagūhaṇa-vibhaṅga-kātarau
kapa ena mīlita-dṛśāvatiṣṭhatām
(Govinda-līlāmṛtam 1.21)

____________________________________

Bhss_1.27:

vṛndeṅgita-jñaḥ sa vicakṣaṇaḥ śukaḥ
śuko yathā bhāgavatārtha-kovidaḥ
dakṣaḥ prabodhe jagatāṃ prabhor ati-
premāspadatvānupamaḥ samabhyadhāt
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.28)

____________________________________

Bhss_1.28:

jaya smarāśeṣa-vilāsa-vaiduṣī-
niṣṇāta-gopījana-locanāmṛta!
prāṇa-priyā-prema-dhunī-mataṅgaja!
sva-mādhurī-plāvita-loka-saṃhate
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.29)

____________________________________

Bhss_1.29:

priyādharāsvāda-sukhe nimajjasi
prabudhyase nety ucitaṃ rasāmbudhe!
riraṃsutāyāṃ viriraṃsur eva te
kiñcādhuneyaṃ kṣaṇadā kṣaṇaṃ dyati
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.30)

____________________________________

Bhss_1.30:

jahīhi nidrāṃ ślathayopagūhanaṃ
vrajaṃ pratiṣṭhāsuraraṃ prabho! bhava
prātar babhūvānusara sva-cāturīṃ
pracchanna-kāmatvam athorarī-kuru
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.31)

____________________________________

Bhss_1.31:

jaya vrajānandana! nanda-cetaḥ-
payodhi-pīyūṣa-mayūkha! deva!
goṣṭheśvarī-puṇya-latā-prasūna!
prayāhi gehāya dhinu sva-bandhūn
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.32)

____________________________________

Bhss_1.32:

gokula-bandho! jaya rasa-sindho!
jāgṛhi talpaṃ tyaja śaśi-kalpam
prīty-anukūlāṃ śrita-bhuja-mūlāṃ
bodhaya kāntāṃ rati-bhara-tāntām
(Govinda-līlāmṛtam 1.23)

____________________________________

Bhss_1.33:

udayaṃ prajavādayam ety aruṇas
taruṇī-nicaye sahajākaruṇaḥ
nibhṛtaṃ nilayaṃ vrajanātha! tatas
tvarito ' a kalinda-sutā-ta ataḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.24)

____________________________________

Bhss_1.34:

śārī śubhā sā'tha jagāda sūkṣma-dhīḥ
śārī yathā devana-sammata-sthitiḥ
jayeśvari! svīya-vilāsa-saubhaga-
śrī-tarṣita-śrī-mukha-mukhya-yauvate
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.33)

____________________________________

Bhss_1.35:

kamala-mukhi! vilāsāyāsa-gāḍhālasāṅgī
svapiṣi sakhi! niśānte yat tavāyaṃ na doṣaḥ
dig iyam aruṇitaindrī kintu paśyāvir āsīt
tava sukham asahiṣṇuḥ sādhvi! candrā-sakhīva
(Govinda-līlāmṛtam 1.25)

____________________________________

Bhss_1.36:

śeṣe'dhunā yad-rati-vallabhāsya-
rājīva-rājan madhu-pāna-mattā
asāmprataṃ tat khalu sāmprataṃ te
prātas tato jāgarayāmy ahaṃ tvām
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.34)

____________________________________

Bhss_1.37:

kṛṣṇo 'py anidraḥ priyayopagūḍhaḥ
kāntā'py anidrā'py amunopagūḍhā
talpāt prabhātākulam apy analpān
notthātum etan mithunaṃ śaśāka
(Govinda-līlāmṛtam 1.38)

____________________________________

Bhss_1.38:

kṛṣṇasya jānūpari-yantrita-san-nitambā
vakṣaḥ-sthale dhṛta-kucā vadane'rpitāsyā
kaṇṭhe niveśita-bhujā'sya bhujopadhānā
kāntā na hīṅgati manāg api labdha-bodhā

____________________________________

Bhss_1.39:

śrī-kṛṣṇa-līlā-racanāsu dakṣas
tat-prema-jānanda-viphulla-pakṣaḥ
dakṣākhya āha śrita-kuñja-kakṣaḥ
śukaḥ samadhyāpita-kīra-lakṣaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.41)

____________________________________

Bhss_1.40:

ekaṃ prācyām aruṇa-kiraṇāpā alāyāṃ vidhatte
cakṣuḥ kānte tvaritam aparaṃ dūrage cakravākī
śaṅkākrāntās taru-kuhara-gā mūkatāṃ yānti ghūkāḥ
śaṅke bhāsvān udayam udagāt kṛṣṇa! nidrāṃ jahīhi
(Govinda-līlāmṛtam 1.32)

____________________________________

Bhss_1.41:

jaya jaya guṇa-sindho! preyasī-prāṇa-bandho!
vraja-sarasi-ja-bhāno! sat-kalā-ratna-sāno!
iha hi rajanī-śeṣe kiṃ manā nātha! śeṣe
samayam avakalayāpīṣyate kuñja-sayyā?
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.19)

____________________________________

Bhss_1.42:

ayam api ca śikhaṇḍī jāgaritvaiva khaṇḍī
kṛta-sulalita-kekaḥ kāla-niṣṭhā-vivekaḥ
pramilati tava nidrā-hānaye'dhī-daridrāḥ
śiva śiva nija-sevā-kālam ujjhanti ke vā?
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.24)

____________________________________

Bhss_1.43:

vṛndā-vaktrād adhigata-vidyā
sārī hārī-kṛta-bahu-padyā
rādhā-snehoccaya-madhu-mattā
tasyā nidrāpanayana-yattā
(Govinda-līlāmṛtam 1.33)

____________________________________

Bhss_1.44:

nidrāṃ jahīhi vijahīhi nikuñja-śayyāṃ
vāsaṃ prayāhi sakhi! nālasatāṃ prayāhi
kāntaṃ ca bodhaya na bodhaya loka-lajjāṃ
kālocitāṃ hi kṛtinaḥ kṛtim unnayanti
(Govinda-līlāmṛtam 1.37)

____________________________________

Bhss_1.45:

vraja-pati-tanayāṅkāsaṅgato vīta-śaṅkā
vidhu-mukhi! kim-u śeṣe nirbharaṃ rātri-śeṣe?
pramada-madhupa-puñje mā paraṃ tiṣṭha kuñje
na gaṇayasi vigarhāṃ kiṃ guruṇām anarhām?
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.3)

____________________________________

Bhss_1.46:

sudati! kumudinīnām aṅkam āsādya līnā
mada-madhukara-mālā kālam āsādya lolā
sarati kamalinīnāṃ rājim etām adīnāṃ
bhavati samaya eva glāni-harṣādidevaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.7)

____________________________________

Bhss_1.47:

viyad-atilaghu-tāraṃ tvad-vapuḥ kṣuṇṇa-hāraṃ
vigalita-kusumānāṃ varṣma śephālikānām
tritayam idam idānīm eka-rūpaṃ tadānīm
api yad api tathāpi tvad-vapuḥ śrībhir āpi
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.10)

____________________________________

Bhss_1.48:

tru ita-patita-muktā-hāravat te viyuktā
bhavad uḍu-tatir eṣā svalpa-mātrāvaśeṣā
cira-śayanam avekṣyārundhatī te vilakṣyā
bhavad iva parivakre paśya saptarṣi-cakre
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.11)

____________________________________

Bhss_1.49:

iti kala-vacanānāṃ śārikāṇāṃ śukānāṃ
rutam atiśaya-ramyaṃ śrotra-peyaṃ niśamya
vihita-śayana-bādhā sā jajāgāra rādhā
prathamam atha sa kṛṣṇaḥ svāpa-līlā-vitṛṣṇaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.28)

____________________________________

Bhss_1.50:

yugapad ubhaya-nidrā-bhaṅga-vidhvasta-mudrā
yugapad ubhaya-netrāpāṅga-bhaṅgī vicitrā
yugapad ubhaya-ghūrṇā-jāta-saṃkleśa-pūrṇā
bhavad ubhaya-vilokābhāvataḥ prāpta-śokā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.29)

____________________________________

Bhss_1.51:

kala-kvaṇat-kaṅkaṅa-nūpuraṃ jabād
atyucchalad-gātra-yuga-cchavi-cchaṭām
vyastālakāgrāvali-veṣṭanonnamat-
tā aṅka-hāra-dyuti-dīpitānanam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.36)

____________________________________

Bhss_1.52:

srastāṃśukānveṣaṇa-saṃbhramodayād
itas-tato nyasta-karābja-mañjulam
śayyotthitaṃ keli-vilāsinos tayos
trailokya-lakṣmīm iva sañcikāya tam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.37)

(53)

ghūrṇālasākṣaṃ ślatha-sarva-gātraṃ
viśrasta-keśaṃ rasika-dvayaṃ tat
bhugnopaveśaṃ skhalane kathaṃ cid
anyonyam ālambanatāṃ prapede
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.38)

____________________________________

Bhss_1.54:


anyonya-grathitāṅgulī-kisalayām unnīya bāhu-dvayīṃ
jṛmbhārambha-puraḥsaraṃ vidadhatī gātrasya saṃmo anam
mīlan-netram urojayor nakha-pada-vyādāna-dīnānanā
nā-nā-neti punar nakha-kṣata-dhiyā sā kṛṣṇa-pāṇī dadhe
(Alaṅkāra-kaustubhaḥ 5.236)

____________________________________

Bhss_1.55:

saṅgopāya pa āñcalena tanunā niḥsāri-dantāvalī-
jyotsnābhiḥ snapitena dakṣiṇa-karākṛṣṭena vaktrāmbujam
līlollāsita-kandharaṃ mṛdu-kalair vāmāṅguli-ccho ikā-
niḥsvānaiś cala-kaṅkaṇa-svana-sakhaiḥ śrī-rādhikā'jṛmbhata
(Alaṅkāra-kaustubhaḥ 5.237)

____________________________________

Bhss_1.56:

alasa-valitam ūrdhvī-kṛtya mūrdhopakaṇṭhe
valayitam idam anyonyena saṃsakta-pāṇi
trika-vicalana-bhaṅgi-saṅgi mo āyitāyāḥ
paridhir iva mukhendor bhāti dordvandvam asyāḥ
(Alaṅkāra-kaustubhaḥ 5.238)

____________________________________

Bhss_1.57:

utthāyeśaḥ sanniviṣṭo 'tha talpe
vyājān nidrā-śālinīṃ mīlitākṣīm
dorbhyāṃ kāntāṃ svāṅkam ānīya tāntāṃ
paśyaty asyā mādhurīṃ sādhurīti
(Govinda-līlāmṛtam 1.51)

____________________________________

Bhss_1.58:

ghūrṇāyamānekṣaṇa-khañjarī aṃ
lalā a-lolālaka-bhṛṅga-jālam
mukhaṃ prabhātābja-nibhaṃ priyāyāḥ
papau dṛśeṣat-smitam acyuto 'sau
(Govinda-līlāmṛtam 1.52)

____________________________________

Bhss_1.59:

saṃśliṣṭa-sarvāṅguli-bāhu-yugmam
unmathya dehaṃ parimo ayantīm
udbuddha-jṛmbhā-sphuṭa-danta-kāntim
ālokya kāntāṃ mumude mukundaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.53)

____________________________________

Bhss_1.60:

tadaiva jṛmbhottha-radāṃśu-jāla-
māṇikya-dīpair nirarājayat kim
sa-nidram unmudra-dṛganta-lakṣmī-
rasa-jñayānyonya-vilihyamānam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.40)

____________________________________

Bhss_1.61:

svīyāṅkottāna-suptām uṣasi mṛdu mṛṣā rodaneṣat-smitāsyām
ardhonmuktāgra-keśāṃ vimṛdita-kusuma-srag-dharāṃ chinna-hārām
unmīlyonmīlya ghūrṇālasa-nayana-yugaṃ svānanālokanotkāṃ
kāntāṃ tāṃ keli-tāntāṃ mudam atulatamām āpa paśyan vrajenduḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.54)

____________________________________

Bhss_1.62:

hemābjāṅgyāḥ prabala-suratāyāsa-jātālasāyāḥ
kāntasyāṅke nihata-vapuṣaḥ snigdha-tāpiñcha-kānteḥ
śampākampā nava-jala-dhare sthāsnutāṃ ced adhāsyat
śrī-rādhāyāḥ sphuṭam iha tadā sāmya-kakṣām avāpsyat
(Govinda-līlāmṛtam 1.55)

____________________________________

Bhss_1.63:

sphuran makara-kuṇḍalaṃ madhura-manda-hāsodayaṃ
madālasa-vilocanaṃ kamala-gandhi lolālakam
mukhaṃ sva-daśana-kṣatāñjana-malīmasauṣṭhaṃ hareḥ
samīkṣya kamalekṣaṇā punar abhūd vilāsotsukā
(Govinda-līlāmṛtam 1.56)

____________________________________

Bhss_1.64:

parasparālokana-jāta-lajjā-
nivṛtta-cañcad-dara-kuñcitākṣam
īṣat-smitaṃ vīkṣya mukhaṃ priyāyā
uddīpta-tṛṣṇaḥ punar āsa kṛṣṇaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.57)

____________________________________

Bhss_1.65:

vāmena cādhaḥ śira unnamayya
kareṇa tasyāś cibukaṃ pareṇa
vibhugna-kaṇṭhaḥ smita-śobhi-gaṇḍaṃ
mukhaṃ priyāyāḥ sa muhuś cucumba
(Govinda-līlāmṛtam 1.58)

____________________________________

Bhss_1.66:

kāntādhara-sparśa-sukhābdhi-magnā
karaṃ dhunānā dara-kuñcitākṣī
mā meti mandākṣara-sanna-kaṇṭhī
sakhī-dṛśāṃ sā mudam ātatāna
(Govinda-līlāmṛtam 1.59)

____________________________________

Bhss_1.67:

rūpāmṛtaṃ me tri-jagad-vilakṣaṇaṃ
niḥsīma-mādhuryam idaṃ ca yauvanam
adyaiva sāphalyam avāpa sarvathā
preyānupābhuṅktatamāṃ mudā yataḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.20)

____________________________________

Bhss_1.68:

saivaṃ vicintya kṣaṇam āha kāntaṃ
tad-akṣi-pītākhila-mādhurīkā
svāntar mudātyartha-lasad-dṛganta-
lakṣmī-vihārāyatanāsya-padmam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.21)

____________________________________

Bhss_1.69:

bho bho vilāsinn avadhehi yat tvayā
visrasta-veśābharaṇāsmy ahaṃ kṛtā
yāvan mad-ālyo 'nusaranti noṣasi
drutaṃ samādhitsasi tan na kiṃ punaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.22)

____________________________________

Bhss_1.70:

sva-cāturīṃ sādhaya māṃ prasādhaya
prasādayānaṅgam abhīṣṭa-daivatam
yo 'sman mano-mandira-varty ayaṃ tvayā
bahiṣ-kṛto lakṣmabhir ebhir eva yat
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.23)

____________________________________

Bhss_1.71:

satyaṃ bravīṣy aṅga-jam iṣṭa-devaṃ
tvad-aṅga-pīṭhe prakaṭī-bhavantam
yajāmi bhūṣāmbara-gandha-puṣpaṃ
srak-candanādyair iti tāṃ sa ūce
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.24)

____________________________________

Bhss_1.72:
ittham īśvaryā vākyaṃ hi
śrutvā sevana-peśalā
tad-upayogi-vastūni
samarpayitum utsukā

____________________________________

Bhss_1.73:

dvāraṃ samunmucya manāg anāravaṃ
śanaiḥ pada-nyāsa-viśeṣa-mañjulā
nirṇīta taj-jāgaraṇātha kiṅkarī-
tatir viśaṅkā praviveśa veśma sā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.26)

____________________________________

Bhss_1.74:

itas tato nyasta-maṇi-pradīpān
aphulla-nīlotpala-campakābhān
vidhatta etau sva-mayūkha-vṛndair
anāvṛtair maṇḍana-mālya-celaiḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.9)

____________________________________

Bhss_1.75:

mitho daśana-vikṣatādhara-pu au vilāsālasau
nakhāṅkita-kalevarau galita-patra-lekhāśriyau
ślathāmbara-sukuntalau tru ita-hāra-puṣpa-srajau
muhur mumudire puraḥ samabhilakṣya tāḥ sva-priyau
(Govinda-līlāmṛtam 1.63)

____________________________________

Bhss_1.76:

athāmunā kaṅkatikāṃ śanaiḥ śanair
vikarṣatā bhānumatī-karārpitām
kacāvalī saṃstriyate sma mālatī-
mālota-veṇī-racanā-paṭīyasā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.25)

____________________________________

Bhss_1.77:

kastūrikā-candana-kuṅkuma-dravaiḥ
sambhāvitais tām anurāgalekhayā
cakāra mālāñcita-cāru-citrakāṃ
sa citra-cuñcur dhṛta-navya-vartikaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.26)

____________________________________

Bhss_1.78:

tā aṅka-yugmena lavaṅga-mañjarī-
sampāditāpūrva-rucā sa cāruṇī
ānarca tasyāḥ śravaṇe navāñjane-
nānañja-kañja-pratim etad akṣinī
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.27)

____________________________________

Bhss_1.79:

dadhāra hāraṃ ruci-mañjarīlitaṃ
yadā tadoce priyayā madoddhuram
yā khaṇḍitā candana-kañculī tvayā
vakṣojayos tāṃ na kutaś cikīrṣasi?
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.28)

____________________________________

Bhss_1.80:

ālekhya-karmaṇy atigarva-dhāriṇīs
tās tā viśākhā-prabhṛtīr bhavat sakhīḥ
vismāpayāmy adya kuca-dvaye kṛtaiś
citrair vicitrair iti tāṃ jagāda saḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.29)

____________________________________

Bhss_1.81:

prasādhanārtha-pratipādanonmukha-
śrī-rūpa-līlā-rati-mañjarī-mukhaḥ
stana-dvayaṃ tulikayāṅkayan hari
pañceṣu-pañceṣu-śaravyatām agāt
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.30)

____________________________________

Bhss_1.82:

pāṇiś ca kampe yadi vakra-rekhaṃ
citraṃ vilumpann urasā muhuḥ saḥ
manye smarāgniṃ dhamati sma tasyā
dhṛtīndhanaṃ dagdhu-manā vidagdhaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.31)

____________________________________

Bhss_1.83:

kāmas tam avakalpam analpa-vaibhavaiḥ
sadyo vidhāyāniyata-sthala-sthitam
vimṛjya saṃsṛjya vikhaṇḍya khaṇḍaśas
tenaiva sollāsam ubhāv abhūṣayat
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.32)

____________________________________

Bhss_1.84:

dāsyaś ca tāḥ phulla-dṛśāṃ kṛtārthatāṃ
mūrtāṃ cirāyābhilaṣantya eva tām
punā riraṃsū samavetya tau tato
miṣeṇa sarvā niragūhi kenacit
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.33)

____________________________________

Bhss_1.85:

punar api ghana-ghūrṇa śrī-mukha-dvandva-yogād
acaṭula-bhujavallī-veṣṭaneneṣṭabhāsau
kṣaṇam api dara-suptyā śaṃ bhajāvetya tas tāv
anṛju-kusuma-talpe srasta-gātrāv abhūtām
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.41)

____________________________________

Bhss_1.86:

viraha-vikalayā tac chayyayā dūnayā kiṃ
katham api dara-labdhāśleṣayā nidrayā vā
uṣasi na ca vihātuṃ hanta śaktau khagās tau
tad api vidadhurābhyāṃ vipra-yuktau svanantaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.42)

____________________________________

Bhss_1.87:

agaṇita-kula-niṣṭhā mā nikuñje śayiṣṭhāḥ
parihara surata-ghnaṃ svāpam udgaccha śīghram
samajani saviśeṣaḥ paśya doṣāvaśeṣaḥ
kuru na gata-samādhāṃ bandhu-vargasya bādhām
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.4)

____________________________________

Bhss_1.88:

iyam ajani digaindrī dṛśyatāṃ devi! sāndrī-
bhavad aruṇima-dhārā tvat-pādābjānukārā
iyam api ca varākī satvarā cakravākī
parimilita rathāṅge jāta-viccheda-bhaṅge
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.5)

____________________________________

Bhss_1.89:

api tava mukha-śobhām āptu-kāmo 'tilobhād
aparikalita-kāmaḥ svaṃ vapus tyaktu-kāmaḥ
carama-śikhari-śṛṅgaṃ prāpya paśyaiva tuṅgaṃ
vrajati śaśadharo 'staṃ vārayed adya kas tam
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.6)

____________________________________

Bhss_1.90:

sumukhi! nayana-mudrāṃ muñca nirdhūya nidrāṃ
kalaya vadana-māsāṃ vidyud uddyota-bhāsām
rati-vigalita-bhūṣāṃ vyasta-paryasta-veṣāṃ
vilulita-tanum etās tvāṃ bhajantāṃ sametāḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.9)

____________________________________

Bhss_1.91:

nija-kara-paripuṣṭā paśya seyaṃ praviṣṭā
śaśi-mukhi! lalitāṅgī sannidhau te kuraṅgī
kuru sa-kṛpam apāṅge kiñcid añcat-taraṅge
bhavatu bata kṛtārthā prītaye te samarthā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.12)

____________________________________

Bhss_1.92:

nava-kiśalaya-buddhyā jātito 'ntar viśuddhyā-
ruṇa-pada-kamalaṃ te svādituṃ kṛṣṇa-kānte!
tvaritam upasarantī tvat-sakhīnāṃ vahantī
kara-sarasija-ghātaṃ yā vidhatte prayātam
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.13)

____________________________________

Bhss_1.93:

śaśi-mukhi! tava phelā-mātra-bhoge sakhelā
tava pada-jala-pānāmoda-mātrāvadhānā
api bhavad avalokābhāva-sañjāta-śokā
tava mukha-śaśi-bimbāloka-mātrāvalambā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.14)

____________________________________

Bhss_1.94:

harir atikutukī te netra-yugmaṃ mimīte
nayana-yugam amāya-prema yasyāḥ pramāya
kim api vimala-muktā-mālayā cāru-vaktā
niyatam upamimānaḥ saṃśayaṃ nirdhunānaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.15)

____________________________________

Bhss_1.95:

iti nigaditavatyaḥ śārikāḥ premavatyaḥ
sukhada-pada-padārthāṃ vācam utthāpanārthām
yadi kim api viremuḥ patriṇas taṃ praṇemuḥ
samupasṛta-nikuñjāḥ prāpta-sammoda-puñjāḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.16)

____________________________________

Bhss_1.96:

atha śayana-satṛṣṇaṃ bodhayāmāsa kṛṣṇaṃ
vitatir api śukānāṃ kṛṣṇa-harṣotsukānām
śravaṇa-sukhada-saumyaiḥ snigdha-śabdārtha-ramyaiḥ
sarasataram analpaiḥ kūjitaiḥ sīdhu-kalpaiḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.17)

____________________________________

Bhss_1.97:

praṇaya-rasa-gabhīrāś cāru-śabdārtha-dhīrāḥ
kala-sumadhura-kaṇṭhāḥ prema-jalpeṣv akuṇṭhāḥ
sati samaya-viveke bodhayāṃ cakrur eke
na khalu bata vidagdhāḥ kārya-kāle vimugdhāḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.18)

____________________________________

Bhss_1.98:

subhaga! rajani-śeṣe svāpa-gehe suśeṣe
tvam iti hi jananī te saṃśayaṃ svaṃ dhunīte
samayam atha viditvā jāgarārthaṃ tvaritvā
svayam iyam upagantrī sneha evātra mantrī
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.23)

____________________________________

Bhss_1.99:

tvam asi samaya-vettā sarva-duḥkhaika-bhettā
bhavasi bhuvana-bandhuḥ sad-guṇa-grāma-sindhuḥ
vratati-bhavana-talpaṃ mūrtiman-moda-kalpaṃ
yad api tad api muñca svasti te'smād udañca
Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.22)

____________________________________

Bhss_1.100:

mada-madhupa-yuvānaḥ prāpta-doṣāvasānaḥ
cyuta-kusuma-vanāntaḥ svāpam udyātavantaḥ
dadhati katipayathyāṃ kelim ambhoja-vīthyāṃ
sati samaya-viveke ke vimuhyanti loke?
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.20)

