Kalpadrumavadanamala

Based on the text appended to P.L. Vaidya's edition of the Avadanasataka
(Darbhanga 1958, Buddhist Sanskrit Texts ; 19)

Input by Klaus Wille, Göttingen


PADA INDEX
THIS GRETIL TEXT FILE IS FOR REFERENCE PURPOSES ONLY!
COPYRIGHT AND TERMS OF USAGE AS FOR SOURCE FILE.

Text converted to Unicode (UTF-8).
(This file is to be used with a UTF-8 font and your browser's VIEW configuration
set to UTF-8.)

description:multibyte sequence:
long a ā
long A Ā
long i ī
long I Ī
long u ū
long U Ū
vocalic r
vocalic R
long vocalic r
vocalic l
vocalic L
long vocalic l
velar n
velar N
palatal n ñ
palatal N Ñ
retroflex t
retroflex T
retroflex d
retroflex D
retroflex n
retroflex N
palatal s ś
palatal S Ś
retroflex s
retroflex S
anusvara
visarga
long e ē
long o ō
l underbar
r underbar
n underbar
k underbar
t underbar

Unless indicated otherwise, accents have been dropped in order
to facilitate word search.

For a comprehensive list of GRETIL encodings and formats see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdiac.pdf
and
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil/gretdias.pdf

For further information see:
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htmakarod brahmavittamaḥ KDA_465d
agamyagamanāc caivam KDA_248c
agamyagamanāc caivaṃ KDA_243c
agnikalpaḥ sutīkṣṇadhīḥ KDA_38b
agnikalpo mahātīkṣṇaḥ KDA_83a
agneḥ śabdaś ca sparśaś ca KDA_103a
agro 'raṇāvihāriṇām* KDA_454d
agro 'raṇāvihāriṇām* KDA_455d
atīva roṣasaṃkruṣṭo KDA_79c
atyayād bodhimānasaḥ KDA_351b
atha te bhikṣavaḥ sarve KDA_456a
atharvam apy adhītuṃ sa KDA_36c
atharvādhītasaṃratam* KDA_37b
atha śrībhagavān buddhaḥ KDA_452a
atha saṅge 'pi grāmeṣu KDA_344a
atha subhūtir āyuṣmān KDA_329a
atha so 'rhaṃs trimāsānām KDA_351a
atha svarddhibalenaiva KDA_358a
athāśoko mahārājaḥ KDA_1a
adattaṃ naiva gṛhṇāti KDA_254c
adyāgreṇa jagadbandho KDA_321a
adyāpi cet tathā cātra KDA_341a
adhamottamam adhyamāḥ KDA_97b
adharma eva saṃbhavet* KDA_248d
adharmapraṇayāśivam* KDA_414d
adhītya caturo vedān KDA_112a
adhairyatvād bhaven mūḍho KDA_406a
adhyūṣur dhyānatatparāḥ KDA_18d
anapekṣya svajīve 'pi KDA_434c
anādṛtya bhayaṃ pāpā KDA_382c
anuśocan muhuś cāpi KDA_435c
anena kuśalenāhaṃ KDA_466a
anena ruṣṭacittena KDA_473a
anyathāpi ca no bhūtā KDA_480a
anye 'pi bahavaḥ santi KDA_229a
anyonyaṃ vigrahaṃ kṛtvā KDA_389c
apaśyat sa tataś ceti KDA_330a
aprameyaṃ yudhiṣṭhira KDA_264d
abhakṣyabhakṣaṇāc caiva KDA_216c
abhidrutāni nāgena KDA_360c
abhuktaṃ kṣīyate naiva KDA_479a
abhuñjānaḥ svayaṃ sukham* KDA_429b
ayaṃ pravrajito bhūtvā KDA_464c
araṇāvihāriṇāṃ cāgro KDA_477a
araṇīgarbhasaṃbhūtaḥ KDA_122a
arthibhyaḥ prārthitaṃ vastu KDA_439c
arhatām agrasaṃprāpto KDA_469c
arhatāṃ jyeṣṭhatāṃ prāptas KDA_470c
arhan saṃbuddhasevakaḥ KDA_364b
avadānārthakovidaiḥ KDA_162d
avasanti puṇyatīrtheṣu KDA_46c
avigaṇayya pāpāni KDA_381c
asan mārgo samārūḍho KDA_407a
asusaṃsthitadharmāṇaṃ KDA_69c
astramantrādyabhijño 'pi KDA_402c
asmin* kalpe ca bhadrake KDA_460b
asyaiva śasane cāhaṃ KDA_469a
aham api ca bhūyāsaṃ KDA_21c
ahipūrṇo yathā hradaḥ KDA_401d
ahiṃsā nirmamatvaṃ vā KDA_268a
ahiṃsā brahmacaryaṃ ca KDA_260a
aho deśeṣu sarvatra KDA_345c
aho daivabalādhānāt KDA_82a
ahorātraṃ caren muktas KDA_266c
ākāśagāmino priyāḥ KDA_215a
ākāśacitto dhanasāravāsī KDA_327 b
ākāśasya guṇaś caikaḥ KDA_102a
ākṛter bhedalakṣaṇam* KDA_142d
ā garbhād bālakaṃ sutam* KDA_428b
ātmanīva dayā syāc cet KDA_414a
ātmānam ātmanā hatvā KDA_390a
ātharvaṇāt prayatnataḥ KDA_39b
ātharvaṇād vinirhṛtya KDA_40c
ādau krodharipuṃ jitvā KDA_68a
ādyante paśavo devā KDA_92a
ādhāto yaś ca satveṣu KDA_308c
āmantrya bhikṣavaḥ sarve KDA_13c
iccāmi tvatprasādataḥ KDA_300d
itas tataḥ samudbhrāntāḥ KDA_357c
itas tataḥ samudbhrāntāḥ KDA_361c
iti krodhaṃ vinirjitya KDA_413a
iti tasya vacaḥ śrutvā KDA_76a
iti tīrthyair vikalpitam* KDA_198b
iti tena munīndreṇa KDA_455a
iti tair bhikṣubhiḥ pṛṣṭo KDA_458a
iti dṛṣṭvā ca te satvā KDA_450a
iti dharmaguṇādhānāt KDA_95a
iti niścitya cittena KDA_342a
iti niścitya cittena KDA_355a
iti niścitya sā devī KDA_290a
iti pitur vacaḥ śrutvā KDA_64a
iti pṛṣṭo nṛpeṇāsāv KDA_3a
iti praṇidhiṃ kurvāṇo KDA_22a
iti matvā guruś cainaṃ KDA_89a
iti matvā tvayā rājan KDA_483c
iti matvā pitā bhūtiḥ KDA_40a
iti vede 'pi kathyate KDA_92b
iti śrutvā guror vākya KDA_281a
iti śrutvā mahāvijño KDA_252a
iti śrutvāryadharmāṇi KDA_317a
iti śrutvā vacas tasya KDA_303a
iti śrutvā vacas tasya KDA_449a
iti śrutvā subhūtiḥ sa KDA_299a
iti saṃnahya cittena KDA_350a
iti siddhāntasaṃmatam* KDA_94d
iti subhāṣitaṃ śrutvā KDA_485a
iti so 'rhan subhūtis tān KDA_365a
iti hi bhikṣavo yūyaṃ KDA_477c
itthaṃ duḥkhānuvedī sa KDA_410a
ityādipātakaṃ kṛtvā KDA_408c
ity uktam avadānikaiḥ KDA_106d
ity uktam avadāne 'pi KDA_118a
ity ukte bhagavān dṛṣṭvā KDA_323a
ity ukto guruṇā so 'bhūt KDA_77a
ity enaṃ krodhasaṃraktaṃ KDA_81a
ity evaṃ cintayāmāsa KDA_351c
ity evaṃ manur abravīt* KDA_113d
idaṃ kṣīram idaṃ māṃsam KDA_153a
idaṃ ghṛtam idaṃ dadhi KDA_153b
idānīṃ tu tathā caitaṃ KDA_332a
ime dharmā hi catvāraś KDA_316a
īdṛśo yo bhaved dvijaḥ KDA_258b
uktaṃ ca mānave dharme KDA_109a
udakaiḥ klidyate naiva KDA_479e
udbhrāntendriyacetasā (Speyer: yataḥ kleśāŚ) KDA_472b
upaguptasya sadguroḥ KDA_485b
upaguptaṃ guruṃ natvā KDA_1c
upagupto yatīśvaraḥ KDA_3b
upaghātāhate citte KDA_335a
upādhyāyā hi te dvijāḥ KDA_165d
upekṣāto labhet saukhyaṃ KDA_315c
upekṣāpi sadā dhāryā KDA_315a
urvaśīgarbhasaṃbhūto KDA_124a
ūrubhyām eva saṃbhavā KDA_246b
ūrubhyāṃ saṃbhavo vaiśyaḥ KDA_242c
ṛddhiṃ pradarśya saṃbodhau KDA_354c
ṛddhyā sākāśamārgeṇa KDA_304c
ṛṣayas te dvijottamāḥ KDA_168d
ṛṣayo brahmacāriṇaḥ KDA_128b
ṛṣicaryāṃ samācara KDA_42d
ṛṣibhir yogibhiś cāmbu- KDA_375a
ṛṣibhiḥ karmavādibhiḥ KDA_107b
ṛṣiṣu preṣayitvainaṃ KDA_39c
ṛṣyaśṛṅgo mahāmuniḥ KDA_125b
ekarātroṣitasyāpi KDA_271a
ekavarṇam idaṃ viśvaṃ KDA_261a
ekavarṇam idaṃ sarvaṃ KDA_130a
ekākī nirjane vane KDA_292b
ekānte hi vaseyaṃ ca KDA_338c
ekāṃśato viśeṣo na KDA_151c
ekendriyakriyārthāś ca KDA_131c
ekendriyakriyārthāś ca KDA_262c
ekaikaṃ guṇavṛddhitaḥ KDA_101b
etac caṇḍālalakṣaṇam* KDA_206d
etad icchāmi bho jñātuṃ KDA_251c
etad dhi paramaṃ brahma- KDA_278a
etad brāhmaṇalakṣaṇam* KDA_205d
etad brāhmaṇalakṣaṇam* KDA_268d
etad brāhmaṇalakṣaṇam* KDA_269d
etā brahmavihārākhyāḥ KDA_443a
etā vinā na śobhanti KDA_444a
etā vinā na sidhyanti KDA_445c
etā hi paramācāryāḥ KDA_445a
etāṃś ca garudān dṛṣṭvā KDA_357a
evam anye 'pi ye lokā KDA_440a
evam anye 'pi sarve ca KDA_128a
evam ṛddhiprabhāvāṇi KDA_363a
evam etan mahārāja KDA_483a
evaṃ cānye 'pi ye satvā KDA_185a
evaṃ cānye 'pi ye satvā KDA_194a
evaṃ cet tava vāñchāsti KDA_67a
evaṃ militayogaiś ca KDA_104c
evaṃ subhūtinā tena KDA_451a
eṣa me śrāvakāṇāṃ ca KDA_454a
ehi bhikṣo carasveti KDA_323c
ehi vatsa cara brahma- KDA_76c
ehīti proktaḥ sa jinena muṇḍo KDA_324a
auṣadhādipariṣkāra- KDA_10a
kaṭhinākhyo mahāmuniḥ KDA_122b
kathaṃ te brāhmaṇā naiva KDA_230a
kathaṃ dharmaviśuddhitā KDA_243d
kathaṃ na brāhmaṇā nu te KDA_232d
kadācit kupitaś cāyaṃ KDA_286a
kadācit kupito ruṣṭeḥ KDA_87a
kadācit kupito roṣāl KDA_38c
karuṇā ca tathā kāryā KDA_313a
karuṇā svātmaje 'pi ca KDA_442b
karomi lokabodhanam* KDA_352b
karmakriyāviśeṣeṇa KDA_261c
karma kvāpi kathaṃcana KDA_479b
karmaṇāpi dvijo naiva KDA_231a
karmaṇā vai dvijāś caivaṃ KDA_231c
karmabhedāt tathācāra- KDA_224a
karmasaṃskārajās tvamī KDA_201b
karmasu sukhavāñchibhiḥ KDA_481d
karmācārapramāṇataḥ KDA_228b
karmācārapramāṇena KDA_230c
karmāṇi prakṛtāny api KDA_471b
karmāṇi miśritāni ca KDA_481b
karmādhānabalābhyāsān KDA_283c
kalpakoṭiśatair api KDA_478d
kalpakoṭisahasrāṇi KDA_348a
kalpakoṭisahasrāṇi KDA_444c
kalyāṇavartmadeśaka KDA_75b
kalyāṇādhvāvatārakān* KDA_382b
kasya nāma bhavec cittam KDA_414c
kāni punar anenaiva KDA_471a
kāni bhadanta karmāṇi KDA_457a
kā nu tatra viśeṣatā KDA_138d
kāpālikāś ca te vīrāḥ KDA_172c
kāmabhogyāni ye hitvā KDA_47a
kāmeṣv asaktāḥ kaunteya KDA_267c
kāyasaṃsthānabhedatā KDA_141b
kāyena manasā vācā KDA_273c
kāruṇyahitamānasā KDA_290b
kāruṇyād vardhate dharmas KDA_313c
kālikās te 'pi mānavāḥ KDA_191d
kāśyapena sutāyinā KDA_466d
kāśyapo nāma nāyakaḥ KDA_461b