____________________________________

Bhss_1.101:

kvacana mukha-viṣādaḥ kvāpi hāsa-prasādaḥ
kva ca dayita-viyogaḥ kvāpi kāntasya yogaḥ
kumuda-kamala-vīthyor vaisadṛśye'titathye
bhavati kim-u na kālaḥ kṣobha-śobhā-viśālaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.21)

____________________________________

Bhss_1.102:

jaya subhaga! namas te śrūyatāṃ satvaras te
cira-śayana-sapīḍaḥ kauty ayaṃ tāmra-cūḍaḥ
upanata-nija-sevā-kāla-sammoda-pīvā
nahi samaya-vidagdhaḥ kārya-kāle vimugdhaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.27)

____________________________________

Bhss_1.103:

atha prabudhyaiva vidhūya pakṣān
grīvāḥ samunnīya cukūjur uccaiḥ
yat kukkuṭāḥ pañca-ṣa-vāram ādau
rādhā jajāgāra tadāpta-bādhā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.20)

____________________________________

Bhss_1.104:

kṛṣṇāṇga-saṃśleṣa-viśeṣa-vādhinas
tān eva matveti śaśāpa sā ruṣā
are! paretāśu pareta-rā puraṃ
tatraiva kiṃ kūjata no padāyudhāḥ?
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.21)

____________________________________

Bhss_1.105:

viśliṣya kiñcit priya-vakṣasaḥ sā
tūṣṇīṃ sthitāṃs tān upalabhya sadyaḥ
saṃśliṣya kāntaṃ dara-nidrayaiva
niṣevyamāṇā punar apy arājīt
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.22)

____________________________________

Bhss_1.106:

jālād atho dṛk-sapharī tad-ālayo
lāvaṇya-vanyā bhṛśam anvaśīlayan
krīṇanti yāḥ prāṇa-parārddha-koṭibhis
tayoḥ pramodottha-ruci-cchaṭā-kaṇam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.1)

____________________________________

Bhss_1.107:

ūce viśākhā kalayāli! kāntau
niraṃśukāv aṃśuka-puñja-mañjū
vihāriṇāv apy atihāriṇau svair
aṅgair anaṅgair alasau lasantau
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.2)

____________________________________

Bhss_1.108:

anaṅgadau keli-vaśād anaṅgadau
nirañjanau hanta mitho nirañjanau
visrasta-rāgādharatābhilakṣitau
viprastarāgādharatābhilakṣitau
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.3)

____________________________________

Bhss_1.109:

athāvabhāṣe lalitā'vadhāryatāṃ
jayaḥ smarājau katarāśrito dvayoḥ
babhūva daṣṭādharayoḥ kaca-graha-

vyākṣipta-mūrdhnor nakhara-kṣatorasoḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.4)

____________________________________

Bhss_1.110:

hṛdo 'nurāgaṃ kuca-kuṅkuma-cchalān-
nyadhatta rādhācyuta-pāda-padmayoḥ
yāvad ravārakta-tarālako dadhau
mūrdhnaiva so 'syāḥ padayos tam ujjvalam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.5)

____________________________________

Bhss_1.111:

itthaṃ kṣaṇaṃ tāvad alakṣitāṅgyo
nīcaiḥ svaraṃ tāv anuvarṇayantyaḥ
bhāgyaṃ svam evātisabhājayantyo
mamajjur ānanda-mahodadhau tāḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.6)

____________________________________

Bhss_1.112:

tataḥ punas tān atha i ibhādī-
nūtkūjataḥ prāha vidhūta-tandrā
haṃho! kṣamadhvaṃ śayituṃ kṣaṇaṃ me
datteti sā mo ayad aṅgam īṣat
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.23)

____________________________________

Bhss_1.113:

kādamba-kāraṇḍava-haṃsa-sārasāḥ
kapota-śārī-śuka-keki-kokilāḥ
jaguḥ kalaṃ kelivanī-jala-sthala-
pracāriṇaḥ kṛṣṇa-kathāmṛtopamam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.24)

____________________________________

Bhss_1.114:

prabuddhya kāntau yugapad yathā rujaṃ
viśleṣajām ūhatur aṅga-mo anāt
cāmpeya-nīlābja-dhanus tviṣau tathā
sāndropagūhena mudaṃ ca vakṣasoḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 1.25)

____________________________________

Bhss_1.115:

athāsyā vayasyāḥ pramodāt smitāsyāḥ
sakhīṃ tāṃ hasantyo mithaḥ prerayantyaḥ
saśaṅkāḥ samantāt prabhātād durantāt
praviṣṭā nikuñjaṃ saśabdāli-puñjam
(Govinda-līlāmṛtam 1.60)

____________________________________

Bhss_1.116:

abhilakṣya sakhīr vihasad- vadanāḥ
savidhopagatā vicalan-nayanāḥ
dayitāya mudaṃ dviguṇaṃ dadatī
dayitoruyugād udatiṣṭha-diyam
(Govinda-līlāmṛtam 1.61)

____________________________________

Bhss_1.117:

tvarotthitā sambhrama-saṃgṛhīta-
pītottarīyeṇa vapuḥ pidhāya
pārśve priyasyopaviveśa rādhā
salajjam āsāṃ mukham īkṣamāṇā
(Govinda-līlāmṛtam 1.62)

____________________________________

Bhss_1.118:

athānuraktāly anumodanāñcitā
mudā tayor aidhata rūpa-mañjarī
saiva svayaṃ keli-vilāsinor dvayos
tadātva-ramyāpacitau paṭīyasī
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.7)

____________________________________

Bhss_1.119:

pṛṣṭhopadhānaṃ nidadhe kayācana
pyadhād athānyā mṛdulāṃśukena tau
pīyūṣa-va y-ārpitayāsyayoḥ parā
nirasya ghūrṇāṃ vikasad dṛśau vyadhāt
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.9)

____________________________________

Bhss_1.120:

kācit prasūnāmbu-darārdra-vāsasā
vyatyasta-rāgāñjana-yāvakādikam
mṛṣṭvā pratisvekṣaṇa-siddhaye tayor
mukha-dvayaṃ darpaṇatāṃ nināya kim
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.16)

____________________________________

Bhss_1.121:

tāmbūla-vī īr nidadhe parāsminn
ekā pa imnā maṇi-dīpa-pālyā
tan-maṅgalārātrikam āśu cakre
nīrājayanty eva nijāsu-lakṣaiḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.17)

____________________________________

Bhss_1.122:

madhye'cyutāṅga-ghana-kuṅkuma-paṅka-digdhaṃ
rādhāṅghri-yāvaka-vicitrita-pārśva-yugmam
sindūra-candana-kaṇāñjana-bindu-citraṃ
talpaṃ tayor diśati keli-viśeṣam ābhyaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.64)

____________________________________

Bhss_1.123:

pramliṣṭa-puṣpoccaya-sanniveśāṃ
tāmbūla-rāgāñjana-citritāṅgīm
vyaktībhavat-kānta-vilāsa-cihnāṃ
śayyām apaśyan svasakhīm ivālyaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.65)

____________________________________

Bhss_1.124:

kvacana ghusṛṇa-paṅkaḥ kvāpi sindūrajo 'ṅkaḥ
kṣata-viraha-vipakṣa-prasnutāsṛk-sapakṣaḥ
kvacana kusuma-dāma-cchinna-kodaṇḍa-dhāma
kva ca vilulita-hāraś chinna-maurvī-prakāraḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.38)

____________________________________

Bhss_1.125:

kvacana mṛgamadāṅkāḥ kutracit kajjalāṅkāḥ
smara-narapati-danti-ccheda-kalpāḥ sphuranti
sa hi ratiraṇa-raṅgaḥ kautukodyat-taraṅgaḥ
samajani sumukhīnām āgatānāṃ sakhīnām
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.39)

____________________________________

Bhss_1.126-127:

vakṣaḥ svaṃ darśayaṃs tābhyo
dṛg bhaṅgyovāca tā hariḥ
didṛkṣuḥ svapriyā-vaktra-
bhāva-śābalya-mādhurīm

vidhuṃ prayāsyantam avekṣya kāntaṃ
viśleṣa-bhītoṣasi paśyatālyaḥ
didṛkṣayevāmbara-citra-pa yāṃ
rādhendulekhā-śatam ālilekha
(Govinda-līlāmṛtam 1.67-68)

(128)

iti nigadati kṛṣṇe vīkṣya sāgre vayasyāḥ
prahasita-vadanās tāḥ saṅkucal lola-netrā
vikasad amala-gaṇḍaṃ dolitārecita-bhrūḥ
priyam anṛju-kaṭākṣaiḥ paśyati sma ghnatīva
(Govinda-līlāmṛtam 1.69)

____________________________________

Bhss_1.129:

helollāsādara-mukulitā vāspa-sāndrāruṇāntā
lajjā-śaṅkā-capala-cakitā bhaṅgurerṣyābhareṇa
smera-smerā dayita-vadanālokanotphulla-tārā
rādhā-dṛṣṭir dayita-nayanānandam uccair vyatānīt
(Govinda-līlāmṛtam 1.70)

____________________________________

Bhss_1.130:

itthaṃ mithaḥ prema-sukhābdhi-magnayoḥ
pragetanīṃ vibhrama-mādhurīṃ tayoḥ
nipīya sakhyaḥ pramadonmadās tadā
tadātva-yogyācaraṇaṃ visasmaruḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.71)

____________________________________

Bhss_1.131:

vilokya līlāmṛta-sindhu-magnau
tau tāḥ sakhīś ca praṇayonmadāndhāḥ
vṛndā prabhātodaya-jāta-śaṅkā
nijeṅgita-jñāṃ nidideśa sārīm
(Govinda-līlāmṛtam 1.72)

____________________________________

Bhss_1.132:

guru-lajjā-bhartṛ-bhīti-

loka-hāsa-nivārikā
śubhākhyā sārikā prāha
rādhikā-bodha-sādhikā
(Govinda-līlāmṛtam 1.73)

____________________________________

Bhss_1.133:

āgantā grāhayitvā tava patir adhunā goṣṭhataḥ kṣīra-bhārān
uttiṣṭhottiṣṭha rādhe tad iha kuru gṛhe maṅgalāṃ vāstu-pūjāma
itthaṃ yāvad dhavāmbā tava nahi śayanād utthitā vāvadīti
tāvac chayyā-niketaṃ vraja sakhi nibhṛtaṃ kuñjataḥ kañja-netre!!
(Govinda-līlāmṛtam 1.74)

____________________________________

Bhss_1.134:

śaṅkā-paṅkā-kalita-hṛdayā śaṅkate'syā dhavāmbā
chidrānveṣī patir atika uḥ sārthanāmābhimanyuḥ
ruṣṭābhīkṣṇaṃ parivadati sā hā nanandāpi mandā
prātar-jātaṃ tad api saralāṃ kṛṣṇa naināṃ jahāsi
(Govinda-līlāmṛtam 1.77)

____________________________________

Bhss_1.135:

sārī-vaco-mandara-śaila-pāta-
saṃkṣubdha-hṛd-dugdha-payodhir eṣā
athodbhraman netra-navīna-mīnā
viyoga-dīnā śayanād udasthāt
(Govinda-līlāmṛtam 1.78)

____________________________________

Bhss_1.136:

kṛṣṇo 'pi kāntaṃ vṛṣabhānu-jāyāḥ
paśyan mukhaṃ bhīti-vilola-netram
nīlaṃ sucīnaṃ dayitā-nicolaṃ
gṛhṇan svatalpāt tvarayodatiṣṭhat
(Govinda-līlāmṛtam 1.79)

____________________________________

Bhss_1.137:

parivartita-saṃvyānau
mithas tāv atha śaṅkitau
paraspara-karālambau
niragātāṃ nikuñjataḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.80)

____________________________________

Bhss_1.138:

rādhā-pāṇiṃ savye'savye
pāṇau bibhrad veṇuṃ kṛṣṇaḥ
reje kuñjān niryan yadvad
vidyun-mālāśliṣṭāmbhodaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.81)

____________________________________

Bhss_1.139:

haimaṃ bhṛṅgāram ekā vyajanam atha parā svarṇa-daṇḍaṃ dadhānā
kāpy ādarśaṃ sudarśaṃ ghusṛṇa-malayajā'matram anyā vicitram
kācit tāmbūla-pātraṃ maṇi-citam aparā sārikāṃ pañjarasthām
itthaṃ sakhyaḥ kiyat yāḥ pramudita-hṛdayā niryayuḥ kuñja-gehāt
(Govinda-līlāmṛtam 1.82)

____________________________________

Bhss_1.140:

māhendra-kānta-cchadanaṃ sakāñcanaṃ
dāntaṃ sasindūra-samudgakaṃ parā
āpanna-satvā-kuca-ku malopamaṃ
kuñjād gṛhītvā niragān mṛdu-smitā
(Govinda-līlāmṛtam 1.83)

____________________________________

Bhss_1.141:

āśleṣa-sañchinna-guṇāt paricyutaṃ
hārāl lasan-mauktika-sañcayaṃ mudā
vicitya kācit svapa āñcale dṛḍhaṃ
nibadhnatī kuñja-gṛhād viniryayau
(Govinda-līlāmṛtam 1.84)

____________________________________

Bhss_1.142:

tā aṅkaṃ keli-vibhraṣṭaṃ
talpād ādāya satvarā
nirgatya sveśvarī-karṇe
yuyoja rati-mañjarī
(Govinda-līlāmṛtam 1.85)

____________________________________

Bhss_1.143:

talpa-prāntād upādāya
kañculīṃ rūpa-mañjarī
priyanarma-sakhī sakhyai
nirgatya nibhṛtaṃ dadau
(Govinda-līlāmṛtam 1.86)

____________________________________

Bhss_1.144:

patadgrāham upādāya
dāsikā guṇa-mañjarī
tāmbūlaṃ carvitaṃ tābhyo
vibhajantī bahir yayau
(Govinda-līlāmṛtam 1.87)

____________________________________

Bhss_1.145:

mañjulālī tayor aṅgāc
cyuta-mālyānulepanam
talpād ādāya sarvābhyaḥ
prayacchantī vinirgatā
(Govinda-līlāmṛtam 1.88)

____________________________________

Bhss_1.146:

vilokyāgre meghāmbara-vṛta-śarīraṃ priyatamaṃ
vayasyāṃ tāṃ pītāmbara-parivṛtāṅgīṃ pramuditām
hasantyas tāḥ sakhyaḥ kara-pihita-mukhyaḥ pratidiśaṃ
diśantyaś cānyonyaṃ ku ila-cala-dṛgbhir mumudire
(Govinda-līlāmṛtam 1.89)

____________________________________

Bhss_1.147:

samīkṣya tāsāṃ parihāsa-bhaṅgīm
anyonya-vaktrārpita-phulla-netrau
samucchalat-prema-sukhābdhi-magnau
citrārpitāṅgāv iva tāv abhūtām
(Govinda-līlāmṛtam 1.90)


____________________________________

Bhss_1.148:

ghanaśyāmaṃ cīnaṃ vasanam abhilīnaṃ priya-tanau
kṣamā nāsīt kāntā svam api paricetuṃ ghana-rucau
svam ajñāsīt sphītaṃ harir api na pītaṃ priyatamā-
tanau līnaṃ cīnaṃ kanaka-ruci kambāv iva payaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.91)

____________________________________

Bhss_1.149:

tayor līlā-sudhā-pāna-
pratyūhāmarṣa-saṅkulā
nindanty aruṇam udyantam
athāha lalitā sakhīm
(Govinda-līlāmṛtam 1.92)

____________________________________

Bhss_1.150:

ūṣasi vara-vadhūnāṃ paśya rādhe'ruṇo 'yaṃ
ramaṇa-sahita-līlā-bhaṅgataḥ pāpa-rugbhiḥ
galita-pada-yugo 'py adyāpi tan no jahāti
dhruvam iti vacanaṃ yad-dustyajaḥ sva-svabhāvaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.93)

____________________________________

Bhss_1.151-152:
aruṇāruṇe nidadhatī tato 'mbare
rati-keli-bhaṅgaja-ruṣā'ruṇāṃ dṛśam
lalitopahāsa-janita-smitānanā
vṛṣabhānujāha mṛdu-mañjubhāṣiṇī

anūrur apy astamayan kṣaṇārddhān
nabho vilaṅghyodayam eti so 'yam
cet sorum enaṃ sa vidhir vyadhāsyad
vārttāpi rātrer na tadābhaviṣyat
(Govinda-līlāmṛtam 1.94-95)

____________________________________

Bhss_1.153-154:

manoramāṃ vīkṣya vibhāta-lakṣmīṃ
nipīya tasyā vacanāsavaṃ ca
mudonmanā vismṛta-goṣṭha-yānaḥ
prāṇeśvarīṃ tām avadan mukundaḥ

inaṃ prabhātopagataṃ samīkṣya
kānteva kāntāntara-bhukta-kāntam
paśyānya-dik-saṅga-kaṣāyitāṅgaṃ
prācīyam īrṣyāruṇiteva jātā
(Govinda-līlāmṛtam 1.96-97)

____________________________________

Bhss_1.155:

paśyonmatte dvijeśo 'py akhila-jana-tama-stoma-hantāpi śāntaḥ
kānto 'yaṃ te samantāt sapadi nipatito vāruṇīṃ saṃniṣevya
itthaṃ svīyena-saṅga-pramudita-nalinī-hāsa-sañjāta-lajjā
śaṅke vaktraṃ pidhatte hy uṣasi kumudinī saṅkucadbhir dalaiḥ svaiḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.98)

____________________________________

Bhss_1.156:

dṛṣṭvā tamaḥ-kṣayam amī vidhunānyapuṣṭā
naktaṃ tamaś-caya-nibhāś cakitāḥ prabhāte
mitraṃ tad-āśrayatayā tamasā carantīṃ
grastaṃ kuhūr iti kuhūṃ svagirāhvayanti
(Govinda-līlāmṛtam 1.99)

____________________________________

Bhss_1.157:

vasanta-kānta-saṃsarga-
jātānanda-bharā avī
kapotī-ghūtkṛti-miṣāt
śītkarotīva sonmadā
(Govinda-līlāmṛtam 1.100)

____________________________________

Bhss_1.158:

paśyānusarati cañcala-bhṛṅgaḥ
kairaviṇī-kula-keli-piśaṅgaḥ
nalinī-koṣe niśi kṛta-saṅgāṃ
bhṛṅgīṃ śaśimukhi! kṛta-natibhaṅgām
(Govinda-līlāmṛtam 1.101)

____________________________________

Bhss_1.159:

kāntam āyāntam āśaṅkyā-
ruṇāṃśu-dviguṇāruṇam
kokī koka-nadaṃ cañcvā
cumbaty ānanda-vihvalā
(Govinda-līlāmṛtam 1.102)

____________________________________

Bhss_1.160:

kalasvanākhyaḥ kalakaṇṭhi! haṃsaḥ
samīkṣya nau sammada-phulla-pakṣaḥ
riraṃsum apy eṣa visṛjya haṃsīṃ
ta aṃ ta inyāḥ purataḥ sameti
(Govinda-līlāmṛtam 1.103)

____________________________________

Bhss_1.161:

svasahacara-visṛṣṭaṃ svāmibhuktaṃ mṛṇālaṃ
madakala-kalakaṇṭhī vibhratī paśya cañcvā
ramaṇam anu sameti tvan mukhābjārpitākṣī
sarasija-mukhi nāmnā tuṇḍiketī marālī
(Govinda-līlāmṛtam 1.104)

____________________________________

Bhss_1.162:

malaya-śikhara-cārī paṅkajāmoda-dhārī
vratati-na a-kumārī-lāsya-śikṣādhikārī
vahati jala-vihārī vāyur āyāsa-dārī
sa ramaṇa-vara-nārī-sveda-jālāpahārī
(Govinda-līlāmṛtam 1.105)

____________________________________

Bhss_1.163:

itīśayoḥ sumadhura-vāg vilāsayoḥ
samīkṣya tāṃ svabhavana-yāna-vismṛtam
sakhīś ca tāḥ smita-rucirā mudonmadā
vaneśvarī divasa-bhiyāsa sonmanāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.106)

____________________________________

Bhss_1.164:

kāntā udīyur vikasan mukhendavo
rātrir gatā cāstam apāsta-candrikā
vilāsa-bhaṅgaḥ katham astu nāstu vā
kṣaṇaṃ hṛdaiveti parāmamarśa sā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.56)

____________________________________

Bhss_1.165:

tamāṃsya naśyann abhito yathā yathā
tadā prakāśaś ca yathā yathaidhata
tathā tathā hṛd-rujam eva sānvabhūd
vrajasya rītiṃ śrutayo 'pi no viduḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.57)

____________________________________

Bhss_1.166:

atha vṛndeṅgitābhijñā
samaya-jñā taru-sthitā
padyam udyotayāmāsa
kakkha ī vṛddha-marka ī
(Govinda-līlāmṛtam 1.107)

____________________________________

Bhss_1.167:

raktāmbarā satāṃ vandyā
prātaḥ-sandhyā tapasvinī
ūrdhva-prasarpad arkāṃśur
jaṭileyam upasthitā
(Govinda-līlāmṛtam 1.108)

____________________________________

Bhss_1.168:

ākarṇya tābhir jaṭileti varṇa-
trayīṃ vivarṇatvam adhāri sadyaḥ
vilāsa-ratnākaram udbhavantī
śaṅkaiva tāsāṃ culukī-cakāra
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.60)

____________________________________

Bhss_1.169:

pathi piśuna-matibhyaḥ śaṅkamānau gurubhyaḥ
cala-cakita-taraṅgau nikṣipantāv apāṅgau
parama-guṇa-gabhīrau kāma-saṃgrāma-dhīrau
yayatū rati-vitandrau rādhikā-kṛṣṇacandrau
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.42)

____________________________________

Bhss_1.170:

na pathi na bhavane vā lakṣitau tau vane vā
sahaja-sad-anuraktyā svīyayānanda-śaktyā
parijana-nayanānām utsavānādadhānāv
atha pathi viharantau rejatur loka-kāntau
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 1.43)

____________________________________

Bhss_1.171:

bhraśyad dukūla-cikura-srajam unnayantau
bhītau pṛthag gahana-vartmani cāpayāntau
tau vīkṣya bhīti-taralau jaṭileti nāmnā
sakhyas tatas tata itaś cakitā nirīyuḥ
(Govinda-līlāmṛtam 1.110)

____________________________________

Bhss_1.172:

vāme candrāvali-parijanān ghoṣa-vṛddhān purastāt
kṛṣṇaḥ paścāt ku ila-jaṭilām āgatāṃ manyamānaḥ
yāntīṃ kāntāṃ sabhaya-caṭulāṃ dakṣiṇe draṣṭum utkaś
cañcad-grīvaṃ diśi diśi dṛśau prerayan goṣṭham āyāt
(Govinda-līlāmṛtam 1.111)

____________________________________

Bhss_1.173:

mlānām utkṣipya mālāṃ tru ita-maṇisaraḥ kajjalaṃ vibhrad oṣṭhe
saṃkīrṇāṅgo nakhāṅkair diśi diśi vikiran ghūrṇite netra-padme
paśya mlānāṅga-yaṣṭiḥ sphuṭam aparicito gopa-goṣṭhībhir agre
goṣṭhe goṣṭhendra-sūnuḥ praviśati rajanau dhvaṃsam āsādayantyām
(Stava-mālā, Kuñja-bhaṅga 2)

____________________________________

Bhss_1.174:

anugatā jaṭilety abhiśaṅkinī
guru-nitamba-kucodvahanākulā
druta-vilambita-valgu yayau vrajaṃ
kara-dhṛtāmbara-keśacayeśvarī
(Govinda-līlāmṛtam 1.112)

____________________________________

Bhss_1.175:

na vyālād api sambibheti purataḥ sthāṇor yathā dūrato
nodvignā kari-garjitād api yathā kākāvalī-nisvanāt
naiveyaṃ timire'pi muhyati-tarāṃ kāmaṃ prakāśe yathā
tan manye virahe'pi naiva vidhurā kāntasya yoge yathā
(Jagannātha-vallabha-nāṭakam 5.34)

____________________________________

Bhss_1.176:

bhayānurāgoccaya-dhūmra-lola-dṛk-
tiras-kariṇyā pihite manorathe
nije niveśyaiva hi rūpa-mañjarī
gṛhaṃ ninīṣuḥ pathi tāṃ tad anvayāt
(Govinda-līlāmṛtam 1.113)

____________________________________

Bhss_1.177:

itas-tataḥ kṣipta-calekṣaṇāśugair
bhī-dustha-hṛd-vṛtti-cayair bha air iva
agresarais tāṃ rati-mañjarī ca sā
nivārayanty anya-janāṃs tadānvayāt
(Govinda-līlāmṛtam 1.114)

____________________________________

Bhss_1.178:

tābhir vṛtā vraja-janair avilokitaiva
veśma praviśya nija-talpam athādhyatiṣṭhat
preyo-viyoga-vidhurā hi sakhīm athāsau
hṛd-vedanāṃ prakaṭam āha sagadgadāśru
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.80)

____________________________________

Bhss_1.179:

niḥsārya gehāl lalite'dhunaiva māṃ
praveśayasy apy adhunaiva tat punaḥ
kṛṣṇāṅga-saṅgāmṛta-sindhu-majjana-
pralobhanaivādya vṛthā kṛtā tvayā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.76)

____________________________________

Bhss_1.180:

astācalaṃ yann adhunā vyaloki yaḥ
sa tigma-raśmiḥ sakhi! pūrva-parvatam
āroḍhum ākāṅkṣati kiṃ vibhāvarī
kha-puṣpatām adyatanī jagāma kim?
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.77)

____________________________________

Bhss_1.181:

dhiṅ me śrutiṃ dhig rasanāṃ dṛśaṃ ca dhik
sadātanautkaṇṭhya-bhara-jvarāturam
prāpur na pātuṃ lavam apy amuṣya yāḥ
sausvarya-saurasya-surūpatāmṛtam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.78)

____________________________________

Bhss_1.182:

nirveda-paddhatim apīpa had eva pūrvaṃ
yogo 'dhunā tu sarale bhavatīṃ viyogaḥ
ādyo 'cyutāmṛtam adarśayad artham asyā
anyo 'nubhāvayati hā ka u-kālakū am
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.79)

____________________________________

Bhss_1.183:

itthaṃ sakhī-giram api pratiboddhum eṣā
naivānurāga-para-bhāgavatī śaśāka
svapne punaḥ kalayituṃ hṛdayādhināthaṃ
suṣvāpa sā'tha śayane vṛṣabhānu-putrī
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 2.80 ślokārdhaḥ)

____________________________________

Bhss_1.184:

anabhisārikāṃ kāñcit pṛcchantīṃ prati kācid āha-

srastaṃ srastam udañcayaty adhiśiraḥ śyāmaṃ nicolāñcalaṃ
hastena ślatha-durbalena lulitākalpāṃ vahantī tanum
muktārdhām avarudhya veṇim alasa-syande kṣipantī dṛśau
kuñjāt paśya gṛhaṃ praviśya nibhṛtaṃ śete sakhī rādhikā
(Stava-mālā, Kuñja-bhaṅga 1)

____________________________________

Bhss_1.185:

nirvartya vibhrama-bharaṃ samaye svadhāmni
supte'cyute pratilayaṃ śrutayo yatheśam
līlā-vitāna-nipuṇāḥ saguṇāḥ samīyuḥ
sakhyo 'palakṣya-gatayaḥ sadanaṃ yathā-svam
(Govinda-līlāmṛtam 1.116)

iti śrī-bhāvanā-sāra-saṅgrahe niśānta-līlā-saṅgraho nāma prathama-saṅgrahaḥ

śrī śrī Bhāvanā-sāra-saṅgrahaḥPrātar-līlā

(1)

paśyantīṃ svasutaṃ śaci bhagavatī saṅkīrtane vikṣataṃ
prātar hā katham eva te vapur idaṃ sūno babhūva kṣatam
itthaṃ lālanataḥ svaputra-vanuṣi vyagrā spṛśantī muhus
talpāj jāgarayāñ cakāra yam ahaṃ taṃ gauracandraṃ bhaje

____________________________________

Bhss_2.2:

bhaktaiḥ sārddham upāgatair bhuvi nataiḥ śrīvāsa-guptādibhiḥ
pṛcchadbhiḥ kuśalaṃ prage parimilan prakṣālya vaktraṃ jalaiḥ
puṣpādi-prativāsitaiḥ sukathayan svapnānubhūtaṃ kathāṃ
snātvādyād dhari-śeṣam odana-varaṃ yas taṃ ḥhi gauraṃ bhaje

____________________________________

Bhss_2.3:

mūla-sūtra

rādhāṃ snāta-vibhūṣitāṃ vraja-payāhūtāṃ sakhībhiḥ prage
tad-gehe vihitānnapāka-racanāṃ kṛṣṇāvaśeṣāśanām
kṛṣṇaṃ buddham avāpta-dhenu-sadanaṃ nirvyūḍha-godohanaṃ
susnātaṃ kṛta-bhojanaṃ sahacarais tāṃ cātha taṃ cāśraye
(Govinda-līlāmṛta 2.1)

____________________________________

Bhss_2.4:

snātānulipta-vapuṣaḥ pupuṣuḥ svabhās tan
nirmālya-mālya-vasanābharaṇena dāsyaḥ
prāsya svakāmam anuvṛtti-ratās tayor yāḥ
śrī-rūpa-mañjari-samāna-guṇābhidhānāḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.1)


____________________________________

Bhss_2.5:

tā vidyud-uddyuti--jayi-prapadaika-rekhā
vaidagdhya eva kila mūrti-bhṛtas tathāpi
yūtheśvarītvam api samyag arocayitvā
dāsyāmṛtābdhim anu sasnur ajasram asyāḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.2)

____________________________________

Bhss_2.6:

śvaśrū-purāntara-gatottara pārśva-varti
bhrājiṣṇu dhāma vara-śilpa-kalaika-dhāma
tātena vatsalatayā vṛṣabhānunaiva
nirmāpitaṃ tad upamāpi tad eva nānyat
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.3)

____________________________________

Bhss_2.7:

sthūṇā-praghāṇa pa alāṅgaṇa-toraṇālī-
gopānasī-vividha-koṣṭha-kapā a-vedyaḥ
rājanti yatra maṇi-dīpa-tati-pradīpta-
vaicitrya-nirmita-janekṣaṇa-citra-bhāvāḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.4)

____________________________________

Bhss_2.8:

yatrendranīla-maṇi-bhūr-valabhī ghanābhā
haṃsālir apy upari rājati rājatī sā
ye vīkṣya bandhu-ripu-bhāna-bhṛto vitatya
saṅkocayanti śikhinaḥ svaśikhaṇḍa-paṅktīḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.5)

____________________________________
Bhss_2.9:

tatropaveśa-śayanāśana-bhūṣaṇādi-
vedīr vimṛjya parilipya viśodhya tās tāḥ
āstīrya rāṅkavam upary upayukta-muktam
ullocam unnata-mudo militā babandhuḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.6)

____________________________________

Bhss_2.10:

ekā mamārja maṇi-kāñcana-bhājanāni
kācit payaḥ samaya-yogyam upānināya
citrāṃśukāpihita-ratna-catuṣkikāyām
ālambanīyam adadhād aparopabarham
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.7)

____________________________________

Bhss_2.11:

pūrvedyur aṃśuka-maṇimaya-bhūṣaṇāni
mṛṣṭāni yatra nihitāny atha sampu aṃ tat
uccair jhanad-valaya-rāji samudghaṭayya
kācij jagharṣa vidhu-kuṅkuma-candanāni
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.8)

____________________________________

Bhss_2.12:

anyā vyadhatta sumanāḥ sumanobhir eva
citraiḥ kirī a-ka akāṅgada-hāra-kāñcīḥ
jātī-lavaṅga-khadirādibhi rajyamānāḥ
kācid babandha surasāḥ phaṇivallī-vī īḥ

____________________________________

Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.9:

____________________________________

Bhss_2.13:

atrāntare pratidiśaṃ dadhi-manthanottha-
rāvair avārita-mahīsura-veda-ghoṣaiḥ
hambā-dhvani-vyatividhāna-mitho 'vadhāyi-
dhenvāli-tarṇaka-ghaṭā valad antarāyaiḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.10)

____________________________________

Bhss_2.14:

vṛndiṣṭha-vandi-jana-vṛnda-vitāyamāna-
śrī-kṛṣṇa-kīrti-virudāli-sudhā-taraṅgaiḥ
śārī-śuka-vraja-kalaiḥ kalaviṅka-keki-
kolāhalaiḥ kramata eva samedhamānaiḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.11)

____________________________________

Bhss_2.15:

jāgratsu loka-nicayeṣv atha vāsareti
kartavya-bhāvana-pareṣv adhiśayam eva
kṛṣṇekṣaṇa-kṣaṇa satṛṣṇatayā purandhrī-
vṛndeṣu nanda-gṛha-sandita-mānaseṣu
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.12)

____________________________________

Bhss_2.16:

naptrī-mukhāmbuja-vilokana-jīvitāyāṃ
tatropasṛtya sahasā mukharābhidhāyām
vātsalya-ratna-paṭalī-bhṛta-peṭikāyāṃ
rādhe! kva putri! bhavasīti samāhvayantyām
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.13)

____________________________________

Bhss_2.17-20:

svabhāva-ku ilāpy ātma-
suta-sampatti-kāṅkṣayā
vyākulā jaṭilā gatvā
nikaṭaṃ tām athābravīt

sūnoḥ prajāyur dhana-vṛddhaye'sau
tvayā snuṣā jñe! niyataṃ niyojyā
sumaṅgala-snāna-vibhūṣaṇādau
go-koṭi-hetos tapanārcanāya

ājñānavajñā nija-goṣṭha-rājñyāḥ
kāryānabhijñoktiṣu te'py avajñā
ity ādiśaty anvaham artha-vijñā
vijñāpitā me kila paurṇamāsī

asmāt tvam ārye svāṃ naptrīṃ
sarva-maṅgala-maṇḍitām
vidhehi sarva-sampattir
yathā sūnor bhaven mama
(Govinda-līlāmṛtam 2.43-46)

____________________________________

Bhss_2.21:

vadhūm athābhāṣasata putri! talpād
uttiṣṭha tūrṇaṃ kuru vāstu-pūjām
tvaṃ maṅgala-snāna-vidhiṃ vidhāya
pūjopahāraṃ savitur vidhehi
(Govinda-līlāmṛtam 2.47)

____________________________________

Bhss_2.22-23:

prabhātam āyātam aho tathāpi
nidrāti naptrīti muhur vadantī
sneha-drutāṅgī mukharā praviśya
śayyālayaṃ tām avadat tadedam

uttiṣṭha vatse śayanāt pramugdhe
vyasmāri vāro 'dya raves tvayā kim?
snātvā prabhātārghya-vidhānam asmai
pūjopahāraṃ racayāsya cāśu
(Govinda-līlāmṛtam 2.48-49)

____________________________________

Bhss_2.24:

tad-vacaḥ pratibuddhātha
viśākhotthāya sālasā
sakhi! tūrṇaṃ samuttiṣṭhot-
tiṣṭheti prāha satvarā
(Govinda-līlāmṛtam 2.50)

____________________________________

Bhss_2.25:

tāsāṃ vacobhiḥ śayane'tha mugdhā
muhuḥ prajāgaryya punar nidadrau
vicālitā vīcicayais taḍāge
sā rājahaṃsīva ratālasāṅgī
(Govinda-līlāmṛtam 2.51)

____________________________________

Bhss_2.26:

tadaivāvasarābhijñā
jagrāha rati-mañjarī
sakhī vṛndāvaneśvaryāḥ
śrīmac-caraṇa-paṅkajam
(Govinda-līlāmṛtam 2.52)

____________________________________

Bhss_2.27-28:

ittham iyaṃ bahubhiḥ kṛta-bodhā
svāc-chayanād udatiṣṭhad analpāt
tām atha vīkṣya supīta-paṭāṅgīṃ
śaṅkita-hṛn-mukharedam uvāca
druta-kanaka-savarṇaṃ sāyam etan murārer
vasanam urasi dṛṣṭaṃ yat sakhī te bibharti
kim idam ayi viśākhe! hā pramādaḥ pramādo
vyavasitam idam asyāḥ paśya śuddhānvayāyāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.53-54)

____________________________________

Bhss_2.29-30:

tad-vacaś cakita-dhīr hṛdi sakhyā
vīkṣya pīta-vasanaṃ cala-dṛṣṭyā
hā kim etad iti tāṃ ca diśantī
drāg uvāca jaratīṃ ca viśākhā

svabhāvāndhe! jālāntara-gata-vibhātodita-ravi-
cchaṭā-jāla-sparśocchalita-kanakāṅga-dyuti-bharaiḥ
vayasyāyāḥ śyāmaṃ vasanam api pīti-kṛtam idaṃ
kuto mugdhe śaṅkāṃ jarati kuruṣe śuddha-matiṣu
(Govinda-līlāmṛtam 2.55-56)

____________________________________

Bhss_2.31:

lalitā-pramukhās tāvat
sakhyas tāḥ sva-sva-gehataḥ
ājagmus tvaritāḥ sakhyāḥ
praskhalad gatayo 'ntikam
(Govinda-līlāmṛtam 2.57)

____________________________________

Bhss_2.32-33:

tāsāṃ vākyair gatāyāntu
kṛta-vañcana-sañcayaiḥ
mukharāyāṃ tato 'nyāsu
draṣṭu-kāmāsu tatra tām

ekaikaśo 'tha militāsu sakhīṣu sarvā-
sv anyonya-hāsa-parihāsa-parāsu tāsu
suśliṣṭa-maṇḍalatayaiva kṛtopaveśā-
sv ārūḍha-ratna-maṇi-hema-catuṣkikāsu
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.17 yugmakam)

____________________________________

Bhss_2.34:

śrī-rādhikā-milanam eva samasta-harṣa-
śasyaika-varṣam iti yad-dhṛdi niścikāya
śyāmalaitya samayā samayābhivijñā
śliṣṭā tayā suṣamayeva tadāsa tatra
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.18)

____________________________________

Bhss_2.35:

śyāme! tvam evam adhunaiva vicintyamānā
man-netra-vartma-gamitā vidhinā yathaiva
tadvat sa tarṣa-vi apī phalayiṣyate ced
adyaiva tarhi gaṇayāny api suprabhātam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.19)

____________________________________

Bhss_2.36:

hantaiṣa santatam atīva samedhamānaḥ
śaśvat sakhībhir api sundari! sicyamānaḥ
nādyāpi yat phalam adhād ayi! ko 'tra hetur
hā tat kadātirabhasād avalokayiṣye
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.20)

____________________________________

Bhss_2.37:

rādhe! sa te na phalito yadi tat phaliṣyaty
āścaryam asya phalam apy alasāṅgi! buddhye
āsvādyamānam api saurabha-māditāli
pratyāyayaty ananubhūtam iva svam uccaiḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.21)

____________________________________

Bhss_2.38:

pakṣmāvalī bata yadīya-rasena śoṇe-
nārañji kañja-mukhi! tan na tad apy apaśyaḥ
yat-svādana-vyatikarād adharo vraṇitvam
āgāt tathāpi tad aho! na kadāpy abhuṅkthāḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.22)

____________________________________

Bhss_2.39:

śyāme! tvam apy alam alakṣita-man-nitānta-
svānta-vraṇā hasasi māṃ yad ato bravīmi
vidyud vihanti timiraṃ niśi yad dṛśos tat
sadyaḥ punar dviguṇayed iti bhoḥ pratīhi
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.23)

____________________________________

Bhss_2.40:

rādhe! kalā-nidhir ayaṃ vidhinopanītas
tvāṃ santatāmṛtamayair adhinot karāgraiḥ
yat tat-kalāḥ svayam aho kucayor bibharṣi
vidyun-nibhatva-parivādam athāpi datse
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.24)

____________________________________

Bhss_2.41:

śyāme! sa me sakhi! dadau na kalaṅkam eva
satyaṃ kalānidhir asāv iti vaḥ pratītaḥ
datte kadāpi mama dṛṣṭi-cakorikā yair
jyotsnā-kaṇaṃ yad api tan na punar nikāmam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.25)

____________________________________

Bhss_2.42:

rādhe! sphuṭaṃ vada bhavan-mukha-paṅkajottha-
naktan-tanehita-sudhā-dyudhunī vidhūya
tāpaṃ nimajjayatu māṃ svam anu prabhāte
kṛtyāntaraṃ mama kathaṃ tad-ṛte susidhyet
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.26)

____________________________________

Bhss_2.43:

śyāme'dhikuñja-nilayaṃ nava-nīla-kānti-
dhārā yadā snapayituṃ niśi māṃ pravṛttā
tarhy eva pañcaśara-sañcaya-nā ya-raṅga-
bhūmiṃ ca kena ca kāñcana yāpitā'sam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.27)
(44)

vadantītthaṃ mūrchāṃ parama-paramānanda-janikāṃ
gatā seyaṃ sadyaḥ smṛti-vidhuratā-paddhatim agāt
kadāyātā śyāme punar iti hi pṛṣṭāham adhunā-
gatety uktvāpṛcchat parikalita-bodhāṃ sapadi tām

____________________________________

Bhss_2.45:

alasa-valitam aṅgaṃ svāvasādaṃ vyanakti
glapitam iva mṛṇālī-kandalaṃ dordvayaṃ te
daśana-vasanam etan nīrasaṃ gaṇḍa-pālī
lulita-lalita-patrā prakramaḥ kas tavaiṣaḥ
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 11.217)

____________________________________

Bhss_2.46:

abhinava-latikeva vāta-rugnā
nava-nalinīva mataṅgajena bhugnā
mṛdutara-nava-mālikeva dhūtā
mada-madhupena vilakṣyase tvam adya
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 11.218)

____________________________________

Bhss_2.47:

api ciram abhilaṣyamāṇa evaṃ
praṇayini ko 'pi sudurlabho hi labdhaḥ
atha katham iyam anyathā'smad ādeḥ
phalita-vatī sakhi! bhāgya-kalpa-vallī
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 11.219)

____________________________________

Bhss_2.48:

iti sapraṇaya-vācā sādaraṃ pṛcchyamānā
pa a-vṛta-mukhacandrā svaccha-cittā batāsau
mudam atha janayantī pārśvagānāṃ sakhīnām
avani-nihita-dṛṣṭiṃ sasmitaḥ praty uvāca

____________________________________

Bhss_2.49:

kvāhaṃ sthitā kva calitā kva ca vā sa panthā
nītāsmi kena nalinākṣi tadīya pārśvam
kiṃvā babhūva mayi tatra sametavatyāṃ
jānāmy ahaṃ yadi tadā bhavatī na vetti
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 11.221)

____________________________________

Bhss_2.50:

vyāpāro manasaś ca yatra na gataḥ sambhāvanābhāvato
yat svapnaḥ kim athendra-jālam athavā bhrāntiḥ sudīrghaiva me
tat kiṃ hlādi kim ārtidaṃ kim ubhayaṃ kiṃvā na tan nāpi tac-
ceto-vidruti-kārakaṃ ca manaso mūrchākaraṃ cābhavat
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 11.222)

____________________________________

Bhss_2.51:

atha śyāmāha-
kelī-kalādhyayana-kauśalam ekadaiva
na syād ataḥ kim api no bhavatī viveda
bhūyas tataḥ sakhi! vilāsa-guroḥ sakāśād
yatnād adhīṣva yadi vijñatamāsi bhūṣṇuḥ
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 11.224)

____________________________________

Bhss_2.52:

tataḥ śrī-rādhikā prāha-
mātaḥ paraṃ sumukhi! yāmi tadīya-pārśvaṃ
dūrād asau nayana-vartma-nivartanīyaḥ
adhyetu nāma bhavatī tata eva tat te
pāṇḍityam eva manaso rasadaṃ mama syāt
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 11.226)

____________________________________

Bhss_2.53:

bhrājante vara-danti! mauktika-gaṇā yasyollikhadbhir nakhaiḥ
kṣiptāḥ puṣkara-mālayāvṛta-rucaḥ kuñjeṣu kuñjeṣv amī
śau īryābdhir uroja-pañjara-taṭe saṃveśayantyā kathaṃ
sa śrīmān hariṇekṣaṇe! harir abhūn netreṇa baddhas tvayā?
(Ujjvala-nīlamaṇi, Uddīpana-vibhāva-prakaraṇam 20)

____________________________________

Bhss_2.54:

ko 'yaṃ kṛṣṇa iti vyudasyati dhṛtiṃ yas tanvi karṇaṃ viśan
rāgāndhe! kim idaṃ sadaiva bhavatī tasyor asi krīḍati
hāsyaṃ mā kuru mohite! tvam adhunā nyastāsya haste mayā
satyaṃ satyam asau dṛgaṅganam agād adyaiva vidyun-nibhaḥ
(Ujjvala-nīlamaṇi, Sthāyībhāva-prakaraṇam 148)

____________________________________

Bhss_2.55:

lajjābhara-krāntatayātitūṣṇīṃ
sthitā vayasyā priya-keli-vārttām
śrotuṃ gṛhītvā cibukaṃ tadā sā
hy aty āgrahīd ālīm atha pravaktum

____________________________________

Bhss_2.56:

priya-sakhi! mama vṛttaṃ pṛccha mā bhāgyam īdṛk
kva nu mama kathayeyaṃ tvayy ahaṃ tān vilāsān
dhṛtavati karam eva śyāmale kvāsa kāhaṃ
kim iva ca karako 'sau kiṃ vyadhān na smarāmi
(Vṛndāvana-mahimāmṛtam 5.98)

____________________________________

Bhss_2.57:

veṇīṃ gumphati divya-puṣpa-nicayaiḥ sīmanta-sīmany aho
sindūraṃ nidadhāti kajjala-mayīṃ nirmāti rekhāṃ dṛśoḥ
divyaṃ vāsayate dukūlam asakṛt tāmbūlam apy āśayed
itthambhūta-ratiḥ sakhā tava na māṃ talpe nidhatte'ṅkataḥ
(Vṛndāvana-mahimāmṛtam 5.99)

____________________________________

Bhss_2.58:

nityaṃ manmukha-sammukhaṃ mukha-vidhuṃ dhatte'nimiṣekṣaṇo
nityaṃ manmukham eva paśyati mayaivājasra-goṣṭhī-paraḥ
ādhāyaiva śayīta māṃ hṛdi mayaivāvartayet pārśvakaṃ
sakhyus te sakhi! sarva-nāgara-maṇeḥ prītiḥ kathaṃ varṇyatām?
(Vṛndāvana-mahimāmṛtam 5.97)

____________________________________

Bhss_2.59:

vilāsa-ceṣṭā sakhi! keśi-nāśino
halāhalābhā pradahanti me manaḥ
kṛntanti marmāṇi guṇā ghuṇā iva
premā vikārī hṛdi hṛd-vraṇo yathā
(Alaṅkāra-kaustubha 3.56)

____________________________________

Bhss_2.60:

no vidmaḥ kim u gauravaṃ gurukule kaulīnya-rakṣā-vidhau
na śraddhā kim u durjanokti-garala-jvālāsu kiṃ no bhayam
udvegādan avasthitaṃ mama manaḥ kasyāpi megha-tviṣo
yūnaḥ śrotra-gatair ghuṇair iva guṇair antaḥ kṛtaṃ jarjaram
(Alaṅkāra-kaustubha 5.71)

____________________________________

Bhss_2.61:
rādhe! yad-āsya-sarasī-ruha-gandha evam
andhīkaroti kulajā-kulam āli! dūrāt
tan-madhv atīva surasaṃ sarasaṃ pibantyāś
citta-bhramas tava madād iti naiva citram
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.31)

____________________________________

Bhss_2.62:

atrāntare madhurikā militātha pṛṣṭā
tābhir jagāda madhuraṃ śṛṇutaitad ālyaḥ
kasyaicid eva kṛtaye vrajarāja-veśma
prāptādya kautukam aho yad uṣasy apaśyam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.32)

____________________________________

Bhss_2.63:

paurṇamāsī bhagavatī sarva-siddhi-vidhāyinī
kāṣāya-vasanā gaurī kāśa-keśī darāyatā
kṛṣṇaṃ draṣṭu-manās talpād udatiṣṭhad dvija-dhvanaiḥ
(Rādhā-kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā 69)

____________________________________

Bhss_2.64:

atha prabhāte kṛta-nitya-kṛtyā
prītyācyutasyātivihasta-cittā
premendu-pūrṇā kila paurṇamāsī
tūrṇaṃ vrajendrālayam āsasāda
(Govinda-līlāmṛtam 2.2)