kāṣṭhapāṣāṇavat sthitaḥ KDA_352d
kāṣṭhapāṣāṇavadvṛthā KDA_292d
kim atra dhyānasaṃlīnaḥ KDA_352a
kimarthaṃ vasase caivam KDA_292a
kim eva svātmapoṣiṇaḥ KDA_50d
kiyat kālaṃ ca jīveyaṃ KDA_352c
kiṃcin na bhedalakṣaṇam* KDA_158d
kiṃcin nimittamātre 'pi KDA_78c
kiṃcin nimittamātre 'pi KDA_86c
kiṃcin nimittasaṃruṣṭo KDA_30c
kiṃ tavātharvavedena KDA_42a
kiṃ tasya brahmavṛttena KDA_52c
kiṃ tu krodhāviśuddhātmā KDA_86a
kiṃ tu prakṣiptavastūnāṃ KDA_220c
kiṃ bhāti muniveṣeṇa KDA_51c
kiṃ vā brāhmaṇalakṣaṇam* KDA_251b
kiṃ vāsti bhedakāraṇam* KDA_137d
kiṃ viśeṣatvalakṣaṇam* KDA_160d
kiṃ syāt saṃskāramātrataḥ KDA_210d
kutaś cyuto 'ham āyātaḥ KDA_329c
kuto deheṣu bhedatā KDA_151d
kutra kena ca karmaṇā KDA_329d
kutrāpy asti viśeṣatā KDA_218d
kuntapipīlikādiṣu KDA_348d
kupathe carate kudhīḥ KDA_406d
kumāratvaṃ kramāt prāpto KDA_29c
kurudhvaṃ prāṇiṣu kṣamām* KDA_447d
kurvan mṛtyum avāptavān* KDA_339d
kuladharmam anādṛtya KDA_386c
kulena kiṃ śīlavivarjitena KDA_203b
kṛtaṃ kalpasahasrair yad KDA_337c
kṛtāñjalipuṭo mudā KDA_74b
kṛtāñjalipuṭo 'vadat* KDA_1d
kṛtāñjalis tathā natvā KDA_64c
kṛtāny api subhūtinā KDA_457b
kṛtvā śiṣyo 'bhavan muneḥ (Speyer: śikṣo) KDA_319b
kṛtvendriyavinigraham* KDA_338b
kṛmyādhikīṭayaś cāpi KDA_437a
kṛṣikās te narā dhānyaiḥ KDA_178c
kṛṣṇānāṃ kṛṣṇatā khalu KDA_480d
kecic ca paścimāṃ diśam* KDA_17b
kecit prācīṃ diśaṃ gatāḥ KDA_16b
kecid dṛṣṭvaiva māṃ yatim* KDA_347b
ke te ye brāhmaṇāḥ proktāḥ KDA_251a
kenacit kleśitaś cāhaṃ KDA_341c
kevalaṃ duḥkhahetunā KDA_55d
kevalaṃ pāpahetubhiḥ KDA_53d
kevalaṃ svamanas tuṣṭyai KDA_353a
kaivartigarbhasaṃbhūto KDA_123a
ko nāmāsti guṇaḥ sa sādhudayito yo nānuyāto dayām* KDA_419b
kriyatām iti so 'bravīt* KDA_26d
kriyatāṃ yatnam ādarāt* KDA_368b
kriyābhir brāhmaṇo na ca KDA_259b
kriyāvādena dṛśyate KDA_196b
krīḍamānā mahāpathe KDA_152b
krūravāgvigrahotsukaḥ KDA_82d
krūrā gṛdhrādipakṣiṇaḥ KDA_437b
krūro lokopaghātakaḥ KDA_331b
krodhakalaṅkito yo hi KDA_400a
krodhacittodbhavāni ca KDA_396d
krodhacittodbhavāni hi KDA_411d
krodhajiṣṇuḥ samāhitaḥ KDA_72b
krodhataḥ śāpavahninā KDA_286b
krodhanaḥ krūrabhāṣaṇaḥ KDA_30b
krodhaparyākulo naraḥ KDA_374d
krodham ekaṃ tu yo hanyāt KDA_371c
krodhavān na vibhāty eva KDA_401c
krodhavān naiva sevyatām* KDA_402d
krodhavān paribhūyate KDA_403d
krodhavān vadhyate janaiḥ KDA_403b
krodhavān hasyate lokaiḥ KDA_403a
krodhavān hīyate mitraiḥ KDA_403c
krodhasaṃraktamānasaḥ KDA_78b
krodhaṃ jitvāṃvarair api KDA_447b
krodhaṃ prahātum ācare KDA_332b
krodhaṃ mūlaṃ jagur jināḥ KDA_412b
krodhāgniḥ paridīpyate KDA_335b
krodhāgniḥ samudīritaḥ KDA_283b
krodhāc chāpahutāśanaiḥ KDA_375d
krodhāt tato mahad bhayaṃ* KDA_385d
krodhānalavidāhini KDA_399b
krodhānalasamuddīpto KDA_335c
krodhāriṃ yatnato jitvā KDA_484a
krodhena tyajyate satyaṃ KDA_395c
krodhena dhvaṃsyate dharmaḥ KDA_395a
krodhena paribhāṣyate KDA_392b
krodhena bhidyate cittaṃ KDA_405a
krodhena bhidyate lokaḥ KDA_392a
krodhena vilayaṃ gataḥ KDA_395b
krodhena hiṃsyate jantus KDA_392c
krodhenaiva tathā rudraḥ KDA_394a
krodhenaiva mahārudraś KDA_393a
krodho dharmaviruddhatvāc KDA_404a
krodho hi vasate yasya KDA_71a
kleśasaṃghān vinirjitya KDA_317c
kleśād yair asamāhitam* KDA_54b
kleśāṃś ca sarvān pravihāya saṃyataḥ KDA_326c
kleśito 'dhairyatāṃ vrajet KDA_405d
kṣatriyavaiśyaśūdrāś ca KDA_232c
kṣatriyasya bhaved bhāryā KDA_245c
kṣatriyā bhaginī khalu KDA_245d
kṣatriyās te nṛpā narāḥ KDA_174d
kṣamā dayā damo dānaṃ KDA_269a
kṣamādharmapuraskṛtaḥ KDA_484b
kṣamaiva sādhyatāṃ sadā KDA_413b
kṣāntivādī vane vasan* KDA_388b
kṣāntyādibhir guṇair yuktas KDA_253a
kṣipraṃ kleśān vinirjitya KDA_288c
kharo dvādaśa janmāni KDA_113a
gacchata bhikṣavo yūyaṃ KDA_14a
gaṇakās te 'pi mānavāḥ KDA_182d
gaṇayanti divāniśam* KDA_182b
gandhaś ca pṛthivīguṇāḥ KDA_104b
garuḍānāṃ mahaujasām* KDA_356b
garuḍās trāsam āgatāḥ KDA_361b
garbhaḥ samanuvardhitaḥ KDA_24b
gāyatrīmātrasāro 'pi KDA_270a
guṇadharmapramāṇena KDA_162a
guṇadharmānucāreṇa KDA_161a
guṇadharmānusārataḥ KDA_100b
guṇadharmānusāraiś ca KDA_93c
guṇabhedād bhaved dharma- KDA_223a
guṇavān brāhmaṇo bhavet* KDA_132b
guṇavān brāhmaṇo bhavet* KDA_263b
guṇavidyānidhir vidvān KDA_265c
guṇān sā hi prasūyate KDA_416d
guṇāsvādādibhedatā KDA_148b
guṇāḥ kalyāṇakārakāḥ KDA_265b
guṇair dharmais tathā śīlair KDA_133a
gurukṛtaś ca pūjitaḥ KDA_6d
guruḍaiś ca mahāsarpais KDA_8c
gurubhaktāś ca nirmadāḥ KDA_44b
gurur brahmavidāṃ varaḥ KDA_76b
guruś caivam acintayat* KDA_81d
gurūn saddharmaśāstṝṃś ca KDA_382a
guro ājñāṃ vahantas te KDA_16a
guro brahmavidāṃ śreṣṭha KDA_75a
guror ājñāsamādhṛtaḥ KDA_282b
gocaram abhyalakṣayat* KDA_345b
ghnanti krodhaprabhāvataḥ KDA_381d
ghnanti krodhād anāryakāḥ KDA_378d
ghnanti krodhoddhatā narāḥ KDA_382d
cakravākau śaradvīpe KDA_108a
caṇḍavṛttipracārāś ca KDA_186c
caṇḍālā api yonitaḥ KDA_137b
caṇḍālā iti te smṛtāḥ KDA_186d
caṇḍālā nirghṛṇā raudrāḥ KDA_438a
caṇḍālīgarbhasaṃbhūto KDA_126a
caṇḍālo 'pi sa vipraḥ syāl KDA_58c
caṇḍālo 'pi hi śīlasthas KDA_204c
caturaśīti lakṣāś ca KDA_105c
caturthadhyānasaṃyutaḥ KDA_343b
caturthaṃ brāhmalakṣaṇam* KDA_256d
caturbrahmavihāratā KDA_316d
caturbrahmavihāriṇaḥ KDA_48b
caturbrahmavihāriṇaḥ KDA_163d
caturbrahmavihāriṇaḥ KDA_387b
caturbrahmavihāriṇā KDA_62b
caturyonisamudbhūtāḥ KDA_95c
caturvargaphalāptaye KDA_316b
caturvargavināśakṛt* KDA_404b
catvāry eva samīraṇe KDA_103d
caranti vratam ādarāt* KDA_171b
cara brahman vratottamam* KDA_297d
cara brahmavihāriṇam* (Speyer: brahmavihāraṇam*) KDA_278d
cara brahmavrataṃ samyag- KDA_67c
cara brāhmaṇyam ādarāt* KDA_72d
cara saṃbodhisatpathe KDA_293d
carasva vratam uttamam* KDA_43d
cariṣye tad vratottamam* KDA_302b
cariṣye brahmasadvratam* KDA_65d
careyaṃ bhavamuktaye KDA_75d
caryaṃ jitvā ṣaḍ indriyam* KDA_76d
cāṇḍālo 'pi hi vṛttastho KDA_259c
cāturvarṇyam idaṃ khalu KDA_241d
cāturvarṇyam idaṃ lokam KDA_198a
cāturvarṇyam idaṃ lokaṃ KDA_240c
cāturvarṇyam idaṃ loke KDA_161c
cāturvarṇyaṃ prakalpitam* KDA_130d
cāturvarṇyaṃ pratiṣṭhitam* KDA_261d
cic cheda brahmaṇaḥ śiraḥ KDA_393b
cittaṃ tathānumoditam* KDA_303d
cittāni saṃpradūṣyaiva KDA_473c
citte{na} parimohite KDA_52d
citte mānamadākule KDA_71b
citte lokārthaṃ sādhitum* KDA_53b
celakopāsakais tathā KDA_11b
cchetāraṃ saṃśayānāṃ taṃ KDA_456c
cchedayāmāsa mastakam* KDA_394d
chūdro 'pi saṃskṛto dvijaḥ KDA_211d
chreṣṭhatvam iha yujyate KDA_197b
jagannāthaṃ munīśvaram* KDA_307b
jagādaivaṃ puraḥ sthitā KDA_290d
jantuḥ krodhahavir bhujā KDA_372b
jarā rūpavatāṃ krodhas KDA_373a
jalajānāṃ ca puṣpāṇāṃ KDA_146a
jahāti krodhatas tathā KDA_386d
jātavedā yathāraṇeḥ KDA_136d
jātikundādipuṣpāṇāṃ KDA_145a
jātidharmapravṛttikāḥ KDA_185d
jātibhedā bhavanti hi KDA_161b
jātibhedā hy anekaśaḥ KDA_96b
jātibhedāḥ pravartitāḥ KDA_224d
jātiṣv api ca sarvāsu KDA_96c
jāter naiva pramāṇatā KDA_162b
jāter liṅgaṃ pṛthak pṛthak* KDA_158b
jātyā ced brāhmaṇo bhūto KDA_119c
jātyāpi brāhmaṇo naiva KDA_119a
jānīdhvaṃ karmatāphalam* KDA_477d
jinenādvayavādinā KDA_118b
jino 'pi naiva śaknuyāt* KDA_410d
jīvamāno bhavec chūdro KDA_111c
jīvamāno bhavec chūdro KDA_207c
jīvaś ced brāhmaṇas tāvad KDA_91c
jīvitaṃ yasya lokārthe KDA_266a
jīvitād vyavaropitaḥ KDA_22b
jugupsyo 'śucir ucyate KDA_138b
juhvatyagnau samāhitāḥ KDA_173b
jetavane manorame KDA_12b
jainadharmaparāyaṇāḥ KDA_193b
jainadharmānucāraṇāt* KDA_193d
jñātayo 'pi tathā śrutvā KDA_27a
jñātvāryasatyadharmāṇi KDA_310c
jñātvā lokahitārthena KDA_278c
jñānadharmaguṇācārair KDA_221c
jñānadharmaguṇācārair KDA_222a
jñānavajreṇa sādhunā KDA_398b
jñānavantaś ca ye dhīrās KDA_229c
jñānavān hi bhavet pūjyo KDA_218a
jñānavijñānadharmeṣu KDA_287c
jñānavijñānapātratvāt KDA_226c
jñānavijñānabhedena KDA_222c
jñānavijñānamātreṇa KDA_226a
jñānavijñānahīnatvān KDA_227a
jñānīnāhūya cādarāt* KDA_26b
jñānena yadi vā vipraḥ KDA_228c
jñānenāpi dvijo naiva KDA_228a
jyeṣṭho 'raṇāvihāriṇām* KDA_457d
jyotir vidyāvido ye ca KDA_182a
ta eva brāhmaṇottamāḥ KDA_49d
ta kāruṇyaṃ sadā kuru KDA_313d
tac ca krodhaprabhāvataḥ KDA_376d
tac ca krodhaprabhāvataḥ KDA_380d
tac ca maitrīprabhāvataḥ KDA_428d
tac ca maitrīprabhāvataḥ KDA_429d
tac ca maitrīprabhāvataḥ KDA_430d
tac ca maitrīprabhāvataḥ KDA_431d
tac ca maitrīprabhāvataḥ KDA_432d