____________________________________

Bhss_2.65:

kṣaumaṃ vāsaḥ pṛthu-kaṭi-taṭe bibhratī sūtra-naddhaṃ
putra-sneha-snuta-kuca-yugaṃ jāta-kampaṃ ca subhrūḥ
rajjv-ākarṣa-śrama-bhuja-calat-kaṅkaṇau kuṇḍale ca
svinnaṃ vaktraṃ kavara-vigalan-mālatī nirmamantha
(ūrīmad-Bhāgavatam, 10.9.3)

____________________________________

Bhss_2.66:

rajani-vipariṇāme gargarīṇāṃ garīyān
dadhi-mathana-vinodād udbhavann eṣa nādaḥ
amara-nagara-kakṣā-cakram ākramya sadyaḥ
smarayati sura-vṛndāny abdhi-manthotsavasya
(Lalita-mādhava-nāṭakam 2.2)

____________________________________

Bhss_2.67:

manthānoddhṛta-gavya-vindu-nikara-vyākīrṇa-ramyāṅganaṃ
prema-snigdha-janānvitaṃ bahu-vidhai ratnair vicitrāntaram
kṣīrormy ucchalitaṃ mudāhi-vilasac-chayyā-prasuptācyutaṃ
śveta-dvīpam ivālayaṃ vraja-pater vīkṣyāsa sānanditā
(Govinda-līlāmṛtam 2.3)

____________________________________

Bhss_2.68:

tām āgatām abhiprekṣya
sākṣād iva tapaḥ-śriyam
vraja-rajñī parābhijñā
sthiti-jñābhyudyayau mudā
(Govinda-līlāmṛtam 2.4)

____________________________________

Bhss_2.69:

ehi bho bhagavatīti vraja-vandye
svāgatāsi bhavatīṃ praṇamāmi
ity udīrya savidhe praṇamantīṃ
sā mukunda-jananīṃ parirebhe
(Govinda-līlāmṛtam 2.5)

____________________________________

Bhss_2.70:

āśīrbhir abhinandyāmūṃ
govinda-darśanosukā
papraccha kuśalaṃ cāsyāḥ
sadhavātmaja-go-tateḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.6)

____________________________________

Bhss_2.71:

nivedya kuśalaṃ cāsyai
tayotkaṇṭhitayā saha
utkā śayyā-gṛhaṃ sūnoḥ
praviveśa vrajeśvarī
(Govinda-līlāmṛtam 2.7)

____________________________________

Bhss_2.72:

ḍorī-jūṭita-vakra-keśa-pa alā sindūra-bindūllasat-
sīmanta-dyuti-raṅga-bhūṣaṇa-vidhiṃ nātiprabhūtaṃ śritā
govindāsya-nisṛṣṭa-sāśru-nayana-dvandvā navendīvara-
śyāma-śyāma-rucir vicitra-sicayā goṣṭheśvarī pātu vaḥ
(Bhakti-rasāmṛta-sindhuḥ 3.4.13)

____________________________________

Bhss_2.73:

paryaṅke nyasya savyaṃ tad-upari nihita-svāṅgabhārātha pāṇiṃ
kṛṣṇasyāṅgaṃ spṛśantītara-kara-kamaleneṣad-ābhugna-madhyā
siñcanty ānanda-bāṣpaiḥ snuta-kuca-payasāṃ dhārayā cāsya talpaṃ
vatsottiṣṭhāśu nidrāṃ tyaja mukha-kamalaṃ darśayety āha mātā
(Govinda-līlāmṛtam 2.13)

____________________________________

Bhss_2.74:

madhurikovāca-
gāndharvike! śṛṇu yad anyad abhūd vicitraṃ
nīlāṃśukaṃ svatanayor asi vīkṣyamāṇām
tām āha saiva bhagavaty ayi goṣṭha-rājñi!
rāmāmbareṇa parivartitam asya vāsa
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.38)

____________________________________

Bhss_2.75:

tā aṅkagāruṇa-maṇi-pratibimba eva
gaṇḍe vibhāti tava mādhava! śoṇa-śociḥ
ity ukta eva sa tayā nija-pāṇinā taṃ
sadyo jagharṣa bhavad-ādhara-rāga-bhāgam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.39)

____________________________________

Bhss_2.76:

uttiṣṭha tāta rajanīyam agād virāmaṃ
paśyāṃśumantam udayodyamanābhirāmam
pratyūṣa-sevana-vidhau vilasad-vilāsāḥ
śayyālayaṃ tava viśanti kumāra-dāsāḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.2)

____________________________________

Bhss_2.77:

saṅkīrtayan jaya jayeti girā suvṛttas
tvāṃ tāta jāgarayituṃ praṇayāt pravṛttaḥ
kīras tavaiṣa nija-pāṇi-talena puṣṭaḥ
sanmañju-vāk kanaka-pañjara-vāsa-hṛṣṭaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.3)

____________________________________

Bhss_2.78:

khedas tavaiṣa śayanālasa-bhāra-mūlaḥ
svāpaṃ jahīhi bhava jāgaraṇānukūlaḥ
itthaṃ kareṇa mṛdunā muhur aṅgam aṅgam
āspṛśya bāhu-yugalena tam āliliṅga
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.4)

____________________________________

Bhss_2.79:

mātuḥ kalāṃ giram atipraṇayopagūhaṃ
śrutvānubhūya ca tadaiva sa samyag ūham
gātrāvamo ana-puraḥsara-jṛmbhaṇena
jāgrad-daśām abhinināya kutūhalena
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.5)

____________________________________

Bhss_2.80:

kālociteṣu paricāraṇa-kauśaleṣu
gāḍhānurāga-parabhāga-nirākuleṣu
dakṣaṃ samakṣam anuśāsya kumāra-dāsī-
dāsaṃ vrajendra-gṛhiṇī sva-gṛhānayāsīt
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.6)

____________________________________

Bhss_2.81:

tāvad gobha a-bhadrasena-subala-śrī-stokakṛṣṇārjuna-
śrīdāmojjvala-dāma-kiṅkiṇi-sudāmādyāḥ sakhāyo gṛhāt
āgatya tvaritā mudābhimilitāḥ śrī-sīriṇā prāṅgaṇe
kṛṣṇottiṣṭha nijeṣṭa-goṣṭham aya bho ity āhvayantaḥ sthitāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.8)

____________________________________

Bhss_2.82:

hī hī prabhātaṃ kim u bho vayasyā
adyāpi nidrāti kathaṃ sakhā naḥ
tad bodhayāmy enam itīrayan sva-
talpād udasthān madhumaṅgalo 'pi
(Govinda-līlāmṛtam 2.9)

____________________________________

Bhss_2.83:

samuttiṣṭha vayasyeti
jalpaṃs talpālayaṃ hareḥ
nidrālasa-skhalad-yānaḥ
prāviśan madhumaṅgalaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.10)

____________________________________

Bhss_2.84:

tad-vāg-vigata-nidro 'yam
uttiṣṭhāsur apīśvaraḥ
utthātum īśvaro nāsīd
ghūrṇā-pūrṇekṣaṇaḥ kṣaṇam
(Govinda-līlāmṛtam 2.11)

____________________________________

Bhss_2.85:

uttiṣṭha kuryāṃ mukha-mārjanaṃ te
balasya vāsaḥ kim iha tvad-aṅge
iti bruvāṇāpanināya nīlaṃ
vāsas tad-aṅgād avadac ca sāryām
(Govinda-līlāmṛtam 2.15)

____________________________________

Bhss_2.86:

ayi bhagavati! paśyāco itaṃ me'sya sūnoḥ
kamala-mṛdulam aṅgaṃ malla-līlāsu lolaiḥ
khara-nakhara-śikhābhir dhātu-rāgāticitraṃ
capala-śiśu-samūhair hā hatā kiṃ karomi?
(Govinda-līlāmṛtam 2.15)

____________________________________

Bhss_2.87:

sneha-bharaiḥ svajananyāś
citra-padām api vāṇīm
tām avadhārya murārir
hrī-cakitekṣaṇa āsīt
(Govinda-līlāmṛtam 2.17)

____________________________________

Bhss_2.88-89:

kṛṣṇaṃ saśaṅkam āśaṅkya
parihāsa-paṭur baṭuḥ
sneha-klinnāntarām ambām
avadan madhumaṅgalaḥ

satyam amba! vayasyālī
vāritāpi mayāniśam
reme'nenātilubdhena
kuñjeṣu keli-cañcalā
(Govinda-līlāmṛtam 2.18-19)

____________________________________

Bhss_2.90:
atha prakāśī-kṛta-bālya-vibhramo
yatnāt samunmīlya vilocanaṃ muhuḥ
paśyan puraḥ svāṃ jananīṃ hariḥ punar
nyamīlayat sa smita-vaktra-paṅkajaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.20)

____________________________________

Bhss_2.91:

ākarṇya vācaṃ vraja-rāja-patnyāḥ
samīkṣya kṛṣṇasya ca bālya-ceṣṭām
bhāvāntarācchādakarīṃ jananyās
taṃ paurṇamāsī smita-pūrvam āha
(Govinda-līlāmṛtam 2.21)

____________________________________

Bhss_2.92:

sakhīnāṃ sandohair niravadhi mahākeli-tatibhiḥ
pariśrāntas tvaṃ yat svapiṣi sumate yogyam iha tat
anālokya tvāṃ bhos tṛṣitam api no tarṇaka-kulaṃ
dhayaty ūdhaḥ kintu vraja-kula-pate jāgṛhi tataḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.22)

____________________________________

Bhss_2.93:

uttiṣṭha goṣṭheśvara-nandanārāt
paśyāgrajo 'yaṃ saha te vayasyaiḥ
goṣṭhaṃ pratiṣṭhāsur api pratīkṣya
tvām aṅgane tiṣṭhati tarṇakaiś ca
(Govinda-līlāmṛtam 2.23)

____________________________________

Bhss_2.94:

sa-muṣṭi-pāṇi-dvayam unnamayya
vimo ayan so 'tha rasālasāṅgam
jṛmbhā-visarpad-daśanāṃśu-jālas
tamāla-nīlaḥ śayanād udasthāt
(Govinda-līlāmṛtam 2.24)

____________________________________

Bhss_2.95:

unmīlana-pratinimīlanayor bahutve
jāgrac-chayāna-daśayor iva miśritatve
sā nidrayā viraha-kātarayā dhṛteva
tasyotthitasya nayana-dvitayī dideva
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.7)

____________________________________

Bhss_2.96:

kha vaika-deśe tv atha sanniviṣṭo
vinyasta-pādābja-yugaḥ pṛthivyām
namāmy ahaṃ tvāṃ bhagavaty ayīti
jagāda jṛmbhodgama-gadgadaṃ saḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.25)

____________________________________

Bhss_2.97:

ā-pāda-śīrṣam atha pāṇi-talābhimarśe-
nāvyādajo 'ṅghrim iti mantram udāharantī
saṃrakṣya tūrṇam akhilāṅgam athordhva-dṛṣṭyā
kiñcit sa-kāku-bharam arthayate sma rājñī
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.35)

____________________________________

Bhss_2.98:

devādhideva! bhavataiva cirāt suto 'yaṃ
dattaḥ sva-bandhu-jana-jīvanatām upetaḥ
pālyo 'pi nātha! bhavataiva kṛpā-bhareṇa
svenaiva kām apacitiṃ tava vedmi kartum
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.36)

____________________________________

Bhss_2.99:

ārātrikeṇa maṇi-maṅgala-dīpa-bhājā
vibhrājitena jita-saubhagavat samājāḥ
ādhāya paṇi-sarasī-ruhayor mudāsya-
nīrājanaṃ vidadhire'sya kumāra-dāsyaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.8)

____________________________________

Bhss_2.100-101:

uṣṇīṣa-bandha-sumanojñatamottamāṅgāḥ
pāthoja-keśara-susaurabha-sundarāṅgāḥ
śyāmāḥ sitāś ca haritā aruṇāś ca pītā
ye ke'pi ke'pi mahanīya-guṇaiḥ parītāḥ

tair eva kevala-sukhānubhava-svarūpair
naisargikānudina-divya-kumāra-rūpaiḥ
dāsī-gaṇair api ca dāsa-gaṇair udāraiḥ
sevā vyadhāyi vividhāsya vilola-hāraiḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.9-10)

____________________________________

Bhss_2.102:

paryaṅkataḥ samadhiruhya maṇī-catuṣkaṃ
śrī-pāda-pīṭha-mahasā vilasad-vapuṣkam
cārūpaviṣṭam atihṛṣṭa-hṛdo gṛhītvā
cārūpacāram atha bhejur amī militvā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.11)

____________________________________

Bhss_2.103:

tair āhitāṃ karatale vinidhāya dhārāṃ
karpūra-saurabhavatām aticāru-vārām
gaṇḍūṣa-puram upakptas utthopajoṣaṃ
kṛṣṇaḥ śanair abhiṣiṣeca mukhābja-koṣam
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.12)

____________________________________

Bhss_2.104:

āmṛjya cāru-mṛdu-sūkṣma-balakṣa-vāsaḥ-
khaṇḍena pāṇi-vadanaṃ nirupādhi-hāsaḥ
tair āhitaṃ karatale mṛdu danta-kāṣṭhaṃ
pratyagrahīn mradimaniṣṭham atho laghiṣṭham
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.13)

____________________________________

Bhss_2.105:

kalpa-drumasya mṛdunā vi apena tena
ratnāṅgulīyaka-mahobhir alaṅkṛtena
dantāvaliṃ vihita-vīkṣaka-netra-harṣam
ālola-kuṇḍala-yugaṃ śanakair jagharṣa
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.14)

____________________________________

Bhss_2.106:

aṅguṣṭha-tarjanikayor dhṛtayā vitastyā
jihvā-vilekhanikayā maṇi-hemamayyā
rājan maṇīndra-valayaṃ vyalikhan manojñāṃ
tāmbūla-rāga-parabhāgavatīṃ rasa-jñām
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.15)

____________________________________

Bhss_2.107:

bhūyaḥ payobhir amalair vadanaṃ nineja
bhūyo mamārja ca kadāpi na codviveja
śrī-darpaṇaṃ kṛta-samarpaṇa-cañcalākṣi-
lakṣmyā cakāra mukha-dhāvana-śuddhi-sākṣi
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.16)

____________________________________

Bhss_2.108:

māṇikya-kaṅkatikayā kara-padma-koṣaṃ
samprāptayā valaya-kaṅkati-cāru-ghoṣam
keśa-prasādhanam athānabhisandhi-hāsī-
bhūtānanā vyadhita kāpi kumāra-dāsī
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.17)

____________________________________

Bhss_2.109:

naktantanaṃ vasanam asya nirāsya kaścid-
vāso 'ntaraṃ suparidhāpya kalā-vipaścit
uṣṇīṣa-bandham atha mūrdhni babandha pādau
prakṣālya vārbhir abhimṛjya ca vāsarādau
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.18)

____________________________________

Bhss_2.110:

gā dogdhum uddhura-dhiyo 'pi vṛthodyamās te
gopā babhūvur atha tarṇaka-maṇḍalāś ca
cūṣanta eva na payaḥ kaṇa-mātram āsām
āpīnato 'dya yad avāpurato viṣeduḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.44)
____________________________________

Bhss_2.111:

gāvas tavādhvani dhṛtāśru-bhṛtākṣi-yugmā
na prasravanty apagatān na lihanti vatsān
hambādhvani-dhvanita-dig-valayā vilambaṃ
soḍhuṃ darāpi na hi samprati śaknuvanti
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.45)

____________________________________

Bhss_2.112:

ity eva kenacid upetya sa goduhokto
mātṛr nijāsya-dara-hāsya-sudhābhiṣekaiḥ
svānanda-śaṃsibhir asau sukhayan mukhābjaṃ
tāmbūla-rañjitam alaṃ kalayann udasthāt
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.46)

____________________________________

Bhss_2.113:

dohaṃ samāpya balabhadra! sahānujas tvaṃ
mallājiraṃ vrajasi cet kuru mā vilambam
nirmañcanaṃ tava bhaje kṣaṇa-mātreva
sārdhaṃ vihṛtya sakhibhir drutam ehi bhoktum
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.47)

____________________________________

Bhss_2.114:

śrutveti mātṛ-giram āha harir na mātaḥ
pratyeṣi māṃ yad amum eva vadasy athaivam
śiṣṭo 'graṇīḥ punar amīṣv aham eka eva
no ced amuṣya vaśatāṃ kim uri kariṣye?
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.48)

____________________________________

Bhss_2.115:

śiṣṭo yathā tvam asi vatsa! nijātibālyam
ārabhya tat khalu vidanty akhilāḥ purandhryaḥ

yāḥ svālayāpacaya-vedanayā purāsāṃ
phut-kartum āpur iha no katidheti soce
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.49)

____________________________________

Bhss_2.116:

saudāminī-tati-vibhā-jayi-dāmanī-dyud
vibhrāji-savya-kara-korakitāravindaḥ
sa grāhita-pramita-kānaka-dohanīko
mātrā tayā sakhi! rayād adhikaṃ vireje
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.50)

____________________________________

Bhss_2.117:

stambe-rama-vraja-viḍambi-vilambi-pāda-
vinyāsa-jhañjhana-jhaṇat-kṛta-kiṅkiṇīkaḥ
lolālakāli-maṇi-kuṇḍala-kānti-veṇī-
vīcī-bhara-snapita-vaktra-sudhāṃśu-bimbaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.51)

____________________________________

Bhss_2.118:

pītottarīya-capalelita-keli-nṛtya-
rājad-ghanāṅga-kiraṇocchalanocchrita-śrīḥ
preṅkhola-hāra-paridhi-śrita-kaustubhodyad-
bhānuḥ svanac-caraṇa-bhūṣaṇa-cumbi-dāmā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.52)

____________________________________

Bhss_2.119:

niṣkramya ramya-purataḥ purato 'bhigacchan
yacchan mudaṃ svajananī-jana-locanebhyaḥ
dāsaiḥ pradhāritam avārita-rocir aśnaṃ
tāmbūla-pulakam avāpa sa gopurāgram
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.53)

____________________________________

Bhss_2.120:

tad-bāhya-kuṭṭima-ta īm avalambamānaḥ
kā kutra kiṃ kuruta ity anusandadhānaḥ
vyāpārayan nayanam a a-ghaṭāsu narma-
preṣṭhair miladbhir abhitaḥ sa rarāja mitraiḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.54)

____________________________________

Bhss_2.121:

tan nirmitānupada-karṇa-kathā-rasajña-
syāsyāmbuje kim api yat-smitam udbabhūva
tasyārtha-jātam api kiṃ vivarītum īśe
ceto 'lir eva tava sakhy anusandadhātu
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.55)

____________________________________

Bhss_2.122:

uṣṇīṣa-vakrima-mahāmadhurimṇi tasya
tātkālike kila na kasya mano nyamāṅkṣīt
tatraiva śekharita-kānaka-sūtra-jāla-
rājan-maṇi-dyuti-bharāḥ kim u varṇanīyāḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.56)

____________________________________

Bhss_2.123:

taiḥ saurabhaiḥ prasṛmarair anu nūpurādi-
dhvānair balena valabhīm adhirohitābhiḥ
gośāla-vartmani calal lalanāvalībhir
netrāmbujaiḥ sa katidhā nahi pūjyate sma
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.57)

____________________________________

Bhss_2.124:

tat-tad-vilāsa-balitā suṣamā-rasālā
preṣṭhasya sā madhurikā pariveśyamānā
vaiśleṣika-jvaram aśīśamad apy athāsyās
tene ca taṃ śata-guṇaṃ tṛṣam edhayantī
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.58)

____________________________________

Bhss_2.125:

harṣonnatiḥ stimitatāṃ śravasor vyatānīt
tarṣottha-saṃjvarabharas tu dṛśor viveśa
ākasmikī nirupamā prativeśi-sampat
tāpaṃ tanoti sahavāsa-bhṛtāṃ sadaiva
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.59)

____________________________________

Bhss_2.126:

prāhānurāga-parabhāgavatī tataḥ sā
tā eva cāru-mukhi! dhanyatamā ramaṇyaḥ
yāḥ khelayanti satataṃ sudṛśas tadīya-
lāvaṇya-keli-jaladhau kala-dhauta-gātryaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.60)

____________________________________

Bhss_2.127:

janmaiva hanta kim abhūn mama gokule'smiṃs
tan mādhurīṃ na yad urī-kurute kadāpi
tat śyāmale'ticapale hṛdi leśa-mātrī
no sambhaved iha bhave dhṛtir ity avehi
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.61)

____________________________________

Bhss_2.128:

śyāmāha yāmi! lalite! śṛṇu yāmi gehaṃ
sampraty amūṃ prati mamāstu girāṃ virāmaḥ
tvaṃ padminīṃ vraja-purandara-sadmanīmāṃ
kṛṣṇekṣaṇālini samarpaya baddha-tṛṣṇe
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.62)

____________________________________

Bhss_2.129:

priya-viraha-vihastā srasta-dhīḥ sā tadānīṃ
kṣaṇam api yuga-kalpaṃ kalpayantī babhūva
yad akhilam api kṛtyaṃ kāritā kiṅkarībhiḥ
samaya-vihitam eko 'bhyāsa evātra hetuḥ

____________________________________

Bhss_2.130:

atha nikhila-sakhīnāṃ svālibhiḥ snāpitānāṃ
dhṛta-samucita-vastrālaṅkṛtīnāṃ tatiḥ sā
mathita-śarad-udañcac-candrikā-sindhu-jātāṃ
śriyam api nija-pādāmbhoja-bhāsā vijigye
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 3.64)

____________________________________

Bhss_2.131:

kācin maṇīndramayam āsanam ājahāra
śrī-pāda-pīṭham aparā tad adho dadhāra
kāpy ānayad vadana-dhāvana-bhājanāni
kāpy ādadhe daśana-śodhana-sādhanāni
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.48)

____________________________________

Bhss_2.132:

utthāya talpa-talataḥ kanakāsana-sthā
nidrāvasāna-vigalan-niyata-vyavasthā
sā pāda-pīṭham adhi datta-padāravindā
babhrāja sat-parijanair vihitābhinandā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.49)

____________________________________

Bhss_2.133-134:

bhṛṅgāra-nāla-śikhareṇa samarpitābhiḥ
sandhāya vaktra-vivare culukī-kṛtābhiḥ
tat-saurabhasya rabhasādhika-saurabhābhiḥ
śrī-pāṇi-padma-tala-saṅgama-lohitābhiḥ

nikṣepaṇe priya-sakhī-karayoḥ kṛtābhiḥ
karpūra-pūra-rajasā'bhisuvāsitābhiḥ!
vyāptālibhiḥ sakala-keli-kalā-suhṛdbhiḥ
sā sādhu śodhitavatī mukha-padmamadbhiḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.50-51)

____________________________________

Bhss_2.135:

kara-talād asakṛc-culukī-kṛtaṃ
salilam ā-rada-tālv anu cālitam
cala-kapola-yugonnati-mañjula-
dhvani-bhṛtaṃ nibhṛtaṃ kṣipati sma sā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.2)

____________________________________

Bhss_2.136:

visṛmarān alakān kiratī śirasy
upari savya-karāṅguli-ghaṭ anaiḥ
alika-gaṇḍa-dṛg-ādy atha sāmita-
dyutim itaṃ timitaṃ trir adīdhavat
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.3)

____________________________________

Bhss_2.137:

vi apikāṃ dyutaros tata-rociṣaṃ
rada-hitāṃ nihitāṃ sva-vayasyayā
mukulitāmbujatāṃ bhajatāñjasā
mṛdutareṇa kareṇa sudṛg dadhe
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.4)

(138)

pratisarodita-dolanam asvanad-
valayam uccala-kuṇḍalam etayā
vyadhita sā mṛjatī radanāṃś chaviṃ
kaṇavad ucchalitāṃ lalitāṃ śritān
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.5)

____________________________________

Bhss_2.139:

atha dadhe sudatī dhanur-ākṛtiṃ
maṇimayīṃ rasanā-pariṇejinīm
mṛdula-pāṇi-yugāṅguli-yugmakāṃ
sahacarī-karato 'dara-toṣataḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.6)

____________________________________

Bhss_2.140:

navadalopamitāṃ rasanāṃ mṛjaty
atha tayā nata-kampita-mastakam
mukham iyaṃ skhalitair alakair vṛtaṃ
vidadhatī dadhatī smitam ābabhau
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.7)

____________________________________

Bhss_2.141:

niraṇijad bahir-antaram apy araṃ
mukha-vidhor atha dhauta-kara-dvayā
parijanārpita-mañjula-vāsasā
jala-kaṇāpanayaṃ sanayaṃ vyadhāt
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.8)

____________________________________

Bhss_2.142:

sahacarī-vidhṛte maṇi-darpaṇe
tad-abhinandana-sākṣiṇi vīkṣya sā
smita-sudhābhir adhāvayad ānanaṃ
priyatama-kṣaṇa-lakṣaṇa-lakṣakam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.9)

____________________________________

Bhss_2.143:

tasya dohādikāṃ kriyāṃ
dṛṣṭāgatā kalāvatī
jagādātha tad-abhyarṇe
paramollāsa-saṃyutā

____________________________________

Bhss_2.144:

gopālo 'pi sva-gośālaṃ
sarāma-madhumaṅgalaḥ
sakāvya-gīṣpatiḥ sāyaṃ
śaśī-vāmbaram āviśat
(Govinda-līlāmṛtam 2.37)

____________________________________

Bhss_2.145:

dadhāra dyuṣadāṃ rāmo
dhavalāvali-veṣṭitaḥ
kailāsa-gaṇḍa-śailālī-
madhyasthairāvata-bhramam
(Govinda-līlāmṛtam 2.38)

____________________________________

Bhss_2.146:

madhye'cyuto 'ñcan dhavalāvalīnām
udānanānāṃ paritaḥ sthitānām
dadhau janānāṃ sphū a-puṇḍarīka-
śreṇy-antar-añcad-bhramara-bhramaṃ saḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.39)

____________________________________

Bhss_2.147:

hihī gaṅge! godāvari! śabali! kālindi! dhavale!
hihī dhūmre! tūṅgi! bhramari! yamune! haṃsi! kamale!
hihī rambhe! campe! kariṇi! hariṇīti vraja-vidhur
muhur nāma-grāhaṃ nikhila-surabhīr āhvayad asau
(Govinda-līlāmṛtam 2.40)

____________________________________

Bhss_2.148:

nyastāṅgaḥ prapadopari praghaṭayan jānu-dvaye dohanīṃ
kāścid dogdhi payaḥ svayaṃ tv atha parāḥ svair dohayaty unmukhīḥ
anyāḥ pāyayati svatarṇaka-gaṇān kaṇḍūyanaiḥ prīṇayann
itthaṃ nanda-sutaḥ prage svasurabhīr ānandayan nandati
(Govinda-līlāmṛtam 2.41)

____________________________________

Bhss_2.149:

pādāgre kṛta-pādukaṃ trika-samullāsollasat-pārṣṇikaṃ
madhye nyasya ghaṭīṃ pa onnam anataḥ prodyat tviṣor jānunoḥ
gotunda-vyatiṣaṅga-sundara-dara-kṣobha-ślathoṣṇīṣakaṃ
pāṇibhyāṃ krama-kuḍmalāṅguli-pu aṃ gāṃ dogdhi dugdhaṃ hariḥ
(Ānanda-vṛndāvana-campuḥ 11.88)

____________________________________

Bhss_2.150:

vatsād apy adhika-priyo bhagavataḥ pāṇy-ambuja-sparśana-
sneha-srāvi-payaḥ-payodhara-pu ā gaur duhyamānā svayam
dhārābhiḥ sugabhīra-ghoṣa-gahanam āpūrya sā dohanīṃ
dohany antaram eti yāvad avanīṃ tāvat samāpupluvat
(Ānanda-vṛndāvana-campuḥ 11.90)

____________________________________

Bhss_2.151:

aṅguṣṭhāgrima-yantritāṅgulir asau pādārddha-nīruddha-bhūr
āpīnāñcala-mardayann iha puro dvitraiḥ payo-bindhubhiḥ
nyag-jānu-dvaya-madhya-yantrita-ghaṭī-vaktrāntare praskhalad-
dhārā-dhvāna-manoharaṃ sakhi! payo gāṃ dogdhi dāmodaraḥ
(Padyāvalī 2.62)

____________________________________

Bhss_2.152:

śṛṇvantīṃ bhāva-vaivaśyād
vismṛta-snāpana-kriyām
lavaṅga-mañjarī sadyo
juhāva vyagra-mānasā

____________________________________

Bhss_2.153:

tatra kāñcanamaye mṛdu-pīṭhe
cīna-cela-pihite viniviṣṭām
sevane parijanā nipuṇā drāk
tām upāyana-karāḥ parivavruḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.65)

____________________________________

Bhss_2.154:

sāvātārayad-ābharaṇa-nicayaṃ
lalitā svasakhī-tanutaḥ sadayam
kanaka-vratater iva sapraṇayaṃ
pallava-kusuma-stavaka-pracayam
(Govinda-līlāmṛtam 2.60)

____________________________________

Bhss_2.155:

āmṛjya cela-śakalena tanūttamena
sarvāṅgam aṅkitam anaṅga-raṇāṅkakena
abhyaṅga-saṅgi-vasanaṃ paridhāpya naktaṃ
vāso 'bhyamūmucad anuttama-gandha-yuktam
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.55)

____________________________________

Bhss_2.156:

ākṛṣya mugdham avaguṇṭhanam uttamāṅgād
unmocya kuntala-tatīḥ sughanottamāṅgāḥ
ratna-prasādhanikayā cala-kaṅkaṇāliḥ
saprema sādaram aśūśudhad uttamāliḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.54)

____________________________________

Bhss_2.157:

prakṣālya pāda-yugalaṃ mukuraṃ purastād
ādarśya kācana kalā-kuśalatva-śastā
tailena satsurabhiṇā lasatāruṇimnā-
bhyānañja kañja-vadanāṃ praṇayena bhūmnā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.56)

____________________________________

Bhss_2.158:

aṅgād yato yata udasyati cāru-celaṃ
tat-tan-nirīkṣya hriyam ṛcchati sānuvelam
tenāktam aktam avadhāya sakhīyam aṅgaṃ
tasyāḥ pyadhāt tad-akhilaṃ kṛta-hrī-vibhaṅgam
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.57)

____________________________________

Bhss_2.159:

abhyajya rajyad-atiśuddha-hṛdo vayasyā
āpāda-mūrdha-kṛta-mardanam aṅgam asyāḥ
udvartanaṃ vidadhire ghanasāra-pūrṇaiḥ
kastūrikā-ghusṛṇa-candana-cāru-cūrṇaiḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.58)

____________________________________

Bhss_2.160:
gandhānubandhi-vimalāmalakī-kaṣāyaiḥ
keśān vighṛṣya katamā vividhair upāyaiḥ
bhṛṅgāra-nāla-galitair lalitaiḥ kabandhair
ukṣāṃ cakāra sahaja-praṇayānubandhaiḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.59)

____________________________________

Bhss_2.161:

kālocitena ghanasāra-suvāsitena
nānā-maṇīśvara-ghaṭī-ghaṭayā bhṛtena
dvābhyāṃ śanair ubhayataḥ pratipāditena
dve pārśvayoḥ siṣicatuḥ sumukhīṃ jalena
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.60)

____________________________________

Bhss_2.162:

saṃveṣṭya cāru-cikurān sicayena bāḍhaṃ
niṣpīḍya bhūri galad-ambu nigālya gāḍham
bhūyaḥ prasārya calad-aṅgulibhir vikīrya
bhūyo babandha katamā sicayaṃ vitīrya
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.61)

____________________________________

Bhss_2.163:

kācin mukhendum aparā gala-mūlam anyā
karṇau mamārja mṛdunā vasanena dhanyā
vakṣo visāri katamā katamā ca pṛṣṭhaṃ
bāhu-dvayaṃ ca katamā suṣamā-variṣṭham
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.62)

____________________________________

Bhss_2.164:

saṃveṣṭya śuṣka-vasanena nirāsanīyaṃ
śroṇyā jahāra vigalaj-jalam antarīyam
āmṛjya pāṇi-yugalena śanair udāram
arddhorukaṃ kaṭi-taṭe ghaṭayāṃ cakāra
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.63)

____________________________________

Bhss_2.165:

āmṛṣṭayor vara-payodharayor alolaṃ
kācit kalāsu kuśalātha babandha colam
pa āṃśukena racitaṃ sva-sakhī-janena
nānā-vidhātiśaya-śilpa-viśāradena
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.64)

____________________________________

Bhss_2.166:

tasyopari pratanu śoṇataraṃ suvīci-
caṇḍātakād udayad uccala-sanmarīci
śrī-pāda-padma-nakha-candra-cayāgra-cumbi
celaṃ babandha tapanīya-guṇānubandhi
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.65)

____________________________________

Bhss_2.167:

lamba-pralamba-yugalena supaṭṭa-dāmnā
muktā-maṇīndra-mahasā vilasad-garimṇā
ākuñcana-krama-vaśāt kamalānukārāṃ
jagrantha nīvim abhinābhi suśilpa-sārām
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.66)

____________________________________

Bhss_2.168:

kanaka-bindumatī nava-śā ikā
ghana-rucis tad-upary atididyute
yad-abhiveṣṭanam eva mukunda-dṛṅ
niranurodhana-rodhanam ucyate
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.35)

____________________________________

Bhss_2.169:

ārohya tām atha mahāmaṇi-pīṭha-pṛṣṭhe
vistāritātimṛdu-cela-kṛta-pratiṣṭhe
prakṣālya pāda-kamala-dvitayaṃ satoṣāḥ
sakhyo vyadhur vividha-maṅgala-veṣa-bhūṣāḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.67)

____________________________________

Bhss_2.170:

bhūyaḥ prasārya bahuśo bahuśaḥ prasādhya
ratna-prasādha-nikayāṅgulibhir viśodhya
kālāguru-prabhava-dhūpa-dhurā-pracāram
ālī-janaḥ kaca-bharaṃ surabhī-cakāra
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.68)

____________________________________

Bhss_2.171:

snānād ṛjuṃ sad-alakālim arālayitvā
kastūrikābhir alike tilakaṃ likhitvā
sindūra-bindu-rucire'kṛta bālapāśyāṃ
sīmanta-sīmani maṇīndra-mayūkha-rasyām
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.69)

____________________________________

Bhss_2.172:

kastūrī-patravallī-samudaya-khacitaṃ pārśvayor ākapolaṃ
bhāle śrīkhaṇḍa-bindūtkara-vṛtam abhitaḥ kāma-yantrābhidhānam
antaḥ kastūrikodyan-malayaja-śaśabhṛl-lekhayādhaścitaṃ sā
cakre sīmanta-rekhānvitam atha tilakaṃ sāndra-sindūra-paṅkaiḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.77)

____________________________________

Bhss_2.173:

maulau babandha katamā sumaṇi-pravekaṃ
sanmālatī-kusuma-garbhaka-kānti-sekam
dhammillam ullasita-lohita-paṭṭa-dāmnā
lamba-pralamba-yugalena maṇīndra-dhāmnā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.70)

____________________________________

Bhss_2.174:

sūkṣmordhva-randhra-gata-hema-śalākikāyā
mūlāgra-saṅga-lalite vidadhe sukāyā
śrī-cakrikā-bakulike śruti-madhya-deśe
ratna-prabhā-bhara-dhurā vihitopadeśe
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.71)

____________________________________

Bhss_2.175:

muktākalāpa-kalayā lalita-prakāśyāṃ
kācid vyadhād alaka-sīmani patrapāśyām
kācin maṇīndramaya-kuṇḍalam atyudāram
ekaikaśaḥ śruti-yuge ghaṭayāṃ cakāra
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.72)

____________________________________

Bhss_2.176:

kācid vibhūṣya nayane dalitāñjanena
smārau śarāv iva nighṛṣṭa-rasāñjanena
nāsāpasavya-pu ake vitatāra muktāṃ
netrāñjanādhara-vibhā-bhara-nīla-raktām
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.73)

____________________________________

Bhss_2.177:

makarike likhatī mṛdu-gaṇḍayor
makara-ketanam āhvayad eva sā
yam adharāruṇa-pallavam arpayan
rasamaye samaye harir arcayet
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.68)
(178)

rucira-cibuka-madhye ratna-rājac-chalākā-
kalita-kara-viśākhā-nirmito 'syāś cakāsti
nava-mṛga-mada-binduḥ śobhayan śrī-mukhenduṃ
bhramara iva dalāgre sanniviṣṭaḥ sarojam
(Govinda-līlāmṛtam 2.83)

____________________________________

Bhss_2.179:

karpūrāguru-kāśmīra-
paṅka-miśrita-candanaiḥ
samālipya viśākhā'syāḥ
pṛṣṭhaṃ bāhu-kucāv uraḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.76)

____________________________________

Bhss_2.180:

puṣpa-gucchendulekhābja-
makarī-cūta-pallavam
lilekha citraṃ kastūryā
citrā tat-kucayos taṭe
(Govinda-līlāmṛtam 2.78)

____________________________________

Bhss_2.181:

mīnī-prasūna-nava-pallava-candralekhā-
vyājāt svacihna-śara-kunta-dhanūṃṣi kāmaḥ
tad-bhrū-dhanur-dhuvana-mātra-nirasta-karmā
manye nyadhatta nija-tat-kuca-koṣa-gehe
(Govinda-līlāmṛtam 2.79)

____________________________________

Bhss_2.182:
citrārpitāneka-vicitra-ratna-
muktācitā rakta-dukūla-colī
kucau bha-jālendra-dhanur-vicitrā
tastāra śailāv iva sāndhya-kāntiḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.80)

____________________________________

Bhss_2.183-184:

upari khacita-nānā-ratna-jālaiḥ sphuranta
vimala-pura a-patryā kaṇṭham asyā viśākhā
hari-kara-dara-cihna-śrī-haraṃ puṣkarākṣyāḥ
sapadi hari-bhiyeva chādayāmāsa madhye

vajrācitākhaṇḍala-ratna-citra-
susthūla-madhyo guṇa-baddha-cañcuḥ
lalāsa tasyā upakaṇṭha-kūpaṃ
dattas tayā hā aka-citra-haṃsaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.86-87)

____________________________________

Bhss_2.185:

suvarṇa-golī-yuga-madhyagollasan
masāra-golī-gilito 'ntarāntarā
susūkṣma-muktāvali-gumphitas tayā
nyayoji hāro hṛdi gostanābhidhaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.88)

____________________________________

Bhss_2.186:

masāra-candropala-padmarāga-
suvarṇa-golī-grathitāntarālaiḥ
muktā-pravālaiḥ parigumphitāṃ sā
ratna-srajaṃ tad-dhṛdaye yuyoja
(Govinda-līlāmṛtam 2.89)

____________________________________

Bhss_2.187:

vaidūrya-yugmācita-hema-dhātrikā-
bījā-bha-golī-gilito 'ntarāntarā
vicitra-muktāvali-citra-gucchako
rarāja tasyā hṛdaye'rpitas tayā
(Govinda-līlāmṛtam 2.90)

____________________________________

Bhss_2.188:

rāse niśīthe saha-nṛtya-gāna-
tuṣṭena dattāṃ hariṇā svakaṇṭhāt
tasyaiva sākṣād iva rāja-lakṣmīṃ
guñjāvalīṃ tad-dhṛdi sā yuyoja
(Govinda-līlāmṛtam 2.91)

____________________________________

Bhss_2.189:

sthūla-tārāvalī-ramyā
san-nāyaka-vibhūṣitā
tasyā ekāvalī-jyotsnī
hṛd-ambaram amaṇḍayat
(Govinda-līlāmṛtam 2.92)

____________________________________

Bhss_2.190:

kanaka-khacita-vajrair veṣṭitaiḥ padmarāgaiś
cita-harimaṇi-pūrṇābhyantarā śātakaumbhī
pratanu-pura a-rājac-chṛṅkhalālambamānā
lasati hṛdi viśākhā-yojitāsyāś catuṣkī
(Govinda-līlāmṛtam 2.93)

____________________________________

Bhss_2.191:

ālī-janair maṇḍana-keli-kāle
vibhūṣyamāṇā vṛṣabhānu-putrī
urogate nīlamaṇīndra-hāre
svinnā sakampā pulakākulāsīt
(Alaṅkāra-kaustubha 5.73)

____________________________________

Bhss_2.192:

pṛṣṭhāntaḥ krama-lambamānam amalaṃ grīvānta-hārāvalī-
vī ī-bandhana-paṭṭa-sūtra-camarī-jālaṃ tadāsyā babhau
manye cāru-nitamba-śailaka akān mūrdhnādhirohārthakaṃ
sopānaṃ vidhinā kṛtaṃ karuṇayā veṇī-bhujaṅgyāḥ sphuṭam
(Govinda-līlāmṛtam 2.94)

____________________________________

Bhss_2.193:

madhye-pragaṇḍam atulāṅgadam-unmaṇīni
madhye-prakoṣṭham atulāni ca kaṅkaṇāni
tat-sīmni kāpya-kṛta maṅgala-paṭṭa-sūtraṃ
ratna-prakāśi maṇi-bandha-rucāticitram
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.75)

____________________________________

Bhss_2.194:

muktāvalī-khacita-hā aka-kaṅkaṇābhyāṃ
saṃveṣṭitaḥ sa valayāvali-sanniveśaḥ
bimbair-vidhor-milita-bhāskara-maṇḍalābhyāṃ
tasyāś cakāsti nitarām iva saiṃhikeyaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.97)

____________________________________

Bhss_2.195:

nija-nāmāṅkitā nānā-
ratna-dyuti-karambitā

babhāv aṅguli-mudrāsyā
vipakṣa-mada-mardanī
(Govinda-līlāmṛtam 2.99)

____________________________________

Bhss_2.196:

tundāntike maṇi-vinirmita-tunda-bandhaṃ
kāñcī-guṇaṃ ca tad adho maṇi-vṛnda-bandham
pādāṅgulīṣu vara-ratnamayormikālīm
ā-gulpham ādhṛta suhaṃsaka-yugmam ālī
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.77)

____________________________________

Bhss_2.197:

nakha-śikhāṅghritalādy uru-śoṇimāpy
ahaha yāvaka-rañjitatām agāt
bhavati kiṃ dara-dīpaja-rociṣā
dina-kṛto na kṛto manujair mahaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.96)

____________________________________

Bhss_2.198:

anyā kācid āha-
vṛthā'kṛthā yāvakam aṅghri-paṅkaje
sva eva rāgo 'sya dṛśāṃ rasāyanaḥ |
kintv eka evāsti guṇo 'sya rādhike
yaḥ keśavasyāpi ca keśa-rañjanaḥ ||
(Alaṅkāra-kaustubha 5.63)

____________________________________

Bhss_2.199:

mañjīra-yugmam atimañjula-ratna-siddhaṃ
pādāmbujopari cakāra ca kāpi baddham
tat-tat-svaśilpa-kuśalatva-nidarśanāya
kācin maṇīndra-mukuraṃ purato nināya
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.78)

____________________________________

Bhss_2.200:

asyā nyadhād uṣasi narmadayā svasakhyā
mālākṛtas tanujayopahṛtaṃ viśākhā
smerāravinda-vadanātha karāravinde
līlāravindam aravinda-vilocanāyāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.103)


____________________________________

Bhss_2.201:

sā kṛṣṇa-netra-kutukocita-rūpa-veśaṃ
varṣmāvalokya mukure pratibimbitaṃ svam
kṛṣṇopasatti-taralāsa varāṅganānāṃ
kāntāvalokana-phalo hi viśeṣa-veṣaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 2.105)

____________________________________

Bhss_2.202:

malla-līlādikaṃ tasya
tan-madhye sakhibhiḥ saha
vilokyaiva hiraṇyāṅgī
tām āyātāvadad drutam

____________________________________

Bhss_2.203:

godohanād atha viramya sa ramya-līlaiḥ
sārdhaṃ nija-priya-sakhaiḥ svasamāna-śīlaiḥ
abhyāyayau kutuka-malla-vilāsa-nityā-
bhyāsālayaṃ maṇimayaṃ sakalaikamatyā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.20)

____________________________________

Bhss_2.204:


pratyekam eva sakhibhiḥ savayobhir etair
malla-kriyām atha bhujābhuji vīta-bhītaiḥ
svasvaujasaḥ prakaṭanena saroṣa-darpaiś
cakre'pasarpa-parisarpa-visarpa-sarpaiḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.21)

____________________________________

Bhss_2.205:

viśramya kiñcid atha sañcita-puṇya-vṛndais
tair eva kaiścana mahāguṇa-vṛkṣa-kandaiḥ
abhyañjanārtham anurañjana-mañju-hāsair
abhyaṅga-maṅgala-gṛhaṃ praviveśa dāsaiḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.22)

____________________________________

Bhss_2.206:

nānā-prabandha-bahubandha-vidhau vidagdhair
abhyaṅga-maṅgala-viśeṣa-kalāsu mugdhaiḥ
tailena sādhu śubha-gandha-subāndhavena
prārambhi yat tad urarīkṛtam apy anena
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.23)

____________________________________

Bhss_2.207:

āpāda-mastakam anasta-samasta-bhāgyais
tailena taiḥ priya-samāja-sabhāja-yogyaiḥ
nātiślathaṃ ca na dṛḍhaṃ ca sumaṅgalāni
prītyā ciraṃ mamṛdire'tha tad aṅgakāni
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.24)

____________________________________

Bhss_2.208:

te kauṅkumena rajasā ghanasāra-cūrṇaiḥ
pūrṇena cāru-mṛdunā paripeṣa-śīrṇaiḥ
vimlāna-bhāvam atha taila-kṛtaṃ harantaḥ
kṛṣṇasya tān avayavān udavartayanta
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.25)

____________________________________

Bhss_2.209:

kenocitena ghanasāra-suvāsitena
nānāvidha-sphaṭika-hema-ghaṭī-bhṛtena!
keśān kaṣāya-kaṣitān kalayan kumāra-
dāsī-gaṇo 'mbuja-dṛśaṃ snāpayāṃ cakāra
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.26)

____________________________________

Bhss_2.210:

kācit kaṣāyita-kacān bahuśaḥ kaṣantī
kācin mṛdūn avayavān mṛdu mārjayantī
bhṛṅgārakeṇa katamā salilaṃ kirantī
lebhetarām atitarām anurāga-kāntī
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.27)

____________________________________

Bhss_2.211:

jyotsnābhir nava-nīradaḥ kim athavā śuklena nīlo guṇaḥ
śuddha-sphaṭika-ratna-kānti-salilaiḥ kiṃ vendranīlāṅkuraḥ
muktābhiḥ kim u vā tamāla-taruṇaḥ snātaḥ samudbhrājate
kiṃ vā śyāma-sarojam ujjvala-vidhukṣodair murārer vapuḥ

____________________________________

Bhss_2.212:

evaṃ samāpya katame snapanaṃ śubhena
śaṅkhodakena śirasi pratipāditena
aṅgoñchanāṃśukam anekam athopanīya
saṃmārjanaṃ vidadhur asya bhṛśaṃ vinīya
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.28)

____________________________________

Bhss_2.213:

ādau sucela-śakalair mṛdulair aśuṣkaiḥ
paścāt krameṇa mamṛjuḥ sita-sūkṣma-śuṣkaiḥ
āpāda-kuntala-bharam pratisandhi-sandhi
te mārjanaṃ vidadhire praṇayānubandhi
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.29)

____________________________________

Bhss_2.214:

kaścit kacān gata-jalān dvividhena vāsaḥ-
khaṇḍena sādhu vidadhe mṛdu-manda-hāsaḥ
kaścit paṭuḥ kaṭita ād galad ambu-celaṃ
celāntareṇa vinināya kṛtāvahelam
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.30)

____________________________________

Bhss_2.215:
kenāpi nūtanam atitvarayopanītaṃ
kauṣeya-cela-yugalaṃ druta-hema-pītam
kenāpi pāṇi-kamale kramataḥ pradattam
utsārya pūrva-paṭam āśu sa paryadhatta
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.31)

____________________________________

Bhss_2.216:

tasyāsthitasya ramaṇīya-maṇī-catuṣkaṃ
prakṣālitāṅghri-kamalasya lasad-vapuṣkam
paścād-gatena katamena kumāra-bhṛtye-
nāsevi kuntala-bharaḥ kuśalena kṛtye
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.32)

____________________________________

Bhss_2.217:

bhūyaḥ prasārya parimṛjya muhuḥ prasādhya
ratna-prasādhanikayā bahuśo viśodhya
āvṛtya cela-śakalena satā dviphāla-
baddhaḥ sa kuntala-bharaḥ prabhayā paphāla
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.33)