tac ca maitrīprabhāvataḥ KDA_433d
tac ca maitrīprabhāvataḥ KDA_434d
tac ca maitrīprabhāvataḥ KDA_435d
tac ca maitrīprabhāvataḥ KDA_436d
tac ca maitrīprabhāvataḥ KDA_440d
tac cāpi krodhabhāvataḥ KDA_377d
taṇḍulīgarbhasaṃbhūto KDA_127a
tata eva samāgṛhya KDA_304a
tataś ca kramatas tasyā KDA_24a
tataś ca narakān yāyād KDA_409a
tataś ca mānavo bhūtvā KDA_115c
tataś cyutvāham āgataḥ KDA_330d
tatas tatsamaye prāpte KDA_24c
tataḥ kālagatas tatra KDA_23a
tataḥ kleśagaṇān hitvā KDA_298a
tataḥ kleśān vinirjitvā KDA_279a
tataḥ pitā ca taṃ dṛṣṭā KDA_25a
tataḥ pūjā na cākṛteḥ KDA_227d
tataḥ prasādajāto 'sau KDA_309a
tato jātimahaṃ kṛtvā KDA_26a
tato 'tyantaviruddhaṃ syād KDA_249a
tato dharmaprabhāveṇa KDA_448a
tato dharmābhisaṃskāraiḥ KDA_92c
tato 'nyad vanam āśritya KDA_282a
tato māṃsāni varjayet KDA_215d
tato ye mānavāḥ krūrā KDA_186a
tato vyākaraṇādīni KDA_35a
tato 'sau bhagavāṃs tasya KDA_310a
tat kathaṃ saṃcariṣye 'tra KDA_346c
tatkarmaphalato rājā KDA_116a
tatkṛtabhājaneṣv api KDA_220b
tat kṛtaṃ yat subhūtinā KDA_458d
tat ko 'nyaḥ paribhokṣyate KDA_459b
tatkrodhād aparo vairaḥ KDA_397a
tat tat karmānuśīlena KDA_185c
tatpāpakarmaṇā hy eva KDA_394e
tat pravakṣye yathāśrutam* KDA_4d
tatprāptyai sādhyatāṃ yatnāc KDA_316c
tatra ca vanaṣaṇḍe yā KDA_284a
tatra tatraiva sarvatra KDA_424c
tatra pitā dvijo bhūtir KDA_37a
tatra prāpto munīn natvā KDA_74a
tatra bhava samāhitaḥ KDA_89d
tatra sa buddhanāthāya KDA_115a
tatrasthās tena nāgena KDA_20a
tatrādhivasato 'syāpi KDA_283a
tatrāpi karmabhedena KDA_96a
tatrāpi buddhanāthāya KDA_116c
tatraiva garuḍenaivaṃ KDA_22c
tathā kramād vivṛddho 'sau KDA_29a
tathāgato bhaviṣyasi KDA_468d
tathā ca kalpyate loka- KDA_241a
tathā ca kṣatriyā jātā KDA_245a
tathā ca procyate bauddhair KDA_162c
tathācāraviśeṣeṇa KDA_224c
tathā ced dhi bhaved doṣo KDA_243a
tathā dharmaḥ kathaṃ bhavet* KDA_248b
tathā dharme ca saṃgheṣu KDA_321c
tathā nāsti manuṣyāṇām KDA_142c
tathā nāsti manuṣyāṇāṃ KDA_144c
tathā nāsti manuṣyāṇāṃ KDA_148c
tathā nāsti manuṣyāṇāṃ KDA_149c
tathā nāsti manuṣyāṇāṃ KDA_150c
tathā nāsti yathānyāsu KDA_158a
tathānumoditaḥ prāha KDA_299c
tathānyasatvajātikaiḥ KDA_8d
tathānye śilpavidyādīn KDA_181a
tathāpi daivasāmarthyāt KDA_78a
tathā brahmaguṇādhānād KDA_280a
tathābhūd rāvaṇo nāma KDA_238a
tathāraṇāvihāriṇām* KDA_470d
tathā vedān adhītyaivaṃ KDA_36a
tathāśu kṛpayā nītvā KDA_302c
tathā satyaṃ manas tāta KDA_65a
tathāhaṃ devate yāmi KDA_300a
tathā hi mānave dharme KDA_121c
tatheti nṛparājaḥ sa KDA_485c
tatheti pratisaṃśrutya KDA_281c
tatheti bhikṣavaḥ śrutvā KDA_482a
tathety asau pratiśrutya KDA_73a
tathety eva pratiśrutya KDA_15a
tathaikam anujātānāṃ KDA_160c
tathaikākī vasaṃs tatra KDA_343a
tathaite sarvasatvāś ca KDA_100a
tathaiva narajātīnāṃ KDA_141c
tathoktam avadāne 'pi KDA_114a
tathottarāṃ diśaṃ gatvā KDA_17c
tad anvāharitavyo 'yam KDA_39a
tad ahaṃ sarvasatveṣu KDA_348c
tad ahaṃ saṃprabodhyainaṃ KDA_88a
tad ājñāṃ dehi me tāta KDA_65c
tadā pitrā niyukto 'sau KDA_34a
tadā pūrvam asau dṛṣṭvā KDA_345a
tadābdher garuḍenaiko KDA_19a
tadā bhagavatā satva- KDA_13a
tadā lokahite caret* KDA_289b
tad upekṣāyutaś cara KDA_277d
tadupekṣāṃ sadā bhaja KDA_315d
tadṛddhinirmitāny eva KDA_356a
taddīpaṃkaraprasādena KDA_117a
taddharmeṣu niveśaya KDA_301d
tad dhi maitrīprabhāvataḥ KDA_437d
tad dhi maitrīprabhāvataḥ KDA_438d
tad dhi maitrīprabhāvataḥ KDA_439d
tadbhavān vyākarotu me KDA_251d
tad bhāṇḍaṃ tena lakṣyate KDA_221b
tan na tyājyā kadācana KDA_312d
tan na śarīrasaṃskāra- KDA_211a
tan me gaditum arhasi KDA_2d
tapanti puṇyakṣetreṣu KDA_167c
tapaś caraṇasaṃraktas KDA_84a
tapasā brāhmaṇā bhūtā KDA_128c
tapasā brāhmaṇo jātas KDA_122c
tapasā brāhmaṇo jātas KDA_123c
tapasā brāhmaṇo jātas KDA_124c
tapasā brāhmaṇo jātas KDA_125c
tapasā brāhmaṇo jātas KDA_126c
tapasā brāhmaṇo jātas KDA_127c
tapaḥ śaucaṃ ca pañcamam* KDA_257d
taptvāpi duṣkaraṃ tapaḥ KDA_444d
tamaś cakṣuṣmatām api KDA_373b
tam ahaṃ brāhmaṇaṃ brūyāṃ KDA_258c
tamāc ca jñānamātreṇa KDA_230a
tam āśramam upānīya KDA_19c
tam eva dharmam ādhyāya KDA_349e
tamodharmadharā daityā KDA_94c
tayaiva sahasuptasya KDA_110c
tal loke modavāṃś cara KDA_276d
tasmāc ca vedamātreṇa KDA_230c
tasmāc caivaṃ vijānīyā KDA_118c
tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ KDA_131d
tasmāc chīlaguṇair dvijāḥ KDA_262d
tasmāj jātir akāraṇam* KDA_122d
tasmāj jātir akāraṇam* KDA_123d
tasmāj jātir akāraṇam* KDA_124d
tasmāj jātir akāraṇam* KDA_125d
tasmāj jātir akāraṇam* KDA_126d
tasmāj jātir akāraṇam* KDA_127d
tasmāj jñānapramāṇena KDA_219a
tasmāj jñānaṃ vinā naiva KDA_217c
tasmāt kāruṇiko bhava KDA_275d
tasmāt krodhaprahāṇāya KDA_368a
tasmāt krodhavināśāya KDA_397c
tasmāt krodhavināśāya KDA_404c
tasmāt krodhāgniśāntyarthaṃ KDA_338a
tasmāt krodho nivāryatām* KDA_373d
tasmāt krodho mahāripuḥ KDA_383d
tasmāt krodho mahāripuḥ KDA_384d
tasmāt krodho mahāripuḥ KDA_392d
tasmāt krodho mahāripuḥ KDA_395d
tasmāt putra ivātmanīva ca dayāṃ nītvā prakarṣaṃ jane KDA_419c
tasmāt putra mayā proktaṃ KDA_63a
tasmāt sarvaprayatnena KDA_72a
tasmāt sarvaprayatnena KDA_447a
tasmāt subhūtir ity eva KDA_28c
tasmād apāsya kṛṣṇāni KDA_481a
tasmād ahaṃ cariṣyāmi KDA_333a
tasmād ācāramātreṇa KDA_236c
tasmād dayāṃ hṛdi sthāpya KDA_420c
tasmād dharmatapaḥśīla- KDA_210a
tasmād dhi brāhmaṇo naiva KDA_123c
tasmād dhyānāt samutthāya KDA_354a
tasmād vāñchati yo brahma KDA_70a
tasmān na karmamātreṇa KDA_233a
tasmān maitrī pradhīyatām* KDA_442d
tasmān maitrī prayatnena KDA_369c
tasmān maitrī prasādhyatām+ KDA_441d
tasmān maitrīṃ vibhāvaya KDA_274d
tasmiṃś ca samaye buddhaḥ KDA_461a
tasmai dānaṃ pradātavyam KDA_264c
tasya kiṃ tapasā siddhe KDA_53c
tasya kiṃ brahmacaryeṇa KDA_55c
tasya saṃjāyate brahma KDA_276c
tasya saṃjāyate brahma KDA_277c
tasyaiva tat phalaṃ dhruvam* KDA_478b
tasyaiva dharmatā śuddhā KDA_295a
tasyaiva śāsane śuddhe KDA_464a
taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ KDA_204d
taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ KDA_266d
taṃ devā brāhmaṇaṃ viduḥ KDA_272d
taṃ subhūtiṃ samāgamya KDA_290c
tāḍayanti ruṣānvitāḥ KDA_387d
tāḍitā tyajyate bhartrā KDA_385c
tādṛgdharmasamāhitaḥ KDA_21d
tādṛśī jātitā bhavet* KDA_195b
tān api saṃmukhaṃ ghnanti KDA_379c
tān api saṃmukhaṃ duṣṭās KDA_387c
tāni sarvāṇi jānīta KDA_446c
tāni sarvāṇi jānīdhvaṃ KDA_411c
tāni sarvāṇi duṣṭāni KDA_396c
tāvat kiṃ tapasāpy etan KDA_336c
tāvat sadguṇayukto 'pi KDA_71c
tāvan maitrī na bhāvyate KDA_368d
tāṃ devatāṃ puraḥ sthitām* KDA_299d
tiryagyonigateṣv api KDA_207b
tiryagyonigateṣv api KDA_256b
tiryagyonyudbhavāś cāpi KDA_436a
tīkṣṇabuddhiḥ kṛtodyamaḥ KDA_84b
tīrthikair iti kalpitam* KDA_240d
tṛṇauṣadhādiśasyānāṃ KDA_143a
tṛtīyaṃ brāhmalakṣaṇam* KDA_255d
te ca lokāḥ prabhāṣitāḥ KDA_482b
te te syur brāhmaṇāḥ kila KDA_234d
te devā nirmalānandā KDA_99c
te 'dhobhuvanasaṃjātā KDA_97e
te narā brāhmaṇāḥ khalu KDA_207d
tena sarve jitā duṣṭā KDA_398c
tena sarve dviṣo hatāḥ KDA_371d
tena saṃpadyate brahma KDA_274c
tena saṃpadyate brahma KDA_275c
tenādau cittakoṭarāt* KDA_70b
tenāpy evaṃ suparṇānāṃ KDA_360a
tenedānīṃ tathārhatvaṃ KDA_476c
tenaiva karmaṇā cādya KDA_470a
tenaiva krodhinā sārdhaṃ KDA_33c
tenaiva tat prabhujyate KDA_459d
tenaiva pātakenaiva KDA_393c
tenaiva pātakenaivaṃ KDA_474c
tenaiva hetunā cādya KDA_340a
tenaiva hetunā cāhaṃ KDA_331c
tenaivaṃ prārthyamāno 'sau KDA_66a
tenaivābhidrutāḥ sarve KDA_361a
te 'pi ca manujā jainā KDA_193c
te 'pi ca mānavā dhīrāḥ KDA_171c
te 'pi ca mānavā bauddhāḥ KDA_192c
te 'pi ca mānavāḥ sarve KDA_194c
te 'pi jātāḥ kurukṣetre KDA_108c
te 'pi dhanyā dvijottamāḥ KDA_47d
te 'pi maitrīpracāriṇaḥ KDA_427d
te 'pi maitryāḥ prabhāvataḥ KDA_426d
te 'pi sarve ruṣānvitāḥ KDA_390d
te 'pi sarve ruṣāśrayāt* KDA_391d
te 'pi syur brāhmaṇāś caivaṃ KDA_236a
te 'pi syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_229d
te 'pi hi paramarṣayaḥ KDA_46d
te lokā maitracittās tribhuvanasukhadāḥ kṣāntisaurabhyayuktāḥ KDA_486c
te viviktasukhaiṣiṇaḥ KDA_18b
te śaivā manujā jñeyāḥ KDA_187c
teṣāṃ dhyānaratā ye vai KDA_18a
teṣāṃ hi jātisāmānyād KDA_202a
te satvā bhūmisaṃjātā KDA_98c
te hi brahmavidāṃ varāḥ KDA_48d
te hotāraś ca yajvāno KDA_173c