____________________________________

Bhss_2.218:

anyonya-pālana-kṛtā kaca-mecakimnā
sūkṣmātisūkṣma-vasanasya ca pāṇḍarimṇā
nirmoka-moka-parabhogi-nibho 'sya keśa-
vinyāsa eṣa na hi kasya dṛśor viveśa
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.34)

____________________________________

Bhss_2.219:

snānād-ṛjūn sad-alakān atha kuñcayitvā
cāru-svabhāva-ku ilān api rañjayitvā
bhāle lilekha tilakaṃ śaśi-maṇḍalābhaṃ
śrīkhaṇḍa-kuṅkuma-rasena sujāta-śobham
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.35)

____________________________________

Bhss_2.220:

gārutmatendramaṇi-hīraka-padmarāga-
pradyotanaṃ vidhurayantyam ivāpy anāgaḥ
anya-prabhāva-raṇakāri-mayūkha-sāndraṃ
śrī-kaustubhābhidham adhatta mahā-maṇīndram
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.36)

____________________________________

Bhss_2.221:

sthūlena mauktika-phala-prakareṇa kptān
hārān dadhāra gir-agocaratām avāptān
kañcid viśālatara-vakṣasi nābhikūle
kañcit pralambam atha kañcana jānu-mūle
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.37)

____________________________________

Bhss_2.222:

śrī-kuṇḍale maṇimaye makarānukāre
kānti-prabhākṛta-kapola-mahaḥ-pracāre
śrī-karṇayor upanināya jaloparuddhe
snānotsavena virahayya sa pūrva-siddhe
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.38)

____________________________________

Bhss_2.223:

sat-paṭṭa-sūtra-kṛta-mañjutara-pralambau

sad-ratna-paṭṭamaya-maṅgala-sūtra-cumbau
gārutmatādi-nava-ratnaja-bāhu-bandhau
kaścid babandha valayau maṇi-bandha-sandhau
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.39)

____________________________________

Bhss_2.224:

divyāṅgulīyakam udāram anāmikāyāṃ
tat-padmarāga-mahasāṃ pariṇāmikāyām
pṛṣṭhopasanna-maṇimudram avarjanīyaṃ
datte sma kaścid adhi-tarjani rañjanīyam
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.40)

____________________________________

Bhss_2.225:

nānā-maṇīndra-ghaṭayā ghaṭitānubandhaṃ
pītāṃśukodara-ta īm anu tunda-bandham
māṇikya-kiṅkiṇi-guṇaṃ ca ka īra-mūle
kaścid babandha paridhatta-lasad-dukūle
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.41)

____________________________________

Bhss_2.226:

pādāmbujopari maṇīndra-ghaṭānukptaṃ
mañjīra-yugmakam atho nakha-candra-dīptam
ādhāya ko 'pi maṇi-darpaṇam atyudāram
āsyendu-bimbam adhi saspṛham ādadhāra
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.42)

____________________________________

Bhss_2.227:

atrāntare vraja-purandara-sannideśam
ādāya kaścana tad asya gṛhaṃ viveśa
ūce ca kṛṣṇa! janakasya girā bahubhyas
tvaṃ dātum arhasi gavām ayutaṃ dvijebhyaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.43)

____________________________________

Bhss_2.228:

śrutvā pitur giram asau cikuraṃ nibadhya
pītottarīyam api samyag atho viśodhya
ācamya ramya-vadano guṇa-ratna-sānū
rāmānujaḥ sīvamanasā vitatāra dhenūḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.44)

____________________________________

Bhss_2.229:

goṣṭheśvarīpsitatamo rasavat-prapākaḥ
sampādito bhavati yāvad aneka-pākaḥ
tāvan na soḍhum abhiśaktavatī vilambaṃ
sā prāhiṇot kim api bhoktum athāvilambam
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.45)

____________________________________

Bhss_2.230:

haiyaṅgavīna-dadhi-dugdha-sarādi-bhakṣyam
etat sameta-ghanasāra-rajo 'bhibhakṣya
ācamya ca priya-sakhāṃsa-kṛtāvalambas
tāmbūlamāda madhurānana-candra-bimbaḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.46)


____________________________________

Bhss_2.231:

niśamyemāṃ vārttāṃ pramuditavatī sīdhu-sadṛśīṃ
svayaṃ paktvā yan no tad-aśanam asau kāritavatī
viṣaṇṇā bāṣpāṇāṃ hima-mihikā-bindu-nikaraṃ
mumocevākṣibhyāṃ jalaja-yugataḥ śīkara-kaṇam

____________________________________

Bhss_2.232:

atrāntare vrajapurādhipayā'napāya-
vātsalya-kalpa-latayā'tirayān nirdiṣṭā
āgatya kundalatikāntim etad akṣi-
bhṛṅga-pramoda-kṛtaye kṛtinī vyarājīt
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.109)

____________________________________

Bhss_2.233:

anyonya-darśana-samudgamana-smitāḍhya-
śastānuyoga-rabhasonnati-sīdhu-vṛṣṭiḥ
sadyo babhūva yata eva tadā tad-āli-
vṛndaṃ nananda sama-sauhṛda-hṛdya-rociḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 4.110)

(234)

vrajapura-parameśvarī-prasādaṃ
mayi sakhi! vyakti tavodayo hy akasmāt
na śiśira-rucinā vinaiva pūrvāṃ
diśam adhi rātri sameti kāpi lakṣmīḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.1)

____________________________________

Bhss_2.235:

tad aham anumime nideśa-dambhāt
kim api kṛpāmṛtam eva sā vyatārīt
yad idam anupalabhya yan mamātmā
svam api sakhedam avaity anātmanīnam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.2)

____________________________________

Bhss_2.236:

ajani rasavatī-vidhāpanārthā
rasavati! te gatir ity avaimi nūnam
atha kim itarathā javād ayāsīḥ
prathamato 'nunayanty amūṃ mad-āryām
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.3)

____________________________________

Bhss_2.237:

iti sudṛg-uditāmṛtaṃ pibantī
smita-subhagaṃ nijagāda kundavallī
tad ayi sakhi! vidhehi tatra yātrām
akṛta-vilambam itaḥ sahāli-vṛndā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.4)

____________________________________

Bhss_2.238:

kim iha gurujanāvaler anujñā-
grahaṇa-vidhāv aṇumātram asti kaṣṭam
yad atula-dhana-dhenu-dhānya-varṣair
akṛta vaśāṃ svayam eva tāṃ vrajeśā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.5)

____________________________________

Bhss_2.239:

nirupadhi-parama-priyo 'su-koṭer
api nikhilasya janasya goṣṭha-bhājaḥ
vrajapati-tanayaḥ samīhate yat
param iha vipratipattir asti kasya
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.6)

____________________________________

Bhss_2.240:

sakhi! kim api na veda tat savitrī
tad atula-rocaka-vastu saṃjighṛkṣuḥ
ucitam anucitaṃ sva-lābha-hānī-
nija-para-bhāva-bhidā yaśo 'yaśo vā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.7)

____________________________________

Bhss_2.241:

pacasi yad api yaś ca tasya bhoktā
sa ca tirayaty amṛtaṃ sadaiva divyam
iti nikhila-pureṣv atiprasiddhis
tava sakhi! kaṃ na camatkaroti bāḍham
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.8)

____________________________________

Bhss_2.242:

yad avadhi kalayāṃ babhūva sā tvāṃ
munivara-datta-varāṃ varāmbujākṣi!
tad avadhi tava pāṇi-saṃskṛtānnā-
śana-viratiṃ kvacanāhni nāsya cakre
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.9)
(243)

jayati yad atighora-daitya-yūthaṃ
mṛdula-tanuḥ svaparābubhūṣum eṣaḥ
tvad amala-kara-pakva-bhakta-bhukter
aparam iyaṃ manute na hetum atra
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.10)

____________________________________

Bhss_2.244:

śṛṇu paramayi tattvam atra rādhe
yad avagataṃ sahasāntaraṃ mayāsyāḥ
pratidinam avalokanaṃ vinā te
śaśi-mukhi! khidyati sā yathā svasūnoḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.11)


____________________________________

Bhss_2.245:

sutanur abhidadhe'vadhehi vijñe
sakhi! tad idaṃ na vadasy ayuktam ittham
api tu kulavatīti vāda-bhājāṃ
sphuṭam aparāṅgana-gāmitety ayuktam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.12)

____________________________________

Bhss_2.246:

yad api bata sakhīyaṃ rītir eveha loke
tad api tava vaco no laṅghanīyaṃ kadāpi
anunaya prathamaṃ tāṃ kintu yuktyā hi vṛddhāṃ
parivadati tu yā mām āśu labdhvāpi rāyam

____________________________________

Bhss_2.247:

tataḥ sāsādya jaṭilāṃ
snuṣāyāṃ ku ilām api
śrāvayāmāsa sandeśaṃ
vrajeśvaryā vicakṣaṇā
(Govinda-līlāmṛtam 3.18)

(248-249)

ākarṇya sājñāṃ vrajarāja-rājñyāḥ
kṛṣṇāt snuṣāyām api śaṅkamānā
vicintya śikṣām atha paurṇamāsyās
tāṃ kundavallīṃ praṇayād avādīt

snuṣeyaṃ me sādhvī guṇa-garima-mādhvīka-madhurā
janaś chidrānveṣī sa khalu capalo nanda-tanayaḥ
na cājñāvajñeyā vrajapati-gṛhiṇyā bhagavatī-
vacaḥ pālyaṃ vatse! na ati hṛdayaṃ kiṃ nu karavai!
(Govinda-līlāmṛtam 3.19-20)

____________________________________

Bhss_2.250:

mātaḥ! satyaṃ vadati bhavatī kiṃca gopendra-sūnur
nāyaṃ jñeyaḥ khala-samudayair yādṛśaḥ śrāvito 'sti
kintu prodyad-dyumaṇir iva sad-dharma-padme khalālī-
ghūke cāyaṃ vṛjina-timire ghoṣa-santoṣa-koke
(Govinda-līlāmṛtam 3.21)

____________________________________

Bhss_2.251:

mādhuryaṃ tūnmadayati jagad-yauvataṃ tasya tasmād-
bhītir nītis tava nava-vadhū-pālanaṃ cāpi yuktam
māśaṅkiṣṭhās tad ayati yathā dṛk-pathaṃ nāsya sādhvyāś
chāyāpy asyāḥ svayam aham imāṃ drāk tathā te'rpayāmi
(Govinda-līlāmṛtam 3.22)

____________________________________

Bhss_2.252:

tvaṃ putri! sādhvī prathitāsi goṣṭhe
tvayy arpiteyaṃ saralā vadhūs tat
sa lola-dṛṣṭiḥ kila nanda-sūnur
naināṃ yathā paśyati tad vidheyam
(Govinda-līlāmṛtam 3.23)

____________________________________

Bhss_2.253:

vadhūm athāhūya jagāda vatse
vrajālayān nanda-vadhū-samīpam
niṣpādya tasyāḥ priyam ehi tūrṇaṃ
sahānayaivādya ravis tvayārcyaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.24)

____________________________________

Bhss_2.254:

rādheti diṣṭā hṛdi sābhinanditā-
py anicchuvad gantum uvāca tāṃ sakhīm
astīha kṛtyaṃ na ca me yiyāsutā
gṛhaṃ gṛhaṃ neṅgati yat kulāṅganā
(Govinda-līlāmṛtam 3.25)

____________________________________

Bhss_2.255:

vrajapati-gṛhiṇī-giraṃ cirābhyar-
thana-vinayānunayānubaddha-mūlām
kati nirasitum atra śaknumas tat
tava bhagavān harir eva rakṣitāstu!
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.21)

____________________________________

Bhss_2.256:

avati jagad idaṃ svadharma-pālīḥ
kim iha satīḥ sa jahāti lokanāthaḥ?
iti kila bhavatīṃ tadīya-pāṇau
sumukhi! samarpya nirākulā bhaveyam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.22)

____________________________________

Bhss_2.257:

iti guru-jaratī-girā samudyat-
smita-lava-saṃvṛti-peśalāḥ sakhīḥ svāḥ
vikasad asita-netra-koṇa-bhaṅgyā
kim api nigadya babhūva sāpi tūṣṇīm
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.23)

____________________________________

Bhss_2.258:

kṛtāgrahoccaiḥ punar āryayāsau
kaundyā babhāṣe kṛta-hasta-karṣam
bhītāsi kiṃ sādhvy aham asmy avitrī-
ty uccālitā phulla-tanuḥ pratasthe
(Govinda-līlāmṛtam 3.26)

____________________________________
Bhss_2.259:

kṛṣṇasya prātar-āśāya
saṃskṛtaṃ laḍḍukādikam
ādāya lalitā-mukhyāḥ
sakhyo 'py anuyayuḥ sakhīm
(Govinda-līlāmṛtam 3.27)

____________________________________

Bhss_2.260:

atha nija-bhavanād-viniryatī sā
tanu-vasanābharaṇa-cchavi-cchaṭābhiḥ
vyadhita maṇi-vicitra-śātakaumbhīṃ
pura-viśikhāṃ surabhī-kṛtākhilāśā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.25)

____________________________________

Bhss_2.261:

jana-nivaha-gatāgati-pravṛttau
daravimukhī saraṇeḥ śritaika-pārśvā
avanata-dṛg-avācakāsya-padmo-
pari pariguṇṭhana-mādhurī prapede
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.26)

____________________________________

Bhss_2.262:

vīkṣyādhvani parānanda-
calad-vakṣaḥ-pa āñcalām
savayasyāṃ kundavallī
premṇā parijahāsa tām
(Govinda-līlāmṛtam 3.28)

____________________________________

Bhss_2.263:

mūlyānītopasaryās tri-catura-divasān proṣya sandhyāgatas te
bhartā gobhiḥ svagoṣṭhe ghaṭayitum akhilāṃ rātrim eva nyavātsīt
vakṣaḥ prodyan nakhāṅkāvali-citam adharaḥ spaṣṭa-danta-kṣato yat
tat sādhvyās te satītvaṃ samucitam adhunā vyaktam ullālasīti
(Govinda-līlāmṛtam 3.29)

____________________________________

Bhss_2.264-265:

antar-gūḍha-smitotphulla-
kiñcit-kuñcita-locanām
svasakhīṃ lalitālokya
kundavallīm athābravīt

karaka-phala-dhiyāsyāḥ kānane dhṛṣṭa-kīraḥ
stanam anuviniviṣṭaḥ pakva-bimba-bhrameṇa
adaśad adharam uccais tan-nakhāco itaṃ tad-
dhṛdayam idam amuṣyāḥ kiṃ vṛthā śaṅkase tvam
(Govinda-līlāmṛtam 3.30-31)

____________________________________

Bhss_2.266-267:

sakhī-vacaḥ-smārita-kṛṣṇa-saṅga-
līlocchalat-kampa-taraṅgitāṅgīm
tāṃ vīkṣya padmākaram īkṣamāṇā
jagau punaḥ kundalatā sahāsam

ānanda-kampottaralāsi mugdhe!
kiṃ bho vṛthā padmini! kundavallyāḥ
na devaras tvāṃ madhusūdano 'sau
bhrāmyan punaḥ pāsyati bhukta-muktām
(Govinda-līlāmṛtam 3.32-33)

____________________________________

Bhss_2.268-269:

karṇa-śarmada-san-narma-
bharma-kuṇḍala-nirmitau
karma hāṃ kundavallīṃ tāṃ
viśākhāha vicakṣaṇā

svene'nurāgaṃ param udvahantī
phullāpi mṛdvī bhramarāt sulolāt
sat-padminīyaṃ sakhi kundavallī-
bhṛṅgānujād bhī-taralā cakampe
(Govinda-līlāmṛtam 3.34-35)

____________________________________

Bhss_2.270:

athānantaram-
kvacana ca pathi nirjane kadācit
sphuṭam itaretara-vāg-vilāsa-raṅgaiḥ
yadi calati tadā kutaḥ kva yāmī-
ty api na hi vedana-gocarī-karoti
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.27)

____________________________________

Bhss_2.271:

kṛṣṇānurāgeṇa vihasta-cittām
ānanda-rāśiṃ janayantam eva
sandarśayāmāsa pathi vrajantīṃ
nandīśvaraṃ tāṃ kila tuṅgavidyā
(Saṅgraha-kartuḥ)

____________________________________

Bhss_2.272-273:

rasāla-panasārjuna-kramuka-nārikelāsanaiḥ
palāśa-va a-parka ī-khadira-bilva-jambvādibhiḥ
madhūka-girimallikā-bakula-nāga-punnāgakair
aśoka-baka-pā alī-kanaka-campakaiś campakaiḥ

tamāla-navamālikā-kanakayūthikā-yūthikā-
kuraṇ aka-lavaṅgikā-damanakātimuktādibhiḥ
api sthalasarojinī-vicakilādibhiḥ kandalī-
priyaṅgu-tulasī-mukhair api vicitra-vīrudgaṇaiḥ
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 1.111, 113)

____________________________________

Bhss_2.274:

sitāsita-vilohitotpala-saroja-kahlārakai
rathāṅga-baka-sārasaiḥ kurara-haṃsa-kāraṇḍavaiḥ
virājita-taraṅgakair vimala-vāribhir vāpikā-
taḍāga-sarasī-mukhaiḥ parivṛtāni toyāśayaiḥ
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 1.114)

____________________________________

Bhss_2.275:

hambāravair iha gavām api ballavānāṃ
kolāhalair vividha-vandi-kalāvatāṃ taiḥ
sambhrājate priyatayā vrajarāja-sūnor
govardhanād api gurur vraja-vanditād yaḥ
(Vilāpa-kusumāñjaliḥ 60)

____________________________________

Bhss_2.276:

sakhi! nija-purato vidūram āgā
vrajapati-sadma samīpa-varti vṛttam
tad ayi nayana-cātakābhilāṣaḥ
phalati tavāśv iti samprati pratīhi
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.28)

____________________________________

Bhss_2.277-278:

iti nigadita-mātrataḥ svasakhyā
sapadi savepathu-jāḍya-viplutāṅgīm
prasabham abhidadhāra cetayantī
kim api jagāda ca tāṃ tadaiva kaundī

sumukhi! kim adhunaiva viklavābhūr
nayana-pathāmilite'pi kṛṣṇacandre
avagamam akhilaṃ satītvam āptaṃ
tava savayaḥ sada eva yat pramāṇam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.29-30)

____________________________________

Bhss_2.279:

dhṛtim iha hṛdi dhartum īśiṣe no
yad api tad apy abale! kṣaṇaṃ dadhīthāḥ
giri-yuga-bhara-dhāraṇāya yat te
giridhara eva mayādya yojanīyaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.31)

____________________________________

Bhss_2.280:

giridhara-diśa eva śaṅkayā yā-
jani vidhurādya sakhī mahāsatīyam
parivadasi balād imām avijñe!
tad api niyokṣyasi hā punas tam asyām
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.32)

____________________________________

Bhss_2.281:

tvayi muhur iyam arpitāryayā yat
tad ucitam eva vidhitsase'dya bhadram
svam iva sakhi! paraṃ janaṃ na viddhī-
ty uditavatī lalitā punas tayoce
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.33)

____________________________________

Bhss_2.282:

alam alam anayā girāvidūre
kalaya puraḥ puratoraṇopakaṇṭhe
sphaṭika-ghaṭita-ratna-citritāsthā-
ny-abhinava-kuṭṭima-gaṃ hṛd-eka-kāmyam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.34)

____________________________________

Bhss_2.283:

sarasam uṣasi dugdha-naicikīkaḥ
saha-savayāḥ kṛta-malla-raṅga-keliḥ
avagata-bhavad-āli-yāna-vārttā-
kṣubhita-hṛdāgata eṣa bhāti paśya
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.35)

____________________________________

Bhss_2.284:

vrajapura-lalanā-kulonmadiṣṇu-
karaṇa-paṭu-cchavi-maṇḍalopagūḍhaḥ
madhurima-dhurayaiva kiṃ tribhaṅgī-
kṛta-tanur uccala-dāma-māditālīḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.36)

____________________________________

Bhss_2.285:

śrita-mṛdutara-gaṇḍa-kuṇḍalādhyā-
pana-para-tāṇḍava-paṇḍitākṣi-yugmaḥ
pavana-dhuta-paṭāṅga-gaura-nīla-
dyuti-laharī-stimitī-kṛtākhilāśaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.37)

____________________________________

Bhss_2.286:

priya-sakha-bhuja-śīrṣṇi rājad udyat-
karikara-nindaka-dhāma-vāma-bāhuḥ
nija-ruci-vijitābja-ghūrṇanaika-
vyasana-vaśetara-pāṇir eṣa īṣṭe
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.38)

____________________________________

Bhss_2.287:

iti giram atha rūpa-mādhurīṃ tāṃ
yadi caṣakī-kṛta-karṇa-netra-yugmā!
apivad adara-mohatas tadā tat
prasṛmara-saurabham āśv abodhayat tām
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.39)

____________________________________

Bhss_2.288:

pulaka-nivaha-kampa-sampad-aśru-
sruti-kalilāpi dhṛtiṃ dadhaty avādīt
sakhi! kim aparam asti vartma pādau
na mama puraś calato 'sya kiṃ karomi
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.40)

____________________________________

Bhss_2.289:

guru-paravaśataiva doṣa-dūrī-
karaṇa-paṭus tava kiṃ bhiyā hriyā vā
sapadi savayaseti bodhyamānā
laghu laghu gantum iyeṣa sā tad agre
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.41)

____________________________________

Bhss_2.290:

kim idam iti parasparāvaloko-
cchalita-mahāmadhurimṇi yat tayos tāḥ
svam atula-tarasi nyamajjayann ā-
laya iti varṇayituṃ na gīr apīṣṭe
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.42)

____________________________________

Bhss_2.291:

agha-damana-cakora-candrikās tāḥ
śaśi-vadanāpi papau muhuḥ pipāsuḥ
giridhara-mudiroparīha cāta-
ky atanu-rasaṃ pravavarṣa seti citram
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.43)

____________________________________

Bhss_2.292:

atha nija-nija mūrdhni savya-haston-
namana-kalā-kalitāvaguṇṭhanās tāḥ
avanata-nayanāñcalī-vilīḍha-
priya-caraṇābja-sudhā yayus tad agrāt
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.44)

____________________________________

Bhss_2.293:

harir api parivṛtya tan-nitamba-
dyuti-nihitekṣaṇa-paṅkajo 'vatasthe
varatanu-tatir apy atītya tad-go-
puram avaguṇṭhanam īṣad asyati sma
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.45)

____________________________________

Bhss_2.294-295:

sakhi! bhavad avaloka-jāta-harṣaṃ
sapadi sa campaka-mālayā baṭus tam
sukhinam akṛta yat tad iṅgita-jñā
bhavasi na vety uditāha sā svasakhyā

tvam asi khalu yathā tathānvamāsīr
nija-dṛśīr yatase parā vidhitsuḥ
iti dara-vikasat-smitā bhramad-bhrūs
tvaritam avāpa mahāpurāntaraṃ sā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.46-47)

____________________________________

Bhss_2.296:

sphaṭika-ghaṭita-kuḍyam īḍya-bharmoj-
jvala-pa alaṃ pavi-kīlakaṃ kavā am
maṇimaya-lalanā-dhṛta-pradīpa-
vratati-naga-dvija-rāji-rājita-dvāḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.48)

____________________________________

Bhss_2.297:

dyumaṇi-kiraṇa-dīpta-ratna-kumbha-
dhvaja-na a-keki-vṛtāgra-paura ā am
suravara-pura-nindi yatra śaṃ-daṃ
vilasati mandira-vṛndam indirāḍhyam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.49)

(298)

masāra-prācīraṃ marakata-gṛhaṃ hema-pa alaṃ
pravāla-stambhāli-sphaṭika-vṛti-vaidūrya-vaḍabhiḥ
mahānīlendrā aṃ vimala-kuruvindopala-mahā-
pratīhāraṃ nānākṛti jita-vimānāvali-puram
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 1.152)

____________________________________

Bhss_2.299:

kuḍye yasya maṇi-praveka-racite śilpa-kriyā-kalpitaiḥ
pratyāsajya śukaiḥ samaṃ gṛha-śukeṣv āsādita-sthemasu
saprāṇāḥ kim amī ime kim atha vety unmīlataḥ saṃśayād-
dātuṃ dāḍima-bījakāni suciraṃ muhyanti mugdhāṅganāḥ
(Ānanda-vṛndāvana-campūḥ 1.153)

____________________________________

Bhss_2.300:

mukhya-prakoṣṭhe catur ālaye'syā
bhāṇḍāra-gehaṃ varuṇasya diśyam
śrī-kṛṣṇa-vāsaḥ śubha-dakṣiṇa-sthaḥ
śrī-rāma-dhāmottara-diśy udeti
(Vraja-rīti-cintāmaṇiḥ 2.19)

____________________________________

Bhss_2.301:

prācyāṃ gṛhaṃ tādṛśam eva yatra
prācyāṃ sa yasyānyatara-prakoṣṭhe
svaputra-bhadrāya nijeṣṭadevaṃ
nārāyaṇaṃ sevate eva nandaḥ
(Vraja-rīti-cintāmaṇiḥ 2.20)

____________________________________

Bhss_2.302:

koṣālayasyānvita-dakṣiṇāṃśe
kṛṣṇasya dhāmnaḥ śubha-paścime'sti
yā pākaśālā-dvaya-madhya eva
viśrāma-dhāmānuru rādhikāyāḥ
(Vraja-rīti-cintāmaṇiḥ 2.21)

____________________________________

Bhss_2.303:

kṛṣṇasya dhāmno 'nvita dakṣiṇāṃśe
pākālayasyāpi virājamānaḥ
ārāma āste sarasī ca yatra
raho manojñaṃ bahu-geha-vedi
(Vraja-rīti-cintāmaṇiḥ 2.22)

____________________________________

Bhss_2.304:

atha samupaseduṣīṃ sakhībhir hari-
jananī nija-veśma bhāsayantīm
amanuta bhuvana-trayaika-lakṣmīm
uditavatīṃ muditā'rka-mitra-putrīm
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.52)

____________________________________

Bhss_2.305:

tatrāgatāṃ caraṇayoḥ praṇatāṃ svadorbhyām
utthāpya tāṃ hṛdi nidhāya mukunda-mātā
āghrāya mūrdhni muditā jananī parārdhā
snigdhā cucumba mukham aśru-mukhī tato 'syāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.37)

____________________________________

Bhss_2.306:

pratyekam āliṅgya ca tad-vayasyāḥ
papraccha sā'vyāhata-bhavyam asyāḥ
vyagrā sutasyāśana-sādhane drāk
sasneham etāḥ punar āvabhāṣe
(Govinda-līlāmṛtam 3.38)

____________________________________

Bhss_2.307:

na sutāsi kīrtidāyāḥ
kintu mamaiveti tathyam ākhyāmi
prāṇimi vīkṣya mukhaṃ te
kṛṣṇasyeveti kiṃ trapase?
(Ujjvala-nīlamaṇiḥ 4.45)

____________________________________

Bhss_2.308:

madhura-mṛdula-modakādi kiñcit
samam upaveśya sakhī-janair balāt tām
druta-hṛdayā dhaniṣṭhayāśayitvā
bhṛśam upalālya nināya pākaśālām
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.55)

____________________________________

Bhss_2.309:

vividha-madhura-bhakṣyotpādane labdha-varṇā
vraja-bhuvi kila yūyaṃ viśrutā miṣṭa-hastāḥ
tad iha kuruta putryaḥ! sādhu bhakṣyāṇi yatnād
dara-rucir api vatsaḥ saspṛhaṃ me yathātti
(Govinda-līlāmṛtam 3.39)

____________________________________

Bhss_2.310:

upalāvaṇikaṃ tv ekāḥ
kāścit kuruta dādhikam
sārpiṣkam aparā yūyaṃ
vatsāḥ śārkarikaṃ parāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.40)

____________________________________

Bhss_2.311:

sarasa-rasavatī-satprakriyā-paṇḍitāsi
tvam iha rasavatīṃ me yāhi rādhe! prayatnāt
janani! bala-jananyādhiṣṭhitāṃ miṣṭam annaṃ
racaya saha tayaiva vyañjanāny uttamāni
(Govinda-līlāmṛtam 3.41)

____________________________________

Bhss_2.312:

va akam amṛta-keliṃ sādhayātiprayatnāt
sarasa-masṛṇam anyaṃ putri! karpūra-kelim
madhuram amṛta-koṭer yatra kṛṣṇaḥ satṛṣṇas
trijagati na hi kaścit tvām ṛte yasya vettā
(Govinda-līlāmṛtam 3.42)

____________________________________

Bhss_2.313:

yasyām uccair lālasāḍhyaḥ suto me
tāṃ pīyūṣa-granthi-pālīṃ ca kṛtvā
karpūrailādy-anvita-pānake tvaṃ
yatnād vatse! dhehi pañcāmṛtākhye
(Govinda-līlāmṛtam 3.43)

____________________________________

Bhss_2.314:

tvaṃ vidhehi lalite'mba! rasālāṃ
tvaṃ ca ṣāḍavam ihāśu viśākhe!
tvaṃ ca bhoḥ śikhariṇīṃ śaśilekhe
putri campakalate! mathitaṃ tvam
(Govinda-līlāmṛtam 3.44)

____________________________________

Bhss_2.315:

āmikṣāṃ tvaṃ putri! saṃsādhya tasyās

tat-tad-dravyair yoga-pāka-prabhedaiḥ
tat-tad-bhedān tuṅgavidye! vidhehi
tvaṃ matsyaṇḍī-pānakāny amba! citre!
(Govinda-līlāmṛtam 3.45)

____________________________________

Bhss_2.316:

tvaṃ khaṇḍa-maṇḍāni ca raṅgadevi!
tvaṃ kṣīra-sārān vividhān sudevi!
vāsanti! śubhrā mṛdu-phenikās tvaṃ
tvaṃ maṅgale! kuṇḍalikāṃ vidhehi
(Govinda-līlāmṛtam 3.46)

____________________________________

Bhss_2.317:

kādambari! tvaṃ kuru candra-kāntīs
tvaṃ lāsike! taṇḍula-cūrṇa-piṇḍīḥ
tvaṃ śaṣkulīḥ kaumudi! bhūri-bhedās
tvam indu-piṇḍāni madālase'mba!
(Govinda-līlāmṛtam 3.47)

____________________________________

Bhss_2.318:

śaśimukhi! va akāni tvaṃ vidhehi prayatnād
dadhi-va aka-mukhāni prājya-mādhurya-bhāñji
praṇaya sumukhi! ramyāḥ śarkarā-pa ikās tvaṃ
maṇimati! bahu-bhedāṃs tvaṃ ca piṣṭānna-pūpān
(Govinda-līlāmṛtam 3.48)

____________________________________

Bhss_2.319:

vidhatsva bhoḥ kāñcanavalli! vatse!
godhūma-cūrṇodbhava-laḍḍukāni
manoharākhyāni manorame! tvaṃ
tvaṃ mauktikākhyāni ca ratnamāle!
(Govinda-līlāmṛtam 3.49)

____________________________________

Bhss_2.320:

subhṛṣṭa-nistuṣa-tilair
modakān kuru mādhavi!
tathā tila-kadambākhyāḥ
satilāḥ khaṇḍa-pa ikāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.50)

____________________________________

Bhss_2.321:

lājān dhānāṃś ca saṃbhṛṣṭān
pṛthukān ghṛta-bharjitān
kṛtvā vindhye! sitā-kvāthaiḥ
samudgān kuru modakān
(Govinda-līlāmṛtam 3.51)

____________________________________

Bhss_2.322:

rambhe! karambhaṃ kuru śātakumbha-
kuṇḍyāṃ surambhā-phala-śarkarādyaiḥ
niṣpīḍya pakvāmra-rasaṃ manojñe!
sitā-ghana-kṣīra-yutaṃ vidhehi
(Govinda-līlāmṛtam 3.52)

____________________________________

Bhss_2.323:

utthāpitaṃ yat tu mayā mathitvā
prātaḥ sugandhā-payaso dadhīni
tad iṣṭa-gandhaṃ navanīta-piṇḍaṃ
haiyaṅgavīnaṃ kuru bhoḥ kilimbe
(Govinda-līlāmṛtam 3.53)

____________________________________

Bhss_2.324:

svayaṃ dugdhvā vrajendreṇa
prahitaṃ dhavalā-payaḥ
pānārtham ambike mandaṃ
tvaṃ śṛtaṃ kuru vatsayoḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.54)

____________________________________

Bhss_2.325:

ṛjīṣa-darvī-nivahaiḥ parītāṃ
mṛd-dāru-kuṇḍy-ādika-bhājanaiś ca
cullī-cayāḍhyāṃ mama sikta-liptāṃ
tad-dugdha-śālāṃ vrajatāśu bālāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.55)

____________________________________

Bhss_2.326:

nānopakaraṇāni tvaṃ
tāni tāni dhaniṣṭhike!
niṣkāsya tat-tad-bhāṇḍebhyaḥ
pātreṣv ādhāya dāpaya
(Govinda-līlāmṛtam 3.56)

____________________________________

Bhss_2.327:

tat-tat-padārthāṃs tvaritaṃ tulasyā
sahānayā raṅgaṇamālike tvam
ānīya koṣālayato 'smadīyād
dāsī-gaṇair dāpaya tatra tatra
(Govinda-līlāmṛtam 3.57)

____________________________________

Bhss_2.328-329:

āmrātakāmra-phalapūra-karīra-dhātrī-
limpāka-koli-rucakādi-phalāni kāmam
taile ciraṃ salavaṇe kila sandhitāni
mūlāny athārdraka-mukhāni ca rocakāni

matsyaṇḍikā-rasa-ciroṣita-pakva-ciñcā-
dhātrī-rasāla-badarī-śakalāni tadvat
niṣkāsya bhos tvam iha manthanikā-kulebhyaḥ
kṛtvānayendumukhi! kāñcana-bhājaneṣu
(Govinda-līlāmṛtam 3.58-59)

____________________________________

Bhss_2.330:

śande śubhe bharaṇi pīvari miṣṭa-haste
cullīcayopari-dhṛtātula-manthanīṣu
dugdhāni bhārika-gaṇopahṛtāni goṣṭhād
vatsāḥ! śanaiḥ śrapayatāśu nidhāya yūyam
(Govinda-līlāmṛtam 3.60)

____________________________________

Bhss_2.331-332:

kānta-bhuktāvaśiṣṭaṃ saṃ-
bhujya tu jāta-śarmikām
āyātāṃ sva-samīpe tāṃ
rādhām āha salālanam

sarasija-mukhi! kīrtidaikakīrte!
pacana-kalā-caturā kṛtāsi dhātrā
tad ayi rasavatīṃ praviśya pākaṃ
kuru lalitādi-sakhī-kṛteti kṛtyam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.56)

____________________________________

Bhss_2.333:

śaśi-mukhi! śaradāṃ śataṃ jayaivaṃ
sukhaya manonayane mamety uditvā
anayata sumanoharās tad-ālīḥ
śam atula-vatsalatā-latā natāḥ sā

____________________________________

Bhss_2.334:

goṣṭheśvarīṃ samabhivādya viśeṣa-namrā
tat-pāṇi-padma-dhṛta-pāṇir atīva kamrā
āsādya rāma-jananīṃ praṇanāma yātām
adhyakṣatāṃ pacana-karmaṇi sābhijātā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.84)

____________________________________

Bhss_2.335:

kailāsa-śailaka-nibhaṃ dadhatī sva-kāntyā
nīlāṃśukā praṇayinī hi sadātra rādhā
ehīti doḥ-prasaraṇena muhur vadantī
śiśleṣa tāṃ samukha-cumbam asau hasantī

____________________________________

Bhss_2.336:

tābhyāṃ mahānasam upetya ca pāka-śālā-
pālīḥ smitena mṛdunā vacasā ca bālā
sammānya mānya-caritā mumude mitāni
pāka-kriyopakaraṇāni vilokya tāni
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.85)

____________________________________

Bhss_2.337-338:
kuṣmāṇḍakālu-kacu-mānaka-kanda-tumbī-
vārttāku-mūlaka-paṭola-phalāni śimbī
ḍiṇḍīśa-vāraṇa-buṣāma-phalāny anīcā-
rambhā-viśeṣa-nava-garbha-navīna-mocāḥ

vāstūka-māriṣa-paṭola-śikhāḥ kalāya-
vallī-śikhāś caṇakāgra-śikhāḥ pradhāya
tumbī-śikhāś ca mṛdulāḥ saha-podikāgrāṇy
ālokya saikṣata sakhīḥ sarasāḥ samagrāḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.86-87)

____________________________________

Bhss_2.339:

yad yena yena vidhinā ruciratvam etya
yad vyañjane yad upayujyata ity avetya
tābhir mahānasa-carībhir amūni tāni
tat-tat-prakāram atha kuṭṭita-karttitāni
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.88)

____________________________________

Bhss_2.340:

elā-lavaṅga-maricārdraka-jāty-ajājī-
jātīphala-tvaca-sulāṅgali-sasya-rājīḥ
siddhārtha-taṇḍula-niśā dalitāṃś ca māṣān
kecij janāḥ pipiṣur abja-dṛśām aśeṣān
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.89)

____________________________________

Bhss_2.341:

piṣṭvā suvarṇa-puṭikāsu śubha-prabhāvair
ācchāditāsv anucarī-ghaṭayā śarāvaiḥ
susthāpitāni vasanopari pāka-līlā-
rambhe cakāra hṛdayaṃ niravadya-śīlā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.90)

____________________________________

Bhss_2.342:

āvaśyakābharaṇa-veśa-lasat-pratīkā
dhautāṅghri-pāṇi-kamalā saha-rohiṇīkā
babhrāja sā vara-mahānasa-vedikāyāṃ
śraddhāya kautukavatī pacana-kriyāyām
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.91)

____________________________________

Bhss_2.343:

dīptāsu rāma-jananīṅgitato 'nalena
cullīṣu cārutara-dāru-samujjvalena
ārūruhann akhila-locana-citta-jaitrīs
tās tāmra-rīti-rajatācita-pāka-pātrīḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.92)

____________________________________

Bhss_2.344:

jajjvāla sa svayam aphut-kṛti-vīta-dhūmam
agniḥ svayaṃ jalam abhūd anabhūma-bhūma
yad yatra yatra lavaṇaṃ ca tathā pramāṇaṃ
tat tatra tat kara-tale'kuruta pramāṇam
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 2.93)

____________________________________

Bhss_2.345:

aguru-sarala-devadāru-dāru-
jvalana-pariśrita-cullikā-cayāgre
nihita-vividha-pātra-rāji-rājad-
bahuvidha-temana-sādhu-sādhanārtham

____________________________________

Bhss_2.Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.63:

____________________________________

Bhss_2.346-347:

jvalana-kalana-pātra-dhāraṇonna-
ty-avanati-mūrchana-darvi-cālanādyaiḥ
trivali-kuca-bhujāṃsa-kampa-celoc-
calana-vaśād udapādi yas tadā'syāḥ

madhurima-bharam acyutaḥ svasaudha-
sphurita-gavākṣa-dhṛtekṣaṇaḥ pibaṃs tam
madana-madam udañcitaṃ vivṛṇvan
kim api jagāda paṭur baṭuṃ miṣeṇa
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 5.64-65)

____________________________________

Bhss_2.348:

prahitya taṃ sātha mahānasaṃ gatā
kiṃ kiṃ tvayā sādhitam etayā saha
sarvaṃ tad etan mama temanādikaṃ
saṃdarśayety āha balasya mātaram
(Govinda-līlāmṛtam 3.84)

____________________________________

Bhss_2.349:

tām āha sammārjita-vedikāntare
navīna-mṛd-bhājana-paṅkti sambhṛtam
sā darśayantī kṛta-temanādikaṃ
rādhāṃ praśaṃsanty atha tāṃ ca rohiṇī
(Govinda-līlāmṛtam 3.85)

____________________________________

Bhss_2.350:

sumadhuraṃ śaśito 'pi susaṃskṛtaṃ
nipuṇayā pacane mṛdu rādhayā
pravara-manthanikāsu susambhṛtaṃ
sumukhi! paśya puraḥ sakhi! pāyasam
(Govinda-līlāmṛtam 3.86)

____________________________________

Bhss_2.351:

bala-puṣṭi-karaṃ hṛdyaṃ
madhuraṃ mṛdulaṃ sati!
manthanī-sambhṛtaṃ paśya
saṃyāvam anayā kṛtam
(Govinda-līlāmṛtam 3.87)

____________________________________

Bhss_2.352:

rambhā-sīrī-kṣīrasāraiḥ
śaṣkulīr vividhāḥ sakhi!
paśya piṣṭa-vikāraṃś ca
nānā-bhedān susaṃskṛtān
(Govinda-līlāmṛtam 3.88)

____________________________________

Bhss_2.353:

pīyūṣagranthi-karpūra-
kelikāmṛtakelikāḥ
anayā saṃskṛtāḥ paśya
yad vidhir me na gocaraḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.89)

____________________________________

Bhss_2.354:

kevalo mathita-klinno
maudgo 'yaṃ vaṭako dvidhā
sitā-lavaṇa-saṃyogān
māṣasyāpi catur-vidhaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.90)

____________________________________

Bhss_2.355:

ciñcāmrātaka-cukrāmrais
tat tad dravyādi-yogataḥ
īṣan-madhura-gāḍhādi-
bhedād amlo dviṣaḍ-vidhaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.91)

____________________________________

Bhss_2.356-357:

baddha-rambhā-navya-garbha-
tan-navya-mukulāṃśayoḥ
māna-kandāmbu-kacvīnāṃ
mukhāṃśasyālukasya ca

kuṣmāṇḍa-ḍiṇḍiśāṇāṃ ca
cakrābha-khaṇḍa-jālakam
caṇaka-kṣoda-paṅkāktaṃ
ghṛta-bhṛṣṭaṃ pṛthak pṛthak
(Govinda-līlāmṛtam 3.92-93)

____________________________________

Bhss_2.358:

caṇaka-kṣoda-va akān-
yājya-bhṛṣṭāni kevalam
aparāny amla-sat-takra-
kvātha-klinnāni lokaya
(Govinda-līlāmṛtam 3.94)

____________________________________

Bhss_2.359:

caṇaka-kṣoda-piṇḍānāṃ
svinnānāṃ kvathitāmbhasi
khaṇḍāni dravya-pākādi-
bhedān nānā-vidhāni ca
(Govinda-līlāmṛtam 3.95)

____________________________________

Bhss_2.360:

vaṭikā phala-mūlānāṃ
pṛthak saṃyoga-bhedataḥ
trijāta-maricādyais tu
prakārān bahudhā-kṛtān
(Govinda-līlāmṛtam 3.96)

____________________________________

Bhss_2.361:

karkāru-jyotsnikālābu-
phalāny āli pṛthak pṛthak
rājikā-dadhi-yogena
saṃskṛtāny anayā śubhe
(Govinda-līlāmṛtam 3.97)

____________________________________

Bhss_2.362:

vatsepsita-prasūnāni
ghṛta-bhṛṣṭāni kevalam
ghṛta-bhṛṣṭā dadhi-klinnāḥ
kalikāḥ kovidārajāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.98)

____________________________________

Bhss_2.363:

ghṛta-bhṛṣṭā dadhi-klinnāḥ
prasūna-vaṭikā dvidhā
paṭolasya phalāny ājya-
bhṛṣṭāni ruci-dāny alam
(Govinda-līlāmṛtam 3.99)

____________________________________

Bhss_2.364:

vṛddha-kuṣmāṇḍa-vaṭikāḥ
kacvī-mānālu-kandakaiḥ
tikta-lālita-cūrṇāḍhyāś
cavikāḍhyāḥ parāḥ kṛtāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.100)

____________________________________

Bhss_2.365:

sitailā-maricair yogād
dugdha-tumbī-kṛtānayā
tad-yogād aparaṃ miṣṭaṃ
kṣīra-kuṣmāṇḍa-nāmakam
(Govinda-līlāmṛtam 3.101)

____________________________________

Bhss_2.366:

dadhi-śūraṇakaṃ miṣṭaṃ
dhātrī-śūraṇakaṃ param
dadhnaikaṃ bharjitaṃ cānyaṃ
kāravilva-phalaṃ dvidhā
(Govinda-līlāmṛtam 3.102)

____________________________________

Bhss_2.367:

mṛdu-rambhā-garbha-khaṇḍa-
vṛddha-kuṣmāṇḍa-khaṇḍayoḥ
sitā-dadhi-yutaḥ pāko
madhurāmlaḥ suśītalaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.103)

____________________________________

Bhss_2.368:

nālīta-methī-śatapuṣpikā-miśī-
paṭola-vāstūka-vitunna-māriṣāḥ
prakāra-saṃyoga-vibhedato 'nayā
śākāḥ sudhā-garva-hṛtaḥ susaṃskṛtāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.104)

____________________________________

Bhss_2.369:

kalambī pakva-ciñcāyā
rasa-pakvā ruci-pradā
kṛṣṇa-nālīta-śāko 'yam
āmāmra-phala-yuk śubhaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 3.105)

____________________________________

Bhss_2.370:

mayuṣṭhakasya mudgasya
māṣasyāpy adhunā mayā
trividho 'yaṃ sudhākūpa-
nibhaḥ sūpo vipācyate
(Govinda-līlāmṛtam 3.106)

____________________________________

Bhss_2.371:

paṅkaiḥ sumana-cūrṇānāṃ
dāsībhir bhṛśa-marditaiḥ
pūrṇendu-maṇḍalākārāḥ
kriyante ro ikā mayā
(Govinda-līlāmṛtam 3.107)

____________________________________

Bhss_2.372:

kṛtāni kriyamāṇāni
kartavyāni tu kānicit
ity anna-vyañjanāni tvaṃ
saṃsiddhāni pratīhi nau
(Govinda-līlāmṛtam 3.109)

____________________________________

Bhss_2.373-374:

saurabhya-sadvarṇa-manoharaṃ tat
sā vīkṣya sarvaṃ muditā babhūva
jijñāsamānām atha tad-vidhānaṃ
tāṃ rohiṇī vismaya-pūrvam āha

sāmagrī saiva sāmānyā
pākasya prakriyāpy asau
kintv apūrva-guṇe hetur
gāndharvā-hasta-sauṣṭhavam
(Govinda-līlāmṛtam 3.110-111)

____________________________________

Bhss_2.375:

sā tāṃ rādhām anna-saṃskāra-saktāṃ
prasvidyantīṃ lajjayā namra-vaktrām
dṛṣṭvā rājñī sneha-viklinna-cittā
dāsīm asyā vījanāyādideśa
(Govinda-līlāmṛtam 3.112)

____________________________________

Bhss_2.376-377:

atha tasyāḥ pariveśana-kauśalam āha-
vyāptāyāṃ vasanena bhojana-bhuvi śrī-ratna-pīṭhāgratas
tat-tad-vyañjana-ratna-ratna-puṭikā-paṅktiḥ krameṇābhitaḥ
miṣṭābhīṣṭa-supiṣṭakaugha-puṭikā-paṅktis tu tāsāṃ bahiḥ
samyag bhavya-sugavya-hema-puṭikā-paṅktiś ca tāsāṃ bahiḥ

ity evaṃ kramato 'rdha-maṇḍalatayā paṅkti-krameṇādbhute
svālībhiḥ puru-cāru-citra-racanād vaividhya āpādite
anyonyāvyatiṣakta-sūkṣma-surabhi-ślakṣṇair ghṛtācyotanair
madhye hemamayī vyadhāyi rucirā pātrī śubhair odanaiḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.1-2)

____________________________________

Bhss_2.378:

sauvarṇīṃ tala-pātrikāṃ ghṛta-pu ī-limpāka-khaṇḍādibhiḥ
sandhānārdra-rasāla-khaṇḍa-sahitaiḥ satkāsamardādibhiḥ
yuktāṃ dakṣiṇato nidhāya nika e tasyāś ca bhṛṅgārakān
karpūreṇa suvāsitena payasā pūrṇān vyadhāt kānakān
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.3)

____________________________________

Bhss_2.379:

tasyāḥ pāka-sukauśalaṃ bahu-vidhaṃ dṛṣṭvā vrajeśa-priyā
tāsāṃ tatpariveṣa-citra-racanāṃ cātisphurad-vismayā
ānetuṃ prajighāya vatsala-manāḥ kṛṣṇaṃ ca rāmaṃ ca sā
dhātreyīm atha tau samīyatur atiśraddhā-vaśād añjasā
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.4)