tyaktakrūrasvabhāvas tu KDA_255a
tyaktadaṇḍo nirāmiṣaḥ KDA_253b
tyaktamārābhigocarāḥ KDA_166b
triratnaguṇavarṇanām* KDA_299b
triratnaśaraṇaṃ gatvā KDA_297c
triratnaśaraṇaṃ gatvā KDA_302a
triratnasamayaṃ prāptum KDA_300c
traidhātukabhavālaye KDA_95b
trailokyabhartṛkā nāthāḥ KDA_443c
trailokyādhipanāyakaḥ KDA_425b
tvadājñāṃ śirasā vahan* KDA_322d
tvaṃ cāpi hi tathā matvā KDA_297a
tvaṃ hi vidvān mahāvijñaḥ KDA_41c
dakṣiṇasyāṃ tathā kecit KDA_17a
dagdhā janapadāś cāpi KDA_375c
dadarśa jinabhāskaram* KDA_305b
dadāti piṇḍam ādarāt* KDA_435b
dadāha brahmajaṃ kāmaṃ KDA_376c
dadau ca paṇasaṃ mudā KDA_115b
dayākrāntaṃ cittaṃ na bhavati paradroharabhasaṃ KDA_417a
dayācittaṃ samālambya KDA_349a
dayām iṣṭaphalodayām* KDA_416b
dayālur nodvegaṃ janayati pareṣām upaśamād KDA_418a
dayālur viśvāsyo bhavati jagatāṃ bāndhava iva KDA_418b
dayālor hṛdaye jātā KDA_420a
dayāviyogato lokaḥ KDA_415a
darśanīyaṃ subhadrāṅgaṃ KDA_25c
daśakuśalasaṃmatā KDA_295b
daśa varṣasahasrāṇi KDA_465a
daśākuśalanirbhuktā KDA_168a
daśākuśalasaṃratāḥ KDA_168b
dahate sa parān api (Speyer: svaparān api) KDA_335d
dahaty ātmānam evādau KDA_372c
dahet krodhānalaḥ kṣaṇāt* KDA_337d
dānavā ghnanti devāṃś ca KDA_389a
dānaśīlādisaddharma- KDA_401a
dānaśīlādisādhanam* (Speyer: dharmasucaritaṃ) KDA_337b
dārakaṃ saṃprasādikam* KDA_25b
dārakaḥ samajāyata KDA_24d
dideśaivaṃ savistaram KDA_310d
divyabhogānubhoktā ca KDA_374a
durjanān mardayan sarvān KDA_430c
durvāgbāṇai ruṣā khalāḥ KDA_379d
durvṛttiprabhavāni hi KDA_411b
duṣṭabhārān vinirjaya (Speyer: duṣṭamārān) KDA_68b
duṣṭamitropadeśena KDA_406c
duṣṭāñjetuṃ na śaknuyāḥ KDA_68d
duṣṭā matsariṇaḥ śaṭhāḥ KDA_346b
dūṣayiṣyanti cittāni KDA_347a
dṛṣṭasatyo 'tha saṃbuddhaṃ KDA_319c
dṛṣṭvā cainaṃ ca bālakam* KDA_27b
dṛṣṭvā sarve janaughās te KDA_363c
dṛṣṭvaiva sahasā cātha KDA_308a
dṛṣṭvaiva suprasannena KDA_20c
dṛṣṭvaivaṃ samacintayat* KDA_37d
dṛṣṭvaivaṃ samacintayat* KDA_284d
devamanuṣyanārīṇāṃ KDA_207a
devamanuṣyanārīṇāṃ KDA_256a
devā daityāś ca mānuṣāḥ KDA_93d
devānām api te mānyā KDA_45c
devāś ca ghnanti dānavān* KDA_389b
devāsuramahānāgair KDA_8a
devair api praśasyate KDA_421b
deśayañ chubhayas sadā KDA_12d
deśayanti sma saddharmaṃ KDA_16c
deśe janapadeṣu ca KDA_344b
dehasaṃskāramātrataḥ KDA_123d
dehasaṃsthānaliṅgaiś ca KDA_139c
dravyavarṇādibhedatā KDA_149b
dvijātikulasaṃbhavaḥ KDA_340b
dvitīyaṃ brāhmalakṣaṇam* KDA_254d
dveṣaśalye hṛdi sthite KDA_370d
dvau guṇau parikīrtitau KDA_102d
dhakṣyati parvatāṃś cāpi KDA_286c
dhanādivastusaṃgrahaiḥ KDA_179b
dhanibhiḥ puravāsibhiḥ KDA_7b
dhanyās te bhikṣavaś caiva KDA_296a
dhanyās te bhikṣavo hy ete KDA_21a
dhanyās te vītarāgā ye KDA_44a
dhanyo 'yam ṛddhimān bhikṣur KDA_364a
dhanyo 'si tvaṃ mahādhīra KDA_291c
dharmakalpavikalpena KDA_130c
dharmakriyāviśeṣāt tu KDA_249c
dharmacaryānuvarṇinaḥ KDA_194d
dharmataḥ sukhino bhūtāḥ KDA_106a
dharmabhedāt tataḥ karma- KDA_223c
dharmamātā yato maitrī KDA_312c
dharmarājas tathāgataḥ KDA_5b
dharmarājo yudhiṣṭhiraḥ KDA_250b
dharmavṛttipramāṇena KDA_129c
dharmasaṃyamatatparaḥ KDA_83d
dharmasaṃskārajāḥ khalu KDA_198d
dharmasaṃskārataḥ sarve KDA_129a
dharmasaṃskṛtivṛttisthaḥ KDA_121a
dharmaṃ sucaritaṃ puṇyaṃ KDA_337a
dharmāṇāṃ tu kṣamā mūlaṃ KDA_412c
dharmānumodanaṃ kṛtvā KDA_450c
dharmārthakāmamokṣeṣu KDA_80a
dharmārthakāmamokṣeṣu KDA_293a
dharmārthī na tyajed asmād KDA_416a
dharmārthe yasya jīvitam* KDA_266b
dharmeṣu varṇavādinām* KDA_243b
dharme sthātuṃ na śaknuyāḥ KDA_69b
dhātudoṣāny abhijñāya KDA_183a
dhātrīr vā snehapālinīḥ KDA_380b
dhātvannakṣiravikrayī KDA_214b
dhānyādivrīhijātīnāṃ KDA_144a
dhānyādivrīhisādhakāḥ KDA_178b
dhīracittasamāhitaḥ KDA_67d
dhyānacaryām upāśrayat* KDA_281d
dhyānaṃ saukhyārthasādhanam* KDA_353b
na kartavyaḥ kadācana KDA_90d
na kulena na jātyā ca KDA_259a
na keśena na kaṛṇena KDA_155a
na kopāgniś citte jvalayati hi dayātoyaśiśire KDA_418d
na grīvayā na bāhunā KDA_155d
na ca dveṣasamaṃ pāpaṃ KDA_369a
na ca bālasya vacanāt KDA_153c
na ca maitrīsamaṃ tapaḥ KDA_369b
na cendriyeṣu nānātvaṃ KDA_196a
na jātir dṛśyate devaiḥ KDA_204a
na jātir dṛśyate rājan KDA_265a
na jīvo brāhmaṇas tāvad KDA_91a
na jīvo brāhmaṇaḥ khalu KDA_118d
na jñānasya pramāṇatā KDA_230d
na tasya ko 'py abhūt suhṛt* KDA_31b
na tāṃ kratusahasreṇa KDA_271c
natvā caiva kṛtāñjaliḥ KDA_319d
natvā pādau muner dharmaṃ KDA_309c
na tv etair hi vinā vipraḥ KDA_210c
na dviṣantaḥ kṣayaṃ yānti KDA_371a
nananda sasabhājanaḥ KDA_485d
nanandur anumoditāḥ KDA_482d
na naśyanti hi karmāṇi KDA_478c
na nidrāṃ na dhṛtiṃ yāti KDA_370c
na pṛṣṭhenodareṇa vā KDA_156b
na prītisukham aśnute KDA_370b
na bhāryā bhaginī yuktā KDA_200c
namas te bhagavan nātha KDA_320c
na mukhena na nāsāyā KDA_155c
na muditā na copekṣā KDA_442c
na yuktā bhaginī bhāryā KDA_248a
narakān narakaṃ gatvā KDA_409c
narakebhyas tam uddhartuṃ KDA_410c
narakeṣu sadā vaset* KDA_410b
narāṇāṃ kiṃ viśeṣatā KDA_139d
narāṇāṃ tu tathā na hi KDA_146d
narāṇāṃ nāsti bhedatā KDA_140d
nareṣu kiṃ viśeṣatā KDA_133d
na viśeṣo 'sti vai tathā KDA_134d
na śarīrapramāṇatā KDA_219b
na śīrṣeṇa na cakṣuṣā KDA_155b
na satvā brahmaṇo jātāḥ KDA_201a
na sarvāṃśair na maithunaiḥ KDA_157b
na saṃrambhakṣobhaḥ prabhavati dayādhīr ahṛdaye KDA_418c
na sādhur duṣṭajantuvat* KDA_54d
na svareṇa na varnena KDA_157a
na hanti sarvabhūtāni KDA_253c
na hi brāhmaṇa ākāśān KDA_136a
na hy ātmanaḥ samutkarṣāc KDA_197a
nāgapotaḥ samuddhṛtaḥ KDA_19b
nāgayonisamutpannas KDA_330c
nāgayonisamutpanno KDA_475a
nāgāś ca garuḍā api KDA_364d
nāgāś ca garuḍā yateḥ KDA_449b
nāgāś ca garuḍāś ca te KDA_451b
nāgāś ca garuḍās tathā KDA_366b
nāgāḥ saṃtrasitās tataḥ KDA_357b
nāgnibhir dahyate karma KDA_479c
nā jātyā dharmato dvijaḥ KDA_120b
nādhitya caturo vedān KDA_270c
nānādeśasamāgataiḥ KDA_7d
nāpi svācāramātreṇa KDA_233c
nāmnā bhavatu viśrutaḥ KDA_28d
nāradākhyo mahāmuniḥ KDA_127b
nāsti cendriyasaṃyamaḥ KDA_206b
nināya jinamandiram* KDA_304d
niyukto 'yaṃ dvijottamaḥ KDA_288b
nirapekṣaḥ sutīkṣṇavāk* KDA_80b
nirapekṣāḥ svadehe 'pi KDA_166a
nirarthaṃ duḥkhahetave KDA_336d
nirguṇo 'pi praśobhate KDA_422b
nirghṛṇo dṛkprabhānalaiḥ KDA_376b
nirdayas tāḍayan hanti KDA_383c
nirdayāḥ satvahiṃsakāḥ KDA_186b
nirdiṣṭaḥ sarvabhikṣūṇām KDA_455c
nirdiṣṭo bhavatā yena KDA_457c
nirdiṣṭo 'yaṃ mayā khalu KDA_477b
nirmadā nirahaṃkārās KDA_49c
nirmamā nirahaṃkārā KDA_170c
nirmamo niḥparigrahaḥ KDA_255b
nirmuktabhavacārakāḥ KDA_170b
nirlobhāḥ satyavādinaḥ KDA_49b
nirviśeṣo 'bhavad yataḥ KDA_195d
nirvṛtisukham āpnuyāḥ KDA_298d
niścittaḥ pratisaṃlīnaḥ KDA_292c
niṣkṛtir nopalabhyate KDA_110d
nihīnotkṛṣṭamadhyāś ca KDA_201c
niḥśvāsopahatasya ca KDA_110b
niḥsaṅgā dhīramānasāḥ KDA_167b
niḥsaṅgo nirahaṃkṛtiḥ KDA_333b
niḥsaṅgo nyavasat sudhīḥ KDA_342d
nīcajā api santi ca KDA_235d
nīco 'pi sa dvijakalpo KDA_56c
naikā viśeṣatā vāpi KDA_157c
naiva kaścid abhāṣata KDA_32d
naiva kasyāpy abhūt priyaḥ KDA_32b
naiva cittasamāhitaḥ KDA_287b
naiva muktāś ca durgateḥ KDA_348b
naiva viśvasyate janaiḥ KDA_399d
naiva śāntim upāyayau KDA_283d
naiva syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_230d
naivāsti bhedalakṣaṇam* KDA_141d
naiṣāṃ kiṃcid viśiṣyate KDA_196d
norasā na ca pārśvena KDA_156a
norubhyām atha jaṅgābhyāṃ KDA_156c
nyavasad dhyānasaṃrataḥ KDA_350d
pakṣiṇāṃ ca viśeṣatā KDA_140b
pañca kulaśatāni ca KDA_360b
pañca kulaśatāny atra KDA_356c
pañcajanmaśatāni ca KDA_330b
pañca janmaśatāny api KDA_474d
pañcalakṣaṇasaṃpanna KDA_258a
pañcānantaryam āpnuyāt* KDA_408d
pañcābhijñapadaprāpto KDA_280c
pañcendriyārṇavaṃ ghoraṃ KDA_264a
patanti narake ghore KDA_391c
patitā māṃsabhakṣaṇāt* KDA_215b
patito brāhmaṇaś caivaṃ KDA_217a
patito brāhmaṇo hy asau KDA_109d
patir mitraḥ suhṛd bandhus KDA_441c
patrādyākārabhedatā KDA_142b
pathi vā yadi vā gṛhe KDA_254b
padādibhedalakṣaṇam* KDA_139b
padbhyāṃ jāto yathā śūdraḥ KDA_247a
padbhyāṃ śūdraḥ samudbhavaḥ KDA_242d
padmādīnāṃ viśeṣatā KDA_146b
papracchur evam īśvaram* KDA_456d
paratreha śivaṃkarāḥ KDA_295d
paramāmeti vikriyām* KDA_415b
parātmaśubhavāñchinā KDA_483d
parān dhakṣyati vā na vā KDA_372d
parigrahān parityajya KDA_164a
parityajya gṛhāvāsaṃ KDA_267a
paritrātāś ca sarvataḥ KDA_358d
pariṣvajyātmajaṃ putraṃ KDA_66c
paruṣābaddhacetasā KDA_473b
paruṣībhūtacittatvān KDA_31a
parṣadaṃ ca samālokya KDA_3c
paśavaḥ krūramānasāḥ KDA_436b
paśuvatsa narākāraḥ KDA_227c
paśyadhvaṃ bhikṣavo yūyaṃ KDA_453a
pāṇipādanakhair na ca KDA_156d
pātako 'nyo na vidyate KDA_397b
pāti snehopacāreṇa KDA_428c
pāti snehopacāreṇa KDA_429c
pātrī susaṃghāṭiparītadehaḥ KDA_324b
pāpato duḥkhabhāginaḥ KDA_106b
pāragaś ca mahāsudhīḥ KDA_85d
pāragaḥ sarvavedānāṃ KDA_272a
pāraṃ prāpa subuddhimān* KDA_35d
pālayanti mahāsnehāt KDA_440c
pālayanti sadā prajāḥ KDA_174b
pāvako brahmahā bhavet* KDA_212b
pāṃśavo 'nnā bhavanti hi KDA_153d
pāṃśudātā hy abhūc chiśuḥ KDA_115d
pāṃśupuñjāni saṃpiṇḍya KDA_152c
pāṃśupuñjābhidhānena KDA_158c
piṇḍapātaṃ dadau mudā KDA_116d
piṇḍapātāsanādīnāṃ KDA_9c
pitaram ity abhāṣata KDA_64d
pitā śāstā guruḥ prabhuḥ KDA_441b
pitṛbhyām apy upekṣitaḥ KDA_31d
pitṛbhyo mṛtakebhyo 'pi KDA_435a
puṇyasiddhāni sarvathā KDA_446b
putra brahmasusādhanaiḥ KDA_67b
putrīṃ vā bālakām api KDA_383b
punar anyat subhāṣitam* KDA_2b
punar apy abravīn mudā KDA_66d
punas tena suparṇānāṃ KDA_359a
purā śrībhagavān buddho KDA_5a
puruṣadamyasārathiḥ KDA_462b
pūjyate svajanair yathā KDA_424d
pūjyante nīcajā api KDA_226d
pūjyante satvalokaiś ca KDA_426c
pūjyaś ca mānyo abhivādanīyo KDA_328c
pūrvakarmabalādhānāt KDA_30a
pūrvam āsīd yudhiṣṭhira KDA_261b
prakāśayata saṃvṛtim* KDA_14b
prakṣiptaṃ yatra yad dravyaṃ KDA_221a
prajāpatir hi caikatve KDA_195c
praṇidhānaṃ tathā cāyam KDA_465c
pratasthus te niyoginaḥ KDA_15d
pratideśānupāsthitāḥ KDA_16d
pratimādīn vighātayet* KDA_408b
pratilabhya jitendriyaḥ KDA_43b
pratyuvāceti kaunteya KDA_252c
prathamaṃ brāhmalakṣaṇam* KDA_253d
pradānakṣāntyādīñ janayati guṇān kīrtyanusṛtān* KDA_417d
prabodhayaṃs tam abravīt* KDA_40d
prabodhya bālakāñ chāsti KDA_431c
pramathnanti ruṣākulāḥ KDA_389d
pramadāpi ca bhartāraṃ KDA_386a
prayatadhvaṃ samāhitāḥ KDA_397d
prayatadhvaṃ samāhitāḥ KDA_404d
prayujyamāno vyaharat samādhau KDA_325b
prarakṣanti svapakṣāṃś ca KDA_432c
pravadaṃs taṃ samagrahīt* KDA_323d
praviṣṭo mama śāsane KDA_470b
pravrajya buddhaśāsane KDA_475d
pravrajyāprārthanāṃ cakre KDA_320a
pravrajyāṃ dehi me nātha KDA_322a
pravrajyāṃ dehi me satyaṃ KDA_75c
pravrajyāṃ samayācata KDA_74d
pravrajyāṃ samupāsiśritya KDA_72c
prasasrire samantataḥ KDA_356d
prāñjaliḥ paryapṛcchata KDA_250d
prātihāryam adarśayat* KDA_355d
prāpadabhijñāḥ pratisaṃvidaś ca KDA_327 d
prāpnuvanti yudhiṣṭhira KDA_271d
prāpya sākṣātkṛtaṃ mudā KDA_476d
prārabhat tīkṣṇamānasaḥ KDA_36d
prāsāde maṇimaṇḍite KDA_374b
proktā vai jīvajātayaḥ KDA_105d
phalanti khalu dehināṃ KDA_478f
phalamūlāditoṣitaiḥ KDA_375b
phalamūlāmbusaṃtuṣṭo KDA_343c
phalamūlodakais tuṣṭās KDA_47c
phalānāṃ nāsti bhedatā KDA_160b
phaleṣv anabhilipsātha KDA_260c
bandhubhiś ca parityakto KDA_32a
bandho dharmārthakāmānāṃ KDA_373c
babhūva vānarādhipaḥ KDA_114d
babhūva sa brahmavihāracārī KDA_328d
babhūvāyaṃ mahāviṣaḥ KDA_475b
babhūvur maitricāriṇaḥ KDA_449d
babhūvur maitricāriṇaḥ KDA_450d
balād ākṛṣya bhakṣitaḥ KDA_339b
balipūjāvidhānataḥ KDA_184b
bahavo narā nīcakulaprasūtāḥ KDA_203c
bāndhavāṃs te 'pi rakṣanti KDA_438c
bāndhavaiḥ svajanair janaiḥ KDA_421d
bālavṛddhādiduḥkhite KDA_52b
bāhubhyām eva cet tathā KDA_245b
bāhubhyāṃ kṣatriyaḥ smṛtaḥ KDA_242b
buddhadharmaṃ samaikṣata KDA_317d
buddhavacomṛtaṃ pītvā KDA_482c
buddhasya vacanaṃ śrutvā KDA_293c
buddhasyopāsakāś ca ye KDA_296b
buddhenādvayavādinā KDA_114b
buddho 'pi sa bhaviṣyati KDA_117d
buddho hi jagatāṃ bandhus KDA_425a
buddho hi bhagavān nāthaḥ KDA_294a
bodhārtham iti tīrthikaiḥ KDA_241b
bodhicittaṃ ca lapsyati KDA_288d
bodhicitte pralabdhe tu KDA_289a
bodhipadam avāpnuyāḥ KDA_314d
bodhisatvamahāsatvaiḥ KDA_11c
bodhisatvā mahāsatvā KDA_427a
bodhisatvo 'bhavan nṛpaḥ (Speyer: bhaven) KDA_117b
bodhisatvo mahāvijño KDA_289c
bodhisaṃbhārasādhakāḥ KDA_427b
bauddhadharmaparāyaṇāḥ KDA_192b
brahmacaryam apālayat* KDA_465b
brahmacaryaṃ ca pālitam* KDA_476b
brahmacaryaṃ cariṣye 'haṃ KDA_322c
brahmacāriñ jinendravat* KDA_298b
brahmacārī bhavāmy aham* KDA_340d
brahmacārī mumoda saḥ KDA_343d
brahmajā brāhmaṇā naivaṃ KDA_198c
brahmajā brāhmaṇā yadi KDA_249b
brahmajā yadi sāṃpratam* KDA_199d
brahmajeṣu hi sarveṣu KDA_133c
brahmaṇāṃ brahmajā yadi KDA_200d
brahmadharmasamācārād KDA_189c
brahmapraṇidhim ālambya KDA_279c
brahmabhaktiparāyaṇāḥ KDA_189b
brahmarṣis tvaṃ bhaveḥ kila KDA_280b
brahmalokam avāpnuyāḥ KDA_280d
brahmavihārasaṃpanno KDA_77c
brahma saṃpadyate tadā KDA_273d
brahmasṛṣṭisamudbhavam* KDA_130b
brahmahatyā ca bandhūnāṃ KDA_212c
brahmā jñānarato yataḥ (Speyer: dhyānarato) KDA_60d
brahmāṇaṃ ye bhajayanty eva KDA_189a
brahmāṇāṃś ca samudbhavāḥ (Speyer:brahmāṇāṃśasamudbhavāḥ) KDA_105b
brahmāṇotpattir ucyate KDA_104d
brāhmaṇabījasaṃbhūtaḥ KDA_123a
brāhmaṇasya ca sā bhāryā KDA_200a
brāhmaṇaḥ patito bhavet* KDA_216d
brāhmaṇaḥ sa yudhiṣṭhira KDA_259d
brāhmaṇaḥ syād yudhiṣṭhira KDA_260d
brāhmaṇā api mānavāḥ KDA_218b
brāhmaṇā naiva mānuṣāḥ KDA_236d
brāhmaṇā yonito jātāś KDA_137a
brāhmaṇā vedapāragāḥ KDA_108d
brāhmaṇās te 'pi mānavāḥ KDA_189d
brāhmaṇās te mahāśuddhāś KDA_163c
brāhmaṇās te yudhiṣṭhira KDA_267d
brāhmaṇāḥ kṣatriyās tathā KDA_169b
brāhmaṇāḥ syur narāḥ khalu KDA_233b
brāhmaṇāḥ syur narottamāḥ KDA_237b
brāhmaṇāḥ syus tathā narāḥ KDA_233d
brāhmaṇī kutra saṃbhavā KDA_199b
brāhmaṇī kutra saṃbhavā KDA_244b
brāhmaṇīgarbhasaṃbhavāḥ KDA_128d
brāhmaṇe kṣatriye tathā KDA_202b
brāhmaṇe cānyajātau vā KDA_134c
brāhmaṇe cānyajātau vā KDA_134c
brāhmaṇe cānyajātau vā KDA_196c
brāhmaṇo jāyate kharaḥ KDA_112d
brāhmaṇo 'dattam ādāya KDA_114c
brāhmaṇo na bhavet khalu KDA_230b
brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ KDA_132c
brāhmaṇo 'pi kriyāhīnaḥ KDA_263c
brāhmaṇo 'pi bhavec chūdraḥ KDA_214c
brāhmaṇo 'pi mṛtotsṛṣṭo KDA_138a
brāhmaṇo brahmacārāṇāt* KDA_265d
brāhmaṇo 'smīty ahaṃkāro KDA_90c
brāhmaṇy api tathā caiva KDA_199c
brāhmaṇy api mukhāj jātā KDA_244c
brāhmaṇyasaṃvaraṃ prāptuṃ KDA_74c
bhakṣitum upacakrame KDA_19d
bhakṣito 'bhūt sa nāgakaḥ KDA_22d
bhakṣyate tena kiṃ na hi KDA_216b
bhakṣyante yena māṃsāni KDA_216a
bhagavantaṃ mahāsaumyaṃ KDA_305c
bhagavān ity udāharat* KDA_458b
bhajanti kuladharmiṇaḥ KDA_191b
bhadanta śrotum icchāmi KDA_2a
bhavanti nirguṇā janāḥ KDA_345d
bhavanti brahmacāriṇaḥ KDA_45b
bhavanto 'sya nu kiṃ nāma KDA_26c
bhaviṣyati na saṃśayaḥ KDA_289d
bhavec cittaṃ prasāditam* KDA_349d
bhaved āryāpavādakaḥ KDA_407d
bhaveyaṃ bauddhasadyatiḥ KDA_466b
bhaveyaṃ śrāvakottamaḥ KDA_469b
bhārate 'pi tathā caivaṃ KDA_250a
bhārate 'pi tathā proktam KDA_107a
bhāryā dharmānucāriṇī KDA_385b
bhāryāyā garbham āviśat* KDA_23d
bhāvanīyā sadādarāt* KDA_369d
bhāvanīyā sadā maitrī KDA_312a
bhikṣavo dhyānasaṃratāḥ KDA_20b
bhikṣavo brahmavādinaḥ KDA_166d
bhikṣāśinaḥ samādhisthās KDA_48c
bhikṣāśino vratasthās te KDA_166c
bhikṣāhetor vihartuṃ vā KDA_344c
bhikṣāhetoḥ kule kule KDA_346d
bhikṣuṇyupāsikābhiś ca KDA_11a
bhikṣubhiś ca jitendriyaiḥ KDA_10d
bhikṣuḥ subhūtiḥ sugataprabhāvāt* KDA_324d
bhikṣūṇāṃ brahmacāriṇām* KDA_454b
bhikṣūṇāṃ brahmacāriṇām* KDA_472d
bhikṣūn āmantrayāmāsa KDA_452c
bhitvā vā pṛthivīṃ jāto KDA_136c
bhidyante khalu mānavāḥ KDA_226b
bhindann avidyādrim ivāṇḍakośaṃ KDA_327 c
bhinnacitto vikīryate KDA_405b
bhiṣajas te hi vaidyakāḥ KDA_183d
bhūtadoṣāṇy abhijñāya KDA_184a
bhūtapūrvam atīte 'dhvany KDA_460a
bhūtināmnā dvijasyāsau KDA_23c
bhūtiṃ tam abruvaṃs tathā KDA_27d
bhūtvāraṇāvihāriṇām* KDA_469d
bhūmiṣv api na naśyati KDA_479f
bhedatā ca pravartate KDA_224b
bhedatā saṃpravartate KDA_223d
bhedā ca saṃprajāyate KDA_223b
bhairavabhaktimānasāḥ KDA_190b
bhairavikāś ca mānavāḥ KDA_190d
bhaiṣajyaṃ ye dadanty eva KDA_183c
bhojayantaḥ parasparam* KDA_440b
bhautikās te 'pi mānavāḥ KDA_184d
bhramanti durgatiṣv api KDA_347d
bhramanti narakeṣu te KDA_332d
bhraṣṭim evam avāpnuyām* KDA_341d
bhrātaraḥ sahajāś cāpi KDA_384a
bhrāntacitto 'bhavac chivaḥ KDA_393d
bhrāmyanti tribhavālaye KDA_100d
matvā ca saṃsāragatiṃ vibhaṅginīm* KDA_326b
matsarākrāntacetasaḥ KDA_50b
manasā praṇidhir dadhe KDA_20d
manaḥ śamaṃ na gṛhṇāti KDA_370a
manujānāṃ tathā nāsti KDA_147c
manunābhihitaṃ khalu KDA_121d
manuṣyeṣu na vidyate KDA_157d
manovākkāyavispandaiḥ KDA_415c