____________________________________

Bhss_2.380:

natvā mātaram ājñayā saha-balas tasyāḥ samullāsanaḥ
premṇā bālaka-dāsikā-kṛta-padāmbhoja-dvayī-dhāvanaḥ
ācamyopaviveśa sammukhatayā cārv-annapātrī-puraḥ
sarvaṃ tat-tad-avekṣya vismita-manā babhrāja pītāmbaraḥ
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.5)

____________________________________

Bhss_2.381:

śrīdāma-subalau vāme
puro 'sya madhumaṅgalaḥ
dakṣiṇe śrī-balaś cānye
paritaḥ samupāviśan
(Govinda-līlāmṛtam 4.22)

____________________________________

Bhss_2.382:

mātṛbhyāṃ krama-darśitena hi pathā bhoktuṃ samārabdhavān
yad yad bhoktum upakramaṃ sma kurute tyaktuṃ na tat soḍhavān
bhoktuṃ tat tad aśeṣam apy abhilaṣan sāmarthyavāṃś ca svayaṃ
kiñcit kiñcid abhukta vīkṣaka-bhiyā durvāda-bhītyāpy ayam
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.7)

____________________________________

Bhss_2.383:

vyākhyādbhiḥ saha-bhojibhiḥ saha-balaiḥ pākasya tat-kauśalaṃ
svāduṅkāram adann avāg api hṛdā so 'pi praśaṃsann alam
ādau pāyasam āśa kiñcid apara-prācurya-paryāptatāṃ
vīkṣya vyañjana-ratna-yatna-gaminā lobhena bhūmnā citām
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.8)

____________________________________

Bhss_2.384:

śākādi-kramato 'bhitoṣa-vaśataḥ sarvāṇi sad-vyañjanā-
ny ādan mātṛ-mude bhaved api yathā paktrī-manorañjanā
tān sarvān saha-bhojinaḥ sarasayā vācā hasan hāsayan
bhuñjadhvaṃ na parityajeta kim apīty ekāntam āhlādayan
(Kṛṣṇāhnika-kaumudī 3.9)

____________________________________

Bhss_2.385:

sva-sva-saṃskṛta-miṣṭānnaṃ
prātar-āśopayogi yat
upajahrus tayāhūtā
mātre gopyo mudānvitāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.24)

____________________________________

Bhss_2.386:

śrī-rādhayā yatnata eva gehād
ānīta-khaṇḍodbhava-laḍḍukāni
gaṅgā-jalākhyāny atha raṅgadevī
tad-iṅgitenopajahāra mātre
(Govinda-līlāmṛtam 4.25)

____________________________________

Bhss_2.387:

tāni mātā balādibhyo
vibhajya snehato dadau
prakīrṇa-svarṇa-pātreṣu
vinidhāya pṛthak pṛthak
(Govinda-līlāmṛtam 4.26)

____________________________________

Bhss_2.388:

āsvādayantaṃ ghṛta-pakvam annaṃ
sunarmabhis tān api hāsayantam
ālokayantaṃ nayanāñcalena
rādhānanaṃ taṃ dadṛśur mudālyaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.27)

____________________________________

Bhss_2.389:

ado bhadram idaṃ miṣṭam
etat snigdhaṃ sucāru tat
tarjanyā darśayanty ambā
bhuṅkṣva vatsety abhāṣata
(Govinda-līlāmṛtam 4.28)

____________________________________

Bhss_2.390:

yad yad iṣṭaṃ bhaved yasya
jñātvā jñātvā hasan hariḥ
tasmai tasmai dadau tat tat
svapātrāt prakṣipan muhuḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.29)

____________________________________

Bhss_2.391-393:

vīkṣya yatnānvitām ambāṃ
mandam aśnantam acyutam
parihāsa-paṭus tasmin
vrajeśām avadad baṭuḥ

ayaṃ ced bhūri nātty amba!
dehi me sarvam admy asau
mayaivāliṅgitaḥ puṣṭo
bhavitā bhūri-bhojinā

nāsya manda-ruceḥ śaktir
ghṛta-pakvānna-bhojane
tad asmai laghu-rāddhānnaṃ
vyañjanāny amba! dāpaya
(Govinda-līlāmṛtam 4.30-32)

____________________________________

Bhss_2.394:

atha kṛṣṇaḥ svapātrastha-
pakvānnāñjalibhir hasan
pañca-ṣaiḥ pūrayāmāsa
bhuṅkṣveti baṭu-bhājanam
(Govinda-līlāmṛtam 4.33)

____________________________________

Bhss_2.395-396:

tato vāma-kaphoṇiṃ svaṃ
vādayan vāma-pārśvake
samyag bhoktuṃ kṛtārambhaḥ
prahṛṣṭo baṭur āha tam

vayasya! paśya bhakṣye'ham
ity aśnan kavala-dvayam
mātar me dadhi dehīti
prāhiṇot tāṃ tadāhṛtau
(Govinda-līlāmṛtam 4.34-35)

____________________________________

Bhss_2.397:

gopāḥ paśyata nṛtyatīha capalaḥ pakvānna-labdhāśayā
kīśeśo dadhi-lampa o 'yam iti tān kṛtvonmukhāṃs tad-diśi
teṣāṃ bhojana-bhājaneṣu śanakair nikṣipya bhakṣyaṃ nijaṃ
sarvaṃ bhuktam idaṃ mayeti sa punar garvāyamāno 'vadat
(Govinda-līlāmṛtam 4.36)

____________________________________

Bhss_2.398:

tathāgatāṃ tāṃ dadhi-pātra-hastām
uvāca paśyāmba! vinaiva dadhnā
mayopabhuktaṃ drutam eva sarvaṃ
tat pāyasaṃ dāpaya bhūri mahyam
(Govinda-līlāmṛtam 4.37)

____________________________________

Bhss_2.399:

haimeṣu pātreṣu nidhāya rādhayā

navīna-rambhā-dala-manda-mārutaiḥ
śītīkṛtaṃ sve pariveśitaṃ kare
tebhyo dadau pāyasam āśu rohiṇī
(Govinda-līlāmṛtam 4.38)

____________________________________

Bhss_2.400:

ānīyānīya gāndharvā-
dattāni vyañjanāni sā
śākādīny amla-śeṣāṇi
tebhyo 'dāt kramaśaḥ śanaiḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.40)

____________________________________

Bhss_2.401:

rambhodarastha-cchada-varṇa-lāghavāḥ
saṃmṛṣṭa-godhūma-sucūrṇa-ro ikāḥ
ghṛtābhiṣiktāḥ pariveśitās tayā
tebhyo 'nya-pātreṣu nidhāya sā dadau
(Govinda-līlāmṛtam 4.41)

____________________________________

Bhss_2.402:

pūrvaṃ pakvānnam uddiśyā-
dhunā tv annādikaṃ ca yā
baṭoḥ suparihāsoktir
nātra syāt punar uktatā

____________________________________

Bhss_2.403:

kṛṣṇaḥ satṛṣṇo naivātra
balaḥ kavala-mātra-bhuk
śrīdāmā nāma mandāśī
subalo 'su-balojjhitaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.45)

____________________________________

Bhss_2.404:

kvaiṣāṃ bhakṣyaikatānatva-
rāhityam avidagdhatā
kvaitad annaṃ sudhā-nindi
svayaṃ lakṣmyaiva sādhitam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.46)

____________________________________

Bhss_2.405:

kāvyaṃ viphalatāṃ kiṃ na
yāti sat-kavi-nirmitam?
yatra goṣṭhyāṃ tad-āsvāda-
lolupatvaṃ na vartate
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.47)

____________________________________

Bhss_2.406:

catur-varga-phalam mūrtaṃ
etad-annaṃ catur-vidham
ahaṃ kevalam eko 'sya
pātram ity avadad baṭuḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.48)

____________________________________

Bhss_2.407:

śrīdāmovāca piṇḍībhiḥ
piciṇḍaṃ pūraya drutam
yad eva tava sarvasvaṃ
yad arthaṃ baṭutām adhāḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.49)

____________________________________

Bhss_2.408:

baṭur ākhyad are mūrkha!
gopas tvaṃ kiṃ nu vetsyasi?
rasāsvādaṃ svadharmārthaṃ
gā roddhum aṭavīm aṭa
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.50)

____________________________________

Bhss_2.409:

paśyaiṣo 'ham anūcāno
vipro yair man-mukhe hutam!
tair iṣṭaḥ sarva-yajñena
bhagavān eva kevalam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.51)

____________________________________

Bhss_2.410:

śrīdāmoce śruti-smṛtyor
vartmāpi śata-janmasu
tvayā paricitaṃ naiva
vipratve sūtram eva te
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.52)

____________________________________

Bhss_2.411:

kṛṣṇaḥ prāha baṭor asti
rasa-śāstre'nuśīlanam
vyañjanāneka-tātparya-
lakṣaṇābhijñatā yataḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.53)

____________________________________

Bhss_2.412:
baṭur āha ṣaḍ evātra
rasā na tv aṣṭa man-mate
ṣoḍhaiva nyāyya āsvādo
yat ṣaḍ evendriyāṇi naḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.54)

____________________________________

Bhss_2.413:

rasā hy aṣṭāv iti prāhur
ye te'pi vyañjanāśritāḥ
vyañjanābhijñatā-leśo 'py
eṣāṃ kintu na vidyate
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.56)

____________________________________

Bhss_2.414:

vihāya śāka-sūpādīn
vihāyas te dhayanti yat
tan nīraṃ prakaṭaṃ hitvā
dhāvanty eva marīcikām
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.57)

____________________________________

Bhss_2.415:

kāraṇaṃ rasa-niṣpattau
carvaṇeneti taj jaguḥ
carvan tu paricoṣyanti
na pitur janma-koṭibhiḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.58)

____________________________________

Bhss_2.416:

rāmaḥ prāha rasāsvāde
ke'nubhāvā bhavan-mate
ke vā sañcāriṇaḥ ko vā
sthāyī sa svādyate katham
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.59)

____________________________________

Bhss_2.417:

baṭur ūce yad aprāptyā
pūrvam evāśru me bhavet
prāptyā tu vyañjanasyāsya
pulakāsya-prasannate
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.60)

____________________________________

Bhss_2.418:

varṇasya snigdhatā-tṛptyā
vaivarṇyaṃ tac ca paśya me
bhuñjāna eva yad vacmi
svaro me tena bhidyate
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.61)

____________________________________

Bhss_2.419:

stambho me bhūri miṣṭānna-
bhojanāśakti-duḥkha-jaḥ
prasvedaḥ prakaṭo 'nte tu
pralayo bahu-bhakṣaṇāt
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.62)

____________________________________

Bhss_2.420:

ālasya-cintā-svāpādyāḥ
spaṣṭāḥ sañcāriṇo 'tra naḥ
svādyatvenaika evāpi
sthāyī tu vividhābhidhaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.63)

____________________________________

Bhss_2.421-422:

ājyābhyaktāni bhaktāni
manye kāñcana-vāriṇā
snapitānīva saurabhyaṃ
yeṣāṃ saulabhyam abhyagāt

godanta-kṛtta-ghāsādi-
ghrāyiṇyāṃ gopa-saṃsadi
kṛta-puṇyasya me bhūri-
bhoga-bhājaḥ prasaṅgataḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.70-71)

____________________________________

Bhss_2.423:

vane viprās tapasyanti
patra-mūla-phalāśanāḥ
baṭos te nādhikāro 'sti
bhoge yāhi tapaś cara
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.72)

____________________________________

Bhss_2.424-425:

satyaṃ bho yaiḥ purā taptaṃ
patra-mūla-phalādibhiḥ
pariṇamya januṣy atra
vyañjanatvena tair mama

bhauma-svarga-juṣaḥ sādhu
pratyakṣī-bhūyate'nvaham
iti jānīta-bhogo 'yam
atapta-tapasaḥ kutaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.73-74)

____________________________________

Bhss_2.426:

evaṃ cet prathamaṃ prāptum
arhanty ete valīmukhāḥ
vāg-vyaya-śramiṇo 'trāpi
januṣy ete tapasvinaḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.79)

____________________________________

Bhss_2.427:

śītoṣṇa-vāta-sahanāḥ
patra-puṣpa-phalāśanāḥ
jāti-smarāḥ kathaṃ na syuḥ
ko 'mīṣāṃ vetti vijñatām
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.80)

____________________________________

Bhss_2.428:

kṛṣṇaḥ prāha sakhe! viprā
brahmopāsana-tatparāḥ
kīśāḥ kukṣimbharā eṣāṃ
dvayeṣāṃ mahad-antaram
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.81)

____________________________________

Bhss_2.429:

asya kīśasya cāvaimi
na kim apy antaraṃ hare!
naratvaṃ vānaratvaṃ vā-
nayor bhede na kāraṇam
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.82)

____________________________________

Bhss_2.430:

kiṃ ca khyāpayatā tena
loke'pūrvāṃ svavijnatāṃ
bṛhattvād bṛṃhaṇatvāc ca
svakukṣir brahma manyate
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.83)

____________________________________

Bhss_2.431:

atas triṣavaṇaṃ tasya
dhyāyatā pūrti-sādhanam
sa evopāsyate'nena
naiṣṭhika-brahmacāriṇā
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.84)

____________________________________

Bhss_2.432:

kadācid bhūri-pakkānna-
grasanāveśa-saṃbhramaiḥ
kīśāyitaṃ syāt pāṇibhyāṃ
bhuñjānasyāsya lāghavaiḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.85)

____________________________________

Bhss_2.433:

ity uktvājīhasat sarvān
subalas tān baṭuḥ sa tu
hasan bhuñjāna evoccaiḥ
kāśaiḥ śoṇa-mukho 'bhavat
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.86)

____________________________________

Bhss_2.434:

goṣṭheśāha baṭo! tiṣṭha
kṣaṇaṃ mā bhuṅkṣva mā hasa!
sthairyam āpnuhi mā jalpa
mainaṃ hāsayatārbhakāḥ
(Kṛṣṇa-bhāvanāmṛtam 6.87)

____________________________________

Bhss_2.435:

dhaniṣṭhayā yal-lalitādi-saṃskṛtaṃ
tat-tad-rasālādikam āhṛtaṃ puraḥ
kṛtvā pṛthak pātracaye vrajeśvarī
sasneham ebhyo dadatī mumoda sā
(Govinda-līlāmṛtam 4.42)

____________________________________

Bhss_2.436:

hṛdaya-dayita-mukha-vīkṣaṇa-hṛṣṭās
tad atimadhura-mṛdu-kānti-vikṛṣṭāḥ
mumudur udita-pṛthu-bhāva-vihastā
ramaṇa-bhavanam adhi tāḥ puru-śastāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.43)

____________________________________

Bhss_2.437:

annānyatho tāni catur-vidhāni te
pīyuṣa-sārodbhava-vikriyā iva
āsvādayanto madhurāṇi saspṛhaṃ
taṃ hāsayanto jahasuś ca narmabhiḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.44)

____________________________________

Bhss_2.438:

carvanti carvyāṇi mṛdūni kecil
lehyāni cānye caṭulaṃ lihanti
pibanti peyāni pare prahṛṣṭāś
cūṣyanti coṣyāṇy apare vitṛptāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.45)

____________________________________

Bhss_2.439:

svāduṅkāraṃ kamala-nayanaḥ saspṛhaṃ tat tad annaṃ
hasta-sparśād amṛta-madhuraṃ manda-mandaṃ priyāyāḥ
tad vaktrābja-prahita-nayana-prānta-bhṛṅgo nigūḍhaṃ
prāśnann ambā-manasi nibiḍaṃ sa pramodaṃ vyatānīt
(Govinda-līlāmṛtam 4.46)

____________________________________

Bhss_2.440:

prahita-cakita-netra-prānta-dṛṣṭi-praṇālī-
milita-tad-atilāvanyāmṛtāsvāda-puṣṭā
prasarad-akhila-bhāvollāsam ācchādayantī
dayita-hṛdayam uccai rādhikāpy ājahāra
(Govinda-līlāmṛtam 4.47)

____________________________________

Bhss_2.441:

atha bala-jananīṃ tām antarākṛtya nṛtyan-
madakala-madirākṣīm arpayantīṃ kare'syāḥ
mṛdu mṛdu madhurānnaṃ preyasīṃ prekṣya kṛṣṇaḥ
ślatha-rucir aśane'bhūd unmanā nāgareśaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.48)

____________________________________

Bhss_2.442:

sāmibhuktaṃ kiyat tena
kiṃca tryaṃśāvaśeṣitam
bhakṣyaṃ vīkṣyāśane mandaṃ
taṃ cāsīd vyākulā prasūḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.49)

____________________________________

Bhss_2.443:

yatnāt saṃskṛtam annādi
sarvaṃ tyaktaṃ kathaṃ suta!
kṣudhito 'si kiyad bhuṅkṣva
śapathaḥ śiraso mama
(Govinda-līlāmṛtam 4.50)

____________________________________

Bhss_2.444:

ānāyya yatnād vṛṣabhānu-kanyakāṃ
saṃskāritaṃ sarvam idaṃ sutānayā
annādi miṣṭaṃ ca sudhā-parārddhatas
tathāpi nāśnāsi karomi kiṃ hatā
(Govinda-līlāmṛtam 4.51)

____________________________________

Bhss_2.445:

atha sā rohiṇīm āha
paśya rohiṇi! cañcalaḥ
durbalaḥ kṣudhito 'py eṣa
kim apy atti na manda-bhuk
(Govinda-līlāmṛtam 4.52)

____________________________________

Bhss_2.446-447:

tataḥ sneha-parītāṅgī
lālayanty agha-mardanam
pralamba-hantur ambeyaṃ
babhāṣe taṃ puraḥsthitā

yatnād annaṃ sādhitaṃ vatsa! miṣṭaṃ
mallī-mṛdvyā rādhayedaṃ mayā ca
kṣut-kṣāmo 'si tvaṃ ca nāśnāsi tat tām
ambām etāṃ māṃ ca kiṃvā dunoṣi
(Govinda-līlāmṛtam 4.53-54)

____________________________________

Bhss_2.448:

jananī tava paśya khidyate
suta! nirmañcanam atra yāmi te
bhramato bhavitā vane śramaḥ
kiyad aśnīhi vidhehi mad-vacaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.55)

____________________________________

Bhss_2.449:

bhuktaṃ mayā bhūri gatā bubhukṣe-
ty uktvā niyamyocchalitaṃ vikāram
taṃ vīkṣya mandaṃ punar apy adantaṃ
nanandatur nanda-sutaṃ jananyau
(Govinda-līlāmṛtam 4.56)

____________________________________

Bhss_2.450:

idam idam atimiṣṭaṃ vatsa! bhuṅkṣveti mātā
saśapatham atha tat-tad-darśayanty aṅgulībhiḥ
sakalam abhilaṣantī kartum aśru-plutākṣī
tad udara-gatam annaṃ sātmajaṃ vāvadīti
(Govinda-līlāmṛtam 4.57)

____________________________________

Bhss_2.451:

rasālā-pakvāmra-drava-śikhariṇī-ṣāḍava-payaḥ-
karambhāmikṣā-vyañjana-dadhi-phalāpūpa-va akān
kṛtāmreḍā netra-stanaja-payasā klinna-sicayā-
py atṛptā taṃ tṛptaṃ muhur atha sutaṃ prāśayad iyam
(Govinda-līlāmṛtam 4.58)

____________________________________

Bhss_2.452:

bhakṣyaṃ bhojyaṃ bahutara-miṣṭaṃ
lehyaṃ peyaṃ mṛdu-madhuraṃ te
bhuktvā pītvā rasabhara-tṛptāḥ
sarve'bhūvan vana-gamanotkāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.59)

____________________________________

Bhss_2.453:

sarve suvāsita-mṛdā mukha-pāṇi-padmā-
ny āmṛjya sādhu mṛduleṣikayā ca dantān
dāsaiḥ praṇīta-kanakādika-kuṇḍikāsu
tair datta-vāribhir athācamanaṃ vyadhūs te
(Govinda-līlāmṛtam 4.60)

____________________________________

Bhss_2.454:

elā-lavaṅga-ghanasāra-vimiśritābhir
jambūla-datta-vara-khādira-golikābhiḥ
śītojjvalābhir adhivāsya mudā mukhaṃ te
savyena pūrṇam udaraṃ mamṛjuḥ kareṇa
(Govinda-līlāmṛtam 4.61)

____________________________________

Bhss_2.455:


rasāla-kara-saṃskṛtopahṛta-nāgavallī-sphurat-
supakva-dala-vīṭikāḥ sukham adanta evotsukāḥ
tataḥ śatapadāntarālaya-viśāla-palyaṅkikā-
kuleṣv atha viśaśramuḥ parijanair amī vījitāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.62)

____________________________________

Bhss_2.456:

tam iha viśramitaṃ paricārakāḥ
śikhi-dala-vyajanaiḥ samavījayan
avadalayya dalaṃ mṛdu-vīṭikāḥ
prabhum athādayati sma vilāsakaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.63)

____________________________________

Bhss_2.457-458:

niṣkramya dhautāṅghri-karāṃ mahānasād
dāsī-gaṇais tāṃ vyajanair upāsitām
rādhāṃ prakoṣṭhāntara-gāṃ sakhī-janair
vilokayantīṃ ramaṇaṃ gavākṣataḥ

ānandaja-sveda-jalair vrajeśayā
pratīyamānāṃ śrama-karṣitety alam
bhoktuṃ prayatnād upaveśya sā mudā
balāmbayānnāni gṛhād adāpayat
(Govinda-līlāmṛtam 4.64-65)

____________________________________

Bhss_2.459:

tayā nidiṣṭā ghṛta-saṃskṛtānnaṃ
dātuṃ dhaniṣṭhā hari-bhukta-śeṣaiḥ
saṃmiśrya gūḍhaṃ ghṛta-saṃskṛtānnair
gṛhāt tadānīya dadāv amūbhyaḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.66)

____________________________________

Bhss_2.460-461:

anaśnantīṃ hriyā vīkṣya
vastrāvṛta-natānanām
rādhikām avadat kṛṣṇa-
mātā vātsalya-viklavā

janani! mayi jananyāṃ kiṃ nu lajjedṛśīyaṃ
suta iva mama cetaḥ snihyati tvayy atīva
ayi tad apanayaināṃ yāmi nirmañcanaṃ te
śiśiraya mama netraṃ bhuṅkṣva paśyāmi sākṣāt
(Govinda-līlāmṛtam 4.67-68)

____________________________________

Bhss_2.462:

yūyaṃ ca me stha tanayās tv anayā hriyā kiṃ
putryaḥ kurudhvam aśanaṃ lalitādayas tat
ity āgrahāc chapatha-dāna-śataiś ca mātā
miṣṭānna-miṣṭa-vacanaiḥ samabhojayat tāḥ
(Govinda-līlāmṛtam 4.69)

____________________________________

Bhss_2.463:

tato dāsī-dhautaiḥ kara-kamala-yugmair nija-nijair
imāḥ prakṣālyāsyaṃ śaśi-sahita-vārbhir nija-nijam
pa air mārjitvā ca svaparijana-dattā himakarā
viyuktā vī īs tā vara-kanaka-gauryo bubhujire
(Saṅgraha-kartuḥ)

____________________________________

Bhss_2.464:

hṛdy udgataiḥ suta-kara-grahaṇābhilāṣais
tad bhūṣaṇaiḥ subahuśaḥ saha yāni yatnāt
niṣpādya tan navavadhū-pratirūpakāṇi
snehād dhṛtāni sadane vara-sampu eṣu
(Govinda-līlāmṛtam 4.70)

____________________________________

Bhss_2.465:

tair bhūṣaṇair atha dhaniṣṭhikayopanītais
tāmbūla-candana-navāmbara-nāgajaiś ca
ālī-vṛtāṃ nava-vadhūm iva tāṃ vrajeśā
sammānya hārda-valitā muditā babhūva
(Govinda-līlāmṛtam 4.71)

____________________________________

Bhss_2.466:

rādhā-hṛtaṃ yan niśi tad viśākhā
dhaniṣṭhayādāt subalāya gūḍham
pītottarīyaṃ subalo 'pi tasyai
nīlāmbaraṃ kṛṣṇa-hṛtaṃ tayaiva
(Govinda-līlāmṛtam 4.72)

iti śrī-bhāvanā-sāra-saṅgrahe prātar-līlā-saṅgraho nāma dvitīya-saṅgrahaḥ