mantrasiddhiprayogavit* KDA_85b
manyante sevayā śuddhiṃ KDA_177c
mayi mokṣārthasādhini KDA_301b
maruto vā samudbhavaḥ KDA_136b
mahadvyasanam āptavān+ KDA_331d
maharṣir dvijasattama KDA_291d
mahādātāpy abhūt tadā KDA_464d
mahāduḥkhabhayāni ca KDA_396b
mahāduḥkham avāpnuyāt* KDA_409d
mahān nāgo vinirmitaḥ KDA_359d
mahābhijñās tapasvinaḥ KDA_444b
mahābhūtasamudbhūta- KDA_225a
mahāyajñasamācārā KDA_165c
mahāyajñādikarmiṇaḥ KDA_232b
mahāraudrāś ca te khyātā KDA_190c
mahotsāho mahāvīraḥ KDA_84c
māṇava uttaro nāma KDA_467a
māṇava tvaṃ prajānāṃ tu KDA_467c
mātaraṃ janmadātrīṃ ca KDA_380a
mātreṇa brāhmaṇo bhavet* KDA_211b
mānavānāṃ tathā nāsti KDA_143c
mānavānāṃ tathā nāsti KDA_145c
mānavā brāhmaṇāḥ khalu KDA_129b
mānavā ye praśāntāsthā KDA_163a
mānavās te tapasvinaḥ KDA_167d
mānavo 'pi na pūjyate KDA_227b
mānino madamohāndhā KDA_346a
māyākleśārthasādhinā KDA_42b
māyāyāṃ jāyate ratiḥ KDA_333d
māsam ekaṃ nirantaram* KDA_111b
māsam ekaṃ nirantaram* KDA_207b
māheśvarīvratādhārāḥ KDA_191c
māṃ vihāre praveśaya KDA_302d
māṃsāsthiguṇabhedatā KDA_147d
mithyājīvena jīvan yaḥ KDA_109c
miśrataiva tu miśrāṇāṃ KDA_480e
miśrato miśrabhuktāra KDA_106c
muktaś carati yo nityaṃ KDA_255c
mukhato brāhmaṇo jāto KDA_242a
mukhādivarṇaśabdaiś ca KDA_140c
muditāpi sadā sādhyā KDA_314a
muditāṃ hi samālambya KDA_314c
munayaḥ satyavādinaḥ KDA_169d
muninā muninā + + KDA_109b
munīnām āśramaṃ yayau KDA_73d
munīnām upadeśāni KDA_43a
munīndraḥ śrīdhanaḥ śāstā KDA_294c
muhuḥ paśyann ananda saḥ KDA_25d
mūḍhasya drūyate cittaṃ KDA_334c
mūḍho duṣṭavaśaṃ vrajet* KDA_406b
mṛgadāve jināśrame KDA_463b
mṛgāḥ kāliñjare girau KDA_107d
mṛtaś ca sa prajāyate KDA_111d
mṛtaḥ sa śvā prajāyate KDA_207d
mṛtena svāminā saha KDA_434b
mṛttikayaiva bhārgavaḥ KDA_219d
mṛttikāyā na bhedo 'sti KDA_220a
mṛtyuṃ yānti janaiḥ sārdhaṃ KDA_377c
meror upariṣaṇḍāyām KDA_18c
maitrīcittaṃ samālambya KDA_413c
maitrīdharmam upādiśat* KDA_365d
maitrīdharmopadeśena KDA_451c
maitrīmāñ jagatām iṣṭo KDA_423a
maitrīmāñ jagatāṃ mitro KDA_423c
maitrīmāñ jagatāṃ sakhā KDA_423d
maitrīmāñ jagatāṃ suhṛt* KDA_423b
maitrīmān puruṣaḥ śrīmān KDA_424a
maitrīmān puruṣaḥ sādhur KDA_421a
maitrīmān sajjano loke KDA_422a
maitrīmān sanmatir bandhur KDA_422c
maitrīmūlodbhavāni hi KDA_446d
maitrīyuktam ivātmaje KDA_274b
maitrī loke prasāryatām* KDA_420d
maitrī saddharmasādhanī KDA_420b
maitrī hi jagatāṃ mātā KDA_441a
maitrīṃ citte samādhāya KDA_447c
maitrīṃ bhāvaya satveṣu KDA_484c
maitrīṃ vinā na jāyeta KDA_442a
maitryā saṃskārayañ jagat* KDA_425d
maithunaṃ nādhigacchanti KDA_207c
maithunaṃ hi sadā tyaktaṃ KDA_256c
yakṣagandharvakinnaraiḥ KDA_8b
yac ca bhāryānuyāty eva KDA_434a
yac ca rājā prajāḥ pāti KDA_430a
yac ca vidvān guruḥ śiṣyān KDA_431a
yac ca vīrā raṇe sthitvā KDA_432a
yac cānena punas tatra KDA_475c
yac cittaṃ muditaṃ loke KDA_276a
yac chāṃkaro mahāraudro KDA_376a
yatayo yogino 'pi te KDA_170d
yataḥ saukhyaṃ pravartate KDA_412d
yatitavyaṃ śubheṣv eva KDA_481c
yatir mokṣam avāpnuyāt* KDA_349f
yatīn dṛṣṭvānumodaṃ ca KDA_339c
yato dātā prajāpatiḥ KDA_56d
yat taḥ kleśāprahīṇatvād KDA_472a
yatnai ratnāni sādhayan* KDA_433b
yat pitā bālakaṃ putram KDA_429a
yat pitā svātmajaṃ putraṃ KDA_383a
yatra yatra pragacchati KDA_424b
yat svayaṃ pariṇītāpi KDA_385a
yathā karoti bhāṇdāni KDA_219c
yathākṛtiviśeṣatā KDA_143b
yathā ca kṛmikīṭānāṃ KDA_141a
yathā prakāśatamasor KDA_134a
yathā bhasmani sauvarṇe KDA_134a
yathā bhūruhavṛkṣāṇāṃ KDA_142a
yathāmrādiphalānāṃ ca KDA_147a
yathā vajrādiratnānāṃ KDA_150a
yathā varṇādibhedatā KDA_145b
yathā vṛkṣo 'hiveṣṭitaḥ KDA_400d
yathā ṣaḍrasajātīnāṃ KDA_148a
yathā siṃhādijantūnāṃ KDA_139a
yathā haṃsamayūrādi- KDA_140a
yathā hi bālakā bālā KDA_152a
yathā hemādidhātūnāṃ KDA_149a
yathaikavṛkṣajātānāṃ KDA_160a
yadā ca garuḍenāhaṃ KDA_339a
yadā na kurute pāpaṃ KDA_273a
yadā varṣaśatāyuṣi KDA_467d
yadā sarvaparadravyaṃ KDA_254a
yadi te dharmavāñchāsti KDA_311c
yadi te 'sti kṛpā devi KDA_301a
yadi bauddheṣu dharmeṣu KDA_288a
yadi me śaraṇaṃ yātha KDA_366c
yadi vāñchāsti te yate KDA_293b
yadi vā brahmajā viprā KDA_199a
yadi vipraḥ śarīraḥ syāt KDA_212a
yadi vipro mukhāj jāto KDA_244a
yadi vedād dvijo bhavet* KDA_230b
yadi vedair bhaved vipro KDA_237c
yadi śūdro 'pi tīrṇavān* KDA_264b
yadi svācārato vipraḥ KDA_234a
yad uktaṃ śākyasiṃhena KDA_2c
yad dadanti mahāsatvāḥ KDA_439a
yad dveṣābhyāsataś cāsaṃ KDA_331a
yad dhetor janāś caivaṃ(?) KDA_347c
yad yat karmānucāriṇaḥ KDA_185b
yady ācārapramāṇatā KDA_236b
yad rājāno viruddhāś ca KDA_377a
yan mayā hitam ucyate KDA_291b
yan mātā duḥkhitāpy evam KDA_428a
yaś ca dātā viśuddhātmā KDA_56a
yasmāt saṃskārato dvijaḥ KDA_91b
yasmād bhūter ayaṃ putraṃ KDA_28a
yasya cittaṃ dayāśūlaṃ KDA_58a
yasya cittaṃ pravikṣiptaṃ KDA_54a
yasya cittaṃ sadā satva- KDA_60a
yasya cittaṃ hy aviśuddhaṃ KDA_51a
yasya citte dayā nāsti KDA_399a
yasya dātuṃ mano nāsti KDA_50a
yasya na kuśalotsāhaṃ KDA_53a
yasya prajñā jagalloka- KDA_61a
yasya prajñā viśuddhā na KDA_55a
yasya lokahite cittaṃ KDA_274a
yasya loke dayā nāsti KDA_52a
yasya lokeṣu kāruṇyaṃ KDA_275a
yasyaiva hetunā lokā KDA_332c
yasyopekṣāyutaṃ cittaṃ KDA_277a
yā gatir brahmacāriṇaḥ KDA_271b
yātāḥ saukhāvatīṃ te 'py amitarucimuner dharmam ārādhayanti KDA_486d
yādṛśaṃ sādhyate karma KDA_195a
yāni mahānti pāpāni KDA_396a
yāmi te śaraṇaṃ sadā KDA_321b
yāvac citte sthitaṃ krodhaṃ KDA_368c
yāvajjīvam api ghnataḥ KDA_371b
yāvajjīvaṃ sukhaṃ bhuktvā KDA_448c
yāvat krodham anirjitya KDA_68c
yāvat krodhānaloddīptaṃ KDA_336a
yāvad duṣṭān anirjitya KDA_69a
yāvanti pāpaduḥkhāni KDA_411a
yāvanti sukhabhogyāni KDA_446a
yuktaś carati dharmaṃ yo KDA_272c
yugāntakālavijñātā KDA_182c
yuddhaṃ kṛtvā parasparam* KDA_377b
yūyaṃ sarve 'numoditāḥ KDA_448b
ye ete duḥkhino loke KDA_367c
ye ete sukhino loke KDA_367a
yee bhajanti sadā buddhaṃ KDA_192a
ye ca kurvanti mānavāḥ KDA_181b
ye ca kṣatrāṇi rakṣantaḥ KDA_174a
ye ca kṣetrāṇi karṣanti KDA_178a
ye ca jitendriyagrāmā KDA_170a
ye ca bhasmaviliptāṅgā KDA_172a
ye ca mārān vinirjitya KDA_167a
ye ca māheśvarīṃ devīṃ KDA_191a
ye ca lokapracāreṣu KDA_169a
ye ca satvahitādhāne KDA_176a
ye ca sārthān samāhṛtya KDA_180a
ye ca sthaṇḍilam āśritya KDA_171a
ye cāparigrahītāro KDA_49a
yena krodho jito vairo KDA_398a
yena saṃrakṣitaṃ nityaṃ KDA_57a
yenaite garuḍā nāgā KDA_453c
yenaite rakṣitāḥ sarve KDA_364c
yenaiva duṣkaraṃ karma KDA_59a
yenaiva nāgayonau ca KDA_471c
yenaiva nirjitāḥ kleśāś KDA_62a
yenaiva yat kṛtaṃ karma KDA_459c
yenaiva yat kṛtaṃ karma KDA_478a
yenaivaṃ sarvasatānāṃ KDA_349c
ye 'pi kleśān vinirjitya KDA_48a
ye 'pi parigrahāṃs tyaktvā KDA_45a
ye pravrajyāṃ samāgṛhya KDA_46a
ye bhajanti jinaṃ caiva KDA_193a
ye bhajanti mahāraudraṃ KDA_190a
ye bhajanti viṣṇuṃ nityaṃ KDA_188a
ye bhajanti śivaṃ nityaṃ KDA_187a
ye bhajanti sadā brahma KDA_164c
ye maitrībhāvadharmaṃ kalimatiharaṇaṃ tat subhūteś caritraṃ KDA_486a
ye ye duṣṭāśayāḥ krūrāḥ KDA_391a
ye ye satvā mahābhijñāḥ KDA_426a
ye ye svācāravantaś ca KDA_234c
ye rañjayanti dharmārthe KDA_175a
ye śāntā yatayo dhīrāś KDA_387a
ye satvās tāmasā raudrā KDA_97c
ye samiddhavyadravyāṇi KDA_173a
ye sthitā mokṣakāṅkṣiṇaḥ KDA_267b
yogo 'py eṣa na vidyate KDA_158d
yojayiṣye ca saṃyame KDA_39d
yojayeyaṃ sa sarvathā KDA_88d
yonijaṃ sarvam eva hi KDA_197d
yo 'sau bhagavatānena KDA_466c
rajodharmadharā narāḥ KDA_94b
rajodharmaratā ye hi KDA_98a
ratau rāgo 'bhijāyeta KDA_334a
ratnākarasamāgatāḥ KDA_180b
ratnāṅgam iva jaṅgamam* KDA_306d
ramadhvaṃ maitramānasāḥ KDA_366d
rarāma sa vayonvitaḥ KDA_29d
rākṣaso 'pi dvijaḥ khalu KDA_237d
rākṣaso vedapāragaḥ KDA_238b
rāgacaryānusāriṇaḥ KDA_98b
rāgadveṣanivṛttiś ca KDA_268c
rāge mohaḥ pravardhate KDA_334b
rājabhī rājamātraiś ca KDA_7a
rājānas te mahāvīrāḥ KDA_175c
rūpam eva trayo guṇāḥ KDA_103b
rocate tapase mama KDA_65b
roṣitā bheditāśayāḥ KDA_384b
rauravaṃ so 'dhigacchati KDA_208d
rauravādīn samantataḥ KDA_409b
lakṣaṇaiḥ samalaṃkṛtam* KDA_305d
lakṣyate mānavas tathā KDA_221d
lābhī cīvaravāsasām* KDA_9b
lipim anvagrahīt kramāt* KDA_34d
lipiśālām upāgamat* KDA_34b
lokānāṃ jagatām api KDA_422d
lokānāṃ paricārakāḥ KDA_183b
lokānugrahakāraṇāt* KDA_351d
lokān nītiprayojakāḥ KDA_175b
loke 'narthaṃ kariṣyati KDA_38d
loke 'narthaṃ kariṣyati KDA_87d
lokeśo hi kṣamākaraḥ KDA_58d
vaṇikkarmābhisaṃyuktā KDA_179c
vaṇijas te mahodyamāḥ KDA_179d
vanaprasthanivāsinaḥ KDA_164b
vandanīyāḥ sadā khalu KDA_45d
varaṃ vipraḥ suyantritaḥ KDA_270b
varjitaḥ pitṛdevaiś ca KDA_208c
varṇagandhādibhedatā KDA_145d
varṇasaṃsthānagandhāś ca KDA_146c
varṇākāraviśeṣatā KDA_144d
varṇākārādilakṣaṇam* KDA_144b
varṇāvasthāḥ pratiṣṭhitāḥ KDA_249d
varṇās tathaiva catvāraḥ KDA_158a
varṇās sathava cāpy anye KDA_138c
varṇā hy anekajātayaḥ KDA_133b
vartate guṇabhedatā KDA_222d
varṣasahasram āyuṣ ca KDA_460c
vasanti kleśabhāginaḥ KDA_97f
vasanti dhyāyinaḥ sadā KDA_44d
vasanti narake ghore KDA_390c
vasanti mānuṣādayaḥ KDA_98d
vasanti svargatiṃ gatāḥ KDA_99d
vasantī vanadevatā KDA_284b
vasiṣṭhākhyo mahāmuniḥ KDA_124b
vaseyaṃ janapadāśrame(?) KDA_341b
vaseyaṃ dhyānasaṃrataḥ KDA_349b
vastūnāṃ sarvataḥ sadā KDA_10b
vācaṃyamāś ca te bhadrā KDA_169c
vānaprasthā hi te dvijāḥ KDA_164d
vāyubhir nāpi śuṣyati KDA_479d
vārāṇasīm upāśritya KDA_463a
vikalāni kṛtāny api KDA_473d
vikalpen dhanadīptena KDA_372a
vikīrṇaḥ kliśyate māraiḥ KDA_405c
vikruśyābhāṇi sāṃghike KDA_474b
vikruṣṭo 'tha ruṣāśayaḥ KDA_86d
vigṛhṇanti mahākruddhās KDA_384c
vigrahavān asaṃyataḥ KDA_78d
vigrahī vādasaṃrataḥ KDA_86b
vigrahe nirato 'bhavat KDA_30d
vicikṣepa yatīn api KDA_79d
vijagrāhāsamāhitaḥ KDA_80d
vijñāya bodhimārgeṣu KDA_303c
vidārya jñānavajreṇa KDA_318c
vidikṣu cāpi sarvataḥ KDA_17d
vidyācaraṇasaṃpannaḥ KDA_5c
vidyācaraṇasaṃpannaḥ KDA_461c
vidyā vidyānamādhītyam KDA_269c
vinayānugrahārthinā KDA_13b
vinayārthaṃ subhūtinā KDA_359b
viniḥkṛṣya prayatnena KDA_70c
vinītaḥ śraddhayānvitaḥ KDA_77d
vinītā dharmasatpathe KDA_451d
vinītā dharmasatpathe KDA_453d
viparītaṃ samācaret* KDA_407b
viparītānubodhena KDA_407c
viprāṇāṃ patanaṃ dṛṣṭvā KDA_215c
viratā dharmamānasāḥ KDA_169b
viramya tadadhiṣṭhānād KDA_42c
vivādī krodhabāhulaḥ KDA_79b
viviktāraṇyagocare KDA_338d
viviktāraṇyavāseṣu KDA_44c
vivikte 'raṇyadeśe 'pi KDA_350c
vivikte 'raṇyavāse sa KDA_342c
vividhārthānukāriṇaḥ KDA_176b
vivṛddhā tasyaivaṃ parahitarucir maitryanugatā KDA_417c
viśārado mahābhijño KDA_83c
viśuddhātmāparigrahaḥ KDA_260b
viśeṣa upalabhyate KDA_134b
viśeṣa upalabhyate KDA_134b
viśeṣaṃ nādhigacchati KDA_287d
viśeṣo naiṣa vidyate KDA_134d
viśrambhapraṇayaṃ tasmin KDA_32c
viśvakarmā yato vidhiḥ KDA_59d
viśvasyate sadā sadbhir KDA_421c
viśvāmitro mahāmuniḥ KDA_126b
viṣaśastrānalādibhiḥ KDA_390b
viṣṇudharmasamācārād KDA_188c
viṣṇubhaktiparāyaṇāḥ KDA_188b
vismayaharṣasaṃyutāḥ KDA_450b
viharadhvaṃ yathāsukhaṃ KDA_413d
vihāraṃ brahmasādhanam* KDA_278b
vihāre vyaharad dharmaṃ KDA_12c
vihīno mānavaḥ paśuḥ KDA_222b
viṃśatiguṇitaṃ yadā KDA_460d
viṃśatiśikharodgatam* KDA_318b
vṛttaiś ca yadi bhūṣitaḥ KDA_401b
vṛthā syāt saṃskṛter vidhiḥ KDA_119d
vṛthā syād dharmasaṃskṛtaiḥ KDA_91d
vṛddhiṃ prāpya guṇāś cettham KDA_101a
vṛṣalīphenapītasya KDA_110a
vedakarmānucārakāḥ KDA_238d
vedadharmārthasādhakāḥ KDA_173d
vedadharmāsthito dvijaḥ KDA_61d
vedaśāstrāgamais tasya KDA_50c
vedasiddhāntamāninam* KDA_81b
vedasiddhāntayogānāṃ KDA_85c
vedasiddhāntaśāstreṣu KDA_79a
vedenāpi tathā naiva KDA_237a
veśayanti prajā dharme KDA_176c
vairānuśayatāṃ tyaktvā KDA_449c
vaiśampāyana ādarāt* KDA_252b
vaiśampāyanam āgamya KDA_250c
vaiśyaśūdre tathānyeṣu KDA_202c
vaiśyasyāpi bhaved bhāryā KDA_246c
vaiśyā tu bhaginī viśaḥ KDA_246d
vaiśyāpi hi tathā caivam KDA_246a
vaiśyās te hi narottamāḥ KDA_176d
vaiśyāḥ śūdrās tathānye 'pi KDA_169c
vaiṣṇavās te 'pi mānavāḥ KDA_188d
vyañjanaiś ca virājantaṃ KDA_306a
vyaharat sarvasatvānām KDA_463c
vyaharaddhyānatatparaḥ KDA_282d
vyākṛta iti bodhaye KDA_467b
vyāmaprabhāmahojjvalam* KDA_306b
vyāyacchamānaḥ khalu bodhimārge KDA_325c
vyāso nāma mahāmuniḥ KDA_123b
vratacaryānuliṅginaḥ KDA_194b
vratācāravihīnā ye KDA_177a
vratopavāsadharmiṣṭā KDA_235c
śatravo duḥkhadāyakāḥ KDA_398d
śabda eva na cāparaḥ KDA_102b
śabdasparśarūparasāś KDA_103c
śabdasparśau ca vāyor vai KDA_102c
śamayanti ca ye bhūtān KDA_184c
śayituṃ vābhilāpitum* KDA_33b
śayyādīnāṃ tathaiva ca KDA_9d
śarīradahanād bhavet* KDA_212d
śarīrākārabhedatā KDA_150d
śarīro brāhmaṇo bhavet* KDA_217d
śākyamunir mahābuddhaḥ KDA_468a
śāntātmāno jitendriyāḥ KDA_46b
śāntātmā sukham āsthāya KDA_43c
śāntātmā hitakṛdyogī KDA_388a
śāpāśaniprahāreṇa KDA_87c
śāstā devamanuṣyāṇāṃ KDA_6a
śāstā devamanuṣyāṇāṃ KDA_462a
śāstuḥ pādau praṇamya ca KDA_15b
śilpinas te tathānye 'pi KDA_181c
śivadharmānucārataḥ KDA_187d
śivabhaktiparāyaṇāḥ KDA_187b
śivo 'py abhūd digambaraḥ KDA_394f
śīlaś cendriyasaṃyamaḥ KDA_205b
śīlasaṃvaravarjitam* KDA_51b
śīlaṃ pradhānaṃ na kulaṃ pradhānaṃ KDA_203a
śīlaṃ saṃyamasaṃvṛttam* KDA_57b
śīlaḥ kalyāṇakārakaḥ KDA_204b
śukraśoṇitasaṃbhūtaṃ KDA_197c
śuklānāṃ śuklatā nityaṃ KDA_480c
śucau tasmin vāṇī vrajati vikṛtaṃ naiva ca tanuḥ KDA_417b
śuddhācārapramāṇataḥ KDA_231b
śuddhācārasamanvitāḥ KDA_235b
śūdrasyāpi bhaved bhāryā KDA_247c
śūdrāt pratigrahagrāhī KDA_112c
śūdrāt pratyavaro bhavet* KDA_132d
śūdrāt pratyavaro bhavet* KDA_263d
śūdrās te śreṣṭhinas tathā KDA_177d
śūdrī ca gṛhamedhinī KDA_208b
śūdrī cāpi tathodbhavā KDA_247b
śūdrīparivṛto vipraḥ KDA_208a
śūdrīhastena yo bhuṅkte KDA_207a
śūdrīhastena yo bhuñkte KDA_111a
śūdrī hi bhaginī khalu KDA_247d
śūdro 'pi na kathaṃ dvijaḥ KDA_123b
śūdro 'pi brāhmaṇo bhavet* KDA_228d
śūdro 'pi śīlasaṃpanno KDA_132a
śūdro 'pi śīlasaṃpanno KDA_263a
śṛṇu tat kathyate mayā KDA_252d
śṛṇudhvaṃ bhikṣavaḥ sarve KDA_458c
śṛṇudhvaṃ madvacaḥ sarve KDA_366a
śṛṇu putra mayā proktaṃ KDA_41a
śṛṇu rājan mahābāho KDA_4a
śṛṇu vatsa mahābhāga KDA_291a
śṛṇu vatsa hitaṃ vakṣye KDA_89c
śṛṇu vipra mahābhāga KDA_311a
śṛṇvanti śrāvayanti tribhuvanasukhadaṃ saṃnipātya janaughān* KDA_486b
śeṣāḥ śudrā yudhiṣṭhira KDA_258d
śaikṣāśaikṣagāṇānāṃ ca KDA_472c
śaucam indriyanigrahaḥ KDA_257b
śmaśānavratacāriṇaḥ KDA_172d
śrāvakā bhikṣavaś caiva KDA_15c
śrāvastyāṃ puri + + + KDA_23b
śrāvastyāṃ rājadhānyāṃ vai KDA_12a
śrutaṃ me gurubhāṣitam* KDA_483b
śrutvā lokahitotsukaḥ KDA_63b
śreṣṭhatve vṛṣalatve ca KDA_137c
śreṣṭhibhiḥ sārthavāhaiś ca KDA_7c
śrotuṃ tasthau mudāḥ puraḥ KDA_309d
śrotriyā gṛhavāsinaḥ KDA_165b
śrotriyo vedanān yatiḥ KDA_57d
śvapacā api dharmasthāḥ KDA_93a
śvapaco 'pi dvijo bhavet* KDA_121b
śvaśurasyāpi dakṣasya KDA_394c
śvānaḥ saptati janmāni KDA_113c
ṣaṭkarmaniratā ye tu KDA_165a
ṣaṭ ca pāramitāḥ khyātāḥ KDA_295c
ṣaḍabhijño munīśvaraḥ KDA_462d
ṣaḍindriyaviśeṣatā KDA_148d
ṣaḍindriyasamās tathā KDA_151b
ṣaḍgatiṣu bhramanti te KDA_95d
ṣaḍgatau bhujyate dhruvam* KDA_480f
ṣaṣṭi janmāni sūkaraḥ KDA_113b
sa eva brāhmaṇaḥ śuddhaḥ KDA_57c
sa eva brāhmaṇottamaḥ KDA_62d
sa eva brāhmaṇo dhīro KDA_59c
sa kiṃ guhāniviṣṭo 'pi KDA_54c
sakaivartādinīcajāḥ KDA_229b
saṅgād dhi jāyate māyā KDA_333c
saccittalabdhaḥ sa muneḥ prasādāt KDA_325a
satkāyadṛṣṭiśailaṃ ca KDA_318a
satkāralābheṣu parāṅmukatvāt KDA_328a
satkṛto mānitaḥ satvair KDA_6c
satkṛtyasya vivarjanam* KDA_268b
satyadharmapramāṇena KDA_240a
satyadharmavratānvitāḥ KDA_163b
satyadharmāv anādṛtya KDA_378c
satyavāco vratasthā ye KDA_168c
satyaṃ nāsti tapo nāsti KDA_206a
satyaṃ brahma tapo brahma KDA_205a
satyaṃ śaucaṃ dayā śaucaṃ KDA_257a
satyaṃ śaucaṃ smṛtir ghṛṇā KDA_269b
satvajīvānupoṣakāḥ KDA_178d
satvadharmadharā devā KDA_94a
satvadharmaratā ye tu KDA_99a
satvarakṣārthacāriṇaḥ KDA_177b
satvarakṣāvratācārāḥ KDA_174c
satvahiṃsāratāḥ khalāḥ KDA_438b
satvā nānāśrayāḥ pṛthak* KDA_201d
satvānāṃ vinayārthena KDA_355c
satvānugrahakāraṇāt* KDA_354b
satvānugrahaṇaṃ vinā KDA_353d
satvā naikavidhā jātā KDA_97a
satvān pāti dadad dānaṃ KDA_433c
satvārthabodhivāñchibhiḥ KDA_11d
satveṣ api yathātmaje KDA_313b
satveṣu ca yathātmaje KDA_314b
satveṣ evaṃ yathātmaje KDA_312b
satveṣv api yathātmaje KDA_315b
sadā dānāni saṃdatvā KDA_476a
sadāśīviṣavādena KDA_474a
sadguṇālaṃkṛto yadi KDA_400b
saddharmaguṇadāyakāḥ KDA_445b
saddharmaguṇasādhane KDA_55b
saddharmasukhacāriṇaḥ KDA_21b
saddharmaṃ samupādiśan* KDA_463d
saddharmādīn pratikṣipya KDA_408a
saddharmābhirato bhava KDA_63d
saddharmārthopadarśayan* KDA_431b
saddharme vinayārthena KDA_365c
saddharmeṣu niveśaya KDA_322b
sadyaḥ patati māṃsena KDA_214a
sadyaḥ praśāntendriya eva tasthau KDA_324c
sa naṭarṣir ivonmadaḥ KDA_51d
santi ca bahavaḥ śūdrāḥ KDA_235a
santi hi bahavo loke KDA_232a
sanmaitryā viharanta eva muditāṃ prodbhāvayadhvaṃ sadā KDA_419d
sapakṣijantumānavān* KDA_286d
sapta vyādhā daśāraṇye KDA_107c
sa prativigato 'py abhūt* KDA_308d
samantata itas tataḥ KDA_360d
samantato mahābhadraṃ KDA_307a
samanvāharad ātmavān* KDA_329b
samamāṃsādibhedāś ca KDA_151a
samaṃ jñānaṃ pravartate KDA_202d
samādhidhyānayukto 'pi KDA_287a
samādhidhyānavaryāsu KDA_88c
samāneṣu ca deheṣu KDA_218c
samāśvāsya subhūtinā KDA_358b
samāśvāsya surakṣitāḥ KDA_362d
samutpanno babhūva saḥ KDA_471d
samutsehur na kecana KDA_33d
samṛddhaḥ śilpavān api KDA_402b
sameṣu kā viśeṣatā KDA_225d
samyaksaṃbodhideśakaḥ KDA_6b
samyagājñāpitā iti KDA_13d
sarvakleśān vinirjitya KDA_63c
sarvakleśān vinirjitya KDA_340c
sarvajantuśarīreṣu KDA_225c
sarvajātivarottamaḥ KDA_90b
sarvajñātiviruddhatvāt KDA_31c
sarvajño bhagavān nāthaḥ KDA_462c
sarvajño lokanāyakaḥ KDA_294b
sarvajño lokanāyakaḥ KDA_468b
sarvatīrthābhiṣiñcanaiḥ KDA_272b
sarvatra munibhiś cāpi KDA_80c
sarvathā karmaṇāṃ gatiḥ KDA_480b
sarvadarśī vināyakaḥ KDA_452b
sarvadevādhipaṃ samyak- KDA_307c
sarvadharmānupālakaḥ KDA_294d
sarvadharmābhipālakāḥ KDA_175d
sarvapāramitāratāḥ KDA_445d
sarvapāramitāḥ pūrya KDA_117c
sarvabhūtadayā nāsti KDA_206c
sarvabhūtadayā brahma KDA_205c
sarvabhūtadayā śaucaṃ KDA_257c
sarvabhūteṣu dāruṇam* KDA_273b
sarvamantravidhānajñaḥ KDA_285c
sarvam ekaṃ jagad dhruvam* KDA_240b
sarvalokahitārthataḥ KDA_4b
sarvalokānukampakāḥ KDA_426b
sarvalokeṣv ivātmaje KDA_277b
sarvavarṇāgrajo vipraḥ KDA_90a
sarvavidyākalājño 'pi KDA_402a
sarvavedārthapāragaḥ KDA_285b
sarvaśāstrakalābhijño KDA_85a
sarvaśāstrāṅgapāragaḥ KDA_41d
sarvaśāstrāṇy anukramāt* KDA_35b
sarvaśāstrārthakovidaḥ KDA_83b
sarvaśokavinoditaḥ KDA_1b
sarvasatvahitārthataḥ KDA_311b
sarvasatvahitārthasthās KDA_427c
sarvasatvahitārthena KDA_296c
sarvasatvahiteṣitam* KDA_58b
sarvasatvānupālaka KDA_320d
sarvasatvān upālakaḥ KDA_56b
sarvasatvānupālakāḥ KDA_443d
sarvaṃ ca saṃsāram anityatāhataṃ KDA_326a
sarvaṃ hi manusaṃbhavam* KDA_161d
sarvānando babhūva saḥ KDA_116b
sarvān dṛṣṭvā prasannitān* KDA_365b
sarvāśī sarvavikrayī KDA_270d
sarve jīvā militvaiva KDA_105a
sarve te krodhino narāḥ KDA_367d
sarve te garuḍā api KDA_362b
sarve te maitracāriṇaḥ KDA_367b
sarve nāgāḥ suparṇebhyaḥ KDA_358c
sarvendriyavinirgatyā KDA_282c
sarve 'pi rākṣasāś caivaṃ KDA_238c
sarve mūtrapurīṣiṇaḥ KDA_131b
sarve mūtrapurīṣiṇaḥ KDA_262b
sarve vai yonijā martyāḥ KDA_131a
sarve vai yonijā martyāḥ KDA_262a
sarveṣāṃ pātakānāṃ tat KDA_412a
sarve syur brāhmaṇā narāḥ KDA_129d
sarve syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_231d
sarve syur brāhmaṇāḥ khalu KDA_234b
sarve syur mānavā dvijāḥ KDA_92d
sarve harṣasamāpannā KDA_27c
sa vidvān api nāsevyo KDA_400c
saśakradevāsuramānuṣāṇām* KDA_328b
sa sakāmo 'bhavad yadā KDA_344d
sa sādhupuruṣaś cāpi KDA_399c
sa subhūtir guṇotsukaḥ KDA_281b
sa subhūtiḥ pramoditaḥ KDA_317b
sa subhūtiḥ samṛddhimān* KDA_355b
sa subhūtiḥ subuddhimān* KDA_350b
sahantyarīn prahāriṇaḥ KDA_432b
saharṣādbhutam āyayuḥ KDA_363d
sahasā pitarau natvā KDA_73c
sahasrakiraṇādhikyaṃ KDA_306c
sa hi vipro mahābhijño KDA_60c
saṃkleśādhīracetanaḥ KDA_87b
saṃkṣepeṇa dayāmataḥ sthiratayā paśyanti dharmaṃ budhāḥ KDA_419a
saṃjñayākhyāyate khalu KDA_220d
saṃjñāmātreṇa kalpyante KDA_169a
saṃjñāmātre hi kīrtitāḥ KDA_169d
saṃbabhāṣa subhāṣitam* KDA_3d
saṃbuddhadarśanaṃ prati KDA_300b
saṃbuddhadharme ghaṭamāna eva KDA_325d
saṃbuddhaṃ darśaya kṣipraṃ KDA_301c
saṃbuddho bhagāvan nāthas KDA_468c
saṃbodhiguṇaprāptaye KDA_321d
saṃbodhiguṇasāgaram* KDA_307d
saṃbodhiguṇasādhakāḥ KDA_296d
saṃbodhipadasādhakāḥ KDA_443b
saṃbodhipadasādhane KDA_311d
saṃbodhipadasādhinaḥ KDA_192d
saṃyamajñānato dvijaḥ KDA_210b
saṃvṛticārakān api KDA_452d
saṃvṛttidharmacāriṇaḥ KDA_379b
saṃśayoddhatamānasāḥ KDA_456b
saṃsāraratiniḥspṛhaḥ KDA_318d
saṃskāraṃ nārhati punaḥ KDA_217b
saṃskṛtas tu dvijo bhavet* KDA_119b
saṃskṛtāḥ syur dvijādhamāḥ KDA_93b
saṃskṛtena dvijo vā cec KDA_211c
saṃsthānavarṇabhedatā KDA_149d
saṃsthānavarṇabhedatā KDA_150b
saṃsthānaṃ bhinnalakṣaṇam* (Speyer:saṃsthānabhinnaŚ) KDA_143d
sākṣāc ca so 'rhann abhavan maharddhikaḥ KDA_326d
sākṣād arhatpadaṃ prāpya KDA_298c
sāṅgopāṅgān yathākramam* KDA_36b
sāṅgopāṅgāṃś ca tatvataḥ KDA_112b
sātvikāḥ śāntacāriṇaḥ KDA_99b
sādhayanti ca ratnāni KDA_180c
sādhayanti mahatkāryaṃ KDA_179a
sādhayante tapovane KDA_47b
sādhavo ye mahātmānaḥ KDA_379a
sādhitaṃ satvahetunā KDA_59b
sāmagrīṃ prāpya kālaṃ ca KDA_478e
sāmāny akāraṇaṃ manye KDA_158c
sārthavāhāś ca te narāḥ KDA_180d
sārthavāho 'mbudhiṃ gatvā KDA_433a
sārdhaṃ saśrāvakaiḥ saṃghair KDA_10c
sā subhūtiṃ mahākrodhaṃ KDA_284c
siddhavidyo mahotkaṭaḥ KDA_84d
sukhaṃ labdhvāpi kiṃ sāraṃ KDA_353c
sukhībhūte ivātmaje KDA_276b
sugato lokavijjinaḥ KDA_5d
sugato lokavij jinaḥ KDA_461d
sujāto lakṣaṇānvitaḥ KDA_28b
sutīkṣṇakrodhabāhulaḥ KDA_285d
supto 'pi na labhen nidrāṃ KDA_374c
subhūta iti kalpitāḥ KDA_158b
subhūtinā kṛtaṃ karma KDA_459a
subhūtinā tathā caivaṃ KDA_362a
subhūtinā pitā tataḥ KDA_66b
subhūtir eva sadyatiḥ KDA_455b
subhūtir dvijasattamaḥ KDA_309b
subhūtir nirahaṃkṛtiḥ KDA_342b
subhūtir bālasundaraḥ KDA_29b
subhūtir brāhmaṇo 'py ayam* KDA_82b
subhūtir brāhmaṇo hy eṣa KDA_285a
subhūtir mama putro 'yam KDA_38a
subhūtir muniveṣabhṛt* KDA_77b
subhūtiś ca guruṃ natvā KDA_34c
subhūtis tatra saṃprāpto KDA_305a
subhūtiṃ dvijasattamam* KDA_88b
subhūtiṃ brahmacāriṇam* KDA_304b
subhūtiṃ brahmacāriṇam* KDA_453b
subhūtiṃ brāhmaṇaṃ dṛṣṭvā KDA_81c
subhūtiṃ samabodhayat* KDA_89b
subhūtiṃ svātmajaṃ tathā KDA_40b
subhūtiṃ svātmajaṃ putraṃ KDA_37c
subhūtiḥ kulaputro 'yam KDA_454c
subhūtiḥ saṃpramoditaḥ KDA_73b
subhūtiḥ so 'numoditaḥ KDA_64b
subhūter avadānaṃ yat KDA_4c
subhūter vanadevatā KDA_303b
subhūteś cittaśuddhatām* KDA_310b
subhūtes tasya sadyateḥ KDA_363b
subhūtes tasya sarvathā KDA_308b
subhūteḥ śaraṇaṃ yayuḥ KDA_357d
subhūteḥ śaraṇaṃ yayuḥ KDA_361d
surajyeṣṭhātmajasya ca KDA_394b
surayā lavaṇena ca KDA_214d
suvītarāgaḥ samaloṣṭahemā KDA_327 a
suvṛṣṭir iva śasyāni KDA_416c
susaṃjñāto mahāpuṇyo KDA_9a
suhṛdo yat sahāyāṃś ca KDA_378a
sevyate naiva sajjanaiḥ KDA_71d
saiva dvijavaro vijño KDA_61c
so 'dhītyaiṣāṃ suśīghreṇa KDA_35c
so 'pi śakalito rājñā KDA_388c
so 'pi śāstā vibhāty evaṃ KDA_425c
saukhāvatīṃ gamiṣyatha KDA_448d
skandheṣv āyataneṣu ca KDA_225b
sthaṇḍilā jaṭilās tathā (Speyer: sthāṇḍilā) KDA_171d
sthātuṃ gantuṃ tathā bhoktuṃ KDA_33a
sthāpayiṣye mahajjanān* KDA_354d
sthirībhava samādhiṣu KDA_279d
snehaviśrambhacāriṇaḥ KDA_378b
snehasatkārapālakam* KDA_381b
sparśaḥ śabdo raso rūpaṃ KDA_104a
smṛtau hi tat tathā proktaṃ KDA_120a
syāc caivedaṃ na yuktitaḥ KDA_200b
srotāpattiphalaṃ sākṣāt KDA_319a
svakarmapariṇāmataḥ KDA_96d
svakṛtaṃ karma bhuñjanto KDA_100c
svacittaṃ kleśavāyubhiḥ KDA_336b
svacitte bhāvitaṃ brahma KDA_62c
svajane 'pi yathā jane KDA_415d
svajane vā yathā jane KDA_414b
svadehe 'py anapekṣitāḥ KDA_439b
svaparātmahitārthataḥ KDA_297b
svaparārthābhighātakāḥ KDA_391b
svabandhūn snehataḥ pānti KDA_437c
svayam evāsinā ruṣā KDA_388d
svayaṃ nāmāni kurvate KDA_152d
svayaṃbhūdehasaṃbhūtaṃ KDA_241c
svayaṃ vīravrataṃ dadhat* KDA_430b
svargaṃ gatāḥ śīlam upetya dhīrāḥ KDA_203d
svarṇakārādayo narāḥ KDA_181d
svarddhibalaprabhāveṇa KDA_362c
svarddhivalaprabhāveṇa KDA_359c
svasā bhāryā kathaṃ nanu KDA_244d
svasiddhāntasamāno 'dya KDA_82c
svasutān snehataḥ pānti KDA_436c
svākhyātadharmasādhane KDA_320b
svākhyāte dharmavainaye KDA_464b
svātmacittasamāhitaḥ KDA_279b
svātmajān nirdayā ghnanti KDA_380c
svātmajāḥ pitaraṃ yac ca KDA_381a
svātmaje iva duḥkhite KDA_275b
svātmajeṣu yathā sadā KDA_484d
svādādiguṇabhedatā KDA_147b
svāminaṃ snehakāriṇam* KDA_386b
sveṣṭakāryopaghātataḥ KDA_334d
hantavyaḥ krodhapannagaḥ KDA_70d
hanyur mārā hi sarvathā KDA_69d
hariṇīgarbhasaṃbhūto KDA_125a
hastena tacchiraḥ spṛśan* KDA_323b
haṃsāḥ sarasi mānase KDA_108b
hārābharaṇabhūṣitāḥ KDA_172b
hitānuśāsanojjvalā KDA_61b
hitārthaṃ tava saṃmatam* KDA_41b
hitārtheṣu samādhitam* KDA_60b
hiṃsākarmānusaṃratāḥ KDA_97d